Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (prečišćen tekst)

  • Published on
    04-Feb-2017

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Preien tekst

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIKIH LICA1)I OSNOVNE ODREDBE

1. Opte odredbelan 1

(1) Ovim zakonom uvodi se obaveza plaanja poreza na dohodak fizikih lica ( u daljem tekstu: porez na dohodak ).

(2) Prihodi od poreza na dohodak pripadaju budetu Crne Gore i budetima jedinica lokalne samouprave u srazmjeri utvrenoj posebnim zakonima.

2. Poreski obveznik

lan 2

(1) Poreski obveznik poreza na dohodak je rezidentno, odnosno nerezidentno fiziko lice koje ostvari dohodak iz izvora utvrenih ovim zakonom.

(2) Kada dva ili vie fizikih lica zajedniki ostvaruju dohodak, poreski obveznik je svako od tih lica, srazmjerno udjelu u dohotku koji je ostvarilo.

Rezident

lan 3

(1) Rezidentno fiziko lice ( u daljem tekstu: rezident), u smislu ovog zakona, je fiziko lice koje:

1) na teritoriji Crne Gore ima prebivalite ili centar poslovnih i ivotnih interesa;

2) boravi na teritoriji Crne Gore vie od 183 dana u poreskoj godini.

(2) Rezident Crne Gore je i fiziko lice koje je upueno izvan Crne Gore radi obavljanja posla za fiziko ili pravno lice rezidenta Crne Gore, ili za medjunarodnu organizaciju.

3. Predmet oporezivanja

lan 4

(1) Predmet oporezivanja rezidenta je dohodak koji rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore.

(2) Predmet oporezivanja nerezidentnog fizikog lica (u daljem tekstu: nerezident) je dohodak koji nerezident ostvari po osnovu aktivnosti obavljenih preko stalnog mjesta poslovanja u Crnoj Gori.

(3) Stalnim mjestom poslovanja iz stava 2 ovog lana smatra se mjesto preko kojeg nerezident obavlja svoje aktivnosti u Crnoj Gori, u cjelini ili djelimino, sam ili preko ovlaenog predstavnika. U sluaju potrebe kod odredjivanja stalnog mjesta poslovanja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima je uredjen porez na dobit pravnih lica.

(4) Predmet oporezivanja nerezidenta koji nema stalno mjesto poslovanja u Crnoj Gori je i dohodak koji ostvari po osnovu autorskih naknada, kamata i naknada po osnovu zakupnine nepokretnosti koje se nalaze u Crnoj Gori.4. Prihodi koji se izuzimaju iz dohotka

lan 5

Dohotkom se ne smatraju prihodi ostvareni po osnovu:

1) propisa o pravima invalida;

2) djejeg dodatka i posebne pomoi za opremu novoroene djece; 3) osnovnih prava iz oblasti socijalne zatite; 4) pomoi zbog unitenja ili oteenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih dogadjaja;5) naknade iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarada;

6) naslea i poklona;

7) organizovane socijalne i humanitarne pomoi; 8) dravnih nagrada ustanovljenih zakonom; 9) penzija, osim penzija ostvarenih u skladu sa zakonom kojim se ureuju zarade dravnih i javnih funkcionera i invalidnina;

10) igara na sreu i nagradnih igara;

11) osiguranja stvari, ivota i imovine.

4a. Primanja na koja se ne plaa porez na dohodak

lan 5a

(1) Porez na dohodak ne plaa se na naknade po osnovu linih primanja, odnosno naknade za poveane trokove zaposlenih do iznosa utvrenog Optim kolektivnim ugovorom i to:

1) brie se;

2) brie se;

3) dnevnica za slubeno putovanje u zemlji;

4) trokova prevoza sopstvenim vozilom u slubene svrhe.(2) Porez na dohodak ne plaa se na primanja ostvarena po osnovu:

1) brie se;2) dnevnica za slubena putovanja u inostranstvo do iznosa propisanog za korisnike dravnog budeta;

3) naknade za poveane trokove rada i boravka na terenu (terenski dodatak) do 100 mjeseno, ako nije obezbijeen smjetaj i ishrana,

4) naknade za odvojeni ivot od porodice do 100 mjeseno;

5) solidarne pomoi u sluaju smrti zaposlenog, lana njegove ue porodice i penzionisanog radnika do 1.500 ;

6) solidarne pomoi u sluaju tee bolesti, zdravstvene rehabilitacije, nabavke ljekova i lijeenje zaposlenog ili lana njegove ue porodice do 1.000 ;

7) otpremnine kod odlaska u penziju do 1.000 ;

8) otpremnine zbog prekida radnog odnosa usled tehnolokog vika do najnieg iznosa utvrenog zakonom kojim se ureuje radni odnos;

9) stipendija i kredita uenika i studenata do 200 mjeseno;

10) nagrada uenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom kolovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmienjima u okviru obrazovnog sistema;

11) kolarine ili drugog dokumentovanog izdatka za kolovanje zaposlenog, ako se radi o kolovanju i strunom usavravanju koje je u vezi sa djelatnou poslodavca;

12) naknada za ishranu - hranarinu koju sportistima amaterima isplauju sportski klubovi do 300 mjeseno;13) naknada za vrijeme nezaposlenosti isplaenih na teret vanbudetskih fondova;

14) naknada tete zbog posljedica nesree na radu, prema odluci suda ili sudskom poravnanju, ako je naknada odreena u jednokratnom iznosu;

15) sindikalne socijalne pomoi koje se isplauju iz sredstava sindikalne lanarine lanovima sindikata;

16) poklona djeci zaposlenog, starosti do 15 godina, do 50 godinje po djetetu;

17) jubilarnih nagrada za: - 10 godina rada do 100

- 20 godina rada do 200

- 30 godina rada do 300

- 40 godina rada do 400 .5. Lica izuzeta od oporezivanja

lan 6

Porez na dohodak ne plaaju sledea lica:

1) lanovi stranih diplomatskih misija u Crnoj Gori i lanovi njihovih domainstava, ako nijesu dravljani Crne Gore;

2) lanovi konzularnih predstavnitava kao i lanovi njihovih domainstava, ako nijesu dravljani Crne Gore;

3) funkcioneri i strunjaci programa za tehniku pomo Organizacije Ujedinjenih Nacija i njenih specijalizovanih agencija;

4) poasni konzuli stranih drava, ali samo za primanja dobijena od drave koja ih je imenovala za obavljanje funkcije poasnog konzula; 5) funkcioneri, strunjaci i administrativno osoblje meunarodnih organizacija ako nijesu dravljani Crne Gore ili nemaju prebivalite u Crnoj Gori.

6. Poreski period

lan 7

(1) Poreski period za koji se obraunava porez na dohodak je kalendarska godina, osim u sluaju prestanka ili otpoinjanja djelatanosti u toku godine. (2) Porez na dohodak se obraunava nakon isteka kalendarske godine ili drugog perioda utvrivanja poreza prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu.

7. Poreska osnovica

lan 8(1) Osnovicu poreza na dohodak rezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu, umanjen za iznos prenesenog gubitka. (2) Osnovicu poreza na dohodak nerezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu.

8. Lini odbitaklan 9

Brisano.9. Poreska stopa

lan 10

Stopa poreza na dohodak iznosi 9% od poreske osnovice.

lan 11

Brisan.II DOHODAK

1. Izvori dohotka

lan 12

(1) Porez na dohodak plaa se na prihode iz svih izvora, osim onih koji su izuzeti ovim zakonom.

(2) Izvore prihoda iz stava 1 ovog lana ine prihodi ostvareni po osnovu:

1) linih primanja;

2) samostalne djelatnosti;

3) imovine i imovinskih prava;

4) kapitala;

5) kapitalnih dobitaka.

(3) Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda iz stava 2 ovog lana ostvarenih u poreskom periodu.

2. Oporezivi dohodak

lan 13

(1) Oporezivi dohodak predstavlja razliku izmedju dohotka iz lana 12 ovog zakona i priznatih rashoda (trokova ) koje je poreski obveznik imao pri njegovom ostvarivanju i ouvanju.

(2) Rashodi iz stava 1 ovog lana moraju biti dokumentovani, osim ako ovim zakonom nije drukije propisano.III VRSTE PRIHODA

1. Prihodi po osnovu linih primanja

lan 14

(1) Linim primanjima smatra se prihod koji poreski obveznik ostvari od zaposlenja.

(2) Linim primanjima smatraju se i prihodi ostvareni po drugom osnovu, koji su u skladu sa ovim zakonom, upodobljeni sa radnim odnosom.

(3) Linim primanjima smatraju se naroito:

1) zarade, odnosno naknade zarada ostvarene u skladu sa propisima kojima se uredjuje radni odnos;

2) brie se;

3) primanja na osnovu naknada i druga primanja koja poslodavac pored zarade isplauje zaposlenom, iznad iznosa utvrenog ovim zakonom; 4) naknade trokova za poslovna putovanja, ishranu i smjetaj u vezi sa tim putovanjima, trokovi selidbe i naknada za upotrebu sopstvenog vozila u slubene svrhe, iznad iznosa utvrenog ovim zakonom;

5) primanja lanova predstavnikih i izvrnih tijela dravne, odnosno lokalne uprave; 6) primanja lanova skuptina, upravnih odbora, nadzornih odbora i drugih, njima slinih tijela u pravnim licima, lanova povjerenitava i odbora koje imaju ta tijela, steajnih upravnika i sudija porotnika koji nemaju svojstvo slubenika suda;

7) sva druga primanja po osnovu radnog odnosa i primanja koja su upodobljena sa radnim odnosima (privremeni ili povremeni poslovi i dr.).

(4) Linim primanjima smatraju se i primanja ostvarena u obliku bonova, novanih potvrda, akcija, ili robe, injenjem ili pruanjem pogodnosti, opratanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda poreskog obveznika novanom naknadom ili neposrednim plaanjem.

(5) Iznos linih primanja iz stava 4 ovog lana predstavlja:

1) nominalna vrijednost bonova, novanih potvrda i akcija;

2) cijena koja bi se postigla prodajom roba na tritu;

3) naknada koja bi se postigla na tritu za usluge odnosno pogodnosti koje se ine obvezniku;

4) novani iznos pokrivenih rashoda.

lan 15

Oporezivi dohodak od prihoda po osnovu linih primanja predstavlja iznos bruto primanja iz lana 14 ovog zakona.2. Prihodi od samostalne djelatnosti

lan 16

(1) Prihodom od samostalne djelatnosti smatra se prihod ostvaren od privredne djelatnosti, slobodnih zanimanja, profesionalnih i intelektualnih usluga i prihod od drugih samostalnih djelatnosti koje nijesu osnovna djelatnost poreskog obveznika, a povremeno se obavljaju radi ostvarivanja prihoda, ukoliko se, u skladu sa ovim zakonom, ne oporezuje po drugom osnovu.

(2) Prihodom od samostalne djelatnosti smatra se i prihod od poljoprivede i umarstva, ako je lice koje ostvari taj prihod obveznik poreza na dodatu vrijednost.

(3) U pogledu naina vodjenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih iskaza na lica koja ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti primjenjuju se odredbe zakona kojim se uredjuje raunovodstvo, ako ovim zakonom nije drukije propisano.

Oporezivi prihod

.

lan 17

(1) Oporezivi prihod od samostalne djelatnosti predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika.

(2) Oporeziva dobit iz stava 1 ovog lana utvrdjuje se uskladjivanjem dobiti poreskog obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na nain predvidjen ovim zakonom.

Usklaivanje prihoda

lan 18

Za utvrivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrenim bilansom uspjeha u skladu sa zakonom kojim se ureuje raunovodstvo, izuzev prihoda za koje je ovim zakonom propisan drukiji nain utvrdjivanja.

lan 19

Prihodi poreskog obveznika od dividendi i uea u dobiti drugih pravnih lica ne ukljuuju se u poresku osnovicu.

Usklaivanje rashoda

lan 20

(1) Za utvrivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrdjenim bilansom uspjeha u skladu sa zakonom kojim se uredjuje raunovodstvo, izuzev rashoda za koje je ovim zakonom propisan drukiji nain utvrdjivanja.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog lana poreskom obvezniku koji ostvaruje prihod od drugih samostalnih djelatnosti koje nijesu njegova osnovna djelatnost, koji ne dokumentuje rashode, standardni rashodi se priznaju u visini 30% od ostvarenih prihoda.lan 21

Na teret rashoda ne priznaju se:

1) trokovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;

2) trokovi koji se ne mogu dokumentovati;

3) kamate za neblagovremeno plaanje poreza i doprinosa;

4) kamate isplaene nerezidentima, ako su plaene po stopi vioj od uobiajene komercijalne stope;

5) trokovi na ime plaanja izvrenih nerezidentnoj centrali;

6) primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti;

7) novane kazne i penali; 8) prilozi dati politikim organizacijama.lan 22

Trokovi materijala i nabavna vrijednost prodate trgovake robe priznaju se u iznosima obraunatim primjenom metode prosjene cijene ili FIFO metode, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje raunovodstvo.

lan 23

(1) Amortizacija stalnih osnovnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu utvrdjenom na nain predvien ovim zakonom.

(2) Stalna osnovna sredstva iz stava 1 ovog lana obuhvataju materijalna i nematerijalna sredstva iji je vijek trajanja dui od jedne godine i ija vrijednost prelazi 200 Eura.

(3) Osnovna sredstva iz stava 2 ovog lana razvrstavaju se u pet grupa sa sljedeim amortizacionim stopama:

I grupa

5%

II grupa

15%

III grupa

20%

IV grupa

25%

V grupa

30%

(4) Amortizacija za stalna osnovna sredstva razvrstana u prvu grupu utvrdjuje se primjenom proporcionalne stope za svako sredstvo posebno.

(5) Amortizacija za osnovna sredstva razvrstana u ostale grupe (od druge do pete) utvrdjuje se primjenom degresivne stope na vrijednost sredstava razvrstanih po grupama.

(6) Blii propis za razvrstavanje stalnih osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvdjivanje amortizacije donosi ministarstvo nadleano za finansije. lan 24

Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naune, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, kao i za zatitu ivotne sredine, priznaju se kao rashod najvie do 3% ukupnog prihoda.

lan 25

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 1% ukupnog prihoda, pod uslovom da su nastali radi unapredjenja poslovanja, da su dokumentovani i da njihov primalac nije povezano lice.

lan 26

lanarine komorama, savezima i udruenjima priznaju se kao rashod najvie do 0,1% ukupnog prihoda, izuzev lanarine ija je visina utvrdjena zakonom, a koja se priznaje u visini zakonom propisanog iznosa.

lan 27

(1) Izvreno ispravljanje ( otpis vrijednosti ) sumnjivih potraivanja priznaje se na teret rashoda, pod uslovom da:

1) se nesumnjivo dokae da su ta potraivanja bila prethodno ukljuena u prihode poreskog obveznika, 2) je to potraivanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo; 3) poreski obveznik prui potrebne dokaze o neuspjeloj naplati tih potraivanja. (2) Sumnjiva potraivanja koja su priznata kao rashod, a zatim naplaena, ukljuuju se u prihode poreskog obveznika u momentu njihove naplate.

lan 28

Rezervni fondovi poreskog obveznika ne priznaju se kao rashod.

lan 29

Na teret rashoda doprinosi za obavezno socijalno osiguranje priznaju se u iznosu od 50% doprinosa propisanih zakonom.lan 30

Kamate i pripadajui trokovi prema povjeriocu sa statusom povezanog lica priznaju se na teret rashoda u visini koja ne prelazi trokove kamata na otvorenom tristu, ako ti trokovi ne prelaze iznos koji je stvarno plaen.

lan 31

Razlika izmedju kamate obraunate po principu "van dohvata ruke" i stvarno primljene kamate ukljuuje se u...