Zakon o Porezu Na Dohodak Gradjana

  • View
    161

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zakon o porezu na dohodak graana

Page 1 of 174

Zakon o porezu na dohodak graanaZakon je objavljen u "Slubenom glasniku RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009 (pogledaj i l. 16. i 17), 44/2009, 18/2010 (pogledaj i l. 18, 19, 20, 21 i 22) i 50/2011 (pogledaj i l. 12). Vidi: ta. 5. l. 192. Zakona - 80/2002-1. Vidi: ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 10/2007-14. Vidi: ta 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa 7/2008-14. Vidi: ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 7/2009-15. Vidi: ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 3/2010-14. Vidi: ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa 4/2011-29. Vidi: Odluku US RS IUz broj 61/2009 91/2011-205. Vidi: ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 7/2012-5.

Deo prvi

OSNOVNE ODREDBElan 1.Porez na dohodak graana plaaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizika lica koja ostvaruju dohodak. Oporezivanje dohotka graana ureuje se iskljuivo ovim zakonom.+

Poreska osloboenja i olakice mogu se uvoditi samo ovim zakonom. Pravna miljenja

Dohodaklan 2.Porez na dohodak graana plaa se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom. Oporezivi prihod predstavlja razliku izmeu bruto prihoda koji je po nekom od osnova predvienih u lanu 3. ovog zakona ostvario poreski obveznik i trokova koji je imao pri njihovom ostvarivanju i ouvanju, ako je to propisano ovim zakonom. Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda iz stava 2. ovog lana, ostvarenih u kalendarskoj godini.

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main//FileContentServlet/... 1.6.2012

Zakon o porezu na dohodak graana

Page 2 of 174

+

Pravna miljenja

Prihodi koji podleu oporezivanjulan 3.Porezu na dohodak graana podleu sledee vrste prihoda: 1) zarade; 2) prihodi od poljoprivrede i umarstva; 3) prihodi od samostalne delatnosti; 4) prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine; 5) prihodi od kapitala; 6) prihodi od nepokretnosti; 7) kapitalni dobici; 8) ostali prihodi. Prihodi iz stava 1. ovog lana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, injenjem ili na drugi nain. + Vidi: l. 1. Zakona - 135/2004-44.+

Sudska praksa Pravna miljenja

+

Oporezivanje pojedinih vrsta prihodalan 4.Na pojedine vrste prihoda iz lana 3. ovog zakona, porez na dohodak graana plaa se: 1) po odbitku od svakog pojedinanog prihoda;+

2) na osnovu reenja nadlenog poreskog organa. Pravna miljenja

Godinji porez na dohodak graanalan 5.Godinji porez na dohodak graana plaa se po reenju nadlenog poreskog organa na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini, u skladu sa ovim zakonom.

Poreski obvezniklan 6.

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main//FileContentServlet/... 1.6.2012

Zakon o porezu na dohodak graana

Page 3 of 174

Poreski obveznik je fiziko lice koje je po odredbama ovog zakona duno da plati porez (u daljem tekstu: obveznik). + Pravna miljenja

Rezidentlan 7.Obveznik poreza na dohodak graana je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i u drugoj dravi. Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fiziko lice koje: 1) na teritoriji Republike ima prebivalite ili centar poslovnih i ivotnih interesa; 2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili vie dana u periodu od 12 meseci koji poinje ili se zavrava u odnosnoj poreskoj godini. Rezident Republike je i fiziko lice koje je upueno u drugu dravu radi obavljanja poslova za fiziko ili pravno lice - rezidenta Republike ili za meunarodnu organizaciju. + Vidi: l. 2. Zakona - 135/2004-44. l. 31. Zakona - 62/2006-3.+

Pravna miljenja

Nerezidentlan 8.Obveznik poreza na dohodak graana je fiziko lice koje nije rezident (u daljem tekstu: nerezident) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike. + Pravna miljenja

Izuzimanja iz dohotka za oporezivanjelan 9.Ne plaa se porez na dohodak graana na primanja ostvarena po osnovu: 1) propisa o pravima ratnih invalida; 2) roditeljskog i deijeg dodatka; 3) naknada za tuu pomo i negu i naknada za telesno oteenje; 4) naknada za vreme nezaposlenosti; 5) materijalnog obezbeenja u skladu sa zakonom; 6) naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate); 7) naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknauje pretrpljena teta, ukoliko ona nije nadoknaena od tetnika;

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main//FileContentServlet/... 1.6.2012

Zakon o porezu na dohodak graana

Page 4 of 174

8) naknada materijalne i nematerijalne tete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu zaradu (platu); 9) pomoi u sluaju smrti zaposlenog, lana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 54.206 dinara; 10) pomoi zbog unitenja ili oteenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih dogaaja; 11) organizovane socijalne i humanitarne pomoi; 12) stipendija i kredita uenika i studenata - u mesenom iznosu do 9.293 dinara; 13) naknade za ishranu - hranarine koju sportistima amaterima isplauju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se ureuje sport - u mesenom iznosu do 7.744 dinara; 14) naknada i nagrada za rad osuenih lica i maloletnih uinilaca krivinih dela u kazneno-popravnim ustanovama; 15) naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama; 16) naknada za rad lica u organima za sprovoenje izbora ili za popis stanovnitva; 17) penzija i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja; 18) otpremnine kod odlaska u penziju - do iznosa koji je kao najnii utvren zakonom kojim se ureuje rad; 19) otpremnine, odnosno novane naknade koje poslodavac isplauje zaposlenom za ijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se ureuju radni odnosi - do iznosa koji je utvren tim zakonom; 20) novane naknade koja se isplauje licu kome prestaje radni odnos u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju u skladu sa aktom Vlade kojim se utvruje program za reavanje vika zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju - do iznosa utvrenog tim programom, a za lica starija od 50 godina ivota - bez ogranienja iznosa; 21) naknada za rad hranitelja i naknada za izdravanje korisnika u hraniteljskoj porodici; 22) naknada koje, u skladu sa propisima koji ureuju Vojsku Srbije, se isplauju vojnicima (na sluenju vojnog roka u Vojsci i u civilnoj slubi), studentima vojnih akademija, uenicima srednjih vojnih kola i sluaocima kola za rezervne vojne oficire; 23) naknade koje se, u skladu sa propisima koji ureuju unutranje poslove, isplauju studentima visokokolske ustanove osnovane za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja; 24) premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave plaaju, odnosno isplauju na poseban namenski raun obveznicima poreza na prihode od poljoprivrede i umarstva, odnosno poljoprivrednicima upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa posebnim propisima; 25) PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se ureuje porez na dodatu vrednost, koja se isplauje licima koja su obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i umarstva na katastarski prihod, nosioci ili lanovi poljoprivrednog gazdinstva; 26) nagrada uenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom kolovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmienjima u okviru obrazovnog sistema;

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main//FileContentServlet/... 1.6.2012

Zakon o porezu na dohodak graana

Page 5 of 174

27) naknade trokova volontiranja koju ostvaruje volonter, u skladu sa zakonom koji ureuje volontiranje. Ostvarivanje prava na poresko osloboenje za primanja iz stava 1. ta. 10) do 13) ovog lana blie ureuje ministar finansija. + Vidi: l. 1. Zakona - 80/2002-27. l. 3. Zakona - 135/2004-44. l. 69. Zakona - 135/2004-44. l. 1. Zakona - 62/2006-3. ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 7/2008-14. ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 7/2009-15. l. 1. Zakona - 31/2009-89. ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 3/2010-14. ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 4/2011-29. l. 1. Zakona - 50/2011-6. ta. 1. Usklaenih dinarskih neoporezivih iznosa - 7/2012-5.+

Sudska praksa Pravna miljenja

+

lan 9a - brisan +

Vidi: l. 2. Zakona - 62/2006-3. l. 2. Zakona - 31/2009-89.

Izdravani lanovi porodicelan 10.Izdravanim lanovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledea lica koja obveznik izdrava: 1) maloletna deca, odnosno usvojenici; 2) deca, odnosno usvojenici na redovnom kolovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom ive u domainstvu; 3) unuci, ako ih roditelji ne izdravaju i ako ive u domainstvu sa obveznikom; 4) brani drug; 5) roditelji, odnosno usvojioci. lanom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se brani drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika. Domainstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica ivota, privreivanja i troenja ostvarenih prihoda. + Pravna miljenja

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main//FileContentServlet/... 1.6.2012

Zakon o porezu na dohodak graana

Page 6 of 174

Poreski kreditlan 11.Poreskim kreditom, u smislu ovog zakona, smatra se iznos za koji se umanjuje obraunati porez na dohodak graana.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanjalan 12.Ako obveznik - rezident Republike ostvari dohodak u drugoj dravi, na koji je