Zakon o porezu na dohodak u FBiH - prečišćeni tekst

 • View
  849

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1 www.intervizija.ba info@intervizija.ba

  ZAKON

  O POREZU NA DOHODAK

  Slubene novine Federacije BiH, br. 10/08, 9/10, 44/11 i 07/131

  Neslubeni preieni tekst

  I. OSNOVNE ODREDBE

  1. Opte odredbe

  lan 1.

  (1) Ovim Zakonom propisuje se nain utvrivanja i pladanja poreza na dohodak fizikih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

  (2) Pripadnost prihoda od poreza na dohodak fizikih lica utvruje se prema posebnim propisima.

  2. Poreski obveznik

  lan 2.

  (1) Obveznik poreza na dohodak je rezident Federacije i nerezident koji ostvaruje dohodak, i to:

  1) rezident koji ostvaruje dohodak na teritoriji Federacije i izvan teritorije Federacije;

  2) nerezident koji obavlja samostalnu djelatnost putem stalnog mjesta poslovanja na teritoriji Federacije;

  3) nerezident koji obavlja nesamostalnu djelatnost na teritoriji Federacije;

  4) nerezident koji ostvaruje prihod na teritoriji Federacije od pokretne i nepokretne imovine, autorskih prava, patenata, licenci, ulaganja kapitala, ili bilo koje druge djelat-nosti koja rezultuje ostvarenjem prihoda koji je oporeziv po ovom Zakonu.

  (2) Kada vie fizikih lica zajedniki ostvaruje dohodak, poreski obveznik je svako fiziko lice posebno i to za udio koji ostvari u tako ostvarenom dohotku.

  (3) Rezidentom Federacije u smislu ovog Zakona smatra se:

  1) fiziko lice koje ima prebivalite na teritoriji Federacije;

  2) fiziko lice koje na teritoriji Federacije neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili vie dana u bilo kojem poreskom periodu;

  3) fiziko lice koje ima prebivalite u Federaciji, a po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti van podruja Federacije ostvaruje prihode iz federalnog budeta i / ili budeta Bosne i Hercegovine.

  (4) Iznimno, rezidentima Federacije smatraju se i fizike osobe-povratnici koji su ostvarili povratak na podruje Republike Srpske i/ili Brko Distrikta kao i druge fizike osobe koje imaju prebivalite na podruju Republike Srpske i/ili Brko Distrikta a koja ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedite na podruju Federacije.

  (5) Nerezidentom, u smislu ovoga Zakona smatra se fizika osoba koja na teritoriju Federacije nema prebivalite i stalno boravite, a koja na teritoriju Federacije boravi manje od 183 dana.

  (6) Pod stalnim mjestom poslovanja podrazumijeva se mjesto gdje je djelatnost registrovana.

  1 Sl. novine 07/13 od 25.01.2013.

 • 2 www.intervizija.ba info@intervizija.ba

  3. Fizika lica koja ne podlijeu oporezivanju

  lan 3.

  (1) Obavezi obraunavanja i pladanja poreza na dohodak ne podlijeu sljededa fizika lica koja imaju prebivalite na teritoriji Federacije:

  1) efovi stranih diplomatskih misija;

  2) osoblje stranih diplomatskih misija i lanovi njihovih domadinstava, ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine;

  3) efovi stranih konzulata i konzularni funkcioneri ovladeni da vre konzularne funkcije i lanovi njihovih domadinstava ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine;

  4) funkcioneri i strunjaci programa za tehniku pomod Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine;

  5) profesionalni konzuli, pripadnici konzulata i osoblje konzulata, ako su ta lica pripadnici drave koja ih je odaslala;

  6) poasni konzuli stranih drava za primanja koja dobijaju od drave koja ih je imenovala za vrenje konzularnih funkcija ako nisu dravljani Bosne i Hercegovine;

  7) fizika lica koja rade kao posluga u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnitvima i meunarodnim organizacijama, ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine i to na dohodak koji ostvare od svoje drave ili meunarodne organizacije po osnovu plate i drugih nadoknada za svoju diplomatsku, konzularnu i druge aktivnosti.

  (2) Oporezivanju ne podleu fizika lica - rezidenti Federacije koja se nalaze u radnom odnosu sa Kancelarijom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (Office of the High Representative - OHR).

  4. Predmet oporezivanja

  lan 4.

  Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje poreski obveznik ostvari od:

  1. nesamostalne djelatnosti;

  2. samostalne djelatnosti;

  3. imovine i imovinskih prava;

  4. ulaganja kapitala ;

  5. ueda u nagradnim igrama i igrama na sredu. (Brie se)

  5. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom

  lan 5.

  Prihodi koji se, u smislu ovog Zakona, ne smatraju dohotkom su:

  1. prihodi po osnovu ueda u raspodjeli dobiti privrednih drutava (dividende ili udjeli);

  2. penzija rezidenta, bilo da je steena u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini;

  3. pomodi i druga primanja ostvarena po osnovu posebnih propisa o pravima ratnih vojnih invalida i civilnih rtava rata, osim plate;

  4. socijalne pomodi, primanja odnosno donacije koje fizika lica ostvaruju po osnovu darovanja pravnih i fizikih lica za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, lijeenja, nabavka lijekova i ortopedskih pomagala), koja nisu pladena osnovnim, dopunskim ili pri-vatnim zdravstvenim osiguranjem;

  5. djeiji dodatak i novana sredstava za opremu novoroenog djeteta;

  6. nasljedstva i pokloni, na koje se porez plada po drugim federalnim ili kantonalnim propisima;

 • 3 www.intervizija.ba info@intervizija.ba

  7. prihodi od prodaje imovine koja je koridena u line svrhe;

  8. nadoknada tete u sluaju elementarnih nepogoda;

  9. isplata osigurane sume ili druge naknade tete nainjene na imovini, u iznosu koji je upotrebljen za zamjenu ili popravku otedene imovine;

  10. nagrade osvojene, odnosno dobijene za pokazano znanje u novcu, stvarima i/ili pravima osvojene na kvizovima i slinim takmienjima;

  11. prihodi zaposlenika po osnovu naknada, pomodi i/ili nagrada, ispladeni od poslodavca za jedan poreski period, najvie do iznosa utvrenog posebnim propisom (Zakonom, uredbom, kolektivnim ugovorom i dr);

  12. nagrade za izuzetna dostignuda u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i dr., koje dodjeljuju dravni organi povodom obiljeavanja znaajnih datuma;

  13. dobici u novcu, stvarima, pravima ili uslugama koji su ostvareni sudjelovanjem u igrama na sredu i/ili u nagradnim igrama, a na koje se porez plada po drugim federalnim ili kantonalnim propisima.

  6. Prihodi na koje se ne plada porez na dohodak

  lan 6.

  Porez na dohodak ne plada se na:

  1. prihode po osnovu naknada za vrijeme nezaposlenosti i sprijeenosti za rad koji su ispladeni na teret vanbudetskog fonda;

  2. prihode invalidnih lica koja su zaposlena u privrednom drutvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida;

  3. prihode po osnovu naknada za tjelesna otedenja, umanjenu radnu sposobnost i naknada za pretrpljene neimovinske tete;

  4. prihode po osnovu naknada teta zaposlenicima po osnovu posljedica nesrede na radu;

  5. prihode po osnovu nagrada lanovima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i nagrada za tehniko-tehnoloke inovacije;

  6. naknade osuenim licima za vrijeme odsluenja kazne u vaspitno-popravnim, odnosno kazneno-popravnim ustanovama;

  7. mjesene prihode po osnovu stipendija uenika i studenata na redovnom kolovanju, a najvie do iznosa od 75% prosjene neto plade po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadlenog organa za statistiku;

  8. prihode koje ostvare uenici i studenti preko uenikih i studentskih zadruga u toku jedne kalendarske godine, do iznosa etiri mjesene prosjene plate zaposlenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku;

  9. nagrade uenicima i studentima osvojene na takmienjima u okviru obrazovnog sistema i organizovanim kolskim i visokokolskim takmienjima do visine dvije prosjene neto plade po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadlenog organa za statistiku;

  10. dobici ostvareni uedem u nagradnim igrama koje organizuju privredna drutva u propagandne svrhe, a koji se iskljuivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko trina vrijednost takvog dobitka nije veda od 1.000,00 KM; (Brie se).

  10. naknade plata ispladene licima za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije kriv;

  11. prihode po osnovu kamate na tednju u bankama, tedionicama i tedno-kreditnim zadrugama, bankovnim raunima (iro-raun, devizni rauni, i dr.) i kamate na dravne obveznice.

 • 4 www.intervizija.ba info@intervizija.ba

  12. prihode po osnovi zateznih kamata na ispladene plade i razlike plada po odlukama mjerodavnih sudova;

  13. prihode fizikih osoba po osnovi ispladenih premija ivotnog osiguranja koji imaju karakter tednje, kao i ispladene prihode po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, koje ispladuju drutva za osiguranje i reosiguranje koja imaju sjedite na teritoriju Federacije, a koji potiu od upladenih premija na koje su pladeni obvezni doprinosi i porez na dohodak.

  7. Osnovica poreza na dohodak

  lan 7.

  (1) Osnovicu poreza na dohodak rezidenta predstavlja razlika izmeu ukupnih oporezivih prihoda steenih u jednom poreskom periodu i ukupnih odbitaka koji se mogu priznati u vezi sa sticanjem tog prihoda (preneseni gubitak, rashodi nuni za sticanje tog prihoda i lini odbitak).

  (2) Osnovicu poreza na dohodak nerezidenta iz lana 2. stav (1) ta. 3) i 4) ovog Zakona predstavlja ispladeni dohodak.

  (3) Prihodi i rashodi na osnovu kojih se utvruje oporezivi dohodak utvruju se po principu blagajne.

  8. Poreski period

  lan 8.

  (1) Porez na dohodak utvruje se i plata za kalendarsku godinu (u daljnjem teks