Zakon o porezu na dohodak u FBiH - prečišćeni tekst

  • Published on
    09-Feb-2016

  • View
    846

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 www.intervizija.ba info@intervizija.ba </p><p>ZAKON </p><p>O POREZU NA DOHODAK </p><p>Slubene novine Federacije BiH, br. 10/08, 9/10, 44/11 i 07/131 </p><p>Neslubeni preieni tekst </p><p> I. OSNOVNE ODREDBE </p><p>1. Opte odredbe </p><p>lan 1. </p><p>(1) Ovim Zakonom propisuje se nain utvrivanja i pladanja poreza na dohodak fizikih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). </p><p>(2) Pripadnost prihoda od poreza na dohodak fizikih lica utvruje se prema posebnim propisima. </p><p>2. Poreski obveznik </p><p>lan 2. </p><p>(1) Obveznik poreza na dohodak je rezident Federacije i nerezident koji ostvaruje dohodak, i to: </p><p>1) rezident koji ostvaruje dohodak na teritoriji Federacije i izvan teritorije Federacije; </p><p>2) nerezident koji obavlja samostalnu djelatnost putem stalnog mjesta poslovanja na teritoriji Federacije; </p><p>3) nerezident koji obavlja nesamostalnu djelatnost na teritoriji Federacije; </p><p>4) nerezident koji ostvaruje prihod na teritoriji Federacije od pokretne i nepokretne imovine, autorskih prava, patenata, licenci, ulaganja kapitala, ili bilo koje druge djelat-nosti koja rezultuje ostvarenjem prihoda koji je oporeziv po ovom Zakonu. </p><p>(2) Kada vie fizikih lica zajedniki ostvaruje dohodak, poreski obveznik je svako fiziko lice posebno i to za udio koji ostvari u tako ostvarenom dohotku. </p><p>(3) Rezidentom Federacije u smislu ovog Zakona smatra se: </p><p>1) fiziko lice koje ima prebivalite na teritoriji Federacije; </p><p>2) fiziko lice koje na teritoriji Federacije neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili vie dana u bilo kojem poreskom periodu; </p><p>3) fiziko lice koje ima prebivalite u Federaciji, a po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti van podruja Federacije ostvaruje prihode iz federalnog budeta i / ili budeta Bosne i Hercegovine. </p><p>(4) Iznimno, rezidentima Federacije smatraju se i fizike osobe-povratnici koji su ostvarili povratak na podruje Republike Srpske i/ili Brko Distrikta kao i druge fizike osobe koje imaju prebivalite na podruju Republike Srpske i/ili Brko Distrikta a koja ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedite na podruju Federacije. </p><p>(5) Nerezidentom, u smislu ovoga Zakona smatra se fizika osoba koja na teritoriju Federacije nema prebivalite i stalno boravite, a koja na teritoriju Federacije boravi manje od 183 dana. </p><p>(6) Pod stalnim mjestom poslovanja podrazumijeva se mjesto gdje je djelatnost registrovana. </p><p> 1 Sl. novine 07/13 od 25.01.2013. </p></li><li><p>2 www.intervizija.ba info@intervizija.ba </p><p>3. Fizika lica koja ne podlijeu oporezivanju </p><p>lan 3. </p><p>(1) Obavezi obraunavanja i pladanja poreza na dohodak ne podlijeu sljededa fizika lica koja imaju prebivalite na teritoriji Federacije: </p><p>1) efovi stranih diplomatskih misija; </p><p>2) osoblje stranih diplomatskih misija i lanovi njihovih domadinstava, ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine; </p><p>3) efovi stranih konzulata i konzularni funkcioneri ovladeni da vre konzularne funkcije i lanovi njihovih domadinstava ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine; </p><p>4) funkcioneri i strunjaci programa za tehniku pomod Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine; </p><p>5) profesionalni konzuli, pripadnici konzulata i osoblje konzulata, ako su ta lica pripadnici drave koja ih je odaslala; </p><p>6) poasni konzuli stranih drava za primanja koja dobijaju od drave koja ih je imenovala za vrenje konzularnih funkcija ako nisu dravljani Bosne i Hercegovine; </p><p>7) fizika lica koja rade kao posluga u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnitvima i meunarodnim organizacijama, ukoliko nisu dravljani Bosne i Hercegovine i to na dohodak koji ostvare od svoje drave ili meunarodne organizacije po osnovu plate i drugih nadoknada za svoju diplomatsku, konzularnu i druge aktivnosti. </p><p>(2) Oporezivanju ne podleu fizika lica - rezidenti Federacije koja se nalaze u radnom odnosu sa Kancelarijom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (Office of the High Representative - OHR). </p><p>4. Predmet oporezivanja </p><p>lan 4. </p><p>Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje poreski obveznik ostvari od: </p><p>1. nesamostalne djelatnosti; </p><p>2. samostalne djelatnosti; </p><p>3. imovine i imovinskih prava; </p><p>4. ulaganja kapitala ; </p><p>5. ueda u nagradnim igrama i igrama na sredu. (Brie se) </p><p>5. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom </p><p>lan 5. </p><p>Prihodi koji se, u smislu ovog Zakona, ne smatraju dohotkom su: </p><p>1. prihodi po osnovu ueda u raspodjeli dobiti privrednih drutava (dividende ili udjeli); </p><p>2. penzija rezidenta, bilo da je steena u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini; </p><p>3. pomodi i druga primanja ostvarena po osnovu posebnih propisa o pravima ratnih vojnih invalida i civilnih rtava rata, osim plate; </p><p>4. socijalne pomodi, primanja odnosno donacije koje fizika lica ostvaruju po osnovu darovanja pravnih i fizikih lica za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, lijeenja, nabavka lijekova i ortopedskih pomagala), koja nisu pladena osnovnim, dopunskim ili pri-vatnim zdravstvenim osiguranjem; </p><p>5. djeiji dodatak i novana sredstava za opremu novoroenog djeteta; </p><p>6. nasljedstva i pokloni, na koje se porez plada po drugim federalnim ili kantonalnim propisima; </p></li><li><p>3 www.intervizija.ba info@intervizija.ba </p><p>7. prihodi od prodaje imovine koja je koridena u line svrhe; </p><p>8. nadoknada tete u sluaju elementarnih nepogoda; </p><p>9. isplata osigurane sume ili druge naknade tete nainjene na imovini, u iznosu koji je upotrebljen za zamjenu ili popravku otedene imovine; </p><p>10. nagrade osvojene, odnosno dobijene za pokazano znanje u novcu, stvarima i/ili pravima osvojene na kvizovima i slinim takmienjima; </p><p>11. prihodi zaposlenika po osnovu naknada, pomodi i/ili nagrada, ispladeni od poslodavca za jedan poreski period, najvie do iznosa utvrenog posebnim propisom (Zakonom, uredbom, kolektivnim ugovorom i dr); </p><p>12. nagrade za izuzetna dostignuda u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i dr., koje dodjeljuju dravni organi povodom obiljeavanja znaajnih datuma; </p><p>13. dobici u novcu, stvarima, pravima ili uslugama koji su ostvareni sudjelovanjem u igrama na sredu i/ili u nagradnim igrama, a na koje se porez plada po drugim federalnim ili kantonalnim propisima. </p><p>6. Prihodi na koje se ne plada porez na dohodak </p><p>lan 6. </p><p>Porez na dohodak ne plada se na: </p><p>1. prihode po osnovu naknada za vrijeme nezaposlenosti i sprijeenosti za rad koji su ispladeni na teret vanbudetskog fonda; </p><p>2. prihode invalidnih lica koja su zaposlena u privrednom drutvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida; </p><p>3. prihode po osnovu naknada za tjelesna otedenja, umanjenu radnu sposobnost i naknada za pretrpljene neimovinske tete; </p><p>4. prihode po osnovu naknada teta zaposlenicima po osnovu posljedica nesrede na radu; </p><p>5. prihode po osnovu nagrada lanovima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i nagrada za tehniko-tehnoloke inovacije; </p><p>6. naknade osuenim licima za vrijeme odsluenja kazne u vaspitno-popravnim, odnosno kazneno-popravnim ustanovama; </p><p>7. mjesene prihode po osnovu stipendija uenika i studenata na redovnom kolovanju, a najvie do iznosa od 75% prosjene neto plade po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadlenog organa za statistiku; </p><p>8. prihode koje ostvare uenici i studenti preko uenikih i studentskih zadruga u toku jedne kalendarske godine, do iznosa etiri mjesene prosjene plate zaposlenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku; </p><p>9. nagrade uenicima i studentima osvojene na takmienjima u okviru obrazovnog sistema i organizovanim kolskim i visokokolskim takmienjima do visine dvije prosjene neto plade po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadlenog organa za statistiku; </p><p>10. dobici ostvareni uedem u nagradnim igrama koje organizuju privredna drutva u propagandne svrhe, a koji se iskljuivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko trina vrijednost takvog dobitka nije veda od 1.000,00 KM; (Brie se). </p><p>10. naknade plata ispladene licima za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije kriv; </p><p>11. prihode po osnovu kamate na tednju u bankama, tedionicama i tedno-kreditnim zadrugama, bankovnim raunima (iro-raun, devizni rauni, i dr.) i kamate na dravne obveznice. </p></li><li><p>4 www.intervizija.ba info@intervizija.ba </p><p>12. prihode po osnovi zateznih kamata na ispladene plade i razlike plada po odlukama mjerodavnih sudova; </p><p>13. prihode fizikih osoba po osnovi ispladenih premija ivotnog osiguranja koji imaju karakter tednje, kao i ispladene prihode po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, koje ispladuju drutva za osiguranje i reosiguranje koja imaju sjedite na teritoriju Federacije, a koji potiu od upladenih premija na koje su pladeni obvezni doprinosi i porez na dohodak. </p><p>7. Osnovica poreza na dohodak </p><p>lan 7. </p><p>(1) Osnovicu poreza na dohodak rezidenta predstavlja razlika izmeu ukupnih oporezivih prihoda steenih u jednom poreskom periodu i ukupnih odbitaka koji se mogu priznati u vezi sa sticanjem tog prihoda (preneseni gubitak, rashodi nuni za sticanje tog prihoda i lini odbitak). </p><p>(2) Osnovicu poreza na dohodak nerezidenta iz lana 2. stav (1) ta. 3) i 4) ovog Zakona predstavlja ispladeni dohodak. </p><p>(3) Prihodi i rashodi na osnovu kojih se utvruje oporezivi dohodak utvruju se po principu blagajne. </p><p>8. Poreski period </p><p>lan 8. </p><p>(1) Porez na dohodak utvruje se i plata za kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: poreski period). </p><p>(2) Poreski period moe biti kradi od kalendarske godine u sluaju ako: </p><p>1) rezident u toku kalendarske godine postane nerezident ili obrnuto, </p><p>2) prema odredbama ovog Zakona, postaje ili prestaje rezidentu svojstvo poreskog obveznika. </p><p>(3) U sluajevima iz stava (2) ovog lana prava iz ovog Zakona raunaju se u korist poreskog obveznika na pune mjesece. </p><p>9. Stopa poreza na dohodak </p><p>lan 9. </p><p>Porez na dohodak plada se po stopi od 10%. </p><p>II. UTVRIVANJE DOHOTKA </p><p>A. Dohodak od nesamostalne djelatnosti </p><p>lan 10. </p><p>(1) Prihodom od nesamostalne djelatnosti smatra se: bruto plata koju zaposleniku ispladuje poslodavac po osnovu ugovora o radu, odnosno radnog odnosa ili daje u stvarima, koristima, protivuslugama i/ili u vidu premija i drugih prihoda, za rad obavljen po njegovim uputama, osim prihoda iz l. 5. i 6. ovog Zakona. </p><p>(2) Oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti smatraju se i: </p><p>1) dodatni prihodi po osnovu naknada, pomodi i sl., koje poslodavac isplati zaposlenicima iznad iznosa utvrenih Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak; </p><p>2) plate koje umjesto poslodavca isplati drugo lice; </p><p>3) zaostale plade odnosno razlike plada koje se odnose na protekla porezna razdoblja, a koje se uposleniku ili bivem uposleniku ispladuju u tekudem poreznom razdoblju na temelju sudske presude, osim iznosa zateznih kamata koje se u ovom sluaju ne smatraju oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti, </p></li><li><p>5 www.intervizija.ba info@intervizija.ba </p><p>4) svi drugi prihodi po osnovu i u vezi sa nesamostalnom djelatnodu. </p><p>(3) Koristi koje su primljene po osnovu nesamostalne djelatnosti ulaze u dohodak, i to: </p><p>1) koridenje vozila i drugih sredstava za line potrebe; </p><p>2) smjetaj, hrana kao i koridenje drugih dobara i usluga koji su besplatni ili po cijeni koja je nia od trine cijene; </p><p>3) odobreni beskamatni krediti ili krediti sa kamatnom stopom koja je nia od trine kamatne stope; </p><p>4) izmirivanje linih trokova od poslodavca; </p><p>5) izmirivanje ili oprost dunike obaveze od poslodavca. </p><p>(4) Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podlijeu oporezivanju su: </p><p>1) pomod za gubitke nastale kao posljedica elementarnih nepogoda i pomodi po osnovu povreda i bolesti koje ispladuje poslodavac zaposleniku ili lanu njegove porodice, ispladene do visine utvrene posebnim propisima; </p><p>2) hrana koju poslodavac obezbjeuje zaposlenicima u svojim prostorijama do vrijednosti naknade za topli obrok, koja je utvrena posebnim propisima; </p><p>3) smjetaj koji poslodavac obezbjeuje zaposleniku na mjestu gdje se obavlja djelatnost ako je neophodno koridenje smjetaja za zaposlenika radi obavljanja radnog zadatka; </p><p>4) smjetaj i pladanje trokova smjetaja osiguranog za javne funkcionere zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavnitvima u inostranstvu i druge naknade ispladene do visine utvrene posebnim propisima; </p><p>5) poklon(i) koje poslodavci daju zaposleniku jedanput ili vie puta u toku poreznog perioda povodom dravnih i/ili vjerskih praznika ili jubileja firme, ija ukupna vrijednost nije via od 30% prosjene mjesene neto plade ispladene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku nadlenog organa za statistiku; </p><p>6) otpremnine u sluaju otkaza ugovora o radu u skladu sa lanom 100. Zakona o radu (Slubene novine Federacije BiH, br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Optim kolektivnim ugovorom. </p><p>lan 11. </p><p>Rashodima koji se oduzimaju od prihoda prilikom utvrivanja dohotka od nesamostalne djelatnosti smatraju se upladeni obavezni doprinosi iz plate, i to: </p><p>1. doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: PIO); </p><p>2. doprinos za zdravstveno osiguranje; </p><p>3. doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. </p><p>B. Dohodak od samostalne djelatnosti </p><p>lan 12. </p><p>(1) Dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak koji fiziko lice ostvari samostalnim trajnim obavljanjem djelatnosti kojom se bavi kao osnovnim ili dopunskim zanimanjem radi ostvarenja dohotka. </p><p>(2) U dohotke od samostalne djelatnosti ubrajaju se dohoci od: </p><p>1) obrta i djelatnosti srodnih obrtu; </p><p>2) poljoprivrede i umarstva; </p><p>3) slobodnih zanimanja; </p><p>4) drugih samostalnih djelatnosti. </p></li><li><p>6 www.intervizija.ba info@intervizija.ba </p><p>(3) Slobodnim zanimanjima, u smislu stava (2) take 3) ovog lana, smatraju se : </p><p>1) samostalna djelatnost zdravstvenih radnika, veterinara, advokata, notara, revizora, poreznih savjetnika, samostalnih raunovoa, inenjera, arhitekata, prevodilaca, turistikih vodia i druge sline djelatnosti; </p><p>2) samostalna djelatnost naunika, knjievnika, izumitelja i druge sline djelatnosti; </p><p>3) samostalna predavaka djelatnost, vaspitna djelatnost ; druge sline djelatnosti; </p><p>4) samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportista. </p><p>(4) Drugim samostalnim djelatnostima, u smislu stava (2) taka 4) ovog lana, smatraju se: </p><p>1) djelatnost lanova predstavnikih organa vlasti; </p><p>2) djelatnost lanova skuptina i nadzornih odbora privrednih drutava, upravnih odbora, steajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu; </p><p>3) povremene samostalne djelatnosti, kao to su: povremene djelatnosti naunika, umjetnika, strunjaka, novinara, sudskih vjetaka, trgovakih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost. </p><p>(5) Dohodak ostvaren koridenjem prirodnih bogatstava zemlje i upotrebom proizvoda dobijenih obavljanjem tih djelatnosti smatra se dohotkom od samostalne djelatnosti u poljoprivredi i umarstvu. Fiziko lice koje ostvaruje dohodak obavljanjem poljoprivredne i umarske djelatnosti obveznik j...</p></li></ul>