Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

 • Published on
  24-Feb-2018

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

  1/8

  ZAKON

  O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuje se oporezivanje nepokretnosti u Republici Srpskoj,oslobaanje od oporezivanja i umanjenje poreske osnovice, nain plaanja poreza i obavezaPoreske uprave Republike Srpske, drui! orana Republike Srpske i op"tina i radova uoblasti poreza na nepokretnosti.

  lan #.

  Pojmovi koji su kori"teni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje$1% procijenjena tr&i"na vrijednost nepokretnosti predstavlja vrijednost nepokretnosti u

  svr!u oporezivanja u skladu sa ovim zakonom,#% poreski raun je izvod iz 'iskalno reistra nepokretnosti, kojim Poreska upravaRepublike Srpske (u daljem tekstu$ Poreska uprava% utvruje poresku obavezu poreskoobveznika u odreenom poreskom periodu,

  )% 'iskalni reistar nepokretnosti (Poreska baza podataka nepokretnosti% je javnaevidencija u pisanom ili u elektronskom obliku koji vodi Poreska uprava,

  *% nepokretnost je zemlji"te sa svim "to je trajno spojeno sa njim ili "to je izraeno napovr"ini zemlji"ta, iznad ili ispod njea,

  +% poreski obveznik je iziko ili pravno lice odovorno za plaanje poreza u skladu saovim zakonom,

  -% poreski period predstavlja kalendarsku odinu,

  % lista nepokretnosti je odi"nji izvod iz 'iskalno reistra nepokretnosti za svakuop"tinu, odnosno rad, koji sadr&i identiikaciju za svaku nepokretnost, adresu i procijenjenuvrijednost i

  /% institucije su orani uprave, javne ustanove i javne slu&be.

  lan ).

  (1% Predmet oporezivanja porezom na nepokretnosti su nepokretnosti u RepubliciSrpskoj koje nisu izuzete od oporezivanja u skladu sa ovim zakonom.

  (#% 0raevinski objekti i zemlji"te koji ine jednu cjelinu, a nisu vlasni"tvo isto lica,mou se odvojeno oporezivati.

  ()% Stambene i poslovne jedinice koje su u sastavu zrada oporezuju se odvojeno.

  lan *.

  (1% Poresku osnovicu za obraun poreza na nepokretnosti predstavlja procijenjenatr&i"na vrijednost nepokretnosti koja je odreena u skladu sa ovim zakonom.

  (#% a svaku poresku odinu procijenjena tr&i"na vrijednost nepokretnosti kojapredstavlja osnovicu za obraun poreza je njena vrijednost na dan )1. decembar pret!odneodine.

  ()% Skup"tine op"tina i radova du&ne su da, najkasnije do )1. januara tekue odine,dostave Poreskoj upravi u pisanoj ormi odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonamana svojoj teritoriji za sljedee nepokretnosti$

  1% zemlji"te (raevinsko, poljoprivredno, "umsko, industrijsko i ostalo% i

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

  2/8

  #% raevinske objekte (stan, kua, poslovni, industrijski i ostali objekti%.(*% Poreska uprava utvruje poresku osnovicu na osnovu vrijednosti iz stava ). ovo

  lana i karakteristika nepokretnosti navedeni! u prijavi za upis u 'iskalni reistarnepokretnosti.

  (+% a svaku karakteristiku nepokretnosti Poreska uprava odreuje vrijednost

  koeicijenta kojim se vr"i korekcija tr&i"ne vrijednosti nepokretnosti iz stava ). ovo lana.(-% Poreska uprava objavljuje vrijednost koeicijenata iz stava +. ovo lana jednom

  odi"nje u elektronskoj ormi na zvaninoj internet stranici Poreske uprave.(% 2zuzetno od stava #. ovo lana, ukoliko op"tine i radovi ne dostave odluku iz

  stava ). ovo lana u propisanom roku, obraun poreza na nepokretnosti za tekuu odinuvr"i se primjenom posljednje dostavljene odluke, a ukoliko ne postoji nijedna odluka o visinivrijednosti nepokretnosti po zonama, Poreska uprava nee izdati poreski raun.

  lan +.

  (1% Poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti.

  (#% 3 sluaju suvlasni"tva i zajedniko vlasni"tva na nepokretnosti, svaki suvlasnik isvaki zajedniar je poreski obveznik, srazmjerno vlasnikom udjelu.

  ()% 3koliko se vlasnik nepokretnosti ne mo&e odrediti ili pronai, poreski obveznik usmislu ovo zakona jeste lice koje po bilo kom osnovu koristi nepokretnost.

  (*% Status poresko obveznika iz stava ). ovo lana ne mo&e biti osnov za sticanjebilo ko prava na nepokretnosti.

  lan -.

  (1% Obaveza poreza na nepokretnosti nastaje danom kada poreski obveznik stekne ilipone da koristi nepokretnost, zavisno od dana koji je ranije nastupio.

  (#% 4epokretnost u izradnji podlije&e plaanju poreza prema procentu izraenostina dan procjene vrijednosti.

  lan .

  (1% Po nastanku poreske obaveze, poreski obveznik du&an je da Poreskoj upravipodnese prijavu za upis u 'iskalni reistar nepokretnosti.

  (#% Prijava iz stava 1. ovo lana podnosi se podrunoj jedinici Poreske upravepremalokaciji nepokretnosti u roku od )5 dana od dana nastanka poreske obaveze.

  ()% Poreska uprava u roku od dva dana od dana prijema prijave vr"i upis podataka u

  'iskalni reistar nepokretnosti i svakoj nepokretnosti dodjeljuje poreski broj nepokretnosti.(*% 3pis nepokretnosti u 'iskalni reistar nepokretnosti vr"i se prema stvarnom stanjuna terenu.

  (+% 3pis nepokretnosti u 'iskalni reistar nepokretnosti vr"i se prema katastarskojoznaci pojedinane nepokretnosti, odnosno estici zemlji"ne povr"ine.

  (-% 6inistar inansija (u daljem tekstu$ ministar% donosi pravilnik kojim se propisujeupis u 'iskalni reistar nepokretnosti i propisuje obrazac prijave za upis u 'iskalni reistarnepokretnosti, kao i uslove, nain i postupak upisa nepokretnosti u 'iskalni reistarnepokretnosti.

  lan /.

  (1% Porez na nepokretnosti se plaa po stopi do 5,#57.

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

  3/8

  (#% 2zuzetno od stava 1. ovo lana, poreska stopa za nepokretnosti u kojima seneposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi do 5,157.

  ()% Pod nepokretnostima iz stava #. ovo lana podrazumijevaju se objekti zaproizvodnju i objekti za skladi"tenje sirovina, poluproizvoda i otovi! proizvoda, ukolikoine zaokru&enu proizvodnu cjelinu.

  (*% Skup"tine op"tina i radova du&ne su donijeti odluku o visini stope poreza nanepokretnosti iz st. 1. i #. ovo lana, na svom podruju do )1. januara za tekuu odinu.

  lan 8.

  (1% Od plaanja poreza na nepokretnosti osloboene su sljedee nepokretnosti$1% javna dobra, osim objekata koji se na njima nalaze, a slu&e za sticanje ekonomske

  koristi,#% nepokretnosti u vlasni"tvu 9osne i :erceovine, Republike Srpske, 'ederacije 9i:,

  9rko ;istrikta 9i: i jedinica lokalne samouprave koje koriste nji!ove institucije,)% nepokretnosti u vlasni"tvu institucija iji je osniva 9osna i :erceovina, Republika

  Srpska, 'ederacija 9i:, 9rko ;istrikt 9i: i jedinice lokalne samouprave,*% nepokretnosti diplomatski! i konzularni! predstavni"tava strani! dr&ava, po principu

  reciprociteta,+% nepokretnosti vjerski! zajednica koje se koriste u obavljanju vjerski! obreda,-% kulturni i istorijski spomenici, koje je kao takve prolasio nadle&ni oran,% nepokretnosti koje se koriste u !umanitarne svr!e,/% skloni"ta za za"titu ljudi i robe od ratni! dejstava,8% objekti ili dijelovi objekata koji u skladu sa zakonom slu&e za izvoenje javni!

  radova,15% nepokretnosti koje se nalaze u minskim poljima i kojima pristup i normalna upotreba

  nisu dozvoljeni,11% nepokretnosti koje poreski obveznik radi, odnosno saradi, a koje su u poslovnim

  knjiama poresko obveznika evidentirane, u skladu sa propisima kojima se ureujeraunovodstvo i revizija, kao sredstva koja su iskljuivo namijenjena daljoj prodaji i

  1#% obraeno poljoprivredno zemlji"te i nepokretnosti koje slu&e za vlastitupoljoprivrednu proizvodnju.

  (#% 4epokretnosti iz stava 1. ovo lana nisu osloboene od poreza na nepokretnostiukoliko se koriste za sticanje ekonomske koristi, osim nepokretnosti iz stava 1. t. 11. i 1#.ovo lana.

  ()% 3 sluaju nastanka materijalne "tete na nepokretnostima kao posljedice prirodnekatastroe ili elementarne nepoode na teritoriji op"tine, odnosno rada, kao i u sluaju

  obavljanja deicitarne proizvodno

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

  4/8

  za svako lana njeovo domainstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti koja jenji!ovo prebivali"te.

  (#% =ko vi"e obveznika ima prebivali"te u jednoj stambenoj jedinici, tada samojedan od obveznika mo&e koristiti umanjenje u vrijednosti od +5 m #, a za ostaleobveznike i lanove nji!ovo domainstva umanjuje se osnovica za vrijednost od po 15

  m#.()% 3manjenje iz stava 1. ovo lana odnosi se samo na jednu nepokretnost u kojoj

  poreski obveznik ili lanovi njeovo domainstva imaju prebivali"te.(*% Samo jedno lice mo&e biti nosilac prava na umanjenje poreske osnovice iz stava 1.

  ovo lana na jednoj nepokretnosti.(+% 6inistar donosi pravilnik kojim se propisuje poreski raun i nain plaanja poreza

  na nepokretnosti, postupak i uslovi ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice izstava 1. ovo lana, kao i sadr&aj, uslovi i postupak izdavanja poresko rauna i nain

  plaanja poreza na nepokretnosti.

  lan 11.

  3 skladu sa ovim zakonom, Poreska uprava obavlja$1% reistrovanje svi! oporezivi! i neoporezivi! nepokretnosti u Republici Srpskoj,#% uspostavljanje, voenje i odr&avanje 'iskalno reistra nepokretnosti (u pisanom,

  odnosno elektronskom obliku%,)% procjenu tr&i"ne vrijednosti nepokretnosti,*% utvruje poresku obavezu,+% pripremanje i izdavanje poreski! rauna,-% voenje evidencije o uplatama poreza i poreskim raunima i% drue obaveze propisane ovim i zakonom kojim se ureuje poreski postupak.

  lan 1#.

  (1% Poreska uprava uspostavlja i vodi 'iskalni reistar nepokretnosti koji sadr&ipodatke o$ porezu na nepokretnosti, poreskom broju nepokretnosti, njenoj adresi, adresivlasnika i korisnika, karakteristikama i vrijednosti nepokretnosti i druim podacima kojimou biti od znaaja za nepokretnosti.

  (#% Poreska uprava utvruje odovarajui ormat i medije za uvanje i za"titu'iskalno reistra nepokretnosti.

  ()% Podaci iz 'iskalno reistra nepokretnosti dostupni su javnosti, osim podataka kojipredstavljaju poresku tajnu.

  (*% Poreska uprava dostavlja primjerak liste nepokretnosti svakoj op"tini, odnosnoradu za svaku poresku odinu, u roku od pet radni! dana od dana izrade liste za tu op"tinu,odnosno rad.

  (+% >ista iz stava *. ovo lana sadr&i adresu nepokretnosti, poreski broj i procijenjenuvrijednost nepokretnosti.

  (-% 4a za!tjev op"tine ili rada, Poreska uprava je du&na da dostavi podatke oprijavljenim nepokretnostima na teritoriji te op"tine, odnosno rada, dostavljenim poreskimraunima i naplaenim porezima.

  (% Republika uprava za eodetske i imovinsko

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

  5/8

  lan 1).

  (1% ?lasnik ili korisnik nepokretnosti mo&e da tra&i od Poreske uprave da procijeninovu vrijednost nepokretnosti kada nepokretnost pretrpi "tetu koja utie na tr&i"nu vrijednost

  te nepokretnosti.(#% ?lasnik ili korisnik nepokretnosti du&an je da Poreskoj upravi prijavi promjene

  koje utiu na poveanje vrijednosti nepokretnosti koje nastanu u toku poreske odine, anajkasnije do kraja poreske odine.

  ()% 3pis promjene podataka u 'iskalni reistar nepokretnosti, nakon 1. januara odineza koju se utvruje porez na nepokretnosti, ne utie na utvrivanje poreza na nepokretnosti zatu odinu, osim u sluajevima utvrenim odredbama ovo zakona.

  lan 1*.

  (1% Poreska uprava izdaje poreske raune za porez na nepokretnosti do )1. marta

  odine za koju se porez utvruje.(#% Poreskom obvezniku koji stekne nepokretnost u toku poreske odine, za koju nije

  izdat poreski raun za datu poresku odinu, Poreska uprava izdaje poreski raun za tekuuporesku odinu u roku od )5 dana od dana sticanja nepokretnosti.

  ()% Poreski raun sadr&i sljedee podatke$1% jedinstveni identiikacioni broj nepokretnosti,#% ime i identiikacioni broj poresko obveznika,)% adresu nepokretnosti,*% adresu za dostavljanje poresko rauna, ukoliko se razlikuje od adrese nepokretnosti,+% procijenjenu vrijednost nepokretnosti,-% poresku stopu,% ukupno poresko zadu&enje,/% datum dospijea plaanja poreske obaveze,8% postupak plaanja po poreskom raunu i15% pouku o pravnom lijeku.

  (*% Poreski raun mo&e biti u pisanoj ili elektronskoj ormi.

  lan 1+.

  (1% Porez na nepokretnosti plaa se u dva dijela @ prvi dio najkasnije do )5. juna i

  drui dio najkasnije do )5. septembra

  u poreskoj odini, s tim da uplata prvo dijela ne mo&ebiti manja od +57 ukupno iznosa poreske obaveze prema poreskom raunu.(#% 3 sluaju da je odluka iz lana 8. stav ). ovo zakona donesena u toku odine za

  tekuu odinu, obveznicima koji su osloboeni plaanja poreza u skladu sa tom odlukomPoreska uprava ne utvruje obavezu, a ako je obaveza utvrena, Poreska uprava je otpisuje.

  ()% Poreski obveznik koji u toku poreske odine izvr"i prenos vlasni"tva nadnepokretnosti na druo poresko obveznika obavezan je da izmiri sve dospjele poreskeobaveze za tu nepokretnost do dana prenosa vlasni"tva nad nepokretnosti.

  (*% 2spunjenost uslova iz stava ). ovo lana provjerava notar prilikom sainjavanjanotarske isprave koja predstavlja pravni osnov za upis prenosa prava na nepokretnosti, oemu je du&an da upozori poresko obveznika i o tome sainjava zabilje"ku u notarskoj

  ispravi.

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

  6/8

  (+% 2spunjenost uslova u smislu stava *. ovo lana notar provjerava uvidom uuvjerenje Poreske uprave o stanju poreski! obaveza koje je poreski obveznik du&an dadostavi notaru u postupku sainjavanja notarske isprave.

  lan 1-.

  (1% Protiv poresko rauna poreski obveznik ima pravo priovora u roku od 1+ danaod dana dostavljanja poresko rauna poreskom obvezniku.

  (#% O priovoru iz stava 1. ovo lana odluuje Poreska uprava, u skladu saodredbama zakona kojim se ureuje poreski i op"ti upravni postupak.

  ()% Protiv rje"enja po priovoru poreski obveznik ima pravo &albe, u skladu saodredbama zakona kojim se ureuje poreski postupak.

  lan 1.

  (1% Poreski raun stie svojstvo izvr"ne isprave$

  1% protekom roka za izjavljivanje priovora, ako priovor nije izjavljen,#% protekom roka za izjavljivanje &albe protiv rje"enja kojim je priovor odbijen, ako

  &alba nije izjavljena,)% dostavljanjem poreskom obvezniku zakljuka kojim se &alba odbacuje i*% dostavljanjem poreskom obvezniku rje"enja kojim se odbija &alba izjavljena protiv

  priovora.(#% 4akon nastupanja izvr"nosti poresko rauna iz stava 1. ovo lana, Poreska

  uprava mo&e, u skladu sa odredbama zakona kojim se ureuje poreski postupak, prinudnonaplatiti utvrenu, a neplaenu obavezu iz to poresko rauna.

  lan 1/.

  Aontrola, utvrivanje i naplata poreza na nepokretnosti vr"i se na nain i po postupkukoji je propisan zakonom kojim se ureuje poreski postupak.

  lan 18.

  (1% 4eprijavljivanje nepokretnosti u 'iskalni reistar nepokretnosti na nain i urokovima propisanim odredbama ovo zakona predstavlja prekr"aj postupka reistracije uskladu sa zakonom kojim se ureuje poreski postupak.

  (#% Poreski obveznik je du&an da omoui nesmetan uvid i ulazak u nepokretnostovla"enim slu&benicima Poreske uprave, a radi utvrivanja poreske osnovice poreza nanepokretnost.

  lan #5.

  Pri!odi od poreza na nepokretnosti pripadaju op"tinama i radovima na ijoj teritorijise nalazi nepokretnost.

  lan #1.

 • 7/25/2019 Zakon o Porezu Na Nepokretnosti

  7/8

  (1% 4ovanom kaznom od +.555 A6 do 1+.555 A6 kaznie se za prekr"aj poreskiobveznik pravno lice koje u toku poreske odine izvr"i prenos vlasni"tva nad nepokretnostina druo poresko obveznika, a ne izmiri sve dospjele poreske obaveze za tu nepokretnostdo dana prenosa vlasni"tva nad nepokretnosti.

  (#% 4ovanom kaznom od 1.+55 A6 do *.+55 A6 za prekr"aj iz stava 1. ovo lanakaznie se i odovorno lice u pravnom licu.

  ()% 4ovanom kaznom od 1.555 A6 do )...