ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA - 4) Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade

  • Published on
    08-Feb-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Proieni tekst, Narodne novine br: 69/97, 153/02, 22/11, 143/14, na snazi od 1.1.2015. </p><p>ZAKON </p><p>O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I. TEMELJNE ODREDBE </p><p>lanak 1. </p><p>Porez na promet nekretnina obraunava se i plaa prema odredbama ovoga Zakona. </p><p>lanak 2. </p><p>(1) Porez na promet nekretnina zajedniki je prihod dravnog prorauna i prorauna opine ili grada na podruju kojih se nekretnina nalazi. </p><p>(2) Raspodjela prihoda od poreza na promet nekretnina ureuje se posebnim zakonom. </p><p>lanak 3. </p><p>Domae i strane fizike ili pravne osobe izjednaene su glede plaanja poreza na promet nekretnina ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno. </p><p>II. PREDMET OPOREZIVANJA </p><p>lanak 4. </p><p>(1) Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasnitva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. </p><p>(2) Stjecanjem nekretnine, u smislu stavka 1. ovoga llanka, smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeivanje, darovanje, unoenje i izuzimanje nekretnina iz trgovakog drutva, stjecanje dosjelou, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili steaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali naini stjecanja nekretnina od drugih osoba. </p><p>(3) Nekretnine, u smislu ovoga Zakona, su zemljita i graevine. </p><p>(4) Zemljitima iz stavka 3. ovoga lanka smatraju se poljoprivredna, graevinska i druga zemljita. </p><p>(5) Graevinama iz stavka 3. ovoga lanka smatraju se stambene, poslovne i sve druge zgrade, te njihovi dijelovi. </p><p>lanak 5. </p><p>Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaa porez na dodanu vrijednost. </p></li><li><p>III. POREZNI OBVEZNIK </p><p>lanak 6. </p><p>(1) Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. </p><p>(2) Obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stjee. </p><p>(3) Ako se stjee idealni dio nekretnine, obveznik poreza na promet nekretnina je svaki stjecatelj posebno. </p><p>lanak 7. </p><p>(1) Obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeivanju je nasljednik ili zapisovnik. Ako se nasljednik tijekom ostavinske rasprave odrekne nasljedstva ili ga ustupi drugome sunasljedniku ne plaa se porez po ovome Zakonu na odricanje, odnosno ustupanje nasljedstva. </p><p>(2) Obveznik poreza na promet nekretnina pri darovanju ili drugom stjecanju nekretnina bez naknade je daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade. </p><p>lanak 8. </p><p>(1) Ako se nekretnina stjee na temelju ugovora o doivotnom uzdravanju ili ugovora o dosmrtnom uzdravanju, obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdravanja. </p><p>(2) Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doivotnom uzdravanju, porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdravanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doivotnom uzdravanju, koji je ovjeren od suca nadlenog suda ili potvren (solemniziran) po javnom biljeniku ili sastavljen u obliku javnobiljenikog akta, do smrti uzdravanog. </p><p>IV. POREZNA OSNOVICA </p><p>lanak 9. </p><p>(1) Osnovica poreza na promet nekretnina je trina vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. </p><p>(2) Pod trinom vrijednosti nekretnine podrazumijeva se cijena nekretnine koja se postie ili se moe postii na tritu u trenutku nastanka porezne obveze. </p><p>(3) Iznimno, ako porezni obveznik ne postupi u skladu s lankom 17. stavkom 1. ovoga Zakona, porezna osnovica je trina vrijednost nekretnine u trenutku prijave, odnosno saznanja ispostave Porezne uprave na podruju koje se nekretnina nalazi za nastanak porezne obveze, a prema stanju nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. </p></li><li><p>(4) Porezna uprava utvruje osnovicu poreza na promet nekretnina kao trinu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplauje stjecatelj priblino jednak cijenama koje se postiu ili se mogu postii na tritu. </p><p>(5) Ako je naknada iz isprave o stjecanju iz stavka 4. ovoga lanka nia od naknade koja se moe postii na tritu, a prodavatelj nekretnine je poduzetnik ili druga osoba obveznik poreza na dobit koja vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o raunovodstvu, trinom vrijednou kao osnovicom poreza na promet nekretnina smatra se fer vrijednost nekretnine priznata u financijskim izvjetajima i poslovnim knjigama u trenutku nastanka porezne obveze ako je, u skladu s odredbama meunarodnih raunovodstvenih standarda, kao raunovodstvena politika za nekretnine koje koristi porezni obveznik, izabran model revalorizacije i pod uvjetom da je ona jednaka ili vea od naknade iz isprave o stjecanju. Ako je fer vrijednost nekretnine manja od naknade iz isprave o stjecanju, trinom vrijednou nekretnine smatra se naknada iz isprave o stjecanju. Ako se nekretnine u financijskim izvjetajima vrednuju po modelu troka, trinu vrijednost nekretnina procijenit e Porezna uprava, sukladno stavku 8. ovoga lanka. </p><p>(6) Ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono to stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine kao to je isplata u novcu, ustupljene druge nekretnine, stvari ili prava, preuzeti dugovi biveg vlasnika i drugo. </p><p>(7) Porezna uprava je ovlatena procjenom utvrditi trinu vrijednost nekretnine ako je ukupan iznos naknade iz stavaka 4. i 6. ovoga lanka manji od cijena koje se postiu ili se mogu postii na tritu u trenutku nastanka porezne obveze, odnosno ako se nekretnine u financijskim izvjetajima vrednuju po modelu troka. </p><p>(8) Procjenu trine vrijednosti nekretnine iz stavka 7. ovoga lanka utvruje slubenik Porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju trinih vrijednosti slinih nekretnina s priblino istog podruja u priblino isto vrijeme. </p><p>(9) Iznimno od stavaka 5. i 7. ovoga lanka, ako se nekretnina stjee kroz postupak javnog natjeaja, javne prodaje (drabe) ili u steajnom postupku uz odgovarajuu primjenu odredaba propisa o ovrsi kojima je ureena ovrha na nekretnini, te postupcima u kojima je jedan od sudionika postupka pravna osoba u veinskom vlasnitvu Republike Hrvatske ili Republika Hrvatska, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, tijela dravne vlasti, ustanove iji je jedini osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono to stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine. </p><p>lanak 9.a </p><p>(1) Ako se radi o nekretnini za koju nema usporednih podataka prema lanku 9. stavku 8. ovoga Zakona, niti se radi o postupcima stjecanja nekretnine iz lanka 9. stavka 9. ovoga Zakona, procjena trine vrijednosti nekretnine provodi se vjetaenjem strune osobe koju imenuje proelnik podrunog ureda Porezne uprave. </p><p>(2) Vlasnik, odnosno posjednik nekretnine obvezan je ovlatenoj osobi iz stavka 1. ovoga lanka dopustiti pristup na zemljite i graevine radi procjene trine vrijednosti nekretnine. </p></li><li><p>lanak 9.b </p><p>Pri zamjeni nekretnina, osnovica poreza na promet nekretnina utvruje se za svakog sudionika u zamjeni i to prema trinoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stjee zamjenom. </p><p>V. POREZNA STOPA </p><p>lanak 10. </p><p>Porez na promet nekretnina plaa se po stopi od 5%. </p><p>VI. POREZNA OSLOBOENJA </p><p>1. Opa osloboenja </p><p>lanak 11. </p><p>Porez na promet nekretnina ne plaaju: </p><p>1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, tijela dravne vlasti, ustanove iji je jedini osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije i sve pravne osobe iji je jedini osniva Republika Hrvatska, Crveni kri i sline humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa, </p><p>2. diplomatska ili konzularna predstavnitva strane drave pod uvjetom uzajamnosti i meunarodne organizacije za koje je meunarodnim ugovorom dogovoreno osloboenje od plaanja poreza na promet nekretnina, </p><p>3. osobe koje stjeu nekretnine u postupku vraanja oduzete imovine i komasacije nekretnina, </p><p>4. prognanici i izbjeglice koji stjeu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu, </p><p>5. graani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (ukljuujui i zemljite), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se ureuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zatiene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu, </p><p>6. osobe koje stjeu nekretnine u skladu s propisima kojima se ureuje pretvorba drutvenog vlasnitva u druge oblike vlasnitva, </p><p>7. brani drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdravanja stjeu nekretnine na temelju ugovora o doivotnom uzdravanju, </p><p>8. osobe koje razvrgnuem suvlasnitva ili pri diobi zajednikog vlasnitva na nekretnini stjeu posebne dijelove te nekretnine pri emu omjer steenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasnikog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnua suvlasnitva ili diobe zajednikog vlasnitva. </p></li><li><p>1.a Porezna osloboenja za kupnju prve nekretnine kojom graanin rjeava vlastito stambeno pitanje </p><p>lanak 11.a </p><p>(1) Porez na promet nekretnina ne plaaju graani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stjeu prvu nekretninu (stan ili kuu) kojom rjeavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedei uvjeti: </p><p>1. da imaju hrvatsko dravljanstvo </p><p>2. da graanin i lanovi njegove ue obitelji prijave prebivalite i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stjee) nalazi, </p><p>3. da povrina nekretnine, ovisno o broju lanova ue obitelji graanina, ne prelazi povrinu kako slijedi: </p><p> za 1 osobu do 50 m2 graevine </p><p> za 2 osobe do 65 m2 graevine </p><p> za 3 osobe do 80 m2 graevine </p><p> za 4 osobe do 90 m2 graevine </p><p> za 5 osoba do 100 m2 graevine </p><p> za 6 osoba do 110 m2 graevine </p><p> za 7 i vie osoba do 120 m2 graevine. </p><p>4. da graanin te lanovi njegove ue obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasnitvu, suvlasnitvu ili zajednikom vlasnitvu: </p><p>4.1. graevine (stan i/ili kuu) ija je ukupna (zbrojena) povrina svih graevina jednaka, vea ili do najvie 10 m2 manja od povrine graevine iz toke 3. ovoga lanka ili </p><p>4.2. nekretnine (osim poljoprivrednog zemljita i poslovnog prostora u kojem graanin ili lan njegove ue obitelji obavlja registriranu djelatnost) ija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili vea od trine vrijednosti nekretnine koju graanin stjee pri emu se u izraun uzimaju i vrijednosti graevina iz toke 4.1. ovoga lanka. </p><p>(2) Iznimno od toke 4.2. stavka 1. ovoga lanka, ako je porezni obveznik od 1. sijenja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasnitvu, suvlasnitvu ili zajednikom vlasnitvu nekretnine koje je otuio, neovisno o nainu otuenja, u izraun vrijednosti nekretnina iz toke 4. stavka 1. ovoga lanka uzimaju se i te otuene nekretnine. </p></li><li><p>(3) Ako povrina nekretnine prelazi zadane povrine iz toke 3. stavka 1. ovoga lanka, porez na promet nekretnina plaa se na razliku povrine graevine. </p><p>(4) Iznimno, od stavka 3. ovoga lanka, ako povrina izgraenog zemljita na kojemu se nalazi graevina iz toke 3. stavka 1. ovoga lanka prelazi povrinu od 400 m2, porez na promet nekretnina plaa se na razliku povrine zemljita. </p><p>(5) lanovima ue obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se brani drug i djeca. </p><p>(6) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga lanka, kojeg je graanin bio osloboen, plaa se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja: </p><p>1. graanin otui ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomino, </p><p>2. graanin ili njegov brani drug odjave prebivalite, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja, </p><p>3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno osloboenje. </p><p>(7) Otuenjem nekretnine u smislu toke 1. stavka 6. ovoga lanka ne smatra se ako nekretninu za koju je graanin na temelju stavka 1. ovoga lanka ostvario pravo na osloboenje od plaanja poreza na promet nekretnina stjee brani drug ili dijete graanina nasljeivanjem ili darovanjem. U tom sluaju novi stjecatelj stupa u poloaj pravnog sljednika glede zabrane otuenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuenja rauna od kada je prednik stekao nekretninu. </p><p>lanak 11.b </p><p>(1) Porez na promet nekretnina ne plaaju graani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stjeu zemljite unutar graevinskog podruja povrine do 600 m2 na kojem e izgraditi kuu za rjeavanje vlastitoga stambenog pitanja ako su kumulativno ispunjeni uvjeti iz lanka 11.a stavka 1. toke 1. i 4. ovoga Zakona. </p><p>(2) Ako povrina zemljita unutar graevinskog podruja prelazi povrinu iz stavka 1. ovoga lanka, porez na promet nekretnina plaa se na razliku povrine zemljita. </p><p>(3) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga lanka, kojeg je graanin bio osloboen, plaa se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja graanin ne izgradi kuu, otui ili iznajmi zemljite u cijelosti ili djelomino, ili ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na porezno osloboenje prema odredbama ovoga lanka. </p><p>lanak 11.c </p><p>Brisan. </p><p>lanak 11.d </p><p>(1) Graanin kojemu je rjeenjem Porezne uprave utvreno pravo na osloboenje od plaanja poreza na promet nekretnina iz lanka 11.a ili 11.b ovoga Zakona nema pravo na ponovno osloboenje, niti u sluaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvren rjeenjem Porezne uprave. </p></li><li><p>(2) Pravo na osloboenje od plaanja poreza na promet nekretnina iz lanka 11.a ili 11.b ovoga Zakona nema niti brani drug graanina ako je graaninu utvreno pravo na osloboenje od plaanja poreza na promet nekretnina, niti u sluaju ako je graaninu porez na promet nekretnina naknadno utvren rjeenjem Porezne uprave. </p><p>2. Porezna osloboenja pri unosu nekretnina u trgovako drutvo </p><p>lanak 12. </p><p>(1) Kada se nekretnine unose u trgovako drutvo kao osnivaki ulog ili poveanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovakim drutvima ne plaa se porez na promet nekretnina. </p><p>(2) Porez na promet nekretnina ne plaa se kada se nekretnine stjeu u postupku pripajanja i spajanja trgovakih drutava u smislu Zakona o trgovakim drutvima, te u postupku razdvajanja i odvajanja trgovakog drutva u vie trgovakih drutava. </p><p>(3) Ako tijekom poreznog nadzora Porezna uprava utvrdi prividnost pravnog posla po osnovi kojeg je steena nekretnina, ponitit e rjeenje o osloboenju od plaanja poreza na promet nekretnina donesenog na temelju stavka 1. i 2. ovoga lanka i utvrditi pripadajui porez na promet nekretnina. </p><p>3. Porezna osloboenja pri nasljeivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade </p><p>lanak 13. </p><p>Porez na promet nekretnina pri nasljeivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaaju: </p><p>1. brani drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji su u odnosu na umrlog ili darovatelja, </p><p>2. pravne i fizike osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odtete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, </p><p>3. bivi brani drugovi kada ureuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka. </p><p>VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE </p><p>lanak 14. </p><p>(1) Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla, kojim se stj...</p></li></ul>