Zakon o Porezu Na Promet Nekretnina

  • Published on
    04-Jan-2016

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakon o porezu na promet nekretnina 6.2009

Transcript

<ul><li><p>SLUBENENOVINE</p><p>ZENIKO -DOBOJSKOGKANTONA</p><p>ISSN 1512-7559</p><p> Godina XIV - Broj 6 ZENICA, ponedjeljak, 27.04.2009.</p><p>SKUPTINA77.</p><p>Na osnovu lana 37. stav 1. taka g) Ustava Zeniko-dobojskog kantona, Skuptina Zeniko-dobojskog kantona, na 28. sjednici, odranoj dana 31.03.2009. godine, donosi</p><p>ZAKONo porezu na promet nekretnina</p><p>DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE</p><p>lan 1.(Predmet)</p><p>Ovim zakonom se ureuje sistem poreza koji se plaa na promet nekretnina u Zeniko-dobojskom kantonu (u da-ljem tekstu: Kanton).</p><p>lan 2.(Definicija poreznog obveznika)</p><p>Porezni obveznik u smislu ovog Zakona je fiziko i pravno lice.</p><p>lan 3.(Definicija prometa nekretnina)</p><p>Pod prometom nekretnina, u smislu ovog zakona, po-drazumijeva se prodaja, zamjena i drugi prenos vlasnitva, osim prenosa vlasnitva po osnovu naslijea i poklona.</p><p>lan 4.(Definicija nekretnine)</p><p> (1) Pod nekretninom u smislu ovog zakona smatraju se: a) zemljite i b) nepokretni graevinski objekti - graevina u smislu </p><p>Zakona o graenju (Slubene novine Zeniko-do-bojskog kantona, broj: 1/05 i 2/08). </p><p> (2) Izuzetno, sa nekretninom se izjednaava privremena graevina (kiosk i sl.). </p><p>lan 5.(Pripadnost prihoda)</p><p>Porez na promet nekretnina je prihod budeta opine na ijem podruju je ostvaren.</p><p> lan 6.</p><p>(Oslobaanje od plaanja poreza na promet nekretnina)</p><p>Porez na promet nekretnina ne plaa se:a) na promet nekretnina izmeu Bosne i Hercegovine, </p><p>Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada, op-ine i njihovih organa uprave;</p><p> b) na promet nekretnina u postupku komasacije, aronda-cije i eksproprijacije i na osnovu ugovora zakljue-nog umjesto eksproprijacije ili arondacije, te kada se vri promet nekretnina na osnovu zakona, neovisno od volje poreznog obveznika;</p><p>c) kada graanin, bivi vlasnik eksproprisane nekretnine, u roku od jedne godine od dana kada je primio nakna-du za eksproprisanu nekretninu, kupi drugu nekretni-nu, i to do iznosa naknade koja odgovara naknadi za eksproprisanu nekretninu;</p><p>d) kada se vri prva prodaja jo nenastanjene novosagra-ene stambene zgrade ili novosagraenog stana kao posebnog dijela zgrade, ili novosagraene poslovne zgrade ili novosagraenog poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade;</p><p>e) kada se nekretnina prenosi na strano konzularno ili diplomatsko predstavnitvo, pod uslovima recipro-citeta i na druge meunarodne organizacije za koje je meunarodnim sporazumom dogovoreno porezno oslobaanje;</p><p>f) kad se stan u dravnom vlasnitvu prodaje licu koje ima stanarsko pravo na tom stanu, ili lanu njegovog porodinog domainstva i licu kojem je dodijeljen stan u skladu sa Zakonom o vraanju, dodjeli i pro-daji stanova (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 28/05 i 2/08);</p><p>g) kada se pravo vlasnitva na nekretnini prenosi na opi-nu, Kanton i drugu ustanovu radi ostvarivanja socijal-</p></li><li><p>SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONABroj 6 - Strana 536 ponedjeljak, 27.04.2009.</p><p>ne sigurnosti, odnosno doivotnog izdravanja;h) kada se pravo vlasnitva na nekretnini prenosi na </p><p>vjersku instituciju;i) prilikom prenosa prava vlasnitva na nekretnini u </p><p>skladu sa propisima kojima se ureuje privatizacija dravnog vlasnitva; </p><p>j) prilikom zamjene nekretnina, osim za razliku promet-ne vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju;</p><p>k) na promet nekretnina u sluajevima kada:</p><p>1) dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac-uesnik rata i demobi-lizirani branilac koji je bio pripadnik Oruanih snaga najmanje est mjeseci ukoliko je u oruane snage stu-pio kao maloljetno lice, lan porodice ehida, poginu-log, umrlog i nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i svaki lan ue porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, udovica umrlog demobiliziranog branioca-uesnika rata, udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oruanih snaga najmanje est mjeseci ukoliko je u Oruane snage stupio kao maloljetno li-ce-kupovinom stana, kue ili zemljita za gradnju kue u povrini: do 600 m2 trajno rjeava svoje stambeno pitanje po prvi puta ili u postupku stambenog zbrinja-vanja usljed 100% ratne tete na ranijem stambenom objektu,</p><p>2) pojmovi i definicije utvrene u alineji 1) ove take, status pripadnika borake populacije i druga pitanja propisa-ni su odredbama Zakona o pravima branilaca i lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/04, 56/05 i 70/07), Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odliko-vanja i lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/05 i 61/06), Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 61/06, 27/08 i 32/08) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i lanova njihovih poro-dica (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 6/06 i 9/07); </p><p>l) na promet zemljita povrine 0,5 ha i vee ako je pro-stornim, odnosno urbanistikim planom opine taj prostor utvren kao poljoprivredno zemljite, kad je kupac zemljita fiziko ili pravno lice koje je u skladu sa zakonom registrovano za poljoprivrednu djelat-nost;</p><p>m) na prenos vlasnitva na nepokretnostima kada se uno-se prilikom osnivanja drutva, kada se ulau u kapital drutva (dokapitalizacija), te kada se vraaju istom licu koje je izvrilo ulaganje, pod uvjetom da su ta-kve nekretnine unesene u drutvo i upisane u kapi-tal drutva i da se kao takve dre u kapitalu drutva najmanje tri godine od dana upisa takvog ulaganja u sudski registar.</p><p>DIO DRUGI ELEMENTI ZA UTVRIVANJE PO-REZA</p><p>lan 7.(Obveznik poreza)</p><p>(1) Obveznik poreza na promet nekretnina je prodavalac nekretnine.</p><p>(2) Pri zamjeni nekretnina porezni obveznik je uesnik u zamjeni koji daje u zamjenu nekretninu vee vrijedno-sti.</p><p>(3) Ako se prenosi idealni dio vlasnitva na nekretnini, po-rezni obveznik je svaki suvlasnik posebno.</p><p>(4) Obveznik poreza na promet nekretnina kod prodaje nekretnine u likvidacionom, steajnom i izvrnom po-stupku je kupac nekretnine ili lice kome je nekretnina dosuena rjeenjem suda.</p><p>(5) Ugovorne strane mogu se drugaije dogovoriti o obve-zniku poreza iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana.</p><p>lan 8.(Obveznik poreza po osnovu ugovora o </p><p>doivotnom izdravanju)</p><p>(1) Ako se pravo vlasnitva na nekretnini prenosi ugovo-rom o doivotnom izdravanju, porezni obveznik je pri-malac nekretnine, odnosno njegovi nasljednici.</p><p>(2) Ako je primalac nekretnine iz stava (1) ovog lana u odnosu prema davaocu nekretnine nasljednik prvog na-sljednog reda, ne plaa porez na promet nekretnina.</p><p>lan 9.(Porezna osnovica)</p><p>(1) Osnovica poreza na promet nekretnine je prometna vri-jednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obave-ze.</p><p>(2) Prilikom zamjene nekretnina porezna osnovica je ra-zlika prometnih vrijednosti nekretnina koje se zamje-njuju.</p><p>(3) Ako suvlasnici prenose idealni dio vlasnitva na nekret-nini, porezna osnovica se utvruje posebno za svakog suvlasnika, prema prometnoj vrijednosti njegovog di-jela nekretnine.</p><p>(4) Kod prodaje nekretnine u likvidacionom, steajnom i izvrnom postupku porezna osnovica je postignuta pro-dajna cijena. </p><p>lan 10.(Prometna vrijednost nekretnine)</p><p>(1) Pod prometnom vrijednou nekretnine podrazumjeva se cijena nekretnine, koja se postie ili se moe postii na tritu u trenutku nastanka porezne obaveze.</p><p>(2) Prometnu vrijednost nekretnine procjenjuje struna ko-</p></li><li><p>SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj 6 - Strana 537 ponedjeljak, 27.04.2009.</p><p>misija (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje opin-skog vijee, a koju ine predsjednik i dva lana.</p><p>(3) U Komisiju mogu biti imenovane osobe koje imaju VII stepen strune spreme iz oblasti graevinarstva, arhi-tekture, geodezije, poljoprivrede, prava i ekonomije i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i spremi.</p><p>(4) Komisija se imenuje na period od 2 (dvije) godine. (5) Naelnik opine Pravilnikom propisuje nain rada Ko-</p><p>misije, odnosno propisuje kriterije na osnovu kojih se vri utvrivanje vrijednosti nekretnine procjena vri-jednosti nekretnine.</p><p>(6) Predsjedniku i lanovima Komisije pripada naknada za rad u Komisiji u visini koju utvruje opinsko vijee.</p><p>(7) Vlasnik, odnosno korisnik nekretnine duan je Komisi-ji dopustiti pristup na zemljite i objekte radi procjene prometne vrijednosti nekretnine.</p><p>lan 11.(Porezna stopa)</p><p>Porez na promet nekretnina plaa se po stopi od 5%.</p><p>lan 12.(Nastanak porezne obaveze)</p><p>(1) Porezna obaveza nastaje u trenutku zakljuenja ugovora o prodaji ili zamjeni nekretnine.</p><p>(2) Ako se prenos prava vlasnitva vri na graevinskim objektima koji su u izgradnji porezna obaveza nastaje u trenutku predaje objekta kupcu.</p><p>(3) Ako se prenos prava vlasnitva na nekretnini obavlja na osnovu odluke organa uprave ili suda, porezna obaveza nastaje u trenutku pravosnanosti te odluke.</p><p>lan 13.(Promjena upisa vlasnitva)</p><p>Sudovi i organi uprave duni su Poreznoj upravi - Kan-tonalnom uredu - nadlenoj ispostavi dostaviti svoje odlu-ke, na osnovu kojih se vri promjena upisa vlasnitva na nekretninama u zemljinim knjigama, u roku od 15 dana od dana njihove pravosnanosti.</p><p>lan 14.(Nastanak porezne obaveze kod ugovora o </p><p>doivotnom izdravanju)</p><p>(1) Ako se na osnovu ugovora o doivotnom izdravanju, pravo vlasnitva na nekretnini prenosi prije smrti pri-maoca izdravanja, porezna obaveza nastaje u trenutku zakljuenja ugovora o doivotnom izdravanju.</p><p>(2) Ako se, na osnovu ugovora o doivotnom izdravanju, pravo vlasnitva na nekretnini prenosi nakon smrti pri-</p><p>maoca izdravanja, porezna obaveza nastaje u trenutku smrti primaoca izdravanja.</p><p>lan 15.(Razrez poreza)</p><p>(1) Porezna uprava duna je u roku od 3 (tri) dana od prije-ma porezne prijave za razrez poreza na promet nekret-nina istu dostaviti Komisiji.</p><p>(2) Komisija je duna u roku od 8 (osam) dana od dana prijema prijave izvriti procjenu vrijednosti nekretnine i zapisnik o izvrenoj procjeni dostaviti poreznom ob-vezniku.</p><p>(3) Na zapisnik Komisije porezni obveznik ima pravo pri-govora u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.</p><p>(4) Po razmotrenom prigovoru Komisija u roku od 3 (tri) dana po isteku roka za podnoenje prigovora dostavlja zapisnik nadlenoj ispostavi porezne uprave, sa stavom o prigovoru.</p><p>(5) Razrez poreza na promet nekretnina vri Porezna upra-va - Kantonalni ured - nadlena ispostava u opini gdje se nekretnina nalazi.</p><p>lan 16.(Prijava nastanka obaveze)</p><p>(1) Porezni obveznik je duan u roku od 15 dana od dana nastanka porezne obaveze Poreznoj upravi-Kantonalni ured-nadlena ispostava prijaviti nastanak porezne oba-veze.</p><p>(2) Uz prijavu o nastanku porezne obaveze porezni obve-znik podnosi ugovor o kupoprodaji ili zamjeni nekret-nina, a ako se promet nekretnina vri drugim pravnim poslom, odlukom organa uprave ili suda, porezni ob-veznik podnosi ispravu o tom pravnom poslu, odnosno odluku organa uprave ili suda.</p><p>(3) Oblik i sadraj porezne prijave iz stava (2) ovog lana propisat e ministar Ministarstva finansija Zeniko-do-bojskog kantona, Pravilnikom o obliku i sadraju po-rezne prijave, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p><p>lan 17.(Rok izvrenja razreza poreza)</p><p>Nadlena ispostava porezne uprave duna je u roku od od 30 dana od dana primljene prijave o nastanku porezne obaveze, izvriti razrez poreza na promet nekretnina i do-staviti rjeenje o razrezu poreza poreznom obvezniku i licu koje solidarno jami za naplatu poreza.</p></li><li><p>SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONABroj 6 - Strana 538 ponedjeljak, 27.04.2009.</p><p>lan 18.(Razrez poreza zbog nepravovremene prijave </p><p>porezne obaveze)</p><p>Ako obveznik poreza nastanak porezne obaveze ne pri-javi blagovremeno, obavit e se procjena prometne vrijed-nosti nekretnina i razrez poreza kao da je porezna obaveza nastala na dan prijavljivanja, odnosno otkrivanja porezne obaveze i to prema stanju nekretnine u trenutku nastanka porezne obaveze.</p><p>lan 19.(Rok plaanja poreza)</p><p>Porezni obveznik je duan u roku od 15 dana od dana dostave rjeenja o razrezu poreza na promet nekretnina pla-titi razrezani iznos poreza.</p><p>lan 20.(Zatezna kamata)</p><p>(1) Porezni obveznik koji poreznu obaveze ne plati blago-vremeno platit e zateznu kamatu za svaki dan zaka-njenja na osnovicu koju ini utvreni dio poreza.</p><p>(2) Visinu zatezne kamate utvruje Vlada Kantona. </p><p>lan 21.(Mjesto plaanja poreza)</p><p>(1) Porez na promet nekretnina plaa se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, na propisani uplatni raun.</p><p>(2) Bez dokaza o plaenom porezu na promet nekretnina ne moe se izvriti uknjiba vlasnitva na nekretnini. </p><p>lan 22.(Definicija supsidijarnog dunika)</p><p>Supsidijarni dunik poreza na promet nekretnina je ku-pac, odnosno strana koja ugovorom nije odreena kao ob-veznik plaanja poreza na promet nekretnina.</p><p>lan 23.(Prisilna naplata)</p><p>Od poreznog obveznika koji dospjeli porez ne plati u propisanom roku, naplata e se izvriti prisilno prema uslo-vima propisanim Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/02 i 28/04, u daljem tekstu: Zakon o poreznoj upravi).</p><p>lan 24.(Povrat poreza koji porezni obveznik nije </p><p>duan platiti)</p><p>Porezni obveznik koji je platio porez na promet nekret-nina, a koji nije bio duan da ga plati, ima pravo na povrat plaenog poreza, plaene kamate i trokova prisilne naplate prema uslovima propisanim Zakonom o Poreznoj upravi.</p><p>lan 25.(Povrat poreza usljed raskidanja ugovora voljom stranaka prije prenosa vlasnitva)</p><p>Ako ugovor o prijenosu vlasnitva na nekretnini bude raskinut voljom stranaka prije prijenosa vlasnitva u ze-mljinim knjigama na novog vlasnika ili ako ugovor bude raskinut ili poniten odlukom suda, porezni obveznik ima pravo na povrat plaenog poreza.</p><p>lan 26.(Povrat poreza usljed neispunjenja ugovora </p><p>zbog smetnje ili djeliminog izvrenja)</p><p>Ako se ugovor o prijenosu vlasnitva na nekretnini zbog neke smetnje ne moe izvriti ili se izvri samo djelimino porezni obveznik ima pravo na povrat odgovarajueg dijela plaenog poreza, ako kupac nije u posjedu nekretnine.</p><p>lan 27.(Organi nadleni za prijem zahtjeva i povrat </p><p>poreza)</p><p>(1) Porezni obveznik zahtjev za povrat plaenog poreza na promet nekretnina podnosi nadlenoj ispostavi porezne uprave, uz koji prilae i dokaz o plaenom porezu.</p><p>(2) Pravo na povrat poreza, plaene kamate i trokove prinudne naplate utvruje Ministarstvo finansija rjee-njem, a na osnovu rjeenja nadlenih ispostava Porezne uprave-Kantonalnog ureda.</p><p>(3) Povrat poreza vri se u skladu sa Pravilnikom o pro-cedurama za povrat vie ili pogreno uplaenih javnih prihoda sa Jedinstvenog rauna trezora Zeniko-doboj-skog kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 6/05) u roku od 20 radnih dana nakon prijema zahtjeva.</p><p>lan 28.(Pravo na kamatu usljed neblagovremenog </p><p>povrata poreza)</p><p>Ukoliko poreznom obvezniku nije vraen porez za koji je ostvario pravo na povrat u roku iz lana 27. ovog zakona, na iznos poreza koji nije bio duan platiti, a koji nije vraen </p></li><li><p>SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj 6 - Strana 539 ponedjeljak, 27.04.2009.</p><p>u propisanom roku porezni obv...</p></li></ul>