ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA - ?· (2) Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Narodnenovinebroj115/2016.Nasnaziod1.1.2017.</p><p>ZAKONOPOREZUNAPROMETNEKRETNINA</p><p>DIOPRVI</p><p>UVODNEODREDBE</p><p>lanak1.PoreznaprometnekretninaobraunavaseiplaapremaodredbamaovogaZakona.</p><p>lanak2.Prihododporezanaprometnekretninapripadajedinicilokalnesamoupravenapodrujukojesenekretninanalazi.</p><p>lanak3.Domaeistranefizikeilipravneosobeizjednaenesugledeplaanjaporezanaprometnekretninaakomeunarodnimugovoromnijedrukijeodreeno.</p><p>lanak4.(1)PojedinipojmoviusmisluovogaZakonaimajusljedeeznaenje:1.prometnekretninajesvakostjecanjevlasnitvanekretnineuRepubliciHrvatskoj(udaljnjemtekstu:stjecanjenekretnine)2.stjecanjemnekretninesmatrasekupoprodaja,zamjena,nasljeivanje,darovanje,unoenjeiizuzimanjenekretninaiztrgovakogdrutva,stjecanjedosjelou,stjecanjenekretninaupostupkulikvidacijeilisteaja,stjecanjenatemeljuodlukasudailidrugogtijela,stjecanjetemeljemzakonateostalinainistjecanjanekretninaoddrugihosoba3.nekretninesuzemljitaigraevine4.zemljitasupoljoprivredna,graevinskaidrugazemljita5.graevinesustambene,poslovneisvedrugezgradetenjihovidijelovi6.trinavrijednostnekretninejecijenanekretninekojasepostieilisemoepostiinatrituutrenutkunastankaporezneobveze7.ispravaostjecanjunekretninejesvakaisprava,javnobiljenikiaktiliodlukanadlenogtijelakojomdolazidostjecanjailipromjenevlasnitvanekretnineuRepubliciHrvatskoj.(2)IzrazikojisekoristeuovomeZakonu,aimajurodnoznaenjeodnosesejednakonamukiienskirod.</p></li><li><p>DIODRUGI</p><p>POGLAVLJEI.</p><p>PREDMETOPOREZIVANJA</p><p>lanak5.(1)Predmetoporezivanjajeprometnekretnina.(2)Iznimnoodstavka1.ovogalanka,prometomnekretnina,usmisluovogaZakona,nesmatrasestjecanjenekretninanakojeseplaaporeznadodanuvrijednost.</p><p>POGLAVLJEII.</p><p>POREZNIOBVEZNIK</p><p>lanak6.(1)Obveznikporezanaprometnekretninajestjecateljnekretnine.(2)Obveznikporezanaprometnekretninaprizamjeninekretninajesvakisudionikuzamjeni,itozavrijednostnekretninekojustjee.(3)Akosestjeeidealnidionekretnine,obveznikporezanaprometnekretninajesvakistjecateljposebno.</p><p>lanak7.(1)Obveznikporezanaprometnekretninaprinasljeivanjujenasljednikilizapisovnik.Akosenasljedniktijekomostavinskeraspraveodreknenasljedstvailigaustupidrugomesunasljedniku,neplaaseporezpoovomeZakonunaodricanje,odnosnoustupanjenasljedstva.(2)Obveznikporezanaprometnekretninapridarovanjuilidrugomstjecanjunekretninabeznaknadejedaroprimateljilidrugaosobakojajesteklanekretninubeznaknade.</p><p>lanak8.(1)Akosenekretninastjeenatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanjuiliugovoraodosmrtnomuzdravanju,obveznikporezanaprometnekretninajedavateljuzdravanja.(2)Pristjecanjunekretninenatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanjuporeznaprometnekretninaumanjujeseza5%zasvakugodinutrajanjauzdravanjaprotekluoddanasklapanjaugovoraodoivotnomuzdravanju,kojijeovjeriosudacnadlenogsudailipotvrdio(solemnizirao)javnibiljenikilijesastavljenuoblikujavnobiljenikogakta,dosmrtiuzdravanog.</p><p>POGLAVLJEIII.</p><p>POREZNAOSNOVICAIPOREZNASTOPA</p><p>Odjeljak1.Poreznaosnovica</p><p>lanak9.(1)Osnovicaporezanaprometnekretninajetrinavrijednostnekretnineutrenutkunastankaporezneobveze.</p></li><li><p>(2)Ministarstvofinancija,Poreznauprava(udaljnjemtekstu:Poreznauprava)utvrujeosnovicuporezanaprometnekretninakaotrinuvrijednostnekretnine,upravilu,izispraveostjecanjuakojeukupaniznosnaknadekojudajeiliisplaujestjecateljpriblinojednakcijenamakojesepostiuilisemogupostiinatritu.(3)Ukupnimiznosomnaknadesmatrasesveonotostjecateljilidrugaosobazastjecateljadailiplatizastjecanjenekretnine,kaotojeisplataunovcu,ustupljenedrugenekretnine,stvariiliprava,preuzetidugovibivegvlasnikaidrugo.(4)Poreznaupravajeovlatenaprocjenomutvrdititrinuvrijednostnekretnineakojeukupaniznosnaknadeizstavaka2.i3.ovogalankamanjiodcijenakojesepostiuilisemogupostiinatrituutrenutkunastankaporezneobveze.(5)Procjenutrinevrijednostinekretnineizstavka4.ovogalankautvrujeslubenikPorezneupravenatemeljuusporednihpodatakaokretanjutrinihvrijednostislinihnekretninaspriblinoistogpodrujaupriblinoistovrijeme.(6)Iznimnoodstavka4.ovogalanka,akosenekretninastjeekrozpostupakjavnognatjeaja,javneprodaje(drabe)iliusteajnompostupkuuzodgovarajuuprimjenuodredabapropisaoovrsikojimajeureenaovrhananekretninitepostupcimaukojimajejedanodsudionikapostupkapravnaosobauveinskomvlasnitvuRepublikeHrvatskeiliRepublikaHrvatska,jedinicelokalneipodrune(regionalne)samouprave,tijeladravnevlasti,ustanoveijijejediniosnivaRepublikaHrvatskailijedinicalokalneipodrune(regionalne)samouprave,ukupnimiznosomnaknadesmatrasesveonotostjecateljilidrugaosobazastjecateljadailiplatizastjecanjenekretnine.</p><p>lanak10.(1)Akoseradionekretninizakojunemausporednihpodatakapremalanku9.stavku5.ovogaZakona,nitiseradiopostupcimastjecanjanekretnineizlanka9.stavka6.ovogaZakona,procjenatrinevrijednostinekretnineprovodisevjetaenjemstruneosobekojuimenujeproelnikpodrunoguredaPorezneuprave.(2)Vlasnik,odnosnoposjedniknekretnineobvezanjeovlatenojosobiizstavka1.ovogalankadopustitipristupnazemljiteigraevineradiprocjenetrinevrijednostinekretnine.</p><p>lanak11.Prizamjeninekretninaosnovicaporezanaprometnekretninautvrujesezasvakogsudionikauzamjeni,itoprematrinojvrijednostinekretninekojupojedinisudionikstjeezamjenom.</p><p>Odjeljak2.Poreznastopa</p><p>lanak12.Poreznaprometnekretninaplaasepostopiod4%.</p><p>POGLAVLJEIV.</p><p>POREZNAOSLOBOENJA</p><p>Odjeljak1.Opaosloboenja</p><p>lanak13.</p><p>Poreznaprometnekretninaneplaaju:1.RepublikaHrvatska,jedinicelokalneipodrune(regionalne)samouprave,tijeladravnevlasti,ustanoveijijejediniosnivaRepublikaHrvatskailijedinicalokalneipodrune</p></li><li><p>(regionalne)samouprave,zakladeifundacije,svepravneosobeijijejediniosnivaRepublikaHrvatska,Crvenikriineprofitnepravneosoberegistriranezapruanjehumanitarnepomoisukladnoposebnompropisu2.diplomatskailikonzularnapredstavnitvastranedravepoduvjetomuzajamnostiimeunarodneorganizacijezakojejemeunarodnimugovoromdogovorenoosloboenjeodplaanjaporezanaprometnekretnina3.osobekojestjeunekretnineupostupkuvraanjaoduzeteimovineikomasacijenekretnina4.prognaniciiizbjeglicekojistjeunekretninezamjenomsvojihnekretninauinozemstvu5.graanikojikupujustambenuzgraduilistan(ukljuujuiizemljite)nakojemsuimalistanarskopravoiliuzsuglasnostnositeljastanarskogpravapremapropisimakojimaseureujeprodajastanovanakojimapostojistanarskopravo.Istovrijediizazatienenajmoprimcekojikupujustambenuzgraduilistanukojemstanujunatemeljuugovoraonajmu6.osobekojestjeunekretnineuskladuspropisimakojimaseureujepretvorbadrutvenogvlasnitvaudrugeoblikevlasnitva7.branidrug,potomciiprecikojiineuspravnulinijuteposvojeniciiposvojiteljikojisuutomodnosusprimateljemuzdravanjateodnjegastjeunekretninenatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanjuilinatemeljuugovoraodosmrtnomuzdravanju8.osobekojerazvrgnuemsuvlasnitvailidiobomzajednikogvlasnitvastjeuposebnedijeloveteilitihnekretnina,neovisnooomjerimaprijeinakonrazvrgnuasuvlasnitvailidiobezajednikogvlasnitva.</p><p>Odjeljak2.Poreznoosloboenjepriunosunekretnineutrgovakodrutvo</p><p>lanak14.(1)Kadasenekretnineunoseukapitaltrgovakogdrutva,neplaaseporeznaprometnekretnina.(2)Poreznaprometnekretninaneplaasekadasenekretninestjeuupostupkuspajanjaipripajanjausmisluzakonakojimseureujutrgovakadrutvateupostupkupodjelatrgovakogdrutvauvietrgovakihdrutava.(3)AkotijekomporeznognadzoraPoreznaupravautvrdiprividnostpravnogposlapoosnovikojegjesteenanekretnina,sukladnostavcima1.i2.ovogalanka,utvrujesepripadajuiporeznaprometnekretnina.</p><p>Odjeljak3.Poreznoosloboenjeprinasljeivanju,darovanjuidrugomstjecanjubeznaknade</p><p>lanak15.Poreznaprometnekretninaprinasljeivanju,darovanjuidrugomstjecanjunekretninabeznaknadeneplaaju:1.branidrug,potomciiprecikojiineuspravnulinijuteposvojeniciiposvojiteljikojisuutomodnosusumrlimilidarovateljem2.pravneifizikeosobekojimaRepublikaHrvatskailijedinicalokalneipodrune(regionalne)samoupravedaruje,odnosnodajenekretninebeznaknaderadiodteteiliizdrugihrazlogausvezisDomovinskimratom3.bivibranidrugovikadaureujusvojeimovinskeodnose.</p></li><li><p>POGLAVLJEV.</p><p>NASTANAKPOREZNEOBVEZE</p><p>lanak16.(1)Poreznaobvezanastajeutrenutkusklapanjaugovorailidrugogapravnogposlakojimsestjeenekretnina.(2)Akosestjeenekretninanatemeljuodlukesudailidrugogtijela,poreznaobvezanastajeutrenutkupravomonostiteodluke.(3)Akoseodlukomsudautvrujepravovlasnitvananekretninidosjelou,poreznaobvezanastajeutrenutkupravomonostiteodluke.(4)Akosevlasnitvonanekretninistjeenatemeljuzakona,poreznaobvezanastajeutrenutkupravomonostiodlukesudaoodobrenjuupisa.(5)StranojfizikojilipravnojosobikojojjezastjecanjenekretninenapodrujuRepublikeHrvatskepotrebnasuglasnostministranadlenogzaposlovepravosuaporeznaobvezanastajeutrenutkudobivanjatesuglasnosti.</p><p>lanak17.(1)Akosestjeenekretninanatemeljuugovoraodosmrtnomuzdravanju,poreznaobvezanastajeutrenutkusklapanjatogugovora.(2)Akosestjeenekretninanatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanju,poreznaobvezanastajeutrenutkusmrtiprimateljauzdravanja,uzprimjenuolakiceizlanka8.stavka2.ovogaZakona.</p><p>POGLAVLJEVI.</p><p>PRIJAVAPROMETANEKRETNINA</p><p>lanak18.(1)Javnibiljenikpoovjeripotpisanaispravamaoprodajiilidrugomnainuotuenjanekretnineiliposastavljanjujavnobiljenikogakta,anajkasnijeurokuod30dana,obvezanjejedanprimjerakisprave,kaoisvakedrugeispravenaosnovikojedolazidoprometanekretnine(ugovoroortatvu,ugovoroosnivanjupravagraenjaisl.),uzpodatakoosobnomidentifikacijskombrojusudionikapostupka,dostavitiispostaviPorezneupravenapodrujukojesenekretninanalazi,elektronikimputem.(2)SudoviidrugajavnopravnatijelaobveznisuispostaviPorezneupravenapodrujunakojemsenalazinekretninadostavljatisvojeodlukeuzpodatakoosobnomidentifikacijskombrojusudionikapostupkakojimasestjeeilimijenjavlasnitvonekretninauzemljinimknjigama,odnosnouslubenimevidencijamaurokuod15dananakonistekamjesecaukojemjeodlukapostalapravomona,premapropisimaoobveznomosobnomdostavljanjupismena.</p><p>lanak19.(1)Dostavomispravaiodlukaizlanka18.ovogaZakonasmatrasedajeizvrenaprijavaprometanekretnina.(2)Iznimnoodstavka1.ovogalanka,akoispravuostjecanjunekretninenijeovjeriojavnibiljenikodnosnonijejuizdaosudilidrugojavnopravnotijelo,porezniobveznikjeobvezanprijavitiprometnekretninaispostaviPorezneupravenapodrujunakojemsenalazinekretnina,dostavomPrijaveprometanekretninaiispraveostjecanjunekretnineurokuod30danaoddananjezinanastanka.</p></li><li><p>(3)Iznimnoodstavka1.ovogalanka,akoispravuostjecanjunekretninenijeovjeriojavnibiljenikodnosnonijejuizdaosudilidrugojavnopravnotijelo,isporuiteljkojinaisporukunekretnineobraunavaporeznadodanuvrijednost,kaoikodprijenosaporezneobveze,obvezanjeurokuod30danaoddanaisporukeprijavitiisporukutenekretninedostavomPrijaveprometanekretninanadlenojispostaviPorezneupravepremasjeditu,prebivalituiliuobiajenomboravituisporuitelja.(4)OblikisadrajPrijaveprometanekretninaizstavaka2.i3.ovogalankatenainpodnoenjaPrijaveprometanekretninapravilnikompropisujeministarfinancija.</p><p>POGLAVLJEVII.</p><p>EVIDENCIJAPROMETANEKRETNINA</p><p>lanak20.</p><p>(1)Podaciiskazaniuispraviostjecanjunekretninaizlanka18.ilanka19.stavaka2.i3.ovogaZakonaevidentirajuseuEvidencijuprometanekretninaurokuod30danaoddanazaprimanja.(2)VlasnikpodatakaizEvidencijeprometanekretninajeMinistarstvofinancija,Poreznauprava.(3)UspostavuiodravanjeEvidencijeprometanekretnina,kaoinainkoritenjapodatakareguliratepravilnikomministarfinancija.</p><p>lanak21.(1)PodaciizEvidencijeprometanekretninaizlanka20.stavka1.ovogaZakonaizdajusenazahtjevtijeladravneuprave,tijelajedinicalokalneipodrune(regionalne)samouprave,sudovaidrugihinstitucija,akotakvaobvezaproizlaziizposebnogpropisa.(2)Iznimnoodstavka1.ovogalanka,jedinicamalokalneipodrune(regionalne)samoupravemoguseustupitipodaciizlanka20.stavka1.ovogaZakonazapotreberadaiznjihovadjelokruga,itonepredstavljapovreduporeznetajne.</p><p>DIOTREI</p><p>POGLAVLJEI.</p><p>POSTUPOVNEODREDBE</p><p>lanak22.</p><p>Akosuuispraviostjecanjunekretninaizlanka18.ilanka19.stavaka2.i3.ovogaZakonanavedenesveinjenicebitnezautvrenjeporezneobveze,slubenaosobaneposrednimrjeavanjemibeznjihoveprovjereprivremenoutvrujeporeznuobvezu.</p><p>lanak23.(1)Akoizispraveostjecanjunisurazvidneinjenicebitnezautvrenjeporezneobveze,nitijeteinjenicemogueutvrditiizslubenihevidencijaporeznogtijela,porezniobveznikjeduannapozivslubeneosobedostavitipodatkepotrebnezautvrivanjeporezneobveze,aliidrugepodatkekojezatraislubenaosoba.(2)Podatkeonekretninikojajepredmetporezneobveze,napozivslubeneosobe,obveznasudostavitiupravnatijelajedinicalokalnesamoupravenadlenazautvrenjeporezananekretnine.</p></li><li><p>lanak24.(1)Kadaslubenaosobanaknadnomprovjeromutvrdidapostojiosnovazaizmjenuporezneobvezeutvreneprivremenimporeznimrjeenjemizlanka22.ovogaZakona,donijeteporeznorjeenjekojimeutvrditirazlikunaknadnoutvreneporezneobveze.(2)Kadaslubenaosobautvrdisveinjenicebitnezautvrenjeporezneobvezetemeljemlanka23.ovogaZakona,donosiporeznorjeenje.(3)Rjeenjeizstavka1.ovogalankaupogledupravnihlijekovaiizvrenjasmatrasesamostalnimrjeenjem.(4)albanarjeenjaizstavaka1.i2.ovogalankaneodgaanjihovoizvrenje,amoeseizjavitiMinistarstvufinancija.</p><p>lanak25.(1)Pozaprimljenimispravamaostjecanjunekretninaizlanka18.ilanka19.stavka2.ovogaZakona,nakojeseneplaaporeznaprometnekretninatemeljemlanka13.,14.i15.ovogaZakona,kaoitemeljemposebnihpropisakojimaseporezniobveznikoslobaaplaanjaporeza,poreznotijelonedonosirjeenje.(2)Iznimnoodstavka1.ovogalanka,poreznotijelodonosirjeenjeakoseporezniobveznikoslobaaplaanjaporezapoduvjetimapropisanimaposebnimpropisom,akoseusluajuneispunjenjatihuvjetaporeznaknadnonaplauje.(3)Ispraveostjecanjunekretninaizstavka1.ovogalankaiispraveostjecanjunekretninaizlanka19.stavka3.ovogaZakonaevidentirajuseuzprimjenulanka20.stavka1.ovogaZakona.</p><p>POGLAVLJEII.</p><p>NAPLATAPOREZA</p><p>lanak26.Porezniobveznikmoraplatitiutvreniiznosporezaurokuod15danaoddanadostaverjeenjaoutvrivanjuporezanaprometnekretnina.</p><p>lanak27.Prodavateljnekretninejamisolidarnozanaplatuporezanaprometnekretninaodkupcaakojeugovorompreuzeoobvezuplaanjatogaporeza.</p><p>POGLAVLJEIII.</p><p>POVRATPOREZA</p><p>lanak28.</p><p>(1)Osobakojaplatiporeznaprometnekretnina,kamateilitrokoveprisilnenaplatekojenijebilaobveznaplatitiimapravonapovratplaenih,odnosnovieplaenihiznosa.(2)Plaeni,odnosnovieplaeniiznosizstavka1.ovogalankabitevraeniosobiodkojesunaplaeni,nanjezinzahtjev,urokuod30danaoddanapodnesenogzahtjeva.</p><p>lanak29.(1)Raskidugovoraoprijenosuvlasnitvananekretninivoljomstranakaprijenegotoseobaviprijenosuzemljinimknjigamananovogvlasnikateraskid,ponitenjeiliutvrenje</p></li><li><p>nitetnostiugovoraodlukomsudarazlozisuzaobnovupostupkaiponitenjerjeenjaoutvrivanjuporezanaprometnekretnina.(2)Prijedlogzaobnovupostupkaizrazloganavedenihustavku1.ovogalankamoesepodnijetiurokovimapropisanimzakonomkojimseureujeupravnipostupak.</p><p>DIOETVRTI</p><p>PREKRAJNEODREDBE</p><p>lanak30.</p><p>(1)Novanomkaznomod4.000,00do200.000,00kunakaznitesepravnaosobaakonepodnesePrijavuprometanekretninanadlenojispostaviPorezneupraveupropisanomroku(lanak19.stavci2.i3.ovogaZakona).(2)Novanomkaznomod2.000,00do20.000,00kunazaprekrajeizstavka1.ovogalankakaznitesefizikaosoba.(3)Novanomkaznomod2.000,00do20.000,00kunakazniteseiodgovornaosobaupravnojosobizaprekrajeizstavka1.ovogalanka.</p><p>lanak31.Novanomkaznomod5.000,00do100.000,00kunakaznitesezaprekrajjavnibiljenikiodgovornaosobausuduiliudrugomjavnopravnomtijeluakonapropisaninainnadlenojispostaviPorezneupravenedostaviispravusovjerovljenimpotpisom,odnosnoodlukukojomsemijenjavlasnitvonanekretnini,kaoisvakudruguispravunaosnovikojedolazidoprometanekretnine(ugovoroortatvu,ugovoroosnivanjupravagraenjaisl.),uzpodatakoosobnomidentifikacijskombrojusudionikapostupka(lanak18.ovogaZakona).</p><p>lanak32.(1)Novanomkaznomod10.000,00do50.000,00kunakaznitesepravnaosobaakoovlatenimosobamanedopustipristupnazemljiteigraevineradiprocjenetrinev...</p></li></ul>