ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA - ?· (2) Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u

Embed Size (px)

Text of ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA - ?· (2) Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem...

 • Narodnenovinebroj115/2016.Nasnaziod1.1.2017.

  ZAKONOPOREZUNAPROMETNEKRETNINA

  DIOPRVI

  UVODNEODREDBE

  lanak1.PoreznaprometnekretninaobraunavaseiplaapremaodredbamaovogaZakona.

  lanak2.Prihododporezanaprometnekretninapripadajedinicilokalnesamoupravenapodrujukojesenekretninanalazi.

  lanak3.Domaeistranefizikeilipravneosobeizjednaenesugledeplaanjaporezanaprometnekretninaakomeunarodnimugovoromnijedrukijeodreeno.

  lanak4.(1)PojedinipojmoviusmisluovogaZakonaimajusljedeeznaenje:1.prometnekretninajesvakostjecanjevlasnitvanekretnineuRepubliciHrvatskoj(udaljnjemtekstu:stjecanjenekretnine)2.stjecanjemnekretninesmatrasekupoprodaja,zamjena,nasljeivanje,darovanje,unoenjeiizuzimanjenekretninaiztrgovakogdrutva,stjecanjedosjelou,stjecanjenekretninaupostupkulikvidacijeilisteaja,stjecanjenatemeljuodlukasudailidrugogtijela,stjecanjetemeljemzakonateostalinainistjecanjanekretninaoddrugihosoba3.nekretninesuzemljitaigraevine4.zemljitasupoljoprivredna,graevinskaidrugazemljita5.graevinesustambene,poslovneisvedrugezgradetenjihovidijelovi6.trinavrijednostnekretninejecijenanekretninekojasepostieilisemoepostiinatrituutrenutkunastankaporezneobveze7.ispravaostjecanjunekretninejesvakaisprava,javnobiljenikiaktiliodlukanadlenogtijelakojomdolazidostjecanjailipromjenevlasnitvanekretnineuRepubliciHrvatskoj.(2)IzrazikojisekoristeuovomeZakonu,aimajurodnoznaenjeodnosesejednakonamukiienskirod.

 • DIODRUGI

  POGLAVLJEI.

  PREDMETOPOREZIVANJA

  lanak5.(1)Predmetoporezivanjajeprometnekretnina.(2)Iznimnoodstavka1.ovogalanka,prometomnekretnina,usmisluovogaZakona,nesmatrasestjecanjenekretninanakojeseplaaporeznadodanuvrijednost.

  POGLAVLJEII.

  POREZNIOBVEZNIK

  lanak6.(1)Obveznikporezanaprometnekretninajestjecateljnekretnine.(2)Obveznikporezanaprometnekretninaprizamjeninekretninajesvakisudionikuzamjeni,itozavrijednostnekretninekojustjee.(3)Akosestjeeidealnidionekretnine,obveznikporezanaprometnekretninajesvakistjecateljposebno.

  lanak7.(1)Obveznikporezanaprometnekretninaprinasljeivanjujenasljednikilizapisovnik.Akosenasljedniktijekomostavinskeraspraveodreknenasljedstvailigaustupidrugomesunasljedniku,neplaaseporezpoovomeZakonunaodricanje,odnosnoustupanjenasljedstva.(2)Obveznikporezanaprometnekretninapridarovanjuilidrugomstjecanjunekretninabeznaknadejedaroprimateljilidrugaosobakojajesteklanekretninubeznaknade.

  lanak8.(1)Akosenekretninastjeenatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanjuiliugovoraodosmrtnomuzdravanju,obveznikporezanaprometnekretninajedavateljuzdravanja.(2)Pristjecanjunekretninenatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanjuporeznaprometnekretninaumanjujeseza5%zasvakugodinutrajanjauzdravanjaprotekluoddanasklapanjaugovoraodoivotnomuzdravanju,kojijeovjeriosudacnadlenogsudailipotvrdio(solemnizirao)javnibiljenikilijesastavljenuoblikujavnobiljenikogakta,dosmrtiuzdravanog.

  POGLAVLJEIII.

  POREZNAOSNOVICAIPOREZNASTOPA

  Odjeljak1.Poreznaosnovica

  lanak9.(1)Osnovicaporezanaprometnekretninajetrinavrijednostnekretnineutrenutkunastankaporezneobveze.

 • (2)Ministarstvofinancija,Poreznauprava(udaljnjemtekstu:Poreznauprava)utvrujeosnovicuporezanaprometnekretninakaotrinuvrijednostnekretnine,upravilu,izispraveostjecanjuakojeukupaniznosnaknadekojudajeiliisplaujestjecateljpriblinojednakcijenamakojesepostiuilisemogupostiinatritu.(3)Ukupnimiznosomnaknadesmatrasesveonotostjecateljilidrugaosobazastjecateljadailiplatizastjecanjenekretnine,kaotojeisplataunovcu,ustupljenedrugenekretnine,stvariiliprava,preuzetidugovibivegvlasnikaidrugo.(4)Poreznaupravajeovlatenaprocjenomutvrdititrinuvrijednostnekretnineakojeukupaniznosnaknadeizstavaka2.i3.ovogalankamanjiodcijenakojesepostiuilisemogupostiinatrituutrenutkunastankaporezneobveze.(5)Procjenutrinevrijednostinekretnineizstavka4.ovogalankautvrujeslubenikPorezneupravenatemeljuusporednihpodatakaokretanjutrinihvrijednostislinihnekretninaspriblinoistogpodrujaupriblinoistovrijeme.(6)Iznimnoodstavka4.ovogalanka,akosenekretninastjeekrozpostupakjavnognatjeaja,javneprodaje(drabe)iliusteajnompostupkuuzodgovarajuuprimjenuodredabapropisaoovrsikojimajeureenaovrhananekretninitepostupcimaukojimajejedanodsudionikapostupkapravnaosobauveinskomvlasnitvuRepublikeHrvatskeiliRepublikaHrvatska,jedinicelokalneipodrune(regionalne)samouprave,tijeladravnevlasti,ustanoveijijejediniosnivaRepublikaHrvatskailijedinicalokalneipodrune(regionalne)samouprave,ukupnimiznosomnaknadesmatrasesveonotostjecateljilidrugaosobazastjecateljadailiplatizastjecanjenekretnine.

  lanak10.(1)Akoseradionekretninizakojunemausporednihpodatakapremalanku9.stavku5.ovogaZakona,nitiseradiopostupcimastjecanjanekretnineizlanka9.stavka6.ovogaZakona,procjenatrinevrijednostinekretnineprovodisevjetaenjemstruneosobekojuimenujeproelnikpodrunoguredaPorezneuprave.(2)Vlasnik,odnosnoposjedniknekretnineobvezanjeovlatenojosobiizstavka1.ovogalankadopustitipristupnazemljiteigraevineradiprocjenetrinevrijednostinekretnine.

  lanak11.Prizamjeninekretninaosnovicaporezanaprometnekretninautvrujesezasvakogsudionikauzamjeni,itoprematrinojvrijednostinekretninekojupojedinisudionikstjeezamjenom.

  Odjeljak2.Poreznastopa

  lanak12.Poreznaprometnekretninaplaasepostopiod4%.

  POGLAVLJEIV.

  POREZNAOSLOBOENJA

  Odjeljak1.Opaosloboenja

  lanak13.

  Poreznaprometnekretninaneplaaju:1.RepublikaHrvatska,jedinicelokalneipodrune(regionalne)samouprave,tijeladravnevlasti,ustanoveijijejediniosnivaRepublikaHrvatskailijedinicalokalneipodrune

 • (regionalne)samouprave,zakladeifundacije,svepravneosobeijijejediniosnivaRepublikaHrvatska,Crvenikriineprofitnepravneosoberegistriranezapruanjehumanitarnepomoisukladnoposebnompropisu2.diplomatskailikonzularnapredstavnitvastranedravepoduvjetomuzajamnostiimeunarodneorganizacijezakojejemeunarodnimugovoromdogovorenoosloboenjeodplaanjaporezanaprometnekretnina3.osobekojestjeunekretnineupostupkuvraanjaoduzeteimovineikomasacijenekretnina4.prognaniciiizbjeglicekojistjeunekretninezamjenomsvojihnekretninauinozemstvu5.graanikojikupujustambenuzgraduilistan(ukljuujuiizemljite)nakojemsuimalistanarskopravoiliuzsuglasnostnositeljastanarskogpravapremapropisimakojimaseureujeprodajastanovanakojimapostojistanarskopravo.Istovrijediizazatienenajmoprimcekojikupujustambenuzgraduilistanukojemstanujunatemeljuugovoraonajmu6.osobekojestjeunekretnineuskladuspropisimakojimaseureujepretvorbadrutvenogvlasnitvaudrugeoblikevlasnitva7.branidrug,potomciiprecikojiineuspravnulinijuteposvojeniciiposvojiteljikojisuutomodnosusprimateljemuzdravanjateodnjegastjeunekretninenatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanjuilinatemeljuugovoraodosmrtnomuzdravanju8.osobekojerazvrgnuemsuvlasnitvailidiobomzajednikogvlasnitvastjeuposebnedijeloveteilitihnekretnina,neovisnooomjerimaprijeinakonrazvrgnuasuvlasnitvailidiobezajednikogvlasnitva.

  Odjeljak2.Poreznoosloboenjepriunosunekretnineutrgovakodrutvo

  lanak14.(1)Kadasenekretnineunoseukapitaltrgovakogdrutva,neplaaseporeznaprometnekretnina.(2)Poreznaprometnekretninaneplaasekadasenekretninestjeuupostupkuspajanjaipripajanjausmisluzakonakojimseureujutrgovakadrutvateupostupkupodjelatrgovakogdrutvauvietrgovakihdrutava.(3)AkotijekomporeznognadzoraPoreznaupravautvrdiprividnostpravnogposlapoosnovikojegjesteenanekretnina,sukladnostavcima1.i2.ovogalanka,utvrujesepripadajuiporeznaprometnekretnina.

  Odjeljak3.Poreznoosloboenjeprinasljeivanju,darovanjuidrugomstjecanjubeznaknade

  lanak15.Poreznaprometnekretninaprinasljeivanju,darovanjuidrugomstjecanjunekretninabeznaknadeneplaaju:1.branidrug,potomciiprecikojiineuspravnulinijuteposvojeniciiposvojiteljikojisuutomodnosusumrlimilidarovateljem2.pravneifizikeosobekojimaRepublikaHrvatskailijedinicalokalneipodrune(regionalne)samoupravedaruje,odnosnodajenekretninebeznaknaderadiodteteiliizdrugihrazlogausvezisDomovinskimratom3.bivibranidrugovikadaureujusvojeimovinskeodnose.

 • POGLAVLJEV.

  NASTANAKPOREZNEOBVEZE

  lanak16.(1)Poreznaobvezanastajeutrenutkusklapanjaugovorailidrugogapravnogposlakojimsestjeenekretnina.(2)Akosestjeenekretninanatemeljuodlukesudailidrugogtijela,poreznaobvezanastajeutrenutkupravomonostiteodluke.(3)Akoseodlukomsudautvrujepravovlasnitvananekretninidosjelou,poreznaobvezanastajeutrenutkupravomonostiteodluke.(4)Akosevlasnitvonanekretninistjeenatemeljuzakona,poreznaobvezanastajeutrenutkupravomonostiodlukesudaoodobrenjuupisa.(5)StranojfizikojilipravnojosobikojojjezastjecanjenekretninenapodrujuRepublikeHrvatskepotrebnasuglasnostministranadlenogzaposlovepravosuaporeznaobvezanastajeutrenutkudobivanjatesuglasnosti.

  lanak17.(1)Akosestjeenekretninanatemeljuugovoraodosmrtnomuzdravanju,poreznaobvezanastajeutrenutkusklapanjatogugovora.(2)Akosestjeenekretninanatemeljuugovoraodoivotnomuzdravanju,poreznaobvezanastajeutrenutkusmrtiprimateljauzdravanja,uzprimjenuolakiceizlanka8.stavka2.ovogaZakona.

  POGLAVLJEVI.

  PRIJAVAPROMETANEKRETNINA

  lanak18.(1)Javnibiljenikpoovjeripotpisanaispravamaoprodajiilidrugomnainuotuenjanekretnineiliposastavljanjujavnobiljenikogakta,anajkasnijeurokuod30dana,obvezanjejedanprimjerakisprave,kaoisvakedrugeispravenaosnovikojedolazidoprometanekretnine(ugovoroortatvu,ugovoroosnivanjupravagraenjaisl.),uzpodatakoosobnomidentifikacijskombrojusudionikapostupka,dostavitiispostaviPorezneupravenapodrujukojesenekretninanalazi,elektronikimputem.(2)SudoviidrugajavnopravnatijelaobveznisuispostaviPorezneupravenapodrujunakojemsenalazinekretninadostavljatisvojeodlukeuzpodatakoosobnomidentifikacijskombrojusudionikapostupkakojimasestjeeilimijenjavlasnitvonekretninauzemljinimknjigama,odnosnouslubenimevidencijamaurokuod15dananakonistekamjesecaukojemjeodlukapostalapravomona,premapropisimaoobveznomosobnomdostavljanjupismena.

  lanak19.(1)Dostavomispravaiodlukaizlanka18.ovogaZakonasmatrasedajeizvrenaprijavaprometanekretnina.(2)Iznimnoodstavka1.ovogalanka,akoispravuostjecanjunekretninenijeovjeriojavnibiljenikodnosnonijejuizdaosudilidrugojavnopravnotijelo,porezniobveznikjeobvezanprijavitiprometnekretninaispostaviPorezneupravenapodrujunakojemsenalazinekretnina,dostavomP