Zakon o Porezu Na Promet Proizvoda i Usluga

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o Porezu Na Promet Proizvoda i Usluga

Transcript

 • SLUBENE NOVINE FBIH 06/95 Objavljeno 08.11.1995.

  ZAKON

  O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA I - OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuje se porez na promet proizvoda i usluga na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). lan 2. Porez na promet proizvoda i usluga je prihod Federacije, kantona, distrikta Sarajevo i opina, a raspodjela prihoda ureuje se posebnim propisom. lan 3. Tarifom poreza na promet odreuju se proizvodi i usluge na koje se obraunavaju i plaaju porezi i utvruju poreske stope. Tarifa poreza na promet je sastavni dio ovog zakona. lan 4. Pravnim licem u smislu ovog zakona smatraju se preduzea i druga pravna lica koja taj status imaju u skladu sa zakonom. Sa pravnim licima iz stava 1. ovog lana izjednaena su fizika lica koja obavljaju djelatnost u skladu sa zakonom, kao i graanska pravna lica. II - POREZ NA PROMET PROIZVODA 1. Predmet oporezivanja lan 5. Porez na promet proizvoda plaa se na promet proizvoda koji slui krajnjoj potronji, te na promet reprodukcijskog materijala. lan 6. Prometom proizvoda koji slui krajnjoj potronji smatra se svaka prodaja proizvoda, ako ovim zakonom nije drukije propisano. Prometom proizvoda koji slui krajnjoj potronji u smislu ovog zakona smatra se i:

  1) promet proizvoda koji je plaen gotovinom, ekom s tekueg rauna i kreditnom karticom graana;

  2) uvoz, ukljuujui i privremeni uvoz;

  1/30

 • SLUBENE NOVINE FBIH 06/95 Objavljeno 08.11.1995.

  3) uzimanje vlastitih proizvoda, koje je proizvelo ili nabavilo pravno lice za vlastitu krajnju potronju;

  4) davanje proizvoda bez naknade (ustupanje, zamjena i dr.) koje izvri pravno lice; 5) manjak proizvoda kod pravnog lica, osim manjka proizvoda koji je nastao

  djelovanjem vie sile ili je posljedica kanjivog djela; 6) rashod (rastur, kalo, kvar i lom) koji je vei od rashoda dozvoljenog opim aktom

  pravnog lica , odnosno ovlaenog strukovnog udruenja u Federaciji; 7) korienje proizvoda koje graanin ili pravno lice izradi za vlastitu upotrebu, a

  koji podlijeu obavezi godinje registracije; 8) davanje bez naknade (ustupanje, zamjena i dr.) motornog vozila ili plovnog

  objekta, koje obavi graanin, ako se na to davanje ne plaa druga vrsta poreza. Prometom proizvoda iz ove take ne smatraju se pokloni iz prvog nasljednog reda. lan 7. Ne smatra se prometom proizvoda koji slui krajnjoj potronji:

  1) prodaja proizvoda, osim prodaje preraevina od duhana, nafte i naftnih derivata, alkohola i alkoholnih pia, piva, bezalkoholnih pia, kahve i preraevina od kahve, pravnom licu koje se bavi trgovinom, a koje je te proizvode nabavilo radi daljnje prodaje;

  2) prodaja proizvoda, osim prodaje preraevina od duhana, nafte i naftnih derivata, alkohola i alkoholnih pia, piva, bezalkoholnih pia, kahve i preraevina od kahve, pravnom licu koje se bavi ugostiteljskom djelatnou, drugom pravnom licu koje je registrirano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a koje te proizvode nabavlja radi prerade, odnosno daljnje prodaje;

  3) prodaja upotrebljavanih stvari neposredno izmeu graana i putem komisione prodaje, osim prodaje ili davanja bez naknade upotrebljavanih putnikih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata, kao i prodaja poljoprivrednih proizvoda koja se obavlja meu graanima na pijacama i sajmovima;

  4) uvoz proizvoda, osim preraevina od duhana, nafte i naftnih derivata, alkohola i alkoholnih pia, piva, bezalkoholnih pia, kahve i preraevina od kahve, radi daljnje prodaje;

  5) prodaja proizvoda pravnom licu koje se bavi remontom, popravkom i servisiranjem proizvoda radi ugradnje u proizvode koji se popravljaju i servisiraju;

  6) uvoz sirove kahve radi prodaje pravnom ili fizikom licu radi reprodukcije, uz uvjete iz lana 8. ovog zakona.

  lan 8. Proizvode iz lana 7. stav 1. ta. 1, 2. i 5. ovog zakona, kupcima iz tog lana moe prodati pravno lice koje se bavi proizvodnjom, pravno lice koje se bavi trgovinom koje je registrirano za obavljanje prometa na veliko, te preduzee koje je registrirano za uvoz pod slijedeim uvjetima:

  2/30

 • SLUBENE NOVINE FBIH 06/95 Objavljeno 08.11.1995.

  1) da se proizvodi prodaju sa skladita ili drugih prodajnih mjesta, koja se za te proizvode zaduuju po prodajnoj cijeni, a u koju nije ukljuen (ukalkuliran) porez na promet proizvoda ili tranzitno (promet na veliko). Izuzetno od odredbe ove take prodaja proizvoda moe se vriti i iz prodavnica koje se sa proizvodima zaduuju po prodajnim cijenama sa ukljuenim porezom na promet uz uvjet da poreski obveznik vodi evidenciju o proizvodima koji su prodati sa porezom na promet odnosno bez poreza na promet, ili na koje je porez obraunat po beneficiranoj stopi.

  2) da se proizvodi prodaju na osnovu pismene narudbenice kupca za svaku pojedinanu nabavku uz obavezno izdavanje fakture i uz bezgotovinsko plaanje (virmanom sa iro rauna kupca na iro-raun prodavca, kompenzacijom, cesijom i sl.);

  3) da je kupac, prije preuzimanja proizvoda, odnosno prije ispostavljanja fakture, dao prodavcu pismenu izjavu, odnosno specifikaciju materijala koja mora biti numerirana, datirana i potpisana od ovlaenog lica, da e kupljene proizvode koristiti iskljuivo za svrhe iz lana 7. stava 1. ta. 1, 2.i 5. ovog zakona;

  4) da je u fakturi o prodaji proizvoda prodavac unio napomenu da su proizvodi prodati bez obraunavanja poreza na promet proizvoda, odnosno uz plaanje poreza na promet po povlatenoj stopi, te na osnovu pismene izjave odnosno specifikacije materijala;

  5) da prodavac primljenu izjavu kupca, odnosno specifikaciju materijala prikljui kopiji fakture o prodatim proizvodima.

  Pored lica iz stava 1.ovoga lana, pravna lica i graani mogu prodavati, pod uvjetom da se plaanje obavlja sa iro-rauna kupca na iro-raun prodavca:

  1) vlastite i druge proizvode pravnim licima koji te proizvode nabavljaju radi daljnje prodaje ili prerade.

  2) poljoprivredne proizvode pravnom licu ili radnji koje se bave proizvodnjom, ugostiteljstvom odnosno trgovinom, koji te proizvode nabavljaju radi daljnje prodaje, reprodukcije ili prerade;

  3) industrijske i druge otpatke (krpe i druge tekstilne otpatke, staro eljezo, staklo, otpadni ili upotrebljavani papir, karton, ljepenku i dr) pravnom licu ili radnji koji se bave proizvodnjom ili trgovinom.

  Ministar financija - ministar finansija propisat e u kojim sluajevima se plaanje nee obaviti preko iro-rauna. lan 9. Pravna lica mogu nabavljati opremu za obavljanje registrirane djelatnosti, pod uvjetima iz lana 8. ovog zakona, bez plaanja poreza na promet. Pravna lica koja obavljaju registriranu proizvoaku djelatnost, mogu nabavljati pod uvjetima iz lana 8. ovog zakona reprodukcijski materijal po nioj povlaenoj stopi. Lica iz stava 2.ovoga lana mogu pod uvjetima iz lana 8. ovog zakona nabavljati reprodukcijski materijal direktno iz uvoza, na nain predvien posebnim propisima. Pravna lica iz oblasti zdravstva mogu nabavljati proizvode i potroni materijal po povlaenoj poreskoj stopi za potronju u lijeenju i njezi bolesnika. Muzeji, biblioteke, arhivi, zavodi za zatitu spomenika kulture,

  3/30

 • SLUBENE NOVINE FBIH 06/95 Objavljeno 08.11.1995.

  arheoloke i restauratorske institucije mogu za svoju djelatnost nabavljati reprodukcijski materijal po povlaenoj stopi. lan 10. Opremom u smislu lana 9. stava 1. ovog zakona smatraju se osnovna sredstva za obavljanje djelatnosti, te njihovi rezervni dijelovi, stvari sitnog inventara odreene prema propisima o amortizaciji, ureaji i dijelovi ureaja za zatitu okolice, sredstva za zatitu na radu i linu zatitu, osim putnikih automobila i njihovih rezervnih dijelova i namjetaja za opremanje administrativnih prostorija. Putnikim automobilima u smislu stava 1.ovog lana smatraju se terenski automobili, te automobili za prijevoz putnika s najvie devet sjedita ukljuujui sjedite za vozaa. Izuzetno, opremom u smislu ovog lana smatra se novi putniki automobil kojeg za obavljanje autotaksi prijevoza uvoze poreski obveznici- fizika i pravna lica, najvie jedanput u toku tri godine, pod uvjetima iz lana 8. ovog zakona. Novim putnikim automobilom, u smislu stava 3. ovog lana, smatra se putniki automobil koji uope nije bio registriran ni korien. Fiziko i pravno lice moe u periodu od tri godine uvesti samo jedan putniki automobil. Ako fiziko i pravo lice iz ovog stava prestane obavljati djelatnost autotaksi prijevoza, putniki automobil proda ili upotrijebi u druge svrhe prije isteka roka od tri godine, naplatit e se propisana stopa poreza na osnovicu koju je utvrdila carinarnica u trenutku uvoza. lan 11. Reprodukcijski materijal uz povlaenu poresku stopu mogu nabavljati pravna lica koja obavljaju proizvoaku djelatnost. Proizvoakom djelatnou iz stava 1. ovog lana smatra se djelatnost koju obavljaju industrijska, rudarska, poljoprivredna, umarska, vodoprivredna, ribarska, saobraajna, graevinska i graevinsko- zanatska, proizvodno-zanatska pravna lica, proizvoake zadruge, proizvodne jedinice u sastavu neproizvodnih pravnih lica, koji su registrirani za obavljanje jedne ili vie proizvodnih djelatnosti, te nauno - istraivaki ili istra ivako-razvojni instituti i zavodi, laboratoriji, eksperimentalne radionice i pogoni za unapreenje proizvodnje. lan 12. Reprodukcijskim materijalom iz lana 11. ovog zakona smatra se:

  1) materijal, sirovine, poluproizvodi, dijelovi i pomoni materijal koji se preradom, doradom, ugradnjom, nanoenjem ili na drugi nain troi u procesu proizvodnje i ulazi u supstancu finalnog proizvoda;

  2) materijali koji se troe u procesu proizvodnje pri izradi proizvoda, a ne ulaze u supstancu finalnog proizvoda, kao na primjer: materijali za otapanje, nagrizanje, odmaivan