Zakon o Prevozu u Drumskom Saobracaju RS

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    405

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAAJU REPUBLIKE SRPSKE I OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuju se uslovi i nain vrenja prevoza lica i stvari u drumskom saobraaju kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe, uslovi vrenja prevoza, koncesije u javnom linijskom prevozu lica, rad autobuskih stanica i terminala gradskog, odnosno prigradskog prevoza lica na teritoriji Republike Srpske. lan 2. (1) Prevoz lica i stvari u drumskom saobraaju moe se vriti kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe. (2) Javni prevoz u smislu ovog zakona je prevoz lica i stvari uz naknadu koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima. (3) Prevoz za vlastite potrebe, u smislu ovog zakona je prevoz lica i stvari koji se vri radi zadovoljenja potreba u okviru registrovane djelatnosti vlasnika motornog vozila. lan 3. (1) Jedinica lokalne samouprave e posebnim propisom, u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega urediti prevoz lica i stvari na svojoj teritoriji, a posebno: a) nain i organizaciju javnog prevoza lica i stvari, b) nain i organizaciju taksi prevoza i v) prevoz zaprenim vozilima, samaricama, poljoprivrednim mainama, motociklima i motociklima sa prikolicom, triciklima na motorni i drugi pogon. (2) Prije donoenja propisa iz stava 1. ovog lana jedinica lokalne samouprave duna je da pribavi miljenje Ministarstva saobraaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo). lan 4. Pojedini izrazi u ovom zakona imaju sljedee znaenje: a) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje pored sjedita za vozaa ima vie od osam sjedita, b) autobuska linija je relacija na kojoj se vri javni prevoz lica u skladu sa prethodno utvrenim i registrovanim redom vonje i cjenovnikom usluga prevoza lica, v) autobuska stanica je izgraen, propisno ureen i obiljeen objekat namijenjen prijemu i otpremi autobusa i putnika,</p> <p>g) autobusko stajalite je dio povrine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa radi ulaska i izlaska putnika i koje je obiljeeno saobraajnim znakom, d) ''bis'' vonja je angaovanje dva ili vie autobusa na istom polasku iz registrovanog reda vonje, ) cjenovnik je dokument koji sainjava prevoznik, a kojim se utvruju cijene usluga za pojedine vrste prevoza, e) daljinar je dokument koji sadri podatke o minimalnom vremenu vonje izraen u minutama i satima, i udaljenost izraenu u kilometrima izmeu pojedinih autobuskih stanica i autobuskih stajalia na autobuskim linijama, ) koncendent je Ministarstvo u republikom linijskom prevozu lica i jedinica lokalne samouprave u linijskom prevozu lica na teritoriji te jedinice, z) koncesionar je prevoznik kome je u sprovedenom postupku ugovorom dodijeljena koncesija za vrenje linijskog prevoza lica, i) kooperacija je prevoz na autobuskoj liniji koji prema registrovanom redu vonje, sa utvrenim reimom odravaju dva ili vie prevoznika u skladu sa ugovorom o kooperaciji, j) licenca prevoznika je odobrenje koje se prevozniku izdaje za vrenje odreene vrste prevoza, k) licenca za vozilo je odobrenje kojim se potvruje opremljenost i namjena vozila za vrenje pojedinih vrsta prevoza, l) legitimacija za vozaa je isprava kojom se u skladu sa ovim zakonom dokazuje pravo upravljanja vozilima namijenjenih za vrenje pojedinih vrsta prevoza, lj) linijski prevoz lica je prevoz lica koji se obavlja na autobuskoj liniji po utvrenom i registrovanom redu vonje i utvrenoj i objavljenoj cijeni, m) minimalno vrijeme vonje je najmanje vrijeme vonje izmeu autobuskih stanica ili autobuskih stajalita, odnosno izmeu autobuskih stanica i autobuskih stajalita iz utvrenog daljinara, n) minibus je autobus sa jednom platformom koji nema vie od sedamnaest sjedita ukljuujui i sjedite za vozaa, nj) najvea dozvoljena masa vozila je masa vozila zajedno sa njegovom nosivou, o) prevoznik je pravno ili fiziko lice koje posjeduje odgovarajuu licencu prevoznika, p) putni list je dokument u vanlinijskom prevozu lica koji pored oznake vrste vanlinijskog prevoza sadri podatke o prevozniku i putnicima (ime i prezime, broj line isprave), r) putni nalog je dokument kojim se odobrava upotreba vozila, s) prikljuno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vueno vozilom na motorni pogon, bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica, t) red vonje je dokument kojim se utvruju elementi za obavljanje linijskog prevoza u drumskom saobraaju i koji sadri: relaciju na kojoj se vri prevoz, vrstu i broj autobuske linije, naziv prevoznika, redosljed stanica i stajalita i njihovu udaljenost od poetne stanice, vrijeme polaska i dolaska za svaku stanicu i stajalite, period odravanja linije, uestalost odravanja, rok vaenja reda vonje i podatke o kooperantskom odnosu,</p> <p>) relacija je rastojanje izmeu autobuskih stanica, autobuskih stajalita, odnosno autobuskih stanica i autobuskih stajalita na autobuskoj liniji ili izmeu dva mjesta iz putnog lista u vanlinijskom prevozu, u) taksi prevoz je javni vanlinijski prevoz lica za koji se cijena prevoza utvruje taksimetrom po odobrenom cjenovniku usluga ili na osnovu pogodbe, f) terminal gradskog, odnosno prigradskog prevoza (u daljem tekstu: terminal) je izgraen, propisno ureen i obiljeen objekat namijenjen prijemu i otpremi autobusa i lica u gradskom i prigradskom prevozu lica, h) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz stvari, c) tovarni list je propisani dokument u prevozu stvari koji sadri podatke o poiljaocu, primaocu, koliini, vrsti i masi tereta, datum i mjesto utovara i istovara, cijenu prevoza i druge podatke bitne za prevoz, pretovar i manipulaciju teretom, ) trasa je putanja kretanja vozila u obavljanju prevoza lica i stvari, d) usklaivanje redova vonje je postupak radi uspostavljanja registra redova vonje autobuskih linija na osnovu propisanih pravila i procedura, ) vozilo u smislu ovog zakona je svako motorno ili prikljuno vozilo, ili skup vozila kojim se vri prevoz lica ili stvari u drumskom saobraaju, aa) vozna karta i karta za prtljag su dokumenta koje izdaje prevoznik i koja sadre podatke o prevozniku i liniji, vremenima polaska u odlasku i dolasku, cijeni, a iju prodaju vre autobuske stanice, agencije, lanovi posade autobusa, i koja predstavalja dokaz o zakljuenom ugovoru izmeu davaoca i korisnika usluga. II USLOVI ZA VRENjE PREVOZA lan 5. U vrenju prevoza lica i stvari u drumskom saobraaju prevoznik je duan da ispunjava opte i posebne uslove. 1. Opti uslovi lan 6. (1) Opti uslovi za vrenje prevoza lica i stvari stiu se registracijom djelatnosti prevoza lica i stvari u drumskom saobraaju kod nadlenog registracionog suda ili nadlenog organa jedinice lokalne samouprave, u skladu sa posebnim propisima. (2) Za obavljanje registrovane djelatnosti prevoza lica, odnosno stvari, fiziko lice moe registrovati najvie dva motorna vozila (3) U okviru registrovane djelatnosti, fiziko lice moe registrovati i djelatnost prevoza lica, odnosno stvari za vlastite potrebe, ako ispunjava sljedee uslove: a) posjeduje jedno putniko motorno vozilo za prevoz lica sa najvie 1 + 8 registrovanih sjedita, b) posjeduje jedno teretno motorno vozilo za prevoz stvari najvee doputene mase do 7500 kg i</p> <p>v) posjeduje jedno kombinovano motorno vozilo za prevoz lica i stvari najvee doputene mase 3500 kg, odnosno 1 + 4 registrovana sjedita. lan 7. (1) Prevoz lica i stvari moe se vriti vozilom koje je tehniki ispravno i registrovano, i koje ispunjava i druge uslove utvrene propisima o bezbjednosti saobraaja na putevima i ima svojstva predviena vaeim standardima. (2) Na motornom vozilu kojim se vri prevoz, izuzev putnikih automobila kojima se vri prevoz za vlastite potrebe i rentakar vozila, mora na propisan nain biti ispisan naziv i sjedite prevoznika. lan 8. (1) Motornim vozilom kojim se vri prevoz lica i stvari moe upravljati lice koje ispunjava uslove utvrene propisima o bezbjednosti saobraaja na putevima. (2) Lice iz stava 1. ovog lana obavezno je da posjeduje najmanje trei stepen obrazovanja saobraajne struke voza motornih vozila ili najmanje etvrti stepen obrazovanja saobraajne struke drumskog smjera i da mu je to osnovno zanimanje. (3) Izuzetno licima koja su do 1992. godine stekla kvalifikaciju vozaa motornog vozila priznae se ispunjenost uslova iz stava 2. ovog lana. (4) Odredbe iz stava 2. ovog lana ne odnose se na lica koja upravljaju motornim vozilima u svojini fizikih lica registrovanih za vrenje prevoza za vlastite potrebe, kao i lica koja upravljaju motornim vozilima s najvie 1 + 8 registrovanih sjedita, odnosno motornim vozilom u svojini pravnih lica ija je najvea doputena masa manja od 3500 kg.</p> <p>2. Posebni uslovi lan 9. (1) Posebni uslovi koje prevoznik mora da ispuni radi sticanja prava na odgovarajuu licencu su da: a) ima registrovanu djelatnost prevoza iz lana 6. ovog zakona, b) ima u vlasnitvu ili dri po osnovu lizinga motorna vozila koja ispunjavaju tehniko-eksploatacione i ekoloke uslove za pojedine vrste prevoza i to najmanje: 1) dva autobusa za vrenje javnog linijskog prevoza lica, 2) jedan autobus za vrenje javnog vanlinijskog prevoza lica, 3) jedno teretno motorno vozilo za vrenje prevoza stvari i 4) jedno putniko motorno vozilo sa najvie 1 + 4 registrovana sjedita, oblika karoserije limuzina ili karavan, starosti do deset godina za vrenje taksi prevoza, koje ispunjava i posebne uslove iz lana 3. stav 1. taka b) ovog zakona, v) za vozila imaju obezbijeeno parkiralite, koje ne smije biti dio javne povrine,</p> <p>g) zapoljava vozae koji ispunjavaju uslove iz lana 8. ovog zakona i d) zapoljava jednog diplomiranog inenjera saobraaja, smjer drumski saobraaj na najmanje dvadeset motornih vozila kojim se vri prevoz lica i stvari, osim putnikih motornih vozila sa najvie 1 + 4 registrovana sjedita. (2) Ispunjavanjem uslova iz stava 1. ovog lana prevoznik stie pravo na sljedee licence prevoznika: a) licencu A za prevoz lica unutar Bosne i Hercegovine, b) licencu B za prevoz lica na teritoriji jedinice lokalne samouprave, v) licencu C za prevoz stvari unutar Bosne i Hercegovine, g) licencu D za taksi prevoz i d) licencu E za prevoz za vlastite potrebe. (3) Licencu iz stava 2. taka a) ovog lana izdaje Ministarstvo, a licence iz stava 2. t. b), v), g) i d) ovog lana izdaje nadleni organ jedinice lokalne samouprave. (4) Odgovarajue licence za prevoz lica i stvari u meunarodnom drumskom saobraaju izdate od Ministarstva komunikacija i transporta BiH zamjenjuju licence A i C iz stava 2. ovog lana. lan 10. (1) Prevoznik moe poeti prevoz ako je u skladu sa ovim zakonom stekao licencu prevoznika, licencu za vozilo i legitimaciju za vozaa motornog vozila. (2) Obavezi posjedovanja legitimacije za vozaa motornog vozila ne podlijeu lica koja upravljaju motornim vozilima u svojini fizikih lica registrovanih za vrenje prevoza za vlastite potrebe, kao i lica koja upravljaju motornim vozilima sa najvie 1 + 8 registrovanih sjedita, odnosno motornim vozilom u svojini pravnih lica ija je najvea doputena masa manja od 3500 kg. (3) Postupak izdavanja licence prevoznika i legitimacije za vozaa motornog vozila propisuje ministar saobraaja i veza (u daljem tekstu: ministar) Pravilnikom o izdavanju licenci prevoznika i legitimacije za vozaa motornog vozila. (4) Postupak izdavanja licence za vozilo propisuje ministar Pravilnikom o izdavanju licence za vozilo i ispunjavanju tehniko-eksploatacionih i ekolokih uslova za vozilo kojim se vri prevoz. lan 11. (1) U vozilu kojim se vri prevoz moraju se nalaziti original potvrda o registraciji vozila i izvrenom redovnom tehnikom pregledu, licenca za vozilo, legitimacija za vozaa motornog vozila, putni nalog za vozilo propisno izdat, ovjeren i popunjen, i original ili ovjerena kopija licence prevoznika. (2) Obavezi izdavanja putnog naloga iz stava 1. ovog lana ne podlijeu taksi vozila, vozila auto kola, iznajmljena rentakar vozila, vozila u vlasnitvu fizikih lica u vrenju prevoza za vlastite potrebe i putnika motorna vozila s najvie 1 + 8 registrovanih sjedita u vlasnitvu graana, fizikih i pravnih lica, osim javnih preduzea i budetskih korisnika. (3) Pravilnik o obrascu, sadraju i nainu popunjavanja putnog naloga donosi ministar.</p> <p>lan 12. (1) Vozila kojim se vri prevoz podlijeu redovnim i vanrednim tehnikim pregledima u skladu sa odredbama propisa o bezbjednosti saobraaja. (2) Izuzetno, na autobusima kojima se vri povremeni organizovani vanlinijski prevoz uenika i studenata (ekskurzije, izleti i slino) mora biti izvren vanredni tehniki pregled koji nije stariji od 72 asa u odnosu na vrijeme poinjanja prevoza. (3) Tehnike preglede vozila vre stanice tehnikog pregleda vozila u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa o bezbjednosti saobraaja na putevima. III JAVNI PREVOZ lan 13. (1) Prema vrsti prevoza, javni prevoz se dijeli na javni prevoz lica i javni prevoz stvari. (2) Prema teritorijalnom znaaju, javni prevoz se dijeli na republiki prevoz i prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave.</p> <p>lan 14. (1) Republiki prevoz, u smislu ovog zakona je javni prevoz lica i stvari izmeu dvije ili vie jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srpske. (2) Prigradski prevoz, u smislu ovog zakona je javni prevoz lica i stvari koji se vri izmeu dva ili vie naselja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a koja su oznaena tablama naseljenog mjesta. (3) Gradski prevoz, u smislu ovog zakona je javni prevoz lica i stvari koji se obavlja u okviru jednog naselja na teritoriji jedinice lokalne samouprave. lan 15. (1) U okviru registrovane djelatnosti prevoza, prevoznik je obavezan da preveze sva lica, odnosno sve stvari koje ovim zakonom ili posebnim propisom nisu izuzete od prevoza. (2) U motornom vozilu kojim se vri javni prevoz lica i stvari u drumskom saobraaju ne mogu se prevoziti bolesna lica koja mogu da ugroze zdravlje drugih lica, ili lica koja su pod dejstvom alkohola, drugih opojnih sredstava, ivotinje, leevi, eksplozivi, predmeti koji mogu povrijediti, otetiti, uprljati ili priiniti tetu na vozilu, licima i stvarima koja se prevoze. (3) Pravilnik o nainu vrenja poslova i zadataka lanova posade motornih vozila donosi ministar. 1. Javni prevoz lica</p> <p>lan 16. Javni prevoz lica vri se kao linijski i vanlinijski. lan 17. (1) Linijski prevoz lica vri se na osnovu registrovanog reda vonje i cjenovnika usluga prevoza. (2) U autobusu kojim se vri linijski prevoz lica mora se nalaziti original ili ovjerena kopija registrovanog reda vonje i cjenovnik usluga prevoza. lan 18. (1) Registracija reda vonje autobuskih linija vri se na osnovu sprovedenog postupka javnog usklaivanja redova vonje ili postupka dodjele koncesije. (2) Nain, kriterijumi i postupak usklaivanja i registracije redova vonje, obrazac i sadraj registra redova vonje propisuje se Pravilnikom o usklaivanju i registraciji redova vonje. (3) Pravilnik iz stava 2. ovog lana donosi ministar za republiki linijski prevoz lica, a za gradski i prigradski linijski prevoz lica, naelnik, odnosno gradonaelnik jedinice lokalne samouprave. lan 19. (1) Prevoznik moe vriti linijski prevoz lica i sa vie autobusa na cijeloj duini autobuske linije po registrovanom redu vonje, sa oznakom bis vonje. (2) Prevozn...</p>