Zakon o Radu FBiH

 • Published on
  01-Feb-2016

 • View
  235

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o radu Federacije BiH, 2014

Transcript

 • v

  SLUZBENE NOVINE CAYifiEHE DOBIE Ft~DERt\CIJE BOSNE I UERCEG0\1lNE l zd((tJje //(/ bosauskom, bnfltskom i srpskom jeziku lhiltl/1.(.' /1(1 OOCWU:It'O.II ..\"fJ(Ul/llf:liOJII/ Cfll/1."/t'O.II Jt~."IIJH_, .

  Godina XXII- Broj 62 Srijeda, 12. 8. 2015. godine SARAJEVO ISSN 1512-7079

  PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  1144 Na osnovu clana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i

  Hercegovine, donosim

  UKAZ 0 PROGLASENJU ZAKONA 0 RADU

  Proglasava se Zakon o radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavnickog doma 31.07.2015. godine i na sjednici Doma naroda od 30.07.2015. godine.

  Broj 01-02-639-02/15 06. augusta 2015. godine

  Sarajevo Predsjednik

  Marinko Cavara, s. r.

  ZAKON ORADU

  I- OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona

  Clan I. Ovim zakonom ureduje se zakljucivanje ugovora o radu,

  radno vrijeme, place, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje pra-va i obaveza iz radnog odnosa, zakljucivanje kolektivnih ugo-vora, mimo rjesavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom iii medunarodnim ugovorom nije drugacije odredeno. Gramaticka terminologija

  Clan2. Gramaticka terminologija koristenja muskog i zenskog roda

  za pojmove u ovom zakonu ukljucuje oba roda. Ravnopravna zastupljenost spolova

  Clan3. Formiranje vijeca zaposlenika, mirovnog vijeca, ekonom-

  sko-socijalnog vijeca i drugih organa koji proizilaze iz ovog za-kona i kolektivnih ugovora, odra:lavat ce ravnopravnu zastuplje-nost spolova.

  Zasnivanje radnog odnosa Clan4.

  (I) Stupanjem na rad radnika na osnovu zakljucenog ugovora o radu zasniva se radni odnos.

  (2) Nakon zakljucivanja ugovora o radu poslodavac je duzan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdrav-stveno osiguranje i osiguranje za slucaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: obavezno osiguranje) u skladu sa zakonom.

  Pojam poslodavca Clan 5.

  Poslodavac, u smislu ovog zakona, je ftzicko iii pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu. Pojam radnika

  Clan6. Radnik, u smislu ovog zakona, je fizicko lice koje je zapo-

  sleno na osnovu ugovora o radu. Osnovna prava i obaveze radnika

  Clan?. (1) Poslodavac utvrduje mjesto i nacin obavljanja rada

  postivajuci pri tome prava i dostojanstvo radnika, a radnik je obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu sa prirodom i vrstom rada iicno obavljati preuzeti posao, te postivati organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i zakone i opce akte poslodavca.

  (2) Radnik ima pravo na pravicnu placu, uvjete rada koji obezbjeduju sigumost i zastitu zivota i zdravlja na radu, te druga prava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

  Osnovi i vrste diskriminacije ClanS.

  (I) Zabranjena je diskriminacija radnika kao i iica koje tra:li zaposlenje, s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bracno stanje, porodicne obaveze, starost, invaiidnost, trudnocu, je-zik, vjeru, politicko i drugo misljenje, nacionalnu pripad-nost, socijalno porijeklo, imovno stanje, rodenje, rasu, boju koze, clanstvo iii neclanstvo u politickim strankama i sindi-katima, zdravstveni status, iii neko drugo iicno svojstvo.

  (2) Diskriminacija moze biti direktna iii indirektna.

 • Broj 62- Strana 2 SLUZBENE NO VINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 12. 8. 2015. (3) Direktna diskriminacija, u smislu ovog zakona, znaci svako

  postupanje uzrokovano nekim od osnova iz stava 1. ovog clana kojim se radnik, kao i lice koje tra2i zaposlenje stavlja ilije bilo stavljeno u nepovoljniji polozaj u odnosu na druga lica u istoj ili slicnoj situaciji.

  (4) Jndirektna diskriminacija, u smislu ovog zakona, postoji kada odredena naizgled neutralna odredba, pravilo, kriterij ili praksa stavlja ili bi stavila u nepovoljniji polozaj radnika kao i lice koje tra2i zaposlenje zbog odredene osobine, sta-tusa, opredjeljenja, uvjerenja iii vrijednosnog sistema koji cine osnove za zabranu diskriminacije iz stava 1. ovog clana u odnosu na drugog radnika, kao i lice koje tra2e zaposlenje.

  Uznemiravanje i nasilje na radu Clan 9.

  (I) Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uznemiravanje na radu ili u vezi s radom (mobing) radnika i lica koja tra2e zaposlenje kod poslodavca.

  (2) Uznemiravanje u smislu stava 1. ovog clana je svako ne:Zeljeno ponasanje uzrokovano nekim od osnova iz clana 8. ovog zakona koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje tra2i zaposlenje, a koje uzrokuje strah iii neprijateljsko, ponizavajuce iii uvredljivo okru:Zenje.

  (3) Seksualno uznemiravanje u smislu stava I. ovog clana je svako ponasanje koje rijecima iii radnjama seksualne prirode ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje tra2i zaposlenje, a koje izaziva strah iii stvara poni.Zavajuce iii uvredljivo okruzenje.

  (4) Nasilje na osnovu spola je bilo koje djelo koje nanosi fizicku, psihicku, seksualnu iii ekonomsku stetu iii patnju, kao i prijetnje takvim djelima koje ozbiljno sputavaju lica u njihovim pravima i slobodama na principu ravnopravnosti spolova na radu iii u vezi sa radom.

  (5) Mobing predstavlja specificnu fonnu nefizickog uznemira-vanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedno iii vise lica psihicki zlostavlja i poni-zava drugo lice, a cija je svrha iii posljedica ugrozavanje njegovog ugleda, casti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uvjeta iii profesionalnog statusa.

  Zabrana diskriminacije Clan 10.

  (I) Diskriminacija iz clana 8. ovog zakona zabranjena je u odnosu na: a. uvjete za zaposljavanje i izbor kandidata za obavljanje

  odredenog posla, b. uvjete rada i sva prava iz radnog odnosa, c. obrazovanje, osposobljavanje i usavrsavanje, d. napredovanje u poslu i e. otkazivanje ugovora o radu.

  (2) Odredbe ugovora o radu za koje se utvrdi da su diskriminirajuce po nekom od osnova iz clana 8. ovog zakona, nistave su.

  Izuzeci od zabrane diskriminacije Clan 11.

  (I) Ne smatraju se diskriminacijom pravljenje razlike, isklju-cenje iii davanje prvenstva u odnosu na odredeni posao kada je priroda posla takva iii se posao obavlja pod takvim uvjetima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz clana 8. ovog zakona predstavljaju stvarni i odlucujuci uvjet obavljanja posla, te da je svrha koja se time zeli postici opravdana.

  (2) Ne smatraju se diskriminacijom odredbe ovog zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu koje se odnose na posebnu zastitu odredenih kategorija radnika u skladu sa zakonom.

  Zastita u slucajevima diskriminacije Clan 12.

  (I) U slucajevima diskriminacije u smislu odredaba ovog zakona, radnik kao i lice koje tra2i zaposlenje mogu od poslodavca zahtijevati zastitu u roku od 15 dana od dana saznanja za diskriminaciju.

  (2) Ako poslodavac u roku od 15 dana od dana podnosenja zahtjeva iz prethodnog stava, ne udovolji tom zahtjevu, radnik moze u daljem roku od 30 dana podnijeti tu:Zbu nadleznom sudu.

  (3) Ako radnik odnosno lice koje tra2i zaposlenje u slucaju spora iznesu cinjenice koje opravdavaju sumnju da je poslodavac postupio suprotno odredbama ovog zakona o zabrani diskriminacije, na poslodavcu je teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije, odnosno da postojeca razlika nije usmjerena na diskriminaciju vee da ima svoje objektivno opravdanje.

  ( 4) Ako sud utvrdi da je tuzba iz stava 2. ovog clana osnovana poslodavac je duzan radniku uspostaviti i osigurati ostvarivanje prava koja su mu uskracena, te mu nadoknaditi stetu nastalu diskriminacijom.

  Pravo na vodenje krivicnog iii gradanskog postupka Clan 13.

  U slucajevima diskriminacije, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja, nasilja na osnovu spola, kao i mobinga na radu iii u vezi s radom, ni jedna odredba ovog zakona ne moze se tuma-citi kao ogranicavanje iii umanjivanje prava na vodenje krivicnog iii gradanskog postupka. Sloboda udruzivanja

  Clan 14. (I) Radnici imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organi-

  zirati sindikat, te se u njega uclaniti , u skladu sa statutom ili pravilima tog sindikata.

  (2) Poslodavci imaju pravo, po svom slobodnom izboru, fonnirati udru:Zenje poslodavaca, te se u njega uclaniti , u skladu sa statutom iii pravilima tog udruzenja.

  (3) Sindikat i udruzenja poslodavaca mogu se osnovati bez ikakvog prethodnog odobrenja.

  Dobrovoljnost Clanstva Clan 15.

  (I) Radnici odnosno poslodavci slobodno odlucuju o svom stupanju iii istupanju iz sindikata, odnosno udruzenja poslodavaca.

  (2) Radnik odnosno poslodavac ne moze biti stavljen u nepovoljniji polo:Zaj zbog clanstva iii neclanstva u sindikatu odnosno udru:Zenju poslodavaca.

  Zabrana mijesanja u funkcioniranje udruzenja Clan 16.

  (l) Poslodavcima iii udruzenjima poslodavaca koji djeluju u sopstveno ime iii putem nekog drugog lica, clana iii zastup-nika, zabranjuje se: a. mijesanje u uspostavljanje, funkcioniranje iii upravlja-

  nje sindikatom; b. zagovaranje ili pru:Zanje pomoci sindikatu sa ciljem

  kontroliranja takvog sindikata. (2) Sindikatu koji djeluje u sopstveno ime iii putem nekog

  drugog lica, clana iii zastupnika, zabranjeno je mijesanje u uspostavljanje, funkcioniranje iii upravljanje udru:Zenjem poslodavaca.

 • Srijeda, 12. 8_ 2015. SLUZBENE NO VINE FEDERACIJE BiH Broj 62 - Strana 3 Nemogucnost zabrane zakonite djelatnosti udruzenja

  Clan 17. Zakanita djelatnast sindikata adnasna udruzenja paslada-

  vaca ne maze se trajno ni privremeno zabraniti. Osiguravanje uvjeta za djelovanje sindikata kod poslodavca

  Clan 18. ( 1) Poslodavac je du2an asigurati odgovarajuce uvjete za

  djelovanje sindik