Zakon o Teritorijalnoj Organizaciji Crne Gore-prečišćeni Tekst

 • View
  14

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon

Transcript

 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

  Zakon je objavljen u "Slubenom listu CG", br. 54/2011,26/2012, 27/2013, 62/2013 i 12/2014.

  I. OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Ovim zakonom ureduju se teritorijalna organizacija Crne Gore, uslovi, nain i postupak teritorijalnogorganizovanja i druga pitanja od znaaja za teritorijalnu organizaciju.

  lan 2

  Teritorija optine, Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: jedinice lokalne samouprave)utvruje se ovim zakonom.

  lan 3

  Teritorija jedinice lokalne samouprave i naziv optine mogu se mijenjati u skladu sa ovim zakonom.

  II. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA

  lan 4

  Teritoriju jedinice lokalne samouprave ine naselja.

  lan 5

  Teritorija Glavnog grada Podgorica, sa sjeditem u Podgorici, obuhvata Podgoricu kao naseljegradskog karaktera, naselja: Baloi, Begova Glavica, Bezjovo, Beri, Bigor, Bioe, Blizna, Bolesestra,Breine, Brie, Brskut, Buronje, Crnci, Crvena Paprat, Cvilin, afa, epetii, Dajbabe, Dolovi, Doljani,Donja Gorica, Donje Strave, Donji Kokoti, Draevina, Duii, Duga, urkovii, Duke, Farmaci,Fundina, Goljemadi, Gornje Strave, Gornji Kokoti, Gradac, Grbavci, Grbi Do, Kisjelica, Klopot,Kopilje, Kornet, Kosor, Krusi, Kranja, Lekii, Lijenje, Lijeta, Lijeva Rijeka, Lopate, Lutovo,Lunica, Medun, Milati, Mome, Mrke, Opasanica, Orahovo, Oraovice, Orasi, Oezi, Parci, PelevBrijeg, Petrovii, Poprat, Prisoja, Progonovii, Rai, Radea, Radove, Releza, Rijeka Piperska,Rogami, Rudine, Seoci, Seotica, Sjenice, Slacko, Staniselii, Stanjevia Rupa, Stijena, Stupovi,Trmanje, Ubalac, Ubli, Velje Brdo, Verua, Vidijenje, Vilac, Vrbica, Zagreda i Zaugao; naselja u okvirupodruja Gradske optine Golubovci: Golubovci, koji su sjedite Gradske optine, Balabani, Berislavci,Bijelo Polje, Bistrice, Vukovci, Vranjina, Gostilj, Goriani, Kurilo, Mojanovii, Ponari, uunju, Mahala,Matagui, Ljajkovii, Srpska, Botun i Mitrovii; naselja u okviru Gradske optine Tuzi: Tuzi, koje su isjedite Gradske optine, Arzu, Barlaj, Vuksanlekii, Gornja Selita, Gornji Milje, Gurec, Zatrijeba,Budzu, Benkaj, Delaj, Mueka, Nik Mara, Stjepovo, Koe, Dinoa, Donja Selita, Donji Milje,Drume, Krevo, Lovke, Pankala, Pikalja, Prifta, Pothum, Skora, Spinja, Traboin, Nabojin, Helmica,ipanik, Vranj, Vladne, Dreaj,

 • Duie, Kotrabudan, Omerboovii, Sukuru, Cijevna i Kue Rakia i druga naselja utvrenaposebnom odlukom Glavnog grada.

  lan 6

  Teritorija Prijestonice Cetinje, sa sjeditem u Cetinju, obuhvata Cetinje kao naselje gradskogkaraktera i naselja: Bajice, Barjamovica, Bata, Bijele Poljane, Bjeloi, Bobija, Boguti, Bokovo, eljari,evo, Dide, Dobrska upa, Dobrsko Selo, Dodoi, Dolovi, Donja Zaljut, Donja Sela, Dragomi Do,Druii, Dubovik, Dubova, Dugi Do, Dujeva, alci, inovii, Erakovii, Gai, Gornja Zaljut, GornjiCeklin, Graani, Grab, Gradina, Gorni, Izvori, Ivanova Korita, Jankovii, Jasikovica, Jezer, KobiljiDo, Kopito, Kosijeri, Krajnji Do, Kuita, Kruevica, Lastva, Lipa, Ljeev Stup, Ljubotinj, Majstori,Maloin Do, Markovina, Meterizi, Mikulii, Milijevii, Muovii, Njegui, Obzovica, Oevii, Oinii,Oegovica, Paarae, Pejovii, Petrov Do, Poda, Podbukovica, Predi, Prekornica, Prentin Do,Prevlaka, Proseni Do, Radomir, Raievii, Resna, Rijeani, Rijeka Crnojevia, Rokoi, Rvai, RaniDo, Smokovci, inon, titari, Tomii, Trenjevo, Trnjine, Tisovac, Uba, Ubli, Ublice, Ugnji, Ulii,Velestovo, Vignjevii, Vojkovii, Vrba, Vrela, Vui Do, Zabre, Zair, Zagora, abljak Crnojevia ianjev Do i druga naselja utvrena posebnom odlukom Prijestonice.

  lan 7 Optine su: Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Gusinje, Danilovgrad, abljak, Kotor,

  Kolain, Mojkovac, Niki, Petnjica, Plav, Pluine, Pljevlja, Roaje, Tivat, Ulcinj, Herceg Novi iavnik.

  Teritorija optine obuhvata naselja, i to:

  1. Optina Andrijevica, sa sjeditem u Andrijevici, obuhvata Andrijevicu kao naselje gradskogkaraktera i naselja: Bojovii, Boii, Dulipolje, ulii, Gnjili Potok, Gornje Luge, Graanica, Zabre,Joanica, Koutii, Kralje, Kuti, Navotina, Oblo Brdo, Prisoja, Rijeka Marsenia, Seoca, Sjenoeta,Slatina, Sueska, Trepa, Trenjevo, Ulotina i Cecuni i druga naselja utvrena posebnom odlukom teoptine.

  2. Optina Bar, sa sjeditem u Baru, obuhvata Bar kao naselje gradskog karaktera i naselja: Arbne,Bartula, Besa, Bjelii, Bobovite, Boljevii, Braeni, Brca, Brijege, Bukovik, Burtaii, Ckla, eluga,anj, Dabezii, Dedii, Dobra Voda, Donja Briska, Donji Breli, Donji Murii, Donja Poda, Draevica,Dupilo, ininovii, uravci, urmani, Gluhi Do, Godinje, Gornja Briska, Gornji Breli, Gornji Murii,Gornja Poda, Grdovii, Gurza, Karanikii, Komarno, Kotanjica, Krnjice, Kruevica, Kunje, Limljani,Livari, Lukii, Mauge, Mala Gorana, Mali Mikulii, Mali Ostros, Marstijepovii, Martii, Miljevci,Miii, Menke, Madgu, Orahovo, Ovtoii, Papani, Peurice, Pelinkovii, Pinii, Polje, Popratnica,Seoca, Sotonii, Sozina, Stari Bar, Susta, Sutomore, uanj, Tejani, Tomba, Tomii, Trnovo, Tuemili,Turini, Utrg, Velembusi, Veliki Mikulii, Veliki Ostros, Velja Gorana, Velje Selo, Virpazar, Zagrae,Zaljevo, Zankovii, Zgrade i Zupci i druga naselja utvrena posebnom odlukom te optine.

  3. Optina Berane, sa sjeditem u Beranama, obuhvata Berane kao naselje gradskog karaktera inaselja: Babino, Bastahe, Beranselo, Bubanje, Bue, Budimlja, Crni Vrh, Crljevine, Dapsie, Dolac,Donja Ranica, Donje Luge, Donje Zaostro, Dragosava, Glavaca, Gorade, Gornje Zaostro, Jaovii,Kaludra, Kurikue, Lubnice, Luac, Mate, Mezgale, Orah, Peca, Petnjik, Praevac, Radmuevii,Rovca, Rujita, Skakavac, titari, Tmuii, Velie, Vinicka, Vua, Zagorje, Zagrad i Zagrae i druganaselja utvrena posebnom odlukom te optine.

  4. Optina Bijelo Polje, sa sjeditem u Bijelom Polju, obuhvata Bijelo Polje kao naselje gradskogkaraktera i naselja: Babaii, Babia Brijeg, Banje Selo, Barice, Bijedii, Biokovac, Bioca, Bistrica,Blikovo, Bojita, Boljanina, Boturii, Brestovik, Brzava, Brve, Centar grada, Cerovo, Crni, Crna,ukovac, eoe, okrlije, ampari, rhalj, Dobrakovo, Dobrinje, Dolac, Dubovo, Dupljaci, alovii,Dafia Brdo, Femia Kr, Godijevo, Godua, Gojevii, Gorice, Gornji dio grada, Grab,Granarevo,Gubava, Ivanje, Jablanovo, Jabuno, Jagoe, Kanje, Kaevari, Kiava, Kneevii,Kovren, Kostenica, Kostii, Kradenik, Krstae, Kruevo, Kukulje, Lazovii, Laholo, Lekovina,Lipnica, Liine, Lijeska, Livadice, Lozna, Loznice, Ljenica, Majstorovina, Mahala, Medanovii,Metanjac, Milovo, Mioe, Mirojevii, Mojstir, Mokri lug, Muslii, Negobratina, Nedakusi, Nikoljac,

 • Njegnjevo, Obrov, Ograde, Okladi, Oluje, Orahovica,Osmanbegovo selo, Ostrelj, Pavino Polje,Pali,Pape, Pearska, Pisana Jela, Pobretii, Poda, Poeginja, Potkrajci, Potrk, Prijelozi, Pripii,Pruka, Raklja, Ravna Rijeka, Radojeva Glava, Radulii, Rakita, Rakonje, Rasovo, Rastoka, Resnik,Ribarevine, Rijeka, Rodiljela, Sadici, Sela, Slatka, Sipanje, Sokolac, Srevac, Stoer, Stubo,Strojtanica, Sutivan, Suica, ipovice, olje, Tomaevo, Trubine, Ujnie, Unevina, Uanovii,Vergaevii, Voljavac, Vrbe, Vrh, Zaton, Zminac, iljak, urena i druga naselja utvrena posebnomodlukom te optine.

  5. Optina Budva, sa sjeditem u Budvi, obuhvata Budvu kao naselje gradskog karaktera i naselja:Androvii, Beii, Blizikue, Boreti, Brajii, Brda, Buljarica, ami Do, elobrdo, esminovo, uuci,Golubovii, Gornji Pobori, Grabovica, Gruda, Drobnii, Dapkovii, Divanovii, Donji Pobori, Duletii,enai, urovii, Ivanovii, Ilino Brdo, Jaz, Kaluderac, Krstac, Kuljai, Katun, Kamenovo, Koljun,Krapina, Lazi, Lapii, Maii, Markovii, Medigovii, Novoselje, Perazia Do, Petrovac na Moru,Podbabac, Podlastva (Poljica), Podliak, Podostrog, Prijevor, Prno, Prijevorac, Rafailovii, RijekaReevii, Rustovo, Seoce, Sveti Stefan, Svinjita, Staniii, Tudorovii, Viti Do, Vojnii, Vrba, Vrijesnoi ukovica i druga naselja utvrena posebnom odlukom te optine.

  5a) Optina Gusinje, sa sjeditem u Gusinju, obuhvata Gusinje kao naselje gradskog karaktera inaselja: Dolja, Dosue, Grnar, Koljenovii, Kruevo, Martinovii, Vinjevo i Vusanje i druga naseljautvrena posebnom odlukom te optine.

  6. Optina Danilovgrad, sa sjeditem u Danilovgradu, obuhvata Danilovgrad kao naselje gradskogkaraktera i naselja: Bare umanovia, Begovina, Bilea, Bobulja, Bogievii, Boronjina, Braani,Brajovii, Brijestovo, urilac, urii, Dabovii, Daljam, Do Pjeivaki, Dolovi, Donje Selo, DonjiMartinii, Donji Rsojevii, Drakovii, eezi, urikovii, Frutak, Gorica, Gornji Martinii, GornjiRsojevii, Gostilje Brajoviko, Gostilje Martiniko, Gradina, Grbe, Gruda, Grudice, Glavica, Grli,Glava Zete, Glizica, Jabuke, Jastreb, Jelenak, Jovanovii, Klikovae, Kopito, Kosi, Kujava,Kupinovo, Lalevii, Lazarev Krst, Livade, Lubovo, Malenza, Mandii, Mijokusovii, Miogost,Mokanje, Mosori, Musterovii, Meee I, Meee II, Novo Selo, Orja Luka, Paii, Pitoma Loza,Podglavice, Podvrae, Poljica, Potkraj, Potkula, Potoilo, Povrhpoljina, Poar, Roca, Rita, Sekulii,Sladojevo Kopito, Slap, Slatina, Spu, Sretnja, Strahinjii, Studeno, obaii, ume, Tvorilo, Veleta,Vinii, Vi, Vuica, Zagorak, Zagreda i upa i druga naselja utvrena posebnom odlukom te optine.

  7. Optina abljak, sa sjeditem na abljaku, obuhvata abljak kao naselje gradskog karaktera inaselja: Borje, Brajkovaa, Dobri Nugo, Gomile, Gradina, Kr, Mala Crna Gora, Motiki Gaj,Ninkovii, Njegovua, Novakovii, Pale, Paina Voda, Paino Polje, Pitomine, Podgora, PoenskiKraj, Rasova, Rudanca, Suvodo, ljivansko, umanovac, Tepako Polje, Tepca, Virak, Vrela iZminica i druga naselja utvrena posebnom odlukom te optine.

  8. Optina Kotor, sa sjeditem u Kotoru, obuhvata Kotor kao naselje gradskog karaktera i naselja:Bigovo, Brateii, Bunovii, avori, Dobrota, Donji Morinj, Donji Orahovac, Donji Stoliv, Dragalj,Drain vrt, Dub, Glavati, Glavatiii, Gornji Morinj, Gornji Orahovac, Gornji Stoliv, Gorovii, Han,Kava, Knelaz, Koluunj, Kostanjica, Kovai, Krimovica, Kubasi, Lastva Grbaljska, Ledenice, Lipci,Ljeevii, Mali Zalazi, Malov Do, Mirac, Muo, Naljeii, Pelinovo, Perast, Pitet, Pobre, Pranj,Prijeradi, Radanovii, Risan, Strp, Sutvara, iii, kaljari, piljari, Trenjica, Ukropci, Unij