Zakon o Visokom Obrazovanju u 0

  • Published on
    15-Apr-2016

  • View
    4

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pravo

Transcript

<p>ZAKON</p> <p>O VISOKOM OBRAZOVANJU</p> <p>U HERCEGOVAKO-NERETVANSKOM KANTONU</p> <p>I OPE ODREDBElan 1. </p> <p>( Predmet Zakona ) </p> <p>(1) Ovim Zakonom ureuje se djelatnost visokog obrazovanja, osnivanje, licenciranje, akreditiacija, finansiranje, organizacija i djelokrug rada visokokolskih ustanova, izdavanje obrazovnih isprava, prava i obaveze studenata i druga bitna pitanja za ureenje sistema visokog obrazovanja u Hercegovako-neretvanskom kantonu ( u daljnjem tekstu: Kanton).</p> <p>lan 2.</p> <p>( Djelatnost visokog obrazovanja )</p> <p>(1) Djelatnost visokog obrazovanja je od posebnog drutvenog interesa za Kanton i dio je bosanskohercegovakog, meunarodnog, a posebno evropskog obrazovnog, naunog, odnosno, umjetnikog prostora.</p> <p>(2) Djelatnost nauno-istraivakog rada regulisati e se posebnim zakonom.</p> <p>lan 3.</p> <p>( Osnovni ciljevi visokog obrazovanja )</p> <p>(1) Osnovni ciljevi visokog obrazovanja su:</p> <p>a) ustanovljavati, razvijati, tititi i prenositi znanje i sposobnosti kroz nastavu i naunoistraivaki rad i time doprinositi razvoju sposobnosti pojedinca i drutva;</p> <p>b) pruiti mogunost graanima da, u skladu s propisima, pod jednakim uslovima imaju pravo na sticanje visokog obrazovanja i cijeloivotno obrazovanje; </p> <p>c) razvijati nauku i unapreivati umjetniko stvaralatvo i</p> <p>d) uspostavljati i razvijati saradnju u prostoru evropskog sistema visokog obrazovanja.</p> <p>lan 4.</p> <p>( Naela visokog obrazovanja ) </p> <p>(1) Djelatnost visokog obrazovanja zasniva se na sljedeim naelima:</p> <p>a) akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji visokokolske ustanove;</p> <p>b) jedinstvu nastave i naunoistraivakog, odnosno, umjetnikog stvaralatva;</p> <p>c) otvorenosti visokokolske ustanove prema javnosti, graanima i lokalnoj zajednici;</p> <p>d) uvaavanju evropskih, humanistikih i demokratskih vrijednosti, te usklaivanju s evropskim sistemom visokog obrazovanja;</p> <p>e) potivanju ljudskih prava i graanskih sloboda, ukljuujui zabranu svih oblika diskriminacije;</p> <p>f) interakciji s drutvenom zajednicom i obavezi visokokolske ustanove da razvija drutvenu odgovornost studenata i drugih lanova akademske zajednice;</p> <p>g) sudjelovanju studenata u upravljanju i odluivanju, posebno u vezi s pitanjima koja su od znaaja za kvalitet nastave;</p> <p>h) ravnopravnosti visokokolskih ustanova; </p> <p>i) afirmisanju konkurencije obrazovnih i istraivakih usluga radi poveanja kvaliteta i efikasnosti visokokolskog sistema;</p> <p>j) osiguranju kvaliteta i efikasnosti studiranja i</p> <p>k) konceptu cijeloivotnog obrazovanja.</p> <p>lan 5.</p> <p>( Akademske slobode ) </p> <p>(1) Akademske slobode su:</p> <p>a) pravo akademskog osoblja i studenata na slobodu miljenja, izraavanja i djelovanja, bez opasnosti od sankcija, a pod uslovom da vre svoju akademsku djelatnost u skladu sa ustavom i ovim Zakonom, ne ugroavajui ljudska prava i slobode drugih subjekata akademske, odnosno, drutvene zajednice u cjelini;</p> <p>b) sloboda visokokolskih ustanova u nastavnom i naunoistraivakom radu i umjetnikom stvaralatvu u okviru svojih ovlatenja, bez mijeanja tijela javne vlasti, ukljuujui slobodu objavljivanja i javnog predstavljanja naunih rezultata i umjetnikih dostignua i</p> <p>c) sloboda meusobne saradnje i udruivanja, u skladu s vaeim propisima. </p> <p>(2) Akademske slobode e se definisati statutom visokokolske ustanove.</p> <p>lan 6. </p> <p>( Autonomija )</p> <p> (1)U pogledu autonomije visokokolske ustanove imaju pravo: </p> <p>a) izabrati svoja upravna i rukovodea tijela;</p> <p>b) urediti svoju strukturu i aktivnosti u skladu sa osnivakim aktom, ovim Zakonom i statutom;</p> <p>c) birati i zapoljavati nastavno i drugo osoblje; </p> <p>d) primati studente i odrediti metode nastave i provjere znanja studenata;</p> <p>e) samostalno donositi, izvoditi i unapreivati nastavne planove i programe i istraivake projekte;</p> <p>f) u skladu s nastavnim programima i standardima izabrati predmete koji e se predavati;</p> <p>g) dodjeljivati nauno-nastavna, umjetniko-nastavna i nastavna zvanja i</p> <p>h) druga prava utvrena ovim Zakonom i opim aktima.</p> <p>lan 7.</p> <p>( Nepovredivost akademskog prostora ) </p> <p> (1) Prostor visokokolske ustanove je nepovrediv i u njega ne mogu ulaziti pripadnici policije i drugih tijela za gonjenje i sprjeavanje kaznenih djela bez dozvole rektora, dekana/direktora visoke kole ili lica koja su oni ovlastili. </p> <p> (2) Izuzetno od stava 1 ovog lana, s ciljem sprjeavanja kaznenog djela ili zaustavljanja izvrenja kaznenog djela mogu se poduzimati neophodne mjere, s tim da se o poduzetim radnjama odmah obavijesti uprava visokokolske ustanove.</p> <p>lan 8.</p> <p>( Jezik studija )</p> <p>(1) Visokokolska ustanova e statutom odrediti slubeni jezik, odnosno slubene jezike.II VISOKOKOLSKE USTANOVE</p> <p>lan 9.</p> <p>( Visokokolske ustanove )</p> <p>(1) Djelatnost visokog obrazovanja obavljaju visokokolske ustanove, a mogu biti univerziteti i/ili visoke kole.</p> <p>(2) Univerzitet je akreditovana visokokolska ustanova koja se bavi nauno-nastavnim i istraivakim radom, koja nudi akademske stupnjeve sva tri ciklusa, s ciljevima koji ukljuuju unapreenje znanja, misli i kolstva, obrazovnog, kulturnog, drutvenog i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, promovisanje demokratskog graanskog drutva i postizanje najviih standarda nastave i istraivakog rada i koja realizuje najmanje pet razliitih studijskih programa iz najmanje tri nauna podruja prirodnih nauka, tehnikih nauka, drutvenih nauka, biomedicine i zdravstva, biotehnikih i humanistikih nauka.</p> <p>(3) Visoka kola je visokokolska ustanova koja je akreditovana za stepen prvog ciklusa, s ciljevima koji ukljuuju pripremu i obuku pojedinaca za struni, ekonomski i kulturni razvoj Bosne i Hercegovine i promociju demokratskog graanskog drutva, te postizanje visokih standarda nastave i uenja i koja realizuje najmanje jedan studijski program iz jednog naunog ili umjetnikog podruja kao i da ispunjava druge uslove u skladu sa ovim Zakonom.</p> <p>(4) Univerzitet moe u okviru svojih organizacionih jedinica organizovati struni studij prvog ciklusa.lan 10.</p> <p>( Javnost rada )</p> <p>(1) Rad visokokolske ustanove je javan.</p> <p>(2) Na visokokolskoj ustanovi nije doputeno politiko i vjersko organizovanje.</p> <p>lan 11.</p> <p>( Imovina visokokolske ustanove )</p> <p>(1) Visokokolska ustanova stie imovinu, upravlja njome i koristi je u skladu sa zakonom.III OSNIVANJE I PRESTANAK RADA VISOKOKOLSKE USTANOVE</p> <p>lan 12.</p> <p>( Status visokokolske ustanove )</p> <p>(1) Visokokolske ustanove mogu se osnivati kao javne i/ili privatne ustanove.(2) Visokokolske ustanove obavljaju svoju djelatnost kao javnu slubu.</p> <p>(3) Visokokolska ustanova ima status pravnog lica. lan 13.</p> <p>( Osnivai visokokolske ustanove ) </p> <p>(1) Visokokolsku ustanovu moe osnovati domae ili strano pravno ili fiziko lice.</p> <p>(2) Visokokolsku ustanovu mogu osnovati dva ili vie osnivaa, a njihova meusobna prava, obaveze i odgovornosti se utvruju sporazumom - ugovorom.</p> <p>(3) Visokokolsku ustanovu kao javnu ustanovu moe osnovati opina, kanton, dvije ili vie opina, dva ili vie kantona, te jedna ili vie opina i jedan ili vie kantona zajedno.</p> <p>lan 14. </p> <p>( Elaborat o osnivanju visokokolske ustanove )</p> <p>(1) Osniva/i visokokolske ustanove imenuje/u ekspertnu komisiju, koja e pripremiti elaborat o osnivanju visokokolske ustanove.</p> <p>(2) U ekspertnu komisiju imenuju se univerzitetski nastavnici iz naunog i strunog podruja, za koje se osniva visokokolska ustanova. </p> <p>(3) Elaborat sadri ocjenu postojanja drutvene potrebe za osnivanjem visokokolske ustanove na podruju Kantona, duinu trajanja studija, okvirni nastavni plan i program, struno zvanje koji se stie po zavretku studija, ispunjavanje opih i posebnih uslova u skladu sa standardima i normativima visokog obrazovanja, sredstva potrebna za ispunjavanje tih uslova i nain njihovog osiguranja.</p> <p>(4) Osnivai ustanova prije donoenja akata o osnivanju usvajaju elaborat. </p> <p>(5) Elaborat o osnivanju visokokolske ustanove dostavlja se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz zahtjev za donoenje rjeenja o ispunjenosti uslova za poetak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja.</p> <p>(6) Miljenje o elaboratu daje posebna ekspertna komisija, koja se sastoji od pet (5) lanova, a sastavljena je od tri (3) istaknuta nauna radnika, jednog predstavnika osnivaa i jednog predstavnika Ministarstva, a imenuje ih Ministar Ministarstva (u daljnjem tekstu: Ministar). </p> <p>(7) Odluku o davanju saglasnosti na elaborat donosi Ministarstvo na prijedlog ekspertne komisije. Odluka Ministarstva o elaboratu mora biti donesena najkasnije u roku od ezdeset (60) dana, raunajui od dana dostavljanja elaborata Ministarstvu. Nakon to donese odluku, Ministarstvo e u roku od osam (8) dana obavijestiti osnivaa o odluci. </p> <p>(8) U sluaju da je Ministarstvo odbilo dati saglasnost na elaborat, osnivai mogu traiti da se osnuje posebna ekspertna komisija, koja e jo jednom razmotriti elaborat i razloge odbijanja davanja saglasnosti. Miljenje i prijedlog ove komisije dostavit e se Vladi Kantona (u daljnjem tekstu: Vlada) na daljnje odluivanje.</p> <p>(9) Posebnu ekspertnu komisiju imenuje Ministar iz reda istaknutih naunih i drugih radnika, koji nisu bili u prvostepenoj komisiji, s tim da se obavezno jedna treina lanova komisije imenuje na prijedlog osnivaa. </p> <p>(10) Miljenje posebne komisije dostavlja se Vladi na odluivanje. Odluka Vlade je konana.lan 15.</p> <p>( Komisija matiara ) </p> <p>(1) Osniva/i. nakon usvojenog elaborata imenuje/u komisiju matiara.(2) Akt o imenovanju komisije matiara iz stava 1 ovog lana sadri i rok za podnoenje izvjetaja komisije matiara o ispunjavanju uslova za rad, s predloenim kalendarom aktivnosti za donoenje akta o osnivanju visokokolske ustanove od strane osnivaa, rok za provjeru uslova i datum poetka rada visokokolske ustanove.(3) Komisija matiara obavlja sljedee poslove:</p> <p>a) donosi nastavni plan i program;</p> <p>b) donosi opi akt o pravilima studiranja;</p> <p>c) objavljuje konkurs i vri izbor nastavnika i saradnika za sve ue naune, odnosno umjetnike oblasti ili nastavne predmete za predviene godine studija u skladu sa standardima i normativima i jedinstvenim kriterijima za izbor u akademska zvanja koje donosi Ministarstvo;</p> <p>d) utvruje prijedlog statuta;</p> <p>e) objavljuje konkurs i vri izbor lanova upravnog odbora;</p> <p>f) predlae broj studenata za upis u prvu godinu studija i</p> <p>g) prati proces ispunjavanja drugih uslova neophodnih za poetak rada i daljnji rad visokokolske ustanove koja se osniva.</p> <p>(4) Komisija matiara prestaje sa radom nakon usvojenog izvjetaja. </p> <p>(5) Rad Komisije matiara regulie se propisom koji donosi Ministarstvo.lan 16.</p> <p>( Akt o osnivanju visokokolske ustanove ) </p> <p>(1) Nakon usvojenog elaborata osniva/i donosi/e akt o osnivanju visokokolske ustanove.</p> <p>(2) Akt o osnivanju visokokolske ustanove sadri:</p> <p> a) naziv osnivaa/suosnivaa;</p> <p>b) naziv i sjedite visokokolske ustanove;</p> <p>c) djelatnost visokokolske ustanove;</p> <p>d) iznos sredstava za osnivanje, poetak rada i nain njihovog osiguranja;</p> <p>e) izvori i nain osiguravanja sredstava za rad visokokolske ustanove;</p> <p>f) odgovarajui prostor;</p> <p>g) potrebno akademsko osoblje;</p> <p>h) nain raspolaganja vikom prihoda nad rashodima i nain na koji se pokriva viak rashoda nad prihodima;</p> <p>i) prava, obaveze i odgovornost visokokolske ustanove u pravnom prometu;</p> <p>j) osoba koja e do imenovanja rukovodioca predstavljati i zastupati visokokolsku ustanovu i njena ovlatenja i odgovornosti;</p> <p>k) rok za donoenje statuta, imenovanje tijela upravljanja i rukovoenja visokokolskom ustanovom i </p> <p>l) druga pitanja od znaaja za rad visokokolske ustanove. (3) Visokokolska ustanova upisom u sudski registar stie svojstvo pravnog lica.</p> <p>lan 17. </p> <p>( Rjeenje o ispunjavanju uslova za poetak rada ) </p> <p>(1) Zahtjev za donoenje rjeenja o ispunjenosti uslova za poetak rada visokokolske ustanove podnose osnivau, a osnivai Ministarstvu najkasnije est (6) mjeseci prije poetka akademske godine.</p> <p>(2) Ministarstvo formira komisiju koja utvruje ispunjenost uslova za poetak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja.</p> <p>(3) Komisija broji pet (5) lanova i ine je tri (3) univerzitetska nastavnika iz naunog i strunog podruja za koje se osniva visokokolska ustanova, jednog predstavnika osnivaa i jednog predstavnika Ministarstva. </p> <p>(4) Na osnovu pozitivne ocjene komisije, Ministarstvo donosi rjeenje da su ispunjeni uslovi za poetak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.</p> <p>lan 18. </p> <p> (Kriteriji, standardi i normativi )</p> <p>(1) Visokokolska ustanova moe poeti s radom i obavljanjem djelatnosti ako ispunjava kriterije, standarde i normative za visoko obrazovanje ( u daljem tekstu: Standardi i normativi) koje propisuje Vlada.</p> <p> (2) Standarde i normative iz stava 1. ovog lana donosi Vlada.lan 19.</p> <p>( Dozvola za rad )</p> <p>(1) Nakon donoenja akta o osnivanju, rjeenja o ispunjavanju uslova za poetak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, Ministarstvo izdaje dozvolu za rad (licencu).</p> <p>lan 20.</p> <p>( Visokokolska ustanova sa sjeditem izvan kantona )</p> <p>(1) Visokokolska ustanova sa sjeditem u Bosni i Hercegovini ili u drugoj dravi, moe organizovati studij na podruju Kantona, uz saglasnost Ministarstva koje utvruje postoji li drutvena opravdanost za organizovanje takvog studija.</p> <p>(2) Saglasnost iz stava 1. ovog lana daje Ministarstvo na osnovu elaborata, a nakon utvrivanja ispunjenosti uslova za poetak rada visokokolske ustanove propisanih ovim Zakonom.</p> <p>(3) Osniva je duan priloiti i bankovnu garanciju kojom potvruje raspolaganje novanim sredstvima u iznosu koji je potreban za organizovanje punog studijskog ciklusa.</p> <p>lan 21.</p> <p>( Utvrivanje uslova za rad )</p> <p>(1) Ministarstvo u skladu s pravilnikom o akreditaciji obavlja postupak akreditacije i ponovne akreditacije, odnosno, ispunjenosti uslova za rad visokokolske ustanove. </p> <p> (2) Ako Ministarstvo utvrdi da visokokolska ustanova, odnosno, organizacijska jedinica visokokolske ustanove ne ispunjava uslove, odrediti e rok za otklanjanje utvrenih nedostataka, koji ne moe biti krai od est (6) mjeseci. </p> <p> (3) U roku iz stava 2. ovog lana ne moe se obavljati upis studenata u prvu godinu studija u visokokolskoj ustanovi, odnosno, organizacijskoj jedinici, koja ne ispunjava uslove iz ovog Zakona, niti obavljati druge aktivnosti koje su uslovljene otklanjanjem utvrenih nedostataka. </p> <p>(4) Ukoliko se u utvrenom roku nedostaci ne otklone, visokokolskoj ustanovi ili njenoj organizacionoj jedinici koja ne ispunjava uslove iz Standarda i normativa, Ministarstvo e zabraniti obavljanje djelatnosti i o tome obavijestiti osnivaa.</p> <p>(5) Pravomono rjeenje o trajnoj zabrani rada Ministarstvo dostavlja osnivau, nadlenom sudu i nadlenoj agenciji za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete (u daljnjem tekstu: Agencija), radi brisanja organizacijske jedinice, odnosno, visokokolske ustanove iz Registra.lan 22.</p> <p>(Statusne i duge promjene) </p> <p>(1) Visokokolska ustanova moe, u skladu sa ovim Zakonom i statutom, proiriti </p> <p>odnosno, promijeniti dje...</p>