Zakon o Zastiti i Postupanju Sa Djecom i Maloljetnicima u KP 44-11-b

  • Published on
    08-Sep-2015

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o zastiti.

Transcript

<ul><li><p>Na osnovu lana 22 Statuta Brko distrikta BiH preieni tekst (Slubeni glasnikBrko distrikta BiH, broj 2/10), Skuptina Brko distrikta BiH na 54. redovnoj sjedniciodranoj 10. novembra 2011. godine, usvaja</p><p>ZAKONO ZATITI I POSTUPANJU SA DJECOM</p><p>I MALOLJETNICIMA U KRIVINOM POSTUPKU BRKO DISTRIKTABOSNE I HERCEGOVINE</p><p>I. OSNOVNE ODREDBE</p><p>lan 1(Predmet i primjena zakona)</p><p>Ovim zakonom se utvruju posebna pravila postupanja prema djeci koja se nalaze u sukobu sazakonom, mlaim punoljetnim licima i djeci koja su rtve ili svjedoci po kojima su duni da postupajusudovi, tuilatva, ukljuujui ovlatena slubena lica, organi starateljstva, porodice, kole, institucijena svim nivoima drutvene zajednice, kao i drugi uesnici ukljueni u krivinu proceduru na nainkojim se bez diskriminacije unapreuje osjeaj dostojanstva i line vrijednosti djeteta, uzima u obziruzrast djeteta, najbolji interesi djeteta, njegovo pravo na ivot, opstanak i razvoj, omoguava da dijeteu skladu sa uzrastom i zrelou izrazi svoje miljenje po svim pitanjima koja se na njega odnose, priemu sva zalaganja treba da vode rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji djeteta i njegovompreuzimanju konstruktivne uloge u drutvu.</p><p>lan 2(Definicija djeteta i primjena krivinih sankcija)</p><p>(1) Dijete je, u skladu sa ovim zakonom, svako lice koje nije navrilo 18 godina ivota.(2) Prema djetetu koje u vrijeme izvrenja krivinog djela nije navrilo 14 godina (u daljnjem</p><p>tekstu: dijete) ne mogu se izrei krivine sankcije niti primijeniti druge mjere predviene ovimzakonom.</p><p>(3) Maloljetnik je dijete koje je u vrijeme izvrenja krivinog djela navrilo 14 godina, a nijenavrilo 18 godina ivota (u daljnjem tekstu: maloljetnik) i prema kome se mogu izrei krivinesankcije i druge mjere predviene ovim zakonom.</p><p>lan 3(Uzrast maloljetnika u svrhu ovog zakona)</p><p>(1) Mlai maloljetnik je maloljetnik koji je u vrijeme izvrenja krivinog djela navrio 14, anije navrio 16 godina ivota.</p><p>(2) Stariji maloljetnik je maloljetnik koji je u vrijeme izvrenja krivinog djela navrio 16, anije navrio 18 godina ivota.</p><p>(3) Mlae punoljetno lice je lice koje je u vrijeme izvrenja krivinog djela navrilo 18, a nijenavrilo 21 godinu ivota.</p></li><li><p>2lan 4(Nediskriminacija)</p><p>Prema maloljetnicima i mlaim punoljetnim licima u svim fazama postupka postupa se na istinain bez obzira na: rasu, boju koe, spol, jezik, vjeroispovijest, politiko ili drugo uvjerenje,nacionalno, etniko ili socijalno porijeklo, imovinsko stanje, status steen roenjem ili drugi statusmaloljetnika, njegovog roditelja, usvojioca ili staraoca, kao i druge oblike razliitosti.</p><p>lan 5(Minimalna prava maloljetnika u postupku)</p><p>Maloljetniku pripadaju minimalna prava koja se potuju u svim fazama krivinog postupka iona se odnose na pravo maloljetnika da mu se jasno kae zbog ega se optuuje, da se smatra nevinimdok se ne dokae suprotno, da se brani utnjom, da mu se priznanje ne iznuuje silom, pravo napravnu pomo advokata, pravo na prisustvo roditelja ili staraoca, pravo na provoenje postupka bezodlaganja, pravo da unakrsno ispituje svjedoke suprotne stranke i pozove i saslua vlastite svjedokepod jednakim uslovima i pravo na djelotvoran pravni lijek.</p><p>lan 6(Jezik i pismo)</p><p>Ukoliko maloljetnik ne poznaje jezik i pismo na kom se vodi krivini postupak, sud muodreuje tumaa. Razumljivost jezika podrazumijeva i upotrebu terminologije prilagoene uzrastu istepenu razvijenosti djeteta.</p><p>lan 7(Zatita privatnosti)</p><p>Pravo na privatnost maloljetnog uinioca krivinog djela se potuje u svim fazama postupka,tako da se u medijima nee objaviti ime i drugi podaci koji otkrivaju identitet maloljetnika.</p><p>lan 8(Preusmjeravanje od redovnog postupka)</p><p>Obaveza je tuioca za maloljetnike (u daljnjem tekstu: tuilac) i sudije za maloljetnike (udaljnjem tekstu: sudija) da, u skladu s principima i pravilima propisanim zakonom i podzakonskimaktima, ne pribjegavaju voenju formalnog krivinog postupka, nego da sluaj maloljetnog uiniocakrivinog djela rijee primjenom vaspitnih preporuka.</p><p>lan 9(Princip srazmjernosti)</p><p>Potencirajui dobrobit maloljetnika koji se nalazi u sukobu sa zakonom, ovaj zakon propisujemogunost izbora i primjene zakonom predviene sankcije i mjera koje su prilagoene linimsvojstvima, sredini i prilikama u kojima maloljetnik ivi i u srazmjeri sa okolnostima i teinomuinjenog krivinog djela i uvaavanjem prava lica oteenog krivinim djelom.</p><p>lan 10(Sadraj zakona)</p><p>(1) Ovaj zakon sadri odredbe koje se primjenjuju prema maloljetnim uiniocima krivinihdjela koje se odnose na materijalno krivino pravo, odredbe o organima koji ga primjenjuju, krivinipostupak i izvrenje krivinih sankcija, kao i odredbe o krivinopravnoj zatiti djece na iju tetu jeizvreno krivino djelo.</p></li><li><p>3(2) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na punoljetna lica kada im se sudi za krivina djelakoja su uinila kao maloljetnici, a ispunjeni su uslovi koje predvia ovaj zakon, kao i na lica koja sukrivino djelo uinila kao mlaa punoljetna lica.</p><p>lan 11(Shodna primjena odredaba drugih zakona)</p><p>Odredbe Krivinog zakona Brko distrukta Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik Brkodistrikta Bosne i Hercegovine, br. 10/03 i 6/05), (u daljnjem tekstu: Krivini zakon), Zakona okrivinom postupku Brko distrikta Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik Brko distrikta Bosne iHercegovine, br. 10/03, 48/04, 6/05, 14/07, 21/07, 2/08 i 17/09), zakona kojim se ureujeizvrenje krivinih sankcija i drugi opi propisi primjenjuju se ako ovim zakonom nije drukijepropisano.</p><p>lan 12(Osnovni pojmovi)</p><p>Osim ako ovim zakonom nije drugaije odreeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovomzakonu imaju sljedee znaenje:</p><p>a) posebna pravila se odnose na ureenje sistema maloljetnikog pravosua koji ine brojnekomponente: lica koja su u njega ukljuena, nain na koji rade, procedure, objekti itd. Aspektiprovoenja maloljetnikog pravosua odnose se i na nain na koji policijski organ djecu liavaslobode; kako se djeca ispituju; nain postupanja tuilaca, sudija i branilaca; nain na koji sudijedonose i izriu sankcije i druge mjere; nain na koji osoblje u institucijama provodi tretman, smjetaj,obrazovanje, rekreativne i bezbjednosne uslove u institucijama, kao i programe rehabilitacije ireintegracije. Izraz maloljetniko pravosue oznaava pravosudni sistem uspostavljen za djecu zakoju postoje osnovi sumnje da su uinila neko krivino djelo i na opi nain definie zatitu ipromovie prava djeteta na pravedan tretman,</p><p>b) maloljetnik je dijete ili mlado lice sa kojim se prema vaeim pravnim sistemima, shodnouinjenom djelu, moe postupati na nain koji se razlikuje od naina postupanja sa odraslim licima,</p><p>c) mlae punoljetno lice je lice koje je navrilo 18, a nije navrilo 21 godinu ivota i ijirazvoj nije na tom nivou da bi se moglo smatrati punoljetnim licem,</p><p>d) djeca u sukobu sa zakonom je termin koji pokazuje da su djeca u kontaktu sakrivinopravnim sistemom zbog toga to su osumnjiena, optuena ili osuena za krivino djelo;mladi u sukobu sa zakonom je alternativni termin kojim mogu biti obuhvaena i mlaa punoljetnalica, jer rije: mladi nema jasno odreenu dobnu granicu,</p><p>e) maloljetni uinilac krivinog djela, maloljetnik u sukobu sa zakonom i maloljetniprestupnik su izrazi koji se odnose na maloljetnika bez obzira na to da li je on osumnjien, optuen iliosuen za krivino djelo,</p><p>f) tuilac za maloljetnike je tuilac koji posjeduje afinitet za rad sa djecom i specijalna znanjao pravima djeteta i prestupnitvu mladih, kao i druga znanja i vjetine koje ga ine kompetentnim zarad na sluajevima maloljetnikog prestupnitva,</p><p>g) sudija za maloljetnike je sudija koji posjeduje afinitet za rad sa djecom i specijalna znanjaiz oblasti prava djeteta i prestupnitva mladih, kao i druga znanja i vjetine koje ga ine kompetentnimza rad na sluajevima maloljetnikog prestupnitva,</p><p>h) struni savjetnici suda i tuilatva su socijalni pedagozi defektolozi, socijalni radnici,specijalni pedagozidefektolozi i psiholozi koji imaju aktivnu ulogu u predmetima maloljetnikogprestupnitva: daju struno miljenje, prikupljaju potrebne podatke, vode evidencije i obavljaju i drugeposlove po nalogu tuioca ili sudije,</p><p>i) organ starateljstva je centar za socijalni rad, a gdje nema centra za socijalni rad,odgovarajua opinska sluba socijalne zatite koja ima ista prava i dunosti prema djeci u sukobu sazakonom i spreavanju drutveno neprihvatljivog ponaanja,</p><p>j) centar za socijalni rad je organ starateljstva i socijalne zatite,</p></li><li><p>4k) socijalna anamneza predstavlja nalaz i miljenje koje socijalni radnik dostavlja na zahtjevtuioca ili sudije i ona sadri podatke o identitetu i linosti maloljetnika, razloge zbog kojih je dolo doprikupljanja podataka, analizu prikupljenih podataka, podatke o porodici, socijalnu dijagnozu iprognozu, kao i prijedlog mjera koje treba preduzeti,</p><p>l) fiziki razvoj pojedinca oznaava stepen usklaenosti visine, teine i drugih fiziko-fiziolokih karakteristika pojedinca sa utvrenim normama za ciljani uzrast,</p><p>lj) mentalni razvoj se odnosi na promjene u mentalnom funkcionisanju od oivljavanja fetusado smrti jedinke ili neki dio tih promjena. Mentalni razvoj posljedica je uenja i sazrijevanja, s tim tona ranijim uzrastima preovladava sazrijevanje, a na starijim uenje,</p><p>m) kognitivni razvoj podrazumijeva psihiki proces kojim linost postaje svjesna injenica izsvoje spoljanje i djelimino unutranje stvarnosti. Odvija se kroz percipiranje, panju, rasuivanje,memorisanje i reprodukciju opaenog,</p><p>n) osjetljiva grupa djece podrazumijeva djecu kojoj treba obezbijediti poseban tretman,aktivnosti i mjere zatite, kao to su djeca u sukobu sa zakonom, beskunici, djeca bez roditelja, djecasa posebnim potrebama, djeca pripadnika manjina, imigranata itd.,</p><p>nj) vaspitne preporuke predstavljaju oblik alternativnih mjera koje tuioci ili sudije, naosnovu principa oportuniteta, primjenjuju prema maloljetnom uiniocu krivinog djela, vrei takoskretanje (diverziju) sa uobiajenog krivinog postupka,</p><p>o) medijacija je proces posredovanja u kome neutralno tree lice (medijator) pomae rtvi iuiniocu krivinog djela da kroz komunikaciju postignu obostrano prihvatljivo rjeenje spora,</p><p>p) lienje slobode je oblik zatvaranja ili pritvaranja ili smjetaja u javnu ili privatnu zatvorenuinstituciju naredbom suda, upravnog ili drugog organa vlasti, lica koje je mlae od 18 godina. U ovomsmislu, lienjem slobode smatra se i smjetaj maloljetnog uinioca krivinog djela u zdravstvenu ilisocijalnu ustanovu,</p><p>r) pripremni postupak obuhvata aktivnosti preduzete od strane tuioca ili ovlatenogslubenog lica u skladu sa ovim zakonom, ukljuujui prikupljanje i uvanje izjava i dokaza,</p><p>s) prihvatilite za djecu i maloljetnike je ustanova socijalne zatite iji je osnovni zadatakprihvat, privremeno zbrinjavanje i opservacija, a u koju maloljetni uinilac krivinog djela moe bitismjeten po odluci suda umjesto pritvora,</p><p>) resocijalizacija oznaava proces koji podrazumijeva preduzimanje sistematske, planske iorganizovane aktivnosti drutva sa ciljem osposobljavanja maloljetnika da ubudue potuje drutvenenorme i pravila kako vie ne bi dolazio u sukob sa zakonom i kako bi postao koristan lan drutvenezajednice,</p><p>t) rehabilitacija oznaava prestanak svih negativnih, tetnih dejstava koja nastupaju u vezi ikao posljedica krivine odluke odnosno osude, tako da se maloljetniku omoguava potpunareintegracija i povratak u drutvo i</p><p>u) reintegracija oznaava potpuno ukljuivanje maloljetnika u ivot kao punopravnog,ravnopravnog lana drutvene zajednice tako da uiva status neosuivanosti, a time i sva prava kaodrugi punopravni graani. Krivino djelo maloljetnika se zaboravlja, a u slubenoj evidenciji se nespominje njegov sudski tretman i osuivanost.</p><p>II. ORGANI U POSTUPKU PREMA MALOLJETNICIMAlan 13</p><p>(Opa odredba)U krivinim predmetima maloljetnika postupak vode sudovi odreeni ovim zakonom.</p><p>lan 14(Uzrast uinioca)</p><p>Nadlenost sudova za suenje maloljetniku i mlaem punoljetnom licu prestaje s navrenom23. godinom ivota.</p></li><li><p>5lan 15(Stvarna nadlenost)</p><p>(1) Za sva krivina djela uinjena od strane maloljetnika nadlean je da odluuje Osnovni sudBrko distrikta BiH.</p><p>(2) Sud drugog stepena nadlean je da odluuje o albama protiv odluke Osnovnog sudaBrko distrikta BiH.</p><p>(3) Treestepeno vijee Apelacionog suda Brko distrikta BiH od tri sudije sudi u sluajupredvienom lanom 118 ovog zakona.</p><p>lan 16(Sudija za maloljetnike i vijee za maloljetnike)</p><p>(1) U Osnovnom sudu Brko distrikta BiH formira se odjeljenje za maloljetnike koje sesastoji od jednog ili vie sudija i strunih savjetnika.</p><p>(2) U sudovima prvog i drugog stepena formira se vijee za maloljetnike sastavljeno od trisudije.</p><p>lan 17(Sastav suda)</p><p>(1) U prvom stepenu za krivina djela uinjena u vrijeme maloljetstva, bez obzira napropisanu kaznu, sudi sudija kao pojedinac.</p><p>(2) Kada Apelacioni sud odluuje u drugom stepenu, vijee za maloljetnike sastavljeno je odtri sudije, odreenih rasporedom poslova u tom sudu, koji imaju posebna znanja iz oblasti pravadjeteta i prestupnitva mladih (u daljnjem tekstu: posebna znanja).</p><p>(3) Vijee sastavljeno od tri sudije koji imaju posebna znanja, donose odluke izvan sjedniceili glavnog pretresa kada je to odreeno ovim zakonom ili propisano odredbama Zakona o krivinompostupku.</p><p>(4) Ako nije mogue u potpunosti sastaviti vijee tri sudije sa posebnim znanjem iz lana 18ovog zakona, obezbijedit e se da najmanje jedan sudija ima posebna znanja, a koji e istovremeno bitipredsjednik vijea za maloljetnike.</p><p>(5) Sastav vijea za maloljetnike, po pravilu, ine sudije koje nisu istog spola.lan 18</p><p>(Posebna znanja)Sudija i tuilac moraju imati izraenu sklonost za vaspitanje, potrebe i interese mladih i</p><p>posebna znanja.lan 19</p><p>(Odjeljenje za maloljetnike pri Tuilatvu i Policiji)(1) U Tuilatvu formira se odjeljenje koje se sastoji od jednog ili vie tuilaca i jednog ili vie</p><p>strunih savjetnika.(2) U Policiji Brko distrikta BiH formira se odjeljenje za maloljetnike, koje se sastoji od jednog</p><p>ili vie policijskih slubenika i jednog ili vie strunih savjetnika.lan 20</p><p>(Postavljanje na odreeni period i rasporeivanje poslova)(1)Sudiju postavlja na vrijeme od pet godina opa sjednica suda, a tuioca na vrijeme od pet</p><p>godina kolegij tuilaca. Nakon isteka pet godina, sudija, odnosno tuilac, moe biti ponovopostavljen na istu funkciju.</p></li><li><p>6(2)Sudije koje sude u vijeu za maloljetnike odreuju se godinjim rasporedom poslova i uzuzimanje u obzir zainteresovanosti i sklonosti.</p><p>lan 21(Struni savjetnici)</p><p>(1) Sudovi i tuilatva, u pravilu, imaju strune savjetnike: socijalne pedagoge defektologe,specijalne pedagoge-defektolog, pedagoge, pedagoge-psihologe, socijalne radnike i psihologe.</p><p>(2) Struni savjetnik tuilatva moe u toku pripremnog postupka prikupljati podatke koji setiu linosti maloljetnika; prikupljati podatke i davati miljenje tuiocu za donoenje odluke ocjelishodnosti pokretanja postupka; prikupljati podatke koji se odnose na primjenu vaspitnihpreporuka; davati miljenje o potrebi preduzimanja mjera smjetaja maloljetnika u prihvatilite ipreduzimanja drugih mjera za obezbjeenje prisustva maloljetnika tokom postupka; obilazitipritvorene maloljetnike i tuiocu podnositi izvjetaje i, ako je potrebno, predlagati preduzimanjepotrebnih mjera; davati miljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuk...</p></li></ul>