ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (pročišćeni tekst FULL)

  • View
    40

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (proieni tekst Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje "Narodne novine" 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04. i 177/04.)

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I. OPE ODREDBE lanak 1. Zdravstvenim osiguranjem, prema ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, osigurane osobe stjeu prava i obveze u koritenju zdravstvene zatite, kao i druga prava i obveze iz zdravstvenog osiguranja. lanak 2. U Republici Hrvatskoj zdravstveno osiguranje je osnovno, dopunsko i privatno. Osnovnim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama prava i obveze iz osnovnog zdravstvenog osiguranja na naelima uzajamnosti i solidarnosti, na nain i prema uvjetima utvrenim ovim Zakonom. Opseg osnovnog zdravstvenog osiguranja odreen je odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. Osnovno zdravstveno osiguranje je obvezno. Osnovno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Zavod). Dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava se osiguranim osobama Zavoda plaanje razlike u vrijednosti zdravstvenih usluga koje u okviru osnovnog zdravstvenog osiguranja ne podmiruje Zavod. U okviru privatnoga zdravstvenog osiguranja osigurane osobe Zavoda mogu se osigurati na prava iz zdravstvenog osiguranja koja nisu obuhvaena osnovnim zdravstvenim osiguranjem. Dopunsko zdravstveno osiguranje provodi Zavod i drutva za osiguranje (u daljnjem tekstu: osiguravatelji). Privatno zdravstveno osiguranje provode osiguravatelji. Dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje je dobrovoljno. II. OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE lanak 3. Osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava i obveze koje proizlaze iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja u smislu ovoga Zakona, smatraju se osiguranici, lanovi obitelji osiguranika i druge osobe osigurane u odreenim okolnostima. lanak 3.a

Djeca do navrene 18. godine ivota s prebivalitem u Republici Hrvatskoj smatraju se osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava i obveze koje proizlaze iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja. lanak 4. Prava i obveze koje pripadaju osiguranim osobama iz lanka 3. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ne mogu se prenositi na druge osobe niti nasljeivati. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, nasljeivati se mogu prava na novana primanja koja su dospjela za isplatu, a ostala su neisplaena zbog smrti osigurane osobe. 1. OSIGURANE OSOBE OSIGURANICI lanak 5. Prema ovom Zakonu osiguranici su: 1. osobe koje su u radnom odnosu u pravnoj ili kod fizike osobe na podruju Republike Hrvatske, 2. osobe u radnom odnosu u pravnoj ili kod fizike osobe sa sjeditem u Republici Hrvatskoj, upuene na rad ili struno usavravanje u inozemstvo, ako nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, 3. osobe na radu u kuanstvu osiguranika koji se nalazi na radu u inozemstvu, ako nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, 4. osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dunosti u odreenim tijelima dravne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plau, 4.a osobe lanovi uprave trgovakih drutava, ako nisu osigurane po osnovi rada, 5. osobe zaposlene u stranim predstavnitvima i podrunicama ili meunarodnim organizacijama i ustanovama sa sjeditem u Republici Hrvatskoj, 6. osobe zaposlene kod diplomatskih misija i konzularnih ureda strane drave sa sjeditem u Republici Hrvatskoj, 7. osobe s prebivalitem u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na nain kako je to odreeno meunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju,

8. osobe koje se nakon zavrenog obrazovanja nalaze na obveznom praktinom radu ako rade s punim radnim vremenom i osobe koje rade kao volonteri, 9. osobe koje na podruju Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost, upisane u odgovarajui registar (obrtnici, prijevoznici, ugostitelji i trgovci pojedinci), te osobe koje u skladu s posebnim propisom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost (odvjetnici, doktori medicine i stomatologije, umjetnici, novinari, prevoditelji, lektori, portai i drugi), 9.a sveenici i drugi vjerski slubenici vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadleno dravno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada, 10. poljoprivrednici koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, poljoprivrednici koji su svoje poljoprivredno zemljite dali u zakup i osobe koje su uzele poljoprivredno zemljite u zakup te lanovi poljoprivrednog gospodarstva koji u okviru tog gospodarstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi kao osiguranici, 10.a osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i umarstva kao jedino ili glavno zanimanje, i koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, 10.b osobe koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za ije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza registracije te djelatnosti, a nisu osigurane po osnovi rada, 11. korisnici mirovine i korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalite ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, 12. korisnici mirovine i invalidnine s prebivalitem ili stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji to pravo ostvaruju iskljuivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno, 12.a osobe koje su na dan prestanka statusa osiguranika bile u koritenju naknade plae odreene prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, 13. osobe s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su prijavljene u Zavodu, ako su: a) se prijavile u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plae na koju imaju pravo prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, b) se prijavile u roku od 30 dana nakon odsluenja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otputene s te vojne slube, c) se prijavile u roku od 30 dana nakon otputanja iz ustanove za izvrenje kaznenih i prekrajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog lijeenja u zdravstvenoj ustanovi ili obveznog

lijeenja alkoholiara i narkomana, d) se prijavile u roku od 30 dana po povratku u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da su u asu odlaska u inozemstvo bile zdravstveno osigurane u Republici Hrvatskoj, e) se prijavile u roku od 90 dana nakon isteka kolske godine u kojoj su zavrile redovito kolovanje, f) se prijavile u roku od 90 dana nakon odsluenja vojnog roka, odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti radi koje su otputene s te vojne slube, pod uvjetom da su na sluenje vojnog roka stupile u roku od 60 dana od isteka kolske godine u kojoj su zavrile redovito kolovanje, g) osobe na strunom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira Hrvatski zavod za zapoljavanje, h) se prijavile u roku od 30 dana po prestanku statusa osiguranika po osnovi drugih dohodaka sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno nakon prestanka primanja novane naknade na koju imaju pravo prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. 14. osobe s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su navrile 18 godina ivota, ako se u roku od 30 dana od dana navrenih 18 godina ivota prijave Zavodu, 15. uenici srednjih kola i redoviti studenti visokih uilita koji su dravljani i imaju prebivalite, odnosno boravite u Republici Hrvatskoj a nisu zdravstveno osigurani kao lanovi obitelji osiguranika, dok imaju svojstvo uenika, odnosno redovitog studenta, 16. suprunik umrlog osiguranika koji nakon smrti suprunika nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu ako se prijavi Zavodu u roku od 90 dana nakon smrti suprunika i ako nema drugu osnovu osiguranja, 17. osobe s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koje su prema propisima o kolovanju izgubile status uenika, odnosno redovitog studenta ili su prekinule redovito kolovanje, ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana gubitka statusa uenika ili redovitog studenta, odnosno od dana prekida kolovanja i ako pravo na zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, 18. osobe s prebivalitem u Republici Hrvatskoj kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog ili civilnog invalida i mirnodopskog vojnog invalida, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine sukladno Zakonu o zatiti vojnih i civilnih invalida rata, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, 19. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, ako nemaju drugu osnovu osiguranja, 20. osobe koje pruaju njegu i pomo hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata s oteenjem organizma 100% I. grupe, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi,

21. osobe s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koje su bile korisnici zdravstvene zatite po Zakonu o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca ("Narodne novine" br. 53/91.), Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida ("Narodne novine", br. 75/85., 55/86. i 57/89.), Zakonu o zatiti boraca narodnooslobodilakog rata ("Narodne novine" br. 57/85., 55/86. i 57/89.), Zakonu o zatiti rtava faistikog terora i graanskih rtava rata ("Narodne novine", br. 57/85., 55/86., 27/88. i 57/89.), Zakonu o posebnoj novanoj naknadi borcima narodnooslobodilakog rata i predratnim revolucionarima ("Narodne novine", br. 52/78., 48/80., 20/86