Zakon Za Danok Na Dobivka

  • Published on
    14-Oct-2015

  • View
    480

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA </p><p>Rafajlovski konsalting 1 </p><p>ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA </p><p>OBJAVEN VO: "Slu`ben vesnik na RM", broj 80/93 IZMENI VO: "Slu`ben vesnik na RM ", broj 33/95, 43/95, 71/96, ispr,vo 5/97, 28/98 </p><p>11/01, 2/02, 44/02, 51/03;120/05; "Slu`ben vesnik na RM" broj 27/06 (pre~isten tekst) "Slu`ben vesnik na RM" bro j62/06 (iapravka) </p><p> "Slu`ben vesnik na RM", broj 139/06; 160/07 U.br.51/08 vo "Slu`ben vesnik na RM", broj 122/08: "Slu`ben vesnik na RM", broj 159/08 "Slu`ben vesnik na RM", broj 85/10 "Slu`ben vesnik na RM", broj 47/11 "Slu`ben vesnik na RM", broj 135/11 </p><p>"Slu`ben vesnik na RM", broj 135/11- </p><p>I. OP[TI ODREDBI </p><p>^len 1 </p><p>So ovoj zakon se voveduva danok na dobivka i se ureduva na~inot na odano~uvawe na dobivkata. </p><p>^len 2 </p><p>Stapkata na danokot na dobivka e proporcionalna. </p><p>^len 3 </p><p>Presmetuvaweto i pla}aweto na danokot na dobivka go vr{i obvrznikot na danokot na dobivka. </p></li><li><p>ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA </p><p>2 Rafajlovski konsalting </p><p>II. DANO^EN OBVRZNIK </p><p>^len 4 </p><p>Obvrznik na danokot od dobivka e pravno lice (subjekt) - rezident na Republika Ma-kedonija koj ostvaruva dobivka od vr{ewe na dejnost vo zemjata i stranstvo. </p><p>Rezident, vo smisla na stav 1 od ovoj ~len e subjektot koj e osnovan ili ima sedi{te na teritorijata na Republika Makedonija. </p><p>^len 5 </p><p>Obvrznik na danokot na dobivka e i postojana delovna edinica na stransko lice za dobivkata {to ja ostvaruva od vr{ewe na dejnost na teritorijata na Republika Makedo-nija. </p><p>^len 5-a </p><p>Za celite na ovoj zakon, postojana delovna edinica na stransko lice e postojano mesto na aktivnost preku koe ili vo koe se vr{i, celosno ili delumno, koja bilo stopanska dejnost na stransko pravno lice vo Republika Makedonija, direktno ili preku zavisen agent. </p><p>Postojanata delovna edinica vklu~uva mesto na upravuvawe podru`nica, filijala, kancelarija, fabrika, rabotilnica, rudnik, izvori na nafta ili gas, kamenolom ili drugo mesto na iskoristuvawe na prirodnite resursi. </p><p>Grade`en lokalitet, proekt za izgradba, monta`a ili instalacija ili supervizorski aktivnosti i vr{eweto na uslugi vo vrska so niv, koi traat podolgo od 6 meseca, se smeta za postojana delovna edinica od denot na po~etokot na aktivnostite vklu~uvaj}i gi i podgotvitelnite raboti. </p><p>Za postojana delovna edinica, isto taka, se smeta izvr{uvaweto na uslugi, vklu~itelno i konsalting uslugi, no samo dokolku vakvite aktivnosti koi se odnesuvaat na izvr{uvaweto na eden ili povrzan so nego proekt, traat podolgo od 90 dena konti-nuirano vo koj bilo dvanaesetmese~en period. </p><p>Za kontinuiran period od stav 4 na ovoj ~len, se smeta periodot vo neprekinato traewe od 90 dena, pri {to prekinite do sedum dena, ne se smetaat za prekinuvawe na kontinuitetot. Vremenskiot kontinuitet od 90 dena se presmetuva vo vremetraeweto na proektot, nezavisno od brojot na licata koi u~estvuvaat vo negovoto izvr{uvawe. </p><p>Dokolku edno ili pove}e lica go ispolnat uslovot od stavovite 4 i 5 na ovoj ~len, vo izvr{uvaweto na eden ili povrzan so nego proekt, se steknuvaat so statusot na postoja-na delovna edinica, vklu~itelno i vo odnos na aktivnostite na licata povrzani so ra-botata na drugi nepovrzani proekti nezavisno od nivnoto vremetraewe. </p><p>Postojanata delovna edinica od stavot 1 na ovoj ~len, se prijavuva na po~etokot na vr{eweto na dejnosta kako obvrznik na danokot na dobivka, zaradi dobivawe na edinstven dano~en broj. </p><p>Po isklu~ok na stavovite 1 i 2 od ovoj ~len, stransko pravno lice se smeta deka ima postojana delovna edinica vo Republika Makedonija vo pogled na aktivnostite koi edno lice, koe ne e agent so nezavisen status, gi izvr{uva vo ime na stranskoto pravno </p></li><li><p>ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA </p><p>Rafajlovski konsalting 3 </p><p>lice, dokolku liceto deluva vo Republika Makedonija vo ime na stranskoto pravno lice i dokolku se primenuva koe bilo od slednovo: </p><p>a) liceto e ovlasteno i redovno go sproveduva vo Republika Makedonija ovlastuvaweto da sklu~uva dogovori vo ime na stranskoto pravno lice, osven ako aktivnostite se ograni~eni na navedenite vo stavot 6 to~ki od a) do |) na ovoj ~len ili </p><p>b) liceto redovno odr`uva vo Republika Makedonija zaliha na proizvodi ili dobra od koi liceto redovno ispora~uva proizvodi ili dobra vo ime na stranskoto pravno lice. </p><p>Po isklu~ok na stavovite 1, 2, 3 i 4 od ovoj ~len, postojanata delovna edinica ne go vklu~uva slednovo: </p><p>a) koristewe na koj bilo objekt od strana na edno lice edinstveno za celi na skladirawe ili izlo`uvawe proizvodi ili dobra koi mu pripa|aat na toa lice; </p><p>b) odr`uvawe na zaliha na proizvodi ili dobra koi mu pripa|aat na liceto, edinstveno za celi na skladirawe ili izlo`uvawe; </p><p>v) odr`uvawe na zaliha na proizvodi ili dobra koi mu pripa|aat na lice edinstveno za celi na prerabotka od strana na drugo lice; </p><p>g) proda`ba na proizvodi ili dobra koi mu pripa|aat na lice, koi bile izlo`eni za vreme na privremen ili povremen saem ili izlo`ba, dokolku proizvodite ili dobrata se prodadat ne podocna od eden mesec po zavr{uvaweto na saemot ili izlo`bata; </p><p>d) odr`uvaweto na postojano mesto na aktivnost edinstveno za celite na kupuvawe proizvodi ili dobra ili sobirawe informacii za liceto; </p><p>|) odr`uvaweto na postojano mesto na aktivnost samo za celite na izvr{uvawe na koja bilo aktivnost za liceto od podgotvitelna ili pomo{na priroda i </p><p>e) odr`uvaweto na postojano mesto na aktivnost edinstveno za kakva bilo kombinacija na aktivnosti spomnati vo delovite a) do |), pod uslov celata aktivnost izvr{uvana na takvo postojano mesto da bide od podgotvitelna ili pomo{na priroda. </p><p>Stransko pravno lice ne se smeta deka ima postojana delovna edinica vo Republika Makedonija, samo poradi toa {to izvr{uva stopanska dejnost vo Republika Makedonija preku broker, op{t agent ili koj bilo drug agent so nezavisen status pod uslov aktivnosta da bide redovna stopanska dejnost na agentot. </p><p>Stransko pravno lice ne se smeta deka ima postojana delovna edinica vo Republika Makedonija, samo poradi toa {to kontrolira ili e kontrolirano od strana na doma{no pravno lice ili lice koe izvr{uva stopanska dejnost vo Republika Makedonija, bez razlika dali preku postojana delovna edinica ili na drug na~in. </p><p>^len 6 (izbri{an) </p><p>^len 7 (izbri{an) </p><p>III. DANO^NA OSNOVA ^len 8 </p></li><li><p>ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA </p><p>4 Rafajlovski konsalting </p><p>Osnova za presmetuvawe na danokot za soodvetniot dano~en period pretstavuva iz-nosot na nepriznaenite rashodi i pomalku iska`anite prihodi. </p><p>Smetkovodstvenata bruto dobivka se utvrduva spored propisite za smetkovodstvo i vospostavenite delovni politiki i praktiki. Smetkovodstvenata bruto dobivka za odreden dano~en period, namalena za danokot platen na osnovata od stav 1 na ovoj ~len, podle`i na odano~uvawe samo vo slu~aj na nejzina raspredelba vo vid na isplati za dividendi i drugi isplati od dobivkata. </p><p>Osnova za presmetuvawe na danokot od stav 2 na ovoj ~len, pretstavuva iznosot koj se raspredeluva odnosno isplatuva vo vid na dividendi i drugi raspredelbi od dobiv-kata. </p><p>^len 9 </p><p>Iznosot na dividendata i drugite raspredelbi od dobivkata, se utvrduva od smetko-vodstvenata dobivka ostvarena za delovnata godina po namaluvawe na iznosot na dano-kot presmetan na nepriznaenite rashodi vo istata godina i po prethodnoto pokrivawe na nepokrienite zagubi od minatite godini. </p><p>Iznosot na dividendata se utvrduva i od prenesenite neraspredeleni dobivki od minatite godini i od rezervite koi{to mo`at da se raspredeluvaat vo soglasnostso zakon, namaleni za eventualnite nepokrieni zagubi od minati godini. </p><p>Iznosot na avans na dividenda se utvrduva od dobivkata ostvarena vo tekovnata go-dina, vrz osnova na periodi~na smetka ili periodi~ni finansiski izve{tai za trite, {estte, odnosno devette meseci. Avans na dividenda mo`e da se utvrdi samo do iznosot na dobivkata koja {to e ostvarena vo periodot za koj {to se ispla}a avansot na divi-denda, na na~in utvrden so zakon. </p><p>Za drugi isplati od dobivkata se smetaat i isplatite izvr{eni od ste~ajnata i od likvidacionata masa kon sodru`nicite ili akcionerite, nad iznosot na osnovnata glavnina. Za isplati od dobivkata se smetaat i isplatite nad iznosot na osnovnata glavnina na sodru`nicite ili akcionerite koi istapuvaat od dru{tvoto pod uslov da se vr{i namaluvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto. </p><p>Pod drugi isplati odnosno raspredelbi od dobivkata }e se smeta i sekoe zgolemu-vawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto, poradi promena na smetkovodstvenata vred-nost na delovniot imot i na obvrskite (procenka po fer vrednost), preobrazba ili sta-tusni promeni na dru{tvoto (spojuvawe, prisoedinuvawe, podelba). </p><p>Za drugi isplati od dobivkata se smetaat i site primawa na sodru`nicite ili ak-cionerite, na ~lenovite na organite na upravuvawe i na vrabotenite, na tovar na ost-varenata dobivka za godinata vrz osnova na odluka na dru{tvoto. </p><p>^len 10 </p><p>Dano~nata osnova utvrdena od nepriznaenite rashodi za dano~ni celi, se sostoi od: </p><p>- odano~ivi rashodi i pomalku iska`ani prihodi i </p><p>- rashodi i pomalku iska`ani prihodi od povrzani subjekti. </p><p>^len 11 </p><p>Za odano~ivi rashodi i pomalku iska`ani prihodi se smetaat: </p></li><li><p>ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA </p><p>Rafajlovski konsalting 5 </p><p>1) rashodite koi ne se povrzani so vr{ewe na dejnost na subjektot odnosno ne se ne-posreden uslov za izvr{uvawe na taa dejnost i ne se posledica od vr{eweto na taa dej-nost; </p><p>2) isplatenite nadomestoci na tro{oci i drugi li~ni primawa od raboten odnos, os-ven utvrdenite so ovaa to~ka vo iznosi koi ne go nadminuvaat: </p><p>- najniskiot iznos na isplatenite dnevnici za slu`beni patuvawa, terenski dodatok ili odvoen `ivot utvrden so Op{tiot kolektiven dogovor za privatniot sektor od ob-lasta na stopanstvoto na Republika Makedonija i propisite za organite na dr`avnata uprava, pri {to isplatite po ovoj osnov me|usebno se isklu~uvaat; </p><p>- iznosot na isplatena pomo{ vo slu~aj na smrt na vraboteniot i na ~len na negovoto semejstvo utvrden so Op{tiot kolektiven dogovor za privatniot sektor od oblasta na stopanstvoto na Republika Makedonija i propisite za organite na dr`avnata uprava; </p><p>- najniskiot iznos na isplatenata pomo{ za pretrpeni {teti od elementarni nepogo-di utvrden so Op{tiot kolektiven dogovor za privatniot sektor od oblasta na sto-panstvoto na Republika Makedonija; </p><p>- najniskiot iznos na isplatena otpremnina koja se dava pri zaminuvawe vo penzija utvrden so Op{tiot kolektiven dogovor za privatniot sektor od oblasta na sto-panstvoto na Republika Makedonija i propisite za organite na dr`avnata uprava; </p><p>- iznosot na isplateniot ednokraten nadomestok ispratnina zaradi trajno rabotno anga`irawe na rabotnicite pri otka`uvawe na dogovorot za vrabotuvawe od delovni pri~ini (tehnolo{ki, ekonomski, organizacioni i sli~ni promeni) utvrden so zakon; </p><p>- iznosot na isplateniot regres za godi{en odmor vo visina od 40% od prose~nata mese~na bruto plata po rabotnik vo Republika Makedonija, objavena do de-not na isplatata; </p><p>- iznosot na isplatenite jubilejni nagradi za najmalku 10 godini rabota kaj ist rabo-todava~ vo visina na prose~na mese~na plata po rabotnik vo Republika Makedonija is-platena vo poslednite tri meseci objavena od Dr`avniot zavod za statistika; </p><p>- iznosot na isplatenite nadomestoci na tro{oci za koristewe na sopstveno vozilo na vraboteniot za potrebite na rabotodava~ot, vo visina od 30% od ispla-teniot iznos, </p><p>- iznosot na isplateniot nadomestok zaradi neprekinato boleduvawe podolgo od {est meseci predizvikano so povreda na rabota ili profesionalno zaboluvawe vo vi-sina na prose~nata mese~na plata po rabotnik vo Republika Makedonija isplatena vo poslednite tri meseci i objavena od Dr`avniot zavod za statistika i </p><p>- iznosot na isplateniot nadomestok pri selidbi na vrabotenite za potrebite na ra-botodava~ot vo visina na stvarnite tro{oci napraveni za prevoz na poku}ninata i na semejstvoto; </p><p>3) tro{ocite povrzani so koristeweto na sopstveni patni~ki motorni vozila vo visina od 70%; </p><p>4) 3) tro{ocite za organizirana ishrana i prevoz vo javniot soobra}aj na vrabotenite, isplateni nad iznosite utvrdeni so zakon; </p><p>5) 4) tro{ocite po osnov na mese~nite nadomestoci na ~lenovite na organite na upravuvawe nad 50% od prose~nata mese~na bruto plata isplatena vo prethodnata go-dina vo Republika Makedonija, pri {to kako nadomestoci na ~lenovi na organite na upravuvawe se smetaat mese~niot nadomestok, odnosno pau{al, nadomestocite za patni i dnevni tro{oci; </p></li><li><p>ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA </p><p>6 Rafajlovski konsalting </p><p>6) 5) tro{ocite po osnov na uplateni dobrovolni pridonesi vo dobrovolen penziski fond nad iznosot od ~etiri prose~ni mese~ni bruto plati, isplateni vo prethodnata godina vo Republika Makedonija, na godi{no nivo po vraboten; </p><p>7) 6) nadomestocite na licata volonteri anga`irani za vr{ewe na javni raboti, is-plateni nad iznosite utvrdeni so zakon; nadomestocite za licata volonteri spored ~lenot 10 stav 2 od Zakonot za volonterstvo i za licata anga`irani za vr{ewe na javni raboti soglasno so ~lenot 85 od Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost isplateni nad iznosite utvrdeni so zakon; </p><p>8) 7) skrienite isplati na dobivki kako {to se: davawata na odredeni proizvodi i uslugi na sodru`nicite ili akcionerite ili na niv povrzani lica po cena poniska od pazarnata, vklu~uvajki ja i poniskata kamata na odobrenite zaemi; pla}awata za dobie-nite proizvodi i uslugi od sodru`nicite ili akcionerite ili na niv povrzani lica, po ceni povisoki od pazarnite; ovozmo`uvawe na steknuvawe na dobivki na sodru`nicite ili akcionerite ili na niv povrzani lica i kusoci koi ne se predizvikani od vonredni nastani (kra`ba, po`ar ili drugi prirodni nepogodi), koi ne se na tro{ok na platata na odgovornoto lice; </p><p>9) 8) tro{ocite napraveni za reprezentacija vo visina od 90%; </p><p>10) 9) tro{ocite za donacii napraveni vo soglasnost so Zakonot za donacii i spon-zorstva vo javnite dejnosti, nad 5% od vkupniot prihod ostvaren vo godinata; </p><p>11) 10) tro{ocite za sponzorstva napraveni vo soglasnost so Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti, nad 3% od vkupniot prihod ostvaren vo godinata; </p><p>12) 11) tro{oci po osnov na kamata po krediti koi ne se koristat za vr{ewe na dej-nosta na obvrznikot kako i iznosot na kamatite po krediti za nabavka na patni~ki av-tomobili, mebel, tepisi, umetni~ki dela od likovnata i primenetata umetnost i ukras-ni predmeti; </p><p>13) 12) osiguritelni premii koi gi pla}a rabotodava~ot vo korist na ~lenovite na organite na upravuvawe, kako i na vrabotenite dokolku istite ne se odbivaat od plata, osven li~noto kolektivno osiguruvawe na rabotnicite za povredi na rabota; </p><p>14) 13) danocite po zadr{ka (odbivka) isplateni vo ime na treti lica koi se na to-var na tro{ocite na dano~niot obvrznik; </p><p>15) 14) pari~nite i dano~nite kazni, penalite i kaznenite kamati za neblagovremena uplata na javnite dava~ki i na tro{ocite za prisilna naplata; </p><p>16) 15) isplatite na stipendii, osven stipendiite dodeleni na na~in i pod uslovi utvrdeni so Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti koi se odano~uvaat spored odredbite na to~ka 10) na ovoj ~len, vo koi ne spa|aat tro{ocite za obuka i spe-cijalizacija na vrabotenite zaradi ostvaruvaweto na dejnosta na dano~niot obvrznik...</p></li></ul>