ZAKON ZA STECAJ 2006-Precisten Tekst

 • Published on
  23-Dec-2015

 • View
  271

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stecajna postapka vo MK

Transcript

 • 1

  ZAKON ZA STE^AJ

  (Objaven vo Sl.vesnik na Republika Makedonija br.34 od 22 mart 2006 godina, 126/06, 84/07 47/11

  ..63/2006 19.12.2007, ..11/2009 23.09.2009 ) ( )

  Del prvi

  OP[TI ODREDBI

  Predmet na zakonot

  ^len 1

  So ovoj zakon se ureduvaat celite i uslovite za otvorawe na ste~ajnata postapka;

  organite na ste~ajnata postapka; upravuvaweto i raspolagaweto so imotot {to vleguva

  vo ste~ajnata masa; namiruvaweto na pobaruvawata na doveritelite vo ste~ajnata

  postapka; pravnite posledici od otvoraweto na sta~ajnata postapka; planot za

  reorganizacija; li~noto upravuvawe; osloboduvaweto od drugite obvrski; posebnite

  vidovi ste~ajni postapki za poedinci so status na trgovec; ste~ajni postapki so

  stranski element i drugi pra{awa vo vrska so ste~ajot.

  Zna~ewe na upotrebeni poimi

  ^len 2

  (1) Oddelnite izrazi upotrebeni vo ovoj zakon go imaat sledno zna~ewe:

  1. Aran`man za finansiski kolateral e aran`man spored koj davatelot na

  kolateralot prezema obvrska da vospostavi pravo na obezbeduvawe vrz

  finansiski instrumenti ili gotovina ili da gi prenese negovite prava vrz

  finansiskite instrumenti ili gotovina kako kolateral na ime na

  primatelot na kolateralot;

  2. Bankata, odnosno drugo pravno lice koe za dol`nikot gi vr{i rabotite na

  platniot promet e koja bilo banka ili drugo pravno lice ovlasteno so

  zakon koe za dol`nikot gi vr{i rabotite na platniot promet;

  3. Vnimanie na ureden i sovesen trgovec e praven standard za utvrduvawe na odgovornosta na ste~ajniot upravnik pri vr{eweto na negovite raboti i

  ovlastuvawata, so koi se opredeluva vnimanieto na ste~ajniot upravnik koe

  treba da go ima pri vr{eweto na doverenite raboti, odnosno so vnimanie na

  sposoben i ve{t ~ovek (profesionalec), pri {to toj odgovara i za obi~no

  nevnimanie pri vr{eweto na doverenite raboti;

  4. Gotovina se pari staveni na smetka kaj nositel na platniot promet, vo

  doma{na i stranska valuta;

  5. Dobrovolno poramnuvawe se pregovori ~ija cel e dogovorno (spogodbeno) ureduvawe na dol`ni~ko-doveritelskite odnosi me|u dol`nikot i

  doveritelot;

  6. Doveritel so obezbedeno pobaruvawe e fizi~ko ili pravno lice koe ima zalo`no pravo, drugo pravo za namiruvawe na nekoj predmet ili pravo {to e

  zapi{ano vo javna kniga;

  7. Doveritel so pravo na izdvojuvawe na predmet ili pravo e lice koe vrz osnova na nekoe svoe stvarno ili li~no pravo mo`e da doka`e deka nekoj

  predmet ne spa|a vo ste~ajnata masa;

  8. Dogovor za finansiski kolateral so pravo na obezbeduvawe e dogovor za finansiski kolateral vrz osnova na koj davatelot na kolateral go dava

  kolateralot kako obezbeduvawe (zalog) vo korist na primatelot na

  kolateral, pri {to davatelot na kolateral ja zadr`uva sopstvenosta vrz

  kolateralot, a primatelot na kolateralot se steknuva so pravoto na

  obezbeduvawe;

  9. Dogovor za finansiski kolateral so prenos na sopstvenost e dogovor za finansiski kolateral vrz osnova na koj davatelot na kolateral ja prenesuva

  sopstvenosta na finansiskiot kolateral na primatelot na kolateral ;

  10. Doveritel na ste~ajna masa e fizi~ko ili pravno lice koe po koja bilo osnova ima pobaruvawe sprema ste~ajniot dol`nik, a koe nastanalo po

  otvorawe na ste~ajna postapka;

 • 2

  11. Dol`nik e sekoe pravno ili fizi~ko lice nad koe mo`e da se otvori ste~ajna postapka soglasno ovoj zakon;

  12. Dol`nik vo postapka za reorganizacija e pravnoto lice-ste~aen dol`nik

  nad koe se vr{i reorganizacija spored planot za reorganizacija;

  13. Zastapnik po zakon e izvr{en ~len na odborot na direktori, ~len na upravniot odbor, odnosno upravitel koj vo soglasnost so zakon go zastapuva

  dru{tvoto;

  14. Zainteresirano lice e sekoe lice ~ii prava, obvrski ili interesi se zasegnati od ste~ajnata postapka ili od posebni pra{awa vo ste~ajnata

  postapka, vklu~uvaj}i go i dol`nikot, ste~ajniot upravnik, doveritelot,

  sopstvenikot na kapital vo dru{tvoto, odborot na doveriteli, nadle`en

  dr`aven organ ili drugo lice. Licata so dale~en, sporeden ili indirekten

  interes zasegnati od ste~ajnata postapka ne se smetaat za zainteresirana

  strana;

  15. Za{tita na vrednosta (soodvetna za{tita) se merki koi se naso~eni kon

  odr`uvawe na ekonomskata vrednost na imotot za obezbeduvawe i imotot

  poseduvan od treto lice za vreme na ste~ajnata postapka. Za{titata mo`e da

  se obezbedi so pari~ni isplati, ovozmo`uvawe na pravo na obezbeduvawe na

  alternativen ili dopolnitelen imot ili so drugi sredstva utvrdeni od sudot

  za da se obezbedi soodvetna za{tita;

  16. Imot na dol`nikot e imotot, pravata i interesite na dol`nikot,

  vklu~uvaj}i gi pravata i interesite vo imotot bez ogled dali e vo vladenie

  na dol`nikot ili ne, materijalnite i nematerijalnite prava, pravata na

  intelektualna sopstvenost, pravata na dvi`en i nedvi`en imot, vklu~uvaj}i

  gi i pravata na dol`nikot vo optovareniot imot, odnosno imot koj e vo

  sopstvenost na treti lica;

  17. Izve{taj za procenka na imotot e pismen izve{taj vo koj{to ovlasten procenitel koristej}i soodvetni pristapi i metodi spored me|unarodnite

  standardi za procena, procenil vrednost na predmeti i prava (nepari~en

  vlog), kako i vo drugi slu~ai opredeleni so ovoj zakon;

  18. Imot na dru{tvoto e sevkupnost na pravata, sopstveni~ki i drugi stvarni prava, {to dru{tvoto gi steknuva nad dobrata (parite, predmetite i pravata)

  {to sodru`nicite, odnosno akcionerite gi vlo`ile vo dru{tvoto ili

  koi{to dru{tvoto gi steknalo so svoeto rabotewe;

  19. Imot za obezbeduvawe e imotot so koj se obezbeduvaat pobaruvawata na doveritelot;

  20. Izjava za soglasnost za ednakov tretman e izjava koja go pridru`uva planot za reorganizacija, a vo koja u~esnicite vo planot za reorganizacija, koi

  formiraat oddelni grupi, vo koi kako razli~ni tipovi doveriteli imaat

  razli~en praven status, }e se soglasat da im bide daden razli~en tretman vo

  nivnata grupa;

  21. Izvr{uvawe na finansiski kolateral e avtomatsko ili sli~no izvr{uvawe, soglasno dogovorenoto pome|u stranite, pri {to soglasno

  uslovite na dogovorot za finansiski kolateral ili po zakon, liceto komu

  mu pripa|a kolateralot ima pravo da go realizira soodvetniot finansiski

  kolateral ili odredbata za neting stapuva vo sila;

  22. Lice e sekoe fizi~ko i pravno lice, osven ako ne e naglaseno deka e fizi~ko lice ili deka e pravno lice;

  23. Likvidacija na dol`nikot e postapka na vpari~uvawe na imotot na dol`nikot ili podelba na imotot pome|u doveritelite vo soglasnost so ovoj

  zakon;

  24. Lex fori concursus e pravoto na dr`avata (zemjata) vo koja e otvorena i se

  vodi ste~ajnata postapka;

  25. Lex rei situs e pravoto na zemjata vo koja se nao|a imotot; 26. Mesto na `iveewe e mestoto so adresa (ulica i broj) na `iveewe na

  fizi~koto lice, kako i dr`avata ako fizi~koto lice e stranec;

  27. Miruvawe na postapkata e sredstvo koe go spre~uva otvoraweto ili go

  suspendira prodol`uvaweto na sudskite, administrativnite ili drugi

  individualni dejstva vo vrska so imotot, pravata, obvrskite i

  odgovornostite na dol`nikot, vklu~uvaj}i i dejstva za da se obezbedi pravo

 • 3

  koe }e bide efektivno sprema treti lica ili da se sprovede toa pravo; i go

  spre~uva namiruvaweto od imotot koj e del od ste~ajnata masa, prekinuvawe

  na dogovorot so dol`nikot i transfer, optovaruvawe ili raspolagawe so

  imotot ili so pravata koi proizleguvaat od ste~ajnata masa;

  28. Neobezbeden doveritel e doveritel ~ie pobaruvawe e neobezbedeno; 29. Nesposobnost za pla}awe (nelikvidnost) e sostojba koga dol`nikot ne gi

  namiruva svoite pristignati pari~ni obvrski, odnosno koga e nesposoben da

  gi isplati svoite obvrski, odnosno dolgovi kako {to stasuvaat;

  30. Neting (aran`man) (close-out netting) gi ozna~uva site navedeni uslovi vo

  dogovorot za finansiski kolateral ili vo dogovorot vo koj finansiskiot

  kolateral e del od dogovorot koi ako se slu~at }e se smeta deka site

  pobaruvawa se dospeani, deka pobaruvawata se konvertiraat vo pari~ni

  pobaruvawa i deka tie mo`at da se sramnat (poramnat) me|u sebe i toa spored

  momentalnata (aktuelanata) vrednost;

  31. Nacionalni standardi se standardi koi se odnesuvaat za postapkata, na~inot i rokovite za proda`ba na imotot od ste~ajnata masa, na~inot na

  ~uvawe na dokumentacijata i drugite nacionalni standardi koga tie se

  opredeleni so ovoj zakon i so aktot so koj se opredeluvaat profesionalnite

  standardi;

  32. Ovlasten revizor e liceto koe vr{i revizorski raboti soglasno ovlastuvawe dadeno spored Zakonot za revizija;

  33. Ovlasten procenitel e liceto koe vr{i procena kako ovlasten procenitel i se vodi vo registarot na ovlasteni proceniteli, vospostaven

  vrz osnova na zakon;

  34. Odredbi od ~ija primena se otstapuva se odredbite od ovoj zakon koi

  predviduvaat mo`nost transakciite koi se odnesuvaat na prenos na imotot

  ili prezemawe obvrska pred zapo~nuvaweto na ste~ajnata postapka, da bidat

  poni{teni odnosno proglaseni za ni{tovni na drug na~in i celiot imot

  {to se prenesuva, odnosno negovata vrednost, da se vrati vo zaedni~ki

  interes na doveritelite;

  35. Optovaren imot e imotot {to nema vrednost odnosno ima nezna~itelna

  vrednost za ste~ajnata masa ili e optovaren do toj stepen {to

  optovaruvaweto povlekuva tro{oci koi bi gi nadminale tro{ocite od

  realizacija na imotot ili pak bi predizvikale o