Załącznik 2 ICAO Przepisy Ruchu Lotniczego

 • Published on
  28-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zacznik 2 do Konwencji Chicagowskiej o Midzynarodowym Lotnictwie Cywilnym

Transcript

 • DZIENNIK URZDOWYURZDU LOTNICTWA CYWILNEGO

  Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 20TRE:Poz.

  OBWIESZCZENIE

  208 Nr 16 Prezesa Urzdu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogoszenia tekstu Zacznika 2 do Konwencji o midzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzdzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. ................................................................................................... 1007

  208

  OBWIESZCZENIE NR 16PREZESA URZDU LOTNICTWA CYWILNEGO

  z dnia 17 grudnia 2009 r.

  w sprawie ogoszenia tekstu Zacznika 2 do Konwencji o midzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzdzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

  Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w zwizku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z pn. zm.1)) oga-sza si jako zacznik do niniejszego obwieszczenia Zacznik 2 Przepisy ruchu lotniczego (wydanie dziesite), obejmujcy poprawki od 1 do 42 do Kon-

  wencji o midzynarodowym lotnictwie cywilnym, spo-rzdzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z pn. zm.2)), przyjtej przez Organizacj Midzynarodowego Lotnictwa Cy-wilnego.

  Prezes Urzdu Lotnictwa CywilnegoGrzegorz Kruszyski

  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

  2) Zmiany wymienionej umowy zostay ogoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r.Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 700 i 701.

 • Dziennik UrzdowyUrzdu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 1008 Poz. 208

 • Dziennik UrzdowyUrzdu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 1009 Poz. 208

  Zacznik do Obwieszczenia Nr 16Prezesa Urzdu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17.12.2009 r.

  MIDZYNARODOWE NORMY

  Zacznik 2

  do Konwencji o midzynarodowym

  lotnictwie cywilnym

  Przepisy ruchu lotniczego

  Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie zmiany przyjte

  przez Rad przed dniem 10 marca 2008 r. i z dniem 20 listopada 2008 r.

  zastpuje ono wszystkie poprzednie wydania Zacznika 2.

  Informacje w sprawie stosowania norm ujto w przedmowie.

  Wydanie dziesite

  Lipiec 2005 r.

  ORGANIZACJA MIDZYNARODOWEGO LOTNICTWA CYWILNEGO (ICAO)

 • Dziennik UrzdowyUrzdu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 1010 Poz. 208

  (ii)

  ZMIANY

  REJESTRACJA ZMIAN I POPRAWEK

  ZMIANY POPRAWKI

  Nr

  Data, od kiedy

  obowizuje

  Data

  wprowadzenia

  Kto

  wprowadzi

  Nr

  Data

  wydania

  Data

  wprowadzenia

  Kto

  wprowadzi

  1-38 Wprowadzone do niniejszego wydania

  39 23/11/2006 23/11/2006 ICAO

  40 22/11/2007 22/11/2007 ICAO

  41 20/11/2008 20/11/2008 ICAO

  42 19/11/2009 19/11/2009 ICAO

  Zawiadomienia o wprowadzaniu poprawek regularnie podawane s w Dzienniku

  ICAO i w comiesicznym uzupenieniu do Katalogu wydawnictw i rodkw

  audiowizualnych ICAO, ktre zaleca si wykorzystywa w celach informacyjnych.

  Poniej umieszczono tabel do rejestracji zmian i poprawek.

 • Dziennik UrzdowyUrzdu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 1011 Poz. 208

  ZACZNIK 2 (iii) 19/11/09

  SPIS TRECI

  PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (v)

  ROZDZIA 1. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

  ROZDZIA 2. Stosowanie przepisw

  ruchu lotniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

  2.1. Terytorialne stosowanie przepisw ruchu

  lotniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

  2.2. Stosowanie si do przepisw ruchu

  lotniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

  2.3. Odpowiedzialno za stosowanie si do

  przepisw ruchu lotniczego . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

  2.4. Uprawnienia dowdcy statku powietrznego 2-1

  2.5. Ryzyko uycia rodkw psychoaktywnych 2-1

  ROZDZIA 3. Przepisy oglne . . . . . . . . . . . . . . 3-1

  3.1. Zabezpieczenie osb i mienia . . . . . . . . . . . . . . 3-1

  3.2. Zapobieganie kolizjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

  3.3. Plany lotw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

  3.4. Sygnay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

  3.5. Czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

  3.6. Suba kontroli ruchu lotniczego . . . . . . . . . . . 3-7

  3.7. Bezprawna ingerencja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10

  3.8. Przechwytywanie statkw powietrznych . . . . 3-10

  3.9. Minima widzialnoci i odlegoci od chmur

  w VMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11

  ROZDZIA 4. Przepisy wykonywania

  lotw z widocznoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

  ROZDZIA 5. Przepisy wykonywania lotw

  wedug wskaza przyrzdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

  5.1. Przepisy dotyczce wszystkich lotw IFR . . . 5-1

  5.2. Przepisy dotyczce wykonywania lotw IFR

  w przestrzeni powietrznej kontrolowanej . . . . 5-1

  5.3. Przepisy dotyczce wykonywania lotw IFR

  poza przestrzeni powietrzn kontrolowan 5-1

  DODATEK 1. Sygnay . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 1-1

  1. Sygnay niebezpieczestwa i naglce APP 1-1

  2. Sygnay stosowane w przypadku

  przechwytywania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 1-2

  3. Sygnay wzrokowe stosowane do

  ostrzegania nieupowanionego statku

  powietrznego, leccego w strefie

  ograniczonej, zakazanej lub

  niebezpiecznej albo wlatujcego do

  takich stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 1-3

  4. Sygnay dla ruchu lotniskowego. . . . . . . APP 1-3

  5. Sygnay manewrowania . . . . . . . . . . . . . . APP 1-5

  6. Standardowe rczne sygnay

  niebezpieczestwa . . APP 1-18

  DODATEK 2. Przechwytywanie cywilnych

  statkw powietrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 2-1

  1. Zasady do stosowania przez Pastwa . . APP 2-1

  2. Postpowanie przechwytywanego

  statku powietrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 2-1

  3. czno radiowa podczas

  przechwytywania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 2-2

  DODATEK 3. Tabele poziomw przelotu . . . APP 3-1

  DODATEK 4. Balony wolne bezzaogowe. . . APP 4-1

  1. Klasyfikacja balonw wolnych

  bezzaogowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 4-1

  2. Oglne przepisy operacyjne . . . . . . . . . . APP 4-1

  3. Ograniczenia operacyjne i wymagania

  dotyczce wyposaenia . . . . . . . . . . . . . . APP 4-1

  4. Przerwanie lotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP 4-3

  5. Zawiadomienie o locie . . . . . . . . . . . . . . . APP 4-3

  6. Rejestracja pozycji i meldunki . . . . . . . . APP 4-4

  ZACZNIK A. Przechwytywanie cywilnych

  statkw powietrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATT A-1

  ZACZNIK B. Bezprawna ingerencja. . . . . . ATT B-1

  Zestawienie porwnawcze hase i skrtw

  wybranych z Zacznika 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATT C-1

 • Dziennik UrzdowyUrzdu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 1012 Poz. 208

 • Dziennik UrzdowyUrzdu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 1013 Poz. 208

  ZACZNIK 2 (v) 24/11/05

  PRZEDMOWA

  To historyczne

  Dzia przepisw ruchu lotniczego i kontroli ruchu

  lotniczego (RAC), na swojej 1 sesji w padzierniku

  1945 r., opracowa zalecenia w sprawie Norm,

  Zalecanych Metod Postpowania i Procedur do

  Przepisw ruchu lotniczego. Zalecenia, po

  rozpatrzeniu przez wczesny Komitet eglugi

  Powietrznej, zostay zatwierdzone przez Rad w dniu

  25 lutego 1946 r. i opublikowane jako Zalecenia w

  sprawie Norm, Zalecanych Metod Postpowania i

  Procedur - Przepisy ruchu lotniczego w czci I

  dokumentu Doc 2010, wydanego w lutym 1946 r.

  Na 2 sesji, od grudnia 1946 r. do stycznia 1947 r.,

  Dzia RAC, po ponownym rozpatrzeniu dokumentu

  Doc 2010, zaproponowa normy i zalecane metody i

  zasady postpowania do Przepisw ruchu lotniczego.

  Zostay one przyjte przez Rad, w dniu 15 kwietnia

  1948 r., jako normy i zalecane metody i zasady

  postpowania do Przepisw ruchu lotniczego, na

  podstawie Artykuu 37 Konwencji o

  midzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago

  1944 r.) i okrelone jako Zacznik 2 do Konwencji,

  pod tytuem Midzynarodowe Normy i Zalecane

  Metody i Zasady Postpowania Przepisy ruchu

  lotniczego, weszy w ycie 15 wrzenia 1948 r.

  27 listopada 1951 r. Rada przyja cakowicie nowy

  tekst tego Zacznika, ktry nie zawiera ju

  zaleconych metod i zasad postpowania. Normy

  poprawionego Zacznika 2 (Poprawka l) weszy w

  ycie 1 kwietnia 1952 r. i maj zastosowanie od 1

  sierpnia 1952 r.

  Tabela A przedstawia kolejne zmiany wraz z list

  gwnych zagadnie, ktrych dotycz oraz daty, kiedy

  zmiany zostay przyjte przez Rad, kiedy wchodz w

  ycie i od kiedy maj zastosowanie.

  Zastosowanie

  Normy zawarte w niniejszym dokumencie, wraz z

  normami i zaleconymi metodami i zasadami

  postpowania Zacznika 11 ICAO, reguluj

  stosowanie przepisw zawartych w dokumentach

  Procedury sub eglugi powietrznej Zarzdzanie

  ruchem lotniczym (PANS-ATM, Doc 4444) i

  Regionalne procedury uzupeniajce - Przepisy

  ruchu lotniczego i sub ruchu lotniczego, zawarte w

  Doc 7030. Ostatni dokument zawiera procedury

  pomocnicze do stosowania regionalnego.

  Loty nad morzem penym. Naley zwrci uwag, e

  Rada, przyjmujc Zacznik 2 w kwietniu 1948 r. i

  Poprawk l do omawianego Zacznika w listopadzie

  1951 r., ustalia, e Zacznik 2 stanowi Przepisy

  dotyczce lotu i manewrw statkw powietrznych, w

  rozumieniu Artykuu 12 Konwencji. W zwizku z tym,

  przepisy odnosz si do lotw nad morzem penym

  bez wyjtku.

  15 listopada 1972 r., przyjmujc Poprawk 14 do

  Zacznika 2, dotyczc sprawowania wadzy nad

  statkami powietrznymi wykonujcymi loty nad

  morzem penym, Rada podkrelia, e celem tej

  Poprawki byo jedynie polepszenie bezpieczestwa

  lotu i naleyte zapewnienie sub ruchu lotniczego nad

  morzem penym. Poprawka ta, w adnym przypadku,

  nie narusza praw jurysdykcji pastw nad

  zarejestrowanymi w nich statkami powietrznymi lub

  odpowiedzialnoci Umawiajcych si Pastw,

  wynikajcej z Artykuu 12 Konwencji, za wdroenie

  przepisw ruchu lotniczego.

  Dziaania podejmowane przez Umawiajce si

  Pastwa

  Powiadomienia o wystpujcych rnicach. Uwag

  zainteresowanych Pastw kieruje si na zobowizanie

  naoone Artykuem 38 Konwencji, na mocy ktrego

  od Umawiajcych si Pastw wymaga si

  poinformowania Organizacji o wszelkich rnicach

  wystpujcych midzy ich krajowymi przepisami,

  metodami postpowania a midzynarodowymi

  normami podanymi w niniejszym Zaczniku, jak

  rwnie wszelkich wprowadzanych do nich zmianach.

  Umawiajce si Pastwa proszone s o rozszerzenie

  takiego powiadomienia o wszelkie rnice w

  zaleconych metodach i zasadach postpowania,

  zawartych w niniejszym Zaczniku i o wszelkich do

  niego zmianach, szczeglnie w sytuacji, gdy jest to

  istotne dla bezpieczestwa eglugi powietrznej.

  Ponadto, od Umawiajcych si Pastw wymaga si

  informowania na bieco i bez opnienia o wszelkich

  rnicach, ktre mog wystpowa, bd te o

  wyeliminowaniu wszelkich rnic, ktre wczeniej

  zostay zgoszone. Wniosek dotyczcy zgaszania

  rnic zostanie wysany do Umawiajcych si Pastw

  niezwocznie po przyjciu kadej poprawki do

  niniejszego Zacznika.

  Zwraca si uwag Pastw na postanowienia

  Zacznika 15 ICAO dotyczce publikowania rnic

  istniejcych midzy ich krajowymi przepisami i

  metodami postpowania a odpowiednimi normami i

  zalecanymi metodami i zasadami postpowania

  Organizacji Midzynarodowego Lotnictwa Cywilnego,

  przez sub informacji lotniczej, dodatkowo poza

 • Dziennik UrzdowyUrzdu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 1014 Poz. 208

  Zacznik 2 Przepisy ruchu lotniczego Przedmowa

  24/11/05 (vi)

  obowizkiem Pastw, wynikajcym z Artykuu 38

  Konwencji.

  Ogaszanie informacji. Informacje dotyczce

  zastosowania krajowych przepisw i procedur oraz

  zmian do nich, ustalonych zgodnie z normami

  podanymi w niniejszym Zaczniku, s publikowane

  zgodnie z Zacznikiem 15 ICAO.

  Stosowanie treci zacznika w przepisach krajowych.

  Rada Organizacji Midzynarodowego Lotnictwa

  Cywilnego, w dniu 13 kwietnia 1948 r., przyja

  Rezolucj zachcajc Umawiajce si Pastwa do

  stosowania we wasnych przepisach krajowych, na ile

  jest to moliwe, sformuowa zgodnych z normami

  Organizacji Midzynarodowego Lotnictwa Cywilnego,

  majcymi charakter przepisw regulujcych. Uchwaa

  ta zachca take do wykazywania odchyle od norm

  Organizacji Midzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

  oraz podawania wszelkich dodatkowych przepisw

  krajowych, istotnych z punktu widzenia

  bezpieczestwa i regularnoci eglugi powietrznej. W

  miar monoci przepisy niniejszego Zacznika

  zostay zredagowane w taki sposb, aby uatwi ich

  wczenie, bez wikszych zmian, do prawodawstwa

  krajowego.

  Status poszczeglnych czci Zacznika

  Zacznik skada si z niej podanych czci, z ktrych

  jednak nie wszystkie musz znajdowa si w kadym

  zaczniku; charakter ich jest nastpujcy:

  1. Materia stanowicy Zacznik waciwy:

  a) Normy i zalecane metody i zasady postpowania

  przyjte przez Rad na mocy postanowie

  Konwencji. S one zdefiniowane w sposb

  nastpujcy:

  Norma: Jest to kady wymg dotyczcy cech

  fizycznych, konfiguracji, materiaw, dziaania,

  personelu lub procedur, ktrego jednolite

  zastosowanie uznawane jest za konieczne dla

  bezpieczestwa lub regularnoci

  midzynarodowej eglugi powietrznej, i do

  ktrego Umawiajce si Pastwa bd stosowa

  si zgodnie z Konwencj; za w przypadku

  niemonoci zastosowania si, na mocy Artykuu

  38, obowizuje przesanie stosownego

  powiadomienia Radzie.

  Zalecane metody i zasady postpowania: Jest to

  kady wymg dotyczcy cech fizycznych,

  konfiguracji, materiaw, dziaania, personelu lub

  procedur, ktrego jednolite zastosowanie

  uznawane jest za podane w interesie

  bezpieczestwa, regularnoci lub efektywnoci

  midzynarodowej eglugi powietrznej i ktrego

  Umawiajce si Pastwa podejm prb

  stosowania zgodnie z Konwencj.

  b) Dodatki: materia, dla wygody, oddzielnie

  pogrupowany, jakkolwiek tworzcy cz norm i

  zalecanych metod i zasad postpowania

  przyjtych przez Rad.

  c) Definicje: terminy uywane w normach i

  zalecanych metodach i zasadach postpowania,

  ktre nie maj zatwierdzonych znacze, ale

  mona je znale w sowniku. Definicja nie ma

  niezalenego statusu, lecz stanowi integraln

  cz kadej normy i zalecanej metody i zasady

  postpowania, w ktrej dany termin jest uyty,

  poniewa jakakolwiek zmiana znaczenia terminu

  miaaby wpyw na wymagania przedstawiane w

  niniejszym dokumencie.

  d) Tabele i rysunki, ktre uzupeniaj lub ilustruj

  dane normy i zalecane metody i zasady

  postpowania, i do ktrych czynione jest

  odniesienie, tworz cz norm lub zalecanych

  metod i zasad postpowania i maj ten sam

  status.

  2. Materia zatwierdzony przez Rad do

  opublikowania wraz z normami i zalecanymi metodami

  i zasadami postpowania:

  a) Przedmowy zawieraj materia historyczny i

  wyjaniajcy, oparty na dziaaniach Rady i

  uwzgldniajcy wyjanienie zobowiza Pastw

  w zakresie zastosowania norm i zalecanych

  metod i zasad postpowan...

Recommended

View more >