zane grey - družina dijamant

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    205

  • Download
    24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

western knjiga

Transcript

Zane Grey - Dru ina Dijamant GLAVA 1. Na starom rasklimanom trijemu duana Enocha Summersa, u selu West Fork, sjedila je Molly Dunn i ekala. Ovaj put, zaudo, uope nije obraala pa nju na dobacivanja mladia mr vih lica i dugih nogu to su naokolo stajali dokono zajedno sa svojim roditeljima. Molly ima esnaest godina i sad joj predstoji velika avantura. Pozvali su je Seej evi da se s njima odveze u Flagerstown. Jednom je ve bila tamo, prije nekoliko go dina, i otad vi e nije imala mira. U d epu joj je novac da kupi nove arape i cipele, i valjda ba zbog slabe obue pomno krije noge ispod klupe na kojoj sjedi. Dodu e, nij e posve zadovoljna ni sa svojom sveanom haljinom i esirom, ali se njih ipak ne sti di. Visok momak blijedo uckasta lica i kovrcave bradice, Andy Stoneham, primicao joj s e sve bli e. Ne to smo stra no uobra eni jutros on joj dobaci. Ali je Molly gledala u rupe od metaka na zidu starog ducana. Naravno, nije joj p rvi put sto ih gleda. Kad je imala svega deset godina zabadala je prstic u njih i razmi ljala o bici koja se tu vodila u svoje vri-jeme. Ide u Flag, je li? Valjda ne misli da bih se ovako obukla za West Fork! s visoka odbrusi Molly. Pa, ne bi ti bilo prvi put, nije li tako? Bogme si stra no zgodna, ali ne vidim za t o se pravi tako va na. Ja sam te ve vidio ovako dotjeranu, nije li tako? Ne sjeam se, Andy. 5 Onda ima vra ki slabo pamenje bez pardona otpovrne Andy. Zar se ne sjeas da si bila a u toj haljini kad sam te zadnji put vodio na ples? Zar? Da. I ne sjeas se da sam te grlio u toj istoj haljini? Zar? opet e Molly kooperno. Nema se emu uditi. Valjda sam zaboravila. Ali sam ula da si tako nespretan kod plesa da se mora objes iti za partnericu, inae bi pao. A ne sjea se ni poljubaca, je li? Prije plesa i na povratku kui? Oh, zar si me ljubio!? skoi Molly u arenih obraza. Andyjev glas mogao se uti i odvi e daleko. A sta sam ja uinila? Pa, koliko se sjeam, najprije si mi uzvratila poljubac a onda si me pljusnula. Andy Stoneham, ono prvo si slagao! Hoho! . .. uj, Molly, idueg tjedna je ples. Gdje? U Hallovom mlinu. Idemo? Andy, meni se tamo ne dopada odgovori Molly razoarano. Osim toga, ionako ne bih i l a s tobom. No, sad se bogme pravi stra no va na. A za to ne bi i la sa mnom? Zato sto prias to... kako si me grlio i ljubio. tako ie bilo i tebi se dopalo. De, to si smije na! Zar nisu i ostali momci uinili is to? Nisu! usprotivi se Molly. Tko ti je to rekao? uo sam Sama Wisea kad je o tome priao. I Bill Smith je bio prisutan, nije rekao ni t a, ali se smijao. Tako dakle, sad znam kakvi ste vi, momci! uzvikne Molly. Kleveete djevojku iza nj enih lea! Poljubite je i onda trubite o tome naokolo! Pa, to se toga tie nismo tako brbljivi kao to su tvoji obo avaoci kauboji iz Ugodne d oline. Uzmi na primjer onoga riokosog. Prema njegovom prianju, on je otrov za djev ojke. I nemoj rei da nisi bila izludjela za njim. Nije tono! rasrdi se Molly. 6 Dobro, onda znai da si se naroito udno pona ala. S njim si plesala cijelo vrijeme. Tr i puta si s njim oti la napolje pod borove. Ja sam te pratio. Pro le subote on je ov dje pio i priao kako je od tebe mogao dobiti daleko vi e od poljubaca samo da te je imao negdje nasamu.Andy Stoneham! I ti si mu dozvolio da tako ne to ka e za mene? A za to bih ja morao mariti? Zar nisi bila zla sa mnom? Stvarno, zasto bi ti morao mariti? ponovi Molly ledenim tonom i okrenu mu lea. Toga je trenutka dojahao jedan konjanik koji je ne samo prekinuo svaku dalju pre pirku izmedu Molly i njezinog brbljivog kavalira, nego je uti ao i cijelo dru tvo na trijemu. Bio je to vitak prerijski jaha, ni mlad ni star, izgled mu je posve odg ovarao surovom kraju. Konj mu je bio zapra en i umoran od duga puta. Zdravo, Seth pozdravi ga Enoch Summers izlazei na vrata duana i gladeci ekinjavu br adu. Izgleda da si se mnogo urio. Otkud dolazi ? S Dijamanta, dojahao sam s Archem Dunnom odgovori jaha. Pri spomenu njezinog brata Molly udvostrui pa nju. Seth Haherly je bio veseli drug Mollynog brata Archa, sigurno su s nekim odreenim ciljem izjahali zajedno. No, ti sav miri e po nekoj novosti otegne Summers. I ja bih rekao. Sja i i udi. Jesi li za jednu asicu? Nikako. Idem kui da togod pojedem. Jedan po jedan ljudi na trijemu prido e Summersu. Zainteresirala ih injenica da je Seth Haverly odbio pie. Haverly je samo gledao, mirna preplanula lica i napregnutih svijetlih oiju. Enoch, ti znas da se ve godinu dana govori o ogradi? on upita. Da, uo sam da se pria o njoj. E, sad vi e nije pria. Sta ka e ! 7 To to si uo. Ja i Arch jahali smo uz nju valjda kojih deset milja. Prava je kao le t ptica. Nova ograda od triju zica, k tome bodljikavih! Kako? Bodljikavih! Budi siguran. Ti ina je popratila Sethovu le erno izreenu tvrdnju. Arch je slutio da je ograda podignuta nastavi Haverly. I u Flagu smo utvrdili da je to tono. Tko je di e? Traft. Tako! On to i mo e. A ta bi htio s tim? Ono to bi on htio, nije neki kompliment za West Fork naceri se Seth. uli smo neke stvari koje nisu nimalo ugodne za vas starosjedioce stoare, ukoliko su tone. U sva kom sluaju, to su samo tvrdnje nekih kauboja besposlenjaka. Od Traftove dru ine nis mo mogli izvui ni slova. Imaju novoga efa. uli smo da je to Traftov neak iz Missouri ja. Zeleni jest, ali se sla em s Archem da nije nimalo budala. Mi njega lijepo pita mo: uj, prijatelju, ta se hoe s tom ogradom? A on odmjeri i mene i Archa od glave do pete, pa odgovori: A ta biste vi rekli? Kratko i glatko! uzvikne jedan ovjek koji je stajao kraj Summersa. A vi, mizerni stoari slobodne prerije, sad izvolite gutati! S tim rijeima, Covjek sie s trijema i udalji se estom, uspravan i energian; njegov j e odlazak bio pun nekog skrivenog znaenja. Ja i Arch smo bili radoznali da vidimo tu ogradu produ i Seth. Izjahali smo iz Fla ga i dosli do poetka ograde. Ona ide prema jugu kroz umu i obuhvaa svaku dolinu sve do Dijamanta. Kod Limestonea smo nai li na Traftovu dru inu. Zavr ili su pola posla, a do snijega e ograda tei od Flaga skroz do Crnog vrha. Hej, sto milja ograde! netko uzvikne. Tako je kimne razboriti Summers. I sva e stoka bazati samo do Crnog vrha, pa e se vraati natrag. Bez rijei Haverly opet utakne izmu s mamuzom u stremen i odja e dalje. Zaokupljena mislima poput svih ostalih na Summersovom trijemu, Molly je pogledom pratila jahaa 8 koji se udaljavao. Ta e ograda biti od dalekose nih posljedica za one malobrojne na seljenike uzdu zapadnog rukavca rijeke Cibeque. Uto se na cesti iz suprotnog pravca pojavi e Seejeva kola i Molly skoi na noge. S o lak anjem je uoila da u kolima nema mladoga Johna Seeja. John je imao daleko Ijep e izglede za budunost nego ostali mladii koje je Molly poznavala, ali je takoder imao i daleko vee nedostatke. Kola se zaustavise pred ducanom. Skoi gore, Molly veselo joj dovikne See. Zakasnili smo, ali ne nasom krivicom. Dobro jutro radosno ih pozdravi Molly penjui se na sjedalo kraj gospoe See. Dobro jutro, djevojko odgovori joj ranerova ena. Izgleda kao da e sad poletjeti. Oh, sva sam kao na iglama vikne Molly. Ne znam kako da vam zahvalim. Zdravo, Caleb javi se Summers. Valjda ima vremena da ude na minut kod mene. Dobro jutro, Enoch odvrati See ukljuujui u svoj pozdrav i ostale prisutne. Pa da z na , ba mi se uri. Ipak je bolje da dode malo nabusito dobaci Summers i ue u duan. Ne to gunajui, See omota uzde oko konice i trudno se spusti s kola. Bio je ve te ak, u p oodmaklim godinama. Cijelo dru tvance s trijema pode za njim u duan, samo je ostao Andy Stoneham koji nije skidao oiju s Molly. Pazi kako je onaj zvekan izbeio oi u tebe, Molly ree gospoa See. Maloas je bio jako nepristojan sa mnom povjeri se Molly ne gledajudi u Andyja. A zatim me je pitao neka poem s njim na pies u Hallov mlin. Molly, ti si ve odrasla pa je vrijeme da se malo uozbiljig opomene je gospoda See . Ja idem u Flag! uzbudi se Molly kao da je njena momentalna avantura najva nija stv ar na svijetu. Djevojko, u tebe je jedna slaba kombinacija: previ e si zgodna i previ e luda. Misli m da je vrijeme da nade sebi mu a. 9 Molly se nasmije i zacrveni. To mi i mama ka e. A meni je smije no. Imam dosta posla i bez mu a. Trupkajuci teskim korakom i bri ui bradu, iz duana izade Caleb See zabrinuta lica. B ez rijeci se pope u kola, koja se pod njim ugnuse, te ih potjera. Molly se sjeti novosti o ogradi. Gospoo See, sad dok sam vas ekala, dojahao je Seth Haverly. Vratio se s Dijamanta s mojim bratorn Archem. Bili su do Flaga. Rekao je Enochu Summersu kako se preko prerije di e ograda. Od bodljikave ice, kako je rekao. Kakva je to ograda? Dok je gospoa See razmi ljala, Caleb odgovori djevojci: Ne udi me to pita , jer dosad nismo ni znali ta je ograda u na em kraju. Na slobodnim p a njacima, stoka pase gdje stigne, prema tome gdje ima pa e i vode. A ograda je ne to t o se protivi slobodi pa e. Pa njaci vi e nisu slobodni. S ove strane Dijamanta kraj je prilino gol. Sve jaruge poinju s vrha Dijamanta na onu stranu i teku do zapadnog rukavca rijeke i do same Cibeque. Tim jarugama tee voda, a i pa a je tamo dobra. Og rada, koja ide od Flaga preko prerije, zadr avat e stoku na onoj strani. Stoka e se kretati uz ogradu, a pojit ce se na tamosnjim potocima, a onda ce se vraati natra g. A za to su oni uzeli to tako ozbiljno? radoznalo upita Molly. Zar ta ograda nije d obra stvar? Dobra jest, ali za Trafta, Blodgetta i ostale krupne stoare oko Flaga. Ali za nas , koji ivimo od Dijamanta, nije nimalo dobra. Ima nas koji i ovako ivimo da ne mo e gore zami ljeno otpovrne Molly. Mo e se i gore zivjeti, djevojko. Zar nema uvijek mlijeka i maslaca i itave cipele n a nogama? Uglavnom imam, ali ne uvijek. Evo sad idem bosa ree Molly hihoui. Da nisam u tedjela novac za nove arape i cipele, ne bih i la s vama u Flag. Molly, dobit es i novu haljinu izjavi gospoa See. Jo ti nismo rekli da idemo tamo n a zabavu. U subotu e u Flagu biti velika sveanost, kao da je etvrti srpnja. 10 Oh, bo anstveno! Molly e sva u jednom zanosu. A Zomislite, umalo da se predomislim. .. Oh, stra no ste ljubazni, gospoo See. Caleb See meutim je i dalje namatao svoje misli. _Vidi , djevojko, mi smo ovdje bili u prilinom blago stanju. Ali sad e ta ograda promijeniti situaciju u na oj dolini. Caleb, zar zemlja nije dr avna? Zar se ne mo e svatko naseliti na nju?Tono. Ali je upravo u tome stvar. Traft nema pravo da ogradi slobodne pa njake. Sam o to je on bogat stari sivonja tvrdoglav poput svojih junaca. A tko smo mi ovdje da se pozovemo na zakon? I kamo da poemo? Okru no sjedi te Fairfield je dalje od Flag a. Treba ti i novaca i vremena da ode tamo. Oh, jadni mi! uzdahne dobra ena. Znai da nam prijete te ka vremena. Sad, Susan, ja mislim da mi mo emo podnijeti te ka vremena i mo emo isplivati iz njih. Samo to ova ograda donosi i gore neprilike. Ona je amar svakom slobodnom raneru u ovom kraju. Oni e svi shvatiti da ih Traft smatra lopovima koji kradu ne igosanu st oku to luta niz jaruge na West Forku. A kakve neprilike mogu nastati, gospodine Caleb? stalo eno upita Molly. Djevojko, sjea li se rata u Ugodnoj dolini, tamo preko planina u Tontu? Prije dese t godina? Imala si est godina. Da, sjeam se. Mama me nije pu tala da se igram van dvori ta. ivjeli smo u Lundenu. Ali i da se ne sjeam, znam kakav je to bio rat. Tata i danas govori o njemu. Vidi ? Neki ljudi tvrde da je tvoj tata tamo ranjen zbog toga to je i on bio na jed noj strani. Tata tvrdi da to nije istina. Ali jest bio na strani ovara. udno, ali to mu zamjer a moj brat Arch. Njih dvojica se nikako ne sla u. Ali Arch nije dobar, gospodine C aleb. Hm, ja ne bih rekao ba tako jer on ima dobrih osobina. Ali ima i puno lo ih ... Ako Traftova dru ina zavr i tu ogradu, barem preko Dijamanta, onda e je netko ru iti. A ka ko u Traftovoj dru ini ima sva sila kauboja hitre ruke, to e sigurno doi do krvoprolia. Ti ratovi ponekad traju go dinama. I mi imamo mnogo tvrdoglavih tipova medu na im ljudima. Njegovo je zlokobno predvidanje u utkalo dvije ene. U tom su kraju ene bile pioniri patnje, meu njima je bilo mnogo udovica i siroadi. Molly je razmi ljala o bratu Arch u. Tek ima dvadeset i dvije godine, a ve je ubio vi e od jednog ovjeka; u mnogim tuam a, veinom krvavim, stekao je izvjesnu reputaciju koja sigurno nije na ponos porod ici. Donedavna je Arch bio fin djeak. A onda ga upropasti e nerad, alkohol i dru enje s tipovima poput Setha Haverlyja. Sad e biti sve gori i tim e vi e patiti Mollyn ot ac, bogalj, kome je jedino preostalo da kod kue sjedi i namata svoje crne misli. Molly osjeti mr nju prema bogatom stoaru koji je u stanju nametati takva ogranienja sirotinji i zagorati joj ivot. I jos vi e joj je mrzak taj njegov necak zeleni to je d o ao iz Missourija da komandira jednom dru inom grubijana i da di e ograde od bodljika ve ice. Smije no da ga negdje sretne! Kako li izgleda? Pa, ovjek bi morao osjetiti i zvjesno olak anje da sretne nekoga koji se razlikuje od svih tih krakatih, neobrij anih, upavih momaka sto miri u po konjima pa neka je i neprijatelj! Medutim, nema b a nekih izgleda da e sresti Traftovog neaka iz Missourija. I u tome jest njegova sr ea, jer bi mu Molly bez uvijanja rekla sve to misli o njemu. Pade joj na pamet da je Arch vidio Traftovog novog efa dru ine dakako, on joj mo e rei kako izgleda. I kako e Arch primiti toga novajliju? A Seth Haverly on jest vjetr opir kao Arch, ali i opak prema onome tko mu se zamjeri. Molly je bila sklona mo mentima poti tenosti i sad je naslutila da joj u novoj situaciji prijeti neka nova tuga. Stoga, da bi se otresla podmuklih sjenki crnih misli, posveti se vo nji i svojoj d ru benici kojoj je takoder bilo potrebno malo ohrabrenja. Ve godinama se Molly nije toliko udaljila iz svog mjesta. Put je zaboravila. S kun og trijema pru a joj se krasan pogled na dolinu i na onaj masiv stijena i zemlje k oji u mjestu zovu Dijamantom, te na kr evita crna brda na jugu. Ali sad je zaprega ivih konja 12 brzim kasom vozi kroz krivudav umovit kanjon, uz obalu takozvanog West Forka, to jest zapadnog rukavca rijeke Cibeque. Put se postepeno spu ta, tako da se sive lit ice kanjona di u sve vi e. Uzdu svih onih petnaest milja do mjesta gdje West Fork izruuje svoju pjenu avu bijel u bujicu u Cibeque, sreli su samo jednog osamljenog konjanika. Onda je gospodin See skrenuo na glavni put koji se penje. vijuga i krivuda uz dugaku kosinu. Molly se osvrnula i pogledala niz dol u divljinu gdje joj se nalazi dom. Sva je zelen a i siva, i to je golema! Neka je kakva jest, ali joj ne mo e biti mrska; Molly je cio ivot provela u tom kraju, igrala se u paprati i meu stijenjem, pa u jantarnojvodi, te ispod borova i jela sure kore gdje su jelen, los i divlji puran obina po java ba poput krava koje ona u sumrak vraa s pa njaka. Samo je neki stra an udes mo e od vojiti od njezinog doma medu umom i klancima. GLAVA 2. Put je zmijugao preko neravnog i umovitog terena, s gornje strane zaobilazio dubo ke jaruge i klisure te je postepeno ulazio u pojas cedrova i pinija koji predsta vlja i meu do koje dopiru pa njaci. Bujna je trava svjedoila da je zemlja bila pokrivena snijegom cijel...