zane grey - družina dijamant

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    189

  • Download
    23

DESCRIPTION

western knjiga

Transcript

Zane Grey - Dru ina Dijamant GLAVA 1. Na starom rasklimanom trijemu duana Enocha Summersa, u selu West Fork, sjedila je Molly Dunn i ekala. Ovaj put, zaudo, uope nije obraala pa nju na dobacivanja mladia mr vih lica i dugih nogu to su naokolo stajali dokono zajedno sa svojim roditeljima. Molly ima esnaest godina i sad joj predstoji velika avantura. Pozvali su je Seej evi da se s njima odveze u Flagerstown. Jednom je ve bila tamo, prije nekoliko go dina, i otad vi e nije imala mira. U d epu joj je novac da kupi nove arape i cipele, i valjda ba zbog slabe obue pomno krije noge ispod klupe na kojoj sjedi. Dodu e, nij e posve zadovoljna ni sa svojom sveanom haljinom i esirom, ali se njih ipak ne sti di. Visok momak blijedo uckasta lica i kovrcave bradice, Andy Stoneham, primicao joj s e sve bli e. Ne to smo stra no uobra eni jutros on joj dobaci. Ali je Molly gledala u rupe od metaka na zidu starog ducana. Naravno, nije joj p rvi put sto ih gleda. Kad je imala svega deset godina zabadala je prstic u njih i razmi ljala o bici koja se tu vodila u svoje vri-jeme. Ide u Flag, je li? Valjda ne misli da bih se ovako obukla za West Fork! s visoka odbrusi Molly. Pa, ne bi ti bilo prvi put, nije li tako? Bogme si stra no zgodna, ali ne vidim za t o se pravi tako va na. Ja sam te ve vidio ovako dotjeranu, nije li tako? Ne sjeam se, Andy. 5 Onda ima vra ki slabo pamenje bez pardona otpovrne Andy. Zar se ne sjeas da si bila a u toj haljini kad sam te zadnji put vodio na ples? Zar? Da. I ne sjeas se da sam te grlio u toj istoj haljini? Zar? opet e Molly kooperno. Nema se emu uditi. Valjda sam zaboravila. Ali sam ula da si tako nespretan kod plesa da se mora objes iti za partnericu, inae bi pao. A ne sjea se ni poljubaca, je li? Prije plesa i na povratku kui? Oh, zar si me ljubio!? skoi Molly u arenih obraza. Andyjev glas mogao se uti i odvi e daleko. A sta sam ja uinila? Pa, koliko se sjeam, najprije si mi uzvratila poljubac a onda si me pljusnula. Andy Stoneham, ono prvo si slagao! Hoho! . .. uj, Molly, idueg tjedna je ples. Gdje? U Hallovom mlinu. Idemo? Andy, meni se tamo ne dopada odgovori Molly razoarano. Osim toga, ionako ne bih i l a s tobom. No, sad se bogme pravi stra no va na. A za to ne bi i la sa mnom? Zato sto prias to... kako si me grlio i ljubio. tako ie bilo i tebi se dopalo. De, to si smije na! Zar nisu i ostali momci uinili is to? Nisu! usprotivi se Molly. Tko ti je to rekao? uo sam Sama Wisea kad je o tome priao. I Bill Smith je bio prisutan, nije rekao ni t a, ali se smijao. Tako dakle, sad znam kakvi ste vi, momci! uzvikne Molly. Kleveete djevojku iza nj enih lea! Poljubite je i onda trubite o tome naokolo! Pa, to se toga tie nismo tako brbljivi kao to su tvoji obo avaoci kauboji iz Ugodne d oline. Uzmi na primjer onoga riokosog. Prema njegovom prianju, on je otrov za djev ojke. I nemoj rei da nisi bila izludjela za njim. Nije tono! rasrdi se Molly. 6 Dobro, onda znai da si se naroito udno pona ala. S njim si plesala cijelo vrijeme. Tr i puta si s njim oti la napolje pod borove. Ja sam te pratio. Pro le subote on je ov dje pio i priao kako je od tebe mogao dobiti daleko vi e od poljubaca samo da te je imao negdje nasamu.Andy Stoneham! I ti si mu dozvolio da tako ne to ka e za mene? A za to bih ja morao mariti? Zar nisi bila zla sa mnom? Stvarno, zasto bi ti morao mariti? ponovi Molly ledenim tonom i okrenu mu lea. Toga je trenutka dojahao jedan konjanik koji je ne samo prekinuo svaku dalju pre pirku izmedu Molly i njezinog brbljivog kavalira, nego je uti ao i cijelo dru tvo na trijemu. Bio je to vitak prerijski jaha, ni mlad ni star, izgled mu je posve odg ovarao surovom kraju. Konj mu je bio zapra en i umoran od duga puta. Zdravo, Seth pozdravi ga Enoch Summers izlazei na vrata duana i gladeci ekinjavu br adu. Izgleda da si se mnogo urio. Otkud dolazi ? S Dijamanta, dojahao sam s Archem Dunnom odgovori jaha. Pri spomenu njezinog brata Molly udvostrui pa nju. Seth Haherly je bio veseli drug Mollynog brata Archa, sigurno su s nekim odreenim ciljem izjahali zajedno. No, ti sav miri e po nekoj novosti otegne Summers. I ja bih rekao. Sja i i udi. Jesi li za jednu asicu? Nikako. Idem kui da togod pojedem. Jedan po jedan ljudi na trijemu prido e Summersu. Zainteresirala ih injenica da je Seth Haverly odbio pie. Haverly je samo gledao, mirna preplanula lica i napregnutih svijetlih oiju. Enoch, ti znas da se ve godinu dana govori o ogradi? on upita. Da, uo sam da se pria o njoj. E, sad vi e nije pria. Sta ka e ! 7 To to si uo. Ja i Arch jahali smo uz nju valjda kojih deset milja. Prava je kao le t ptica. Nova ograda od triju zica, k tome bodljikavih! Kako? Bodljikavih! Budi siguran. Ti ina je popratila Sethovu le erno izreenu tvrdnju. Arch je slutio da je ograda podignuta nastavi Haverly. I u Flagu smo utvrdili da je to tono. Tko je di e? Traft. Tako! On to i mo e. A ta bi htio s tim? Ono to bi on htio, nije neki kompliment za West Fork naceri se Seth. uli smo neke stvari koje nisu nimalo ugodne za vas starosjedioce stoare, ukoliko su tone. U sva kom sluaju, to su samo tvrdnje nekih kauboja besposlenjaka. Od Traftove dru ine nis mo mogli izvui ni slova. Imaju novoga efa. uli smo da je to Traftov neak iz Missouri ja. Zeleni jest, ali se sla em s Archem da nije nimalo budala. Mi njega lijepo pita mo: uj, prijatelju, ta se hoe s tom ogradom? A on odmjeri i mene i Archa od glave do pete, pa odgovori: A ta biste vi rekli? Kratko i glatko! uzvikne jedan ovjek koji je stajao kraj Summersa. A vi, mizerni stoari slobodne prerije, sad izvolite gutati! S tim rijeima, Covjek sie s trijema i udalji se estom, uspravan i energian; njegov j e odlazak bio pun nekog skrivenog znaenja. Ja i Arch smo bili radoznali da vidimo tu ogradu produ i Seth. Izjahali smo iz Fla ga i dosli do poetka ograde. Ona ide prema jugu kroz umu i obuhvaa svaku dolinu sve do Dijamanta. Kod Limestonea smo nai li na Traftovu dru inu. Zavr ili su pola posla, a do snijega e ograda tei od Flaga skroz do Crnog vrha. Hej, sto milja ograde! netko uzvikne. Tako je kimne razboriti Summers. I sva e stoka bazati samo do Crnog vrha, pa e se vraati natrag. Bez rijei Haverly opet utakne izmu s mamuzom u stremen i odja e dalje. Zaokupljena mislima poput svih ostalih na Summersovom trijemu, Molly je pogledom pratila jahaa 8 koji se udaljavao. Ta e ograda biti od dalekose nih posljedica za one malobrojne na seljenike uzdu zapadnog rukavca rijeke Cibeque. Uto se na cesti iz suprotnog pravca pojavi e Seejeva kola i Molly skoi na noge. S o lak anjem je uoila da u kolima nema mladoga Johna Seeja. John je imao daleko Ijep e izglede za budunost nego ostali mladii koje je Molly poznavala, ali je takoder imao i daleko vee nedostatke. Kola se zaustavise pred ducanom. Skoi gore, Molly veselo joj dovikne See. Zakasnili smo, ali ne nasom krivicom. Dobro jutro radosno ih pozdravi Molly penjui se na sjedalo kraj gospoe See. Dobro jutro, djevojko odgovori joj ranerova ena. Izgleda kao da e sad poletjeti. Oh, sva sam kao na iglama vikne Molly. Ne znam kako da vam zahvalim. Zdravo, Caleb javi se Summers. Valjda ima vremena da ude na minut kod mene. Dobro jutro, Enoch odvrati See ukljuujui u svoj pozdrav i ostale prisutne. Pa da z na , ba mi se uri. Ipak je bolje da dode malo nabusito dobaci Summers i ue u duan. Ne to gunajui, See omota uzde oko konice i trudno se spusti s kola. Bio je ve te ak, u p oodmaklim godinama. Cijelo dru tvance s trijema pode za njim u duan, samo je ostao Andy Stoneham koji nije skidao oiju s Molly. Pazi kako je onaj zvekan izbeio oi u tebe, Molly ree gospoa See. Maloas je bio jako nepristojan sa mnom povjeri se Molly ne gledajudi u Andyja. A zatim me je pitao neka poem s njim na pies u Hallov mlin. Molly, ti si ve odrasla pa je vrijeme da se malo uozbiljig opomene je gospoda See . Ja idem u Flag! uzbudi se Molly kao da je njena momentalna avantura najva nija stv ar na svijetu. Djevojko, u tebe je jedna slaba kombinacija: previ e si zgodna i previ e luda. Misli m da je vrijeme da nade sebi mu a. 9 Molly se nasmije i zacrveni. To mi i mama ka e. A meni je smije no. Imam dosta posla i bez mu a. Trupkajuci teskim korakom i bri ui bradu, iz duana izade Caleb See zabrinuta lica. B ez rijeci se pope u kola, koja se pod njim ugnuse, te ih potjera. Molly se sjeti novosti o ogradi. Gospoo See, sad dok sam vas ekala, dojahao je Seth Haverly. Vratio se s Dijamanta s mojim bratorn Archem. Bili su do Flaga. Rekao je Enochu Summersu kako se preko prerije di e ograda. Od bodljikave ice, kako je rekao. Kakva je to ograda? Dok je gospoa See razmi ljala, Caleb odgovori djevojci: Ne udi me to pita , jer dosad nismo ni znali ta je ograda u na em kraju. Na slobodnim p a njacima, stoka pase gdje stigne, prema tome gdje ima pa e i vode. A ograda je ne to t o se protivi slobodi pa e. Pa njaci vi e nisu slobodni. S ove strane Dijamanta kraj je prilino gol. Sve jaruge poinju s vrha Dijamanta na onu stranu i teku do zapadnog rukavca rijeke i do same Cibeque. Tim jarugama tee voda, a i pa a je tamo dobra. Og rada, koja ide od Flaga preko prerije, zadr avat e stoku na onoj strani. Stoka e se kretati uz ogradu, a pojit ce se na tamosnjim potocima, a onda ce se vraati natra g. A za to su oni uzeli to tako ozbiljno? radoznalo upita Molly. Zar ta ograda nije d obra stvar? Dobra jest, ali za Trafta, Blodgetta i ostale krupne stoare oko Flaga. Ali za nas , koji ivimo od Dijamanta, nije nimalo dobra. Ima nas koji i ovako ivimo da ne mo e gore zami ljeno otpovrne Molly. Mo e se i gore zivjeti, djevojko. Zar nema uvijek mlijeka i maslaca i itave cipele n a nogama? Uglavnom imam, ali ne uvijek. Evo sad idem bosa ree Molly hihoui. Da nisam u tedjela novac za nove arape i cipele, ne bih i la s vama u Flag. Molly, dobit es i novu haljinu izjavi gospoa See. Jo ti nismo rekli da idemo tamo n a zabavu. U subotu e u Flagu biti velika sveanost, kao da je etvrti srpnja. 10 Oh, bo anstveno! Molly e sva u jednom zanosu. A Zomislite, umalo da se predomislim. .. Oh, stra no ste ljubazni, gospoo See. Caleb See meutim je i dalje namatao svoje misli. _Vidi , djevojko, mi smo ovdje bili u prilinom blago stanju. Ali sad e ta ograda promijeniti situaciju u na oj dolini. Caleb, zar zemlja nije dr avna? Zar se ne mo e svatko naseliti na nju?Tono. Ali je upravo u tome stvar. Traft nema pravo da ogradi slobodne pa njake. Sam o to je on bogat stari sivonja tvrdoglav poput svojih junaca. A tko smo mi ovdje da se pozovemo na zakon? I kamo da poemo? Okru no sjedi te Fairfield je dalje od Flag a. Treba ti i novaca i vremena da ode tamo. Oh, jadni mi! uzdahne dobra ena. Znai da nam prijete te ka vremena. Sad, Susan, ja mislim da mi mo emo podnijeti te ka vremena i mo emo isplivati iz njih. Samo to ova ograda donosi i gore neprilike. Ona je amar svakom slobodnom raneru u ovom kraju. Oni e svi shvatiti da ih Traft smatra lopovima koji kradu ne igosanu st oku to luta niz jaruge na West Forku. A kakve neprilike mogu nastati, gospodine Caleb? stalo eno upita Molly. Djevojko, sjea li se rata u Ugodnoj dolini, tamo preko planina u Tontu? Prije dese t godina? Imala si est godina. Da, sjeam se. Mama me nije pu tala da se igram van dvori ta. ivjeli smo u Lundenu. Ali i da se ne sjeam, znam kakav je to bio rat. Tata i danas govori o njemu. Vidi ? Neki ljudi tvrde da je tvoj tata tamo ranjen zbog toga to je i on bio na jed noj strani. Tata tvrdi da to nije istina. Ali jest bio na strani ovara. udno, ali to mu zamjer a moj brat Arch. Njih dvojica se nikako ne sla u. Ali Arch nije dobar, gospodine C aleb. Hm, ja ne bih rekao ba tako jer on ima dobrih osobina. Ali ima i puno lo ih ... Ako Traftova dru ina zavr i tu ogradu, barem preko Dijamanta, onda e je netko ru iti. A ka ko u Traftovoj dru ini ima sva sila kauboja hitre ruke, to e sigurno doi do krvoprolia. Ti ratovi ponekad traju go dinama. I mi imamo mnogo tvrdoglavih tipova medu na im ljudima. Njegovo je zlokobno predvidanje u utkalo dvije ene. U tom su kraju ene bile pioniri patnje, meu njima je bilo mnogo udovica i siroadi. Molly je razmi ljala o bratu Arch u. Tek ima dvadeset i dvije godine, a ve je ubio vi e od jednog ovjeka; u mnogim tuam a, veinom krvavim, stekao je izvjesnu reputaciju koja sigurno nije na ponos porod ici. Donedavna je Arch bio fin djeak. A onda ga upropasti e nerad, alkohol i dru enje s tipovima poput Setha Haverlyja. Sad e biti sve gori i tim e vi e patiti Mollyn ot ac, bogalj, kome je jedino preostalo da kod kue sjedi i namata svoje crne misli. Molly osjeti mr nju prema bogatom stoaru koji je u stanju nametati takva ogranienja sirotinji i zagorati joj ivot. I jos vi e joj je mrzak taj njegov necak zeleni to je d o ao iz Missourija da komandira jednom dru inom grubijana i da di e ograde od bodljika ve ice. Smije no da ga negdje sretne! Kako li izgleda? Pa, ovjek bi morao osjetiti i zvjesno olak anje da sretne nekoga koji se razlikuje od svih tih krakatih, neobrij anih, upavih momaka sto miri u po konjima pa neka je i neprijatelj! Medutim, nema b a nekih izgleda da e sresti Traftovog neaka iz Missourija. I u tome jest njegova sr ea, jer bi mu Molly bez uvijanja rekla sve to misli o njemu. Pade joj na pamet da je Arch vidio Traftovog novog efa dru ine dakako, on joj mo e rei kako izgleda. I kako e Arch primiti toga novajliju? A Seth Haverly on jest vjetr opir kao Arch, ali i opak prema onome tko mu se zamjeri. Molly je bila sklona mo mentima poti tenosti i sad je naslutila da joj u novoj situaciji prijeti neka nova tuga. Stoga, da bi se otresla podmuklih sjenki crnih misli, posveti se vo nji i svojoj d ru benici kojoj je takoder bilo potrebno malo ohrabrenja. Ve godinama se Molly nije toliko udaljila iz svog mjesta. Put je zaboravila. S kun og trijema pru a joj se krasan pogled na dolinu i na onaj masiv stijena i zemlje k oji u mjestu zovu Dijamantom, te na kr evita crna brda na jugu. Ali sad je zaprega ivih konja 12 brzim kasom vozi kroz krivudav umovit kanjon, uz obalu takozvanog West Forka, to jest zapadnog rukavca rijeke Cibeque. Put se postepeno spu ta, tako da se sive lit ice kanjona di u sve vi e. Uzdu svih onih petnaest milja do mjesta gdje West Fork izruuje svoju pjenu avu bijel u bujicu u Cibeque, sreli su samo jednog osamljenog konjanika. Onda je gospodin See skrenuo na glavni put koji se penje. vijuga i krivuda uz dugaku kosinu. Molly se osvrnula i pogledala niz dol u divljinu gdje joj se nalazi dom. Sva je zelen a i siva, i to je golema! Neka je kakva jest, ali joj ne mo e biti mrska; Molly je cio ivot provela u tom kraju, igrala se u paprati i meu stijenjem, pa u jantarnojvodi, te ispod borova i jela sure kore gdje su jelen, los i divlji puran obina po java ba poput krava koje ona u sumrak vraa s pa njaka. Samo je neki stra an udes mo e od vojiti od njezinog doma medu umom i klancima. GLAVA 2. Put je zmijugao preko neravnog i umovitog terena, s gornje strane zaobilazio dubo ke jaruge i klisure te je postepeno ulazio u pojas cedrova i pinija koji predsta vlja i meu do koje dopiru pa njaci. Bujna je trava svjedoila da je zemlja bila pokrivena snijegom cijele zime. Sad je trava poela blijedjeti na suncu ranoga ljeta. Stoke je bilo po svim dolima, ravn ima i prostranim srebrnkastim livadama. Pred podne stigli su na vrh jednog brije ga ispod kojeg se pru alo sivozeleno prostranstvo valovite prerije dokle god je do sezao pogled. Pro li su kraj nekoliko raneva, u svakom su Seeja primali najsrdanije i nudili mu pr enoi te, ali je on tjerao dalje dokle god je bilo svjetla, te je do mraka prevalio vi e od polovine puta do Flagerstowna. eno, evo nas kod Keecha, a to je dobro s obzirom da smo kasno krenuli on ree sa za dovoljstvom kad je utjerao kola na jednu prostranu istinu po kojoj su le ali truli ostaci nekakve stare pilane. No, po grubim dasanim kolibama, ogradama i lajanju p asa znao si da tu jo ima ivih du a. Meutim, kolibe su se pokazale daleko prijatnijim iznutra, a udovica Keech je bila veoma prijazna i razgovorljiva domaica. Imala je dvije odrasle keri i jednog etrna estogodisnjeg sina, u asnog dugajliju koji je smjesta postao Mollyna rtva i to na t ako upadljiv nain da mu starije sestre nisu dale mira. Znaci, to je ker Johna Dunna ree gospoa Keech. Tvoga oca dobro znam, a tebe se sjea kad si bila dijete s ovolikim oima. A sad si odrasla ena i ve putujes u Flag. 14 Ali Molly nije bila eljna razgovora. Njezina avantura inila joj se i odve grandiozn om a da bi se mogla aliti na njen raun. Spremno je meutim slu ala to se govori za stol om te je ula koje ta o Flagerstownu, o sajmu to e tamo biti sutradan i koji e se u sub otu zakljuiti rodeom. Sve u to bile divne novosti. Gospoa See, koja ih je dosad pre u tjela, sad se smijala gledajui djevojino uzbuenje. Jeste li vi uli o ogradi? upitao je See. Da, ograda postoji, to je injenica odluno potvrdi udovica. Harry ju je vidio. Traf tova je dru ina ulogorena deset milja sjeverno od nas. Ovoga ljeta proi e ovuda i do snijega e se nai na va em Dijamantu. Tako smo i mi uli. Ali recite mi ta vi mislite o tome? Caleb, ako se sve uzme u obzir, od toga e biti koristi. Jer, bez obzira to ljudi g ovore, ali se i danas kradu goveda. Znam da je to u stvari sitna krada teladi, a li to nista ne mijenja na stvari. Sad e toga biti manje. Dr ite li vi kakvu stoku? upita See zami ljeno. Samo krave. U gradu prodajem prilino maslaca. Zapravo mi je bolje nego prije kada smo poku avali da gajimo stoku. Ne moram unajmljivati kojekakve nevaljale kauboje . Onda danas ima dosta prolaznika ovim putem. Svraaju kod mene. Vidjeli ste male kolibe koje sam podigla. To vam je bila dobra ideja ree See. Molly je sve znati eljno slu ala, ali je najvi e udjela da uje stogod o mladom zeleni u iz Missourija koji je do ao na Zapad da gradi ograde za Trafta. Taj e sigurno imati b ijedan zivot. A po svoj prilici bit e mu i kratak. Ali na Mollynu alost vi e ni ta nij e reeno o ogradi. No, idemo na spavanje zakljui See. Gospodo Keech, ujutro mi valja krenuti rano. Molly i gospoa See smjesti e se u jednoj od novih koliba. Bila je malena, ista i mir isala je po suhoj borovini. Imala je tri prozora, to je Molly bila novost. Zaklel a se da e i ona imati ovakvu kolibu gdje e biti puno svjetla za dana i svje eg zraka nou. Iako umorna, nije joj se spavalo. Le ala je potpuno budna u 15 tmici i razmisljala o sebi. Predosjea da e joj ovaj put u Flagerstown donijeti nek u nesreu. Svejedno ga se ona ne bi nipo to odrekla. Mora se nau ivati svih njegovih d ra i, bez obzira na kakvo bilo eventualno nezadovoljstvo. Psi su lajali na vukove tako te se Molly je ila. Vukovi i kojoti rijetko se pojavl juju u gu tarama oko Cibeque. Tamo dodu e ima mnogo medvjeda i puma, ali ih se Mollynije nikad bojala. Ovaj je vuji urlik tako turoban da ti se od njega ledi krv. I psi, kad mu odgovaraju, kao da ga imitiraju, ili kao da u nj unose nekakvu udnju za slobodnim ivotom to ga u ivaju njihova divlja braa. Od trenutka kad je Molly najzad zaspala do trenutka kad su je naglo probudila, k ao da je pro ao samo asak vremena. Gospoda See se vec oblaila kraj lampe. Kroz otvor en prozor nazirala se neka tamna sivoa, a zrak je djevojci bio hladan kao rano u jesen dolje u West Forku. Ali je to bio poetak velikog dana. Sad je i progovorila, ak je rekla i koju ljubaz nu rije Harryju koji je zaizvjesno pucao od sree. Kad je nakon doruka. iza la na istin u, pozdravilo ju je bistro, hladno jutro s ru iastim odsjevom na istoku, kao da bi joj htjelo rei da je eka ne to arobno lijepo. Poma ui joj da se popne u kola, Harry stisne djevojinu mi icu, pa joj ree u povjerenju: Vidjet emo se na rodeu. Nadam se odvrati Molly. Krenu e vueni odmornim konjima i ubrzo se nado e meu cedrovima. S puta su odskakali zee vi sa svojim smije nim nauljenim u ima; s kraja su ih pratili pogledom mr avi sivi kojo ti; pred njima su se jeleni gubili meu gusto bunje. Stigli su na jednu istinu na vrhu brijega, te je Molly ugledala sivu, nejasnu, aro liku krajinu, tako beskrajnu da joj se zamagli e oi. Miris to je dopirao iz onoga go lemog mora jednostavno ju je gu io. Sta miri e tako slatko? upitala je. Kadulja, ti umska djevojko iz doline Cibeque. ovjek bi pomislio da nisi nikad iza la iz ume. 16 Pa gotovo i nisam nasmije se Molly. Ja sam vec mirisala kadulju, ali je to bilo tako davno, da sam zaboravila. Morat u se dobro paziti u Flagu, je li tako, teta See? Bogme tako je. Ali, na to si ti mislila? Na to da moram paziti to govorim. Jer sam takva neznalica uzdahne Molly. Nije reeno da ce ispasti glupa. Samo promisli prije nego to e ne to rei. Ti si tako z an mi i da ti nitko nee zamjeriti. Ni meni se ne dopadaju brbljivice, a znam da ih n i mu karci ne vole, ukoliko su ozbiljni. Slijedei dug komad puta Molly je bila prilino utIjiva. Promatrala je raanje sunca to ju je potaklo da razmi lja o ljepoti svijeta i o tome koliko je ona malo vidjela, skrivena dolje u zelenim gu tarama. Ali je sebe prekorila zbog tih misli. Sa svoga trijema ona mo e vidjeti sunev zalaz nad golemom dolinom, tamo gdje se Dijamant ok omito spu ta do korita Cibeque, a ni ta ne mo e nadma iti taj prizor. I postoji li to lje p e od umovitih kanjona, dubokih, sivih i zelenih, i njihovih brzih voda? Ali joj j e ova otvorena prerija ipak oduzela dah. Ovdje je stoarski kraj ono to je gospodin See nazvao slobodnim pa njacima i to jahai kao to su njezin brat Arch i Seth Haverly smatraju svojim. Nije li sramota dizati ograde preko tog velianstvenog mora zele nila? Na tren je Molly nazrela to znaci biti prerijski jaha, biti roen na konju. Su osjeala je s Archem i Sethom. Ograda od bodljikave ice, bez obzira koliko daleka b ila, naru ava slobodu tog prostranstva trave i cedara. Djevojko, eno Flaga, tamo gdje se dimi ree gospoa See. Imamo jo dosta puta, ali emo stii. Dim ree Molly kao zanijeta mislima. Da li to pale ikaru? Haha! To je dim od eljeznice i s pilane. Otuda dalje milje su se izdu ile, ali je ipak gotovo svaka bila posebno zanimljiva . Prolazili su kraj stada s razliitim igovima i kraj raneva, a prerija kao da se sv e vi e irila a stabla su bivala sve rjea. Kad su se na li na deset milja pred Flagerst ownom, gospodin See pokaza u jedan daleki brijeg preko ijeg hrpta se napela nova i cana ograda sto se zapanjujuce jasno odrazavala prema nebu. Molly je osjetila mu ku. 17 Ono e biti Traftova ograda ree See. I ja bih gotovo volio da je ovo ovarski kraj. Iako je bila jo dijete kad je prvi put do la u Flagerstown, Molly se ipak sjetila g rada, crne umovite gore iznad njega, pilane i naslaga utih dasaka, sivih kuica u pr edgrau i najzad uzbudljive dugake glavne ulice sa zgradama koje su se njoj inile pr ekrasnim. Gospodin See sa zadovoljstvom primijeti da je tek pro lo etiri sata. Vozio je pravo niz prometnu i ivu ulicu, a Molly se sva pretvorila u jedno oko. Stigli smo ree gospodin See zaustavljajui zapregu pred jednom pretencioznom ciglen om zgradom. Molly, ovo je novi hotel. eno, sad iskoristi vrijeme to najbolje mo e . Od vedi Molly po duanima. Ja u se pobrinuti za konje i uzeti sobe, pa emo se ovdje nai u est sati. Molly skoi s kola presretna to ubrzo vi e nee morati da se stidi svojih cipela i arapa . Tri sata kasnije, razdragana Molly i gospoa See, pretrpane paketima, u le su u hote l gdje ih je buno doekao gospodin See. Za ime bo je! Jeste li opljakali kakav duan ili je negdje gorjelo? Koliko vas ve ekam za veeru! Caleb, ovo su rijetki trenutci odgovori mu ena kojoj se lice radosno sjalo. Pomog ni nam da odnesemo stvari u sobe, a zatim emo poi na veeru. Molly je imala svoju sobu. Jo nikad nije vidjela ne to slino. Nerado se odvojila od svojih dragocjenih nabavki, krenula je tek kad su je Seejevi pozvali iz hodnika. Ponovo ju je ganula toplina kojom se stari brani par odnosi prema njoj. Slutila je da se oni i zabavljaju na njen raun, ali je s tugom morala priznati da za to i maju razloga. Restoran je mo da bio diskretan, kako se izrazio gospodin See, ali je djevojci bio n ajluksuznije mjesto u kojem se ikada na la. Kad se uzbudenju onih sati provedenih u kupovini pridru ila ova nova sredina, Molly je doslovce izgubila apetit. Za vrijeme veere uoila je da je gledaju dva mlada mu karca za susjednim stolom. Izvj esno nisu bili ni kauboji ni gorstaci. No, najvi e se obradovala kad se napokon na l a sama u svojoj sobi. Razmotala je mnogobrojne pakete i paketice i na krevet prostrla svoje novosteeno vlasni tvo. Kako je brzo isezla njezina gomilica novca! Ali je za nju dobila vi e nego to se nadala. Osi m toga je gospoa See bila nevjerojatno velikodu na. Dobra je ena ispunila svoje obean je: kupila je djevojci jednu plavu stampanu haljinu, jednu bijelu haljinu i odgo varajue cipele i arape, najljep i sesiri to ga je Molly ikad vidjela, i najzad rukavic e i vrpce. Ali Molly nije razmi ljala samo o u itku to ga je imala razgledajui grad i kupujui. Uzg red je upoznala vi e ljudi nego za cijela ivota. Zamolili su je da slu i u jednoj sat ri na sajmu. Jedan trgovac ponudio joj je mjesto prodavaice za tezgom sa tofovima. Razmi ljajuci o svim dogaajima toga dana, Molly se naprosto gu ila od sree. Oh, blago meni! uzdahnula je. Ako je sve to stvarno, sigurno u se iskvariti. ak je pustila i koju suzu sree pa je najzad zaspala. Sutradan prije podne ona je lebdjela na oblacima jos vee sree i udenja. Rodbina i z nanci Seejevih odu evili su Molly. Medu interesantnije dogadaje toga prijepodneva Molly je svakako raunala i moment kad je vidjela Jima Trafta, stonog kralja prerij e. Desilo se to u banci, gdje su Molly i gospoda See bile ispratile gospodina Se eja. Ono je taj famozni stari nevaljalac Jim Traft apnuo je See djevojci. Onaj to ograd om odvaja West Fork od prerije! Molly je iskolaila oi. Vidjela je krupnog mu karca u ko ulji zavrnutih rukava i sa zap ra enim cizmama. Imao je inteligentno, opaljeno lice, crte oko usana i brade bile su mu tvrde ali nekako ipak umek ane vedrim modrim ocima koje su sigurno primijeti le Molly. Da to nije Jim Traft, mogao bi joj biti i simpatian. Kad se njih troje okrenulo da izae, Traft zaustavi Seeja. ujte, da li se mi znamo? Pa, ja vas znam, Traft odgovori See ne ba najljubaznije. Ja sam Caleb See. Da, tako je. Izvrsno pamtim lica. Vi ivite u Cibeque. Drago mi je to smo se ponovo vidjeli. Ako vam se ne uri, elio bih da vas pone to upitam u vezi s va im sumskim poj asom. 19 18 Stojim vam na raspolaganju, Traft prihvati See, pa pokaze u dvije ene. Dozvolite da vas upoznam... ovo je moja ena, a ovo je na a mlada prijateljica Molly Dunn. Prv i put je u Flagrestownu otkad je odrasla. Traft se rukovao s gospodom See i s djevojkom. Dr ao se neusiljeno i dopadljivo, njegove su pronicave oci sa zadovoljstvom osmotrile Mollynu pojavu. Milo mi je sto smo se upoznali, mlada damo. Molly Dunn iz Cibeque? Mislim da zna m va eg oca. I sad ste prvi put u Flagerstownu nakon dugog vremena? Da, gospodine, ini mi se kao da je pro la cijela vjenost. Kad se Molly na la ponovo na ulici, ona zadihano uzvikne: Oh, gospodo See, gledao me je kao da mi vidi i samu du u!... Ne elim njegovu suut... ali se bojim da su Dunnovi iz Cibeque stekli ru an glas. I ja se bojim, draga Molly potvrdi gospoda See nedvosmislenim tonom. Ali ti mo e do kazati suprotno. A kako, gospodo See... kad moram stajati uz oca i Archa izmuca Molly odjedared s uoena s jednom alosnom injenicom. Da, na izvjestan nain i mora . Ne bih ni cijenila nekoga tko bi se odrekao svojih. Tek popodne, kad su se odvezli na sajam, Molly je zaboravila Traftov pogled i sr amotu Dunnovih. Tamo je tako rei ostala bez svoje osobnosti. Ova djevojka u plavo m u koju svi zure mora biti netko drugi. Pred njenim oima kretao se kaleidoskop m nogobrojnog svijeta, djevojaka u ivim haljinama, kauboja pod punom spremom, Indij anaca u svojim ivopisnim no njama, bezbrojnih konja i uzornih grla stoke i svakovrs nih kola. Kao po kakvoj aroliji na la se daleko od nasmijesene gospode See, odvukli su je do jedne areno dekorirane satre. Tu su je upoznali s jednom djevojkom njenih godina njih dvije ce tu servirati sendvie i kavu. Na Mollynu sreu njezina je kolegica bil a fina i prijazna. a niim nije pokazivala da li je sluajno ula za Dunnove iz Cibequ e. 20 Uz njezine upute Molly je lijepo obavljala svoju du nost, samo joj je smetala divn a haljina jer se bojala da je ne uma e. No, nije imala toliko posla da ne bi mogla pratiti zbivanja na sajmu te se upravo savr eno zabavljala. Jednom su atri pri la tri kauboja. Molly je ve dobro poznavala taj soj, ali ipak ne bi mogla rei da je dosad vidjela takve divne rupce i arene opasae. Uoila je takoder da ti mladii nose revolver za pojasom, poput Archa i Setha, to nije oekivala na jed nom sajmu. Jedan od njih gledao ju je zavodniki. Nakon kratkog vremena vratili su se, kad je Molly ostala sama pod atrom. Jo nikad nije vidjela da se oi nekog mladia tako iskre nesta lukom kao sad u jednoga od one t rojice. A kako je k tome bio zgodan, to se djevojci morao svidjeti. Gospodice... ovaj ... kako ste rekli da se zovete upitao je opkoraiv i klupu ispred tezge. Ni ta nisam rekla odgovori Molly. Oh, o-pro-sti-te, pogrije io sam otpovrnuo je pokunjeno, dok su se njegovi drugovi smijuckali ispotiha. Imate li piva? Nemam. Hi limunade? Samo kavu, sendvie i kolae. Kolae? Dobro, dajte nam kavu i kolae. Poslu ila ih je hitro i okretno, vje to je izbje gla drsku ruku koja je poku ala da se omota oko njezinih prstiju kad je dodala alicu. Da li ivite ovdje? upitao je onaj kauboj. Posve dobro znate da nisam odavde, inae ne biste bili tako nametljivi strogo odvr ati Molly. Ah! S tim se usklikom smirio. a prijatelji su u ivali na njegov raun. Molly je dobro naulila u i da ne propusti ni jednu rije njihovog meusobno g zadirkivanja. Bili su puni ale. Onaj drski je po svoj prilici u ivao glas neodoljivog osvajaa zens kih srca, ali je ovdje do ivio poraz. I najzad, kako nije uspio privui Mollynu pa nju, a dosadilo mu slu ati pri jatelje, mladi baci na tezgu nekoliko srebrnih moneta i ree s visoka: Zadr ite kusur, Snjeguljice. Udaljio se a as kasnije i ostala dvojica podo e za njim. 21 Od tog trena dalje Molly je imala pune ruke posla. Tek postepeno stala je shvaatida neki kauboji neprestano dolaze i odlaze, oito samo zato da je pogledaju. Bilo je i drugih koji su je nazvali Snjeguljicom. No, nitko nije bio prema njoj bezo brazan. Valjda su je dr ali gosom kakve istaknute gradske obitelji i damom iz vi eg d ru tva. U tome je Molly izvanredno u ivala, premda je vi e puta melankolino pomislila d a se sigurno ne bi tako pona ali prema njoj kad bi znali da je on a iz obitelji Du nn s Cibeque. Uskoro se vratila gospodica Price, njezina kolegica pod atrom, da je smijeni. Momci govore samo o vama smije ila se gospoica Price. Izgnjavili su me strahovito. a k i oni koje ne poznam. Dr ite se i dalje tako. Ja ... ja ni ta nisam uinila, samo sam slu ila zapanji se Molly. To je ono. Ne vide da ste stidljivi, nego misle da ste hladni nastavi gospoica Pr ice. A vi se svejedno mo ete fino zabavljati. Samo se i dalje dr ite hladno prema nj ima, a sutra naveer provest ete se kao nikad u ivotu. Sutra naveer? izmuca Molly. Da. Veliki ples poslije rodea. Zar vam moja mama nije rekla? Idete s nama. Ne... nisam znala. Oh, to ste ljubazni! Ali ne znam da li ima smisla da idem. Sve je to meni novo. Pa ako ljudi pomisle .. . pomisle ... Draga djevojko, nema ta da mislite! Gospoa See je obeala mami da ete i vi doi. S uzbuenjem se Molly predala nepoznatom. Popodne je i prebrzo pro lo, te se odvezla u grad brbljajui sa zadovoljnom gospoom See o avanturi koja joj predstoji. Te veer i su iza li na veeru s roacima gospode See. U dru tvu su bili samo stariji, te je Moll y na svoje olak anje ostala po strani. Stara i ozbiljna gospoda i dame razgovarali su o gradskim poslovima i o uzgoju stoke, a Molly je pamtila svaku njihovu rije. 22 GLAVA 3. U subotu popodne, kad je rodeo otpoeo, sajam je gotovo opustio. Molly je ostala u atri du e no to je trebalo. Gospoa See e je ekati na tribini. No u trenu kad se Molly spremala da napusti atru, vidjela je gdje se pribli ava jo jedna mu terija. Mladic neki, u radnom odijelu i kratkim izmama, sie sa zapra ena konja i pode prema at ri. Upitao je mo e li dobiti to da pojede i popije. Na izgled nije ni uoio Molly. Na njegovom je licu lebdio nekakav nemir. Od svih mladia koje je Molly slu ila dva dana, ovaj je bio prvi koji ju je pogledao svega jednom i jedini koji nije bio ni veseo, ni drzak, ni laskav. Molly se osj eti malo pogoenom i znati elja joj se probudi. Mogao je imati dvadeset i dvije-tri godine, a oito nije bio kauboj. Put bi mu bil a svijetla da ju nije opalilo sunce. Nos mu se poeo guliti, ali mu to nije kvaril o lijep izgled. Skinuo je sombrero i spustio ga na tezgu. Kosa mu je bila svijet la i valovita, visoko celo izbrazdano dubokim borama. Molly se dopao, a s obzirom na iskustvo to ga je stekla za ta dva dana, dr ala je d a je ve postala dobar poznavalac mladih mu karaca. Mladi je polako ispijao posljednj e kapi svoje kave, pa uzgleda i sretne Mollyn pogled. Sad je shvatila da je u pr vi mah nije ni zapazio. Oi su mu bile sive, pune sjenki. ta biste vi uradili da se osjeate potuenom? odjedared je upitao. ta? zapanjila se Molly. Ponovio je pitanje, ovaj put odmjerenije kao da ga tek sada va e. 23 Ja bih skupila snagu za novu borbu! ona odgovori neposredno, zateena pitanjem. On se nasmije i. Molly je osjetila ne to to je jae od iznenadenja. Tako biste vi? A ta ako vas onda potuku jo gore? To me ne bi skr ilo odvrati Molly uope ne razmi ljajui o svojim rijeima. I ona mu se n smijesila. Tek tada ju je on pogledao onako kako valja gledati jednu zgodnu djevojku, a ne samo kao nekoga koji ti izrie nekakvo osobno mi ljenje. Naslonio se laktima na tezg u, pa ju je gledao sa zanimanjem u kojem je bilo i divljenja. Vrlo dobro. Prihvaam va savjet. Ne predajem se. Ako me potuku, bolje rei kad me pot uku, ja u opet na noge i opet u se tui. Rijei su mu bile ozbiljne, nakana gotovo tvrda, a Molly je shvatila da time dobij a najljep i kompliment koji je ikad ula. Vas vidim prvi put nastavi mladi. Tome nisam ja kriva koketno odgovori Molly gledajui ga pravo u oi. Ba ima lijepo lice! Ali vi ne ivite U Flagu. Ne, ne ivim. A gdje ivite? U Cibeque. Cibeque. Je li to grad, ran, ta je? Dolina. Nikad nisam uo. Gdje se nalazi? Dva dana vo nje odavde. Ovdje ste u posjeti? nastavi mladi koji se oito svakom rijei sve jae interesirao za nju. Da. Odlazim ujutro ree Molly s uzdahom. Hoe li ona ikad vi e doi u Flagerstown? Ako i doe, mo e li ikad vi e biti tako divno? Do jutra je jo dugo on se nasmije i tako znaajno da je Molly srce poskoilo. Nitko m nije ni ta rekao, ali raunam zasigurno da e veeras biti pies. Hoete li vi poi? Molly kimne. Poela je osjeati neku zbunjenost. Kladim se da svaki kauboj s ovog rodea ve ima ugovoren ples s vama nastavi mladi z avidnim tonom. 24 Ne ba svaki. Dugo ju je gledao, najprije sumnjiavo ali potom s povjerenjem. Molly se osjeala ka o da mladi zna svaku sitnicu o njoj te je po eljela da se zemlja rastvori i da je p roguta. Ja inae ne volim te gradske plesove rece on _ali na ovaj u poi... ako je tono da niste zauzeti za svaki pies. Da ka em istinu ... nisam jos zauzeta ni za jedan jedini pies. Gle? A imate li svoga kavalira? On sluajno ne postoji alosno e Molly. Poput svih ostalih mladia, gledao je u njoj tk o zna koga, a kad bi znao da je ona Molly Dunn iz Cibeque onda ne bi bio tako ljubazan . ujte, ovo je ozbiljna stvar rece mladi. A mladim damama se ne mo e uvijek vjerovati. A zasto bih lagala, kome bilo? otpovrne Molly. Istinu mi recite: nemate kavalira? Nemam nikakvog kavalira zarumeni se Molly. Ja imam svega esnast godina. ta ste mis lili, da sam stara kao Metuzalem? Nisam ni mislio na va e godine. Ali bih vam dao osamnaest. U stvari nije ni va no.. . Kad ste zadnji put bili u Flagu? Bila sam jako mala. Hoete li veeras plesati sa mnom? upitao je on bez daljeg okolisanja. Hou iskreno odgovori Molly. Na koliko plesova mogu raunati? To... to ja ne znam. Znate, ja ne znam obiaje na gradskim plesovima. Oh, ako vas to sekira. vi ne berite brige. Samo se vi oslonite na mene. Hoete? Pa, nemam ni ta protiv rece Molly va no, pa ga mangupski pogleda te skrene pogled u stranu. Ali je on na to odgovorio drugaije no to bi ona oekivala. Hvala rekao je te se uspravio. Oi su mu se sjajile. Rezervirajte nekoliko plesova za mene. Do videnja, gospodice Cibeque. Oti ao je i poveo konja prema koralima. Molly je stajala sva ustreptala, dok ne st i e gospoda See. 25 Imala sam jo jednu mu teriju ree Molly kao da se isprava zbog zaka njenja. Dijete moje, sve je ve zatvoreno odavno. Rodeo je poeo. Po uri. Nemoj zaboraviti nov ac ... Predat emo ga gospoi Price... Postigla si sjajan uspjeh, Molly. Zna da sam p olaskana. Po urili su na tribine gdje su im uvali mjesta. I Molly je smjesta kao oparana stala promatrati svoj prvi rodeo. Zaboravila je na vrijeme. Konjske trke su je iscrpl e, promukla je jer se derala i vriskala u jedan glas s cijelom publikom. Ni ta bolja nije bila ni inae stalo ena gospoda See koja je udarila jednog gospodina ki obrano m po glavi, a to se Molly uinilo tek beznaajnom gre kom. Onda su do le egzibicije koje su izvodili prerijski majstori jahanja. Molly je i s ama jahala pa je znala to znai dobar jaha, ali je ono to je sad gledala nadma ilo sve t o bi mogla i zamisliti. Jedan je jaha na golom konju izvodio nevjerojatne vratolo mije, premetao se preko cijelog konja pa i ispod njegovog trbuha. Ali je zatim n astupio drugi sjajan jaha koji je stajao na dva trkaa neosedlana konja, s lijevom nogom na jednom i desnom na drugom konju. Gledajui ovakav pothvat Molly se uzbudi la do peta. Hvatanje teladi lasom nije joj bilo nikakva novost, ali se je zapanjila brzini i zvodenja. Te a je igra bila hvatanje dvogodaca. Poslije toga je doslo jahanje na d ivljim konjima. U svakom kraju gdje ima konja, ima i onih zloudnih, i Molly je mi slila da je ve vidjela ta znai jahati takvu ivotinju. Ali je sad shvatila da nije ni znala koliko zloudan mo e biti konj. Jedan mustang, crn kao sam vrag, to je divlje kolutao oima, utjerao joj je jezu u kosti. Pa da se ritao! Ta on je skakao po est stopa u zrak, presamien, pa je padao kruto opru enih nogu! Tri je jahaa zbacio, jedn og za drugim. A ipak, kako su jahali oni tanki, vitki, mi iavi kouboji tanka struka ! Lijepili su se za konja kao iak. Ali je to bio opasan sport. Mnogi su padali. Je dan je ridokosi ak pao pravo pod konja. Drugi se odvaljao zajedno s konjem, a kad je konj ustao on je jo uvijek bio u sedlu! Na takve je stvari publika grmjela. M olly je opazila i kako su jednoga mladia iznijeli iz arene, ali nije vidjela to mu se 26 desilo. I najzad, kad je sve ono kome anje, dizanje praSine, i rzanje i njistanje konja zavrseno, njoj je bilo za0- . ... Ispit juna tva s juncima proitao je gospodin See slijedeu toku programa. _ joj, zar se natjeu u juna tvu s juncima? za prepasti se Molly. Kako to izvode? See se od srca nasmije. Eh, ova ti je dobra. Caleb, ona je prvi put na rodeu prekori ga ena, premda se vidjelo da se i ona zab avlja na raun djevojke. Ubrzo je Molly vidjela jo jednu novost. Pustili su jednog zloudnog junca irokih rog ova, a onda je preko arene na njega kidisao u galopu jedan kauboj na krasnom kon ju. Junac je pomahnitao, a jaha kad ga je sustigao, bacio se s konja na njega, sr u io mu se na vrat, zgrabio ga za rogove, pa se zajedno s njim preturio nekoliko p uta preko glave. Molly vrisne, ali kad se pra ina razi la kauboj je neozlijeden i po bjedonosan sjedio na glavi junca i dr ao ga prikovanog za tlo. No, ta misli o onom kauboju? viknuo je gospodin See okreuci se Molly. Divan je, ali je i lud. Pa tko je vidio izvoditi ovakve stvari? odvratila je Mol ly uzrujano. Molly ima pravo slozi se i gospoda See. Za mene je ovaj sport surov. Zar to ima smisla? Nema, znam, ali samo tvrdim da za to treba junako srce i vra ka vje tina rece See. Jednom mi je jedan kauboj rekao da na njemu nema ni jedne cijele kosti. Sad vidi m za to dobaci Molly. No, iako je takvo jahanje na juncu i njegovo obaranje uzrujavalo Molly, ona ga j e ipak napeto pratila do kraja. Imat e to da pria bratu Archu. Na sreu, ni jedan jah ac nije bio ozbiljno ranjen tokom ovog opasnog ispita junake vje tine i smionosti. Ostatak programa je bio takav da je Molly mogla doi k sebi. Pa, djevojko, kako ti se dopalo? upitao je gospodin See. Najljep i moj provod otkad sam iva odgovorila je Molly sva u jednom zanosu. 27 Najljepse tek dolazi rece gospoda See. Ovo je sve jako lijepo, ali za mu karce. Meu tim, djevojka e zapravo zablistati tek na plesu. Od tih rijei Molly najednom preplavi e sve one misli i osjete koje je pobudio njen posljednji mu terija kod atre. Treba li da ispria gospodi See o mladiu? Po prirodi is krena, Molly je znala da bi trebalo rei gospoi See, ali se u isti mah na la rastrgan a nekakvim osjeajima koji su joj bili novi i koji su je zbunili. Saekat e. ta bi o njoj mislile gospoa See i gospoa Price kad bi doznale da je obeala plesove jednom ne znancu koji joj nije rekao ak ni kako se zove? Sad joj tek pade na pamet ovaj pro pust. Za cijelo vrijeme dok je slu ila u atri dobro je pazila to e rei i kako, a onda, na samom kraju, dode jo jedan, posljednji mladi mu terija, i ona se zaboravi i sme tne s uma svoju du nost prema damama ija je gosa. Molly to nije mogla shvatiti. On j u je nekako zbunio. A ipak nije bio ni drzak kao to su bili neki, niti se udvarao poput nekih drugih. Barem ona to nije primijetila. Ali. mo da ona i grije i, napoko n. Nevolja je u tome to joj se on dopao. U to nema dvojbe! Tko je on, zbog ega je bio ojaen, za to stoji na rubu poraza, kako je sam rekao? Mo e li jedan mladi biti tak o lukav i podmukao da izmisli sve te prie? Molly se lecne. Znala je da momci umij u izvoditi i najudnije podvale. Ali je sad u sebi stala braniti mladia koji ju je zatekao nespremnu. On je bio iskren koliko god je bio i fin. Sad se Molly sjetila onoga momenta kad je mladi otvoreno pokazao koliko ga intere sira to to ona nema kavalira. Njegove su sive oi zasjale nekim blagim a gotovo i n esta nim sjajem. Da li je mo da mislio rei da bi on volio biti njezin kavalir? Molly osjeti kako je val vruine zahvaa i iznutra i izvana. Uzburkala ju je spoznaja da b i on mogao biti i njezin jedini kavalir. samo kad bi htio. Prenerazila se, posti djela se toga priznanja. U sto ju je uplela dobra gospoa See? Nemir joj se malo sti ao kad su se vratili u hotel koji su upravo napu tali mnogobro jni raneri, oni to su ivjeli u okolici. Molly se na la u dru tvu nekih ena znanica Seeje vih. Za veerom su opet sjedili s nekim prijateljima, te Molly nije dospjela da se posveti svojim mislima dok god se nije na la u svojoj 28 sobi. Tad je iznova preplavi isekivanje i ushienje u koje se uvukla jedna nota neo dreenog i neobja njivog straha. Onda je uzela bijelu haljinu i ostale svoje dragocjenosti, prostrla ih na krevet d? u njima u iva, te zaboravi na predstojee nedae cijeli sat su se u njoj smjenjiva li odu evljenje i razoaranje. Ku ala je i ovakvu i onakvu frizuru, ali nikako da se z adovolji. Kao da sa zrcala u nju zuri neki tui lik iskolaenih oiju. Tko li je ta dj evojka? Ramena su joj bila gola, te se nije mogla otresti osjeanja kao da jo nije posve odjevena. Kad je gospoda See u la kod nje i stala joj se diviti, zanesena njenim izgledom, u Molly se pomrai i posljednji traak razuma. Hvale je do neba i govore joj kako dje vojke iz visokog dru tva u St. Louisu, koje je gospoda See vidjela, nisu dostojne ni da joj budu dvorkinje, a bolje bi bilo da se nade netko tko ce je izgrditi i podsjetiti je da je ona samo Molly Dunn iz Cibeque. Neka bude na va u du u! tragino je uzdahnula Molly. Ples se odr avao u gradskoj vijenici, nekoliko blokova od hotela. Dok su i le ulicom, Molly se inilo kao da lebdi u oblacima. Nikad se jo nije tako osjeala kao onoga asa kad su pro le kroz gomilu ispred vijecnice, izmeu mu karaca i ena, djece i Indijanaca , i potom kod ulaza pred cijelom etom glatko izbrijanih kauboja. Bez obzira to se bude dogodilo, ovaj e trenutak pamtiti dok je iva. Unutra je vec bilo prilino svijeta, tu su na li gospou Price, njenu ker Ellqn i sina, nespretnog momka otprilike Mollynih godina. Oni su odmah prisvojili djevojku i taj je momenat mo da bio njoj najgori. Uope nije bilo potrebno da se sjeti uputa go spode See, jer nije ni imala glasa. Na sreu, bila je premlada i Preslatka da ispa dne nespretna, a stidljivost joj je samo uljep avala sarm. Naokolo su ljudi stajati, priali i ekali, meusobno se upoznavali, dok se sala poste peno punila. Onda je Poela muzika i to ne iz jedne violine koju svira nekakav umnj ak, nego je tu bio cijeli orkestar. Molly je osjeala da bi mogla zaplesati ak i u olovnim cipelama. Na programu su bili valceri i kadrili, ali prvi najvi e. Mollyn prvi partner bio j e sin gospode Price koji dodu e nije plesao bogzna kako ali ipak nije djevojci pok vario veselje. Pauze su bile este ali kratke. Mlade je plesala s odu evljenjem, dok su stari sjedili, gledali i razgovarali. Drugi je Mollyn partner bio jedan Ellen in prijatelj, gradski mladi, veoma prijazan i pazIjiv, i dobar plesa. Za trei Molly n pies prijavio se sam gospodin Price koji je izjavio da ga nitko i ni ta ne mo e sp rijeiti da zaple e s djevojkom. I s njim je Molly u ivala jer je stari gospodin bio l akonog i pun ale. Ali za cijelo ovo vrijeme, koje joj se usprkos u ivanju inilo beskonanim, Molly je osjeala kao da ne to nedostaje. Ples je poeo, ona je tu, gdje god se okree nailazi na osmijehe i zadivljene poglede koji je zbunjuju. Da, uoila je da ovdje nema one di vlje, neprekidne buke i cupkanja kao na plesovima u brvnarama. Veselja ima, ali bez ikakve estine. Ona se pitala hoe li biti pijanih i tua. Ples bez toga bio bi jo j novost. I onda, nakon etvrtog plesa, dok je stajala s jednom grupom kraj ulaza u dvoranu, spazila je Njega. Osjetila je kako je drhtaj pro ao njenim tijelom. Bio je u crno m odijelu, visok i vitak. Njegove ive oi, potamnjele od uzbuenja, arale su po sali. Molly je znala ta tra e. arko je za eljela da je on opazi, ali se i bojala. I on ju je ugledao. Tako rei nije ju estito ni pogledao, a ve se nasmije io i naklonio. Mollyni ivci opasno se nape e. Nalazila se u dru tvu Ellen Price i njezinih prijateljica. ta e biti ako neznanac bane pred njih! Molly pomisli da bi se mogla praviti kao da m u je zaboravila ime; u torn sluaju, ako ima imalo mozga, on mo e spasiti situaciju. Medutim, s olak anjem je vidjela da on ne prilazi. Orkestar je opet zasvirao, novi je partner zamolio Moly za pies. No, ak i u gu vi p lesaa nije izgubila iz vida mladia kome je obeala da e plesati s njim. Okreui se, gled ala ga je kako stoji naslonjen na zid. I srela je njegov pogled! Taj pogled slij edio ju je svukud. On nije plesao, nije se mije ao s publikom. Tokom slijedee pauze primijetila je da je upao u oi djevojkama koje su se do aptavale, a i kaubojima ko ji su mu dobacivali nekakve prezrive poglede. Ovakve reak 30 cije na mladievo prisustvo potakle su Molly na razmi ljanje. ini se da je on neki tui nac ovom svijetu, ili pak ne eli biti simpatian. Molly je dobro shvatila smisao po gleda sto su ih djevojke upucivale prema mladicu. Kad god se usudila da pogleda prema mjestu gdje je on stajao, susrela se s njegovim pogledom te je brzo odvrat ila oi. Shvatila je da se on nada i s pravom oekuje da mu ona pru i priliku da joj p rie. I tako je zavr io ples u kojem joj je partner bio mladi Price. Molly se potu i da je malo umorna te bi htjela as-dva sjesti. Njih dvoje nado e jedno prazno mjesto gdje su sjeli i razgovarali neko vrijeme. Hoete da vas otpratim do mame? upitao je mladi Price. _ Ne, hvala. Ovdje u saekati partnera za slijede ci ples ljubazno odgovori Molly. Onda vas molim da me ispriate on ree i ode. Molly se nadala da e njen neznanac biti hitar. No, jedva se i pripremila za njego v dolazak, kad se on nae pred njom. Je li ovaj pies moj? upitao je udno. Jest apnula je Molly i ustala. Zavrtio ju je medu gomilom. Iako zbunjena njegovim prisustvom, osjecala je njego ve snazne misice, lakocu i skladnost koraka. Bojao sam se da ste me zaboravili on ree stisui joj ruku. Nemojte govoriti zamoli Molly. Nasmijao se i pokorio njenoj elji. Molly mu je dosezala do ramena te je pomisljal a kako joj ne bi bilo neprijatno da nasloni glavu na to rame. Osjeala je da ioj l ice mora gorjeti, voljela bi da ga mo e sakriti. inilo joj se da plese bez ikakva n apora, okretala se, vrtjela i klizila naokolo izmedu plesaa koji su joj izgledali nekako mutni i nejasni. Njom su ovladala sva ona osjeanja to su se u njoj gomilal a za posljednja dva dana. Kad je muzika prestala, na li su se na drugom kraju dvorane. Doite. Izaimo prije nego vas netko drugi zgrabi rece on. Moram govoriti s vama. 31 GLAVA 4. Odveo ju je niz neki hodnik, pa preko dugog trijema te negdje daleko u vrt koji je bio pust i taman. Samo je u jednom kutu sjala mjeseina i negdje je na kraju vr ta stajala klupa. Izgledate savr eno, predivno rekao je mladi po to je Molly sjela. U prvi mah nisam ni znao tko ste. Pa ... to ni sad ne znate odgovori Molly u nedoumici to da ka e. Ni vi ne znate tko sam ja. Ali sam ispoetka mislio da znate. Kako mi je bilo Ljep o na sajmu! Kad samo pomislim da umalo nisam ostao kod kue!To bi bilo stra no, zar ne? apne Molly. Jednostavno nije bila kadra da uti. inilo joj se kao da mladi mami rijei iz nje. Sigurno bi bilo stra no. Ali sad neu da vam govorim o sebi. Htio bih da govorimo o vama. Ali ja to ne bih eljela. to smo tako tajanstveni? Uze joj ruku i zadr a je u svojoj ruci. Molly ne osjeti nikakve elje da povue ruku niti bi imala snage za to. Ali je uspje la podii pogled. Kako je blijed i plah! Gutao ju je oima. Na licu mu je le ao jedan neopisiv osmijeh. Sve je po teno u ratu i ljubavi on ree. Odveo sam vas od njih pokazao je prema dale koj sali jednom rjeitom gestom da bih bar minut bio s vama nasamu. Molly osjeti da se nalazi na pragu ostvarenja one njene slutnje da e se ne to dogod iti s njom. 32 _ Postoji ne to to me udi u pogledu vas on nastavi. Jedan nedostatak, da tako ka em, koji ne mogu shvatiti. ta .. ta mislite? lecne se Molly. Da li je ve doznao tko je ona? Oh, radi se o neemu to je inae za mene prekrasno. Radi se o nedostatku kavalira ... kojeg nemate, kako ste sami rekli. Kako to mo e biti? U redu, imate samo esnaest g odina. Ali ste za ovaj kraj vec stasala djevojka. Je li vam mo da otac strog, ili brat? _ Strogi su mi obojica! sitno se nasmije Molly. Tu se nalazi na svom terenu. Znai, u torn grmu lezi zec. Drago mi je. Bojao sam se neega drugog... Dobro. Dozvo lite mi da podnesem ponudu za upra njeno mjesto. Mjesto? ponovi Molly slabim glasom. Da. Od sveg srca se preporuujem da budem va kavalir. Oh ... pa ... valjda ne mislite ozbiljno! zbunjeno uzvikne Molly. Ozbiljno? Bogme bas mislim ozbiljno on odgovori provlaei prste kroz kosu. Dodu e, vi me ne poznajete. I nemam nikakvih preporuka. Ali bih elio da me uzmete i bez pre poruka. To nije obiaj doeka Molly trudei se da zvui bezbri no, sva u strahu da on ne uje kak oj opasno kuca srce. Znam. Ali je to moja slabost: elja da mi se odgovornost prepusti na povjerenje. D a nije bilo te moje slabosti, nikad se ne bih na ao u nevolji zbog koje sada trpim .. . Znai, morate me uzeti na rije... ili me odbiti. Ali... zar to ne znai... da i vi morate mene uzeti... na isti nain? nesigurno upit a Molly. Ne. Ja sam muskarac, a vi ste ena. Da, to poinjem i osjeati. On se nasmije kao da ga je ohrabrio njen odgovor te joj uze i drugu ruku. Onda j u je stao privlaiti polako k sebi, ali Molly, da bi bila pravina, pomisli da pn to mozda ini nesvjesno. Ali je dobro osjeala da se i sama mo e zaboraviti svakog momen ta. . ~~ Ja bih vas recimo prihvatio za svoju damu ... za jedinu damu, valja mi rei, bez ikakvih drugih pitanja, sam da mi ka ete jedno da. 33 Molly se osjeala kao nendoljivo privuena rubu nekog ponora. Evo momenta koji preva zilazi sve njene snove. Vi ste ... vi ste ... Ali Molly nije ni sama znala ta je on, samo da je voema nepromi ljen i luckast. Sad se gotovo naslanjala na njegovo rame. Nije se odupirala ni najmanje. Bila je ne sigurna kao list na vjetru. Ipak je poku ala misliti, usprkos njegovoj blizini i n jenim novim emocijama. ta ako ka em da, a onda me vi iznevjerite? Zaboga!... Djevojko mala, bolje recite da, sad odmah, inae ... Glas mu je zapeo na posljednjim, strastveno izgovorenim rijeima. Molly je znala ta on kani. Na as je bila kao oduzeta. A potom je bilo prekasno. Ve ju je imao u nar uju, vrsto ju je stisnuo na svoje grudi. Molly zaklopi oi. U tom momentu ni ta nije m islila samo je shvaala divnu razliku izmeu sada njeg njenog osjeanja i onoga osjeanja to ga u njoj pobuuju njeni obo avaoci iz gu tara. No, najedared se sjeti situacije u k ojoj se nalazi i sva se ukoi odbojno. Onda odgurne mladia i sna no ga udari preko us ta. On je tiho i neartikulirano kriknuo, iznenadeno i skru eno. Najprije je rukom opip ao usne pa je rupiem obrisao krv s njih. Ja ... molim vas da mi oprostite rekao je postieno. Izgubio sam razum . .. nisam ni mislio da vas uvrijedim ... Ali sad Molly, takoer po nekom neoekivanom nagonu, blagom i drhtavom rukom dodirne njegove usne. ao mi je ona apne usplahireno. Nemojte mi.. . zamjeriti. I dodir svoje ruke poprati jednim srame ljivim brzim poljupcem. Zaprepa eno je dahnul a zbog vlastite drskosti. Gle! Pa vi popravljate stvar na divan nain on ce oprezno, ne shvaajui njezin postup ak. Da H ovim mislite rei da? Molly obori glavu i pokrije lice rukama. Popustila je bol sto joj je tvrdo i vre lo stisnula grudi. Ne znam ta sam s tim mislila, samo znam da nije da. 34 _ Ako je tako, onda mi objasnite, molim vas. Pognata njegovim tonom, Molly uzgleda. Nad njom su sumnjiavo gorjele njegove oi. L ice mu se blijedo ljeskalo na mjeseini. Ja ... ja nisam po tena provali iz nje. I prije sam pljuskala mladie, kad su se usu dili da budu drski sa mnom. Dopadali su mi se, mislim, ali nisam htjela da me di raju i ljube... A vama sam se zaista prepustila... Samo, nisam bila po tena. Nisam bila iskrena. Udarila sam vas zato... zato to sam htjela da vi i dalje u meni gl edate ono to gledaju svi oni ljudi tamo... Bez moje volje, mene su ovdje predstav ili u la nom svjetlu. Ja ... pa u ovim lijepim haljinama! Ali... ta sam mogla? Boja la sam se cijelo vrijeme. Znala sam da e mi se desiti ne to stra no. Ne razumijem. ta ste htjeli da u vama gledam? on je o tro upitao prigibajui se nada nju. Ono to su gospoica Price i njene prijateljice. Ja mislim da bi njima samo koristilo kad bi bile vi e nalik na vas on otpovrne. Va s sam zamolio da vam budem kavalir. Njih sigurno nikad nisam molio. Ali i ne znate tko sam ja! plahovito vikne Molly. Imam oi i mozak, zar nemam? I tvrdim da ste vi najslaa i najmilija djevojka koju s am ikad sreo. Djevojka je bila surovo razapeta izmeu slasti ovakvog priznanja i njezine bespo ted ne iskrenosti. Spolja gladac a iznutra jadac djevojka e gorko. Jadno dijete!... Tu ne to nije u redu, ali sam siguran da ne potie od vas. Smatrat cu vas poljubac jednim da! Zaboga, zar poljubac mo e znaiti i ne to drugo? Ne, ne, moj poljubac nije znaio ni ta! Zar su va i poljupci tako obina stvar? Vi ste prvi mladi koga sam ja ikad poljubila na otpovrne estokim tonom. "~ To mi slu i na cast. Dobro, pa recite mi, to drugo mo e znaiti poljubac? Ja nisam znala ta radim. Rekla sam vam... poludjela sam se, zgadila sam se samoj sebi zato to sam vas udarila. Ali nisam bila neiskrena kad sam vas poljubila. 35 Rekli ste mi kako ste htjeli da vas smatram slicnom gospoici Price i njenim prija teljicama. Zbunili ste me. Ja smatram da se one ne mogu uporediti s vama. Ali se varate. Kako? Ne znam. Valjda zbog ove lijepe haljine... i mjesta ... i svega. Pa meni je sasvim svejedno to nosite i gdje se nalazite nje no je prosvjedovao. Ne, ne bi vam bilo svejedno! Dijete drago, zar se nisam zaljubio u vas smjesta tamo kod atre? Njegove su rijei bile i predivne i prebolne da bi ih Molly mogla podnijeti. Zvuale su joj kao odjek njenih vlastitih osjeanja. Shvatila je da bi se vec slijedeceg trena mogla predati i baciti mu se u zagrljaj. Ali vi ne znate tko sam ja!Vi ste moja draga! on slavodobitno otpovrne. Dok ju je bol raskidala, Molly se na tren prepustila zanosnom ushienju. Ja sam Molly Dunn iz Cibeque. Molly Dunn. Lijepo ime!.. . Iz Cibeque? Ah, da, to je ona dolina o kojoj ste mi rekli. Da. Nazivaju je gu tarama Cibeque. Dunn. uo sam ve to ime. Ah, da, prepirao sam se s jednim ovjekom koji se zove Dunn. Zvali su ga Slinger Dunn. To ovdje znaci Revolvera Dunn, je li tako? Ali vam on si gurno nije nikakav rod. Za to mi ne bi mogao biti rod? ona upita udnovato mirno. Zaboga, pa to je razbojnik! Momak krasno izgleda. Doznao sam da ga zovu Slinger jer e lako potegnuti. uo sam da ima nekoliko ljudi na du i. Ovda nji erif boji ga se ka o svih vragova paklenih. Na nesreu ja sam mu se nekako na ao na putu, ali sam mu ka zao svoje! Uh, jo nikad nisam vidio onakve munje da vrcaju iz ljudskog oka! S nji m je bio jedan njegov drugar, i on nekakav opak i bahat tip, taj ga je odvukao i mene spasio u najmanju ruku dobrog straha. On se zapravo zove Arch dometne Molly i ustane. 36 __ pa da, morali ste uti za njega. Ali mora biti neugoda se u tvojoj okolini mota kriminalac s tvojim prezimenom. Ljudi bi jo mogli pomisliti da ste rod! _, I jesmo. Mladi se polako podi e, zaprepa en, s nekakvom moleivom kretnjom. _Ma nemogue, gospoice Dunn... Da nije mo da neki daleki rod? On je moj brat. Za miloga Boga! Va brat? Vi, tako ljupka, mila, slatka mlada dama ... A on, kao d a ga sad gledam... prljav, pijan, druguje s Meksikancima i Indijancima. Ako je t ono to to ka ete, onda je on sigurno neki otpadnik, ne ivi s vama. _Nije tono. Bio je kod kue kad sam krenula ovamo. Mladic je izgledao kao pogoen maljem ne samo zbog onoga to je doznao nego i zbog s hvacanja svoje gre ke. Oh, oprostite! progovorio je u urbano. Uvrijedio sam vas. Nisam ni u snu... molim vas, oprostite mi... Najzad, nije ni udo to sam tako pogrije io. Jo jedna moja prokle ta glupost, tipina za mene zeleni a! Ali tko bi mogao i pomisliti da ste vi. .. Ha, sad ste rekli to mislite! ona ga prekide estokim tonom. - Gospoice Dunn, samo sam htio rei kako nitko ne bi mogao ni pomisliti da e takva d ivna djevojka kao to ste vi imati onakvog pokvarenjaka za brata. Ali vas uvjerava m da to za mene ne znai ni ta. Trudio se svim snagama da zadr i odmjeren ton, ali je ponovo problijedio. Gorina stvarnosti dala je djevojci snage, ali se ipak u sebi sva tresla dok je us pravna i ustra stajala Pred mladiem branei ast svoga imena. Mislim da ipak znai, inae ne biste rekli ono to ste rekli. alosno je odmahnula glavo m. . A ja ponavljam da ne znai. I dalje vas dr im za rije. ~- Za rije. Nisam vam dala nikakvu rije. ~- Poljubili ste me! Po svojoj vlastitoj volji! Ne mo ete tek tako prei preko toga! 37 Ne, ne mogu... Ali u tome nije bilo nikakvog obeanja. O, bilo je, i te kako! Vi e od obeanja. Ukoliko mi niste lagali. Lagala! Ne bih vam lagala! Onda vas dr im za rije... Doite, zaboravimo... to to je bilo. Vidite, Molly, mi smo s e zaljubili jedno u drugo jo prije no to smo se upoznali. Zar nismo? I nije li to prekrasno? Nisam rekla da smo mi... da sam se ja zaljubila u vas otpovrne Molly razmisljaju ci o znaenju onih rijei. Da, jo niste rekli... rijeima. Opet se Molly osjetila na rubu ponora. Ne mo e odoljeti tom mladiu, iako joj je str an, a ne bi ni eljela da mu odoli. Ja sam vas poljubila jer sam htjela biti po tena ona odgovori. Kako s vama tako i sa sobom. Jer sigurno nisam bila iskrena kad sam vas udarila. I to je sve.Kako mo ete rei tako ne to? Poljubiv i me, dokazali ste svoju iskrenost. A kod takve dj evojke, za kakvu vas ja dr im, poljubac znai mnogo. Znai otprilike sve. Upravo je tu injenicu i sama Molly polako shvaala na svoj turoban nain. Oajniki je po novo uzviknula da je ona samo Molly Dunn iz Cibeque. Nato je on zagrli, spretno ali ipak oprezno. Prestanite s tim. to me briga tko ste i to ste? Zovite se kako hoete, i Sally Jones iz Missourija, ako ba hoete. Nije me briga, kao to ni vas sigurno nije briga da li se zovem Bud Applegate ili Jim Traft. Ili... kako? izmuca Molly izvlaei se iz njegovog zagrljaja. James Traft... tako se zovem. Ili kratko Jim. Traft? Tako se zove onaj ... onaj kralj pa njaka. Da, ja sam mu neak. Moj je otac njegov brat. Dobio sam ime po stricu Jimu. Vi ste novi ef Traftove dru ine? Da, ja sam taj odvrati mladi zlovoljno. Ba to me pitao i va brat. Samo to je on vri eao. a vi mi se... no, nije me briga ako mi se vi rugate. 38 Izgleda da ovi ljudi, zapadnjaci, ne mogu ni zamisliti ovjeka kao to sam ja a da b ude ef kaubojske dru ine. Ne razumijem za to. Ja nisam nikakva bena. Vi ste taj to gradi ogradu? Jest, ja sam on odgovori nesigurno. _ A znate li da je ta va a ograda amar svakome tko ivi u Cibeque? Ne, ne znam. Stric Jim mi je rekao da e zbog nje zagraktati mnoge naseljenicke ni t arije. Ja sam ker jedne takve ni tarije. I sestra druge otpovrne Molly tonom tragine neizbj e ivosti, prostrijeli mladia pogledom i napusti ga. GLAVA 5. Do svoje osamnaeste godine, Jim Traft cesto je viao svoga strica, pionira i stoara iz Arizone koji je dolazio na Istok. Izmeu njih se razvila vrsta simpatija. Jo od malih nogu James je slu ao prie o borbama s Indijancima, o pljaka ima, revolvera ima i d rumskim razbojnicima. Stric mu se nije o enio, a ostao je veoma privr en bratu, Jame sovu ocu. Onda je nastupio jedan interval od etiri godine za koje vrijeme se stari Jim Traf t nije pojavio u Missouriju. Njegovi su se poslovi tako razvili i postali tako s lo eni, da im je morao posveivati sve svoje vrijeme. U tom periodu mladi je James iv io neuredno, poku avao je sva ta, te kao farmer, te kao inovnik, i na svakojakim posl ovima, ali se nigdje nije iskazao nekim ba sjajnim talentom. I najzad je jedno st rievo pismo usmjerilo njegovu dalju sudbinu. U tom pismu suhoparnog sadr aja, upuenom njegovom ocu, bilo je nekih mjesta koje Ja mes nije mogao svariti. Stric je najprije kratko konstatirao da je James jedini njegov nasljednik. Naravno, druga je stvar hoe li James znati da pravilno iskoris ti to bogatstvo. Ako je on jak i snala ljiv momak, i ako ima petlje, mo e postati do bar raner. Uzgoj stoke se razvija. Pro li su dani velikih pljaka a stoke, iako takve k rade jos uvijek nanose velike gubitke ranerima. I tako dalje. Znai, s tim je stric htio rei da e James dobiti sve njegovo golemo bogatstvo bez po muke, ali se postavlja pitanje hoe li on biti dostojan Zapada. Isprva je James b jesnio, osjeao se poni en, nije htio ni uti da ode u Arizonu. Ipak je na kraju prete gnulo ocevo mi ljenje 40 Stari je Jim sirov i jedak ovjek, odrastao je u surovoj koli prerije, ali je on s ol zemlji i iskreno voli jamesa. Stra no e se uvrijediti ako ga James odbije i to n ee nikada razumjeti. _ Malo se bojim, Jimmy rekao mu je otac. Zna , tamo mora biti pravi ovjek. Ipak vjerujem da ti to'i jesi i elim da ode . Poka i st arom Jimu da si i ti Traft! Po to je tako nagovoren i posto mu je predoen sav znaaj prilike koja mu se pru a i za koju mu valja rtvovati sve i boriti se svim srcem, James krene na Zapad. Prvi je put vidio Veliki ravnjak s prozora vlaka a skriveni avanturistiki duh mu se uzbud io jo mnogo prije nego to je ugledao prostrane sive padine Colorada i snijegom okr unjene vrhove Stjenjaka. Do casa kad je si ao s vlaka u Flagerstownu, divlje umovite visoravni Novog Mexica i crvene litice kanjona u Arizoni ve su ga posve pridobi le za Zapad. Stricu je brzojavom najavio dolazak, ali ga nitko nije doekao. Kakav smije an, trom , pospan grad irokih ulica! Sve su zgrade drvene i tro ne, a izgleda da u svakoj dr ugoj ima po jedna krma. James je znao da mu stric ivi van grada, ali ne daleko. Na jzad je na ao jednu konju nicu gdje je unajmio nekog brbljivog Crnca da i njega i nj egov prtljag odveze do strica. Ono to je za vrijeme kratkog puta doznao od gradan a Flagerstowna sigurno nije bilo ohrabrujue. Ali se Jamesu dopado e borova suma i sive ravni uzdu puta i crno gorje to se dizalo u daljini. Divan mu je bio i pogled sto mu se pru io na ran i kuu staroga Trafta. Ni kakve slinosti s onim to je on zami ljao prema strievom prianju. Ionako je stric Jim b io veoma rjeit samo kad je govorio o poslovima sa stokom. Iznad jedne prostrane, travnate ravnice dizala se glavica obrasla borovima i na njoj niska bijela kua ok o koje se naetilo zapanjujuce mnogo korala, staja i upa. Stoka se ra astrkala po irok oj dolini a na ograenim livadama pasli su itavi opori konja i drebadi. S puta, koji je krivudao rubom ume, James je imao priliku da gleda ran iz razliitih kuteva. Dok je stigao do kue vec je bio ludo odu evljen svojim buduim domom. 41 U procelju kue bio je udobni trijem s niskim krovom. Tu je James odlo io svoj prtlj ag, isplatio vozaa pa je zakucao na vrata. Kako nije dobio odgovora, po ao je oko k ue prema zaelju. Iza prostranog dvori ta le ali su korali. Spaziv i tamo neke ljude, upu tio se prema njima. Tri su kauboja stajala oko jednog konja, a male podalje bio je stric Jim s jo jed nim ovjekom. Halo, strie Jim! izderao se mladi i ubrzao korak. Zdravo, James! odgovori raner kao da se svaki dan vida sa svojim neakom i pru i mu r uku. Dobio sam tvoj brzojav, ali sam zaboravio doi po tebe ... Trista mu! raste ka o korov! Stari Traft nije se promijenio, samo to ga je Jim prvi put gledao u njegovoj raner skoj odjei u sivoj mekanoj ko ulji i s prslukom koji je mogao biti nov prije mnogo godina, sa starim ko nim opasaem o kojem visi prazna futrola, i sa somotskim hlaama i je je nogavice utakao u visoke izme. Bio je to krupan covjek od blizu sedamdeset godina, ali jo uvijek uspravna dr anja, krepak, tvrda, izbrazdana lica koje je svje doilo o ivotu provedenom na granici. Upoznaj se s Ringom Lockeom rece Traft pokazujui ovjeka koji je bio s njim u dru tvu , visokog, mr avog, utokosog zapadnjaka ije su uske oi bile gotovo sasvim skrivene is pod starog crnog sombrera. Jim je spremno i srdano pru io ruku. To je taj moj neak o kojem sam ti govorio. Ring rece Traft. Pozvao sam ga da mi v odi dru inu Dijamant. Jim se trudio da dostojno podnese ispitivaki pogled kojim ga je mjerio taj ovjek to je vec dvadeset godina bio strieva desna ruka. Stric bi morao rei da u ja poku ati da vodim tu dru inu, gospodine Locke ree mladi is no. Ne bojim se, ali sam stra no zelen u tim va im poslovima. Mozda se njegova iskrenost dopala Lockeu, jer se ovaj nasmije i i kratko odgovori: Nije lo e poeti ni kao zeleni , samo kad ste svjesni toga. 42 _ i te kako sam svjestan nadostavi Jim elei da ,nastavi razgovor na tu temu. Kad je do lo strievo pismo, nisam znao to da radim. Nj egov mi je poziv bio divan. Ali sam od njega mnogo slu ao o re olvera ima i kaubojima na zlu glasu, o divljim govedima i konjima, o bjegovima sto ke i krai goveda. Moram priznati, nije mi bilo lako da se odluim ... Ali evo, do ao sam. Spremio sam se da podnesem i koji udarac. Sva je prilika da ete ga i dobiti pnhvati Locke. Ali u ovoj zemlji udarac nije ni t a ukoliko nije konani. Jimu se odmah dopao ilavi Teksa an. Meutim, ona tri kauboja to su stajala u blizini, nepomino kao kakvi stupovi za vezanje konja, mirna lica i nepokretnih oiju, unosil a su u njega nekakvo osjeanje neugodnosti. Znao je da su uli svaku rije. Kakve izra zite crte lica, kakvi gipki udovi na onim mladiama! Onaj to dr i konja ima revolver nisko obje en za opasa. Jim se okrene toj trojki sudaca, jer su tako upravo i izgledali, oekujui da bude predstavljen i njima. Ali je stric to ili zanemario ili izbj egao. Podimo u kuu on ree i povede Jima. Kako si putovao? Krasno. Ukoio mi se vrat iste ui ga kroz prozor odu evljeno odgovori Jim. Koliko god jek itao ili uo, ne mo e sebi stvoriti pravu sliku dok god ne vidi sve to... ravnice , bregove, doline, pa njake, gore... Strice, u ivao sam cijelim putem, ali mi se naj vi e dopala Arizona. Po emu? Ni sam jo ne znam. Mo da po velianstvenim crvenim kanjonima. Je li?... ao mi je to te nisam doekao na stanici. Imao sam namjeru, ali eto... Kako ti je mama? Fino. Zna , strie, bila je odu evljena to u doi ovamo ali i stra no upla ena. Kaze ! A kako nas duandzija, moj brat? . U posljednje vrijeme nije se osjeao najbolje, mislim da nije ni ta te ko. Imam pismo za tebe od njega i jo neke stvari koje ti je poslao. ~~ Je li se on bunio t o dolazi ovamo? pa i NiJe- Samo mi je odr ao bukvicu kakav treba budem. Bio je pril ino o tar, vjeruj mi. 43 Stigli su do kue i stric je uveo Jima u jednu veliku. svijetlu sobu sa zidovima i podom od cistih, utih borovih plankaca. Mladiu se svidjela jednostavnost namje taja nekoliko tepiha od jelenje ko e drvna pe, stol s lampom, komoda sa zrcalom te skroman krevet i ebad. Izadi na trijem da porazgovaramo rekao je stric. Jim je na ao pismo i paket to ih j e njegov otac poslao svom bratu, pa po uri van. Hvala ti. Otvorit u ih kasnije... Jim, narastao si. Sad si velika momina. Mo da si i malo predebeo, ali e doi na svoju mjeru jasui po pa njacima. Da, jesi li jahao otkad smo se vidjeli posljednji put? Volio si konje. Dvije sam godine jahao svaki dan. Zna da sam poku ao postati farmer. - Da, to mi je spomenuo tvoj tata. I kako je ispalo? Propao sam, strie alosno e Jim. Jednostavno nisam mogao. A za to nisi mogao? upita g stric tonom kao mu je ve poznat odgovor. --- Ne znam, mo da zato to je to previ e miran ivot. Svaki dan isto! Mislio sam da u sv isnuti. Nekako sam izdr ao dvije godine. Onda je tata prodao farmu, na moju veliku sreu. Sto si jo radio za ove etiri godine koliko se nismo vidjeli? Jo godinu dana sam i ao u kolu. Onda sam proveo dvije godine na tatinoj farmi. Poslj ednje godine poku ao sam nekoliko zanata, ali u svakom sam propao. Zapravo, ima sa mo jedna stvar koja mi je i la od ruke. A koja? upita Traft ljubaznim tonom. Valjda ne trgovina? Ne. Gotovo se stidim da ti ka em, strie. To je bila iskljuivo moja ideja. Najprije m i je palo na pamet da kakvim sjenovitim stablom uljep am na u kuu i okoli . Oti ao sam na rijeku,' iskopao sam neke topole te sam ih presadio kod nas. Tata mi se rugao. Ali me susjed pozvao da i za njega obavim isti posao. Zatim su se i drugi zainte resirali pa sam ve zaraivao prilino lijepu paru kad je do lo tvoje pismo. 44 _ Gle ti njega! usklikne raner. Presadivanje ola! Pa nije ni tako slaba ideja, sinko. Jim je bio presretan to se stricu povjerio iako se bojao da e on to smatrati glupo u. J_ Dobro, to je to se tie Missourija nastavi stric _ Ali si ti sada u Arizoni. Mogao sam ti pisati Sve to elim od tebe i to se nadam. Meutim, smatrao sam da to ne bi bilo ispravno ni prema meni ni prema tebi. injenica je da ti ne bih mogao obrazlo iti sve to mi je po trebno u jednom pismu. A tvoj otac bi pao u nesvijest. Zato sam zakljuio da je bo lje da o svemu porazgovaramo oi u oi. Slaze li se p tim? _ Naravno, strie, naroito ako se radi o te kom i velikom poslu, kako ga ja zamisljam. I ukoliko je zaista tono da si mene odredio za svoga nasljednika. Pa, prirodno je da sav moj imetak pripadne tvom tati i tebi. Ali nije stvar u to me. Ne, meni je taj momenat jako va an odva no e Jim. Strie, ja sam ti neizmjerno zahvala, ali sam odluio da ne primim to nasljedstvo ukoliko nisam. u stanju postati doba r raner. Tako kaze ? Mislim da tvoj tata nije ni saniao da e doci do takve odluke. Jim ie osj eao prodornost ranerovih oiju blijedoplava sjaja u koiima se naziralo i razumijevan je. Kako bilo da bilo. moi glavni problem ne le i u tome tko e nasliiedti moj posje d. Krv nije voda i ja bih u svakom sluaju ostavio sve to imam svom jedinom rodu. A koji ti je glavni problem, strie? zabrinuto upita Jim. Da mi ti bude sto bli i, kao sin. To bar nije te ko, strie, ukoliko zavisi samo od iskrenosti, ljubavi i poslu nosti. Sve ce to biti korisno, ali najvi e zavisi od onoga to sam spomenuo u pismu. Od pet lje! . ~~ Sjeam se. To me i zabrinulo. Ipak se nadam da imam pone to. Jim, posao koji hou da preuzme je najte i na zapadu. .Neka Je! Sto te e, to bolje odvrati Jim gu eci sumnju u sebe. Tati sam uvijek govor io da mi je 45 potrebna odgovornost. Nikad mi je nije dao. Samim tim to u nositi izvjesnu odgovor nost na pleima, bitka je upola dobijena unaprijed. Sinko, ta ti valja prihvati stric zami ljeno kimajuci glavom. Dopao mi se i tvoj o dgovor Ringu Lockeu. Bit e veoma korisno ako mu so ti bude svidio. Jim, stvar je u tome da raner koji poznaje Zapad nikad nee dati takav posao jednom zeleni u s Istok a. Zasto? Zbog najjednostavnijih ljudskih obzira. Ali ja sam toliko tvrdoglav da ne elim na tom mjestu nikoga drugog nego samo jednog Trafta. Da si mlad, strie, da li bi ti mogao obaviti taj posao? Mogao bih. A mislim da bih mogao i sada. Onda, u redu otpovrne Jim osjeajui kako mu lice blijedi. Obavezujem se da u ga obav iti. Odlino! Svia mi se tvoja odlunost, sinko usklikne Traft toplo i osmijeh mu preobraz i tvrdo, izborano lice. Sad slu aj: ja imam mnogo tisua grla stoke. Stoka se nikad ne mo e izbrojati tono. To je veliko bogatstvo, Jim. Samo pomisli da je najni a cijen a etrdeset dolara po grlu. I sad, ja svake godine gubim najmanje tisuu grla. Najvei dio toga gubitka otpada na krae. Lopovi su postali sve gori, poeo sam se jediti. Prije sam se smijao tim bijednim kradljivcima. Ali se sad vi e ne mogu zavaravati. Stvar je ozbiljna. Opravdano sumnjam da mi Ring Locke ne prenosi sve to zna i to je najgore. On je najbolje informiran ovjek u ovom kraju. Mnogo stoke ima i Blodg ett. Isto tako i Hep Babbitt. A i njih potkradaju. Shvacam ree Jim iznenaeno. Ali mi to zvui gotovo kao one prie o stokokradicama to mi ih priao kad sam bio mali. Sinko, ako se ne varam i ti es pro ivjeti jednu od tih pria oporo se nasmije Traft. Jim-se lecne na strieve rijei. ali ipak odva no produ i: Znai, pljackaju te a ne znas k amo odlazi ukradena stoka? Hm, vra ki dobro znamo kamo odlazi. Kamo? U gu tare ispod Dijamanta. Dijamant je gora ju no odavde. S triju strana dizu se oko mite litice te 46 stoka ne mo e onuda, ali na etvrtoj strani, zapadnoj. ima oko etrdeset milja padina niz koje se silazi do najdivljijih kanjona Arizone. ikara je gu a nego u Tontu. Kanj oni su duboki i kameniti, a gore su obrubljeni umom. U svima ima dobre trave i vo de. Ima puno jelena, medvjeda i purana ako si lovac. Mnogo stoke, naroito krava s ne igosanim teliima, zae u te kanjone i sie u gu tare. Tamo krave ubijaju a telice odv ode. Ranije su ti lopovi uzimali meso a zakopavali ili spaljivali glave i ko e. Al i sada ubijaju toliko stoke da vi e ne mogu stii, jednostavno ostavljaju kravu u zb unju za hranu le inarima. Razbjesnio me posljednji Lockcov izvje taj. Prema tome, taj tvoj te ki posao to ga povjerava meni odnosi se na te lupe e? Svakako, sinko. Ali za to ne uzme nekog iskusnog Zapadnjaka kao to je Locke? Locke nema vremena za to, a i da ga ima ne bi stvar izveo onako kako ja to elim.Osim toga, kako sam ti rekao, hou da to izvr i jedan Traft. Ako uspijemo. sinko, bi t e to velika usluga za ovaj kraj. I elim da to bude tvoja zasluga a ne nekoga od tih kauboja to se eu s revolverom za pojasom. Veoma si ljubazan, strie ree Jim s izvjesnom notom suhog humora koju stari Traft o sjeti. Jesi li siguran da bi se jo netko prihvatio toga posla osim jednog ludog z eleni a? Trfat se nasmije. Osjeao se sve slobodniji s Jimom. Neki od mojih momaka jedva ekaju da se prihvate toga posla. Jim. Moja dru ina Dijam ant je najobjesnija klapa kauboja koja postoji u Arizoni. I ta ce dru ina biti pod tvojom komandom. Najobjesnija klapa! Ne zvui ba najprivlanije, strie. Bi li mi objasnio op irnije? sum jiavo upita Jim. "~ To u prepustiti tebi da sam utvrdi ... Da preem na moj plan. Ja hou da podignem o gradu koja bi i la odavde, s rana, pravo do Dijamanta, do provalije. milja! Onda e stoka lutati uz ogradu do kraja. palje nee moi, pa e se vraati natrag. Takva ograda ma nekoliko dobrih strana. ali je najva nija ta da sprijei krave i tela d da odlutaju u gu tare. Pa, dizanje ograde, makar bila i od sto milja, ne bi moralo predstavljati neki t e ak posao. I nije. Ali je treba i odr ati po to je podigne , a to je vra ki posao. Jim shvati da u tom momentu bit cijelog problema. Zbog protivijenja? Onih iz gu tara? on upita. Svakako. I ne samo onih iz gu tara, nego cijelog kraja. ak ni Blodgett nije ba odu evl jen tom idejom. Vidi , u ovom kraju ti je ograda od bodljikave zice gotovo isto to i umorstvo. Kraj nje e ti naseljenici, sitni farmeri i oni iz gu tara sigurno biti na gubitku. A to se tie kauboja, trista mu! to je njima mrska ograda, bilo kakva! I ja sam je mrzio. Ali sad gledam unaprijed. Vidim to treba raditi i to e doi. to se t ie potreba ranera, moze se osloniti na moj sud, Jim. A reci, strie, ima li ti pravo da podigne ogradu? Imam, premda mi se mo e osporiti. Kad bih se parniio, morao bih dokazati svoje prav o. A onaj tko bi me tu io, takoer bi morao dokazati svoju tetu. Ali tako ne to nee nika d uiniti jedan po ten stoar. A sumnjam da e koji od naseljenika poi tako daleko. Moze li dokazati svoje pravo, odnosno to da te pljakaju? ivo upita Jim. Mogu, ako bi Ring Locke i moji kauboji htjeli svjedoiti. Ali je to njima odvratno da gore ne mo e biti. Nadam se da ce ti utvrditi to oni znaju i k tome dodati ono to sam uoi . Razumijem. Dosad je sve u redu. A to je s tvojim moralnim pravom? Milo mi je Sto si postavio to pitanje. Ako si i zeleni , ali nisi budala. Pitanje moralnog prava je najspornije. to se mene tie, savjest mi je ista. Jer ja znam da e na kraju krajeva ova mjera biti korisna za sve. Kako zna ? Doka i mi. Pa. to se tie nas, krupnih stoara, mo e sam vidjeti kako emo imati koristi. U redu, to je lako. A Sto se tie sitnih stoara, oni e jednostavno morati da se okane krae. -48 Ako se sve zavr ava na tome, onda si ti apsolutno u pravu. Ali zar njima ograda nee zatvoriti pa njake, ili barem dio pa njaka? U nekom smislu hoe. Ali njima ostaju jaruge i kanjoni koje sam ti spomenuo. U nji ma ima dovoljno i trave i vode za deset puta vi e stoke no to je oni imaju. To mora priznati svaki meu njima. Oni koji su po teni morat e prestati da prisvajaju telad za koju nisu sigurni da je njihova. Zar to zaista rade i po teni? iznenadi se Jim. Rade, zna se, i to nemoj smatrati kraom! A oni drugi? Njih emo stegnuti u procijep. Neki e shvatit to im se pi e i dii ruke od svoga posla. A drugi e obarati ogradu i nastaviti da kradu. U tome e i biti na a glavna nevolja. Mo a e nam poi za rukom da to suzbijemo za koju godinu, a mo da i ne uspijemo. Neki rane ri smatraju da ce time otpoeti duga i te ka borba. Zato oni i prepu taju stvar meni. A ta ti misli , strie? Da nee biti ni ta gore od onoga Sto sam ve iskusio. A tebi e obaranje ograde, duge potjere i pucnjava izgledati kao ne to bogzna kako stra no. Ha-ha! Nije jako smije no ozbiljno odgovori Jim. Sinko, takvo si lice napravio. Ne dozvoli da ti takav izraz vide oni iz dru ine Di jamant. Zar moram od njih kriti to osjeam? Ne, nego ne smije ni imati osjeanja, osim da se raspali kao mahnit, a onda im to po kazi odmah i nedvosmisleno. Oh ... vidim da ce to biti krasan i lagan posao. Jim, bilo bi mi drago da ti zaista i bude takav. Ja sam svjestan da na tebe preb acujem te ak teret. I mislim da sam u izvjesnom smislu sebian. Ni govora, strie odmah otpovrne Jim. Ja imam savr eno povjerenje u tebe. Tvoje te nje i elje su i moje. Ja sam inae velika kukavica, ali mi se Svia to si mi dao takav te a k posao; kamo sree da iskristim takvu priliku! . ~~ A meni se svia kako ti to uzima , i neka ti ovo bude najbolje ohrabrenje odv rati Traft. Za poetak bolje no to sam oekivao. ~~ Hvala, strie, bit ce mi lak e Jim e ganuto. A volio bih da mi i kakav savjet da . 49 Nikad nisam bio neki naroiti prijatelj savjeta. Ionako ih se ljudi he pridr avaju. Reci mi barem to bi ti uinio da ima sve svoje iskustvo a da si mojih godina. Hoho! Sad si me uhvatio, Jim! Zna , svida mi se sve vi e, bez obzira to si mi rod. ta b ih ja uinio? Stani, da promislim... Najprije bih oti ao u grad i kupio najbolju kau bojsku opremu koja postoji, sto znaci: sedlo, uzde, mamuze, zastitne hlae, sombre ro, revolver, izme i tako dalje. Poeo bih nositi revolver i nauio bih pucati. Onda bih otvoreno porazgovarao s momcima koji e biti pod mojom komandom, tek toliko da im dam do znanja da sam ja gazda. Na svakom poslu obavio bih svoj dio. Pokazao bih momcima da se mogu prihvatiti svakoga posla to ga dajem njima. Pio ne bih, al i se ne bih puno acao da pijem s njima, kad to iziskuje situacija. Nema potrebe d a ti ka em kako se ne bih osvrtao ni na gradske uliarke. Pare bih posuivao svakome t ko mi tra i, ali nikom ne bih dao ni sedlo, ni konja, ni mamuze. Uvijek bih podmet nuo lea kad se kakav teret svali na moju dru inu. To nije lako, jer e vidjeti kako su svi oni spremni da to uine. I najzad, to je naroito te ko i va no, izdr ao bih sav onaj pakao to ga zapadnjaci prireuju zeleni u. I neka proem kroz ibe. Pona ao bih se tako da me svi pristojni momci zavole, a oni jesu uglavnom pristojni, a ostali da me po tu ju. Pokazujuci svoju hrabrost i smisao za humor, Jim se nasmije stricu. Zar je to sve, strice? Mislio sam da e mi rei ne to zaista te ko. No oporo ce Traft mjerkajui mladia kao u nedoumici htio sam dodati jos ne to to ja n kad nisam uspio uiniti. A to je? Jim ce zivo. Da se odmah o eni . Jim zvizne. Pobogu! Nadam se da mi nisi vec i izabrao kakvu djevojku sa Zapada. Nisam, ali se ja nadam da nisi ostavio za sobom kakvu djevojku sa Istoka. Na sreu nisam, strie. 50 _ To je ve ne to. Pazi: nemoj misliti da se ovda nie djevojke narocito lijepe za zeleni e. Ali ti si zgodan momak, ima izvjesne lije pe izglede pa ako poku a , mo e i pridobiti koju. Uh, to je ve te e! Bojim se da emo preskoiti tu toku! _ jim, mo da sam nerazuman ree Traft ali bi mi bilo milo da ujem djeji smijeh na ovom ranu prije nego umrem. GLAVA 6. Cijeli je tjedan pro ao dok se dru ina Dijamant vratila s pa njaka. Jim je to vrijeme iskoristio to je najbolje mogao. Ustajao je u zoru, a lijegao k asno. Lijepio se za Ringa Lockea kao pijavica, ali je Locke bio samo ljubazan i rezerviran. Na neka pitanja mu je odgovarao, ali mu nikad nije prenosio ono to se pria na pa njacima. Meutim, Jim je bio dovoljno ostrouman da shvati da ga Locke gle da sa simpatijom, pa je u tome na ao izvjesne utjehe. Sa stricem se nalazio tek kad bi sluajno nabasao na njega. Jim nije htio uzeti ni jednog od svih krasnih konja koje je mogao vec smatrati svojima i jahati ih po m iloj volji. Jahao je ili poku avao jahati sve mustange i nepripitomljene konje koji su se nalazili na ranu. Isprva je brojao padove, ali je kasnije odustao od toga posla. premda je dobro znao koliko ima po sebi modrica i udaraca i na koliko mu je mjesta zguljena ko a. I dalje, toliko se na uljao u sedlu, da se na jedvite jade i s munim bolom pentrao na konja. U tom je intervalu upoznao svaki kutak i zabit na ranu koji je sa umom zapremao po vr inu od preko tisuu jutara. Htio-ne htio, morao je nailaziti ovda--onda na ljude iz drugih strievih dru ina i takvi momenti bili su mu veoma te ki. I u gradu, gdje je esto odlazio i gdje je neizbje noo morao upoznati ljude, postao je predmet svaije znati elje, a naroito djevojaka i mladih ena. Imajui na umu stricevu elju, i po to inae nije bio ono to bismo 'mogli nazvati enomrscem, Jim se postarao 52 da pru i lijep dojam. Meutim, ograniio se na to da bude uljudan i ljubazan, jer je u oio da u interesu to ga ljudi pokazuju za njega nema nikakve posebne, osobne note. Jednog jutra, po to mu se katastrofalno zavr io odluan poku aj da se odr i na leima jednog mustanga, i kad se ve prihvatio novog, te kog posla kod staje, pride mu neki striev poljski radnik: Gazda vam poruuje da vas dru ina eka. Jim ih je pustio neka ga ekaju, dok se nije dobro izmorio, sav umazao i postao mr zovoljan. Tek je onda od epesao prema spavaonicama. Spazio je grupu kauboja kod po sljednje zgrade, ali medu njima nije bilo strica. Nesumnjivo se povukao na vrije me. Kladim se da se onaj stari vrag negdje cereka Iz prikrajka izgunao je Jim. JoS izdaleka uoio je da oni mladii predstavljaju veoma upadljivu grupu. Na prvi po gled inilo ti se da su svi nekako nalik jedan na drugoga, ali kad si bolje zagled ao, vidio si da uope nema takve slicnosti. Zdravo, momci! Jim e neposredno, zastav i pred grupom. Znai, vi ste ta dru ina Dijama t koja e biti pod mojom komandom? ... Dobro, radujem vam se upravo toliko koliko se vi meni radujete. Otpozdravili su mu uglavnom nekom kratkom rijei ili kimanjem glave. Prelazei pogle dom preko njih, Jim shvati da mu je dr anje ipak namje teno jer je prisiljen da obuz da izvjesno uzbudenje. Svi su bili po izgledu mladi od njega, mo da ne tako krupni kao on ali ih je bilo nekoliko njegove visine. Vitka tijela, dugakih udova, kriv ih nogu, tanka struka i irokih ramena, preplanulih i mr avih lica s o trim crtama, i nijemih ali poput bode a prodornih oiju, zaizvjesno su predstavljali jedinstven i n aoit soj. Tko vam je bo posljednji ef? upita Jim. Nakon podulje utnje, jedan od njih odgovor i: Jud Blue. Je li sad ovdje s vama? Mi ga ne vidimo. A gdje je? ~~ Ako je tamo gdje bi morao biti, onda je sigurno paklu zau se lakonski odgovor. Kako to? prene se Jim. 53 53 Ubili su ga pro log mjeseca na Dijamantu. Ubili!... Je li to bio nesretan sluaj? Svakako, ali samo za njega. Onaj tko je to uinio nije gadao sluajno. Jim je uspio sakriti svoje zaprepa enje, ali je dobro upamtio tu okolnost o kojoj m u stric nije ni ta rekao. Tko je od vas najdu e kod moga strica? on upita. Hump Stevens. On je bio u prvoj dru ini Dijamant. Prije est godina, jeli tako, Hump ? Otprilike tako otegne jedan utokosi dugajlija zgurenih leda. Onda bi Stevens morao biti va sef nastavi Jim. A poslije njega svi vi redom prema du ini va e slu be. Dobro. Najbolje da se razumijemo odmah. Ja sigurno nisam zapeo za tu du nost i to se mene tie rado bih je prepustio kome bilo na svijetu. Ali ju je m oj stric povjerio meni. On eli da meni ostavi imanje. A ja ga neu dok ga ne zaslu im . To znai da moram postati dobar raner i da moram uiti od temelja. Ona nepomina, bezizrazajna lica zbunila su Jima. Nitko ne bi umio rei da li su ti kauboji imalo impresionirani njegovim rijeima. Sigurno ga smatraju la ljivcem.Mo ete se odmarati do ponedjeljka ujutro kratko zakljui Jim. Okrenuo se i udaljio. svjestan da je njegov prvi nalog primljen kao ugodno iznen aenje. Cio sat nakon ovoga, Jim je bio zavijen u najdublje misli, kao jo nikad do moment a kad je krenuo u tu svoju avanturu. Dru ina Dijamant kakva nepoznata veliina! To j e shvatio im je bacio prvi pogled na one razuzdane momke. Kauboji mu nisu posve n epoznati, ali ovi predstavljaju korjeniku prerije. Oni su nabijeni munjama i ivom vatrom. Osjetio je i divljenje, i strah, i bolnu elju da se sprijatelji s njima. Po to ih je upoznao, shvatio je da ne mo e oekivati nikakvu stvarnu pomo od Ringa Loc kea ili od strica. Radi se o osobnoj stvari. Dan i pol pa ljivo je izbjegavao svaki susret s njima. U subotu poslijepodne oti ao je u grad gdje je 51 brzo uo da ga dru ina Dijamant slika veoma ivim bojama. Isprva se nasmijao, ali mu j e kasnije dojadilo A onda, kad mu je u jednom duanu gospodica Blodgett napravila izvjesno veoma fine aluzije na raun njegovih kauboja i njihovih pria, strpljenje g a je izdalo. Zar se mora cijeli grad upoznati sa situacijom u koju ga je doveo s tric? U bademastim ocima gospodice Blodgett na ao je potvrdu svoje sumnje. Ona je bila najzgodnija djevojka koju je dotle upoznao, visoka i okretna, vidjelo se da bi umjela jahati konja. Imala je kovravu smedu kosu i ljepuskasto pjegavo lice. Srela sam Curlyja Prentissa u po ti ona mu ree po to ju je on pozdravio. A tko je taj? upita Jim s nekim predosjeanjem. Zar jo ne znate Curlyja? ona e veselo. On je jedan od va ih kauboja. Ah, tako! Znate. ja im jo ne znam imena. A za to ste mi spomenuli da ste ga sreli d anas? Pa ... tako. On je ranije jahao za nas. Najbolji kauboj na svijetu. Ali kad popi je... onda brblja previ e. I valjda je ovaj put previ e brbljao o meni? Bogme jest... Gospodine Jim, imate li ikoga da pi e va oj majci ili sestri? Jim je sumnjicavo mjerkao djevojku. Ove su ene na Zapadu isto tako lukave kao kau boji. Medutim, Jimu se uinilo da je gospodica Blodgett napravila onu primjedbu s prijateljskom namjerom. Mislite, radi raspolaganja mojim zemnim ostacima? doeka Jim suho. Hvala lijepo, a li u se ja postarati da to ne bude potrebno. Ja sam se zaljubio u moj novi posao. Dopada mi se Zapad, a dopadaju mi se i ljudi ovdje. Do videnja, gospoice Blodget t. Oti ao je mrmljajui za se: Sveca mu i vraga! Svi me ele skalpirati, ak i djevojke. Sa mo da ne napravim kakav ispad. Ne to kasnije, svratio je u jednu gostionu da kupi Cigare. U lokalu je bilo prilino gostiju a Jim je odmah za prvim stolom spazio jednog kauboja u kome je Prepozna o ovjeka iz dru ine Dijamant. Kauboj je upravo dizao a u, ali je na njemu bilo i drugi h znakova po kojima se vidjelo da mu to nije prva. 52 efe, ni ta nisam uinio ree kauboj polako. A tko ka e da si uinio? odvrati Jim shvaajui da je morao gledati mladia na upadljiv n n. Tra ite Curlyja? Da odgovori Jim kome je najednom sinula ideja. Maloprije ga je odveo Serif Bray. asna rije. Sefe, Curly se pona ao sasvim pristojno . Ali Bray nas ima na zubu, nas iz Dijamanta. A Curly i tu kauboj zaobide stol d a prie bli e Jimu Curly je bio prilino pijan i buan. Tako se Brayu ukazala prilika. j er dosad nije imao kura i da to poduzme protiv nas. erif je kukavica i blefer, efe. D o danas nije uspio strpati u zatvor ni jednoga od nas. Kuda su oti li? upita Jim. Niz ulicu. Zatvor je s one strane pruge. Iako ni sam ne znajui to bi valjalo poduzeti, Jim po uri niz ulicu. U svakom sluaju. ne svia mu se sama pomisao da se koji od njegovih kauboja nae u zatvoru. tavi e, ni er if Bray, koga je upoznao, ne svia mu se kao ovjek. Prelazei prugu, ugledao je Braya kako vue preko staninog perona jednog kauboja to se opire i prosvjeduje, a za njim a ide grupica ljudi. Jim potri naprijed da ih presretne. Prepoznao je i kauboja,visokog, lijepog momka kovrcave ute kose. Lice mu je bilo jako crveno, ali nije b io tako pijan kako je Jim pomislio. ekajte. erife! vikne Jim stav i pred njih. Ovo je jedan od mojih ljudi. Pod kakvom o ptu bom ga pritvarate? Hej! trgne se Bray. erif je bio krupan ovjek gruba lica i mrzovoljna dr anja, svoju znaku i revolver nosi o je na veoma upadljiv nain. Oh, to je mladi gospodin Traft! Nisam vas prepoznao... Ovaj je mladi bio malo pre buan za moj raun i zato ga vodim u zatvor. Prebuan! I ta to treba da znai? upita Jim koji je dotle ve do ao do odreene odluke. Ja znam ta treba da znai. Curly, Sta si uinio? okrene se Jim modrookom mladiu. 53 _ efe, samo sam pjevao. A ovaj majmun ovdje misli da je on jedini pjeva u gradu. _ U redu. i sad pjevaj u zatvoru zakljui erif kome su se oi krijesile. _ Bray, ne bih vam preporuio da vodite Curlyja u zatvor mirno e Jim. Udaljimo se od ovih radoznalaca. Ja u odvesti Curlyja tamo i za ugla. _ Mnogo se pravite va ni za zeleni a naceri se Bray, ali se vidjelo da nije sasvim siguran, a Jim to shvati. _ Ba tako, Bray odvrati Jim uzimajui Curlyja za ruku. Izmedu sebe poveli su kauboja dalje od radoznale gomile, zaobi li su ugao i stali pred ulazom u zatvor. Curlyjevo lice udnovato se izmijenilo. Prije Jimovog dolaska on se oito predao pre d silom zakona, ali ga je zaprepastila pojava udotvornog branioca u liku njegovog efa. Bray, jo nijedan od Dijamanta nije bio u zatvoru on e ratoborno. Time se mi ponosi mo! Ja garantiram za njega, erife dometne Jim. Prentiss, podi sa mnom grubo naredi Bray. Sad je u Jimu malo uzavrila krv. Sjeti o se to mu je stric kazao o Brayu, te odlui da se suprotstavi serifu pa kud puklo da puklo. Trg nuo je Curlyja k sebi te se postavio izmedu kauboja i Braya. Da imate ikakvu opravdanu optu bu, ja se ne bih mije ao. Ali je nemate. On nije ni u pola pijan. Uhapsit cu vas obojicu to me ometate u vr enju slu bene du nosti zaprijeti Bray i ruka mu poe prema boku. Jimov je poglcd pratio erifovu ruku. I tako, vi biste trgnuli revolver na nas, je li, erife? 0n se naruga. efe, pusti ga i makni se u stranu. Sad vi e nema ale progovori Curly. Jim se trgne o d promjene a kauboju, od njegovog tona, ali ga nije pustio. Ne, Curly, ovdje se radi o mojoj du nosti on dgovori. Bray se promijeni. Jim shvati da je na njega utjecala iznenadna Curlyjeva prijetnja. Vrlo Dobro, Traft, pustit u ga neka ide, ali vi odgovarate za njega izbrunda serif. A pazite to vam 57 ka em: Prentiss je dao neke nezgodne izjave. S dru inom Dijamant vi e nema ale. Hvala, Bray, to u smatrati komplimentom. Hajdemo, Curly. Jim odvede kauboja uz blok zgrada i kroz jednu pokrajnju ulicu dok se nisu udalj ili od centra grada. Za to vrijeme obojica su utjela. Najzad je Jim stao na ulinom uglu. Curly, hoes li se vratiti na ran? Isao bih i ja s tobom ali imam jo posla ovdje. efe, je li to nalog? Nije, samo te pitam. Onda neu ii. Dobro, onda neka bude nalog. Hoe li sada poi? Mislim da hou. Dijamant se uvijek pokoravao nalozima. Samo ne znam za to si mi onak o podvalio.Podvalio! Pa ja sam te spasio zatvora! Svakako, a dru ina e me omrznuti. Curly, ja te ne razumijem prosvjedovao je Jim. Oni se nee slo iti s tim da ja budem prijatelj s jednim zeleni em. Jimu je pomalo svitalo. Svojom uslugom on je zapravo naudio visokom kauboju. Cur ly ga je gledao s negodovanjem. Curly, neka te to ne smeta. Ali je Curlyja svejedno smetalo. Krenuo je preko ulice ali se na pola puta okren uo. efe, zaboravio sam... ja sam u nezgodnoj situaciji on ce vraajui se Jimu. Imam djev ojku tu u gradu, a nisam je vidio ve dva mjeseca. Nee biti dobro. ta tra i od mene, Curly? Da ja objasnim tvojoj djevojci u emu je stvar, ili da te pus tim da se vrati u grad? Ja sam vam samo rekao kakva je situacija. U redu, vidim da nije dobra za tebe. I ta sad hoe ? odgovori Jim shvaajui da kauboj n eli moliti za uslugu. Nee valjati da vi posjetite moju Nancy. Na taj nain ve sam izgubio jednu djevojku. 58 Dobro, Curly, ja u ti izai u susret. Obeaj mi , nece popiti vi e ni jedne danas. Onda poi na ran, pa se veeras vrati u grad. Dotle ce se rastrijezniti i moi e vidjeti svoj djevojku. Curly opsova. Piljio je udnim pogledom svojih modrih oiju u Jima. Mislim da mi nema druge zagunao je kao aa sebi obznanjuje jednu nepobitnu injenicu , pa se okrene i ode. Jim nije znao kako da protumai posljednje kaubojeve rijei, te je i ao prema gradskom centru razmi ljajui o njima. Ti kauboji bit e mu te ak problem. Oni su kao djeca. No, svejedno se odu evio svojim prvim susretom s jednim iz dru ine Dijamant. Vratio se svojim poslovima zbog kojih je morao prokrstariti glavnu ulicu Flagers towna uzdu i poprijeko i prolaziti ispred krmi i biljarnica. Zapazio je da je grad sve ivlji to je vee bli e. Kod preaga bilo je privezano mnogo jahaih konja, od kojih s u neki zadr ali Jimov zadivljen pogled. Upravo je htio ui u hotel gdje je trebalo da se nae sa stricem s kojim ce se vrati ti na ran, kad se pred njega isprijei jedan kauboj iz dru ine Dijamant. Dva njegova druga brzo se povuko e u stranu. Oprostite, gospodine Traft. Ja sam Hack Jocelyn. Hou da porazgovaram s vama. Kauboj je bio hladnokrvan i drzak, ali je u njegovom dr anju bilo jo neega to Jim nij e znao definirati. Jesi li ti jedan od mojih ljudi? Ja sam dosad jahao za Dijamant, ako je to odgovor na va e pitanje. Ali vi e neu da os tanem s dru inom. Jim se sjetio kako je uo, iz usta takvog autoriteta kao to je Ring Locke, da nema te sile na svijetu koja bi mogla razdvojiti momke iz Dijamanta. Nee , je li? Budi vra ki siguran u ono to govori , inae zaista nee jahati za Dijamant. pravo hoe ? Jocelyn je gledao Jima kao da e ga progutati. Maloprije sam bio u Babbittovom duanu i on mi Je kazao da su poslali puna kola bo dljikave ice na ran. Za dru inu Dijamant. A ja sam rekao Babbittu aa la e! 59 Onda mu se mora ispriati. ica je zaista za Dijamant. I naruena su jo jedna kola. Vraga mu paklenoga! uzvikne Jocelyn zapanjeno dok se u njemu skupljao bijes. A r adi ega je ta ica? To se tebe ne tie, Jocelyn otpovrne Jim. Da si me upitao na pristojan nain, ja bih ti i odgovorio. Bodljikava zica mo e biti samo za ogradu! uzvikne kauboj. Njegova dva drugara stad o e se primicati dok mu nisu stali uz bok. Motrili su oprezno, krijui svoja osjeanja , ukoliko su ih uope imali. A nitko na svijetu ne bi mogao ni sanjati da e Dijaman t imati ikakve veze s takvim poslom! Znai da e Dijamant stei jedno novo iskustvo, Jocelyn. A ti znaj da u to spada i diz anje ograda. Ho-ho! vidim i ja to novo iskustvo! Najprije nalickani zeleni za efa, a onda ogradaod bodljikave ice! Gospode! to e jos biti od ovih pa njaka! Jocelyn se bio okrenuo svojim drugarima kojima je i uputio svoje rijei. Munjevito Jim ispru i ruku, zgrabi kauboja i okrene ga kao igru. Jesi li to meni rekao? Usprkos gnjevu, Jim se ipak sjetio da najprije pogleda je li Jocelyn naoru an. Da je kauboj imao revolver, Jim bi se mudro suzdr ao. A kome drugom? otegne kauboj. Dr ao se prirodno hladnokrvno, ali je u njegovom ton u bilo pakosti. Jim ga obori jednim udarcem. Nije raunao na posljedice. Prihvaajui zadatak to mu ga je dao stric. spalio je sve mostove za sobom. Ali kad je vidio Jocelyna kako le i i potom se polako di e dr ei se za lice koje mu je pocrnjelo poput olujnog oblaka, Ji ma podide jedno novo osjeanje. Bilo kako bilo, nije mu ao to je udario kauboja. Jocelyn, ti si otpu ten rekao je hladnokrvno o i kauboj as prije. Ali u ti oprostiti ako dode na ran i ako mi se ispria . Onda ti preporuujem da opa e revolver izjavi Jocelyn tmurno. Ah, bolje zave i ako ne zna ni ta pametnije revoltirano otpovrne Jim. Ti si me uvrije dio i ako 60 nisi dovoljno jak da podnese posljedice, znaj da u na ranu nema mjesta za tebe. Dva Jocelynova prijatelja uze e kauboja izme u sebe i odvedo e ga. .... Kad se Jim okrenuo da ue u hotel, spazio je strica i Ringa Lockea u maloj grupici onih to su promatrali strie Zdravo! ao mi je to si morao vidjeti ovo, ali, strie, nisam se mogao suzdr ati. Ui pozove ga Traft i kad se sva trojica nao e van dometa nepo eljnih u iju on se okrene Lockeu: Ring, on se nije dao blefirati od Hacka! Kad je raspalio toga kauboja po surli ja sam se gotovo ugu io da ne vrisnem od sree. _ Strie! uzvikne Jim iznenaden strievim rijecima i njegovom rado u. Sinko, dosad sam na tebi na ao samo jednu gre ku, a ta je da govor i prebrzo i previ e. Ona e te odvesti do ozbiljnih neprilika. Ali ja sam htio eksplodirati! Ring je mahao svojom mr avom jastrepskom glavom. to meni, to i njemu on ree. U ovome ima i dobra i zla. Ja bih rekao, vi e dobra. Mo d su momci nagovorili Hacka da tako istupi. Ako je tako, on e biti miran kao janje i doi e da se ispria. Ali ako nije... Ponovo je Ring ozbiljno odmahnuo glavom. Ring, kladim se u to hoe da ce on doi do sutra ujutro ree Traft. Ali ako ne doe? Mo emo li mu nai zamjenu? zabrinuto upita Jim. Ne. Ne mo emo nai zamjenu nijednom u dru ini odgovori Locke. Ja sam mislio na drugo.. . na posljedice... Mladiu, znaj da je Hack Jocelyn ve pucao u ovjeka, zbog daleko s labijih razloga. Tono je, sine tmurno pritvrdi Traft. To }e ono najgore. Ta je na a dru ina ubila deve t ljudi otkad je poela raditi za mene. Za est godina! Dodu e od tih su neki zaista b ili samo za vje ala. Vi e od devet, gazda ispravi ga Locke. Ne zaboravite da je Lonestar Holliday pobje gao iz Texasa' sa zbog toga to je nekoga ubio. 61 ta kazete! zaprepasti se Jim. Zar su ti fini momci ubojice? Jim, ti si na Zapadu razlo no e stric. Kad se dvojica ovdje posvade i potegnu revol vere, ako jedan od njih pogine, to nije ubojstvo. Bez kauboja no mo emo raditi, a oni su svi redom kooperni i nabusiti... Ring, dovezi kola da poemo kui. Na putu prema ranu Traft se raspriao o ozbiljnim nezgodama i pogibeljima ivota raner a. Jim je shvaao da je njegov odgoj na Zapadu tek poeo. S izvjesnim je injenicama raunao i ranije, ali je tek sada, izbliza, stao uoavati n jihov ogroman znaaj i slo enost. Za vrijeme puta i za veerom nije progovorio ni rijei . Kasnije, kad je do ao k sebi od posljedica svoga prvog sukoba, osjeao je da ne bi elio nikakav drugi ishod. Ni njegov stric ni Ring Locke nisu mogli naslutiti nje gova osjeanja. Ona su bila i samom Jimu prilino komplicirana. Najprije je bio bije san, zatim prestra en, na kraju hladnokrvan. A sad. umjesto da po eli da se vrati kuiu Missouri, on je joS jae zavolio Arizonu. GLAVA 7. Kasno po podne u subotu, dok su sjedili na trijemu stric skrene Jimu pa nju na jed nog kauboja koji se pribli avao iz pravca to je bio skriven pogledima iz spavaonica . Bud Chalfack naceri se Traft. A tko je taj? Odmah ces vidjeti. On je miritelj dru ine. To je diplomata, najlukaviji i najhladn okrvniji kauboj u ovom kraju. Kad god netko skrene, Buda odreuju da ga vrati na p ravi put. Kauboj je le ernim korakom i ao uza stazu prema trijemu. Bio je malena rasta, ali vrs t, krivih nogu i po svom izgledu odavao iskusnog poznavaoca konja. Stigav i pred s tepenice trijema, baci ostatak cigarete koju je pu io. Dr anje mu je bilo otvoreno i bezazleno. Jima je podsjeao na kerubina ru iasta lica. Dobro vee. gospodine Traft. Zdravo, efe! ree kauboj veselo. Mogu li sjesti? Svakako, Bud srdano odgovori Traft. Izgleda mi ne to slab. Da li te ne to mui? Je li grad dosadio? Slab? Pa ja ne bih mogao ni sjediti na klupi na zabavi, a kamoli uzjahati konja. Cijeli dan smo se natezali s Hackom. Ali trebalo bi da vidite ostale. Oni su sa svim gotovi. Je li Hack ovdje? mirno upita Jim. Eno ga u spavaonici. Do ao sam zbog njega. ~~ Za to nije sam do ao? Najprije nije htio, a sada ne mo e. Na momenat je Bud svrnuo u stranu svoje uozbiljeno djeje lice, na to Jim dobaci br z pogled stricu, a ovaj mu slavodobitno namigne. Stvar se razvija kako valja. Ji m je odahnuo olak ano. ta mu je? Je li se napio sinoc? Da mu nije zlo? efe, i napio se i zlo mu je, ali nije stvar u tome. On je, izgleda, tvrdo odluio d a unese neslogu u Dijamant, a mi mu to neemo dozvoliti. Tako smo se prepirali cij eli dan, pa smo se umorili i. .. sad on le i. Razumijem. Znai, nije mogao doi da se ispria i da dobije natrag svoj posao. A da li je to on zelio uiniti? Kako da ka em. .. On je svakako htio da ostane na poslu, ali su mu uslovi bili mrs ki. Na kraju je kazao: Recite efu da u se ispriati ako se on zakune da vi e neu kopati rupe za ogradne stupove. Jim je jedva zagu io usklik odu evljenja. Bud, mislim da ce Hack morati da kopa rupe jajedno sa svima vama. Ja to svakako oekujem odvratio je mladi ozbiljno. Kauboj je s nevjericom gledao u starog Trafta oekujui hoe li on potvrditi neakovo mi l jenje. Bud, to je Jimova stvar. Ali momcima rei da im Jim nee dati nikakav posao kojeg se nee i sam prihvatiti. U redu, gospodine. To je po teno od jednoga efa dru ine. Samo znam da Hack nije nikad htio kopati rupe. On je to nama jasno rekao, pa ne vidim za to ne biste i vi to z nali. Derao se na nas: Do vraga! ako moram kopati rupe, neka to budu grobovi za o nu bandu stokokradica iz Cibeque. Gle! usklikne stari raner i pogleda neaka da vidi kuko reagira na Budove rijei. Bud ova izjava nije Jimu bila nimalo smije na, naprotiv, on se trudio da prikrije svoj e zaprepa enje. Da nije Hack to rekao samo u bijesu? Rekao je u bijesu, ali je zato imao i razloga. efe, zar ti stric nije rekao kakve e biti posljedice ove ograde? Nije mi ni ta rekao. Onda to mora uiniti netko od nas. Ja se ne sla em potpuno s Hackom i s ostalim na im momcima, ali ja sam ovdje svega par godina. Hack tvrdi da e doi do borbe. On pozna je Setha Haverlyja i njegovu 64 dru inu s Cibeque. Zli tipovi, kako on ka e. A Sin "era Dunna pozna svak u Flagu i o kolini. On je tavio svoj znak na vi e mjesta. Neki na i momci se sla u s Hackom. Imat e mo vraga dok podignemo tu ogradu, a i gorega kad zavr imo posao._Bud, da se Dijamant ne boji dizanja ograde? ironino upita Jim. _ Dijamant ne zna za strah odmah otpovrne Bud. Hoete li biti slo ni? _ Samo smrt mo e rasturiti na u dru inu. Kad bi se glasalo, koliko bi njih bilo za dizanje ograde? efe, mi smo ve glasali. Jutros. Hack je jedini bio protiv. Tako mi raunamo, jer je u e iru bila samo jedna ceduljica sa ne. Drago mi je. A sad mi reci, da li smatrate na u stvar opravdanom? Na to vam ne bih mogao odgovoriti, efe. Vi ste svi budui raneri. Je li ograda opravdana ili nije? Pravo reeno, nismo svi posve sigurni. Ali mi uglavnom vjerujemo da gospodin Traft zna bolje i vidi dalje od nas i da nee nikada podvaliti malom stoaru. Zato smatra mo da je u pravu te emo biti na njegovoj strani. Ali smatrate i da nije sramno povjeriti takav posao jednom neaku zeleni u, je li ta ko? Pa ... ovaj ... tako je zacrveni se Bud. Dakle, tu smo! slavodobitno uzvikne Jim okreui se nasmije enom stricu. Vidi to si u io!... Bud, idem s tobom do spavaonice. U spavaonici je zatekao nekoliko momaka, ali je uoio da nema Curlyja Prentissa. H ack je le ao kraj jednog prozora, na svjetlu se dobro vidjelo kako su ga gadno ist ukli. Poku avao je kriti jedno pocrnjelo i oteeno oko. ~~ Hack, ostaje na poslu, iako se nisi ispriao kako valja ree mu Jim. ~~ efe, ja nikad ne bih popustio da nije ove podle izdajnike dru ine odgovori Hack. I sad i ka em da neu kopati rupe za stupove. Hou sjei debla i vui ih, i kuhati i prati i vodu nositi i juriti lopove god treba, ali necu kopati rupe. Izgleda da ti nije ao to si me uvrijedio. Ja u tome ne vidim nikakvu uvredu. Samo sam se alio. I najzad, zar nije tono da no si finu robu? Ako cijeli tjedan idem u radnom odijelu, a onda jednom stavim istu ko ulju i hlae, z ar moram biti kico ? Zavisi od hlaa i ko ulje. Stvar ukusa, je li? Dobro, brzo cu pohabati odjeu iz St. Louisa. Zdravim okom Hack je tvrdo zurio u ovu novu vrstu efa kaubojske dru ine, pa je razoa rano zagunao odustajui od svakog nagaanja. Sutradan zorom dru ina Dijamant je krenula na svoj znaajan zadatak. Bio je to mali karavan sa trideset jahaih i tovarnih konja, jednim etveropregom s alatom i icom, i kuhinjskim kolima. Ispratio ih je samo Ring Locke. Traft se nije pojavio. Na ra stanku je Locke preporuio Jimu da prvi logor udari pet mi-lja od grada. Jim ce na putu ostavljati koture sa zicom pa ce se iz logora vraati i dizati ogradu. Put do prvog logori ta prevaljen je u muku i tmurnom raspolo enju. Ne to malo ivosti bi lo je jedino na samom polasku gdje se Jim morao prepirati * Curlyjem. Naime, kau boj .se estoko usprotivio kad je Jim odabrao za sebe jednog upavog, mr avog starog m ustanga. Ali, efe, ponavljani ti prosvjedovao je Curly. On e ti iz ruke jesti dok mu se ne uka e prilika da ti razbije glavu. To nije konj za efa Dijamanta. To je nesrea jedna od koje valja bje ati. Curly, morat e se pomiriti jo sa svaim strpljivo e Jim. Ka em ti da mogu jahati tu . Jahati ga! Nema kauboja u ovoj dru ini koji bi to mogao uiniti. Ali, Curly, ja sam ga ve jahao. Samo te je prevario. Oborit e on tebe, efe, ako ne danas, onda sutra. U podne je Jim otpoeo rad koji se ubrzo pretvorio u urnebesan cirkus. Sam je isko pao prvu rupu, okru en dru inom koja je zjala u udu. Tako! uzviknuo je zadovoljno. _Huraaa! vrisnuo je Hack Jocelyn gromkim -glasom. Momci, evo groba Dijamanta! Dru ina mu je odgovorila takvom divljom vriskom, da se i sam Jim pobojao toga zlok ugog proroanstva. Onda su se dali na posao, izvr avajui Jimove naloge, li su cijelo vrijeme vriskali i kleli i stalno hu kali medusobno. Trojica su dovlaila po sedam stopa dugake kolce koji e se dizati pet stopa iznad tla. Jim je bio smislio dobar p lan koji je obeavao uspjeh. icu su privr ivali Bud Chalfack, Lonestar Holliday i Hump Stevens, koji su se za to javili dobrovoljno iako je taj posao, pored kopanja ru pa, bio strahovito odvratan tim aristokratima prerije. Na Jimovu sreu, nije trebalo graditi ogradu u pravoj crti. Valjalo je uglavnom dr a ti se pravca juga, birajui ravniji i lak i put. Jim je do neke udaljenosti oznaio pr avac i mjesta gdje e se kopati rupe, potom se vratio da pomogne svojim ljudima. S luajno je nekoliko mjeseci ranije gradio ogradu od bodljikave zice oko oeve farme u Missouriju. I to iskustvo nije zaboravio. Otac mu je bio strog poslodavac, koj i je mnogo tra io, ali takoer i dobar majstor od kojeg se moglo i nauiti. Tako je Ji m imao izrazitu nadmo nad svojim kaubojima koji nikad nisu radili slian posao. Usp rkos tome, nalazili su svakojake zamjerke svakom i najmanjem detalju Jimova plan a i rada, ponekad tako pretjerano, bezazleno i iskreno te je njemu bilo jasno da su mu poeli kuhati ka u. Ipak je na svaki prigovor odgovarao, obja njavao i poku avao ljudima dokazati da su u zabludi. To mu je bila najbolja prilika da poka e svoju n admo. Na zavr etku toga prvoga dana, dru ina uprljanih, oznojenih i gladnih kauboja vratil a se pje ke u logor. Zamisli to! Pjeske u logor! Kao da nije dosta sto rnoramo dizati ogradu. Momci. bilo bi nam bolje u Yumi na robiji izjavi Cherry Winters, bacajuci svoj sombrero . Vra ki dobro to pored ovakvog posla jo ne moramo i kuhati ree Uphill Frost. Na tome orate zahvaliti gazdi. Dragi moj Up netko mu odgovori mi smo Presretni to nam ti nisi kuhar, jer bismo o nda ubrzo svi bili mrtvi. 67 66 uj ti, Jackson Way otpovrne Frost. Gladnice magarea! Evo da u uvijek napraviti bolj e palainke od tebe. To i ja znam. Ja nisam kuhar. I zezanje se nastavilo u tom tonu. Jim je gdje-gdje morao zaepiti u i, da ne bi uo s ve to su kauboji dobacivali na raun njega im bi se on na ao malo dalje, ali je ipak uo poneku primjedbu. udnovati dan zavr io se tako, to je Jim uz ostale svoje nevolje dodao bolove u krsti ma i krvave uljeve. Logor se nalazio na krevini, s nekoliko ra trkanih borova koji s u tko zna kako izbjegli drvosjeama, mjesto nije bilo nimalo zgodno. Jim je prostr o svoju ebad ispod jednoga bora. Jo nikad nije spavao na otvorenom. A to se tie krev eta, bolji nije imao ni u svojoj sebi na ranu. Kako bi se kauboji smijali da su g a mogli vidjeti kako se i tamo prevre preko onih kvrga i rupa. Kuhar to ga je Jim uzeo, bio je do ao sa sjajnim preporukama koje je sam napisao. B io je nijem i gotovo sasvim gluh. Navodno ga je neki krvolok kauboj ustrijelio u vrat. ujte, momci, kad e nas ta robija ka le ina pozvati na veeru? upitao je Hack. Zna li itko kako se zove? Momci. nas se kuhar zove Jeff Davis odgovori Jim va nim tonom. On je iz Alabame. I znajte da je nijem. A za to ne mo e govoriti? upitao je Hack. Nijem kuhar! Grom i pakao! Pa mi smo osueni na propast! Naprotiv, fino! Znai da nas ne mo e ispsovati. Pa dobro, ako zna kuhati... sve u redu! U ovoj dru ini ima dosta buntovnika, ne treba nam jo i kuhar buntovnik promrsio je netko. Momci ree Jim, htijui da prekine sve te besmislice. Jeff tvrdi da ga je ustrijelio u vrat neki kauboj. Tako je ostao nijem. A vi malo promislite kakvih ljudi ima meu kaubojima! Mo da je Jeff spadao meu one koji govore previ e znaajno izjavi Hack. Naglo se zaori estoka zveka tave, bio je to Jeffov poziv na veeru. 68 Uphill Frost, koji je bio zadrijemao, poskoi i vrisnu: Indijanci! On je posljednji stigao do kuhinjskih kola, ali mo da tek za djeli sekunde. Slusajuidobacivanja upuena kuharu, koji je ozbiljna lica punio tanjire i alice, Jim pomis li da bi tu morao ak i nijemac progovoriti i obasuti kauboje ki om kletvi. I mo da je samo on primijetio kako se udno i sitno krijese Jeffove duboko usaene oi. To je Ji mu dalo povoda da razmi lja. Zatim su kauboji jeli, neki stojei, a drugi sjedei prek r tenih nogu kao Indijanci na tlu. Ti ina je pala na sve njih poput nekog pokrova. J imu je bila tako bla ena i divna da mu se uinilo kao da je odjedared prenijet u nek i drugi svijet. Nakon veere svi su sjedili oko logorske vatre i pu ili. Jim je u ivao u tom momentu. Kod ljudi kao da je malaksala ona njihova beskonana i arena udljivost. Jedan po jed an umotali su se u svoju ebad, netko nije ni skinuo izme. Jim se svukao dopola. a kad se prostro na svoj le aj s uzdahom, uini mu se da se vi e nikad nee podii. Kakav u it ak taj le aj i Ali, kolikogod bio umoran, nikako nije mogao zaspati, peklo ga je i boljelo cijelo tijelo. Zurio je u prekrasan i udnovat baldahin bijelih zvijezda. U blizini su poeli zavijati kojoti. ali se on nije iznenadio jer je ve na ranu ima o prilike da se upozna s njihovom pjesmom. Noni posjetioci posjedali su u polukru g nedaleko od njegovog le aja, te su lajali, stektali i cviljeli svoje divlje melo dije. Neko je vrijeme Jim u ivao u toj muzici, ali je na kraju zakljucio da mu ona potice nekakav ubilaki nagon. Poku ao je da se sjeti svih posebnih zgoda i dogaaja dana. Nemogue! Njegova je namje ra bila da pi e dnevnik. Poku at e, premda sumnja da e biti na vsini ovakve prilike. U ostalom, ne bi ni valjalo kad bi registrirao bas sve to govore njegovi jahai. Naje dnom osjeti kako se ebad ispod njega nate u, kao da ih netko vue. Naglo so trgnuo i instinktivno upla io. Neki kojot! Zar su se ti strvinari primakli tako blizu? Drek nuo je da upla i uljeze, ali mu je glas bio i Preslab. Uspravio se. Na nekoliko koraka od njega, dokle mo e vidjeti, nema ni ta! Mo da je to bio kakav takor 69 torbar ili kakva zvearka o kojima su momci govorili nakon veere. Uzeo je jednu izm u i njom je stao mlatiti u praznini iza kaputa to ga je bio previo da mu slu i kao jastuk. Potom je drhtavom rukom pipao oko sebe. I odjcdnom dotae jedno u e. Bilo je privezano za jedan kraj ebeta. Gle, bogamu! on promrsi. ? Svukud naokolo uli su se neki udni zvuci. Jim je sjedio zapanjeno dok nije shvatio situaciju. Kauboji su izveli svoj prvi trik na njemu i sad su poku avali da obuzd aju grohotan i zloban smijeh. Uto negdje kod kuhinjskih kola provali neiji hrapav i smijeh: Ho-ho-ho! Odvezao je u e i bacio ga to je dalje mogao Kujini sinovi, pomislio je. Ali je ipak i njemu bilo smije no. Da, oni e mu zagoriti ivot. Meutim, ovakve neslane ale mogle bi biti dobro znamenje. Stric mu je rekao da ima nade ukoliko se oni ponu aliti s nj im. Ako ga trpe utke i puste ga posve sama, onda je. stvar izgubljena. Zato je Ji m zadovoljno legao natrag, usprkos jedu to su ga tako silno upla ili, i najzad je z aspao. Ujutru je veselo epao naokolo ne pominjui nonu zgodu i nastavio je raditi. Taj dan mu je bio veoma tegoban. Kad se vratio u logor oprao je ruke posute plikovima, a onda je potra io svoj lezaj kako bi se malo odmorio prije veere. Aali ga nije na ao. Najprije je pomislio da se zabunio u mjestu, ali se ubrzo uvje rio da nije tako. Nakon nckog vremena najzad je otkrio svoj zave ljaj. Visio je na u etu visoko gore na jednom boru. Jim je tiho psovao. Ovakav kljast, ako se bude penjao uz ono drvo, pru it ce onim mangupima jedan izvanredan u itak vi e. Ne, to ne s mije poku ati. Oni su stajali ili sjedili, ekali su poziv na veeru, i oito uzivali u njegovoj neprilici. Oh, da sam mala ptiica zapjevao je jedan od njih. Jim se odlui na jedan silan potez. Dosad je bio prilino sretan. Za to ne bi riskirao ? Uzeo je revolver 1 mirno nani anio u u e nad glavom. Opalio je pogodio u e. I sam za panjen svojim uspjehom, uo je kako mu je zave ljaj te ko pao na tlo. Prilazei kaubojim a, dobacio je ozbiljnim tonom: Nadam se da 70 nee nikome od vas pasti na pamet da potegne revolver na mene. Cijela je grupa izn enaeno buljila u njega. efe, to se mene tie budi siguran ree Curly. I tako je zeleni dobio jo jednu rundu. Te veeri oko logorske vatre kauboji su biliveoma zami ljeni i aputali su iza Jimovih lea. On je legao svjestan da je rat otpoeo i da mu predstoji ili pobjeda ili potpun poraz. Sjetio se Ringovih rijei, da e kau boji, ukoliko budu prisiljeni, uiniti sve to se mo e na ovome svijetu. O svemu je Ji m dobro razmislio te je zakljuio da samo mo e podesiti svoje pona anje prema njihovom . Glavni je njegov cilj da stekne njihovo postovanje. Nista se ne desi te noi niti slijedeeg dana, ali ga slijedee noi probudi u asan tresak i lom. Drhtao je i nije se micao. Zvijezde kao da su se bile namno ile nad njegov om glavom. Pomislio je da je u bor udario grom, jer. nad njim vi e nije bilo stabl a, ono je palo. Ali ni groma nije moglo biti jer je nebo bilo cisto bez ikakva z naka oluje. Da, za grom su se postarali kauboji. Vjerojatno su prepilili stablo gotovo do kraja za vrijeme dana, kad njega nije bilo, a sad su ga povukli uzetom . Vrh jedne grane pao mu je preko nogu, pa je morao ulo iti izvjesan napor da ih o slobodi. Kakvi su fini i ljubazni ljudi ti kauboji? Nakon ovoga, jos dugo nije m ogao zaspati. Do kraja tjedna dovr ili su ogradu na dionici do Traftovog rana. Dotle je i Jim bio ve tako rei gotov. U subotu naveer su u logoru ostali samo Jim i kuhar'nije krio s impatije prema mladome efu dru ine. U nedjelju je trebalo da poe kod strica, ali je i toga dana ostao u logoru. Kasno popodne kauboji su se poeli dovlaiti natrag po d vojica i trojica, neki od njih bili jo uvijek prilino pijani. Jimu je to bilo kriv o. Gledao ih je kako se vraaju, Bud je pridr avao Hacka Jocelyn'a u sedlu, a Curly je na slian nain pomagao Cherryju Wintersu. Hacku je pie oito bio ukorijenjen porok , u pijanstvu je pru ao turobnu i ru nu sliku. Cherry je naprotiv bio buan. Curly je postupao s njim grubo, ak ga je sputao i gurnuo surovo, ali je Cherry ipak uspio da doe do Jima. 71 efe, sve je fino rekao je, ma ui rukom da odbije Curlyja. Jesam malo cugao, ali sam trijezan ko kamen. I hou da ti ka em. Sino . .. Curly ga je odvukao. Pred sumrak je Jim oti ao da pro eta da na neki nain ublazi svoj e neraspolo enje. Dozvao ga je natrag gong za veeru. Kad se pribliza-vao logoru nje gove su ostre usi uhvatile Curlyjeve rijei: Mene to stra no grize. Ja mislim da je on prilino pristojan i razborit. Curly, stvarno vidim da te ne to grize odgovorio mu je Hack Jocelyn ironino. Ali od njega nema sree. Zar ne di emo tu prokletu ogradu? Koga vraga tu pria ! Jim se pitao da li se te rijei odnose na njega ili na strica, ali je asak kasnije zakljuio da ona dvojica ipak govore o njemu. Znai da je bio u pravu kad jo nasluti o da Curly naginje tome da ga brani. To mu je bila jedina svijetla toka te crne n edjelje. U ponedjeljak ujutru digli su logor i preselili se ju no, kojih pet milja dalje, b lizu ruba ume. Mjesto je bilo prekrasno. Jim je u njemu u ivao. U blizini je bio li jep izvor, a smjestili su se na travnatoj istini za kojom je poinjala borova uma. P usta, ogoljela zemlja kroz koju su pre li nestala im je s vidika. Uz put su, narav no, ostavljali koture ice na odreenim razmacima; i to, pored smje taja i rastovariva nja stvari, bio im je sav posao toga dana. U novom logoru, medutim, stvari su dosle dotle da je Jim izgubio strpljenje i ht io gotovo pui od bijesa. asa mu se prelila u momentu kad je uoio da se Curly otudio , iako je dotle izgledalo da ce mu na kraju ipak postati prijatelj. Znao je da j e ta promjena nastala pod utjecajem jedne etvorke iji je kolovoa bio Hack Jocelyn. A i Jim je do ao do toke kad je bio potreban neki rezultat kojim e pothraniti svoju ustrajnost i strpljivost. Curly rekao je on kauboju nisam ni sanjao da si tolika kukavica. efe, da li cilja mo da na moj rad ovdje? upitao je Prentiss, dobacujuci o tar pogled d vojici kauboja koji su sigurno uli Jimove rijei. Ne, moram priznati da radi vi e nego to treba odgovori Jim. 72 __Onda znai da me vrijeda , i ako ti nisi kukavica razraunat emo se ovdje na licu mje sta. Zaboga, Curly! umorno uzvikne Jim. Valjda ne misli da se hvata za revolver? U ovoj zemlji ovjek tako brani svoju ast. _ A kako u ja, do vraga, braniti sebe od ovakve podmukle dru ine ako nemam ni jednog prijatelja? gorko e Jim. Od poetka sam raunao natebe. Mnogo si mi pomogao, makar to mo da i ne zna . Simpatian si mi. I znam da si m e ti poeo razumijevati a onda si se odjedared ohladio i postao zloudan sa mnom. Za t o? Znai, to je razlog sto si me nazvao kukavicom? upita Prentiss, a oi su mu se krije sile sitnim varnicama. Da, to je razlog. Vidi , dru ina je postavila stvar ovako: optu ili su me da sam ti prijatelj. I zatra lli su od mene da se odluim. Ili ti ili Dijamant. Tako li je dakle! To mi nije palo na pamet. I zna se da si se odluio za njih. Svakako. I sad, pred dru inom, tra im da mi se ispria ree Curly tonom ovjeka koji gos ari situacijom. Jim je bio ve spreman da zamoli Curlyja da mu oprosti, kad se u njemu ne to pobuni. A ako neu? Ako nee , i ako ne smije potegnuti revolver, onda u morati da te premlatim otegne Cur ly. Morat ce ? Sigurno. Curly, to ti ne bi po lo za rukom kad bi i poku avao svaki dan doklegod di emo tu ogra du. Ovakav odgovor, koji je zapanjio ne samo Curlyja nego i Jima, kao da je iznikao iz nekada njih Jimovih nemirnih dana. Trfat, mislim da nisi u pravu. I to u ti dokazati odmah. ~~ U redu, ali najprije da ti se ispriam tiho otpovrne Jim. To se de avalo upravo pred veeru te su svi kauboji ' Prisutni. I Jim nije nimalo su mnjao da su svi uli je Curlyja nazvao kukavicom. 72 Momci, imam ne to da ka em poeo je, a gledajui one njihove opore, lukave poglede do lo u je da ih sve ispsuje na pasja kola. Hou da se pred svima vama ispriam Curlyju. R ekao sam mu da je kukavica. Povlaim rije. Smatram da se ne odnosi na Curlyja nego na one meu vama koji su natjerali Curlyja protiv mene. Ne znam koji su, ali vi ih znate. Za mene je to neposteno. Ovaj prokleti posao to sam ga poduzeo za strica ide mi na nerve. Toliko toga ima to ja ne znam. Curly ili bilo koji meu vama mo e da mi pomogne. Mislim da je on i bio na putu da mi pomogne. Ali vi ste ga natjeral i da me napusti. Onda se Jim okrene Curlyju. Evo, Prentiss. Ti si me lijepo pozvao na obraun revolverima, a zatim si mi zaprij etio da e me izmlatiti. Ali nemoj ni misliti da sam se zbog toga ispriao. Ne, ja sa m se ispriao zato to sam bio nepravedan prema tebi. A sad cu ti reci ne to drugo, pr ed ovim tvojim majmunskim drugarima. Ti me ne mo e izmlatiti. Ali te izazivam da to poku a , a ako nee , onda e zaista biti kukavica. Cijela je dru ina bila zapanjena Jimovim istupom, a Curly ponajvi e. Ali tada, kad s e ukazala prilika za tuu, prilika koju su ve odavna oekivali, sva su lica zasjala. efe, mislim da ce ti stric ... otpoe Bud potaknut gri njom savjesti. Zave i, glupava svrako! izderao se netko, vjerojatno Hack. U krug kauboja uleti Lonestar Holliday. Momci, dolazi onaj Slinger Dunn dobacio je aptom. 74 GLAVA 8. Iz ume su izasla dva jahaa. Jim je odmah vidio da nisu kauboji, ali ne bi znao rei zbog ega je do ao do takvog zakljuka. Da nije bilo naina kako je Lonestar najavio nji hov dolazak i momentalne, osobene reakcije ostalih kauboja, Jim ne bi vidio niega neobinog u posjeti onih jahaa. Takve zgode nisu bile rijetke. Ali kad je prvi jah a zaustavio konja, Jim je promijenio misljenje. Jaha je izgledao kao kakav Indijanac, samo sto mu ko a nije bila crvena nego tamnob ronzana. Lice mu je bilo u sjeni oboda starog, crnog sombrera, ali su iz one sje ne svijetlila dva prodorna oka. Imao je kosulju od jelenje ko e ve svu izlizanu i p ohabanu dugom upotrebom. to se tie ostale odjee, bio je obuen kao svaki kauboj. Drugi je neznanac bio mladi mr ava lica i tvrdih usana, te oiju sto su mu igrale pop ut igle kompasa. Obojica su bila na konjima divljeg izgleda i duge, upave dlake. Sedla su im bilaprekrasna. U koricama na sedlu bile su utaknute pu ke. Prvi neznanac nije pozdravio Dijamant, niti dru inu u cjelini niti nekoga posebno. Brzo uoiv i ovaj momenat, kao i utnju svojih ljudi, Jim otkloni uobiajenu dobrodo licu i samo iskorai naprijed autoritativno. Tako se malo priblizio jahau, te ga je mog ao bolje pogledati, vidio je lijepo i mirno lice neobinih crta. Jesi li ti novi ef dru ine Dijamant? upitao je jaha neprijateljski hladno. Da, ja sam odvratio je Jim isto tako hladnim tonom. 75 Mladi Traft iz Missourija? James Traft ispravi Jim. Zdravo, gospodine Traft! Veoma mi je drago sto sam se upoznao s tobom otegne jah a ali ne pokazujui nikakve elje da se i sam predstavi. Nato Jim odgovori: Ne mogu uzvratiti na isti nain ako mi ne ka e tko si. Holliday polako iskorai naprijed dva-tri koraka te stane kraj Jima. Taj gest je n ekako uzbudio Jima premda mu nije shvatio znaenje. efe, to su Slinger Dunn i njegov prijatelj Seth Haverly iz Cibeque ivo e Holliday. Zdravo, Lonestar ree Dunn. Ali Holliday nije imao vi e to da ka e. Jim onda pozdravi posjetioce i pozva ih da os tanu na veeri. Dunn kao da ga uope nije uo. Je li ti di e neku dugu ogradu? on upita. Da, prilino e se odu iti nasmija se Jim. A dokle e ii? Sto milja, tako ka u moji kauboji. Ma nemoj! To je zaista prilino dugo. 1 to jo bodljikava. Zbog ega je ova ograda? Da zadr i stoku odvrati Jim. A za to treba zadr ati stoku? Sta ti misli za to? otpovrne Jim pitanjem pa se zagleda u one gorue oi od kojih ga je strecnula neka jeza. Drugi jaha prie. Hajdemo, Arch. Ja sva ta mislim. Ali tebe pitam nastavi Dunn. Je li ova ograda ideja staroga Jima Trafta. Svakako. Je li on vlasnik zemlje? Nije. Zar on hoe da ogradi slobodna pasi ta? Time e se podijeliti pasi ta, to je sigurno. U redu, ovdje je to ionako svejedno, ali kada ova ograda doe do Dijamanta, onda c e to znaiti zlo za stoare u gu tarama. To sam ve uo, Dunn odgovori Jim. Samo ne znam to da ka em jer sam tek poeo da se u poslu sa stokom. 7G _ Ne bih rekao da e dospjoti daleko znaajno odvrati jaha i stade motati cigaretu ne skidajui svo-ie gorue oi s Jima. _ Arch, kazem ti da idemo odavde umije a se Haverly se ui rukom da cimne Dunna. Mi emo podii ogradu sve do kraja Dijamanta nastavi Jim. A kad je zavr imo, moja e se dru ina postarati da ostane itava. > Tvoja dru ina? Da, moja dru ina. uj. mladiu, valjda nisi uvrtio u glavu da e tvoja dru ina Dijamant zaista biti uz teb e? Upravo tako mislim. Onda si daleko zabrazdio. ak i dolje u gu tararma zna se to Jocelyn misli o tebi. I Cherry Winters. I Uphill Frost. Moram na alost priznati da se neki moji ljudi rugaju meni Jim e ljutito. Mo da sam t o i zaslu io, jer sam svakako zeleni . Ali e se ograda svejedno podii i ostati makar z a to trebalo cijelo tuce dru ina Dijamant. Dunnova je ruka s cigaretom zastala u zraku, oito su ga iznenadile Jimove rijei. Traft, nema ograde koja e nastati u Cibequeodmah je odgovorio tvrdim i bijesnim tonom. To emo vidjeti. Hvala na opomeni. A sada, s obzirom da nisi ni pristojan ni simpa tian, molim te da se udalji iz moga logora. Dunnovo se lice smrailo od nagle navale krvi. Njegov drugar ga naglo zgrabi i got ovo preturi sa sedla. Slinger, ne elim da me ovaj zeleni tjera iz logora rekao je grubo, vukui Dunna. Malo si zakasnio ironino e Jim. Moj je poziv bio upuen obojici. I sad ponavljam obo jici. gubite se Istoga trena im je dobacio taj svoj prezrivi nalog. Jim je shvatio da je uinio ne to stra no. Ne samo to se Dunn ukoio, nego su na isti nain reagirali i sami Jimovi ljud i. Iz Dunnovih oiju vrcao je sam pakleni Plamen. Haverly spusti ruku. dohvati em Dunnova konja za sobom povue i konja i jahaa. ulo se kako 77 Dunn psuje svoga prijatelja, a ovaj mu uzvraa istom mjerom. Onda su odmakli iz vi da u sumraku. Jim se okrene svojim ljudima. Prvi mu je pogled pao na Curlyjevu desnu ruku koja se pojavila iza kaubojevih lea sa zapetim revolverom. Ovo je Jimu otkrilo ne to vi e o prirodi susreta s onom dvojicom jahaa iz Cibeque, ali nimalo ne umanji njegov bijes. Nemam nimalo dobro mi ljenje o vama, ljudi rekao je zvunim glasom. Da stricu ispriam to se sada desilo, on bi otpustio sve vas do posljednjeg. Mozda vas smatraju za nekakvu veliku dru inu Dijamant, ali ste za mene samo gomila varalica. ta ja znam, koga vraga, o Slingeru Dunnu i njemu slinima? A nije se na ao ni jedan meu vama da s tane kraj mene. efe, mi smo stajali kraj tebe a da to nisi ni znao izjavi Curly. Tono, pustili smo tebe da govori . Ali da smo se mi umije ali. sigurno bi do lo do pucnjave. Curly je u pravu, efe dometne Lonestar Holliday. Ne znam da li je Dunn vidio Curl yja kad je izvadio revolver. Ali mislim da jest, jer se ponio i previ e mirno. Taj Slinger ima gadnu reputaciju. Ubio je nekoliko ljudi, a ni broja se ne zna onim a na koje je pucao. efe, da ti i ja jednu ka em ree Hack Jocelyn. Imao si vra ki dobre nerve da izbaci D a iz na eg logora. Da nisi zeleni , ne bi nikad to uinio. I ubudue pazi se Slingera Du nna. Ah, ja se njega ne bojim, pa iako je revolvera ljutito odgovori Jim. Otkud u znati da i to nije neki va trik? Vi mo da mislite da se lijepo zabavljate na moj raun. Mo d a se i zabavljate. Ali svemu postoje granice. Takvi ste strasni lazovi da vam vi se ne mogu vjerovati ni jednu rijec. efe, zar nas naziva la ovima? udnim e tonom Curly. Da, vas. Prokletim la ovima! I vi e od toga. Vi ste obina banda zloudnih i uobra enih ni arija. I ba mi se fuka to ete na to rei! Najzad ih je Jim jednom u utkao. Nije imao ni pojma koliku je uvredu dobacio tim l judima, ali ga i nije bilo briga. Bio se upla io. i da mu bijes nije pritekao u po moc on bi i pokazao taj svoj strah. I to bi zna 78 ilo njegov kraj. Bio se zakleo da nee pokazati strah pred tom famoznom dru inom Dija mant. Uto ih Jeff pozva na veeru, ali se Jim udalji u umu gdje Je setao Pod borovima. St i ao je svoj bijes, ali ga je i dalje grizlo osjeanje neuspjeha koje se u njemu pos tepeno nagomilalo. Sad mu se inilo da mu je zadatak neizvediv. Na kraju, tmuran i jadan, do unjao se natrag u logor i legao na svoj le aj. Slijedeeg je dana nastavljeno podizanje ograde. I lo je mnogo br e nego na otvorenom tlu, jer su icu pribijali na stabla, rupe su iskapali tek tu i tamo. Mozda je ovo povoljno djelovalo na raspolo enje dru ine, ali je Jim s rezervom gledao na njihove poku aje da mu se pribli e, na njihovu nenadanu brigu i zauujuu prijaznost. Naveer se u vjerio da je bio u pravu kad je razmotao svoj zave ljaj na ao je mokru ebad. Netko je nalio vedro hladne izvorske vode u jedan kraj zave ljaja. Jim se zamislio. Da, mo ra im vratiti milo za drago, ali to da uini ovoga asa? Da sa svakoga skine ebe, pa d a pronae krivca? Odustao je od takve ideje. Nalo io je jaku vatru, tako arku da su s e svi probudili od jare. Kakve kletve! U luci St. Louisa imao je prilike da uje sva ta, ali ono su bile same naivnosti prema rjeniku njegovih kauboja. Pola je noi su i o ebad znajui da ljudi nee moi zaspati od jake vatre, a onda je legao. Jo prije zore, u tmici, ispuzao je iz ebadi i vrisnuo onako kako je esto uo kauboje: Svanulo je! Ispadaj! Pro la su jo dva dana. Logor su preselili deset miIja dalje, duboko u umi, u jednoj ugodnoj, zgodnoj udolici kojom je tekao potok i gdje su divlji purani oarali Jima . Kola su oti la u Flagerstown po novu icu, voza je na povratku donio Jimu cedulju o d strica. Stari Traft pita ga za to nije do ao na ranc da podese izvje taj. Jim ne odg ovori niti ode na ran. Pro la je jo jedna nedjelja koju je Jim proveo na miru. Ali je ipak bio na kraju snaga. Kako su dani prolazili i ograda se izdu ila, ti su ga neshvatljivi kauboji tjerali u oaj. Htjeli su ga slomiti pod svaku cijenu. I 79 on je uviao da e u tome uspjeti. Nee neki tamo zeleni iz Missourija efovati dru ini Dij amant. uo je takve izjave. Zapanjili su ga svojom neiscrpnom rezervom podvala. Bio je bespomoan, jer ni ta nij e znao ni o Zapadu, ni o konjima, ni o kaubojima. Njemu su se oni inili neljudski hladnim avolima koji te as tupo gledaju, a as ti se cere, koji kriju svoja osjeanja , ukoliko ih uope imaju, a opsjednuti su samo jednom. zlobnom eljom da ga sekiraju , mrcvare, dovedu u nepriliku, da ga prisile na kapitulaciju. U ponedjeljak su kola sa icom krenula trasom koju je Jim oznaio u nedjelju time to je obilje io stabla. Kola su iskrcala svoj teret i posla u grad po novu zicu. Za p ut do grada i natrag sada je trebalo puna tri dana. Toga tjedna Jim je te ko tjerao dru inu, te je stigao do kraja oznaenog pravca prije povratka kola. Na putu im se na la jedna duboka jaruga. Teren je bivao sve kr evitij i. Sefe obrati mu se Bud toga jutra u onoj jaruzi ima puno kotura zice. Ostali su vrisnuli, ali Jim ne bi morao reci da li od ljutine ili veselja. Tko ih je svaljao tamo? zagrmio je on. Otkud cu ja znati? otpovrne mu Bud. Opet jedna vasa podmukla podvala! viknu Jim i pode u jarugu. Daleko u dnu spazio je dvanaestak i vise rastrkanih kotura zice. Sidite i prenesite ih gore naredi ljudima koji su ga slijedili. Staaa? Uz ovu stranu? pje ice? Svi do jednoga sjeli su u hladovinu i stali motali cigarete. A kad se Jim izdera o na injih, nasmije ili su mu se na onaj svoj spor, miran nain koji ga je uvijek do vodio do bijesa. U redu on ce na kraju pjeneci se. Ja cu ih sam iznijeti. Si ao je niz kosinu koja je bila du a i strmija no to mu se uinilo na prvi pogled. Jed an je kotur podigao kao igraku. Bio je jak, mogao je na kola podici vreu ita ili pu nu bavu. Ali, kad je s koturom uza ao navrh kosine, znao je to znai te ak teret. Shvati o 80 je da je zagrizao u ne to pretvrdo za njegove zube. Samo, sad nema povratka, ne sm ije odustati pred onolikim oima koje ga prate tako pomno. Ponovo je si ao, ovaj put se vratio uz kosinu u cik-caku. Trebalo mu je dva sata najveih napora da obavi p osao do kraja. Sav u aren, natopljen znojem, dasui je stao pred utljive kauboje. A sad... ako ste se odmorili... da nastavimo s ogradom. efe, mi smo samo ekali da vidimo kad e se sjetiti da uzme tovarnog konja za taj rad jubazno dobaci Hump Stevens. Te ko je bilo Jimu. Na ve stotom primjeru uvia da nije kadar voditi dru inu Dijamant. Na kraju opet je preovladao njegov optimizam, iako je bio svjestan da e ga ubrzo poklopiti neka nova nedaa. Onda je Curly Prentiss otkrio konjske tragove na trasi te ih je pokazao Jimu, ne sumnjivo na veliko zadovoljstvo cijele dru ine. To su svje i tragovi i jo od nepotkovanih konja ree Curly. Mislim da su to bili oni iz Cibeque. ao mi je to sam optu io vas, momci pokunjeno odvrati Jim. Znao je da e mu sad nalazit i gre ku u svakom njegovom djelu i svakoj rijei. U petak, dok su ruali, Bud prie Jimu.efe, govorim u ime cijele dru ine. Po to smo zavr ili sav rad koji je bio predvien za ov aj tjedan, hoemo da budemo slobodni danas popodne i sutra. A za to? iznenadi se Jim. Zato sto hoemo da odja emo u Flag. Tamo je sajam sutra se odr ava rodeo. Ima nas vi e k oji emo uestvovati u rodeu. Ali mi ne mo emo prekinuti rad zbog rodea usprotivi se Jim. Za to ne mo emo? Zar je potrebno uriti s ogradom? Za etvrti srpnja bit emo ionako preda leko da idemo u grad. Zato moramo sada iskoristiti priliku. Jim se nije mogao odluiti, nije znao da li bi taj zahtjev smatrao opravdanom molb om ili neposlusno u. Bio je bespomoan. Ako ih odbije, oni e poi bez odobrenja. Ako im pak odobri. onda e to oni tumaiti kao da su mu dali zorla kako je ve uo iz Curlyjevih usta. 81 U redu, idite, ali na vlastitu odgovornost odgovori Budu. Kad je grupa veselih i gordih kauboja odjahala, Jim je osjeao kako mu se srce nad ima od ponosa i u isti mah steze od tuge to ga oni nikad nee primiti kao svoga. Za t o ga nisu pozvali da poe s njima? On bi bio odu evljen. Jo nikad nije bio na nekom r odeu. Ali ga oni nisu htjeli. Stide se svoga efa zeleni a. Kad su se udaljili iz vida, Jim se uputi prema umi. ali nato stade kao skamenjen. uo je kako Jeff Davis vie za njim: efe, ne valja to ide sam, ali onda barem ponesi pu ku! Uope nije odgovorio kuharu, ali je osjetio neizmjerno zadovoljstvo. Dakle, Jeff j e nasamario dru inu! Predstavio se kao nijemac i kauboji su tu nasjeli. Ali im Jim nee ni ta rei, nee izdati Jeffa. Ipak nije poslu ao kuharov savjet nego se uputio u umu sam i bez oru ja. U dubokoj ti ini ume osjeao je ne to nalik na utjehu, ili pomo, ili ne to slino tome. Bil je rano ljeto, du smeih aleja izrasla je paprat, osulo se divlje cvijee. Na mekano m tlu Jim je gazio be umno. Vidio je vjeverice i ptice, a u jednom trenutku i neku sivu bje eu sjenku, to je valjda bio jelen. Na putu su mu se isprijeile goleme stij ene, okiene mahovinom i divljom lozom, s njih je kapala voda. U ovr ju stabala vjet ar je umio toplim i ugodnim glasom. Ukoliko i ta mo e podii Jimov klonuli duh onda e to uiniti ljepota i samoa sume. Ali je on potuen, gotov. Ovo priznanje sve vi e mu je p rodiralo u svijest i nije ga mogao odbaciti. Tako je pro lo popodne pa se Jim vratio u logor. Veeru je pojeo utke, kao da je zabo ravio da sad mo e razgovarati s kuharom. No je proveo u mirnom snu, ali im se probud io odmah ga je skolilo ogorenje i oajanje. Poriv neki odjedared mu je sugerirao da i on poe u grad i on mu se prepusti. Oko podne je stigao na ran gdje je doznao da mu je stric na sajmu, te je i on kre nuo tamo. Vodio je konja hodom i razmi ljao. Kakav je malodu an magarac! Stricu e nan ijeti bol, starcu e te ko pasti to mu je neak kukavica. A to da radi? Vrijedi li na 82 staviti pokus? Tu an i poti ten, stigao je na sajam. Jedna ivo dekorirana atra sa zaku skama privukla mu je pogled, te on sjaha i prie. Tamo je bila neka djevojka, on j e ne to naruio od nje. Kad se ve spremao da ode, podigao je pogled i ugledao par zla tastosmedih oiju uprtih u njega. I potaknut tim oima oajniki je upitao: ta biste vi uradili da se osjeate potuenom? Te kad je djevojka odgovorila: Ja bih skupila snagu za novu borbu! tek onda ju je Jim pogledao kako valja. Odmah ga je uzbudila, ne samo onim odlunim odgovorom, ne go jo vi e prkosnom gestom onim nainom kako je zabacila zgodnu glavu na kojoj se crn a kosa svjetlucala zlatnim odbljesom. Djevojka je bila veoma mlada i malena rast a, u ukusnoj plavoj haljini pod kojom su se isticale gotove enske obline. Lice jo j je bilo malo, ovalno, veoma tamna tena, a ruke sitne, smede, ali je Jim u njim a naslutio snagu i umje nost. Dakako, vidi se da je edo Zapada, ali i dama. Nastavi o je razgovor s njom, premda u prvi mah nije znao o emu govori. A kad se trgnuo, uoiv i da nije svjestan ni onoga o emu pria, shvatio je da ga je djevojka zainteresir ala naglo i silno. Poslije je svjesno produ io razgovor i sa svakom novom rijei sve jae osjeao djevojin magian ar. Kad mu je djevojka rekla da nema kavalira za ples, nj emu je bilo jasno da je zabrazdio u jednu novu, udesnu avanturu. Odjahao je po to j e od nje isupao jedno stidljivo poluobeanje da e plesati s njim. I sad je promijeni o misljenje o svojoj misiji u Flagerstownu. Ja bih skupila snagu za novu borbu! Iizgledom je to kazivala. Bila je od glave do pete jedna milina i plahovitost! Oc ito je ozbiljno shvatila njegove rijeci o porazu. Pa, i jest bio pora en. Ali se s ada pribire. Poslu at e njen savjet. Upravo tako borit ce se. bit e nesavladiv. I na kraju e on potui cijelu dru inu Dijamant i svakoga od njih posebno. ^ Konja je predao momku u talama, pa je u gledali tu prona ao strica koji ga je tako primio te se Jim Postidio svoje malodu nosti. Rodeo je zanio Jima. Samo pazi, Dija mant ce nadma iti sve rekao mu je stric, ali i pored ovog zapanjujueg predvianja Jim je ostao bez daha gledajui sva ona uda. 83 Van sebe od odu evljenja, mahnito je stiskao stolicu i derao se zajedno s cijelim gledali tem. Vidio je kako Curly Prentiss pobjedonosno ja e divlje konje koji su zba cili sve druge jahae; i Hacka Jocelyna kako tue rekord u hvatanju dvogodaca lasom; i Buda Chalfacka kako se premee na konju to juri vratolomnom brzinom; i Jacksona Waya kako stoji na dva prekrasna konja, s po jednom nogom na svakom. i sti e na ci lj za dvije du ine ispred svojih takmaca; i na kraju Lonestara Hollidaya kako dobi ja nagradu za pogibeljno hvatanje junaca. U esnaest takmienja Dijamant je odnio devet prvih nagrada. Jim se nije mogao svlad ati od uzbude-nja. To je njegova dru ina kauboja. Mo da ih je do danas i mrzio, ali ih sada voli. Neodreeno je slutio da se u njemu zbila neka golema promjena. Na ran se vratio kao u transu, ispunjen ponosom zbog svojih kauboja i uzbuenjem zb og predstojeeg plesa. Obrijao se, oprao i presvukao, svjestan neobine pa nje koju po klanja svom izgledu. Stric mu je imao goste kojima je predstavio Jima kao efa dru i ne Dijamant. To je Jima podsjetilo na njegov jad, ali je tajnu zadr ao za sebe. Ka d je napustio kuu, po to se na zgodan nacin ispriao, osjetio je da mu nekako slabi o na tuga. ustro, razigrana srca, radostan i udei se.samom sebi, urio je na ples. Ukazuje mu se prilika da onim djevojkama Flagerstowna poka e kako on, iako zeleni , mo e zainteresi rati a mo da i zadobiti i najljep u medu njima. Na plesu je vizija koju je ugledao n adma ila sva njegova oekivanja. Da, ono je njegova djevojka iz atre, udesno preobra ena jednom bijelom haljinom, ljepotica smeih ruku i smea lica i tamnih oiju koje ti ne daju mira. I ona je odmah opazila Jima i pozdravila ga lakim naklonom. Toga tre na se u njegovom srcu dogodi sve to se moralo dogoditi. Nikome nije pri ao. Gledao je samo nju. Osjeao se kao na mukama dok je ekao da mu on a pru i uenu priliku da joj prie. Ako to ona ne uini, onda on mora k njoj; predstaviti e se i zamoliti je za ples. Ali 84 mu je ona izgleda pogodila misli. Kako su ga pogledale one njene tamne oi, s one strane sale, kroz gomilu koja se okree! Malo kasnije je sjela i oigledno otpremila svoga mladog partnera. Jim po uri do nje te se nakloni. Moj pies! apnuo je. Ona je ustala, oborenih oiju, lica blistava kao biser, i predala se njegovom zagr ljaju. GLAVA 9. Subota je bila i Jim se vratio u logor poti ten i zbunjen. U logoru je bio samo Je ff koji je spavao pod jednim stablom. Mladi se udaljio u duboku sjenu i ti inu ume. Tek je tamo uspio srediti kaotine misli i nekako smiriti uzburkana uvstva. Sve ostale njegove famozne zeleni ke gre ke ne mogu se, sve zajedno, mjeriti s te inom ove posljednje to se zamjerio Molly Dunn. To ga kida. I mora zavapiti od jada, v apiti do neba ^.tko bi pomislio da e ovakva slatka, nje na djevojka imati za brata j ednog razbojnika, revolvera a, ubojicu, stokokradicu iz onih istih gu tara zbog koji h se di e ova ograda? Ali je on emerno krivio sebe zar je va no tko joj je brat? Zar nije ispao te ak idiot kad joj je spoitao sto ima takvog brata, kad ju je rastu io i postidio? Sve mo e sebi oprostiti, samo ne to. Najprije se s u asom sjetio momenta kad je izgu bio glavu i zgrabio djevojku, surovo ju je zagrlio, sigurno bi je ugu io poljupcim a da ga ona nije osvijestila onom estokom pljuskom. Ali je grozotu toga njegovog i na zamaglio njen nagli, dragovoljni poljubac nedo ivljen, sladak mali dodir svje ih usana. Sada, razmi ljajui o svemu to se desilo, zakljuio je da je u onom njegovom pos tupku bilo neposredne iskrenosti, divljeg ara prve ljubavi, te je shvatio da toli ko ne ali zbog toga. Samo to ona to nije znala. A da li e ikada doznati? Pa i da dozna, zar bi se to promijenilo? Proganjale su ga njene oi. Kakav prekrasan oganj! Isti je oganj vidio u oima Sling era Dunna. Za to ga je Molly poljubila? Sjetio se njenog alosnog priznanja da je on a obina sirotica i to ga dirnu bolni 86 je od svega ostalog. Priznala mu je da nije onakva kakvu je on dr i, a eljela bi bi ti takva. S tim osjeanjem outio je kao da blijedi i da se gubi sva ona u njemu tek rodena Ijepota, te se pobuni, napne sve sile da je odr i. Zar divota i velianstven ost toga novog uvstva moraju blijedjeti pred stvarno u? Ne, on se toga ne moze odrei, ne mo e se pomiriti s jednim novim udarcem, novom gorinom koju mu nanosi ovaj Zapa d. Odvi e je naglo, komplicirano i katastrofalno. Ali, da li je zaista nepopravlji vo? Zrnce utjehe nalazi u injenici da ima vremena da razmi lja, da sve dobro pretre se, da ne to smisli, da tono utvrdi to se zapravo dogodilo s njim, da iznae tko je i kakva je Molly Dunn i da shvati njeno pona anje. Najzivlje se sjeao emernog prijekora u njenim krupnim oima. A to mu je zamjerila? Ne to to je onako glupo dao do znanja da postoji velika razlika izmedu jednog Jima Trafta i jedne Molly Dunn. Ona zna svoje mjesto da je ona Molly Dunn iz Cibeque. Prijekor je iznikao iz jednog dubljeg i stra nijeg bola. I nato u njemu niknu slu tnja da se i ona mo da za-Ijubila na prvi pogled. Ali je kratko trajala ekstaza ta kve misli. To ne mo e biti. On je tjednima ivio u jednom gotovo boleivom uzbudenju i napetosti, pa ga je sigurno izbacila iz ravnote e ona nagla promjena, ono budenje romanticnih cuvstava. I dok se cas ranije nalazio u scdmom nebu, sad se naglo s trmoglavio u najcrnje dubine. No, svako njegovo uvstvo, bez obzira kakvo bilo, ka o da je samo sna ilo sav tajnoviti i fatalni ar koji je zraio iz Molly Dunn. Onda se sjetio njenog mi ljenja o sebi. Kako je ona prosta djevojka iz gu tare koju je bije la haljina obojila la nom ljupkosti. Odbacio je takvu ocjenu. Ne, Molly Dunn ima u roene ljupkosti. Kroz borove je spazio nekoliko kauboja koji su se vraali iz Flage rstowna. Vidio je da smiju, ali ih nije mogao uti jer su bili jo daleko. Klonuo je pod jedan bor, skoli la ga jedna posve nova i nepredviena mogunost. Vjerojatno su i neki njegovi !judi bili sino na plesu. A malo je nade da ga nitko od njih nije vidio s onom djevojko m. Ti kauboji sokolova oka vide i kroz zidove. U njih je nekakva nadnaravna mo da sve doznaju. A neka znaju samo to. natjerat ce Jima u ludilo. 87 Skanjivao se da izae iz ume; dodu e, nije jo osjeao nikakav strah, ali mu je bio mrzak susret s kaubojima. Djevojin odluan odgovor, da bi ona skupila snagu za novu borb u, koji je on prihvatio kao svoj bojni zov, izgubio je svu mo u ovom trenutku nes igurnosti. Jim se upla io. Propao je ako ga taj duh posve napusti! No, mo da se u nj emu ponovo rasplamsa bijes. Kauboji su ujahali u logor mnogo prije veere koju je Jeff subotom slu io rano. Jim je shvatio da se mora pokazati jer e svojim dugim odsustvom samo izazvati jo gore podozrenje. Te ko je ustao i dovukao se do ruba ume gdje se pripremio za novo isku enje. Netko ga je vidio i dao znak ostalima. Obino bi se oni dr ali tako kao da on i ne postoji. Ali ne sada! Na Jimov u as, poredali su se s jedne i druge strane logorske vatre i pogledali u njega kao kakva nemilosrdna porota. Jimu je bilo jasno da su se nje gove slutnje obistinile. Skupio je bijedne ostatke hrabrosti i pri ao dvoredu kaub oja. Zdravo, momci! Kako vidim, rano ste se vratili rekao je veselim ali i nesigurnim tonom. I ja sam se predomislio pa sam oti ao na rodeo. Pru ili ste mi najvei u itak u i votu. estitam vam na nagradama. Vjerujte mi da se ponosim vama. Ni glasa! On se sagnuo da baci jo koju cjepanicu na tek zapaljenu logorsku vatru, zapravo samo zato da sakrije lice. Onda je odskakutao do stabla pod kojim su bi le njegove stvari i ebad. efe, kako ujemo i ti si odnio jednu nagradu vikne Bud Chalfack. Tko bi rekao! mali . nje ni deko iz Missourija! Budove rijei doekane su grohotnim smijehom. I taj je smijeh pograbio Jima kao da g a je pograbila kakva divovska aka. Devet mladih ljudi to se gre od smijeha. svaki n a svoj nain. Iz njih je zraila sama paklena zloba. Jim na vrijeme proguta o tar odgo vor. Ali uto pred njega dotetura Cherry Winters, jo pijan, lica u arena i u irena u jedan cerek avolskog zadovoljstva. Poku ao je rei ne to to je moralo biti jako va no, ali je tako frfljao i nesuvislo mucao da se Jim izderao: Gubi se! i gurnuo ga sna no. Cherry je opet oteturao, ali ovaj put natra ke, te se zaustavio tek kad je udario u zapreku u gomilu 88 drva koju je Jeff bio slo io. Tu je pao, a gomila se sru i na njega i on se vi e ne ma knu. Cijela je dru ina vrisnula. Svi su bili ponapiti. Tko ka e da si zeleni ? zaurlao je Bud koji ie bio najnesigurniji na nogama. Sve si nas nadma io, pocijepao! Hvala na komplimentu, Bud, samo ne znam emu to dugujem. He-he, efe, ja znam ne to! bulaznio je Bud, gotovo plaui od uzbuenja. Cijela je dru la za tebe sino, ali ja sam te vidio. Nikakvo udo Sto si me vidio, valjda nisi slijep odbrusi Jim poku avajui da se dosjet i to je uzrok Budovom tajnovitom uzbuenju. Ali sam ja utio o tome previjao se Bud u smijehu, udarajui se akama po koljenima.. I bit ce bolje da i dalje uti opomene ga Jim. Ah, efe, to nema smisla. Bila bi teta ... Takva divota! Moram rei dru ini. U Jimu se skupljao silan gnjev. to li zna ova budala? Odupro se estokoj elji da plj usne ona izvaljena usta. Kauboji su zagrajali da ele uti to je Bud vidio. Osjetili su da je do ao dugo oekivani momenat kad e slaviti konanu pobjedu nad svojim efom zele ni em. Jim ih je ibao crnim pogledom. Vidio je da je i Curly pri piu, ali je uoio da se Hack Jocelyn smije i hladnim, trijeznim osmijehom. Ni ta nije izmaklo Jimovu oku. efe, vidio sam te u vrtu slavodobitno drekne Bud. Jim zine, dah mu stane. Oh, otvori se zemljo! Daleko gore no to je mislio! Momci, vidio sam na ega finog efa iz Missourija nastavi Bud. gordei se svojim otkriem vidio sam ga kako grli onu maku Molly Dunn! I ne shvaajui to radi, Jim skoi i udari Buda. Kauboj se sru i preko samara. Udarac je bio sna an i barem za taj tren je Jim imao zadovoljstvo da vidi Jednog od dru ine ob orenog i pobijedenog. Nato Curly uskoi u krug koji se bio stvorio oko ^na i estoko tresne sombrero na ze mlju. ~- Dvolina kukavico iz Missouilja! on vrisnu. Bud mi je drugar! Premlatit u te za ovo! 89 Bah, krivonoga abo! bijesno e Jim. Ako se tues kao to ple e , onda nemoj ni poku at Ovo je Curlyja zaboljelo gore od udarca to ga je pretrpio njegov drugar. Rubac je bacio lijevo, prsluk desno, opasa dodao Jacksonu Wayu i gotovo se opru io koliko j e dug i irok skidajui mamuze i zastitne hlae. , Stanka je pru ila Jimu priliku da smiri ivce. Hladnokrvno je ekao Curlyja, ali je u sebi likovao to e se najzad tui s nekim iz te proklete dru ine Dijamant. Bio je presr etan to je dobio njemu tako neophodan poticaj. Curly se pripremio kao kakav bik kad ce nasrnuti, i ve se zaletio, ali Uphill Fro st skoi pred njega. Stani! Samo as! Ne zaustavljaj me! Hou da zdrobim u prah toga efa ljubavnika zaurla Curly razmahuj uci rukama. Ta naravno, samo hou da se kladim na tebe, stari lafe ree Frost di ui punu aku novan . Meu kaubojima nasta rusvaj, svi su se htjeli kladiti, ali se pokazalo da nemaju s kim. Nitko se nije kladio na Jima. Da Jim nije bio tako utuen zbog Molly i bijes an na te slijepce kaubojske, morao bi vriskati od smijeha. Ja se kladim sa svima vama on ree. Hura! Daje fore, efe? upita netko eljan lakog dobitka. Dva prema jedan odvrati Jim. Samo brzo. Hou da svr im ovo to prije, pa da veeram. Dr i se, Curly! Ne daj mu ni da dahne! ' Bori se za Dijamant! Kad je Curly naglavake nasrnuo, Jim je odskoio u stranu i udario ga u rebra. Udara c je odjeknuo kao u praznu bavu. Curly se okrenuo oko sebe, pa je opet navalio iz mahujuci akama. Zamah mu je bio strahovit, da je sluajno pogodio Jima, cijela bi dru ina likovala i slavila pobjedu. Ali je on pogaao samo zrak. Za nekoliko sekundi Jim je bio siguran da ga Curly ne mo e dohvatiti. Kauboj je znao izvesti uda u sedl u, ali je na tlu bio izgubljen. Neprestano se saplitao kao da mu noge smetaju i nije bio nimalo okretan. Po to ga je udario nekoliko puta, Jim je otkrio njegovu s la90 bu toku lijepi, veliki nos te se koncentrirao na nju. Naprije ga je zakaio ljevico m. Ubrzo je i krv potekla, a Curly se razmahnitao jo bjesnje, ali i lude, vrtio s e kao muha bez glave. Onda je uslijedio udarac Jimove desnice i Curly sjede kao da su mu odsjekli noge. Njegove drugove kao da je poprskao hladan tu . Di i se, jare idiotski! izdera se Hack Jocelyn nimalo aljivim tonom. Na tebe smo pol o ili pare! Curly se odazva gnjevnom pozivu. Zaprepa en je bio ali i u asno jarostan. U slijedeim trenucima pokazao je da ima dobru volju, ali mu je nestalo snage. Udarac mu je b io slab. A Jim ga je te ko mlatio. Po to je trei put pao, Curly jednostavno sjede. Sl uajno se na ao kraj Buda koji je takoder sjedio. Gospode, drugaru, zar se to moglo desiti nama? viknu Bud koji se oito rastrijezni o. Reci mi, ime me udario? Ja mislim da je to bilo kopito odgovori Curly pipajui krvavi i nateeni nos. Jim pride bli e i za kilji u Curlyja. No, Prentiss, je li ti dosta? upita prijeteim glasom. Curly ga pogleda bez ikakve mr nje i kimnu. efe, ne znam kako je to moglo biti, ali priznajem da sam pobijeen on se naceri. Jesam li ja izazvao tuu? nastavi Jim kako bi iskoristio situaciju do kraja. Sigurno nisi. U redu. Hoce li mi jo prijetiti s tom glupo u o trzanju revolvera, ili emo se rukovati ? Muno je Curly stao na noge. Oklop njegove tvrdoglavosti bio je probijen. Ja sam za rukovanje on odgovori i prihvati Jimovu pru enu ruku. Ah, ti si pijan! s gaenjem izbrunda Hack Jocelyn gledajui Curlyja tvrdim okom. I j o smo se kladili na tebe! I Hack se udalji, natmuren i opak. Dotle je Bud uzalud poku avao ustati. ~~ Bud, b olje ti je da se .ne di e , inae te moram opet oboriti zaprijeti mu Jim. Ali ja se nisam potukao s tobom zavapi Bud. 91 Nije va no. Ti si smrdljivac i moram te tui, ukoliko nema jo kojeg drugara da se podm etne za tebe. Kauboj se okrenuo drugarima, ali toga asa oito nitko nije bio eljan da prihvati Jim ov izazov. efe, valjda nisi od onih koji ne znaju prestati kad ponu? ini mi se da ba jesam. Ali si ti vei od mene, a ja ti ni ta nisam uinio, samo sam rekao sto sam vidio. I da me nisi mlatnuo, htio sam momcima rei kako . .. Samo jo jednu izgovori, pa u te prebiti kao vola u kupusu! A prebit u te svakako ak o mi se ne ispria . Za to? Je li zato to sam nazvao Molly makom? Jim je potvrdio mrgodnim pogledom. U redu, efe, evo, pokoravam se. Nisam kanio vrijeati. Nisi? uj, ti, idiote! A nisi lagao kad si rekao kako si me vidio da je grlim? efe, nisam lagao. Vidio sam te i bio sam trijezan ozbiljno e Bud. Vidio sam kad si je zagrlio. Digao si je s nogu. Onda te je ona pljusnula ... a kad si je ti pus tio, ona te najednom zagrlila i poljubila. Jim se okrene zanijemjelim i iznenadenim kaubojima. Pokvario im je sve veselje i za ovaj put je konano jednom on iza ao kao pobjednik. Momci, Bud je bio sinoc pijan. A sada je oklevetao jednu finu djevojku. Takva je optu ba te ko pogodila Buda. Nemoj tako, efe! protestirao je bolno. Pa u Arizoni nije nikakva nesrea ako ovjek z agrli djevojku. A po to je to bila Molly Dunn, dru ina se mo e samo diciti s tobom. Je r je Molly Dunn dala kosaricu i meni i Lonestaru. A da zna samo kako je hladno i bez milosti odbila Hacka Jocelyna! Hack je po a avio za njom.Ali si je ti nazvao makom! zagrmi Jim krijui svoje ushienje. Da, efe, ali ne na pogrdan nain usprotivi se Bud. Molly i jest mala divlja maka. Jo gore, avo je ona. Izmuila je cijelu nasu dru inu. Ja i Lonestar smo se vrtili oko nj e dolje u West Forku, a nismo 92 imali ni pojma da je ona sestra Slingera Dunna!... efe, povlaim rije. Dobro. ao mi je to sam te pogre no shvatio ree Jim i pru i ruku Budu. Scenu zakljuci Jeffova buna lupa kojom ih je pozivao na veeru. Na kaubojima se opa zala izvjesna promjena, ali je Jim naroito uoio dr anje Jocelyna i Wintersa koji su postali mrzovoljni i nedru evni. Te veeri nije bilo pjesme oko logorske vatre. Jim je legao rano. Tek to se tama sp ustila, vatra je stala jenjavati i najzad je zgasnula. Jedino su kojoti remetili ti inu. Jim se prevrtao na le aju, nije mogao zaspati. Izgleda da je sluajno otkrio nain kako da pobudi sve ono to je dobro u tim ljudima. Najprije se pobojao da mu t akav zakljuak nije mo da samo puki plod elja, ali to je vise razmisljao o svom uspjeh u, to se sve vise zagrijavao njime. Ti jednostavni i primitivni momci respektira ju samo umijece i uspjeh. Uope ih nije briga o kome se radi, ne pitaju kakav je t ko, nego sto zna! A on se uvjerio da mo e udesiti svakoga od njih. Jocelyn e biti t vrd orah. On je Jimu sve manje simpatian, a pogotovu od momenta kad je Bud spomen uo kako se Hack interesira za Molly Dunn. U borbi je Jocelyn sigurno opasan, a n e moze mu vjerovati kad je ena posrijedi. Na to se Jim gotovo glasno nasmijao. Ve m isli na suparnike! Mogao bi uz to dodati da kad se radi o Molly Dunn ne mo e vjero vati ni sebi. Zaudila ga je lakoa kojom je izmlatio Curlyja, pa se zamislio nad razlozima. Curly je visok, vitak i jak momak, morao bi biti daleko agresivniji i opasniji no to j e bio. Samo, on je roen na konju i cijelo vrijeme ivi u sedlu. Na tlu ne zna ni to e ni kamo e sa samim sobom. Bio je spor, nespretan i nesiguran, prepu ten Jimu na mi lost i nemilost. A Jim je pak te ak oko sto i sedamdeset funti. Ruka mu je duga, p esnica kao malj; okretan je kao maka i hitrih nogu. Jo prije dvije godine umio je veoma vje to baratati akama. To je nauio jo u djetinjstvu. Kad mu je bilo eetrnaest g odina drugovao je s jednim djeakom koji Je imao nekoga roaka na Istoku. Taj je roak nauio oba djeaka mu koj vje tini samoodbrane. Dakle, po svemu izgleda da e imati jo jednu prednost na koju uope nije raunao. Prva je bila njegovo iskustvo s dizanjem ograde u Missouriju, a druga e 93 biti boksersko umijee. Kauboji ga ve odavna tjeraju na to da pribjegne sili. Ali s e on dosad ustezao a mo da se i bojao. Odnekud je sad dobio lavovsku hrabrost. Nas mijao se u sebi. Nema straha da ce se kauboji povui. Takva im je narav, bit e samo gori od puste tvrdoglavosti i radoznalosti. Svi e oni smatrati svojom svetom du no u da pometu logor sa zeleni em efom Dijamanta. Jim u iva u situaciji koja mu je jo prije nekoliko dana bila nepodno ljiva. Nije udo to su momci bili onako zami ljeni oko logo rske vatre. Mo da im je u glavama ipak zasijao zraak svjetla. makar oni ne htjeli d a ga vide. A Molly? Jimu su se neumoljivo nametale misli o njoj, a kad im se prepustio, spl asnulo je njegovo slavlje i kamen mu se spustio na srce. Tako dakle, neki od tih tvrdih kauboja ve je poznaju! ak su se usudili da joj se pribli e! S te pomisli Jim osjeti kako ga podilazi as jeza as vruina. Dobro, neka oni znaju gdje djevojka ivi ili koja mjesta obilazi, time nije reeno da im je ona dala povoda. West Forkl'Prv i put uje za to mjesto, ali ga ubrzo mora posjetiti. Sto se tie kauboja, ni kameni zidovi ih ne mogu sprijeiti u nekom njihovom naumu, pa kako bi to mogla jedna dj evojka? Premda Molly mora biti veoma odva na, pomisli Jim. Nema smisla da robuje gordosti i nepovjerenju. Le ei tako, lica uprta u svod borovi h grana kroz koje se cijedio zvjezdani sjaj, shvatio je da je slijepo zaljubljen . To shvaa, ali Molly ostaje za njega zagonetka. Zbog aluzija koje je nabacio Bud . Taj je vra ji kauboj vidio scenu u vrtu u Flagerstownu. Vidio je Mollyn neoekivan odgovor na Jimov zagrljaj. I to je u Jimovim oima zloin ravan oskvrnuu. Mo e li on s anjati i razmisljati o neemu to su profanirale oi jednog vulgarnog kauboja? Ovo je pitanje te ko aritislo Jima. Odmah nato o inu ga jo jedna vrtoglava mogunost. Bud je l agao kad mu je tumaio to je mislio s onom rijeci maka. On je slatkorjeiv i lukav. Jim se sjetio bezbrojnih prilika kad je na djelu vidio njegovu lukavost. On je i najinteligentniji medu njima Odvratna mu je ona Budova zajedljiva primjedba. Ako ti kauboji zaista poznaju Mo lly, ako su bili u njenom dru tvu i uz njezin pristanak a naroito 94 onaj opaki i sumnjivi Jocelyn za Jima e to biti prava propast. Jer bi onda morao smjesta okrenuti lea svojoj ljubavi. Uto se odjednom sjetio Mollynog brzog poljup ca srame ljivog koliko samo mo e biti i njenog o trog odgovora: da je on prvi koji je od nje dobio poljubac, te sva njegova ljubav i odanost skoi e u njenu odbranu. I tim je tokom dalje tekao boj u Jimovom duhu, boj izmeu nesigurnosti i klevete, ljubavi i stvarnosti, povjerenja i nepovjerenja. GLAVA 10. Molly je na izvoru napunila vedro i spustila ga na tlo. Pro lo je deset dana otkad se vratila iz Flagerstowna ne, ima i dva tjedna, tono petnaest dana a ini joj se da su minule godine. U njoj je nastala promjena, promijenila joj se i sama du a. M o da se nekad i nadala srei, ali se sad u njoj ugasila svaka nada. Gledala je u staro drveno vedro. Nosi ga otkad pamti, jo kad je bila tako mala da ga je jedva dizala. I izvor, i njega pamti oduvijek. Neko je ovdje bio svijet nj ene radosti i divljenja. Najljep i i najvei izvor u dolini Cibeque. Buno je izbijao ispod litice obrasle mahovinom, na poetku uzane i sjenovite klisure, te se irio u jezerce veliko kao soba a duboko kao bunar. Molly je mogla vidjeti rumenkaste pa strve kako se pripijaju uz kamenje pod obalom, i dolje duboko kako se svjetlucaj u mjehuri kad izbijaju iz sjene. Maple Spring, tako se zvao potok. Bio je dovolj no dubok da se ovjek utopi u njemu. Molly bi htjela imati toliko hrabrosti da se baci u onu vodu i potone. Ali joj se esto desilo da padne u nju, pa je svaki put plivala kao riba. Ne vrijedi ni poku ati. I klisura joj je bila izvor radosti. Voda se kome ala i vrila u velikoj rupi pa se preko jednog malog slapa ru ila i melodiozno uborila svojim putem niz krivudavu kl isuru. Obale su bile okiene kamenjem i paprati, nad jantarnom vodom prigibali su se javori i sikomore kroz koje je dopirao tek pokoji zraak sunca, a visoko put ne ba su se ustremili borovi i jele. Na jednom zaravanku iznad izvora bilo je trave . cvijea i istih, ravnih, sivih kamenova, tamo se Molly 9-; igrala sama u djetinjstvu i provela je mnoge asove djevojakih snova. Mjesto je bil o izvrsno skrivali te, jei je stajalo nekako na osami, podalje od brvnare i staze. Njegove je tajne Molly dijelila samo s vjevericama i ojkama. Sve to prekrasno sp okojstvo naru avalo se samo u jesen, kad su dolazili divlji purani i za njima lovc i. Ali Molly sada gleda u taj svijet oima koje su beznadezno razoarane ili zaslijeplj ene njenom nesreom. Sve zbog onog divnog puta u Flagerstown, zbog jedne bijele ha ljine, plesa i njega! Ona vi e nikad nee biti ono sto je bila dosad. Ili e biti onak va kakvu je on zamislio, ili e umrijeti. Otkad se vratila iz Flaga, mora se svakog dana boriti sa sobom. U poetku je, onak o ponizena, osje-cala strastvenu mrznju. Zamrzila je Jima Trafta. Odluno se klela da e biti dostojna sestra Slingera Dunna. Tako e se bezobrazno pona ati s jahaima da e njeno ime postati poslovino za ... za ... ni ona sama ne zna to, ali e ve doznati. Izazvat ce onoga zgodnog malog kauboja iz Dijamanta, Buda Chalfacka. Otvoreno e flertovati s Curlyjem Prentissom. Zaista, a za to bi i dalje odbijala Hacka Jocely na? Iako joj je antipatian, iako ga se boji. Pokazat ce Jimu Traftu da mo e sve nje gove gorde i uobr ene kauboje smotati oko prsta i odbaciti ih za jednog Setha Have rlyja ili ak Andya Stonehama. Od te njene odluke pru ile su joj se mnoge prilike da se tako pona a, ali ona nije i skoristila nijednu. Ni ta nije uradila iako je Seth esto dolazio k njima, s njenim bratom Archom, a ona je znala za to, iako ju je Andy sacekivao na putu kad je odla zila kakvim poslom u selo, iako je u nedjelju vidjela Hacka Jocelyna kako ja e uza stazu iz West Forka ali se ona br e boIje sakrila u gu taru. Ljutilo ju je to njeno oklijevanje i dugo mu nije mogla dokuiti razlog. Ali, kad je vi e dana pro lo, najzad je morala shvatiti da je stra no, oajniki zaljubljena. I ni ta joj nije moglo pomoi ni zaprepa enje i otpor, ni bijes i prezir, ni ponos i stid, n i nijedna odluka da od sebe stvori ba ono to Jim Traft misli o njoj sve je to samo ote alo njenu nesreu.97 Onda je poela sve ljep e misliti o Jimu a za tim su do li snovi, sjeanja i elje. Kad se jednom predala slatkim ma tarijama, bila je osuena. A kad je i to shvatila, vi e se nije mogla boriti protiv sebe i misli o Jimu. Nekoliko popodneva u samoi klisure i nekoliko noi probdjevenih u tamnom potkrovlju brvnare upropasti e je dokraja. Tog a se tako stidjela, da je drhtala od jarosti, ali uzalud. Danju se jo nekako dr ala , mogla je odbaciti udnju i oaranje koje se njoj inilo idiotskim, ali nou! No ju je p retvarala u nemonu djevojku ranjena srca i ludih, burnih uvstava. Ve tjedan dana ovako odla e vedro, kad izjutra dolazi po vodu, te se predaje tmurni m mislima. Jutros su je one zadr ale du e nego obino. Najzad je podigla te ko vedro i k renula natrag kui. Iza sebe je ostavila klisuru i mozda svoje najpodno ljivije misl i. Staza je vodila do krevine od etrdeset jutara koja se poput kakve zloudne brazgotin e usjekla u umu gdje se je Dunn naselio prije dvadeset godina. Ostatak od sto ezde set jutara bio je pod gustom umom. Dunn nije nikada podnio dokaze o svom naseljen ickom pravu, stoga nije imao nikakav dokument o vlasni tvu. Crvenicu je orao Arch, on je sijao kukuruz i sadio grah, eernu trsku i krumpir, u onim periodima izmeu skitnje kad se zadr avao kod kue. Ali je u posljednju godinu-dv ije prepustio brigu o etvi sestri i majci. Dok je i la stazom, ispod cedrova, pinija i rjedih borova, gledala je crvene brazd e sad zeleno obrubljene kukuruzom i grahom i pomi ljala kako e ubrzo raditi na njim a s motikom u ruci. Sad je prvi put osjetila da mrzi njivu. Tu i tamo dizali su se suhi cedrovi i borovi koje je sjekira nacela pa su prepu teni svojoj sudbini, da se su e i ogole. Posvud je bilo pocrnjelih panjeva okru enih krpama korova. Farmeri iz Cibeque pu tali su panjeve da gnjiju na tlu. U taj prizor uklapala se i kua na kraju istine. Kua se sastojala od dviju posebnih prostorija spojenih trijemom i zajednikim krovom od grubo tesane sindre. Na krovu je izrasla mahovina, a brvna su po-bijeljela. Suha se ilovaa izmedu brvana kruti la, ispadala i ostavljala pukotine. Ograda se ru ila, a upe su bile sklepane od das aka svake vrste i veliine. 96 Molly jo nikad nije gledala svoj dom tako zalosnim okom. Niim se ne mo e diiti, osim jednim od najljep ih pogleda na dolinu Cibeque. Prema sjeveru i istoku di u se visok e sive litice i kanjoni Dijamanta, stjenoviti zid s tisucu lica koji po danu ne zadr ava isti izgled ni puna dva sata. Prema jugu se otvara dolina Cibeque u cijel oj svojoj du ini, s beskonanim brda cima, dugim kosim hrptima, crvenim liticama i siv im stijenama, i krivudavom bljestavom vrpcom vode to tee izmedu zelenih obala prem a dalekim modrikastim pasi tima. Ali sada ni sva ta bajna ljepota ne mo e privui nesr etnu Molly. Unijela je vedro u kuhinju, mranu prostoriju koja je bila ugodna samo zimi. Da nisi bunar iskapala? ironino joj dobaci majka. Jo mlada i zgodna, majka je imal a razloga da bude ljubomorna na ker. Po svom dru tvenom porijeklu daleko iznad Dunn a, ona je bila nesretna i ogorena ena. Kad je Molly odrasla te je stala privlaiti p a nju mu karaca, postepeno se raskinula svaka veza koja je eventualno postojala izmeu keri i majke. Vedro je te ko a put je dug odvrati Molly. Prije si ga donosila u jednom skoku. Sigurno si srela nekog kauboja. Nisam. udno, ali jutros nisam srela nikoga. Onda si valjda pala u potok. Voljela bih da jesam spremno doeka Molly i izae na trijem. Otac je bio ustao te se vukao onako sakat prema velikoj naslonjai pokrivenoj ebeto m na kojoj je danio svoje dane. Od nekog vremena Molly ga gleda nekako drugaije, sa aljivo i trpeljivo. Takva uvstva osjea i prema majci. Dunn nije bio star po godinama, ali je inae u svemu bio gotov starac. Crna kosa s po kojom sijedom vlasi padala mu je na kvrgavo, bijelo elo. Bio je to slomljen ov jek koji ivi u pro losti, upropa ten nekakvim tajnovitim ue em u jednom neasnom ratu izme u ovara i govedara, i pro drt mr njom koju su nJegovi neprijatelji zaboravili ve odavn a. Molly je voljela oca, usprkos tvrdnji koja se u njoj gomilala godinama. Ali otka d je i sama osjetila to je ljubav Poela je pomalo razumijevati i majku i shvaati toznai tolike godine biti vjerna Dunnu. U njoj 99 je bljesnula pomisao da bi mogla poi za mladim Traftom na kraj svijeta i ropski r aditi za njega. Nasmijala se svojoj gluposti. Zar ona mo e i sanjati da bude ena go spodinu Jamesu Traftu, dzentlmenu iz Missourija i jedinom nasljedniku cijelog im utka staroga Jima Trafta? Kakva smije na iluzija! Ali, htjela ne htjela, nametale su joj se svakakve zbrkane i podmukle misli. Evo jo jedne. Taj isti James Traft m olio ju je da bude njen kavalir na plesu. I kako usrdno, kako mu je lice bilo bl ijedo! Ne mo e poricati njegovu iskrenost. A da mu bude draga?! Zagu ila ju je silna plima slatkih uvstava. Ako se u njoj ukorijeni takvo osjeanje, to li e biti od nje? Mora se predati Andyju ili Sethu, ili obojici, kako bi zaboravila tu bolnu patn ju. Ali, da li su ona dva zvekana sposobna za takvo djelo? Ne, s njima mo e uni titi samo svoj ponos. Sad mora raunati i s njim. Njen ponos ta tina? Samo zato to ju je zagrlio jedan lijepi mladi iz Missourija! Nasmijala se tako zvonko da je otac pod igao glavu. Djevojko, udna si mi otkako si se vratila iz Flaga rekao je svojim drhtavim glaso m. udno se osjecam, tata ona odvrati. Probudila sam se iz svoga umskog sna. umskog! Misli li na ovaj dom? Nije va no to mislim, tata. On je ionako ne bi razumio, a da majci prizna istinu samo bi dodala ulje na vatr u, pogor ala bi se ona uzajamna antipatija koja se isprijeila meu njima. Zato se posvetila poslu. Nikad nije bila lijena, ali je u nekim prilikama dirinil a bez umora od jutra do mraka. Kolikogod bila mala, imala je i snage i ustrajnos ti. Lijepe su njene male, preplanule ruke, ali dok im gleda samo nadlanicu, a dla novi i prsti s donje strane otvrdnuli su i puni brazgotina i uljeva. Gdjekad bi j oj bilo krivo to su joj ruke tako ogrubjele, ali se nikad nije zastidjela svoga t e kog rada. To se u njoj samo buni njena urodena gordost. Gordila se svojim malim nogama i vitkim gle njima; zato i nije vi e isla bosonoga. Kosu je cetkala da sve pu cketa i da se onaj crni sjaj blista zlatnim odbljescima. Ali je bila vrijedna ka o dabar. Tako je radila i toga dana, tu na i zami ljena gotovo cijelo vrijeme, tek s ponekim vedrim momentom. 100 Pred sumrak, dok je bila kod naslage cjepanica znala je vje to baratati sjekirom p rie joj brat Arch. To ju je iznenadilo. Nekada su se ona i Arch voljeli ba kao bra t i sestra, ali je to bilo davno prije no sto je on krenuo putem zla i zaslu io na dimak Slinger. Molly, bi li ostavila malo posla i za mene? Ona ispusti naramak to ga je upravo bila podigla i zagleda se u brata. Kakva lije pa i nestalna umska skitnica! Graen je kao kakav Indijanac. Konji mu nisu iskrivil i noge niti mu igdje slomili kost. I pristaje mu ona umazana odjea od jelenje ko e. Iz tko-zna kakvih udnovatih razloga obrijao je svoje ute dlake, njegovo se mr avo l ice sjaji isto i glatko. Oi su mu gubile onu uobiajenu o trinu kad su poivale na Molly . Sada su bile podno ljive. Arch, ne bih rekla da si pijan ona e mjerkajui ga zami ljeno. Nisam, ni pijan ni bolestan. Ne brini za mene. Zar ti ne mogu ponuditi uslugu a da odmah ne bude bezobrazna? Svakako, meni je samo drago. Ali mi se ini da te ne to boli, Arch. Sjedi. ovjek ne mo e ni razgovarati tamo on pokaza prema kui svojom ko atom smeom ruk Tata nije pri zdravoj pameti, a mama... ah, jadna ona, odmah stane bulazniti im ti samo zine . Jadna ona?... a jadan i tata. Arch, mnogo si rekao. Molly, da li smo ikad imali mogunosti da im pomognemo da se promijene? Vidi , ja ne mam nikakve kole, a ti samo malo, par godina. ta mi znamo? ... A ja sam postao Sli nger Dunn jos prije nego sto sam napunio esnaest! Molly je bila tako iznenaena da nije mogla slijediti vrtoglavi tok misli. Za jedn u se ipak uhvatila: ako je ona postala svjesna izvjesnih dotle mutnih, nejasnih i njenica, onda se takva spoznaja mogla probuditi i u Archu. Arch, je li prekasno? ona apne.Do vraga, jest, za mene! Ali ne i za tebe, Molly. Nadam se doboga da nije. Arch, da ti pravo ka em i ja sam na sto muka. udna si ovih dana.. otkad si se vratila iz grada Da ti se nije to desilo u Flagu? 101 Mnogo toga. Je li bolno? Molly sveano kimne glavom. De, priaj mi. Bratove su oi bljesnule onim svojim prekrasnim ogjenim sjajem. Molly se nasmije i: Zato da bi ti ubio jo nekoga? Ne, Arch, na taj nain mi nees pomoi. A tko zna? No, svejedno, priaj mi. Arch, stra no mi je ona odvrati potaknuta njegovom suuti. Kao sto zna gospoda See me odvela u Flag. Bila je divna. Kupila mi je neke stvari, jednu prekrasnu haljinu . Bijelu! A s kakvim dekolteom! Osjeala sam se kao gola. Gospoda See ima mnogo pr ijatelja u Flagu. Upoznala me s njima. Onda su me pozvali da poslu ujem u jednoj at ri na sajmu... Sad mi se sve to ini kao san. Fantastian san. Na plesu sam bila gla vna atrakcija. Mo e li vjerovati u to? Bila sam luda od sree... sto me dr e za damu. Z aista sam izgledala kao dama, Arch... Onda se ne to desilo I srce mi je puklo. Doznali su tko si, je li, Molly? dosjetio se Arch. Da zivi u ovim gu tarama? Da si ker Johna Dunna? I sestra Slingera Dunna iz Cibeque? Da, Arch, doznali su tko sam. Ali se nisam odrekla tebe. Ta znam da to ne bi nikad uinila on e tmurno. Nije trebalo da ide u Flag! Zar moram do smrti ostati zakopana u ovoj umi? ona odvrati gnjevno. Molly, iznenadila si me. Malo prije bih ti odgovorio da je bolje ostati do smrti u ovoj umi, ali sad... Ako su te zaista cijenili u Flagu, ako su te zaista smatr ali damom... onda negdje mora le ati neka stra na nepravda! Da, Arch, to je ono najgore. Svemu tome smo krivi ja i tata. A i mama, jer je ona ostala uz tatu. Arch, i ja sam Dunn. Molly, pri ao sam ti da ti postavim jedno pitanje, a sad vidim koliko je glupo. Al i, dao sam rijec Sethu i hou da je odr im. On te pita hoe li mu biti ena. 102 Seth! Nebesa!... Nije valjda! ona se zaprepasti. Ja sam mislio da ti je Seth simpatian. Mo da mi je bio, ali samo malo, i to je pro lo. Ah, svejedno, i da se uda za njega ni ta ne bi popravila. Dala si mi povoda da bolj e razmislim, Molly. No, i ja sam protiv toga. Ali, ne mora mu reci... Andy Stoneh am, on je pristojan momak. I on je stra no zaljubljen u tebe. Zar onaj zvekan to zvae duhan? zapanji se Molly. Pa za koga onda da se uda , da se izbavi iz ove rupe? Ni za koga. Da se udam za nekoga od tih momaka iz Cibeque, bila bih prikovana ov dje. Onaj koji bi me mogao spasiti odavde... taj me ne bi htio. I bio bi u asan kreten ako te ne bi htio ljutito e Arch. Da sam ja ovjek koji te mo e spasiti, Molly, sva ta bih progutao za tebe. Nemoj sebe potcjenjivati. Nema mladia koji se ne bi ponosio s tobom. Dirnuta bratovim neposrednim i iskrenim rijeima. Molly prie naslagi drva i sjede k raj Archa, da mu zahvali, da se privine uz tu njegovu neoekivanu suut, ali iz nje provali samo pla. De, ne plai on e gotovo grubo. Molly, uo sam da je onaj kauboj iz Dijamanta, Hack J ocelyn, bio u West Forku pro le nedjelje. Jest, i ja sam ga-vidjela pa sam se sakrila u umu. Znai, ni ta nema s njim? Ne laze , mozda? Molly obrisa suze i pogleda brata. Arch, nekada sam ti lagala, o momcima i drugim stvarima, ali vi e ne lazem. Za ovu zadnju godinu Jocelyn je esto silazio ovamo. Sigurno ne bez razloga. Da li zbog tebe, Molly? -7- Da, Arch, zbog mene. Svia ti se? ~~ Sviao mi se je, ali samo kratko vrijeme. Star Je za mene. I stra no uporan. . Je li zaljubljen u tebe? Da li te hoe za enu, kao Seth? 7- Jest zaljubljen, ali nikad nije spomenuo enidbu. a 1 da je spomenuo, ja bih gaodbila. 103 U to sam siguran! uzviknu Arch. Zar da pode za jednoga iz Dijamanta? Dodu e, moram priznati da meu njima ima i pristojnih momaka, nisu svi kao Jocelyn ... Molly, do l o je vrijeme da se on i ja naemo. Nece mi pomoci time sto e ubiti jo nekoga vikne Molly prestravljena znaeenjem bratovih rijei. I to je jedno zlo koje me tue po glavi, tvoj krvavi trag. Arch, ako tako nastavi , ako ubije nekoga iz Dijamanta, onda e od mene biti sva ta! Bez rijei je primio njenu opomenu, turobno, kao bespovratno izgubljen ovjek u koje m tek nejasno tinja svijest. Dobro... Da ti ka em jos ne to on najzad progovori. Kad ve priamo o braku . .. ja sam pitao Lil Haverly da se uda za mene. Arch! nemogue! Lil! onu ... onu ... Nije va no tko je ona. Pitao sam je i obeao joj da u okrenuti list i poeti da radim a ko se uda za mene. A ona mi se nasmijala u brk!. . . Primala je moje udvaranje i to me prevarilo. Ona je nevaljalica! gnjevno plane Molly, odjedared neobino pogoena bratovim bolom. Moza i nije toliko. Uostalom, vi e nije va no on odvrati ustajui. Daj, pomoi u ti d ese drva. Dan za danom, vrijeme je djevojci prolazilo u napornom radu i tmurnim mislima. R ad joj je pomogao da lak e podnosi ivot. Nakon trudnog dana lijegala je tako umorna te bi joj u jednom kratkom snu pro le duge, tamne, nijeme noi. Nedjeljom je prihvaa la pozive Andyja Stonehama i joS nekih momaka iz sela. Njena mahnita namjera da u dljivo flertuje, da se brzo prepu ta momcima postala je puka besmislica kad joj se ukazala prilika. Jedne nedjelje popodne, kad je s Andyjem etala izmeu brvnare i r ijeke, on joj je uzeo ruku, kao to je inio i ranije bio je to uvod u njegovo inae s tidljivo udvaranje. Molly je pustila neka joj ruka mrtvo le i u njegovoj; na to se Andy ohrabrio i uze joj stiskati ruku. Molly je bila zabavljena svojim mislima, zanimalo ju je to ce biti dalje jedino zato da bolje upozna sebe, da vidi kako e ona reagirati. Kad su do li u sjenu jedne pinije, Andy je 104 poku ao da je privue k sebi, uz to mrnajui ne to - nesuvisno Molly mu se ote i kratko ga pogleda. Andy, da to nisi ponovio rekla je tiho i nastavila put. On ju je stigao i utke je pratio dobar komad puta. Neko vrijeme nakon ove zgode Mo lly primijeti da se Andy vi e ne usuuje na slian gest. Meutim, te e je i lo s ostalim momcima. Jedino ih je mogla nadmudriti tako to e se s nj ima zadr avati snmo na kunom trijemu. Dvije nedjelje zaredom po stazi gore-dolje paradirali su kauboji iz Dijamanta, u nosei izvjesnu promjenu u popodnevnu monotoniju. Oba puta je medu njima bio Hack Jocelyn. Prilikom druge parade momaka iz Dijamanta, Andy rece djevojci: Molly, zna li da J ocelyn pripada Di-jamantu? Naravno otpovrne Molly. Je li to zloin? Pa, skoro i jest, jer ta dru ina di e ogradu . . . Djevojko, Jocelyn je bacio oko na tebe. Zgodan je i privlaan. Takvi su skoro svi oni iz Dijamanta. , A reci mi za to se Jocelyn ne usuuje doi ovamo? Jer hoe da me uhvati nasamu, Andy. I dobro je da si ti tu. Veoma mi je drago. Neka sam barem za ne to dobar odvrati Andy s tmurnom ironijom. Ali, ostavimo alu na stranu. Taj Jocelyn ne to sprema. Sino sam ga vidio kod Macea. Imao je para i nije ih tedio. Ali me najvi e iznenadilo to to je Seth Haverly pio s njim. Nije valjda, Andy! zapanji se Molly. Ka em ti. Istina je. Jo se netko iznenadio, nisi sama. Je li Arch bio tamo? j Nije. Archa nema nigdje u posljednje vrijeme. A sta ce on rei na to? Reci! Nee on ni ta rei, ali e po svoj prilici ne to uiniti. Seth i Arch su kao braa. Molly, tvoga brata smatraju opasnim ovjekom, sli i ovjekom u koga se moze pouzdati.A za Setha ka u da nije tako opasan, ali i da se u njega ne mo e Pouzdati. Zna se da Arch, Seth i Sam Haverly, 105 Hart Merriweu i Boyd Flick predstavljaju dru inu Cibeque. Oni su gdjekad znali jah ati i s drugim dru inama, s Kavenim loncem, Krivim no em, 0 s crtom i s ostalima iz dol . Ali sada, koliko ja znam. opet su zajedno i ja u samo za svoj raun. Djevojka je shvatila znaenje Andyjevih posljednjih rijei koje je izgovorio ti im gla som i smisao njegovog pogleda kojim se kradom osvrnuo naokolo. Meni je zato smije no da Jocelyn iz Dijamanta i Seth Haverly iz Cibeque najedanput postaju pajda i. Kako se tebi to ini, Molly? Meni sigurno nije tako smije no kratko se nasmije Molly. Andy, tu se ne to kuha. Hva la ti to si me opomenuo. Arch je vec neko vrijeme udan i razdra ljiv. Tako mu idu na ivce oni iz Dijamanta i njihov rad, da se vi e he mo e ni govoriti s njim. Da, da. Ali zato ti ja kazujem sve vrsto e Andy, kao ovjek koji je na ao zlatnu sredi nu. uj, ljudi priaju o Jocelynu. I pazi to ti ka em: ako on nastavi dolaziti u West F ork, bit e slabo za njega. Oh, Andy! izmuca Molly. Slinger e ga ubiti sapnu Andy. Ja mislirn da e Slinger nekako otrpjeti da se Jocel yn i Seth dru e, jer je taj tvoj brat ipak samotni umski vuk. Ali da Jocelyn juri z a tobom, e, to nee trpjeti! Andy, to i ja znam sapnu Molly. I ve sam rekla Archu. Molly, jesi li sigurna da te Jocelyn uope ne interesira? Da, sigurna sam. U poetku me malo zanimao, ali ja sam vjeverica a on je zmija. A sad ... mila majko, kad ga vidim odmah bje im kao zec. Dobro je, ako je istina. Da li ti Slinger vjeruje? Molly, ne zamjeri, ali ima lj udi koji tvrde da se ti kriomice sastaje s Jocelynom, negdje na stazi. Jo ' jednom se Molly bolno acnula zbog mi ljenja koje vlada o njoj u West Forku. Pre la je preko Andyjeve sumnjiave aluzije. Sto on mo e znati o djevojakom po tenju? Ali mu ipak povi enim tonom otpovrnu da barem njezin brat vjeruje u nju. No, to mi je milo. Znas kakav je West Fork za bapske prie. Tamo zuje gore nego pel e u ko nici. Uz to je ograda potakla vra ko uzbuenje. Da, Molly. 106 jesi li ula da je onaj kujin sin i zeleni Traft gotovo stigao do gu tara s tom prokl etom ogradom? Ne ... ne ... nisam ula zamuca Molly osjeajui kako je srsi uzbuenje. Da, eno ga na Dijamantu! Stari Enoch Summers ka e da se varaju oni koji ga zovu ze leni em, da je to. jos jedan pljunuti Jim Traft i da se sitni kradljivci teladi mo raju dobro pripaziti odsad dalje. Zar... zar tako ka e gospodin Summers? Molly e gotovo bez daha. Jest, asti mi, rekao je, i to pred punim duanom ljudi. Od toga momenta Molly je bila ljubaznija s Andyjem. Na njega se mogla osloniti d a dozna najnovije vijesti, kako dogaaje tako i prepriavanja. Andy je osjetio promj enu u njoj i sa zahvalno u primio se svoje nove uloge. Jedne subote uvee Molly je po l a s njim na pies. Pretrpjela je Tantalove muke. Skrenula je na sebe opu pa nju, ali su neki mladii bili neotesani, a neke djevojke podmukle sa svojim zajed-Ijivim p rimjedbama. Gdje je sada velianstvena bijela haljina s kojom je Molly Dunn zgromi la cijelu dru inu Dijamant zajedno s mladim gospodinom Jamesom Traftom? Nije ostala dugo, naroito je po urila da ode kad je primijetila Hacka Jocelyna kako ulazi u salu. Brzo je pobjegla, uz Andyjevu pomo uspjela je izmai Jocelynovom pog ledu. Odvedi me kui, Andy rekla je, nervozno sti ui njegovu mi icu. Da naruga se Andy takev ti je West Fork oduvijek bio i uvijek e biti: unutra se g rle, a napolju se grizu. Subota vee u West Forku uvijek je bila uzbudljiva i Molly ju je esto do ivjela takvu . Ali sada nije bilo nimalo zabavno. Na ulici je bilo mnogo mu karaca, i starijih i mladih, grubih i bunih. Iz krmi je odjekivao smijeh. Kraj djevojke su Indijanci prolazili Svojim maijim korakom. Odasvud su zveckale mamuze Pred mutnim svjetlom to se slivalo s prozora projecirale su sjenke. Nakon zadimlj ene dvorane, zrak je bio ugodno svje i mirisan. Pod zvjezdanim nebom 107isticala se tamna masa Dijamanta. Kad su skrenuli s ulice na stazu, Molly se jae stisia uz Andyja, zadovoljna to ima pratioca. Molly, ve cijelu vjenost nisam imao ovakvu priliku ree Andy krivo tumaei djevojin g . Andy, ja se bojim Hacka Jocelyna neposredno e Molly. Ali tvoja ne mogu biti, ne m ogu ti dozvoliti da me dira . Zar hoe da se i tebe bojim? Da se bojim s tobom ii kui p o mraku? Andy je utio jedno vrijeme. Oito je njegov spori mozak te ko primao injenice. Pa, kad ve tako ka e ... ne bih volio da se boji i mene. Djevojka je u Andyjevim rijeima na la ne to vi e, ne samo odgovor na njeno pitanje. Pop ut Archa, i u Andyju postoje neistrazene dubine ija tmica mora kriti neko dobro. GLAVA 11. Sredina ljeta je suhom jarom pritisla Cibeque. U hladovini klisure Molly je prov odila dokone sate na jednoj stijeni, promatrajuci debelu pastrvu kako mirno le i u bistroj vodi. Pele su zujale. Ruj na kamenitoj padini ovla se osuo crvenim i smed im pjegicama. Vjeverice i ojke mirovale su u svom popodnevnom snu. Ali su gu teri b ili zaposleni, oni vole jaru, suho bunje i vrue kamenje. Molly se nije mogla zasit iti da ih gleda, a bila je kadra tako mirovati te su oni najmanji plazili i prek o njene ruke. Lijepi su izbliza, u arenilu mnogih boja i s oima nalik na dragulje. U njezinom duhu namatale se misli o najva nijim dogaajima oko West Forka. Ograda, k oja je postala odluan faktor u ivotu doline, ve se prote e preko dobrog dijela Dijama nta. U oima ljudi iz Cibeque mladi je Jim Traft pravi uragan na radu. Selo je bru jalo svakojakim kontradiktornim priama o njegovom nainu rada i borbi s kaubojima. Toga ljeta je u gu tare si lo izvanredno mnogo stoke. Do Mollynih u iju do le su i neke neodreene aluzije da ima grla koja ba i ne silaze po svojoj volji. Otac joj je rap idno, ocigledno slabio, a majka je govorila da bi se vratila u Illinois. Molly s e pitala sto li ce biti s njom, ali je zakljucila da je nije mnogo briga. Arch se zadr ao kod kue pun mjesec dana, ali je bio mrzovoljniji nego ikad. Medutim , otjerao je Molly s Polja pa je sam pobrao grah. Djevojka se svim silama trudil a da ne vidi kako njezin brat i Haverlyjevi esto imaju neke sumnjive poslove sa s tokom. Stoku su tjerali iz gu tara i niz Cibeque u malim stadima i 109 na kratkim relacijama po emu je Molly znala da se radi o prljavim poslovima, ali je uporno odbijala da to prizna i samoj sebi. Vraala se kroz sumu kui, oprezno je motrila stazu sigurna da ce ona prva ili uti il i opaziti svakog eventualnog namjernika. Na jednom pasi tu od deset jutara ugledal a je mnogo mladih goveda, vi e nego to ih pasi te mo e zadovoljiti. Sjetila se da je jo jucer pasi te bilo prazno. Uz istonu stranu brvnare niz suncokreta je zlatasto bljestalo na suncu. Majka ih je oduvijek sadila s proljea. Otac joj se zgurio u svojoj naslonjai na trijemu, ma jka se motala po kuhinji. Na rubu ume bilo je nekoliko osedlanih, upavih konja. Ta mo e biti Arch. Mirni, vrui ljetni zrak bio je kao nabijen napatim isekivanjem. Majka je poslala Molly da joj ne to kupi u selu. Djevojka se uvijek radovala tome putu za dana, ali bi se majka kao po navici sjetila neega ba pred samu veeru. Da ne bi pro la preko onog mjesta gdje konji stoje, Molly urno zaobide staju i mugne u umu da bi preacem izbila na stazu, sigurna da je nije primijetio nitko od onih jahaa t o su tamo s Archom. Prasna seoska ulica je spavala. I stari je Enoch Summers zaspao u svom duanu. Sta rac je bio eljan naklapanja, ali je Molly, iako zainteresirana njegovim ispitivan jem za Archa, hitro uzela sve to joj treba i ne gubei vremena pozurila natrag kui. Kad se na la na sjenovitoj stazi smanjila je korak da odahne. Na jednom zavoju, iz gustog zbunja sune jedna smea aka i zgrabi je za mi icu. Molly nije bila od onih ko je e vriskati, ali se stala otimati svim arom svoje mladosti i snage. Ni ta joj nije pomoglo, ona ruka je odvue izmeu bunja do male istine iza jednoga golemog palog bor a. Kad se suoila s tamnim licem Hacka Jocelyna, nije se iznenadila, ali je osjetila g adan strah. Zdravo, ljubavi! on razvue. Tebe sam ekao. Pusti me ree Molly i jednim sna nim trzajem oslobodi ruku. ta hoes? Zasto si me dovu ao ova-mo?Zna kako je, ne bih volio da me vide izvjesni ljudi odgovori Jocelyn. 110 Kao moj brat Arch, na primjer? Ne. Ja ne stojim slabo sa Slingerom. Mislio sam na onoga gada Andyja Stonehama. Taj sve vidi a i previ e misli. Dobro, Sta hoe ? Majka me poslala po ove stvari. Ona me eka. Neka eka. Mislim da sam i ja ekao i preesto i predugo. Morao sam se nai s tobom. Ako si morao, za to mi nisi dosao kui, kao to bi uinio svaki pristojan ovjek? Imam razloga, Molly. Ali ti na svu sreu mogu rei da je jedan od njih otpao, vise m e ne mui. Napustio sam Dijamant. Ovo je iznenadilo i duboko zainteresiralo Molly, ali to ona ne htjede pokazati. Samo je zirkala u kaubojevo lijepo ali zloudno lice u sjeni oboda sombrera. Na to rn lieu opazali su se tragovi jos nedavne tue. Vi e nisam mogao podnositi Jima Trafta nastavi Jocelyn. Mjesec dana i vise ekao sam priliku da odem. Onda smo se posvadili pa je od rijei do lo do pesnica. I je li te izmlatio? ini mi se da jest ree Molly pognata naglom i neodoljivom rado znalo u i eljom da pecne Jocelyna. Pa ... i jest potvrdi Jocelyn ojaeno. On je pravi ubojica s pesnicama, a takva tua nije za mene. Dok sam bio kod njih nisam ga mogao prisiliti da trgne revolver, pa sam najposlije oti ao. Tako. Znai. oti ao si za to da ga prisili da trgne revolver? Tono. Valjda ti se svia ideja? Meni je svejedno odvrati Molly la ui stisnutih zuba. Je li istina ono to je priao Bud Chalfack, da te je Traft uvrijedio na plesu u Fla gu? To mi je novo. Zar se tako ne to pria? otpovrne Molly kako bi sakrila zaprepa enje iza zvano Hackovim rijeima. Da, priia se, i ve je na sva ijim ustima. A ima li osnove? Ja ne mogu ljudima zavezati jezik. . Ali si plesala s Jimom Traftom i izi la u vrt s Ill Ako sam to uinila, Jocelyn, moja je.stvar koja se tebe ne tie. Tie me so, Molly Dunn. Znam da nee priznati ako je ne to bilo, ali bi morala imati to liko zdrave pameti da zna kako Jim Traft ne mo e imati po tene namjere s tobom. Mollyn pogled sklizne u umu. Djevojka je osjetila dubok bol. Do vienja, Jocelyn, ja idem ona ree i htjede poi. Tiho opsovavsi Jocelyn skoi na nju kao pantera. U njegovim je rukama bila nemona k ao list na vjetru. On ju je podigao i pritisnuo uza se. Samo izvijajui tijelo dje vojka je spasila usne od njegovih arkih poljubaca. Pekli su je na licu i vratu. Ostaje ovdje... dok ne budem gotov s tobom on je zadahtao. Djevojka se gu ila, jedva je smogla snage da zahripi: Pusti me ... ostat u. Spustio ju je tek toliko da joj stopala dodirnu tlo. ali nije olabavio stisak. M olly je gorjela od u arenog stida. Da se ne boji mogla bi ga ubiti. Svi kauboji im aju trenutke kad su nasilni i grubi, ali je ovaj ovjek nadasve okrutan, sti e je des potski i nemilosrdno kao da ima posla s udljivim konjom. Molly je shvatila da se mora poslu iti enskim lukavstvom, inae bi je moglo snai i gore, nepopravljivo zlo. Mj esto je pusto, po strani, daleko od svake brvnare, vriskati bi bilo uzaludno. I bolje ti je da se pokori ree Jocelyn pa je potrese. Molly Dunn, kad smo se upozn ali, nisi krila da ti se sviam. Dobro, sad je do lo vrijeme da to i plati . uj, ja sam napustio Dijamant da ja em s dru inom Cibeque. Ako si sluajno zacopana u Jima Trafta , kao one guske u Flagu, onda najbolje da to zaboravi . Jer sam ja ludo zaljubljen u tebe i moram te imati. I vjenat emo se im dodem do ... im doem do izvjesne gomilic e. Da se udam za tebe! Gospodine moj, pa to si ti uobrazio? Molly se zaprepasti i le cnu pred takvom drsko u. Hvala ti, svakoj djevojci laska brana ponuda, pa i meni, al i ti moram rei ne! Za to mora ? 7 Jer te ne volim. 112Koliko ja poznajem ene, brzo e ti pjevati drugu pjesmu, samo neka doem do svoje gomi lice. Do gomilice? Kako misli ? Pustimo to na stranu za sada. Sad me interesira tvoj brat. Haverlyjevi tvrde da mu ja nisam simpatian. Ne znam zbog ega, valjda jedino zato to sam bio u Dijamantu i to sam silazio ovdje da tebe vidim. Ja to i ne poriem! E, dobro. Ti e mene pomirit i sa Slingerom. Zar samo to? ree Molly. Strah ju je jo uvijek pritiskao, ali ipak nije mogla suspr egnuti drhtaj radosti. Koliko ja znam Archa Dunna, ta sitnica nee biti tako laka. Pazi, ja sam razmi ljao o tome odgovori Jocelyn. Pria se ra irila da se Jim Traft pon a ao preslobodno s tobom na plesu. Mi emo se pobrinuti da to odmah doe i do Slingero vih u iju. U stvari ti ce mu priznati da je istina i reci e mu da sam ja zbog toga na pustio Dijamant. Razumije . ljubavi? Razumijem da si stra no lukav i podmukao tip, Jocelyn ironino mu otpovrne Molly. Da joj je od toga zavisio spas ivota. Molly se ne bi mogla sudr ati od takvog odgov ora. Ali se Jocelyn na to nacerio, on je to primio kao kompliment. To si pogodila, mila moja ... A sad, zakuni mi se da e Slingeru rei ono o Traftu .. . i daj mi jedan poljubac ... pa bje i kui mami. Molly je po prvi put imala posla s mu karcem Jocelynovog kova. On' nije poput osta lih kauboja, nedostaju mu izvjesne lijepe osobine koje su uroene veini njih. Naslu tila je Molly da je on morao' upokoriti svaku djevojku koju je htio, bez obzira o kakvoj se radilo. Nije on uobra en nego je po prirodi nasilnik. Dok joj je ranij e bio antipatian, zbog neega odbojan, sad je pred njim osjeala istu mr nju i strah. Neu te poljubiti, ali u razmisliti o tome da ka em Archu ona odvrati nastojei da dobi je na vremenu kako bi izbjegla ovoj nesrei od koje e se dobro uvati ubudue. S tim te ne mogu pustiti, Molly ree on veselo. Taj je idiot bio siguran da mu ona ne smije pobjei. Uzeo je motati cigaretu, lagani je smije ak sjenio njegovo tamno, g latko lice. Djevojka svrne pogled s njega da joj ne bi u oima proitao nakanu. Mo e pobjei, samo d a se nae van dosega njegovih dugih ruku. Nema kauboja koji e je stii u trku. Pribir ajui sve svoje snage, mjerkala je udaljenost, oekivala pogodan trenutak. Iznebuha se munjevito sagnula i u isti as skoila, ispod grmlja je sunula na stazu. Jocelyn vikne i zaleti se za njom, ali ona pojuri kao strijela. Mogla je trati kao jelen. Njezini su mokasini brzo tapkali po kamenitoj stazi. On je te ko hripao za njom i zaostajao. Molly se osvrnu te se uvjeri da Jocelyn mora izgubili svaku nadu. Podrugljivo mu se nasmijala i zabrzala da mu pobjegne iz vida. Istim brzim trkom stvorila se na mjestu gdje je bila izbila na stazu kad je po la u selo. im se na la na istini, produ ila je korakom da vrati dah. Budala! Tvrdi i ilavi kauboj uobrazio je da e ona pasti na koljena pred njim! No, inae je zadovoljna ovim susretom. Hack Jocelyn je napustio Dijamant. To je zapanj ujua vijest, neuvena! On hoe u dru inu Cibeque, a naroito mu je stalo da se sprijatelj i s Archom Dunnom. Tu se krije neki lopovluk! Nije samo ona u pitanju. Sjetila s e Jocelynovog izgleda i njegovih rijei, njegovih gesta. Kako je mrano zadovoljan s amim sobom! Smislio je neku krupnu prevaru. Da, lukav je on! Samo na kakav nain el i pridobiti Slingera Dunna! Ako se uope mo e ugoditi samotnom umskom vuku, onda bi t o sigurno uinila Jocelynova prepredena la . Sjela je na jedan panj da se odmori. Tek sad joj je sinulo na to se u biti svodi i tava slo ena situacija. Jim Traft je u opasnosti. Od ove pomisli prepala se gore n ego kad ju je Jocelyn napao. Jocelyn e ubiti Jima, a ako on nee, onda e to uiniti Sl inger ill netku od Haverlyjevih. Sa zaprepa enjem se pitala kako joj to nije palo n a pamet ranije. Krv joj se sledila u ilama. Po to je izdao Dijamant, Jocelyn e prihvatiti dru ina Cibeque. Dodu e, ona sumnja da e A rch bili odu evljen. No, neki se pakleni planovi kuju, a Jocelyn im je, izgleda, g lavni pokreta. Na to li je ciljao kad je spomenuo gomilicu? Koliko ona zna. taku jah aci zovu novae do kojeg raunaju doi po neko.i 114 srei ili lukavstvu. Jocelyn je sigurno mislio na ovo drugo, a svota nee biti mala. Molly je lupala glavu trazei neko rje enje, ali joj trud bio jalov. Uto je majka opazi gdje dokono sjedi na panju pa je zazva. Molly zurno poe kui.Tako mi svega, tebi je potrebna vjenost za svaku sitnicu oporo e majka. Ne bih rekla da je sitnica kad te na putu napadne jedan grubijan kaubojski otpov rne Molly. Tko? skoi majka ispitivaki zurei u Mollyno u areno lice. Djevojka ne odgovori nego se hitro kao vjeverica uspu a uz ljestve do otvora potkr ovlja koje se nalazilo nad trijemom. Potkrovlje je imalo dvije prostorije, po je dnu nad svakim krilom brvnare. Nad kuhinjom je bila ostava, a nad dnevnom sobom bio je Mollyn kutak. Na suprotnom je kraju bio grubi prozor to ga je usjekao Arch . Krov u obliku prevrnutog slova V bio je tako nizak te se Molly mogla uspraviti samo ispod sljemena. Ta je prostorija bila Mollyna jedina soba jo od djetinjstva ali ju je ona voljela vi e nego dnevnu sobu u kojoj su joj roditelji spavali i prepirali se. Arch je u svoje vrijeme spavao na trijemu i tada se Molly osjeala sigurnom, ali se sada ve g odinama sklanja za no pod borove i jele. Namje taj je u Mollynom sobiku bio od kune i zrade, a od toga je Molly sama napravila neke stvari. Ipak je ona bila zadovoljn a svojim potkrovljem sve doonda kad ju je gospoa See odvela u Flagerstown. Uostal om, u mnogim je stvarima bila drugaija prije one nesretne posjete gradu. Bilo kako bilo, Molly je istila i redila svoj golubinjak, kako ga je sama zvala, u njemu su divno mirisale borove i jelove grane preko kojih je djevojka prostira la ebad. Le ei, poku avala je smisliti izlaz kroz onaj zaluujui splet okolnosti u kojima se na la tako naglo. Kad se spremala da se odazove majinom pozivu na veeru, ula je Archev spor korak prae n zveckanjem mamuza. Kad je na nogama imao mokasine uope ga nisi mogao uti tako mu je korak bio lak. Gdje je Molly? on upita. Ne znam. Podigla je nos zato to sam je ne to upitala, pa je odlepr ala nekamo. 115 Neka tvoja pitanja zaista idu ovjeku na ivce ree Arch. A to si je sada pitala? Dosla je kui sva crvena i usopljena. Predbacila sam joj da se dugo zadr ala, a ona mi je odgovorila kako ju je na putu doekao jedan grubijan kaubojski. Onda sam je pitala tko je to bio. Ona je ve i odvise razvijena i zgodna da bi bila sama na stazi. Razvijena! Pa ona je patuljasta i nije ba tako vra ki zgodna! Molly nije vi e dijete. O tome sam se osvjedoio, budi sigurna. uo sam da je daleko n adma ila sve one djevojke u Flagu na plesu. Ja nikad ni ta ne ujem po ali se majka. Zarobljena sam u ovoj brvnari od jutra do mra ka. Da mi je pobjei odavde prije nego umrem od tuge... Takvo je majino kukanje Molly slu ala ve godinama, ali se zapanjila uv i Archa kako uvj erava majku da ce mo da ubrzo oni odseliti iz Cibeque. Arch! to si sad uinio? upita majka. Jo ni ta, ali mislim da u uskoro doi do gomilice. Hm!.. . Zovi sestru na veeru. Arch pride rubu trijema i vikne: Hej, Molly! Djevojka se odazva tobo e pospanim gl asom: Da, Arch. Tu sam. Sta hoe ? Veera je, umski mi iu. Saekao ju je udnu ljestava da je veselo pljesne i spusti na tlo. Nisi vi e dijete. Te ka si kao vrea graha. I vrijedim otprilike toliko dometnu Molly. Ti se odjednom jako interesira za mene , Arch. Da, i vi e no to ti misli . Nas dvoje moramo malko razgovarati poslije veere. Djevojka je netremice gledala u one prodorne oi, a osjeala je da joj lice gori i i gra joj svaki ivac. Ali ne odgovori. Onda je ocu odnijela veeru koju je postavila na dasku to ju je prethodno polo ila preko priruja naslonjaa. Djevojko, ta hoe Arch od tebe? upita otac. Ni pojma nemam, tata. Njemu tako dode. Ovdje se sva ta dogada. Svi misle da sam slijep. da ne vidim ni ta sjedei na ovom trijemu, ali u moje oi jos dobre za stokokradice. 116 Molly je vidjela kako je Arch digao mr avu glavu pokretom orla, te je ocu dobacio mrk pogled. I nju je uznemirila oeva zajedljiva primjedba, premda je on obiavao po nekad izbaciti i kakvu sarkastinu aluziju na poslovanje govedara. On ih je sve mrzio, te ljude to zive od krupne rogate stoke, i nije pravio razlik e izmedu ranera i stokokradice. Nije mogao zaboraviti svoje vrijeme, doba kad su ovce vladale pasi tima. Molly je utke pojela svoju veeru, zapravo se pridru ila opem muku. Dobro, sestrice, a sad se pro etaj sa mnom suho ce Arch ustajui od stola. I ne gledajui u brata, Molly je znala da joj se ne to sprema, ali se nije mnogo upl a ila. Arch je odskora inae veoma tajanstven. On ju je poveo du ruba polja prema pot oku. Jare je nestalo, sunce je bilo zapalo, ali se vrh Dijamanta jos ario utim i c rvenim ognjem. Kad su stigli do mjesta gdje se staza spu ta u klisuru, Arch stade i ree: Ne moramo ii dalje. Ovdje te nitko ne mo e uti makar i kre tala. Nisi ni najmanje duhovit, Arch otpovrne Molly. I znaj da me ne mo e natjerati da kr e tim. Tko je bio taj grubijan kaubojski koji te je saekao na stazi? Hackamore Jocelyn. To sam i mislio. Kad si se vraala iz duana? Vidio sad te kad si krenula, i la si nao kolo. Da. I on me je valjda vidio, dok me je ekao na putu. Dobro. I to je uinio, Mol? nastavi Arch. Iako joj je brat bio ovjek koga je te ko pro zreti, Molly jos uvijek nije nalazila razloga za neki veliki strah. Zato je odluno odgov orila: Arch, nisam du na da ti sve ka em! I nisi, ako emo pravo. Ali bi trebalo da mi ka e . Jadan tata, on je gotov, a mama .. . ah, ona ne valja. a ni ja ne valjam, to se toga tie. Ali sam ti ipak brat, Molly . Molly je prvi put slu ala brata da govori na ovakav nain. Arch, pa ti... ti mi ne vjeruje ona promrsi. 117 Do vraga, tek sam zadnjih dana vidio da si 1 prestara da ti ovjek vjeruje. Onda ... kako da ti se povjerim? ona ce neposredno. Molly, zar hoe da silom istisnem istinu iz tebe? Nije me volja. Onda mi reci: je li ti mio taj kauboj iz Dijamanta? Koji? nasmijala se Molly. I on se nasmijao. Poen za tebe. Ali sam ja zasad mislio na toga Jocelyna. Molly mu otvoreno ree to ona misli o Jocelynu. Neka me vrag nosi! A meni su servirali da ga ti rado gleda . Tko ti je to rekao, Arch? Pa eto, pria se. Netko je slagao. On mi nije ni najmanje simpatian. Ako hoe da uje , ja u ti ispriati av je on ovjek, bar koliko ja znam ... Ali, vi e bih voljela da ti ne ka em. Za to? Najprije si rekla da ce mi ispriati. Zato to e se ti raspaliti pa e pojuriti u novi obraun. Molly, u svakom sluaju nemoj se kladiti da se Jocelyn i ja neemo obraunati, jer bi slabo pro la. Seth mi je i previ e punio u i s Jocelynom. Sumnjiva mi je ta njegova br iga. Vidim da se ne to sprema. Meni se ini da Jocelyn hoe da izda Dijamant i da se n ekako pridru i dru ini Cibeque. Siguran nisam, ali mi se taj kauboj ne svia. Ne znam, mo da sam tvrdoglav. Mo da je to zato to je on tu i tamo trgnuo revolver. Ali bez ob zira na to, ako je on spreman danas da izda Trafta, sutra e biti spreman da izda nas. Dok je Arch jo govorio, Molly odlui da bude iskrena, da ni ta ne pre uti, iako joj je srce skoilo u grlo kad se sjetila kako e bratu dati zgodnu priliku da je pita za J ima Trafta. Arch, pogodio si poela je brzo. Jocelyn je napustio Dijamant. On se potukao sa... Jimom Traftom, kako ka e, i to mu je bio povod da ode. Jedno mu je oko bilo crno,usna rasjeena, imao je i drugih tragova pesnica. I.. . i... Zastala je da olak a b reme na grudima ali nije uspjela. Jocelyn me 118 htio prisiliti da ti ispriam jednu la . Da ti ka em kako je on napustio Dijamant zato . .. zato sto je Jim Traft uvrijedio mene. I onda bi on mogao trgnuti revolver na Trafta! Slinger zvizne tiho i dugo pa promrsi neku krupnu psovku. Njegova smea ruka sunu kao zmija i skr i jednu suhu cedrovu granicu. Molly, objasnila si mi jedan dio te kuhinje on e zadovoljno. U sto dolara se klad im da Jocelyn kani ui u Cibeque. Tako mi je i rekao potvrdi Molly pa potaknuta olak anjem stane bratu priati sve od poetka. od asa kad ju je Jocelyn doekao na putu te se sjetila svake rijei i svakog m omenta onoga susreta. Sad smo naistu s Jocelynom gundao je Slinger. Samo se pitam... samo se pitam na k akvu kartu igra Seth... i da ovo nije mo da njegovo maslo. Sethu ne bih vjerovala ni da mi se kune majkom ree Molly. Mozda nisi pogrije ila, Molly. Samo to te ko vjerujem da bi Seth Haverly varao mene, a ponajmanje da me vara s nekim iz Dijamanta. A sad preimo na ono glavno. Samo to je uzgledala, Molly je shvatila smisao bratovih rijei. Dunn je epa za ovratn ik bluze i uvrne ga tako sna no da je materijal u tinio djevojin vrat, pa je sporo po tegnu k sebi tako da joj se lice naslo na nepunu stopu od njegovog lica. to je s torn priom da te je Jim Traft uvrijedio? Ne znam to si uo, Arch, ali je to la . Jesi li se upoznala s njim? Jesam, na sajmu. Is njim si i la na ples? Ne, i la sam s gospodom See ... I on je do ao... pa sam s njim plesala jedan ples. I to je sve? Nisi bila s njim na mjeseini, u vrtu? Da ... izi li smo ... malo. I on te je zagrlio? Dunn e, naginjui se nad nju. Ovaj... da ... da apne Molly. I dozvolila si mu? Jak je i krupan ... to sam mogla uiniti? Ali Sam ga o amarila. 119 Sto znai da si se osjetila uvrijeenom. Objasni mi za to ka e da nisi bila uvrijeena? Slu aj me, Arch ... i nemoj me gu iti ona e opui. Ja ... ovaj ... nisam bila po ten m. U stvari sam ja ... ovaj... on mi se dopao ... stra no! Valjda je to vidio na m eni ... Ali kad sam se na la u njegovom zagrljaju. ja sam ga udarila. Htjela sam . .. htjela sam da on misli da se ja osjeam uvrijeenom. Smatrao me damom, djevojkom koja je daleko iznad onoga to u stvari jesam. I tako... ja zapravo uope nisam osje tila neku uvredu ... Da, udarila sam ga, ali je to bilo neiskreno. I... Stra no ti se dopao! zapanji se Arch. Molly Dunn! Da, Molly Dunn doeka Molly ohrabrena srdnjom. Tono tako. Samo to i ja imam srce, ia ko spadam u Dunnove iz Cibeque. Ne zamjeram ti, Molly on odvrati, kao shvaajui neumitnu injenicu, i pusti djevojku. Jo si dijete. On je zgodan mladi. I umije lijepo priati. Ali je stvar u tome, Moll y, to je on od Traftova roda. Bogat nasljednik. I nije mogao imati po tene namjere prema tebi. Arch, ako sam dijete, ali nisam budala. Znam kad mu karac ne misli po teno sa mnom. U tome imam iskustva. Danas, kad me Jocelyn zgrabio, odmah sam znala ... Ali Jim Traft nije mislio tako. Na to se mogu zakleti. Molly, zaludio to lijepim rijeima ree Dunn zapanjeno. Nije. Nije gubio vrijeme na rijei... tek sto smo iza li na mjeseinu ... sve je to bi lo zbog bijele haljine. Koje bijele haljine? One koju mi je kupila gospoa See. Divna je. On ... oni... svi su tamo govorili da izgledam ... Jadno dijete! Mo da su svi oni krivi. Do vraga i ta See.Arch, mora me jednom vidjeti u toj haljini. Tebi ne treba nikakva bijela haljina, Molly. I bez nje znam koliko si zgodna ... Mislim da je sam Traft kriv to ga ti toliko brani . Ali to nije po teno! On uporno odmahne upavom gluvom. Ja znam da je on kriv to si se ti osjetila poni enom kao Molly Dunn iz Cibeque. Nem oj mi reci da nije tako. Ne, to neu rei. Ne mogu. Ali moram rei da se on iznenadio kad je uo tko sam. I rekao mi je to misli. Poslije je poku ao da to nekako popravi, ali... ali, srce mi je bi lo puklo. Dunn je mahnuo rukom, brzim, rjeitim pokretom punim osvetnikog gnjeva. Za mene je to gora uvreda od onog grljenja on ree s notom patosa u njegovom tonu. Istina je. Arch, i mene to pee. Ali on to nije rekao namjerno. Uostalom, zar ne p ostoji razlika izmeu Molly Dunn iz Cibeque i Jima Trafta s Istoka, bogatog, obraz ovanog i s uglednim imenom? Sad si rekla ono pravo. S uglednim imenom. Dok si ti ki staroga Johna Dunna i ses tra Slingera Dunna! To sam mu i rekla. Prije ili poslije? Poslije. Zna se, poslije. Ne, Molly, tu nema gre ke. On se samo igrao s tobom. Na nekom skr ivenijem mjestu, on bi i ao dalje. I oduzeo ti ast! Nel oajniki vrisne Molly pogodena bratovim rijeima kao no em. I kako vidim. ti bi mu dozvolila sve sto on hoe. Kako moze .'.. da tvrdi ne to tako! zajeca Molly. To je la . Sad me ti vrijeda ! On tmurno odmahne glavom i svrne s nje svoje u arene oi da mu ona ne proita misli u njima. Potom ode te djevojka osta sama, prepu tena svom bolu i zebnji. 121 GLAVA 12. Danima je Molly ivjela u stalnoj napetosti i strepnji pred buduim zbivanjima kojim a je nazrijevala sjenku. Brat joj je bio u jednom od svojih perioda crnog raspolo enja. Radio je u polju ka o da bi htio nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Uveer nije odlazio u selo. Haverlyje vi su dolazili svakoga dana i s njim zapodijevali nekakve dugake razgovore nakon kojih je on bivao jos tmurniji i utljiviji. I onda je Molly jednoga jutra si la s potkrovlja i vidjela da je Arch osedlao konj a i na njega privezao mali zavezljaj. Gdje ide , Arch? upitala je za dorukom. Na Dijamant, a ti da nisi maknula od kue otpovrne joj on grubo. Za to ide ? U prvom redu zato da vidim da li me ovi moji la u ili govore istinu. Seth i njegov novi drugar hvale se da su na Dijamantu postavili jedno upozorenje: kako Cibequ e ne dozvoljava da ograda ide dalje od East Forka, u sedlu ispod Dijamanta. Budu li je nastavili iza te toke, na i e je ru iti. A radi ega jo ide ? strepei upita Molly. Ti bi to morala znati pogleda je on mrko. Sva prestra ena, Molly pode za njim prem a konju gdje ih majka nee uti. Kad je an htio uzjahati, ona ga zaustavi drhtavom rukom. Al i nije znala to da mu ka e, samo se tresla od pustog straha. Arch, ako me zaista voli ... onda nee ... On je zurio u nju, dirnut ako ne njenim rijeima a ono njenim uzbuenjem. 122 A tko ti je rekao da te volim? Nitko, ali me ipak voli , zar nije tako? ona ce planim glasom. Netko me mora voljet i... inae ne mogu ivjeti. I dosad si ivjela i bila zdrava kao drijen on ree izbjegavajui da odgovori na njeno pitanje. Jedino mi ti mo e pomoi ona zabrza. Ja se te ko borim da ne postannem ona Molly Dunn a koju me dr e. Ali ne mogu ii predaleko. Zamrzit u te ... ako ... ako ti... Ali je Arch ostao tvrd kao kremen. Molly shvati da je svojim uzbuenjem samo pojaala njegovo nepovjerenje. Ti si bila i ostaje Molly Dunn on gorko odvrati i odjaha. Skrivena u svom potkrovlju, Molly je trpjela nesnosne muke. Kad vi e nije mogla iz dr ati. si la je i potra ila svoga konja. Nauila je jahati jo kao dijete, ali nije sjela na konja vi e od godinu dana jer nema sedla pa joj je neugodno da se u selu pojav ljuje na golom konju. Dostojanstvo esnaestogodi nje djevojke neugodno je iz mnogih razloga. Svoga je ponija na la na sjevernom kraju istine. Bio je plahovit te ga nije lako uh vatila, ali kad ga je najzad dr ala i tap ala po vratu, stade se pitati to joj treba. Zapanjila se shvaajui da bi bila kadra odjahati na Dijamant i upozoriti Jima Traf ta na opasnost koja mu prijeti. No, i pored te ke svoje muke, bila je svjesna da J imu jo uvijek ne prijeti opasnost, dokle god se ograda ne podigne preko cijelog D ijamanta. A u dolini vlada ope mi ljenje da ograda nee stii tako daleko. Osim toga, b rat joj jutros nije imao onaj svoj uobijaeni izgled kao kad odlazi na kakav obraun . Tri dana kasnije, kad se na la s majkom u selu, ula je da joj je brat bio tu, te da je bio pijan i nabru en. U duanu je na la Andyja Stonehama koji je radio kod staroga Enocha Siimmersa. Imam puno toga da ti priam, kako bi bilo da dodem veeras? apnuo je Andy dok ju je p oslu ivao. Molly kimne te se pridru i majci osjeajui kako je ne to te ko ste e u grudima. Stari je Enoch bio raspolo en da brblja. 123 Koje ta se de ava oko West Forka. Ovako ivo nije bilo jo od jesenjeg okupljanja stoke. A to se to de ava? upita Mollyna majka. Prolaze jahai, stoka se goni... Zar u ovo doba! No, to je zaista udno! Tako vam je to, gospodo Dunn! To je zbog one ograde. Jeste li uli posljednju novo st o Jimu Traftu! Gdje ja mogu uti novosti? Molly osjeti kako joj se are obrazi. Da, ovo je zaista novost odvrati trgovac. Mladi je Traft svugdje istakao obavjes tenja da nee postavljati nikakva prava na stoku koja je ve si la u kanjon Sycamore. Ograda mu je pre la poetak Sycamora i sad je opet na Dijamantu. I to je sva novost? indiferentno ce gospoda Dunn. Znate, svi smatraju da se Jim Traft na ovaj nain pokazao fer prema Cibeque nastav i Summers. U gu tarama Sycamora valjda ima preko tisuu junica, a da ne govorimo o k ravama i telcima. Juer su Seth Haverly i njegovi prodali ovdje skoro dvjesta dvog odaca. Po etrdeset osam dolara grlo! Oti li su po novo stado! Oni e pokupiti svu onu stoku prije nego drugi doznaju za nju. Cetrdeset osam dolara po grlu! uzvikne gospoa Dunn. Je li Arch bio s njima? Nije. Izgleda da se on razi ao s njima. Ali je sino bio u mjestu. Ba je on donio vij est da je ograda stigla do Tobeovog izvora. Uznemirio je sve oko West Forka. Tob eov izvor je prilino daleko na Dijamantu. Dok je majka birala robu, Molly je ekala, rastrgana suprotnim uvstvima. S jedne st rane se radovala to se o Jimu govori lijepo, ali se u isti mah jezila s pomisli d a je on sa svojom ogradom ve pro ao kanjon Sycamore. To je bila neprelazna mea koju su odredili jahai iz gu tara, a Traft se nije obazreo na njihovo upozorenje. Znai da se sada nalazi oko deset milja od West Forka, a do istonog kraja Dijamanta imat e jos svega etrdesetak milja. Molly je esto jahala gu tarama kanjona Beaver i d obro poznaje put do Tobeovog izvora. Jednom je bila i na Derrickovoj stazi, ali nije sigurna da e je opet nai. 124 Naveer je poslije veere ekala Andyja kod dvori nih vratnica. Jo nikad nije uinila tako ne to, znala je da e to njemu upasti u oi. Gle! on je uzviknuo kad je stigao te joj se nasmije io svojim ru nim licem. Ti umije i drugaije kad ti ne to treba, je li, Molly? Jest, Andy. Sad vidi to znai biti ljubazan sa mnom. Ja sam puna briga i potrebna mi je tvoja pomo. Imas i razloga za brigu, Molly. Maknimo se odavde da nas ne vide. Ja se stra no bo jim onoga Jocelyna.Djevojka ga povede iza brvnare, du ruba istine do potoka i stade kraj jednoga gole mog oborenog bora. Ispod njih je uborila jantarna voda preko kamenja; vjeverice i ojke su buale; uma je bila puna utog sjaja sunevog zapada. Molly, sino sam sluajno nabasao na ne to sto mi je utjeralo grdan strah u kosti poeo je Andy. Poslije rada sam oti ao na rijeku da ulovim koju pastrvu. Kad sam se vraao stazom, vidio sam Setha Haverlyja i jos neke jahae. Sakrio sam se u bunju. Mislio sam da e oni proi dalje. Neka ih vrag nosi, oni su stali na jednoj maloj istini ni etrdeset koraka od mene! Seth, njegov brat Sam i Hack Jocelyn. Haverlyjevi su os tali ha konju, dok je Jocelyn sjahao pa se etao goredolje, bio je jako nervozan. e kali su nekoga. Sigurno Slingera ubaci djevojka. Tako je potvrdi Andy. Jocelyn je govorio da Slinger nee doi, a Seth ga je uvjerava o da hoe. Ostali su do mraka. uo sam sve Sto su govorili, mogao bih ti ponoviti sv aku rije, ali evo ti ukratko o emu se radi. Jocelyn se zdru io s Haverlyjevima i oni kane podvaliti Slingeru. Hoe da presijeku icu na ogradi a krivicu da bace na Slin gera. Onda e oteti Jirna Trafta i zatra iti veliku otkupninu od njegovog strica. Jo celyn rauna na taj dobitak. Ali sam ja pogodio da Jocelyn igra i na neku skrivenu kartu, samo to Seth to ne vidi. Mo da Slinger zna o emu se radi, kad nije htio ni ut i da Cibeque primi Jocelyna. On niJe htio poi s njima da tjera stoku. Sve sam to doznao iz njihovog razgovora dok nije do ao Slinger. 125 Oh... ipak je do ao? uzvikne Molly teSko di ui. Jest. Ba pred sam mrak. S njim su bili Hart Merriwell i Boyd Flick. Slinger se ob ratio Sethu, mirno mu je rekao: Seth, ja prekidam s dru inom Cibeque. Bez zamjerke. Mo da ste u Jocelynu na li boljega ovjeka od mene. U svakom sluaju, ne mogu primiti d io novca od prodaje stoke koji si mi poslao. Hvala, ali ti ga moram vratiti.Andy je za utio asak pa nastavi: A Seht mu ka e: U redu, Slinger. Svoj si gospodar. Ni s moje strane nema zamjerke. Ali ce pogrije iti ako ne bude posao s nama u otmicu J ima Trafta. To je pravi zlatni majdan. Stari e Traft platiti deset somova a da ne trepne okom. Slinger mu je priznao da je zamisao lukava i glatko izvediva i da j e to laka para, ali se on ipak ne mo e slo iti s tim. Za to ne mo e , koga vraga? stao se derati Seth ljut kao ris. Imam vi e razloga, odgovorio mu je Slinger. Ali je za mene vazniji taj to u ubiti Jima Trafta. S tim smo raunali, rekao je Seht, ali zar ne moze saekati dok mi ne dobijemo otkupninu ? Ni govora, odbio je Slinger. Meni se to ne dopada. I ako naiem na koga od vas na Dij amantu, momci, smatrat u to osobnom uvredom. Razumijete me? Nismo gluhi, odgovorio je Seth, pa je lukavo promijenio ton te je pomirljivo nasta vio: Ali zna da me stra no iznenauje ... ta mogu? prekinuo ga je Slinger, i mene je to ta iznenadilo... Slinger je naroito nag io svoje posljednje rijei. Onda je odjahao, pa ... I sve si to uo sino? oajno ce Molly. Da. ka em ti da jo bilo oko zalaza sunca. N;.ma su u selu rekli da je Slinger bio pijan! To je netko lagao. Bio je trijezan i hladan kao led. Upla io je one ljude, Molly. Poslije ga vi e nisam vidio. Ali, da ti nastavim to je bilo dalje. Da si ih ula kako psuju! Seth manje, ali Jocelyn! Opet su se ne to dogovarali. Slo ili su se da ih ni je briga to e Slinger umlatiti Jima Trafta, ali da im on na taj na-in kvari posao. Uvidjeli su da se moraju odrei otkupnine. Onda je Jocelyn predlo io ne to drugo. Ako 126 im Slinger upropasti zamisao time to ubije Jima Trafta, oni e iskoristiti takvu pr iliku da otjeraju jedno veliko stado, pa e i za to bacati krivicu na Slingera. To se dopalo brai Haverly, pa su nagovorili i Merriwell a i Flicka. I tek onda su k renuli. Ali me je jedan konj valjda osjetio prolazei kraj mene, pa je tako poskoio te sam mislio da ce se sru iti na mene. U ovom bunju se ne to krije! rekao je Jocelyn. A ja sam se u asno prestra io pa sam za dio kroz umu. Jocelyn je zaurlao kao vuk i zap ucao za mnom tri puta. Ne znam kako me nije pogodio.Andy, otkrit e da si to bio ti prepade se Molly. Mo da i hoe, ali ipak ne vjerujem. Ja u se svakako paziti Jocelyna, otvorit u etvore o da ga primijetim na vrijeme ako mi naie gdjegod na put. Ali Jim Traft nee na vrijeme primijetiti Slingera zakuka Molly. I ja mislim. No, Molly, zar ne brine malo previ e za toga Trafta? Koliko i za Slingera, Andy. Sve je to stra no. Oh, to da radim? to da radi ? Djevojko moja, tu ne moze ni ta uraditi! U njegovom je tonu bila izra ena sva apsurdnost Mollynog pitanja. Djevojku zapljus ne val bespomonog oajanja. Ipak... -zar ne bi mogla odjahati do Tobeovog izvora, n ai logor dru ine Dijamant, i spasiti Jima Trafta kako od njenog brata tako i od Hav erlyjevih i njihovog novog, podmuklog kompanjona? Do Tobeovog izvora ima samo de set milja. Za pola dana mo e lako prevaliti put tamo i natrag. Samo da izbjegne Sl ingeru! Morat e saekati dok on ode, jer bi inae mogao banuti kui u svako doba a onda bi joj lako na ao trag i stigao bi je za tili as. to se tie njegove ubilake nakane, o n sigurno nee ujahati pravo u logor Dijamanta. Slinger sporo izvodi svaki svoj Pl an, oprezno i tajnovito. On e kao kakav Indijanac vrebati na stazama. Potaknut osjeanjem svoje va nosti, Andy je ponovio neke momente kojima je sino bio s vjedok pa je Prezno nabacio kako je mo da uputno rei Slingeru da se protiv njega kuj e urota. 127 Molly, ti bi mu mogla rei da si sve to sama ula on nastavi. Slinger e ti vjerovati. Da, svakako. Tako bih ja ostao po strani. Ja se jezivo bojim Jocelyna. On ga ve ima sa mnom zbog tebe. Da, to sam vidio. Bilo mi je dovoljno da mu uhvatim samo jedan pogled. Andy, ja te neu odati Molly e uvjerljivo. Puno ti dugujem ... Da, valjalo bi da ka e m Slingeru. Samo... moram razmisliti. Vrijeme je da se vratim kui. U sumraku su pro li umom. Kad je Andy srame Ijivo uzeo Molly za ruku, ona ga nije odb ila. Zaslu io je neku nagradu kad se toliko brine za njenog brata i kad je njoj ta ko odan. Otpratio ju je do dvori nih vratnica. Andy, postao si veoma ljubazan sa mnom ona ree. Svida mi se zbog toga. Osim tebe, nemam prijatelja u cijeloj ovoj na oj dolini. Voljela bih da ti mogu biti'i nesto vi e, ali ne mogu. Za eljela mu je laku no i otrala do brvnare. Na trijemu je bilo veoma mracno. U kui n ije bilo nikakvog svjetla. I red je da se vrati trkom zauo se spor, miran glas iz tmice. S kim si bila? Uinilo mi se da je Andy. Arch soptala je Molly penjui se u tmici na trijem. Da. bio je Andy. Svia ti se taj momak? Da .. . mnogo vi e nego to mi se sviao ranije. Pa, ni Andy nije najgori. On ipak radi. I ne grglja a!kohol cijelo vrijeme. Hoce li sada ostati kod kue neko vrijeme? upita Molly sjedajui kraj brata. Na boku je osjetila dodir njegovog revolvera i od toga je marnu e sitni ledeni trnci. Tati je danas opet bilo zlo ree Arch ignorirajui njeno pitanje. I izgledao je slabo uzdahne Molly. Gdje je mama? Pomogla mu je da legne, mislim da je sada tamo ... Ja ovdje sjedim i razmi ljam. O emu? Jednom i o ovom prokletniku koga zovu Slinger Dunn. Tata propada, a mama ... Ja sam ionako 128 malo kod kue, pa mi je svejedno, ali ti trpi , Molly. ta da radi kad se ova na a obitel j raspadne? A to e sigurno biti jako brzo. Molly alosno uzdahne i potra i bratovu ruku da u njenom stisku nae utjehu. Treba pogledati stvarnosti u oi on nastavi. Ja u ili poginuti ili u morati da napus tim Cibeque. Tata nee jo dugo, a mama e se vratiti u Illinois. Hoe li i ti s njom? Molly je razmi ljala neko vrijeme. Ne bih i la ako me ona ne prisili. A ne bih voljela ni ostati ovdje. Mogla bih se zaposliti u Flagu. Ideja nije lo a. Samo istjeraj svaku ludu bubicu iz glave. Kako misli , Arch?U pogledu Jima Trafta. S njim bi ti stradala jos gore nego do sada. Iako je bratove rijei nisu iznenadile, Molly osjeti kako joj hladna struja tece t ijelom. Prema tvom rezonu, stradat u u svakom sluaju ona odgovori turobno. I to je prirodno. Za Dunnove noma radosti u ivotu. Da sam prije znao ono to znam s ada! Molly zakljui da je momenat pogodan da bratu ispria to zna. Slu aj, Arch: dru ina Cibeque ti sprema podvalu. To je maslo Jocelyna. Ali'ni Seth H averly nije bolji od njega. Oni bi htjeli da se ti udru i s njima te da Zajedno otm ete Jima Trafta kako biste za njega dobili otkupninu. Dodu e, ti to ve zna i odbio s i, ali ima i drugih stvari koje ne zna . Pazi ti vra jeg umskog mi ia! on usklikne. Bila si sino tamo? ula sam vi e nego to si ti uo ona otpovrne izbjegavajui direktan odgovor. Tako! Znai, ono su za tobom pucali po to sam Ja oti ao? Jocelyn je uo sum u zbunju pa je opalio tri metka. Ja sam se premi ljao da li da se vratim... Ali, Praj mi to si ula. Ona mu ukratko prepria to se desilo na stazi u mi. onako kako je to ula od Andyja. 129 Sto mu bogova! promrsi Slinger Dunn ste ui sestrinu ruku. Slutio sam ja! Jocelynu i onako nisam vjerovao, ali se nisam nadao da e Seth biti takva podia kukavica. Tak o mi svega! Arch, gore ne mo e biti nastavi Molly uzbueno. Oni namjeravaju presjei icu na ogradi i baciti krivicu na tebe. A ako im propadne plan s otkupninom, ukoliko ti ubije J ima Trafta, onda e otjerati jedno veliko stado. I za sve e baciti krivicu na tebe! Osjetila je kako se brat sav ukoio te je dugo utio. Potaknuta njegovim mukom, Moll y ga zamoli neka napusti svaku osvetniku namisao i ode nekamo daleko. I da im tako olak am posao? on e oporo. Ne... sad im znam planove, pa u poslije obra nati i s njima. Si ao je s trijema. Be umno je koraao u svojim mokasinima, njegova je tamna prilika b rzo nestala u tmici. Molly poklopi usta rukom. Zar vrijedi da ga zazove? Potrese na i ojaena, popela se u potkrovlje i uvukla u krevet. Nekoliko je sati provela u patnji i muci, ali je na kraju dosla do odredene, vrste odluke te je zaspala. U prvi cik zore ona je s potkrovlja virila, motrila je brata kako ustaje s le aja na trijemu, navlai izme, natie mamuze i opasuje revolver. Onda se izgubio u tmici d a se ne to kasnije vrati s konjem. Smo-tao je ebad, spremio dvopeka i mesa te je us koro odjahao na svoj zadatak. Molly je sjedila i smi ljala plan. Brata e pustiti nekoliko milja naprijed, onda e s e ona popeti na Dijamant, pa kad se nae na izvjesnoj udaljenosti od Tobeovog izvo ra, skrenut e s puta, zaobii ce Traftov logor, te e se stazom vratiti s one strane. Nee zalutati ako samo malo skrene sa staze. Opasnost le i u tome da je ne otkrije Slinger. Sigurno bi je izmlatio na mrtvo ime. Dobro, neka Slinger poduzme to god hoe, samo da ona ostvari svoju zamisao i spasi Jima Trafta od neprijatelja. To e z apravo biti kraj za Molly Dunn iz Cibeque. Cijela e je dolina mrziti, od jednog d o drugog kraja. Izdajica! Glupaa mala koja je izdala i brata i rod svoj za ljubav covjeka to se samo Poigrao s njom! Ona e postati predmet opeg prezira. 130 a to se tie Setha Haverlyja i Hacka Jocelyna ne samo prezira. Ona dobro zna Cibequ e. Seth bi je udavio a Hack bi uinio i gore. Od ovakvih misli u Molly je rastao u a s, ali joj se nije pokolebala odlucnost. Prije nego to je majka ustala, Molly obue svoje odijelo od jelenje ko e i spusti se s potkrovlja s ebetom koje odnese u staju i prebaci ga na svoga ponija. Najprije je nahranila konja pa je smotala jedan laso i privezala ga za kraj povoca. Na vedrom nebu dizala se plamena suneva kugla. Dijamant, divlji i strm, kao da je dozivao Molly. Hrabrost joj je jaala svakim momentom. Jasnije je sagledala ljepo tu i dobrotu svoga djela, ukoliko ga ostvari s uspjehom. To bi ak i njeni morali shvatiti s vremenom. to si ustala tako rano? upita je majka. Nisi ula Slingera? odvrati Molly koja je znala kako e svrnuti pa nju sa sebe. Nisam i vi e ga nemoj nazivati tim imenom majka e svadljivim tonom. Zar ti to nisam rekla tko zna koliko puta?Mama, ako je moja slutnja tona, on je nakanio da jo ne to doda svemu onome to mu je d onijelo takvo ime. Oh, neka nam Gospod pomogne! zakuka majka te zabrazdi u tiradu protiv sina, a po tom i protiv mu a, Molly i bijednog ivota u gu tarama. Ali je i to dalo snage Molly. Donijela je jo jednu odluku. Ako iz ove avanture iz ae ziva, odjahat e do Keecha gdje e unajmiti momka da je kolima odveze u Flagerstow n. U gradu e sebi nai neko zaposlenje. Molly se poela odu evljavati svojim planovima. Nakon doruka, im joj se pru iia prva prilika, otrala je u staju, izvela konja, pojaha la ga i pognala u umu. Ubrzo je bila na stazi, u pra ini je spazila tragove Slingerovog konja pa je krenu la njima, pravcem sjevera. Konj joj nije bio potkovan te je tiho tapkao putem. N ee ga uti daleko. Molly se nadala da e na vrijeme ugledati svakog jahaa s kojim bi s e eventualno mogla sresti. U umi je bilo tiho i svje e. Ne to kasnije na la se u Podruju u sjeni Dijamanta koji se isprijeio sunevom svjetlu. Tu je vladao gotovo polumrak, kao u su 131 mraku. Sada je i la uz rijeku i krivudala pored nje, as s jedne as s druge strane. O ko kamenja se pjenila jantarna voda. Na obali su stajale velike sive stijene izn ad kojih su se dizali hrastovi i javori, te visoki borovi i jele. Na svakom je zavoju Molly najprije virkala da vidi to je pred njom. U isti mah po mno je pazila na tragove Slingerovog konja. Jahanje je biho lako. Onda se miljam a penjala uz blagu kosinu dok nije u la u jedan kanjon. Tu je uma bila rjea, bez bunj a, vidik je svukud naokolo bio iri. Molly je vidjela jelene, ali nigdje traga sto ci. Jos uvijek nije stigla do pojasa gdje pase stoka. Nekoliko milja dalje uma je postala gu a. Javori i hrastovi ostado e otraga, vidik su skuile grupe mladih borova. Srebrnkaste su jele nadvisivale ukaste borove. Pojavila se manzanita, a na otvorenijim mjestima i trava. Usred onoga umskog cara, Molly je morala dobro paziti da ne zaboravi na opreznost. S obiju strana dizao se zid zelenila i aranog smeim brazdama. Kroz otvore u gustom liscu gledala je visoke sure litice Dijamanta. Uskoro e se penjati na njih i morat e biti dvostruko oprezna. Uto je izgubila Slingerove tragove na stazi. Vratila se dio puta, zabrinuto pilj ei u tlo. Eto, bila je nesmotrena. Najzad je na la mjesto gdje je on skrenuo sa sta ze. Ona sjaha. to li to treba da znai? Naprijed ne smije, boji se da ne naie na nje ga. Mo da e se on popeti na Dijamant kakvim putem koji je poznat samo njemu. Obeshr abrena, stajala je i razbijala glavu to da radi. Najedared, ostro i jasno odjeknu pucanj na stazi odnekud naprijed, Molly naglo poskoi. Divlji krik! Molly se ukoil a. Brz topot kopita! Molly se povue s konjem iza jedne guste grupe borova. 132 GLAVA 13. Dok se odmarao na mekom i mirisnom tepihu od borovih iglica iza jednog stabla i e kao poziv na veeru, Jim Traft je i nehotice uo razgovor koji zaizvjesno nije bio n amijenjen njegovom uhu. Ne, to kod mene vi e ne pali govorio je Curly Prentiss. Vi e neu da sudjelujem ni u k akvim podvalama na raun efa. Ali, Curly, svi mi znamo da te on izmlatio samo zahvaljujui sluaju rekao je Uphill Frost. Kako to? Jer si ti bio pijan. I sam zna kako te pie oslabi. Onda si se ti alio. Nisi se ni n aljutio. utnja je odala da .su ove rijei i argumenti vjerovatno djelovali kao melem na Curl yjevu povrijedenu ta tinu. Mo da je tako. Ali, do vraga ... maznuo me po nosu, a da zna kako me je boljelo! Pa me udarao samo po njemu. Tako e uiniti i s tobom, Up. Nai e on tebi slabo mjesto, t voj trbuh. Bogamu, pa ti ne mo e podnijeti ni malo tje nji opasa! A ti, Jack Way, ako se ootue sa efom neka ti pomognu svi sveci! Na tebi je bezbroj slabih toaka. Nema nit i jedne cijele kosti. Vriskat e svaki put kad te zvizne onom svojom aetinom. Kladim se u mjesec dana plae. Prihvaam. Ti si svjedok, Frost zagunda Way. ~~ Priznajem, i ja se bojim da e me iz mlatiti. U subotu je gadno udesio Lonestara. Ali se moramo tui s njim. Netko to m ora uiniti, inae je Dijamant mrtav i zakopan. Vi e nas nitko nee htjeti ni pogledati!133 I ti vjeruje u te prie! odvrati Curly. Zar ne vidi da smo postali glavna senzacija s ovom ogradom? Momci, ef je dostojni nasljednik staroga Trafta. A ti pitaj Jocelyna, koji je ovdje starosjedilac, pa e uti to e ti on rei! Da si ti pametan, ne bi ga uope slu ao odgovori Curly ti im glasom. Hack tra i gu vu. ne zbog zabave! On se zacopao u Molly Dunn i ne trpi to se u Flagu pria da je ef M ollyn miljenik. Jednog e dana biti gadne tue, i to prave. I ja elim da je vidim. I, naravno, eli da vidi kako Jocelyn dobija dobre batine izbrunda Frost. To ne poriem naglasi Curly. Ti i Bud ste nas izdali nastavi Way. Bud je otvoreno rekao da nas sve alje do avol a jer da je on uz efa. I to mu ne smijete zamjeriti. Bud ima oi, vidi to je ef uinio i to je kadar uiniti. M ne je izvukao da ne odem u kavez. Ako dobro promislite, zar taj Jim Traft nije ui nio pone to za svakoga od nas, osim za Hacka? De, recite? Rjeita je utnja popratila Curlyjevo pitanje. Ja u se potui s njim pa kako bilo zakljui Up Frost. On se na mene ljuti, pa nee bit te ko. A kad misli da se potue ? Ve sam se odluio vi e puta, ali im se primaknem tom kujinom sinu nekako ne mogu. Vidi , takav je on ovjek da ti se mora dopasti. Da meu nama nema Jocelyna, svi bismo bili za efa Up, ako se ti zakaci s njim, onda u i ja im on tebe udesi ubaci Way. A ako i mene u desi, mo da nagovorimo Cherryja da poku a jo jednom. Ako i tebe udesi? Ho-ho-ho! A Cherryja bogme nee nagovoriti da se podmetne onom ma lju! Ta on je, da pravo ka emo, sjedio cijelo vrijeme! Dobro, onda emo nagovoriti Humpa. Ne znam. ef i Hump su vec neko vrijeme prilino ljubazni jedan s drugim. I Hump je poeo misliti svojom glavom. Curly, pa za koga ti navija ? prezrivo ce Frost. 134 Za dru inu, zna se odvrati Prentiss ledenim tonom. Ali to se tie Jocelyna, tu svakog a asa mo e doi do sukoba izmeu nas dvojice. Lupa koje ta! Vidi , Jack, to sam ti kazao? Hajdemo do Humpa, da vidimo to on misli. Prepiruci se, kauboji se udalji e prema logoru, dok je Jim ostao opru en, osjeajui kak o ga srsi neko posebno raspolo enje. Ovo se dogaalo u jednom logoru u umi na Pine Crecku, na mjestu zvanom Sedlo. Le alo je na pola puta izmeu Crnog vrha i Dijamanta. Tjednima Jim nije uo ni vidio ne to to bi ga toliko ohrabrilo kao sada ovaj razgovor izmeu njegovih kauboja. Nije mogao ob uzdati ushienje. Ograda je napredovala. Odavna nije i ao u Flagerstown, ali je iz strievih pisama zn ao novosti s onoga kraja ograde. Ojaao je i otvrdnuo, mi ii su mu postali elastini, r adom je iz njih istjerao onu bolnu i munu ukoenost iz prvih dana. Mogao je kopati rupe po cijeli dan. Izgledao je nekako drugaiji, bolji, bio je gotovo sretan uspr kos povremenim periodima poti tenosti. Ni mjeseci nisu mogli ugasiti plamen to ga j e upalila Molly svojim arom. Poziv na veeru prekinuo je Jimove misli. Ustao je, iroko zaobi ao stablo niskih gran a i naokolo u ao u logor, sa suprotne strane. U meduvremenu je skovao plan kako e p oi na ruku Uphillu Frostu i Jacksonu Wayu da otponu toliko ueni sukob s njim. Takvi su ga izgledi ispunili zadovoljstvom. Momke je zatekao kako veeraju. Razgovor je naglo prestao, to je znailo da se raspra vljalo o neem posebnom jer kauboji inae malo govore za vrijeme kratkih pauza za je lo. Izvinite to vam smetam, momci ree on ironino i stroga lica. Ali ne mogu ostati glad an samo zato da vi nesmetano lajete o meni. efe, mozda ti sebi laska dobaci mu Bud. ~~ Da, ali ne ovaj put ree Jim prelazei pogleaom preko onih lica nalik na maske. H ack mi izgleda indiferenian i nedu an, ali ste mi vi ostali sumnjivi. 135 Govorili smo samo o ogradi objasni Frost. Ja i Jack ne odustajemo od onoga to smorekli jutros. Ogradu di e krivim putem, ne valja to se dr i ovako guste ume. Dobro. Sutra skreemo na otvoreno, a ti i Jack imat ete zadatak da nekoliko dana ko pate rupe. I samo se nebo zaorilo od urnebesnog smijeha. Uphill i Jackson stado e psovati na sva usta. Jim ih je neko vrijeme slu ao, a onda, iako se nije radilo o neem neuobiajenom, naje dnom se tobo e naljuti slu ajuci takve nedolinosti. Zave ite prljave gubice! on naredi. Ako morate bjesnjeti, samo izvolite, ali to mo e te bez takvih psovki. taaa? zaurla Uphill. Ovo su slobodni pa njaci, gospodine moj! Valjda mi ne moze zabr aniti da otvorim usta! A za to ih ne otvara za jelo? Sad je vrijeme za veeru. I mi smo gladni. uje ovo, Jack? zaurla Uphill jarosno. I te kako! drekne Jack. I nato iz obojice provali nova bujica najgorih kletvi. Jim ustade i mirno udari najprije jednoga pa dru-goga preko usta. S tim je smjesta u utkao ne samo kletve n ego i svaki drugi glas. Nakon veere spreman sam da vam pru im svaku zadovolj tinu, momci rece Jim sjedajui na svoje mjesto. Uphillovo je lice bilo crveno kao cigla, izgledao je kao da e prsnuti. Bogme i hoe , efe on promrsi gu ei se od bijesa. Jackson je zami ljeno zurio u svoju veeru, kao ovjek koji se nesmotreno dao uvui u ne ugodnost. Opet je bila ti ina koju ovaj put prekine Jocelyn. Dakle, na to li je do ao Dijamant! on e ironino. Nije ni udo da smo predmet pria u elom kraju. Jim je otvorenim i bistrim pogledom zurio u svoga jedinog pravog neprijatelja. Jocelyn, o Dijamantu se pria samo dobro, prema onome to ujem iz Flaga on e mirno. A znam da bi se moglo priati i bolje. 136 I ja znam doeka Jocelyn znaajno. Do vraga ubaci Bud nema dru ine koja bi mogla dii ovu ogradu kao mi. Bolje reci: koja bi htjela, i to je prava istina naceri se Jocelyn. Samo navija otrcane pjesme, Hack odgovori Jim. Zar nisi kadar da smisli ne to novo? Dosadne su mi. Ka u da ima dobru ma tu kad se radi o smicalicama i podvalama, pa to ni si originalan i u brbIjanju? Barem bismo se zabavljali. Iz Jimovog veselog tona virila je o tra zaoka. Njegove su rijei djelovale na cijelu dru inu. Vi e njih je otvoreno gledalo u Jocelyna da vide kako e reagirati na efov iz azov. No, mr avo Jocelynovo lice samo je problijedjelo i on se jae nagnuo nad svoj tanjir. Napetost je popustila, ali je Jim znao da je zabio klin u pukotinu. Uphill zavr i veeru neuobiajeno brzo, pa ustade i poe se natenane pripremati za tuu. efe, reci gdje hoce da ti ukopam strvinu naruga se Bud. I to da ti poruim kui. ala je veini vratila dobro raspolo enje. Ima li oklada, Up? upita Curly. Ovo nee biti ala odbrusi Frost. To i ja znam. Evo deset prema jedan da e te Jim istui! Jim! divlje rokne Uphill. A tko' je taj Jim? Pa valjda ef, ludo jedna nedu no e Curly. Jim ustro ustane i zbaci sa sebe prsluk. Bud, ti es" mi biti sekundant ree veselo. Donesi one moje mekane rukavice. Kauboj poslu a i Jim navue svoje mekane, debele vunene rukavice. Hej, stani! emu sada rukavice? sumnjiavo {e Uphill. Ne elim da te upropastim, Up. Ove rukavice ce eksati udarce. Pazi to si zlatan! A u njima moze sakriti potkovicu ili avao, je li? Da vidim... Ne , vi e volim da e tue golim sakama. Hajde, svr imo s tim ree Jim zvaninim tonomZna da nas eka ograda. 137 Po to su malo obigrali jedan oko drugoga, Uphill navali pu ui kao bik, a Jim izvede f intu desnom pa udari lijevom. Up je ostao bez daha. U-ha! vrisne Curly. Pazi, prvi pogodak pa u mje inu veselo e Bud.Momci, sklonimo se predlo i Curly. Ako ga ef mazne ovako jo jednom, po nama e plju t dvopek. Up je bio otpoeo borbu hrabro i poletno, a njegov drugar Jackson pratio ga je u s topu i podstrekivao. Dva borca su opet skakala jedan oko drugog, a onda Jim uleti, dobi koji udarac a li opet pogodi Upa u eludac. Up je zastenjao, lice mu se zgrilo, sav se izobliio. Vi e nije titio glavu, samo je g ledao da odbije udarce upuene u eludac. Jim ga je mogao lako pogoditi u nos ili br adu, ali nije htio, nego je svoj napad koncentrirao na Upovu naslabiju toku. Uspi o ga je udariti dva-tri puta, ali neprecizno i slabo. Ipak je time unio smrtni s trah u jadnog Upa. Kauboj vi e nije imao poticaja da bjesni, samo je s jezom ekao k ad e opet dobiti po svojoj Ahilovoj peti. Predstavljao je prizor za bogove. Kauboji su se derali i vriskali, svaki na svoj nain, samo je Jocelyn stajao sam p ozadi, gledao je prezrivo i polako pu io cigaretu. Sad je Jim pre ao u sna nu ofanzivu. Ti, le inaru smrdljivi govorio je opona ajui rjenik svojih ljudi. Buljino lijena! Evo ti jedan po mje ini... Slone krivonogi! Na! Pravo u nju ku! Zaboravio si da ima surlu , je li, Up? A sad, gledaj! Posljednji te ki udarac po prilino isturenom trbuhu Up poprati stra nim jaukom te se naglo previ u pasu. Zaboga! dahtao je iskrivljena lica. efe, ne udaraj me vi e! Jim spusti pesnice i stade pred prestravljenog kau-boja. Dobro. Je li ti dosta? I previ e stenjao je Up. U redu. Pristaje li da se pomirimo i rukujemo, ili hoe da ... 138 efe urno ga prekide Frost bio sam protiv tebe, ali on ako po tvrdoglavosti, bez ik akvog smisla. I evo to sam dobio za to! Tako je Up pokazao da se pod njegovom kaubojskom tvrdoglavo u i oholo u ipak krije pra vi ovjek. A sada, Jack, na tebe je red ree Jim. To je jedini nain da rije imo spor. I ja mislim. efe tu no odvrati Jack. Ali nije po teno. Za to? Ja nisam zamije ao ka u. Ako hoe da mi se ispria " ... Ne, ne elim da se povuem. Samo ka em da na meni ima i previ e rana, i a enja i lomova da h mogao podnijeti tvoje ekianje. Svejedno, progutat u ono to me sleduje. Tako i uini, pru ajui vei otpor od Frosta. No, vidjelo se da trpi te ke bolove, kauboji se nisu mnogo zabavljali ovaj put. Uspio je raskrvariti nos Jimu, udarac dodu e n ije bio odluan ali su ga kauboji pozdravili odu evljeno. Jim ga ubrzo pogodi u rebr a. Jack se sru i kao vrea, prevrne se pa s mukom sjedne. Lice mu je bilo pepeljasto sivo. Jim ... i inae si me udesio ... svugdje me boli on je soptao ali po mojim slomlje nim rebrima! Znao sam da es me tu nai.., Hoes" li... da se pomirimo? Ako to eli odgovori Jim. Ali si mi ti raskrvavio nos! Zato bih volio da te opauim j o koji put. Nemoj! Istresi se na Hacku moleivo e Jack, te ustane i pru i ruku Jimu. Njegov je prijedlog smjesta nabio atmosferu nekom te kom prijetnjom. Sla em se prihvati Jim brzo. Sta ti kaze , Jocelyn? Ti si ionako nabru en. Pun si zlob e i jeda. A ni ja nisam mo da najpristojniji prema tebi. Hajde da se malo prodrmam o, moglo bi samo koristiti. Ja ne bih prljao ni rukavice na tebi, Traft dvrati Jocelyn ne krijuci mr nju. Ne bi, je li? A ja mislim da ti uva lijepo lice. Pa, i reeno mi je da je lijepo, zato ga i uvam ~~ zajedljivo ce Jocelyn. Svima je bilo jnsno na sto cilja. 139 Jim se ugrizao za jezik. Momenat nije povoljan da to ka e ili uini. Jocelyn ima revo lver za pasom a dr i se kao ovjek koji tra i i najmanju priliku da ga potegne. Ovaj je incident oznaio konani prekid izmedu Jima i Jocelyna. Vile nije bilo izgle da da e se izgladiti sukob izmedu njih. Jim se nadao da e mrzovoljni kauboj ostvar iti svoju prijetnju i napustiti Dijamant. I Bud i Curly savjetovali su Jimu neka pusti Hacka da sam donese odluku. Oni su bili uvjereni da ce Hack otii, samo nisu mogli dokuiti to on sprema. Jim je bio zahvalan na savjetu i na ovom dokazu prij ateljstva. Jocelyn je postao crna ovca u dru ini Dijamant. Iz dana u dan sve vi e se udaljavao i od Wintersa i Stevensa koji su mu najdu e bili ostali vjerni. Kad je do la subota, nekoliko je kauboja oti lo u Flagerstown. Hack je nestao jo " pri je vidjela. Bud i Curly reko e da su tragovi njegovog konja usmjereni na jug. efe, on je oti ao u West Fork rece Bud znalakim tonom. Sigurno kao dan slo i se Curly kimajui svijetlokosom glavom. Curly, hajdemo i mi tamo predlo i Bud. Ideja se dopala Curlyju koji pogleda Jima oe kujui odobrenje. efe, ne bi bilo lo e. Mi emo kod Tobeovog izvora skrenuti na stazu za Sycamore i njo me emo nizbrdo. To je na poetku gu tara. Vidjet emo koliko ima odlutale stoke, a mo da primijetimo i to drugo. Svakako, idite slo i se Jim borei se protiv gotovo neodoljive elje da i sam odja e s n jima. Ta subota i nedjelja bili su Jimu najdu i dani odmora otkad je do ao u Arizonu. Bio je sav na iglama dok se Bud i Curly nisu vratili u nedjelju kasno uveer. Na njego vo razoaranje, bili su nekako nepristupani i nisu mu donijeli nikakve vijesti. Nis u vidjeli Jocelyna. Nisu spomenuli ni Slingera ni Molly. Samo su ga izvijestili da je odlutalo mnogo vi e stoke no to su oekivali. Uzdu staza nai li su na mnoge starij e 140 i svje ije strvine krava koje nisu ubili ni vuci ni pume. One su svjedoile da se si tuacija zabrinjujue izmijenila otkad se poela dizati ograda. Te veceri je Jim bio i previ e tu an a da bi posvetio misli krai stoke. Pitao se je to je oekivao od svojih ljudi? Le ei sam u mraku, zurei u zvijezde kroz pukotine na zel enom baldahinu, priznao je sebi da je udio za kakvim glasom o Molly Dunn. Ujutru je iskoristio prvu priliku da Buda pita za djevojku. Da, vidio sam Molly potvrdi kauboj. U selu. Ona me nije opazila. Jo nikad nije iz gledala tako slatka. Ali se nekako promijenila, to e ti rei i Curly. Jesi li uo sto o Hacku? Jesam, ali ni ta dobro namr ti se Bud. Curly je smatrao da je bolje da ti ne ka emo. Za to ne? Da ti ne bi odjahao dolje. Bud, reci mi ako se radi o neem ozbiljnom. Pa, ne znam, mo da i jest odvrati Bud e ui glavu. Ka em ti da sam ti hto rei, ali da urly protiv toga. Jocelyn se dolje sastao s Molly mirno e Jim. Jest, ali se to nas ne tie, po to nas onaj mali vrag ionako ignorira. Radi se o dru goj stvari, veoma udnoj. Hack se sprijateljio s Haverlyjevima. A to znai s dru inom Cibeque! Pa to s tim? Ja bih volio da nas napusti kao to je rekao. to s tim? Do vraga, ni sam ne znam! Ali, ako nas Hack napusti, onda u ti rei sto mi slimo Curly i ja. Jocelyn je ujahao u logor tek u ponedjeljak uvee. A time je prekr io disciplinu. J im je uoio da kauboji eljno ekaju njegovu reakciju. Gdje si bio, Jocelyn? on upita. ~- U gu tari, na sastanku s djevojkom odvrati Kauboj gotovo veselo. Bio je trijeza n, ali kao zagrijan nekim posebnim poletom. Za to se nisi vratio sino, kao Curly i Bud? I 0ni su bili u West Forku. 141 A za to bih morao? zaas se Jocelynovo lice promijenilo, iz njega je opet izbijala o paka mr nja. U redu, ako ba hole da zna , i previ e mi je bilo lijepo s Molly. Ja se ne mije am u tvoje privatne stvari hladno e Jim. Ali ako jos jedan dan izosta ne s posla, otpustit u te! Razumije ? Nisam gluh, Traft tiho otpovme Jocelyn. Vi e ni ta nije reeno. Jocelyn je sam veerao. Kauboji su utjeli. Malo kasnije Jim legne . eljan da u snu nae lijeka svome bolu. Milja za miljom ograda so dizala, slijedili su logori jedan za drugim. Tri subot e za redom Jocelyn je odlazio u West Fork, ali se svaki put vratio u nedjelju uvee. Ostali nisu vi e odlazili u Flagerstown. Druge nedjelje su Bud i Curly odjahali sami, oito s nekim svojim posebnim naumom. Jim je slutio da se radi o kretanju s toke, a i o Hackamoreu Jocelynu. Poetkom augusta je Jim Traft. iskljuivo po svom nahodenju i na svoju odgovornost, proslavio dizanje ograde izmedu mnogobrojnih glava kanjona Sycamore i gu tara Cibc que time to je istakao obavje tenja da se Dijumant odrie svoje stoke koja se nalazi u Sycamoreu i sjeverno od njega. kao i zapadno od ograde. To je bio izvrstan potez. Dopao se svim kaubojima u njegovoj dru ini, osim Jocelyn u koji je ipak bio njime zapanjen. Jim je naprosto htio biti irokogrudan prema ja haima u gu tarama. Imao je ovla tenje da uini ono to smatra najboljim. Stricu ni ta ne pr cdstavlja nekoliko stada vi e ili manje. Ali ga je ipak zaudilo kako je njegov gest djelovao na kauboje i na naseljenike koji su ivjeli s one strane ograde. Tim je i nom Jim jos jae pridobio svoje kauboje, a u Jocelynu je stvorio jo goreg neprijate lja. U logoru su ga posjetili naseljenici. nedvojbeno naklonjeni i zahvalni. Svi su imali koristi od njegove odluke. Jedan od njih je rekao Budu kako e sada imat i dobru osnovu za uzgoj stoke. On je tu i tamo krao po koje grlo ree Bud. Priznao mi je. Svaki e posteni stocar p riznati da je 142 ponekad uzimao i poneko grlo koje nije bilo sigurno njegovo... Do vraga, momci, s ovim je Jim Traft pogodio pravo u centar. Sto se Jima tice, taj njegov divan uspjeh, koji e se svakako prouti u cijelom kraj u, bio je pomraen Jocelynovim hvalisanjem. Lukavi je kauboj pogodio kako njegove prie o West Forku i Molly Dunn nerviraju i bole Jima, pa ih je beskonano ponavljao u svakoj zgodi, bilo za jelom ili oko logorske vatre. Isprva su to bila samo te k a naklapanja o djevojci i o tome kako je ona ludo zaljubljena u njega. Medutim, postepeno se to pretvorilo u vulgarno hvalisanje osvajakom vje tinom pa se u takvim momentima Jim morao udaljivati. Bivalo je sve gore, te se Jim kleo da vise nee t rpjeti takve uvrede na raun Molly Dunn, prisilit e Jocelyna na obraun pa neka bude sto bude. Sredinom augusta je ograda do ivjela prvi udarac neprijatelja. Na dionici koja je sjekla glave kanjona Rocky, ica je na nekoliko mjesta presjeena i nepopravljivo za pletena, a stupovi su polomljeni. Trebalo je dva dana te ko raditi da bi se poprav ilo o teenje. Jim se tje io gledajui tihi bijes svojih ljudi, ali se i upla io jer je vi dio da se ostvaruju izvjesna striceva predvianja. efe, pusti me da poem za onim konjskim tragovima zamoli ga Curly. Za dva dana u pro nai tko nam je sru io ogradu. Pa i da ga nade , Curly, kakve koristi imamo od toga? Mozemo sprijeiti da nam se opet desi. A desit e se opet, to ti ja jamim, Jim, ako n e poemo za onim tragom. Na koji nain mislis to sprijeiti? upita Jim zapanjeno gledajui kako Curlyju sijevaj u oi. To e ti odluiti, po to ja uhvatim te tipove. Saekajmo malo. to je za nas nekoliko milja ice i nekoliko dana rada? Dodu e, znam da e biti gadno ako nastave s tom praksom. Svakako. Ni ta neemo uiniti ako ekamo. Bud i ja smo uvjereni da je to djelo druzine C ibeque, samo to to ne mo emo dokazati. Prentiss umije a se Jocelyn jetkim tonom ^aljda zna da nije zdravo ikoga spominjati ako noma dokaza. 143 Hack, jedno sigurno mogu dokazati, i to odmah sada odbrusi Curly. A to je? Da mi se ne svida to brani one iz Cibeque. I to s tim? To da nas dvojica mo emo polo iti karte kad god hoe . Meni se ne uri. Imam sastanak s mojom curom Molly u nedjelju, a to ne elim propust iti. To je obina la , Hack! gnjevno e Curly. Jim se postavi izmeu njih dvojice te udalji C urlyja od logorske vatre.ef'e, kad ugledam toga tipa sve vidim crveno ree Curly kad su se na li na amo. Da bra i' Cibeque, to moram podnositi jer ni ja ni Bud ne znamo sigurno tko je sru io ogr adu. Ali se on cijelo vrijeme slu i imenom jadne Molly Dunn! Jim, i ja sam bio zal jubljen u tu djevojku i ne mogu vjerovati da je ona sada njegova. Ne mogu. Mozda je tono, ali ja to naprosto ne mogu vjerovati. On je obian la ov! Njegova! ponovi Jim tupo. Za jednu tako slatku i milu djevojku kao to je Molly, to bi znailo da je pala uza no nisko. Ali... zar to mo e biti? I mo e, do vraga! To boli. On e je o eniti, prije ili kasnije, ako je to tono. Takvih djevojaka kao to je Molly nema na svakom koraku. Da je ona ne znam kakva divlja m aka, sumnjam da meu na im momcima postoji taj koji je ne bi htio za enu. I Bud e ti to priznati bez ustruavanja. A to ti ka e , Curly? upita Jim uzbuenim glasom. I ja bih. Ovoga asa odvrati Curly di ui svijetlu glavu. Zar je ono jadno dijete imal o nekakav ivot? Otac joj ne valja. Za majku joj ka u da e rado oijukati s bilo kojim kaubojem. A tek Slinger! Kraj takvoga brata mora propasti svaka djevojka. Jim je neko vrijeme utio. Sjedio je i upkao latice s jedne siu ne lijepe kate koju je bio strgao mehanikim pokretom. Sumrak se prikradao umom, melankolian i tih. Zrak j e bivao svje iji. Melodiozno je zveckalo zvonce na jednom konju sputanih prednjih nogu. Prostrana je uma disala dahom lahora koji je silazio s gore. 144 Curly, voilo bih da sam mu evan kao ti najzad e Jim. De, efe, ne govori gluposti. Jesi mu evan, i vi e od mene odvrati Curly iznenaen ali i polaskan. Znam da si podnio paklene muke s ovim na im Dijamantom, ali je danas sv a dru ina uz tebe. Samo na Jocelyna ne mo emo raunati, ali je on oduvijek bio mutika a a sad je postao i ne to gore. Bolje bi bilo da ga odmah najuri . Curly, ne tra i od mene da jo danas govorim s njim, jer ne mogu garantirati za sebe . Bolje da se najprije smirim, pa da to ostavim za sutra ili koji drugi dan. Jim, ini mi se da ima previ e obzira prema njemu. Tja, najzad, ti si ef Dijamanta, a tko je Hack Jocelyn? Nije stvar u tome tko je on, nego u tome to on tvrdi da jest. To mene boli iskren o e Jim di ui glavu. to tvrdi! Misli ... u vezi s Molly? zapanji le Curly. Da. Mene to pogaa gore nego tebe, Curly! Najprije Bud, onda ja, sada ti! Tko bi to rekao? I sve zbog one male crnokose avo lice! Curly, ja dajem ivot da je to po tena djevojka! I ja to ka em, samo ne znam dokle mo e ostati takva! 145 GLAVA 14. Do ao je dan kad je Jim Traft prvi put bacio pogled na panoramu koja se pru ala s li tice Dijamanta. Ispod zapadnog vrha gore rijeka Cibeque je vijugala kao kakva zmija. Oko nje se prostiralo beskrajno zelenilo tu i tamo i arano pjegama goleti i sivim mrljama. kua ma naseljenika. West Fork je le ao gotovo pod samom liticom, oznaen sivom cestom ko ja je prolazila izmedu malobrojnih kua, s okolnim brvnarama i poljima. Daleko pre ma jugu uma je bila rjea, tamo su se dizali bre uljci izmeu kojih su se prostirale tr avnate ravni. Prema zapadu su se izdu ile beskrajne kosine, nalik na rebra na dasc i za pranje rublja, sve tamo do kr evitog gorja. S druge strane, preko ume i divljine kroz koju je Jim podigao ogradu, teren se po stepeno spu tao do otvorenih pasi ta, ogromnih, talasastih, istokanih stokom, to se gu be u tamnoljubicastim daljinama. Prekrasna je panorama oarala Jima. Dugo je gledao i oi su mu se stalno vraale na sl ikoviti mali posjed na okuci Cibeque gdje je zami ljao da ivi Molly Dunn. Vidio je brvnaru, nepravilnu krevinu u umi i sitne toke koje moraju biti ili goveda ili konj i. Dugo se zadr ao na tom mjestu. Prvi put gledajuci Arizonu s tako visoke toke, zapan jio se pred onim nepreglednim i velianstvenim prostranstvom i njegovom silno nagl a enom zabiti i divljinom. Tjednima se u njega neprimjetno ali sve jae uvlailo nekakvo profinjeno zadovoljstvo onom okolinom. Zavolio je umu i ivot na otvorenom. I pr emda je ovdje do ivio najvea 146 zla, on nikada ne mo e zamrziti ovu prekrasnu divljinu. Kad se najzad popeo na vrh Dijamanta, shvatio je da ga je Arizona osvojila. Na putu natrag prema logoru, u jednom travnatom dolu, nai ao je na jos jedno upozor enje. Bilo je zakucano avlom na jedno stablo, a identino s onim sto ga je Jocelyn n a ao kod Sycamorea, i s istom prijetnjom ispisanom primitivnim rukopisom. Samo to j e ovaj bio u sredini probu en okruglom, crnom rupom. Kad je strgao papir sa stabla , Jim je vidio da je to rupa od metka. Podi la ga je neka udna vruina, te se sjetio Curlyjeve opomene da ne ja e sam umom. Po teno da ka em, efe, ja bih se prije zakleo da. ni tebi ni bilo kome. rekao mu je Curly u logoru. Ma to ka e , Curly! Ne mogu vjerovati da bi Jocelyn bio takav! usprotivio se Jim. Da tako ne to uini Slinger Dunn, nikakvo udo, ali jedan od mojih ljudi! Ne! Ostao si isti zeleni kakav si bio! Vara se, Jim. Ba bi Jocelyn to uinio, samo da mu se pru i prilika. Vidi . mo da jo nije oti ao od nas samo zato to eka takvu priliku. A Sli ger Dunn nee nikad pucati u lea, ni tebi ni bilo kome. Zar ti vi e cijeni Slingera nego Jocelyna? zapanji se Jim. Naravno! Te ko je to objasniti, efe. Na to e sam doi jednom ... Molim te, poslu aj jo an moj savjet. Odsad dalje, neka svaki dan netko obie ogradu iza nas. Ideja nijo lo a slo i se Jim. Neka svakog dana bude drugi na stra i. Ali emo s time us oriti rad. Nije va no. Ogradu nelemo zavr iti do jeseni. to s krpanjem, to s uvanjem na ih koza, bi emo na ovom poslu i dogodine. Zaboga, to si ti zloguki pesimista! Ne znam ta to znai, ali pretpostavljam da je neki kompliment. Sutradan su premjestili logor u Quaking Asp gdje Je Jim saopio ljudima novu du nost . Svi su to pozdravili sa zadovoljstvom osim Jocelyna koji se narugao dobacujuci da je to opet jedna novotarija iz Missourija. 147 Dobro. Jocelyn, ti nee na taj zadatak spremno je odvratio Jim. Zapravo i ne znam k ako bih ti mogao povjeriti tako va nu du nost. To je bio otvoren izazov a nasuprot svim savjetima Curlyja i Buda. Traft, postaje prilino drzak u posljednje vrijeme odvratio je Jocelyn i zloba mu n aru ila lijepo lice. Tako je. Vidim da je glupo biti pristojan s izvjesnim ljudima. Te tvoje mudrolije nisu samo nepristojne, Traft. Izvoli ih primiti kako god hoe . Oho, sto se pravimo hrabri! Ako sam do sada utio, ne znai da sam te se bojao, Jocelyn. Lijepo sam te pozvao da se potuemo. Dvaput. Trei put se uvaj. Napregnuta lica i stisnutih oeiju, ali bez rijei, Bud se uvukao izmeu njih. Da otegnuo je Jocelyn onim svojim osebujnim sarkasticnim tonom znam da si me poz vao da se potuemo, ali nisam htio prihvatiti jer me draga ne eli vidjeti nagrena. Jim osjeti kako mu se hlade obrazi i napinje ko a. Ovaj podmukli kauboj je ili pog odio njegovu tajnu ili je ne to doznao od same Molly. U svom momentalnom slijepom bijesu Jim je vi e vjerovao u drugu mogunost. Ako odgovori Jocelynu, ili ga makar s amo pogleda, vise nee moi da se obuzda. Sav se tresao od elje da izmlati nevaljalca . Curly je spasio situaciju. Hack, ne pokazuje bogzna kakvo po tovanje prema na em efu on je rekao izdu iv i se pred celynom. Do juer si i ti bio takav nacerio se Jocelyn. A sada mu jede iz ruke. A ovaj to nee nikad uiniti, Curly! Nitko nije ni mislio da hoe . Hack, mo da si iskusniji od mene i Humpa, a mo da i od Lo nestara, po godinama koje si proveo na pasi tima, ali ni mi ba nismo idioti. S tim odgovorom, to ga je dobacio le erno i dobrodu no, Curly je u utkao Jocelyna kojise okrene i napusti okupljenu grupu. 148 efe, nakon slijedee isplate taj se gubi iz na e dru ine zakljuio je Curly, ali je neko iko kauboja otvoreno i ozbiljno izrazilo suprotno mi ljenje. Do la je subota. U podne, kad su kauboji prekinuli rad, Jocelyn se naroito upadljiv o obukao i spremio, od svoga polaska za West Fork napravio je cijelu pompu. Kad je on oti ao, kuhar Jeff Davis iznenadi Jima i zaprepasti kauboje. Ja sam miran ovjek i volim mir on e savr eno bistrim i zvonkim glasom. Zato i ne gov orim. Ali taj prokleti kurvin sin od Jocelyna ide mi na jetra. I ako mu netko od vas ugavih kauboja, majku vam va u, ne zaepi poganu, usranu gubicu, ja u mu u meso u baciti kakav otrov za kojote! U logoru Dijamanta jos se nikad nije ula takva bujica kletvi, barem ne otkad je J im postao ef. Momci su razrogaili oi, zinuli, buljili su u kuhara, pa su po svom ob iaju ushieno vrisnuli, kao Indijanci i stali se valjati po tlu. Kad su se donekle smirili, sa svih strana su plju tali komentari. Progovorio kuhar bez jezika! Ho-ho! i on da je gluhonijem! A to ne umije psovati! Te subote nitko ne napusti logor osim Jocelyna. Vrijeme su proveli u dokolici i a lama izmedu kojih se umetnuo i pokoji qzbiljan razgovor o preprekama koje se nal aze pred njima. Jim jo nije osjeao da su ga posve primili kao svoga, ali je vidio da su se promijenili i da u njihovim dobacivanjima vi e nema zlobe. Kraj logora je tekao potok cija se hladna voda spu tala niz kanjon te je otprilike pola milje ispod litice stvarala jezerca s jatima pastrvi. Bud odvede Jima na p ecanje. Ulov im je bio veoma bogat, kad su se pojavili u logoru sa svje om ribom z a veeru ostali su ih pozdravili odu evljeno. U nedjelju su opet pecali. Ovaj put je s njima bio i Curly kome su dali zadatak da hvata skakavce za meku, pa je dugonogi kauboj to nespretno tri, divlje urla i t ue skakavce svojim golemim sombrorom pru io prizor za sebe. 149 Divno su se proveli na potoku, a vrhunac zabave je bio kad je Curly skliznuo s k amena i pao u vodu do vrata. Na sat prije sumraka vratili su se u logor. Jim se iznenadio ugledav i Jocelyna. B io je upravo sjahao i skinuo za titne hlae. Opasae s revolverom bio mu je obje en za u nka sedla. Kad je to Jim uoio, kao da je zaigrao svaki ivac u njemu. Meutim, Jocelyn nije imao ono dr anje hvastavog osvajaa kao dan ranije kad je krenuo u West Fork. Odjea mu je bila tako zgu vana i musava kao da je proveo no u sjeniku. Oito je jo prije nekoliko sati bio pijan, to se vidjelo po njegovom crnom, umornom , ispijenom licu. Ne to je ivo govorio Cherryju i Lonestaru. Ukoliko je opazio Jima i njegove drugare , on to nije niim pokazao. Odjednom Jim ispusti ulov. uo je kraj jedne Jocelynove reenice te se naglo trgnuo i ukrutio. Onda je zagrabio dugakim korakom i sna nom ruk om zgrabio Jocelyna i okrenuo ga prema sebi. Jesi li to rekao na raun Molly Dunn? on sikne. Pa, ako se to tebe uope tie, da, rekao sam na raun nje odvrati Jocelyn polako, uspr avi se i spusti desnu ruku niz bok. Ali je bio zaboravio da mu je opasa s revolve rom ostao obje en za sedlo. Jocelyn, otpu ten si! Jim e zvonkim glasom. Ve sam te pretekao, Traft. Ja sam napustio posao odvrati Jocelyn. Kada? Ako se dobro sjeam, juer. Vrlo dobro. A sad se gubi iz moga logora. Ovdje ne mo e dobiti jelo. To je protiv obiaja Zapada, Traft, iz logora otjerati gladna ovjeka mracno e Jocely in. A da li je po obiaju Zapada klevetati jednu djevojku? razjari se Jim. Zavisi od djevojke. Jocelyn, mozda je tono to to ka e , ali tako mi svega ja ipak mislim da je to odvratna la ! Bilo kako bilo, ti si jedno podlo ugavo pseto! I Jim skoi sa svom snagom bijesa i bola. Pesnica mu pogodi jedno Jocelynovo zlobno oko. Kauboj pade i sru i Wintersa za sobom. Ali se Jim opet na ao na njemu, udarao ga je i mlatio kao ekiem. Curly se u jednom skoku na ao na Jimu, da ga strgne od Jocelyna, ali je bio nemoan. Pomo! viknuo je kauboj. Hvataj ga, Bud! Tako!... efe, ubit e ovjeka! De, smiri se. pa ti si potpuno izgubio razum! Njih dvojica odvuko e Jima od okrvavljenog Jocelyna koji sjede kao o amuen. Neka ga ... tkogod ... izvede iz logora dahtao je Jim. Izvedite mu ... i konja . .. i stvari... uzmite njegovu plau. Onda poku a da se okrene ali ga je Bud jo uvijek dr ao za ruku. Pusti me! rikne Jim. Hi cu te opauiti! Bud ga hitro poslu a. Ne, efe, Jo ' nisam sp an da se odselim u vjene poljane. Praen Budom, Jim prie svojim stvarima. Dodaj mi kove i u kojem dr im novac ree Jim sjedajui. Tresao se kao prut na vodi, s l mu je kapao znoj. Bud uze kove i i otvori ga. efe, to se nije moglo izbjei ree kauboj rezignirano ma ui glavom. Izbjei, vraga! Trebalo je ve odavno da ga premlatim na mrtvo ime. Jim pogleda u sv oju krupnu, prljavu, krvlju oma enu pesnicu. Izvadi novac, Bud. Isplatit u'mu cijeli mjesec. Ne daj mu ni pare vi e no to mu mora dati usprotivi se Bud, pa izrauna Jocelynovu zar adu. Dat u novac Cherryju pa neka mu ga preda. Tek kad se posve smirio, Jim se usudio da digne pogled. Jocelyna su valjda odvel i u umu jer je Winters upravo odlazio s njegovim konjem a Hump Stevens s njegovim zave ljajem. Najbolji posao koji je za Dijamant izveden u posljednjih est godina ree Bud. Da, ali slab za efa zabrinu se Curly. Momci, vi e ga nisam mogao podnositi, nisam mogao i gotovo! odgovori Jim ireci ruke . Tja, zna se da nisi mogao. Ali ti on nece ovo nikada oprostiti. Ne mislim na bat ine, iako je malo trebalo da ga ubije On e ti se svetiti zbog onoga 151 150 Sto si mu rekao i to si ga istjerao iz logora. Jer e se 0 tome uti u cijelom kraju. A on e postati neka vrsta otpadnika. Nije mi ao. Znam da e me ubiti, ali ja nisam mogao drugaije. Sad je gotovo, Jim doeka Curly. Jocelyn e ravo zavr iti. U mamuze se kladim da ce ga Slinger Dunn ubiti. A to je za tebe va no jedno: ako se ikad vi e sretne s njim. bilo gdje, samo trgni revolver 1 zapra i po njemu. Kopa ? efe, obeaj da e se dr ati ovoga to ti ka e Curly dodade Bud takoder zabrinutim glaso Da, momci, poslu at u vas. Tako mi se svida ! odu evi se Curly. Ti nisi neki kart s revolverom, a Hack nije nar oiti majstor. Da ja trgnem na njega, to bi bilo isto umorstvo. Samo to ga vjerojatn o nece sresti sama. Makar on i pri ao dru ini Cibeque i Slinger se slo io s tim, to ne v jerujem, Jocelyn ce ipak upasti iz zla u gore. Bit ce jo jedan kauboj koji je po ao krivim putem, koji e zlo svr iti. Vidio sam ih puno takvih. Cibeque e imati samo tet e od Jocelyna. Oni e nam obarati ogradu i krasti stoku. Ali, ako ti ne bude zadr ava o Dijamant, svaki e prokletnik iz te druiine sitnih lopova biti mrtav ili iza re et aka prije nego padne prvi snijeg. efe umije a se Bud nas dvojica znamo da nam Haverlyjevi ru e ogradu i kradu stoku. Zn aj da nismo uzalud oti li u West Fork. A za to mi to niste rekli odmah? Jer i bez toga ima dosta glavobolje. Htjeli smo to kriti od tebe kolikogod du e moi emo. Ako mi to doka ete, ja neu zadr avati Dijamant odvrati Jim. Njegova je odluka bila ja san znak da je konano postao ovjek Zapada. Fino. Za sada nemamo dokaze, ali doi e i taj as, a onda emo vidjeti prihvati Bud. im su iz Flagerstowna dove ene namirnice i koturi ice, Dijamant se premjestio na Tob eov izvor. Tu je prestajao put, kad pou dalje nee moi da se koriste kolima nego e sesva oprema prenositi konjima. U svakom je logoru Jim nalazio nove razloge da se divi Arizoni, ali je Tobeov iz vor nadma io sve. 152 Nekakav nepoznati lovac na medvjede, imenom Tobe, u davno je vrijeme na tom mjes tu podigao brvnaru, a po njemu su dobili ime kanjon i brbljavi izvor kristalno b iste vode. Tu je situacija bila sasvim drugaija nego u drugim logori tima. Kanjon j e poinjao na zapadnoj padini Dijamanta, jednim dubokim uskim klancem surih stijen a. Dno kanjona sastojalo se od nekoliko jutara krevine i dvostruko vise borove i jelove ume. Sam se izvor nalazio na gornjem kraju krevine te je stvarao jezerce u kojem se voda kome ala i pjenila. Ispod jedne velianstvene jele koja je vrhom dodir ivala sam rub visoke litice, stajale su razvaline stare brvnare. S jezerca je vo dilo nekoliko potoia koji su vijugali izmedu trave i paprati da bi se negdje na sr edini klanca sastali i stvarali potok koji je bivao sve br i te mu se voda najzad hukom ru ila niz grlo kanjona i jurila prema Cibeque. Oko izvora su narijetko staj ali divovski borovi i smre, golijati i odve moni i samosvjesni da bi se dodirivali granama ili sjenama. Na ljetnom vjetru talasalo se cvijee, bijele i ljubiaste lije pe kate, uti krasuljci i plave perunike. Ptice i vjeverice bile su pitome. opor sr na i jelena mirno je i nauljenih u iju promatrao kako kola tandru kroz uski kameniti ulaz u kanjon. efe, evo vode koju ne mo e ograditi od Dijamanta nasmije se Curly. I zaista se inilo neophodnim da ograda tee mnogo ni e od ulaza u kanjon. Kanjon je d odu e takoder spadao u podruje zvane gu tarama Cibeque. Nije bio tako irok i otvoren k ao kanjoni Sycamore, Deer ili Longhorn ali je ipak bio prilino prostran, vanredno divlji i kr evit, a bogat medvjedima i pumama. Stoka koja bi odlutala niz stari k anjon nestala bi kao da je propala u zemlju. Ovdje u dolaziti ujesen u lov izjavi Jim. A evo ovjeka koji e biti sretan da ti cijepa drva i nosi vodu dobaci Curly. efe, oprosti to se hvalim, ali i ne zaboravi da i u kuhanju ijem Jeffa za sedam duz ina ivo dometne Bud. Obojica ste primljeni zadovoljno e Jim. Da, ali smo ne to zaboravili nastavi Curly. Ogradu neemo zavr iti do oktobra, a ukoli ko je i 153 zavr imo, drugi e se postarati da je obore. Onda emo morati da lovimo lupe e koji sije ku icu i odvode sto ku, a ne divlja. Drugog dana na Tobeovom izvoru ograda je podignuta ispod i oko toga glasovitog m jesta, te se opet penjala na Dijamant. Jima je pone to pekla savjest. Tobeov izvor le i ispod litice Dijamanta, u njegovoj blizini nema druge vode ni prema sjeveru ni prema jugu. Naravno, voda tee nizbrdo i njom e se svejedno koristiti stoka s one strane ograde, ali se Jimu ipak ini ka o da je bespravno ogradio vodeni izvor. Onda je upitao Curlyja to on misli da e rei u West Forku. Do vraga, neka piju viski! uzviknuo je Curly. efe, ti si jezivo savjestan. Mi se pravdamo time da spreavamo na em blagu da odluta, a oni e se tu iti da od njih ograujem o travu i vodu. Tuk na luk. Ali rijei nisu va ne, nego ti samo gledaj kad e ti olovo fijukati oko u iju! estog dana do ao je red na Jima da obie ogradu, onako kako je sam bio odredio. Konja je osedlao i pojahao ga dok su ostali jo bili za dorukom. efe, dokle ce ii? upita Bud. Idem do Sycamorea, onda skreem prema ogradi pa se vraam uz nju. U redu, samo dobro otvori oi suho e Curly. Kad se popeo na liticu, Jim je zastao i upravo s nje nim zadovoljstvom promatrao d ivlju okolinu logori ta, srne i srndae kako pasu zajedno s konjima, plavi stup dima to se kovrlja uvis i krug kauboja oko vatre. Do njega je dopro Lonestarov topao glas: Aj, ja sam teksa ki kauboj, S prerija gdj e ivi tvrdi soj, Kad sjednem na moga riana ... Jim okrene konja i zae meu borove, os jeajui u srcu da nekako ne mo e u ivati potpunu radost. Zavolio je Zapad; poeo je i str icu i ocu pru ati dokaze svoje sranosti i duha; poeo se sroivati s tim primitivnim ljudima, avolski odva nim kaubojima; svia mu se ivot na otvorenom i u divljini. Ali se ipak ne mo e otarasiti bola i pritiska u grudima, uporne i mune, gorke sumnje i kajanja. Dugi tjedni, ak i mjeseci ne uni ti e njegovu ljubav pre ma Molly Dunn. Vrijeme i misli, dugi asovi u samotnoj noi i gorka razmi ljanja, doka zali su Jimu da je ljubav u njemu ustrajala i stalno rasla. Jednog e dana odjahat i u West Fork i posjetiti Molly Dunn. Sam e se osvjedoiti kakva je ona i da li se on prevario u svojoj slijepoj vjeri! Tako su mu se misli nametale, ponavljale i mno ile dok je jahao umom. Staze nije bi lo, ali je on znao pravac te se nije bojao da ce mimoici Sycamore. Svukud je nai lazio na stoku, uglavnom podivljalu. Vidio je ne igosane ne samo teoce i junce, ne go i junce dvogoce. U tome je na ao argument protiv krupnih stoara. To blago mora m amiti sitne ranere i naseljenike, mora ih navoditi na djelo koje je neposteno u m oral-nom smislu iako ga dozvoljava zakon paSnjaka. A kad covjek jednom ukrade ne zigosanu stoku, vec se naSao na rdavom putu. U to je Jim bio uvjeren. Curly bi s e prepirao, on bi kazao: Dobro, ali otkud cu znati da ovo ne igosano grlo ba nije mo je? Jim je morao priznati da takvo pitanje nije bez osnove, ali je znao da ono vue za sobom te ke posljedice. Medutim, shvatio je da za sada nema tome lijeka. Ograd a predstavlja poetak. Kad se na ao u kanjonu Sycamore, neko je kratko vrijeme jahao prema zapadu dok je stigao do ograde, onda je okrenuo niz nju prema jugu. Opreznim je pogledom motri o oko sebe. Tako je obazrivo pre ao nekoliko milja te je stigao do jedne vode to je tekla nize u kanjon Rocky. Poetak kanjona bio je ispunjen gustim jasikama i grup ama mladih jela i borova. Stoka je lutala nizbrdo. Na jednog dionici iza toga kanjona, prema gu tarama, nai ao je na bresu u ogradi. Za pravo nije oekivao da e nai oborenu ogradu, ali se poslije prvog iznenadenja i razoa ranja u njemu stao buditi uspavani bijes. Nastavio je put, dodu e ne tako oprezno kao ranije, ali sa spremnom pu kom. Oko podn e jahao je na umovitoj padini ispod Tobeovog izvora. I tuda je stoka Prolazila al i ova nije odlutala! Jim se pripremio za Qovo iznenaenje. ica je presjeena i u usko m grlu 155 154 Tobeovog kanjona. Bio je to temeljito izveden posao, ica je raskinuta i na jednom i na drugom kraju. Na nejasnoj, tek izrijetka upotrebljenoj stazi, otkrio je nove tragove konja. Ta ko mu je silan bio bijes da je po ao za njima dr eci se trave i ispod borova. Konj m u je zarzao jednom i Jim se zabrinuo, ali ga ni to nije zaustavilo. Dok je silaz io, pomno motrei na sve strane, sve se jae divio divijini Tobeovog kanjona. Nakanio je da progoni toga to sijee icu, ma tko to bio. U svom uzbudenju zaboravio je da prelazi mnoge milje nizbrdo, to je uoio tek kad se na ao na pone to ravnijem ter enu, usred jedne prekrasne borove i jelove ume. Tu je bilo malo otvorenih istina i aleja. uo je kako se podalje od staze lomi suho granje valjda su to goveda. Crne vjeverice i plave ojke buno su protestirale zbog dolaska nametnika. Pogled mu je pao na jednog sokola koji se strelimice sru io izmeu vrhova stabala, udario u jedno drvo, estoko zamlatarao krilima pa se ponovo digao put neba, ste ui svoju krznatu rt vu okrutnosti prirode. Iznebuha mu konj stade nauljenih usiju. Pred njim je staza i la pravo kojih dvadese tak koraaja pa je skretala iza jednoga golemog smedeg bora. Tih kao sjena, iza st abla je iskoio jedan ovjek. Jim je prepoznao vitku priliku u jelenjoj ko i, tamno li ce, oi nalik na rupe u kojima gori oganj. ovjek podi e pu ku i mirno nani ani, dok je Ji m sjedio u sedlu kao skamenjen. Vidio je crven sukljaj iz cijevi. Uto ga ne to tupo lupi, kao da je nai ao nagao i es tok udar vjetra. Osjetio je kako mu se meso dere i pali pa je ouo zaglu an tresak. Konj se prope i zbaci Jima. 156 GLAVA 15. Samo je jo osjetio kako svom te inom udara u ne to, nije znao da li u tlo ili u drvo, te je izgubio svijest. Kad je poeo dolaziti k sebi najprije je outio svje inu vode na licu i gorui bol u grudima, a zatim neije ruke na elu. S naporom je otvorio otezale kapke te je ugledao li e nad glavom izmedu kojega je jarko sjalo sunce. Le ao je naslonjen leima na jedan panj. Kraj njega je kleala neka djevojka. Oh, gospodine Traft... osvijestili ste se! ona zajeca muklim glasom. Molly Dunn! jedva je promrmljao Jim. Djevojka se malo uspravi te joj sunevo svjet lo pa de na blijedo i zgreno lice i velike tamne oi u irene u asom. Obje su njene male ake bi le umrljane krvlju. Pogled na njih posve trgne Jima iz omame. Jesam li te ko ranjen? Oh, ne znam! Bojim se da jeste! Recite mi gdje sam pogoen. U grudi, tu! Jimova^ ko ulja bila rastvorena. ak i s djevojinom pomou trebalo mu je hrabrosti da p otra i ranu. Grudi su mu gorjele u jednom aru. Iznad srca je bio privezan mokar rub ac. Topla, ljepljiva krv! Onda su mu prsti dotakli jednu rupu u mesu, uinilo mu s e kao da je na njoj sama eravica. Usprkos oku, odmah znao da nije pogoen u blizini srca jer je osjetio da je rupa kosa, prema gore. A da li mu je metak ozlijedio plua? Bio je u u asnom strahu. Dok se tako Pipao po gru dima gledao je u napete djevojine oi. Napipao je mjesto gdje ga najostrije boli, g ore prema 157 ramenu. Metak mu je iza ao kroz lijevo rame. Odatle je i tekla krv. Jim osjeti kak o u njemu popusta nekakav jezivo leden stisak. Metak je skrenuo on izmuca pa upita djevojku da li vidi jo koju ranu. Ne, ali ste pali na glavu odgovori djevojka. Molly, neu umrijeti ree Jim. Presretna sam! Stra no sam se upla ila. ta mogu uiniti? Imate vode u blizini? Da, zahvatila sam je na potoku s va im e irom. Raskinite ovaj rubac na trake. Nai ete jos jedan, ist, u mom d epu ... Tako ... Sad r askinite ovaj. pa od traka napravite tampone. Jedino treba da mi sperete krv i d a mi vrsto sve ete te tampone na ranu. Hitro je radila premda su joj se tresle ruke. Ali kako krvarite iz ove rane na ramenu! Kako god ja obri em krv ... Stavite jedan tampon na nju. Dobro pritisnite. Sad u ga ja dr ati. Sve ite krajeve. P reko ramena i ispod pazuha. Tako. Sad i drugi tampon. Samo stegnite. Djevojka je najzad obavila svoj delikatan posao. Onda je sjela, oito slaba, na elu joj poput rose blistale kapi znoja, kosa joj bila mokra. Htjela je kosu zbaciti s lica ali se sjeti da su joj ake krvave, pa to uini laktovima dr ei ruke to dalje od sebe. Molly Dunn, ruke su vam umrljane mojom krvi dobaci Jim. No. djevojka nije shvatila aluziju. Da, i muno mi je da je gledam ona apne pa vodom iz njegovog sombrera opere ake te i h obri e na travi. Jimu se mutila svijest i te ko ga je boljela rana, ali se na to nije ni obazirao j er je bio kao omamljen uzbudljivim trenutkom. Moram vas sklonuti sa staze ona odjednom ree. Da. Uz va u pomo, moi u hodati. Djevojka mu je pomogla da stane na noge te je zakroio naslanjajui se na nju. Iako je tako sitna, u njoj ima snage. Jimu se inilo da idu daleko, sve jae mu se vrtjel o u glavi. uo je vodu kako tee, ali je 158 nije mogao vidjeti. Oko njega se dizao mutan, lelujav zid smra. Glava mu pade na grudi, te ga djevojka spusti na tlo. Jim ne to ree, ali ga ona ne u. Onda mu se vid razbistri. Djevojka mu je prilazila nosei vodu u sombreru. Skoro ste potpuno izgubili svijest, gospodine Traft ona ree pridi ui mu glavu da bi mogao piti. Jim je ne to izmrmljao i opet spustio glavu. as kasnije ponovo je do ao k sebi; pored sve jae boli, osjeao je kako ga neobino uzbuuje ovaj izvanredan momenat. ta se desilo? on upita. Mnogo toga turobno odvrati djevojka.Znate li tko je pucao na mene? Djevojka obori glavu. Ne morate mi rei. Ja znam. Va brat, Slinger Dunn ... Izi ao je iza stabla ... mirno, ni ta mu se nije urilo. Ja sam bio kao paraliziran. Zaboravio sam da imam pu ku. Ne vjerujem svojim oima da ste ivi. Oh, presretna sam ... Ali, sto emo sada raditi? Jim napipa povez na grudima na mjestu gdje je metak u ao. Bio mu je iznad srca, up ravo pod d epom od ko ulje. Prsti mu dotako e rupu na ko ulji i u isti mah sat u d epu. Molly on ce ustro izvadite mi sat iz d epa. Sat je bio te ak, srebrn, ve se odavna nalazio u porodici Traftovih. Izgled mu je o davao dugu slu bu. Metak je udario u poklopac, ulubio ga pa je skrenuo prema gore. Znai, to je apne Molly. udila sam se. Slinger nee nikad proma iti metu. Spasio mi je ivot! Do sto avola! usklikne Jim gladei sat. A ja sam vec razmi ljao da li ima smisla da ga nosim! Kakva srea! Ali, to da radimo, gospodine Traft? Da radimo? Ni pojma nemam. Jahati ne mogu. Osjeam kako mi rana stra no tue i gori. Imat ete groznicu. A mogli biste dobiti i trovanje krvi. Moramo doi do kakvih lijek ova ona e oajnim tonom. Nee valjati da odete do mog logora. 159 Za to ne? Moj konj je tu. Jer e momci znati da je va brat pucao na mene, a to ne elim. Doznat e svakako. Da, to i ja pretpostavljam, ali kad sam na nogama onda ih mogu sprijeiti da ... Gospodine Jim, ne elim da opra tate Slingeru zbog mene ona ga prekine. Porazgovarat cu ja s njim, im ozdravim mrko e Jim. to mu... za to me je htio ubiti? bog ograde? Ne, nego zbog mene. Zbog vas! Da. Svugdje se proculo ono to ste... to smo uinili one veeri na plesu ... u vrtu. Vra ji Bud Chalfack! uzvikne Jim s uzbuenjem gledajui kako se Molly crveni. On je to rastrubio! ao mi je, Molly! Znam da sam napravio ludost. Ni ja nisam bila ni ta pametnija ona e utje ljivo i u njenom osmijehu zatitra tek sje nka e nje. Ali Slinger nije uo to sam ja uinila, a meni ne vjeruje. Htio me je udaviti . A to on misli, Molly? Samo najgore. Vra ji tupoglavac! U ovoj Arizoni ima takvih tipova da pobjesnim kad mislim na nji h... Ali u se postarati da ulovim gospodina Slingera kad za to doe vrijeme! Oh, nemojte to initi! Molim vas! A recimo da negdje naletim na njega, u va oj kuci ili u gostionici u West Forku, u prisustvu drugih ljudi. Valjda me ne bi umorio na licu mjesta? Ne bi, ali bi vas natjerao da potegnete revolver. Jeziv je on kad je bijesan. Ne znam je li bio bijesan ili nije, ali jest izgledao jezivo uplje se nasmije Jim . Molly, kako ste vi nai li ovuda? Slinger mi je rekao da e vas ubiti ona odgovori sumornim tonom, gledajui ga svojim tamnim oima. Jutros sam saekala da ode, pa sam po la njegovim tragom. Htjela sam da ga slijedim dok ne izaem na liticu, a onda da skrenem sa staze i naokolo, s one strane, dodem do va eg logora. 160 Gle! A za to? Da vas upozorim na Slingera. I na dru inu Cibeque od koje vam prijeti gotovo ista opasnost. Molly Dunn! on ce zaprepa teno. Znai, niste nai li sluajno? Htjeli ste da me spasite? Njena mala, smea ruka, koja joj je le ala na koljenu, nije bila daleko. On uze tu r uku, a djevojka mu je pusti. Nije se dr ala ni hladno ni srame ljivo. Ne, gospodine Jim, nisam nai la sluajno. Mnogo ste riskirali, Molly. Nisam mnogo razmi ljala o tome. Ali, ako za to doznaju u gu tarama, onda mi nee biti mjesta u dolini Cibeque. A Slinger bi bio kadar i da me ubije! Stra no! ao mi je, ali sam vam i neizmjerno zahvalan! Samo to vam to moram i dokazat i na neki nain ... Slu ajte, morate se pripaziti da vas ni Slinger niti bilo tko drugi ne vidi sa mnom. Je li daleko do vase kue? Oko pet milja preacem kroz umu. Ne moram ii stazom. Sad mi detaljnije ispriajte kako ste me na li. Kako sam vam rekla, i la sam Slingerovim tragom. Nai la sam na mjesto gdje je skrenu o sa staze u Sumu. Tamo sam stala, nisam znala to da radim. Uto sam ula pucanj, pa krik, i onda topot konja. Sakrila sam se iza stabala i vidjela Slingera kad je pro ao. Nisam znala to se desilo, ali sam sva ta slutila. Svezala sam konja te sam se tiho od uljala natrag na stazu. Najprije sam ugledala va eg konja. On je bje ao. Zati m sam ugledala i vas, le ali ste pod jednim stablom. Kad ste pali, morali ste udar iti glavom o tlo ili o stablo. < Izvukla je ruku iz njegove i blago dotakla Jimovu glavu iznad sljepooice gdje ga je boljelo i na najmanji pritisak. Sad u vam dovesti konja ona ree ustajui. Vratite se to br e vikne Jim za njom. Vitka prilika u jelenjoj ko i isezne u zelenil u. Tek tada je Jim pogledao gdje se nalazi. Le ao je pod nekom vrstom zaklona, ispod nekoliko velikih, smeih, suhih borovih grana naslonjenih na jedno stablo. Mogao j e vidjeti komadic neba, kao kakvu modru pjegu 161 usred bogatog zelenila. uo je kako tiho ubori voda. Mjesto je bilo zabitno, tlo po kriveno debelom naslagom suhih mirisnih borovih iglica. Poku ao je ustati, ali ga je tako zaboljelo da se sa zadovoljstvom ponovo opru io. N e smije zaboraviti da je ranjen. Za dlaku je izbjegao smrti! Misli mu naprosto o djuri e u kovitlac. morao se prisliti da ih nekako sredi. Djevojku apsolutno mora odmah poslati kui. A smije li je pozvati da doe sutradan? Nee li to biti prevelik r izik za nju? Nadjaala je elja da je ponovo vidi. Uostalom, njegovi kauboji e ga nai, prije ili kasnije, premda im nee odmah pasti na pamet da ga tra e na samoj stazi o d Tobeovog izvora. Iz misli ga trgne mekan topot po tlu. To se djevojka vraa s konjem. Topot je stao , pa se ulo neko u kanje a potom tiha kripa ko e. Djevojka se pojavi nosei konjsko ebe i Jimov kaput. Gospodine Jim, niste imali oruzja? ona ga upita. Jesam, pu ku. Dr ao sam je pred sobom na sedlu kad me je Slinger saekao iza stabla. Ona je opet nestala u zelenilu, a on ju je ekao, obuzet novom bujicom uvstava. Vra tila se s njegovom pu kom koju polo i kraj njega. Kako je zgodna, vitka i ljupka u o dijelu od jelenje ko e! To joj i ree, a ona ga samo pogleda, dugim pogledom, onim s vojim velikim, melankolinim, prijekornim oima. Jeste li ikad vi e obukli onu va u divnu bijelu haljinu? on upita. Nisam. uvam je da budem pokopana u njoj. Molly! Valjda zato da se vjenate u njoj! Tako morate rei. Kako slatko ... Gospodine Jim, suvi no je to to govorite, da ne ka em i ludo .. . Ali, elo vam je vrel o. Oh, vrijeme leti! ta da uinim? Konj vam je tu u blizini, sapela sam mu prednje noge. Vi ete smjesta kui. Pazite se da vas nitko ne vidi. Hoete li doi sutra? Hou ona odvrati ozbiljno, s tonom kao da samo ona zna to se krije u torn obeanju. Hvala vam. Ako mo ete, donesite mi kakav medikament. Osjeam da mi nee biti dobro... I iste krpe da previjem ranu. 162 Na va em sedlu je uturica ona ree i izae iz zaklona da je donese. Vratila se i polo il uturicu kraj pu ke. Zatim je kleei zgrnula povisoku naslagu iglica, prostrla ebe prek o nje i smotala Jimov kaput da mu poslu i kao jastuk. Evo vam le aj. Nadam se da vam nee biti hlad no. U svakom sluaju, imate jo ebadi. Sad ja idem. Dok je ona i dalje kleala, on je netremice gledao u nju. Molly . . . poljubite me on je zamoli u ludom zanosu. Gospodine Jim! Bit u ovdje sam, nesposoban da se maknem. Slinger bi se mogao vratiti, ubiti me.. . Poljubite me, Molly! On se nee vratiti. Onda mogu iskrvariti ili umrijeti od groznice on nastavi u mahnitom uzbudenju.Vi ne znate to govorite! I ne znam! Ali znam to elim od vas. Molim vas, poljubite me. | Zar vi to tra ite od mene, od jedne Molly Dunn? Nije me briga ni tko ste ni to ste. Dvaput je segnuo rukom za njom, ali mu je ona bila van doma aja. Ne smijete se micati ona e zabrinuto primiui mu se na koljenima. Kako su joj velike'i tamne oi na blijedom licu! Poljubite me pa idite. Nagnula se nad njim kao tjerana nekom silom, ali ipak eljno. Usne joj se pribli i e n jegovom elu. Ne! on uzvikne vidjev i joj namjeru. Ona se zacrveni do u iju, pa se prigne ni e, zaklopi oi i polo i svje e, slatke usne na n jegove. I prije no to je Jim do ao do daha, skoila je na noge i pobjegla. Nije po teno to se koristim situacijom promrsi Jim za sebe. Ali, mo da i jest... Curl y bi rekao: Nek sam peen ako znam! Zabrazdio je Jim u misli o djevojci, nazivao ju je svim najslaim imenima to ih je ikad uo ili mogao izmisliti, i tako se naslaivao svojom iskreno u. Dugo 163 je le ao kao u snu, u takvom zadovoljstvu da gotovo i nije osjeao bol. I najzad je zaspao nemirnim snom. Kad se probudio, primijetio je da su se sunevi zraci ukosili u umi. Bilo mu je nes nosno vrue, osjeao je stra nu ed, ali mu je bol nekako otupjela. No, boljelo ga je ip ak pri svakom pokretu, pa se nije premjestio na le aj to mu ga je pripremila Molly. Logika mu je kazivala da je u veoma ozbiljnoj situaciji, ukoliko mu i ivot ne vi si o koncu, ali ipak nije mogao razmi ljati ni o emu drugom doli o tome kako e Molly opet doi sutra. Koliko beskonanih sati ekanja! A ako ona ne doe? Ne, djevojka e doi. Jim to sigurno zna. Na kraju se ipak prisilio da razmi lja o svom opasnom polo aju. Momci ce ga praktiki potra iti tek sutra. esto je bio odsutan iz logora do kasna. On i ce odjahati najprije na sjevernu stranu, do Sycamorea, i tako e ga po svoj pril ici nai tek popodne. On bi s jedne strane volio da ga ne nau odmah, ali postoji i mogunost da se Slinger Dunn vrati, tek zato da vidi svoju rtvu. Meutim, nakon kratk og razmi ljanja Jim zakljui da je Molly vjerovatno imala pravo kad je rekla da se S linger nee vratiti. Tako i nije imao na to da misli doli na djevojku. Odjednom mu je bilo drago to je sam u umi i to ima pred sobom duge asove bdjenja. Gledao je kako boja sunevih zraka blijedi na vrhovima jela. Nebo je posivjelo. Su mrak je tamom umotao zelenilo. Ubrzo je sve bilo u crnoj tmici osim onog komadia neba nad Jimovom glavom gdje su mirkale blijede zvijezde i bivale sve jasnije i s vjetlije. Ti ina je bila takva te se najzad uini Jimu nesnosnom. Ali nije potrajala . Kroz ovr je stabala proe uzdah. Noni je vjetar otpoeo svoju umsku pjesmu. Unaokolo s u se dizali svakakvi umovi, tihi, u kavi. Od vremena do vremena Jim je otpijao po gutljaj vode iz uturice. Kod tih pokreta trpio je estoke muke, ali ga je inae dr ala samo nekakva tupa bol u glavi i grudima. Mogao ju je podnijeti. Jedino mu Je smetala kad bi ojaala toliko te nije bio kad ar da koncentrira misli na ono to mu je najva nije. 164 Kasno u noi, nakon duge borbe sa samim sobom, donio je jednu va nu odluku. Usprkos tjelesnoj boli, osjetio je olak anje. Rije io je problem to e s djevojkom. Du u mu prepl avi neizmjerna srea i milina. Zaspao je. Oko njega je joS le ao mrak kad se probudio, ali mu se uinilo da bi brzo moralo sva nuti. Bio je opru en na leima te mu je trebalo asak-dva dok je najprije shvatio da n ije u svom logoru nego sam u dubokoj umi, ranjen i nasmrt edan. Napio se vode te j e ponovo stao razmi ljati o svojoj zloj kobi ali mu se oni kapci zaklopi e kao da su olovni. Ponovo se probudio i sad je ve sunce sjalo, a vjeverice i ojke dizale graju. Glavobolja je nestala. Bolje mu je, ali ga rane jo bole, osjea kako mu se steze me so. Sjeo je. Sad je s mukom pokretao samo lijevu stranu. U ovo doba, pomislio je sa zadovoljstvom, u logoru Dijamant vladat e panika, alarm. Curly i Bud e se rasp omamiti, raspr it e kauboje na sve strne kao jato prepelica. A usamljeni jahai, na k oje oni budu nai li u umi, morat ce strogo obrazlo iti svoje prisustvo.Prije ili kasnije netko e ga nai, a ukoliko se to ne desi, on e za par dana biti u stanju da se sam vrati u logor. Zamisli novost: mladoga Jima Trafta, efa druzine Dijamant, ranio jedan ru ilac ograde iz Cibeque! Kako e to odjeknuti cijelim krajem ! ta e rei njegov stric? A Ring Locke? Skoit e mu cijena u njihovim oima. Osjetio je g otovo zahvalnost prema Slingeru Dunnu, premda je za sebe pomislio da nije ba pri zdravoj pameti. Svejedno, bio lud ili pametan, on nee odati Mollynog brata. U Jim ovom duhu stvarala se osnova jednog joS neiasnog, maglovitog plana. ekanje na Molly nije ga nimalo zamaralo ikao su mu so minuti inili dugi kao sati. I prebogate su mu misli i sanje, i prejako je uzbudenje. Kako e ona primiti njego vo pitanje? Poku ao je zamisliti izraz njenog lica i njenih prekrasnih oiju u odsud nom momentu. Iz tih snova nenadano ga je trgnuo topot kopita na stazi. Tako je naglo sjeo da je iskrenuo rame te umalo nije vrisnuo od bola. Osim ptica i vjeverica, sve je u umi bilo veoma tiho. Ritmian topot kopita se sti a, a i Jimovo pomahnitalo srce pre sta kucati. Onda se 165 topot opet zauo sasvim jasno. Udarci su bili tihi, moralo se raditi o manjem i ne potkovanom konju. Jedno je vrijeme topot bio sve blizi, onda je oslabio pa je pr estao. To je Molly rece Jim tiho. Ipak, pripremio se za svaku evetualnost da se ne bi te ko razoarao. Minute su sporo prolazile i u njemu je rasla napetost, kadli zau u kanje grana i mekane korake pred samim zaklonom te se uspravi sav uzbuen i napregnut. Naglo se pred njim stvori ona vitka siva prilika koja mu je bila u duhu. Djevojk a je bila gologlava, neuredna kosa sjala joj se na sunevom svjetlu. Nosila je jed an zave ljaj. Tu ste! Znate da sam se bojala! ona e di ui brzo. Oi su joj bile neprirodno velike i crne na malenom, blijedom licu. Dobro jutro, Molly! inilo mi se da neete nikada doi on radosno odvrati. Je li vam bolje? Proveo sam stra nu no i bilo mi je slabo sve do ovoga asa. Ona je sjela, odlo ila zave ljaj i ruku polo ila na grudi kao da bi htjela smiriti bur u u njima. Gledala je nekamo u stranu, kao da nema snage da mu gleda u oi. Izgled ala je umorna i uzrujana, kao da je provela te ku, besnenu no. Kakva tu na, patetina, slatka prilika! Jimovo se srce ispunilo nje no u i on se jedva suzdr avao da djevojci n e oda svoju tajnu. Molly, jeste li se sretno vratili kui? upitao je s brigom. Jesam. Slinger nije ni dolazio, a majka me nije ula. To mi je drago. Bio sam u velikoj brizi. Uto Jim uoi okrvavljen povoj na djevojinoj lijevoj ruci pa je bri no upita da li se ranila. Nisam. Ovo sam stavila na ruku da bih opravdala majci za to idem u duan ona mu obja sni prozainim tonom. A gospodinu Summersu sam rekla da sam se posjekla i da se bo jim trovanja krvi. Kupila sam ovu mast, a donijela sam i iste krpe, runik-sapun i ne to jela. 166 Vi ste divni, Molly! ree Jim odu evljeno. Ona ga kratko pogleda. Donijet cu vam svj e e vode. Kad se uputila s uturicom na vodu, Jim uoi kako se oprezno osvre naokolo. Ostala je svega nekoliko trenutaka, ali se Jimu inilo da je vrijeme stalo. Be umno, kao sjen a, opet se pojavila i kraj njega spustila uturicu s koje se cijedila voda. Onda j e klekla i odrije ila uzicu od jelenje ko e kojom je bio svezan zave ljaj. Jako e vas boljeti ona ree onim svojim istim prozainim tonom. Molly, od va e ruke dao bih se isjei na komadie. Mirno mu je opipala elo i sljepoocicu, a potom mu je zavukla ruku u njedra da se uvjeri je li zavoj na mjestu. Nemate groznicu iako bulaznite sva ta. Sad budite mirni i utite. Rekla sam da ce va s jako boljeti. Znam. jer sam to ve radila Archu. Jim kimne glavom i zakljui da e biti bolje i da e djevojci olak ati rad ako zaklopi oi . Ona je prerezala trake kojima je bio prievr en zavoj pa je poku ala skinuti tamponekoji su se krvlju zalijepili za ranu. Najprije ih je dobro nakvasila vodom pa i h je cimala blago, ali je vidjela da tako nee ii. Trgnula je jae. Jima je stra no zab oljelo, ali kad ih je konacno skinula, osjetio je da mu svje a voda i dodir djevoji nih ruku djeluju na upaljenu ranu kao kakav melem. Gospodine Jim, nisam neki vidar, ali vam ka em da vam je rana danas mnogo bolja. A ja ka em da to to mi je bolje dugujem samo lijepoj i sjajnoj bolniarki on odgovori ne otvarajui oi. Uinilo mu se da uje prigu en. sitan hihot, ali nije bio siguran. Potom je osjetio ka ko mu ona ma e rane ma u. Zapeklo ga je ljuto. Najzad ga je vje to Previla. Tako! Uinila sam sve to sam mogla ona ree. Izgleda mi da e rane lijepo zacijeliti, li e ipak biti bolje da vas va i ljudi to prije odvedu u flag... A zatim da ostanete tamo, gospodine Jim. 167 Hvala vam, Molly. Zaista sam vam iskreno zahvalan on joj se nasmije i otvoriv i oi. I u u Flag, naravno, ukoliko je potrebno. Ali u se i vratiti... Molly, ima li smisl a da malo ostanete sa mnom? Ima li smisla? Mislim da ima, kad sam ve ovdje ona odvrati zami ljeno. Mama me nee t ra iti. AH svejedno bih morala bje ati , Bje ati? Od koga? Od vas, gospodine Jim. Molim vas, ispustite to gospodine. Nije ne-umjesno, znamo se vec dosta dugo. Ona se nasmijala ali je u njenom smijehu odjeknula i siu na nota gorke ironije. Zasto biste morali bje ati od mene? Jer sam bila s vama svega dva puta i oba puta ste od mene napravili budalu ona m u odgovori plahovito. Nije istina! Danas je nekako rezervirana, suzdrzljiva. Da to razbije, morao bi je na neki nain uzbuditi pa makar i naljutiti. Ali ako i to ne pali, onda on zna ime e je sigurno uzbuditi. Istina je. One veeri u vrtu u Flagu zgrabili ste me ba kao Hack Jocelyn i drugi ka uboji. A juer ste uinili i gore. Nagovorili ste me! Molly, promislite malo. Priznajem, za ono na plesu nemam opravdanje, ali juer je bilo drugaije. Mo da za vas, ali ne i za mene. Pitam se ta vi mislite o meni. Jim je uvidio da se mora odrei u itka da se igra s njenom naivno u. Ona kao da je gorj ela od stida. Odluni je momenat do ao, br e no to je on raunao. ali mu se ipak obradova o i sad je po urio da zauvijek razbije svaku njenu sumnju i nepovjerenje u njega. Molly, okrenite glavu na onu stranu pa u vam rei to mislim o vama on e to je mogao m rnije i le ernije. Crna se glavica naglo okrene. U njenoj ivoj reakciji, u plamsaju njenoga oka i na glom bljedilu na lieu vidjelo se da ona strahuje od njegovog mi ljenja i da mu una prijed zamjera. Ipak je u njenom izrazu bilo jos neega, ne nade nego nekog patosa sto je izrastao iz sna koji je ona osjeala tek upola. Hoete li se udati za mene? on je upita jednostavno ali s dubokim uvstvom. Niim je nije mogao jae pogoditi, uzbuditi. Dugo je utjela te je najzad zaprepa teno i zustila: Gospodine Jim! Rekli smo da emo se okaniti toga gospodine. Zovite me jednostavno Jim i recite da. Sad znam da vam nije dobro ona odvrati samoprijekorno. Nije tono. Ja sam potpuno svjestan onoga to govorim. Ako ne buncate. onda ta vam je? ona krikne plahovito. Zaljubljen sam, Molly. Zaljubljen? U mene? ona apne. On joj uze ruku i osjeti kako drhti. ujte, mila djevojko zapoeo je odluno, eljan da je to prije uvjeri u ozbiljnost svoje namjere. Sjeate se na ega prvog videnja? Dobro. Ja mislim da sam se jo tada zaljubio u vas. Ako nisam tada, onda sam sigurno na plesu. A noas sam se odluio da vas zap rosim. Da mi budete ena. Znam, Molly, rei ete da sam ranjen, u groznici, van sebe. Ali nije tako, duh mi je savr eno bistar. Vjerujte mi, mnogo vas volim i od sveg s rca elim da mi budete ena. Ja? Molly Dunn?Da, vi, Molly Dunn! U sebi se Jim zahvaljivao bogu ljubavi, ili povjerenja, ili i jednom i drugom, to ga navedo e na takav korak, na pitanje koje je svakoj eni najarobnije i najsvetije. Jer se ona sva promijenila u trenutku kad ju je uvjerio u svoju iskrenost, prem da nije bila svjesna te udesne promjene. Tako je divno bilo ono to joj je rekao, d a se ona sva preobrazila. Oh, to ne mogu vjerovati! ona usklikne sumnjajui u zapanjujuu istinu. Bo e moj, to linger rei na to? A mama, tata, Andy ... i onaj sarkasticni Jocelyn? Molly, uope nije va no to ce oni rei. Ali je i te kako va no to ete rei vi. Gospodine Jim . . . Dosta s tim prekine je Jim imperativnim tonom. 169 108 On je slutio ne samo da ga ona voli, nego i da mu se nee oduprijeti. To je proitao u njenim prenera enim oima i u cijelom njenom dr anju. Zovite me Jim. ujete li? Jim! Da, ujem vas... Jim ona odvrati umiljato. Veoma lijepo zvui. A sad, to vi ka ete, Molly? Ja sam zbunjena. Znam da u cijelog ivota biti ponosna i sretna to ste me vi voljeli i htjeli, Jim ... ali se ne mogu udati za vas. Da li volite nekoga? on e ljubomorno. Ne. Zar onda ne mo ete voljeti mene? Ona mu se nasmijesi sitnim, tajnovitim osmijehom i tu nim i ironinim osmijehom koji je i ao na racun mu ke gluposti. Jim, vi ste smetnuli s uma ono sto je najva nije. Da sam ja poznata kao Molly Dunn iz Cibeque, obina bijedna sirotica i sestra revolvera a Slingera Dunna. A Slinger e zbog ovoga svog posljednjeg nedjela postati odmetnik. Nije reeno, Molly. Nitko nee znati. Ja neu ni-kome rei. I nai u naina da promijenim ngera. Ali to je samo jedan razlog ona nastavi. Moj je otac ovjek koji je cijeli svoj ivo t pro ivio pod jednom stra nom sumnjom. Nitko ne mo e dokazati da je on pripadao jedno j dru ini ubojica, ali mu ta sumnja svejedno visi nad glavom. Majka mi ne valja mn ogo. esto se ona spominje u vezi s ovim ili onim kaubojem. Molly, ja hou vas, a ne va u obitelj. Ja sam mo da i zgodna, ali sam nitko i ni ta ona e bespo tedno. Nisam djevojka za vas. Za to ne? on upita ponovo osjeajui kako ga pali vrela ljubomorna sumnja. Lijepi ste, imate i lice, i ruke, i dr anje dame. Va i su preci morali biti plemenite krvi. Majka mi je iz dobre ju njake porodice. Ona to stalno spominje. Zato se i nije mogl a navii na siroma ni ivot u jednoj brvnari. Molly, ako... ako Jim je s mukom istiskivao rijei ako ste imali kakve ljubavne ve ze s bilo kim, s tim prokletim Jocelynom, ili bilo kime, veze kojih se stidite.. . jednostavno ih zaboravite. Ja znam da biste mi rekli. Ali ja i ne elim uti takve stvari. Mislim da ste dosad ivjeli u najgorim uslovima. Kakve ste mogunosti imali medu onim tipov ima? Curly je rekao da... Zato, Molly, okrenite lea svemu i poite sa mnom. Zar mislite da bih sada mogla uiniti nesto to e vas unesreiti? ona ivo odvrati dok s joj se suze kotrljale niz obraze. Ako ne bih imala drugih ' razloga, morala bih vas voljeti samo zbog svega to* ste mi rekli. Ali zato nisa m slijepa. Ne, ne mogu se udati za vas. Jim nije bio kadar da odgovori, da dalje insistira, jer ga je gu ila silna srea dok je gledao djevojku kako se grevito dr i za njegovu ruku, kako se sva trese od uzbue nja i kako ga gleda oima koje odaju sva njena uvstva. Morali ste sva ta uti o meni ona nastavi. Znajte da bih vama sigurno rekla pravu is tinu. Zato ne bih htjela da povjerujete kojekakvim la ima. I nisam povjerovao, Molly ree Jim ali osjeajui da to ipak nije sasvim tono. No, s dr uge strane, zar u krajnjem oajanju nije ipak nadvladalo povjerenje u nju? Ispriao je djevojci kako se Hack Jocelyn hvalio i prsio i kakve je prljave aluzije pravi o na njen raun.Slinger 6e ga ubiti zbog toga ona e gnjevno. Umalo to nisam i sam uinio. Momci su me morali otrgnuti od njega. Vidjela sam mu lice pa sam mu se i narugala na raun toga. Priznao je daste ga ist ukli. Ali da znate kako me upla io taj put! ekao me u zasjedi kad sam se vraala kui. I odvukao me u grmlje. Tada sam doznala da napusta Dijamant i da prilazi dru ini C ibeque. Da igra na neku veliku kartu. Znajui da ga moj brat ne voli, htio je da m u se udvori tako Sto u ja bratu rei da je on oti ao iz Dijamanta tobo e zato to ste vi uvrijedili mene. Ja nisam pristala, a on me stezao da su mi sve kosti pucale. Po ku avao je da me ljubit jedva sam mu se oduprla ... Tako sam se stra no upla ila da sa m najzad pristala na sve to hoe, samo ^a ga se nekako otresem. Tek tada me je pust io, a ja sam ugrabila prvi pogodan momenat i pobjegla. I to su sva prava koja Jocelyn ima na vas! cielo vrijeme sam znao da la e, ali mi je ipak gotovo slomio srce. 171 170 On nije nikad imao nikakva prava na mene djevojka ivo odvrati. I neki drugi momci su poku ali da me dobiju, grabei me iznenada u prvoj prilici. I vi ste to uinili, J im Traft! Ali vam se kunem da nitko nije dobio od mene ni toliko koliko ste vi d obili. Ljubljena moja! klikne Jim. Njegov zanos i zagrljaj kojim ju je privlaio k sebi sigurno bi slomili Mollyn otp or. Ali se uto zau neiji lagan korak. Molly se ukoi u Jimovim rukama. Jedna sjena p ade preko njih. GLAVA 16. Jim je samo na tren vidio Slingera Dunna kako stoji nad njim s revolverom u ruci . Onda Molly vrisne i baci se na Jima da ga za titi svojim tijelom. Tako, tu li si, umski misiu promrsio je Slinger skripei zubima. Arch, na la sam ga na stazi uzvikne Molly. Kada? I ta radi sada ovdje? Juer sam prolazila umom, pa sam tebe vidjela kako si pro ao kao furija. sam na la njeg a. Imala si ugovoren sastanak s njim! Nisam! Kunem ti se da nisam! Odavno sumnjam na tebe, a sad sam se uvjerio. Jim pomae glavu jer rrm je Mollyna kosa pala preko oiju. Tek to je pogledao Slinger a Dunna shvatio je svu opravdanost Mollynog u asa. Dunn, ona ne la e on e brzo. Nije mogla znati da sam ja na stazi. Ja sam i ao za trag om onoga koji nam ru i ogradu. Ah, ti bi se na svaku njenu la zakleo da je istinaU Slingerovom prodornom pogled u bilo je nekog udenja. Kako to da si iv? Metak se odbio od mog sata. Zar tako. Onda evo ti jo jedan! S ledenom odluno u, Slinger nani ani u Jimovu glavu. Ali je Molly, brza od munje, opet pokrila Jima. Za ime bo je, Slinger, nemoj ga ubiti! ona zavapi. Ne govori jer u, tako mi svega, udesiti i tebe! di i se! 173 On udari Molly nogom, izma mu okrzne i Jimovo bedro. Slingerova surovost i njegov e grube rijei kao da trgnu e Jima iz ledene ukocenosti. Pustite me, Molly on e djevojci. Ako je takva hulja, on bi vas zaista mogao ubiti . Uostalom, ne mo ete ga sprijeiti ako je naumio da me umori. Ta ti je na mjestu, Traft rece Dunn tvrdim tonom. Ali se Molly nije htjela ni pomai, stavi e zagrlila je Jima, pripila se uz njega, ti tei ga svojim uzdrhtalim tijelom. Arch, ne mo e ga ubiti... kad je ranjen ... kad le i... bez odbrane govorila je stras tveno. To nije ovjeno. Tako ne radi Slinger Dunn...' Ako je to zbog mene, onda se vara , stra no se vara . On mi nikad nije mislio zlo. On ti je ve udinio zlo, a ti ne samo da laze za njega nego i sebe odaje . avole bez srca! ona vikne. Zar misli da je svatko pokvaren? Onda ubij i mene!Prokleta djevojuro! Ni smrt nee sakriti tvoju sramolu, Molly Dunn! Nema sramote na meni... Samo su me osjeaji promijenili. Ja ga volim. Shvaca li? Vo lim ga! To vidim, nisam slijep. Slinger zgrabi djevojku i stade je vui, ali se ona grevito dr ala za Jima. On opsova i uhvati je za kosu. Ali je i sada samo uspio da je malo pomjeri, a morao je st ati nogom na Jimovo rame jer je ona vukla i Jima za sobom. Nato se Molly baci na brata kao divlja maka i epa mu desnu ruku u kojoj je dr ao revolver. Hrabrost djevojke, koja je maloas izjavila da ga voli, probudila je lava u Jimu. On skupi svu snagu i nogom udari Dunnovu ruku iz koje ispade revolver. Mir! Netko ide! muklo promrsi Dunn i ukoi se. Molly sklizne iz bratovih saka i pade na tlo. Jim osluhne ali je mogao uti samo b ijesno lupanje svoga srca. Dunn je stajao napet kao struna, ali se pomalo smiriv ao. Mo da je pogrije io. No, u tom jednom kratkom trenu skrenuo je pogled sa sestre koja najedared skoi i zgrabi revolver. Stisnula ga je objema rukama i uperila ga u Slingera. 174 Djevojino lice i oi jasno su odavale njenu u asnu namjeru. Jim to shvati pa zgrabi r evolver za cijev i skrene je u stranu. Molly, ne smijei proliti bratovu krv, pa ak ni radi moga spasa on ce tiho i ona p usti oru je. Slinger se oito spremao na kakav oajniki korak. Nimalo nije dvojio da e J im odmah okrenuti oru je na njega. Uoiv i Slingerovu bojazan, Jim odlui da na neoekivan nacin iskoristi situaciju. A sve bi prije mogao uiniti nego ubiti Mollynog brata . Uto odjeknu prasak u zbunju. Ruke uvis! zauo se miran, o tar glas od kojeg radosno poskoi Jimovo srce. Glas je do ao iza Dunnovih leda. Ovaj brzo podi e ruke visoko iznad glave. Jim ugled a Curlyja Prentissa .kako prilazi s uperenim i napetim revolverom. Hodi, Bud vikne Curly. Opet je nastao lom u bunju i sad se pojavi Bud Chalfack s uperenom pu kom. Oprezno motrei brzim i tvrdim pogledom, oba su kauboja pri la bli e. Jedna pomisao bljesne u Jimu i on munjevitim pokretom sakri Slingerov revolver. Sad se okreni nalo i Curly. Kad je ugledao Dunnovo lice. Curly se nimalo ne iznenadi. Bio je samo oprezan i hladno sumnjiav. Zdravo, momci ree Jim promuklim glasom. , Na li ste me konno! Slobodno spustite oru je ta se ovdje dogaa? upita Curly. Gledajui svoga kauboja spremnog na intervenciju, Jima zapljusnu topao val radosti. Ni ta, Curly... sad kad ste me na li on ree veselo iako je znao da ga njegov izgled m ora tjerati u la . efe, jako si blijed, a vidim i krv na tvojoj ko ulji o tro odvrati Curly. Znam. Spustite oru je, momci, ide mi na ivce. I to se vidi izbrunda Curly vraajui revolver u futrolu. I Bud spusti pu ku. Bit e bo je da nam brzo ka e to je bilo. Curly zapoe Jim s olak anjem juer sam oti ao na jedno mjesto gdje je ograda sru ena. sam i konjske tragove na stazi. Slijedio sam ih dovdje. Onda je netko pucao na mene, pogodio me i ja sam se naglavake sru io s konja. Kad sam se osvijestio. uglo 175 dao sam kraj sebe Molly Dunn koja mi je kvasila lice mokrim rupcem. Sva srea da j e ona nai la. Bila se uputila k nama u logor, htjela me upozoriti da Jocelyn i dru i na Cibeque namjeravaju da me otmu kako bi za mene dobili otkupninu. ula je pucanj pa me je na la. Metak je udario u moj sat, skliznuo je i pro ao kroz rame. Molly me previla. Ja nisam bio kadar da se popnem na konja. Ona je htjela odjahati u log or po vas, ali joj ja nisam dozvolio nego sam je poslao kui. Znao sam da ete me vi potra iti. Ako me ne biste na li danas, onda bih nju pustio neka ide u logor. Danas je opet do la, donijela mi je mast za rane pa me previla, ali je njen brat izgled a i ao za njom. Na ao nas je ovdje. I tako on sada misli da sam ja neka vucibatina i da imam neke rave namjere s njegovom sestrom. Ona se naljutila, ja sam se uzruja o, ba smo se estoko prepirali kad ste vas dvojica nai li. To je ukratko sve.Slinger Dunn, ti si svakako veoma bistar momak ree Curly s gaenjem. Spusti ruke. D obro e biti da se to prije izgubi odavde. Ali prije nego ode , utuvi sebi u glavu ovo , idiote revolvera ki! Moj ef, Jim Traft, ne bi bio u stanju da nanese neko zlo bil o kojoj djevojci, a najmanje jednoj tako slatkoj i umiljatoj kao to je tvoja sest ra. Slinger, tebi su potrebne dobre batine nadostavi Bud jo prezrivijim tonom. I evo, kladim se u nov e ir da e ih jednom dobiti i to od na ega efa. I ja i Curly smo se udva rali Molly. Pa ta? Ni ta nije bilo. Da li smo bili vrijedni nje? Nismo. A mo da Jim j est vrijedan. Jedno jest sigurno: da ni on ni Molly nisu spali na ono sto ti mis li u svojoj pokvarenoj ma ti. Sad se gubi i vi e nam se nemoj pojaviti na oi. Dok su mu oni tako govorili, Slingerove su oi samo ibale, najprije po njima, potom se udnovato upilji e u Molly, koja se najzad bila smirila, te se na kraju zaustavi e na Jimu. Malo se moglo zakljuiti iz revolvera evog lica, tvrdog i hladnog poput su roga kamena. Slinger se okrene i udalji u umi. Napetost je popustila. Vrazji zeleni ree Curly sjedajui kraj Jima. Dobio metak u slu bi Dijamanta! I dr i s ao da to nije ni ta! Nadam se da rana nije te ka. 176 Prisli su i Bud i Molly. efe, kako sam se upla io kad sam te ugledao! Nema pojma koliko se radujem da smo te na li. Je li ti metak ostao u mesu? Nije. Mnogo sam krvario. I boli me. Ali mislim da u moi odjahati s vama u logor. I tako kaze da te je Molly na la! uzvikne Curly zabacujui sombrero i odmahujui kovrd a om glavom. Djevojka se zbunila pred pronicljivim pogledom njegovih bistrih oiju. t o neki ljudi imaju sreu! Pa kako vi, gospoice Molly? Momentalno ne najbolje, gospodine Prentiss odvrati Molly sa slaba nim osmijehom. A li mi je drago da je sve ispalo dobro. Molly, ba izgledate jako lijepo rece Bud. Znai, spasili ste na ega efa? Sad e cijel ijamant biti va . Momci Jim e radosnim glasom ja znam za jedan dijamant koji mo e biti Mollyn, samo a ko ga bude htjela zajedno sa efom Dijamanta. Od silnog zaprepa tenja kauboji su ostali bez rijei. I Molly se toliko zbunila te n ije znala sto e sa sobom. Otpor je mo da jo " tinjao u njoj, ali nije imala snage da ga ispolji. Momci. pustite nas nasamu deset minuta drsko naredi Jim. Uobiajenim nezgrapnim pokretima kauboji ustado e. Jim pomisli da je dobro to im nije dao vremena da se snau nakon onakove njegove zapanjujue izjave. Inae bi iz njih sa da vrcale dosjetke i plju tala zadirkivanja. Ali ipak pozdravite Molly dodao je velikodu no. Curly je bio veoma svean: Gospoice Molly, neobino sam vam zahvalan. Jim je pridobio cijeli Dijamant. a ako je sada dobio i vas. onda se mo e smatrati najsretnijim u na em kraju. Do vienja i elim vam svaku sreu. Bud je meutim iskoristio priliku da pogleda Molly nje no i zaljubljcno: Molly, do v ienja. Ako ve niste htjeli mene, onda raunam da niste mnogo pogrije ili to ste okovali na ega efa. Odgega e se u umu, za njima su ugodno zveckale mamuze. 177 Stra ni su. . . ali i mili ree Molly di ui zajapureno lice. Da. S njima sam se u poetku proveo svakako, morao sam izvojevati jednu pobjedu za drugom. Ali ova s vama je najljep a! Jim, to se ne mo e ostvariti ona sapne alosnim tonom. Draga Molly, za sada ostavimo va e nevolje. Ja moram to prije kui. Nai u naina da vam e javim. ili u vam pisati ili u doi u West Fork. Oh, nemojte! Nastradali biste! Molly, mislim da smo i Slingera umirili. On nije glup ... Draga, znate li da ste mu rekli da me volite? to sam drugo mogla? zajeca Molly. Ali, zaboga, recite mi da niste lagali! Ona okrenu lice. Nisam, Jim. I zaista me volite? on ree privlaei je sebi. To je jae od mene... Ali me vi e nemojte pitati... nikad vi e ...Neu, ako vam je to tako neugodno. Ali zato morate platiti! Nemojte! Pa ta mislite, ni ja nisam od kamena!... Jim, najljep e to sam do ivjela bio je onaj as kad ste lagali da spasite Slingera. Prentiss je opasan ovjek. On bi ubi o Slingera samo da ste trepnuli okom. I moj brat je to shvatio. Da vas nisam zav oljela prije, sigurno bih sada. Valjda e se iz toga izlei neko dobro. Mene ste pro mijenili, a tko zna,mo da e se i Slingeru otvoriti oi. I ja sam tako mislio, Molly ivo ce Jim. Kad bude vrijeme, poduzet u jos ne to. A sad morate poi. Njeno izmueno, posivjelo lice navede ga da je pusti iz zagrljaja, ali ga ona izne nadi jer mu se baci oko vrata i pritisne usne na njegove. Oh, Jim!... Jim! Onda se ona naglo okrene i otra u umu. Jim je bio kao smo den, iscijeen. U njemu su uvstva harala i razapinjala ga, a osjeao je i kako ga ljuto bole rane. Ponovo se opru io, drhtav i blijed. Tako je slabo i zgledao da su se kauboji upla ili kad su se pojavili as kasnije. 178 Ba da vidim te rane brundao je Curly i uz Budovu pomo odmatao zavoje. U redu, nije ni ta stra no. ini mi se da je djevojka kriva to on izgleda kao mrtav. Nego! Vidi se da jadnik nije pri sebi ree Bud sa aljivo. Zar nije smije no sto jedna lijepa ena mo e da napravi od mu karca? Ali, bogamu, da sam ja na Jimovom mjestu ... Idioti! plane Jim otvarajui oi i sjedajui. Zave ite gubice i odvedite me u logor. Oprosti nam, efe brzo e Curly. Vidi , mi smo se vraali, raunajui da je tvoja ... o da je mlada gospoica oti la, ali smo vidjeli kako je skoila na tebe... Ni ta mi ne mora objasniti prekine ga Jim. Vi ste avolji mangupi! Naile moga konja. Mora biti sputan negdje tu blizu. Ja te razumijem, efe razvue Curly ustajui. I ja sam esto bio nepovjerljiv prema prijateljima zbog kakve djevojke, ali znam d a me poslije toga pekla savjest. Odgegali su se u umu cerekajuci se i mrmljajui, te se ne to kasnije zau i Curlyjev du boki smijeh; Jimu su bili dragi jer je shvaao da su oni odu evljeni time to je on os vojio Molly Dunn. Ali, to ce rei stric? Jim mudro odlui da novost zadr i za sebe do p rvoga zgodnog momenta kad bude mogao udesiti da stric vidi Molly u njenoj bijelo j haljini. Onda e ostalo biti lako. Uto se sjeti' kao ga je Molly odbila i zamoli la ga da je vi e ne pita. Jadno, zbunjeno, savjesno i obo avano dijete! Snove mu prekinu e kauboji koji su se vratili s konjima. Bud mu je na ao sedlo pa je u ao pod zaklon da uzme ebad. Di i se, efe Dijamanta on ree ali i ne poku avajui da pomogne Jimu. Jim polako otpuza do jednog koca koji je dr ao grane zaklona pa se uspravi dr ei se z a njega. Trenutak mu se vrjetlo u glavi, potom ga proe. Ponesi taj runik i mast on ree i izae iz zaklona. Nisu mu pomogli ni kad se penjao na konja a ni on nije pokazao koliko bi mu vrij edila njihova pomoc. Kaubojska je kola bila surova. Jim se sjetio grke po 179 vijesti i zakljuio da su majke Curlyja i Buda morale biti Spartanke. Usprkos vrel om bolu u ramenu, podigao se u sedlo. Odjahali su, Bud je i ao naprijed a Curly iza Jima. efe odjednom e Curly jesi li siguran da Slinger nije taj koji je pucao u tebe? Otkud ti takve ideje? upita Jim iznenadeno. Kad se okrenuo prema meni, kao da je oekivao metak. I zapravo malo je trebalo da ga umlatim. Uinio bi stra nu gre ku, Curly ozbiljno odvrati Jim. Po ravnom tlu Jim se glatko dr ao u sedlu, dobro je pro ao i prvu blagu uzbrdicu na stazi, ali kad su do li na neravan, kamenit teren on se morao dr ati za unka . Podnosi o je najgoru bol, borio se s u asnom slabo u, ali je ipak izdr ao. Shvatio je da ga kau boji ne bi prepustili samom sebi da nisu uvjereni u njegove mogunosti. Dodu e, mora o je stiskati zube da ih ne zazove u pomo. Kad je stigao u logor, vi e nije bilo sile koja bi ga mogla odr ati u sedlu; nije po mogla ak ni urnebesna vika njegovih odu evljenih ljudi. Sru io se s konja. 180GLAVA 17. Cijeli je tjedan morao proi dok se Molly Dunn trgnula iz svoga transa. Pa ja cijelo vrijeme kao da hodam u snu rekla je sebi. Imala je sree, inae bi se na la u nepodno ljivoj situaciji. Roditelji nisu doznali da je gotovo dva cijela dana izbivala od kue. Slinger je bio stigao u brvnaru prije nje, a Molly je slutila da njemu treba zahvaliti to majka nije uoila njenu odsutno st. Slinger nije razgovarao s njom i uope se pravio kao da je i ne vidi, ali je z nala da je on prati pogledom kad god to ona ne mo e primijetiti. On je satima sjed io dokono, vidjelo se da u njemu vlada kaos. Ponekad je odlazio raditi u polje, ali se pri tom nije odvajao od pu ke. Molly ga je esto vidjela kako stoji, naslonje n na lopatu, i nepomino uri u umu. ta je tvom bratu? upitala je majka. ujem ga kako cijelu no hoda po trijemu. On je zaljubljen, mama odgovorila je. Molly lukavo. Ljudi postaju udni kad su zal jubljeni. Otkud ti to zna ? Molly je to i te kako dobro znala. U nju se bila uselila pusto i tuga. Tako joj je teSko bilo, da nije imala ni caska olak-Sanja, ili lijepih snova i i luzija. Srce joj je puklo i ona bi htjela umrijeti. Padalo joj je na pamet da se utopi u Maple Springu, te je sebe zamisljala kako le i na dnu bistre vode, lice j oj je bijelo, kosa se leluja, oi su joj irom otvorene, zure u surovi svijet koji j e napustila zauvijek. U toj slici je nalazila izvjesne utjehe. 181 Arch ce je nai i tugovat e to je i on dijelom kriv njenoj smrti. Prijatna je bila i pomisao da e majku gristi savjest. A Jim... mo da kad on naide na nju gdje lezi hl adna i mrtva u jezercetu pod izvorom. Eto gdje ju je otjerao! Bolno se sladila t om misli, ali se odjednom trgnula. Za to da Jim pati? Ni ta joj nije uinio na ao, napro tiv, zaljubio se u nju, zbog nje je gotovo izgubio ivot! On je nju izveo iz tmice . On je nju oplemenio. Ne! Njemu ne mo e nanijeti gore patnje od onih koje ga sada mue. Ona se mora otresti te samoubilake more. Ni raditi nije mogla te je zbog toga imala okapanja s majkom. Tugovala je od jut ra do mraka, ponajvi e zabijena negdje u kutu, birala je tamna, pusta i gola mjest a koja su se slagala s njenim raspolo enjem. U sumraku je sjedila na jednom panju na istini i promatrala i mi e i buljine. Nije mogla spavati. Mnoge je sate provodila uur na kraj malenoga prozora u potkrovlju a najvi e je trpjela u mraku i ti ini praskozo rja to ju je sna no podsjealo na njen ivot. Do la je jo jedna nedjelja. Hoe li cijeli svoj ivot raunati od onoga posljednjeg dana s Jimom Traftom u umi? to li e biti od nje? Kad je Andy do ao, ona mu se ispria to ne mo e ostati s njim. Djevojko, pa ti si bolesna! Stra no izgleda rekao je mladi. Popodne je do ao mladi Keech na konju. Bio je veoma tajnovit te je Molly ve pomislj ala da ga otpremi na drastian nain, ali joj on apne da je ne to ostavio za nju u grml ju pred ogradom. Onda je oti ao, isto onako. tajnovito, ak joj je i namignuo na odl asku. Vra ja budala! promrsi Molly koja je tih dana bila veoma netrpeljiva. to li je htio ? Znati elja ju je pognala da izae iz dvori ta i pretra i grmlje. Na la je ovei paket, lijep o umotan u papir nalik na onaj to ga je vidjela u velikom duanu Flagerstowna. Zaudi la se. Da li bi Keech htio da je ugrije za njega na ovakav romantian nain? Nije mogue , jer da je to njegov dar, on sigurno ne bi oti ao nego bi saekao da vidi kako e ona reagirati. Ne! Paket je sigurno od Jima Trafta. To je njegova prva poruka. im je to pogodila , Molly se oborila na 182 samu sebe kako je mogla posumnjati u Jima? A mo da je ovo neka ala, tko zna ija? Saekala je zgodnu priliku pa je neopazice prenijela paket u svetu osamu svoje sob ice. Drhtavim rukama i uzburkana srca otvorila ga je i na la tri manja paketa i ne koliko knjiga izmedu kojih jedna stara i nekoliko novih. U jednom je paketu bila kutija bombona vezana vrpcom, u drugom najljep i rubac to ga je ona ikad vidjela, a u treem mala kutija za ivanje sa svim potrep tinama. Ta zna se da je od Jima, blago meni! ona je mrmljala pomamno tra ei pismo. Ali se razoarala nije bilo pisma. S uzbuenjem je pregledala knjige i proitala im naslove. O na stara knjiga bila je jedna mnogo prelistana kolska gramatika. Na prvom praznom listu bilo je rukom ispisano: James Traft, Gimnazija Wellsville, 1. septembar 18 78. Pazi. molim te! Poslao mi je svoju skolsku knjigu od prije deset godina! to je mi slio s tim? Najprije se zapanjila, a potom je osjetila kako je podilazi gorina. To on hoe da s e uim govoriti ispravno promrsila je uvrijeeno. Ali se ljutnja nije mogla ustaliti u njenom srcu. Odagnalo ju je jedno pitanje: za to Jim eli da ona sama nadoknadi n edostatak obrazovanja? Na to mo e biti samo jedan odgovor. Od pomisli na taj odgov or, Molly osjeti i najljep e bla enstvo i najgori jad. U prvom momentu bila je zaklj uila da se on pokajao, da je uvidio nesmotrenost svoje ponude i da- joj je ovim p oklonom htio predoiti njenu pravu vrijednost. Kakva apsurdnost! U stvari on eli da ona ui. Zato to ima povjerenja u nju. Zato to se nada ... Ali se Molly nije usudila slijediti daljnji tok tih misli. Grlila je gramatiku, svjesna svoje muke i svoje radosti. Onda ju je spremila pod jastuk. Poljubila je svileni rubac i svezala ga oko vrata. Ostatak toga dana pr ovela je kraj prozora, jedui bombone i gutajui knjige koje joj je poslao Jim. Bezbroj puta se, odsutno zagledala kroz prozor i apnula: Za to mi nije ni ta pisao? a li je najzad do la do zakljuka da je Jim Traft i na taj nain htio da joj olak a, usprk os svojim eljama. 183 Sav je slijedei tjedan Molly uila tako marljivo da su je oi boljele. Korila je sebe , ali je elja bila jaa od nje. Opet su joj se vraale tmurne misli o samoubojstvu, a li se one nisu mogle zadr ati pored njene nove, neobine spoznaje. Poela je nalazati izvjesnu radost ak i u svojim mukama. Za to joj ivot ne bi mogao biti kao u ovih dje vojaka iz knjiga? U nedjelju je Molly cijelog dana ekala hoe li doi mladi Keech. Ali se on ne pojavi te se morala boriti s gorkim razoaranjem. Ipak je razum nadvladao, ali tek po to je ve bila sva slomljena. Keech mora odjahati u Flagerstown, za sto mu treba jedan cijeli dan, i jo jedan dan za put natrag. Onda mu treba jo dva dana za put do Cibe que i natrag, to znai etiri dana u jednom tjednu. To je previ e. Ipak, mogao bi doi sl ijedee nedjelje. I sad je poela ivjeti u toj nadi. U meuvremenu je rujan odmicao naveliko. Du staza i po poljima utjelo se jesenje cvi jee. Paprat je dobivala smeu boju. Klanci visoko ispod Dijamanta poeli su na suncu gorjeti skrletnom, ljubiastom i naranastom bojom. Stigla je jesen Mollyno najmilij e doba. Slinger je jo uvijek bio kod kue, ali je odlazio u selo. Molly je primijetila da s e opija. Jednom-dvaput joj se obratio, ali grubim tonom. Po njeo je kukuruz i spre mio ga u staju, popravio je ogradu da ne bi divlje svinje ulazile u dvori te, te j e poeo dovlaiti i cijepati drva za zimu. Molly mu se udila i alila ga slutei njegove muke. On je bez sumnje najprije oekivao da 6e po njega doi Serif iz Flagerstowna ili kauboji Dijamanta. Ali se oni ne poj avi e. Niti se u West Forku stogod ulo o tome da je Jima Trafta ranio netko od onih koji ru e njegovu ogradu. Nakon nekog vremena Molly je bila uvjerena da se takva vijest nee ni prouti, pa je tako i rekla bratu. Ali je zato bilo svakojakih drugih novosti i glasina od kojih su neke mogle biti tone. Rad na ogradi stao je kod Tobeovog izvora. Dijamant ima pune ruke posla kr pajui i popravljajui sru ene dijelove ograde. Na stazama se navodno viaju mala stada goveda koja tjeraju jahai ija imena nitko ne eli ni apnuti. U selu novac pritie nekak o sve vi e. Bilo je i nekoliko 184 pucnjava, ali bez te ih posljedica. Netko je pucao i na Andyja Stonehama dok je i ao stazom prema Mollynoj kuci. Do la je nova nedjelja te je Molly, nakon dugog i munog isekivanja, konano ugledala m ladoga Keecha koji se dr ao jo tajanstvenije pa joj je cerekom i namigivanjem dao d o znanja da s njom dijeli jednu veliku tajnu. Molly je gotovo izludjela. Mladi je ostao cio sat dok je Molly trpjela nesnosne muke jer je pred bolesnim ocem i ra doznalom majkom, kao i pred o trim bratovim pogledom, morala ostati mirna i izigra vati seosku djevojku koja zabavlja gosta. Najzad se Keech stao opra tati jer da muse uri u West Fork, a Molly ga je otpratila do staze iza staje gdje je on bio os tavio konja. Unutra je paket za tebe, u onom kutu rekao je sa znaajnim cerekom. Opet u svratiti kad se budem vraao kui, za sluaj ako hoce poslati kakvo pismo. Pismo! izmuca Molly. Kad e se vratiti? Oko zalaza. Zviznut cu on odvrati i odjaha niza stazu. Molly ga je snu deno pratila pogledom. Mladiu je jasno da ona rado prihvaca Jimove darove. To nee dugo ostati tajna, ak i kad bi mladi Keech opravdao povjerenje koje Jim ima u njega. Ali ona zna te mladie. Ubrzo e svak doznati da ona dobija poklon e od neaka bogatoga starog Trafta i to e biti jos jedna ljaga na imenu Molly Dunn iz Cibeque. Nju dodu e nije briga za sebe, ona brine za Jima jer e ga jo jae zamrziti i njeni i sva okolina West Forka. Oni nikad nee shvatiti da bi Jim mogao imati p o tene namjere. Ah, kad bi ona samo mogla da im doka e koliko je taj mladi po ten i dob ar! Otisla je u staju i nasla paket. Bio je triput veci i tezi od prvog! Prsti su je svrbjeli da ga otvori, ali ga je ipak odluno sakrila i otrala kui. Vratit e ga! Ali no. ona to ne mo e, nema snage da to uini, pogotovu kad pomisli kako e raniti Jima. povrijediti njegove osjeaje. Pisat e mu neka joj vi e ni ta ne alje. Kraj prozoria u potkrovlju Molly se muila pi ui pismo. Suzama ga je kropila i boljelo j u je to na ovaj nain daje Jimu pismeni dokaz svoje neukosti. Ali, ipak se nije sti djela svojih misli koje je nizala na 185 papir onako kako bi joj do le, kao da neposredno govori s Jimom. Htjela je biti kr atka, ali se pokazalo da je to nemogue. Jimu mora objasniti za to joj vi e ne smije s lati poklone, za to je mora zaboraviti. A onda ju je ne to pognalo da pi e jo , ni sama nije znala to niti se usudila da proita svoj tekst. Tu na je bila dok je ekala Keecha na stazi, ali svjesna nekog novog uvstva. Ona doka zuje i sebi i Jimu da u njoj jo uvijek ima i pristojnosti i obzira. Tje ila se rezi gnirano. Neka ovo bude kraj njene kratke neostvarene ljubavi. Niza stazu dojaha Keech i uze pismo kao da se radi o stvari koja se razumije sam a po sebi. urim, Molly. Moram jo svratiti na jedno mjesto na moj raun. Ha-ha! Do vienja slijedei put! Djevojka je gledala za njim dok se nije izgubio u mraku ume. I kad je Keech nesta o, ona je dalje stajala na istom mjestu, gledala u masiv Dijamanta gdje se na ru bu kr evite litice gubio kasni sjaj sunevog zalaza i osjeala da je Molly Dunn jedna mala izgubljena du a li ena ljubavi i budunosti. Ali je sretna to se uzdigla do takvih visina, makar kasnije pala u vjene crne dubine. Pod za titom sumraka uzela je paket i odnijela ga u svoje potkrovlje. Njena soba i ma bar tu prednost da nitko ne ulazi u nju. Koliko se sjea, u njenom skloni tu bio je samo Arch, i samo jednom, kad je popravljao krov. Sopui, sjela je kraj prozora ne ispu tajui iz ruku dragocjen paket. Uzivat e da ga otv ara i da mu otkrije sadr inu. Ionako joj je ovo posljednji u itak. Malo je zgleda da e ikad vi e imati prosca, a jo manje da e ga zeljeti! Napolju se posve spustio sumrak. Kroz otvoreni prozor dopirao je svje vjetri s pla nine. Borovi su se isticali kao kakav crni porub. Na istini su se vidjola ona jez iva suha stabla, a gole njive izgledale su kao kakve blijede mrlje. Zvecnula je klepetu a, odnekud je zalajao pas. Sve je odisalo arom noi i spokojstvom. Molly je upalila lampu i na svjetlu njenog nemirnog plamena otvorila je paket, s tidei se to se sva predala ushienju. Polako je premetnula omote, i male i velike, t ra ila je pismo ali ga opet nije bilo. I bi joj 186 drago. Kad bi sada itala njegove izjave ljubavi, nade i elje, pokolebala bi se u s vojoj odlui. Ali to ako on ne prihvati njena obrazlo enja te se jo osmjeli da je posj eti? Srce joj ludo poskoi, pa se polako smiri. Nee on doi. Pun je ponosa i nee dozvo liti da ga Molly Dunn odbije i drugi put. Opet joj je poslao knjige, ove su iz St. Louisa! Zapanjila se kad je ugledala im e toga dalekoga grada na svim omotima. Sve ove stvari je naruio iz St. Louisa jer smatra da ono to se prodaje u Flagerstownu nije dovoljno dobro za nju! I kako da mu se ona odupre kad se on svim silama trudi da nju digne tako visoko? Cio satse divila i u ivala u mnogim lijepim i korisnim poklonima. Nije ju zagu io nekakvim luksuznim i skupocjenim predmetima. Ima i takta i ukusa. Oh, mili mrmljala Je tko zna hou li te ikada vi e vidjeti! Onda se uvukla u krevet i dugo je plakala dok napokon nije zaspala. Slijedeih nekoliko dana Molly je neprestano mijenjala raspolo enje, od gordog ponos a do samosa aljenja, od rezignacije do gnjevnog revolta.. I na kraju se u njoj ust alila samo te ka tuga. Vrijeme ipak prolazi, ivjeti se mora, a valja obavljati i za nemarene poslove. U subotu popodne oti la je s majkom u selo, prvi put nakon mjesec dana. Subota je bila jedini dan u tjednu kad je u West Forku bilo iole ivo. Molly je nerado po la, nije'joj se i lo meu svijet, ali ju je ipak tjerala znati elja da se uvjeri da li kru e kakve glasine o njoj. Znala je da e odmah, na prvi pogled, na nekoj djevojci ili mladiu vidjeti da li su uli za divnu ljubav u koju se ona uplela. Ali je otkrila da je, bar u oima znanaca, ostala ona ista Molly Dunn. I to ju je zaudo razoaralo. Kad bi oni znali koliko se ona udaljila od uobiajenog ivIjenja West Forka! Duan staroga Enocha Summersa, koji se u stvari sastojao od niza medusobno povezan ih posebnih duana s razliitom robom, nalazio se u samom centru sela. Kraj njega je bila Maceova krma, lokal sumnjivog karaktera protiv kojega je Summers otvoreno g unao Premda je u isti mah iz njega crpio bogat materijal *a svoje brbljarije. Ono nekoliko duana i radnji u 187 West Forku imalo je trijemove visoko iznad tla sa irokim stepenicama u sredini i na oba kraja. Molly je odmah uoila mnoge jahae konje i dvokolice to je znailo da u s elu ima gostiju. I u susjednom bloku sav je prostor uz drveni plonik bio zakren ko lima i dvokolicama. Po prvi put se Molly radovala to je u selo do la s majkom koja je bila poznata po n eljubaznom postupku s Mollynim obo avaocima. Kad su do le u Summersov duan, Molly je morala proi kroz itav palir mu karaca, starih i mladih, znanih i neznanih. Trgovac i njegovi momci imali su pune ruke posla. Gospoa Dunn i Molly morale su ekati na red . Kad se gospoda Dunn na la s najgorom lajavu om West Forka ije je traeve odmah stala po udno gutati, Molly se udaljila, ne to iz antipatije prema bapskim naklapanjima a ne to i radi svoje sigurnosti. Pre la je u susjedni duan. Kako se na la kraj ulinih vrat a, bacila je pogled kroz njih. Jedan je mladi upravo dojahao pred trijem. Molly s e umalo ne sru i jaha je bio Jim Traft! Sama ju je sudbina dovela do ovih vrata! Uobiajeno brujanje glasova dokoliara na trijemu odjednom se sti a i Molly shvati da mladi Traft nije privukao samo njenu pa nju. Jim je pogledao ljude na trijemu, pa je sjahao, ispustio uzde i popeo se do polovine stepenica. Dobar dan, gospodo ree on mirno svojim zvonkim glasom koji se uo daleko. Ja sam Ji m Traft i tra im Slingera Dunna. Molly se morala ugristi za usnu da ne vikne. Htje-la je pojuriti k Jimu. Ali bi to bila ista ludost! On bi joj sigurno zamjerio. Brzim je pogledom pre la preko nje gove vitke prilike. Bio je u smeoj kosulji, bar unastim hlaama i izmama. Oito nije ima o oru ja. To donekle ubla i Mollyn u as. On nema namjere da se bori, a Slinger, bez ob zira koliko bio izazvan, ne mo e pred tolikim svijetom ustrijeliti nenaoru ana ovjeka . Jim ne izgleda ba umiljato, pomisli Molly, ali je zato lijep, bistra oka i pun mu evnosti. Ako je tako, gospodine Traft, nai ete Slingera u Maceovoj krmi netko otegnu. Hvala odvrati Jim pa baci srebrni dolar jednom prisutnom deranu te e mu: Mome, idi kod 188 Macea i reci Slingeru da ga Jim Traft tra i, neka izae ako ga nije strah. Mali an je zgrabio dolar u letu i skoio s trijema. Jim se pope na jednu stepenicu v i e. Stalo en je bio, ali blijed. Molly je sva drhtala od uzbudenja i grozne jeze. V i e ne bi ni mogla istrcati jer je bila kao priko-vana u mjestu. Traftovu je poruk u popratilo iznenaeno mrmljanje onih na trijemu od kojih je Molly mogla vidjeti d esetak i vi e njih kroz vrata i prozor. Da je Jim pogledao u duan, sigurno bi je ot krio. Ali je on gledao niz trijem prema ulazu u Maceovu krmu. Sto mu bogova! Eno Slingera! netko ree. Znao sam da e izai na onakvu poruku dometne drugi.Ova su dvojica stajala ispred vrata i donekle skrivala Molly. Ona je jedva uspje la pokrenuti noge koje su joj ote ale poput olova, pomakla se malo naprijed da bol je vidi. Jo uvijek nije mogla vidjeti brata. Iza nje su se zbijali i navaljivali ljudi iz duana. Zauo se spor korak praen zveckanjem mamuza! Molly je oblila neka vruina pa onda led ena hladnoa. Ugledala je Slingera koji je do ao preko trijema i stao pred Jima. Jesi li ti poslao ovoga derana? i Slinger trgne lijevom rukom natrag dok mu je d esna znaajno visila uz bok. I poruio da izaem ako me nije strah? Zdravo, Slinger. Da, ja sam ga poslao odgovori Jim i pope se na posljednju stepe nicu. Prodorno i bez ikakvog straha zagledao se Slingeru pravo u oi, pa je ugasio cigar etu i bacio opu ak na ulicu. Na rukama je imao rukavice. Mogao bi biti oprezniji s takvim porukama. Oprosti. Samo sam htio da izade . A zbog ega, Traft? Iz vi e razloga. Zato mi je drago to su prisutni neki tvoji prijatelji i mje tani odg ovori Jim. Mala je grupica ljudi bila iza la za Dunnom iz Maceove krme, ali ga oni nisu slijed ili na trijemu nego su se stavi e sklonili u stranu, blize preki za vezivanje konja . ta hoe ? Dunn e osorno, iznenaden i ljut. Prvo hou da ti ka em kako mi je ao to je tvoja dru ina sumnjala na tebe da nam ru i ogr . Otkrili smo tko to radi, pa mislim da ti se moramo 189 ispriati iako nismo nikad javno tvrdili da si ti taj. Prema tome, javno ti se isp riavam u ime svoje i cijele dru ine Dijamant. Ni od koga ne tra im da se ispriava meni krto se nasmije Dunn. Bilo kako bilo, ja n emam nikakve veze s ru enjem va e ograde. Dobro, s tim je ovo rije eno. A sad da rije imo i drugo. Naokolo se pria o tvojoj ses tri i meni. Ka u da te prie dijelom potjeu i od tebe. Jesi li ti tvrdio Hacku Jocely nu i Sethu Haverlyju kako si uvjeren da sam uvrijedio i napastovao Molly? Valjda jesam, gospodine moj potvrdi Slinger koji se dodu e nije zbunio, jer je to kod njega bilo nemogue, ali je oito bio zapanjen Jimovim nastupom. Hvala ree Jim dizui glas. A sad uj ovo: ti si skroz na krivom putu. Zaljubio sam se u Molly, i to na prvi pogled, priznajem. I upitao sam je da se uda za mene. Dva put! Je li to uvreda? I opet u je pitati! Hoe li i to biti uvreda? Ja na to gledam drugaije. Dobro... Istina je da sam je zagrlio prije nego to sam je zaprosio. Ali sam jedno stavno bio previ e uzbuen . .. nisam znao ta radim. Mo e li mi to itko po ten zamjeriti, ako zna da sam joj nakon toga ponudio brak? Ne mo e odgovori Dunn. Jos jednom hvala. Molly me je odbila. I meu razloge navela mi je i to da je ona s estra Slingera Dunna. Molly je vidjela kako se Arch trgnuo i u svom stra nom uzbuenju osjetila je sa aljenj e prema bratu. Taj Jim Traft ima rije smrtonosnu poput taneta. I sad, Slinger Dunn, uj i ovo nastavi Jim di ui glas jo jae. uj i dobro me shvati. i ti upola takav ovjek kao to misli da jesi, okanio bi se toga nerada, opijanja i r evolvera kog ivota radi sree tvoje sestre. Ona je fina djevojka, ista kao zlato, idio te jedan prokleti! Ona zaslu uje sve na ovom svijetu, a ne da bude unesreena i poni e na od jednog mizernog razbojnika brata. Ali ti nema dovoljno pameti da vidi koliko je ona vrijedna. A u pogledu onoga to pria o njoj, tu si pokazao da si prljavi, sm rdljivi, podmukli kojot! Ti si gubavo i kukaviko pseto! La ov si i pokvarenjak, bij edni, podli ubojica. Ja nisam bog 190 zna kakav na revolveru, ali ako nisi kukavica. ponavljam: kukavica, skini taj op asa, a ja ti se kunem: ne izmlatim li te onako kako zaslu uje , posudit u revolver od koga bilo ovdje pa u se s tobom boriti na tvoj nain! Ne oklijevajui ni trenutka Slinger otkopa opasa s te kim revolverom i drhtavom rukom pru i ga najbli em promatrau. Onda je zbacio sombrero s glave, izla ui vostano uto lice. N apravio je neki pokret pun krajnjeg bijesa i ne to je nesuvislo mrmljao pa se kaopantera bacio na Jima Trafta. I Jim se pokrenuo isto tako hitro, upravo u momentu kad je Slinger skoio na njega , i udario istoga trena. Od snage toga udarca i od vlastitog zaleta Slinger je z aglavinjao s trijema i oteturao ak do preke za vezivanje konja koja puce pod njego vom te inom. Samo zahvaljujui svojoj neobinoj okretnosti uspio je ostati na nogama. Gomila se stala derati, konji su se propinjali i nji tali. Tue su u Cibeque bile uo biajene poput ruka i veere a svijetu mnogo interesantnije od jela. Ljudi iz duana iz ado e na trijem gdje se stvorila tolika gomila da Molly nije mogla ni ta vidjeti. Ia ko u grdnom strahu, ona se iskrala van, kao gonjena nekom neodoljivom silom, te se pripila uza zid. Likovala je gledajui Jimovu odva nost ali je znala da je on got ov u tui sa Slingerom. Pomiui se uza zid nabasala je na jednu klupu te se popela na nju. Vidjela je Jima kako silazi niza stepenice u susret Slingeru. Tua je nastavljena izmjenom estokih udaraca u kojoj je Slinger bio prisiljen da polako odstupa prema Maceovoj krmi. Po usklicima publike je Molly znala da se dogaa nesto neobino. Slin ger je va io kao ovjek koji je kadar pesnicama savladati i pumu, ali je sad izgleda lo kao da ne to nije u redu s njim. Odjednom ga jedan udarac izbaci iz ravnote e i o n se smijesno opru i. Publika se razderala sve jae zagrijana tuom. Slinger je skoio, ali ga je odmah pokosio novi Jimov udarac. Zaorila se paklena d reka. Mo e se desiti da mladi iz Dijamanta ipak ne bude ni prega en ni Pretvoren u ka u . Njega mo da i otvoreno mrze, ali to nema nikakve veze sa sada njim iznenaenjem i od u vljenjem 191 stanovnika West Forka. Buka je bila tolika da Molly vi e nije mogla razabrati poj edine usklike, dobacivanja i podbadanja. Okretno i gipko, onako kako je samo njemu bilo svojstveno, Slinger se na ao na nog ama i poku ao nekoliko trikova kako bi sru io protivnika. Hvatao se za njega, podmet ao mu nogu, ali je Traft bio te i i jai. On se naglo zavrtio, udario Slingera i otf rljio ga od sebe kao praznu vreu. Nato je nastao grobni muk. Ljudi su zanijemili. Da li je mogue da Slinger izvue deblji kraj? Ustani i bori se, Indijane! vikne Traft. I zaista je Dunn po izgledu i gipkosti l iio na Indijanca. Sav umazan i krvav, Dunn se odazvao pozivu kao da je izgubio svaku kontrolu nad sobom, kao da ga onaj izazovni glas tjera u kakvu bilo ludost. Zgurio se i nasrn uo na Jima ciljajuci nisko, ali ga Jim ubrzo pogodi u bradu. Dunnova glava trgne se uvis pa se zabaci od drugog Jimovog udarca. Trei udarac pogodi Dunna usred no sa. Krv iknu i Dunn se sru i na lea. Ovaj put Slinger se nije stvorio na nogama skokom. Ne to mu se utuvilo u glavu, ne t o sto je jo ranije sinulo publici koja ih je okru ila. Polako je i oprezno ustao, i z nosa mu je krv curila preko stisnutih usana i izboene brade. Dok bi drugi na nj egovom mjestu bio gotov, on je jo imao i snage i poleta. Sad je promijenio taktik u uvidjev i da je skupo platio svoje samouvjerene bijesne nasrtaje. Poku ao je da se tue hladnokrvno, primajui i zadavajui udarce. Odmah se vidjelo da bi bolje pro ao da je od poetka prihvatio taj nain borbe jer je tu i tamo zakaio protivnika. Ali je o vaj bio tvrd, mogao je podnositi udarce, a ukoliko su na njega djelovali on to n ije pokazivao. Gledaoci su shvatili njegovu nadmo, uli su se glasovi onih koji bi se htjeli okladiti na njega. Obuzeta ludim veseljem zbog Jimove neoekivane i udesn e vjestine, Molly je poskakivala na klupi a ne bi bila sigurna da se i njoj nije oteo koji povik. Ubrzo se Slinger opet na ao na tlu. Traft ga je najprije obasuo kisom kratkih i br zih udaraca kojima ga je izbacio iz ravnote e pa ga je oborio jednim desnim svingo m. Molly je gledala brata opru enog u pra ini. 192 Sad e ga Slinger izmamuzati, a ve je i vrijeme ree jedan mladi ispred Molly. Nego! To e biti prizor! prihvati drugi. Djevojka je shvatila da Slinger jo nije po tuen. Ona je ve ula za to mamuzanje u tui ali ga jo nije vidjela, a prisustvovala je mnogim tuama meu momcima iz Cibeque. esto se de avalo da se ples prekine i plesai se svrstaju uza zid da bi dali mjesta onima koji su se krvavo tukli nasred sale. No, vi e se ne boji za Jima. On mo e parirati svakom Slingerovom triku.Slinger je izdaljega kru io oko Trafta koji se bio pripremio za novi napad. Kad se na ao blizu zida Traft je shvatio da ga Dunn eli natjerati upravo u takav polo aj pa se ukoio na mjestu i saekao. Na-jednom se Slinger nevjerovatno brzo bacio na lea, odupirui se od tla potiljkom i pleima, te je visoko izmahnuo nogama. izme su mu bile oboru ane dugakim mamuzama. Njima je udarao prema Jimu. inilo se kao da stoji na samim ramenima. Udesi ga, Slinger! zaurlao je neki klipan eljan krvavog cirkusa. Pred takvim iznenadnim i zapanjujucim napadom Jim je ustuknuo a ba to nije smio ui niti. Dr ei se na ramenima, a okretno i hitro kao maka, Slinger ga je silio prema zi du. Jim izbjegne jednom stra nom udarcu koji zabrazda po zidu. Drugi udarac zakai g a po ispru enoj ruci te mu raspara rukav od zglavka do ramena. Molly ugleda krvavu brazdu. Slingerova mamuza okrzne i Jimovu bradu. Nato Molly vrisne i zazva brat a, ali joj se glas izgubi u zaglu noj buci. Ako Slinger i ne ubije Jima sigurno e g a unakaziti zauvijek. Djevojka je skoila s klupe te je trala lijevo--desno kako bi le probila kroz krug gledalaca. Odjedared se podi e jo gora, luda dreka i Molly oaj niki jurne medu ljude te se probi naprijed. Pognut, Jim je objema rukama stiskao Slingerove noge. One u asne mamuze str ile su p rijetei ali se nisu micale. Onda Jim svom snagom odbaci Slingera koji se prevrne preko glave i pade s muklim treskom. U jednom skoku Jim se na ao na njemu, gazeci ga svojim te kim, okovanim izmama. U tome je izgubio ravnote u pa se i sam sru io, ali je pao udarajui u Slin 193 gera. Otkotrljav i se, Jim skoi na noge i nasrne na Slingera u momentu kad je ovaj, unaka en, sav umazan krvlju i pra inom, poku avao ustati. Sna nim akama Jim stisne Slingera oko vrata, podigne ga i baci na zid. uo se mukli p rasak kad je Slingerova glava udarila o trupce. Ali Jim nije stao. Dok je Slinge r padao, omamljen, izbuljenih oiju. obje ena jezika, Jim ga opet tresne o zid pa ga jo jednom pogodi strahovitim udarcem. Slinger pade izgubiv i svijest. Takva je ti ina zavladala da se moglo uti kako ljudi di u. Molly je jo imala toliko pr isebnosti da se sakrije iza prvog covjeka koji se na ao kraj nje. Dugo je Jim zuri o u svoga potuenog protivnika, potom je rupcem obrisao pra inu, krv i znoj s lica. Upola se okrenuo te mu je Molly ugledala blijedo, napeto lice. ujte, ljudi rekao je sopui. Do ao sam ovdje. .. da ga izmlatim... i da mu ponudim za oslenje... Mislim da nije zavrijedio... ali ja u se dr ati onoga sto sam naumio... Recite mu ... kada doe k sebi... da ga eka mjesto u Dijamantu ... ako mo e biti po ten . Onda Jim proe kroz gomilu i nestade. Molly se uvue u duan te i ne mislei na majku urn o pree u susjednu prostoriju i kroz bona vrata izae na ulicu. Trkom je pobjegla kui, plaui i s burom u du i. 194 GLAVA 18. U osami svoje sobice u potkrovlju Molly je mogla slobodno disati i nije bila izl o ena niijem pogledu, ali joj to nije sti alo buru koja je harala u njoj. Ona je danas do ivjela kraj svoga dosada njeg svijeta. Njena je ast branjena na javno m mjestu i na nain koji izbija otrovne zube klevete svim zmijama West Forka. Njen og je brata Jim Traft premlatio na mrtvo ime. Nasred ulice je Jim obznanio svoju ljubav, svim znati eljnicima koji su dojurili da ga uju. On se nije zaao da objavi nevjerojatnu injenicu da je Molly Dunn dvaput odbila njegovu enidbenu ponudu a on kani da je prosi i trei put. Slingera je izvrijeao i ispsovao na pasja kola, pa ga je udarao, mlatio i namlatio ga do besvijesti, a potom je prisutnoj gomili saopi o da Slinger mo e dobiti posao u dru ini Dijamant samo ako je ovjek na svom mjestu. Stvarnost koju je ona do ivjela u West Forku pr eta je takvim predivnim savr enstvom d a nadma uje sve one romane koje joj je poslao Jim. Upravo fantastino! Ali, ako se n e mo e pouzdati u svoje srce, ona ipak mora vjerovati svojim u ima i oima. Predivno j e ono to je izveo Jim Traft. Da ti se dah oduzme. U njega je plemenit duh koji Ci beque nee umjeti da cijeni, ali e sigurno cijeniti njegovu sposobnost da izbatina divlju maku doline a zatim da tom istom ovjeku ponudi mjesto u najveoj dru ini na pa nj acima. To je jezik koji razumiju u gu tarama. U Molly se stvaralo uvjerenje da je Jim nepobjediv. Sobom je donio i um i snagu, a Zapad mu je dao duh. Svoje je neprijatelje stavio na sto muka. Ona je195 toliko vremena provela sanjajui i razmi ljajui o Jimu, da sad mo e jasno shvatiti njeg ov odluan i otvoren istup. U jednom kratkom aptu sa ela je svoju reakciju na Jimovo mu ko djelo: Bo e, ako dode ov dje, ja u mu pasti pred noge! Kad se majka vratila, Molly se pripremi za nove neprijatnosti. Molly, jesi li gore? odjeknuo je majin odsjeni glas. Jesam, majko. Odmah doi ovamo. ustro je Molly krenula, ali su joj svakim korakom noge bile sve te e, na posljednji m stepenicama inilo joj se da e se sru iti. Majka ju je ekala prekr tenih ruku na grudi ma, zurila je u nju nekim novim, zapanjenim pogledom. Zasto si pobjegla kui? Bila je tua ... pa sam se upla ila ... Nije trebalo da se pla i " kad su se tukli u tvoju ast. .. Jesi li cula to je mladi Tr aft izjavio? Jesam, majko, i ja sam bila prisutna. Je li istina? Da li te je zaista pitao da se uda za njega? Molly tu no kimne. Sad mora progutati stra nu bukvicu a ve je sita svega. Cijelo selo pria o tome. Na svakom o ku. Najmanje njih deset ponovilo mi je istu stv ar. Svugdje sam te tra ila. Majko, sve je to na alost istina Molly e mirno. Na alost! Jesi li luda? Ja bih rekla na radost! I rekla si ne mladom Traftu? Naravno! Ali ti ga voli ! To tebe boli otkad si bila u Flagu! Jasno se vidjelo da tuguje od ljubavi. Nije li tako? Imam i razloga da tugujem. Za ime bo je, za to si ga odbila? Jer sam ja samo Molly Dunn, jedna obina sirotica iz Cibeque. Kako je Molly i oekivala, majka sad otvori vatru na nju, ali kakvu! Posve drukiju od one na koju se 196 Molly pripremila. Nakon uvodne tirade kako Molly tobo e nema porodicnog ponosa, ma jina je prodika postala veoma zabavna i interesantna. Tako je Molly doznala da je ona unuka Rose Hillyard iz Virginije i da u njoj ima vi e plemenite krvi nego u s vim Traftovima zajedno. Zar se nisam vjeito trudila da odbijem od tebe ove geake iz West Forka? praskala je gospoda Dunn ogoreno i razoarano. Zar te nisam odgajala na poseban nain? Molly, pa ti si uvijek bila ne to posebno. U tome se i razilazimo ja i tvoj otac. Sad se dokazalo da sam ja bila u pravu. Tebe eli jedan fini mladi gospodin. Mora biti da luduje za tobom kad onako javno priznaje svoju ljubav. Za njega kazu da je zele ni ali da se ne razlikuje od bilo kojeg Zapadnjaka borca iz starih dana. Umalo ni je ubio tvoga brata, a ljudi se nisu ustruavali da tvrde kako bi to bilo dobro dj elo. Molly, taj e mladi dospjeti daleko ovdje na Zapadu. To je ovjek koji vrijedi z lata. On je neak staroga Jima Trafta koji ima bezbroj raneva i osamdeset tisua grla stoke... Njega ne mo e odbiti! Zar ne shvaa da bi to bio nas spas? Molly je morala pokorno slu ati a nije smjela ni zucnuti. I koliko god joj je majk a bila revoltirana, toliko je ona bila zapanjena. Nije mogla shvatiti ovu naglu promjenu majinog stava prema njenim udvaraima. Uto je privremeno spasi dolazak nekoliko mladia koji su doveli Slingera. To je zaustavilo majin neumorni jezik. Arch je predstavljao sliku koja se pamti. Mogao je hodati,ali niza to vi e nije bio sposoban . Momcima koji su ga doveli uzvratio je ljubaznost time to ih je grubo otje rao. Majka i Molly su stajale po strani, bojale se da niu se pribli e ili to ka u, pa ak i da ga pogledaju. Slinger se odvukao na trijem gdje se skupio na svoj le aj. Arch, mogu li ti to pomoi? izmuca Molly. Sigurno da mo e , kad ja nisam u stanju ni mrdnuti glasio je iznenadujuci odgovor.ustro je Molly uzela umivaonik s vodom, sapun, zavoje i mast, pa je pohitjela k b ratu. Naslutila je da se iz ovoga incidenta izlei neka promjena u njemu ili e pos tati pravi brat ili potpuni tuinac. Skinula 197 mu je dugake mamuze, zadrhtala je gledajuci mrlje krvi na njima. Arch je dobio po zasluzi. Na njegovom je licu itao otisak potkova s Jimovih izama. Pokusao je ka u k oju je sam zamije ao. Ali sve to mo e imati i fatalan epilog da on ubije Jima Trafta . U Molly je ipak tinjala nada. Zar se ne mo e i Archu desiti ono to se desilo njoj ? Izula mu je izme i svukla mokru i iscijepanu ko ulju koja je bila doslovce ote ala od slijepljene krvi, pra ine i znoja. Djevojci je bilo muno gledati u iznakazeno bratovo lice te bi najradije pobjegla, ali su njena suut i nje nost bile jae. Hvala ti, Molly rekao je kad je ona uinila sve to je znala i umjela. Jesi li bila u gradu kad je udario ciklon? Jesam, Arch, sve sam vidjela. Obradovala se to brat govori s njom na takav nain. Samo kad bi ovaj dogaaj korisno djelovao na njegovu posrnulu du u! Vidjela si kad me udesio? Potvrdila je aptom. Tko bi to mogao i sanjati! Jedan zeleni iz Missourija! Ali je bio bolji od mene. U svim tuama do sada nisam dobio toliko batina kao u ovoj. ini mi se kao da me je tisuu puta mlatnuo po licu. Bilo mi je do lo da vrisnem. Arch .. . i ti si njega ... ree Molly. Bio je sav krvav. I ja mislim. Isjekao bih ja njega na komadie koliko sam bio bijesan. lud .. . I p ievi e sam se razbjesnio. Najgore me pogodio o trim jezikom. Ne bi bilo tako... tako stra no da ti nisi navalio na njega mamuzama. Sve je po teno u takvim tuama. Ja njemu ni ta ne zamjeram to me je udesio. Bio je jai i kvit! To sam rekao i onima u West Forku. Ali u ja izravnati raune s njim na drugi nain. Prisilit ce ga ... da trgne? Zar to nije prirodno? S gledi ta Cibeque, jest. Ali se takve stvari mogu rije iti na ljep i nacin. Ako ga pr isili da trgne. to znai da e ga ubiti! Hm, nisam ba tako siguran. Taj Traft je pun iznenadenja. 198 Arch, tebe vi e necu zaklinjati, ali u se moliti. Moliti? Za to? Da ti se otvore oi. To svakako, sad kad su mi oba oka zatvorena. Ne rugaj se, dobro zna na to sam mislila. Da ti duh progleda. Ah, poela si blebetati kao onaj pop to su ga ubili ovdje kod nas. Reci mi, Molly, je li istina da te Traft pita da se uda za njega? Molly sveano kimne. Govori! Na asnu rije, je li te upitao? Jest i time je opravdao moje povjerenje u njega. Postupio je kao pravi ovjek. I ti si ga odbila zato to ti je brat zloglasni Slinge r Dunn? I zato. ta time misli ? Ti si tako ozlogla en da od tebe mora bje ati svaki iole pristojan ovjek. Nisam ni ja najgori na svijetu. Zar je to stra no da covjek nosi revolver i da ga upotrijebi kad je na to prisiljen? Onoga dana na stazi... znaj da sam Traftu dao dovoljno vremena da puca. Dr ao je pu ku u rukama! To je ono to ti ne razumije . U prvom redu on tebe ne bi htio ubiti, a drugo, on bi u susretu s tobom zaboravio da i sam ima revolver. on bi se upla io. Upla io? Onaj tip? Da, stra no se upla io danas! Nema tu straha nego je stvar u tome d a on naprosto nije za revolver. To bi bilo obino umorstvo. Dobro, ja u ga pustiti na miru ukoliko ti pristane da se uda za njega. Arch! sapne Molly ushiena i zaprepa tena.Jedino tako u ti popustiti, a vjeruj da mi nije lako. Molly je znala kakav joj je brat i da s njim nema ale. Dr im te za rije... Arch ona ce prigu enim glasom. Ukoliko me on opet upita. Za to se ne sekiraj, sestrice. Tip e jos danas doi ovdje. A ti udesi da te pita. D odu e, mislim da e saekati do mraka ... da mu ne vidi nju ku. I ja sam njemu promijenio osobni opis. 199 Molly je drhtala, osjeala se kao na rubu kakve provalije u koju ne smije pogledat i nego mora skoiti zatvorenih oiju. Jesu li te ke rane od mamuza? ona upita. Samo sam ga malo ogrebao. Jesam ga htio udesiti kako treba, ali me on zgrabio za noge... Donesi mi malo vode, sav gorim. Kasnije se Molly opet uvukia u svoje gnijezdo u potkrovlju, sretna -sto mo e biti sama. Od Slingera je dobila obeanje da nee ubiti Jima, a to je mnogo vi e no to se na dala. Uz kakvu cijenu! Kakvu je stra nu obavezu preuzela na sebe! Ukoliko je Jim u brzo ne upita da mu bude ena, on nee ivjeti dugo. Slinger dr i rije. Molly je osjeala d a hi mogla i umrijeti za Jima, ali se nije mogla pomiriti s tim da mu bude ena. U za savala se od same pomisli. Kad bi on htio ivjeti u jednoj brvnari i pustiti nju neka radi za njega to bi bilo bla enstvo! Ali e on htjeti da je odvede iz Cibeque, iz gu tara, s Maple Springa! Ona e morati da nosi arape i da ivi u kuerini u Flagersto wnu, morat e se upoznati s njegovim bogatim stricem, s ostalom rodbinom, s njegov om majkom! To ju je utuklo. Ona to ne mo e. All, zar nije spremna na sve da njemu spasi zivot? Zgurena na krevetu, gu ila se kao da joj je kakav te ak teret pritisnuo grudi. Dugo je tako le ala, kao kakva ranjena srna, i sati su prolazili ali ona nije osjeala nj ihov tijek. Spustila se da majci pomogne oko veere te odnese ne to jela Archu, ali on odbi jer da nije u stanju jesti. Sama je sjela za stol vi e zato da se ne svaa s majkom nego zbog gladi. U sumrak je odlutala na stazu, neim neodoljivo privuena. Majka i brat su ludi. Jim nee doi. Ona udi za njim, ali e se ipak moliti da se on ne pojavi. Na istom, svje em zraku lepr ali su i mi i. Dijamant se dizao crn i tvrd, nekako kao da jo j je davao snage. Cijelog je ivota gledala u taj moni masiv. Iz tamne je sume dopi rao miris gorue borovine. Najednom se zau zvizduk od kojeg se Molly ukoi-Mnogo puta su joj zvi dali momci u ov o doba. Ali je ovo prvi put da je neiji zvi duk bocne do dna srca i da joj daje nog ama krila! Mokasini su joj tapkali po tvrdo nabijenom tlu. 200 Kod vratnica se nazire jedna tamna prilika koja se naslanja na preage! Molly je p rilazila trkom. Da, to je Jim! Ni sama nije znala kako se na la na gornjoj preazi, jednom je rukom pritisnula grud i a drugu je prepustila Jimu. On je ne to govorio, ali ona nije shvatila o emu se r adi te nije mogla odgovoriti. Osjetila je njegove sna e ruke. Odjednom je na njen prst skliznuo prsten! Iz tmice je iznenada zastrugao neciji tihi i tvrdi glas: Ruke uvis, Traft! Tamne neke prilike izbi e iz bunja, gotovo bez uma. Netko gurne Jima revolverom u lea . Seth Haverly! Jim podi e ruke. Molly prepozna i Sama Haverlyja. Jos jedan ovjek p rie Molly i polo i na nju te ku aku. Ako samo zine , ubit emo ga! Molly bi pala da je onaj nije dr ao. To je bio Hackamore Jocelyn. Okreni se, Traft, i podi ispred nas naredi Seth Haverly. ta je ovo? Hoete da me opljakate? muklo upita Jim. Ti ina, inae bit ce i gorega! sikne Haverly. Momci, ja u povesti i djevojku ree Jocelyn. Haverly bijesno mahne rukom. Hoe , vraga Panavljam ti, Jocelyn, da ja komandiram dru inom. Ostani ovdje s njom i neka ti m iruje dok mi ne odmaglimo. Ali, Seth, ja hou djevojku tiho e i uporno Jocelyn. Dat u ti polovicu moga dijela p lijena. Tornjaj se do vraga, Jocelyn! Haverly e gnjevno. Imat emo dosta briga i bez toga.Zar hoe Siingera Dunna za petama? Stoj tu i ne daj joj maknuti, ako ba hoce mo e je i g rliti, a onda brzo Poi za nama. Haverlyjevi potjera e Jima naprijed i nestado e u tmici na stazi. Molly je ula kako p odalje r e konj. Bila je kao oduzeta. Jocelyn se prigibao nad njom. Molly, odvest u te ili milom ili silom apnuo je skiljei u nju. I ne zaboravi, ako s amo zucne , ode Traft! 201 Gdje ga vode? izmuca Molly. Na Dijamant. To je njihova ideja jer ne poznaju Curlyja Prentissa. Za Trafta ce tra iti otkupninu. All kad dobiju novac, onda e ga ubiti! Objesit e ga za njegovu og radu! Takav je plan. Jedino mu ti moze spasiti ko u ako pode sa mnom. Kako ga mogu spasiti? To u ja uiniti. Ja u tra iti da ga puste, ako bude trebalo ja u ih i prisiliti na to! Zakuni se! zatra i Molly strastvenim glasom. Svakako. Kunem ti se svim na svijetu! Slinger e te ubiti. Ja ne mogu odgovarati za njega. On e ti uskoro biti na tragu. Upozoravam te da pazi Sta radi , Jocelyn. ujem on e mrko. Znam da e mi Slinger kvariti raune. Ali je on za sada bogalj, dok s oporavi sve e biti gotovo... Ja u dobiti lovu pa emo ti i ja otii odavde. _ Ti i ja? ona ponovi udei se Jocelynovoj samoljubivosti i gluposti. Ti i ja, Molly Dunn. Ta elja me ve odavno kopka. No, odlui se. Moram li te svezati? Idem, ali dr i ruke dalje od mene. I on je odvede niz tamni puteljak u umu. 202 GLAVA 19. Kad je Jim Traft zauo o tar nalog da digne ruke uvis i osjetio tvrd pritisak revolv erske cijevi na leima, cinilo mu se kao da se s neba naglo survao na zemlju. Vidio je kako se iza Molly di e jedna tamna prilika. Prepoznao je Hacka Jocelyna! Promrsio je neku psovku na svoj raun, to nije poslu ao Andyjev savjet da ne ide u gu t aru i podigao je ruke. Naredili su mu da se okrene. Uspio je jo samo na tren pogl edati Molly i jo te e mu je bilo jer je vidio kako se Jocelyn nagnuo nad nju. Ona trojica su se kratko svaala, pa su dva Haverlyja potjerala Jima niza stazu. U njegovim je ilama krv vrelo jurnula kad je Seth Haverly prostaki dobacio Jocelynu neka grli djevojku dok se oni ne udalje. Jednom je okrenuo glavu da zazove Moll y, ali ga Seth sprijei jednom prijeteom gestom. On je nemoan da joj pomogne. Mora s e pouzdati u njenu snala ljivost i hrabrost. Nada se da Jocelyn ipak nee moi da je o dvede. U asno ga boli to mora djevojku na takav nain prepustiti eventualnim grubosti ma pa mo da ak i nasilju. Nee imati mira dok im se Jocelyn ne pridru i. Na mjestu gdje je staza izbijala na cestu tri ovjeka su ih ekala s konjima. Jim op azi i svoga konja. Razbojnici su oito temeljito planirali otmicu. to zapravo hoce , Haverly? upita Jim. Otkupninu grubo otpovrne Seth. Odvest emo te jednog skrovi ta i poslat emo glasnika u Flag. 203 Ja u sam preporuiti stricu da plati, ako vi ostali pristanete na dva uslova. Koji su to uslovi? Da ne tra ite previ e i da Jocelynu ne date ni ta. Seth izguna ne to to se moglo tumaiti akako, a Jimu pade na pamet ideja te nastavi: Jocelyn je hulja. On jo prevario svoje prijatelje u Dijamantu. U njega nema ni z rnca iskrenosti. Samo gleda svoju korist a druge pusta neka za njega vade kesten je iz vatre. Vi ste same budale kad dozvoljavate da vas on vuce za nos. Sam, cuje li ovo? usklikne Seth. Pakla mu, nisam gluh! . Jocelyn iskoristava vas iz Cibeque za svoje posebne ciljeve, na to se mo ete kladi ti zakljui Jim. Dosta je rekao za sada, a prvom zgodnom prilikom vratit e se na is tu temu. Glavno da je klin zabijen. Seth, i ja imam neke sumnje ree Sam Haverly. Znaj da mi je ao to sam pristao na Joc elynovu igru. Smuilo mi se kad je veeras ubio Andyja Stonehama. To smo vidjeli sam o ja, Boyd i Hart, ali sam siguran da e West Fork optu iti nas. Ubio je Andyja Stonehama! uzvikne Seth naginjui se naprijed. Kada?Maloprije. Zar nisi uo pucanj? Neka me avo nosi! A zasto, bogamu? On tvrdi da nas je Stoneham pijunirao i da je. o nama javljao Molly Dunn. To je on uinio iz ljubomore! Jadni Andy! to mu bogova, taj je Jocelyn lud za onom djevojkom. Bolje da ga ne ekamo. Boyd, povedi njegovog konja i krenimo. Jimu su naredili da uzjase. Hart, ti idi naprijed s njim, a ja u odmah za vama. Po li su kasom te su ubrzo skrenuli s ceste na jednu stazu. Tamno je bilo pa su se svaki as morali provlaiti ispod niskih grana ili ih razmicati. Jim je znao samo t o da nisu na putu za West Fork. Pripremio se za eventualno dugo nono putovanje i zavio u crne misli. Prenerazila ga je vijest da je Jocelyn ubio Andyja Stonehama . Niti pun sat po to je Andy savjetovao Jimu da ne ide u umu! Na svoju veliku zalos t. Jim je zanemario taj savjet. 204 Volio bi da se to prije pojavi Jocelyn. Imao je pravo Jim kad nije vjerovao onom kauboju. Molly e biti U opasnosti s njim. Jocelyn bi htio odvesti i nju. Ako to i pak uini? Ako povede i nju, situacija e biti veoma komplicirana i te ka. A moglo bi ispasti i drukije; ba bi ta slijepa strast mogla Jocelyna stajati glave. Te ke su misli pritisnule Jima. Razmi ljao je o situeciji koja e se stvoriti ako Joce lyn ipak dovede Molly. Dok je on tako mozgao, sve su dublje ulazili u umu. Njegov i su uvari utjeli, konje su tjerali kasom preko ravna tla a hodom uzbrdo i po kame nitom terenu. Mjesec se pomolio, po umi se razlio njegov blijedi sjaj i opru ile se sjenke. Ujahali su u jedan klanac gdje je voda tekla preko kamenja te su nepotk ovani konji sklizali i gacali. Pod visokim borovima to su na mahove u kali svojim ov r jem bilo je i sablasno i divno. Iza li su iz klanca jednim krivudavom strmom stazo m koja je bila posuta kamenjem. Prilikom jednog zastoja da se konji odmore. Jim shvati da se penju na Dijamant. Kakva drskost! Dijamant jest prostran. izvanredn o divlji i kr evit na visokom zapadnom obronku. ali bi se Jim smio okladiii u sve t o ima da ce Curly Prentiss nai njihovo skloni te. Curly ce dokazati svoj glas izvrs na tragaa. A kako e gagoniti dru ina! to se toga tie, svi e do jednoga izjahati u potje u. Takvi su izgledi odu evili Jima. ali je on osjetio i muku pomisljajui na konani i shod. Sad on dobro zna kakvi su njegovi ljudi. Mjesec zae. nebo postade tamnoplavo i obasuto bezbrojem zvijezda. Grupa jahaa izbi la je navrh litice i Jimu stade dah kad je bacio pogled u crni bez-dan. Onda udo se u sumu, prema istoku, i nakon dugog jahanja presjeko e jedan umovit kanjon te op et okrenu e prema zapadu. Popev i se na jedan hrbat dugo su i li njime, bar kako se to inilo umornom Jimu, i najzad su skrenuli niz dol u divlju gustu umu. U sivilu zor e popeli su se uz brdo, pre li preko nekih travnatih parkova na kojima se ne bi si gurno na ao nikakav trag kopita, jo jednom su silazili i uzlazili da bi se spustili niz jednu kosinu pod borovima i smrama i konano u svanue u li u jedan prekrasan park s bijelom travom koji je bio okru en umom. Na rubu ume, medu borovima. le ala je jedna stara brvnara. Preko istine je i lo jato d ivljih purana. 205 samih dostojanstvenih mu jaka bronzanih pjega. Daleko na onom kraju parka, blizu p otoka oivienog vrbama, nepomino je stajao jelen uzdignule glave i nauljenih dugih u i ju. Iz kamenog dimnjaka brvnare izvijao se dim. Pojavi se neki ovjek s pu kom u ruci. S eth Haverly o tro zvizne. Jo jedan ovjek se pojavi i muklim glasom vikne ne to u znak pozdrava. Brvnara je bila veoma stara, sagraena od oguljenih borovih trupaca koji su ve bili natruli. U proelju se krov produ avao u nadstre nicu od kojih deset stopa poduprtu s po jednim trupcem na svakom kraju, a eonog zida uope nije bilo. Unutra je gorjela vatra. Pod nadstre nicom le ala je gomila sedala i zave ljaja. Stigli smo ree Seth Jimu kad su stali pred brvnarom. Nisi ba mnogo kukao putem. Jim je motrio Setha, ilavog i vitkog mladia plave kose i bademastih oiju bistrih ka o kristal; vidio je da u onim oima nema zlobe. Ne, Haverly, ja nisam taj koji e kukati. Mogu podnijeti i gore od ovoga. Vidim da mo e ree Seth po to je asak utio. Jocelyn to je krivo ocijenio ili je laga iko je dug i irok.Kako me je prikazao? Kao fifiria i zeleni a koji se boji vlastite sjenke. Rekao je da te je premlatio kao vola. Jim se nasmije. Moram sjahati? on upita. Dakako. Skidaj se. Je li Jocelyn bio juer u West Forku kad sam ja imao svoje malo sredivanje rauna s Dunnom? Nije, ali sam ja bio i vidio to tvoje malo sreivanje rauna. A to ti zove velikim srei vanjem rauna? To e biti kad vas ovdje uhvate Curly Prentiss i moja dru ina veselo e Jim. A najvei ad Slinger Dunn nae Jocelyna. Ne bih htio biti u Jocelyno-voj ko i ni za milijun! Hm! Zna , Traft, ti mi nisi antipatian. Nekako si mi se dopao jo onoga dana kad smo ja i Slinger ujahali u va logor. Sjeas se? 206 Da, sjeam se i ini mi se da si tada imao ne to mozga. I jesam ga imao, ali neka me vrag odnese ako ga nisam izgubio onoga trena kad sa m se razi ao sa Slingerom. U meduvremenu su ostali rasedlali konje, sputali im prednje noge i pustili ih na pasu. Jim je pogledao ljude. Svi su bili mladi i izgled im je odgovarao ulozi. Ipak na Jima nisu ostavili posve nepovoljan dojam. Bila je to naprosto grupa zav edenih kauboja, mladia koji su posli krivim putem. Cesta pojava u Arizoni u ono d oba. Sam Haverly takoer je bio plave gotovo crvenkaste kose i ko e, ali masivniji od bra ta i ne tako fina lica i inteligentnih oiju. Hart Merriwell nije se isticao niim p osebnim. Boyd Flick bio je malen, s ogromnim za titnim hlaama u koje se saplitao. Jim jo nije bio uo imena one dvojice koji su ih doekali u brvnari. Obojica su bili upadljive spolja nosti, a krupniji, i previ e mi iav za jahaa, imao je naroito blijede oi i kosu boje kuine. Gdje je nas novi gazda? ironino je upitao Setha. Matty, prekini s tim odgovori Haverly. Ide mi na ivce ... Jocelyn e doi za nama. I Seth ukratko ispria svom kompanjonu to se desilo. Ako ste gladni, upadajte i klopajte vikne onaj drugi iz brvnare. Ui, Traft nalo i Seth Haverly. Po obiaju kauboja, jahai iz gu tara jeli su svaki na svoj nain, stojei, sjedei i uei, dan je ak i kleao. Gladni Jim je s apetitom pojeo svoj obrok i nije na ao zamjerke j elu. Potom je veselo upitao: ta sada treba da radim? Valjda ne ceka da ti pjevam serenade suho odgovori Seth. Ne, sad mi je fino i ne bih htio to pokvariti otpovrne Jim istim tonom. Njegov je odgovor izazvao razne komentare na raun Sethovog visokog mi ljenja o svoj im glasovnim sposobnostima. Ljudi su gledali Jima bez ikakve mr nje. 207 Dobro, Traft rece Seth moram li te svezati ili ne moram? To ti zna . Ja ne mogu pogoditi sta se kuha u tvojoj glavi. Zapravo i ne vjerujem da ima mnogo sive materije. Inae se ne bi nikada dao nagovoriti od Jocelyna na ova kav posao. Matty i kuhar popratili su Jimove rijei slinim primjedbama koje je Seth slu ao uozbi ljeno. Ako mi da rije da nee bje ati on e Jimu neemo te svezati. Ne mogu ti obeati, ovjee. Bi li ti obeao? upita Jim. To sam ve jednom uinio i slagao. Traft, izgleda mi ovjek na svom mjestu. Grije imo ako te smatramo zeleni em... Dobro, budi tu s nama. Ali ako poku a pobjei, ucmekat emo te. Razumije ? Vrlo dobro. I hvala ti. Molly je imala pravo kad je rekla da si ti prilino pristo jan momak i da je samo lo e dru tvo krivo to si postao odmetnik. Njoj je bilo drago to je Slinger napustio va u dru inu. Jim se inamjerno poslu io Mollynim imemom svjestan da na taj nain mo e lak e djelovalti na njihove jednostavne duhove. Zar je tako rekla Molly! uzvikinuo je Seth s nekim fiudnim izrazom ma licu pa se duboko zamislio.A to emo sada? upita Matty irei ruke. Jocelyn nije tu, tko zna kad e doi. Hoemo ati i stavljatu glavu u torbu, dok on tamo grli neku djevejku? Jimu se uini da je momenat povoljam za daljnju akciju. On ima svoje posebne raune. Zar misli da ga je briga za vas? Seth, jesi li vidio k ako je sino zgrabio Mclly? Vidio sam odgovori Haverly. I kladim se u to hoe da e on nju dovui ovamo. Pa je li lud? uskoi Matty. Ja mislim da je dovoljna glupost to smo odveli ovoga Tr afta. Ah jo dovui i jednu djevojku, iz tkozna kakvih suminjivih razloga! Uostalom, Jocelyn nije uope na ovjek iz Cibeque. 208 To mi ne mora stavljati pod nos namr ti se Seth. Sino sam mu najo trije zabranio da v di djevojku, ali... tim gore za njega ako je dovede ovamo! Ali tim gore i za nas, ne zaboravi! Uto se umije a i Sam Haverly: A zna li ti, Matty, da je Jocelyn sinoc ubio Andyja S tonehama? Andyja! Za Krista boga, zar onu dobriinu? Jocelyn ree da nas je Andy pijunirao. Svi su se zgledali prenera eno, dok je Seth sumorno mahao plavom glavom. Nove injen ice o Jocelynu kao da su konano potakle na razmi ljanje te ljude iz gu tara. Momci upade Jim Jocelyn je i previ e lukav za vas. On je cijeli Dijamant vukao za nos. ak i kad mi je bio sasvim proziran, imao sam dosta posla dok nisam uvjerio n eke svoje ljude. Reci ti nama ta bi ti uradio u ovakvoj situaciji? predlo i Seth. Hou, ukoliko pristanete na ono to sam tra io. Seth se okrene Mattyju koji je oito bio va an clan druzine: Traft ka e da e svome stricu pisati neka plati ako svota ne bude previsoka i ako Jo celynu ne damo ni ta. Te ak uslov ree Matty. Jocelyn bi pobjesnio. On je htio da sam odredi otkupninu i napise pismo starom T raftu. Ali njega nema a mi ne mo emo gubiti vrijeme. Jimu pade na pamet jedna luda ideja Haverly, ima li povjerenja u mene da ja odem po otkupninu za vas? Grupa pohlepnih jahaa ostala je bez rijei. Prije nego je Haverly mogao odgovoriti, kuhar, koji se bio udaljio da isprazni jednu tavu, zvizne kratko i tiho. Svi su poskoili, Jim se lecnuo. Onda Seth izade a za njim podose i ostali. Jocelyn dolazi iz ume... Dvojica su na konju rece kuhar upirui prstom. Fletch, izgleda mi da si u pravu! uzvikne Matty. Nato Seth uze psovati na sva usta. Jim je naprezao oi i ibao pogledom po sumi te j e najzad ugledao konja kako se te ko spu ta niz dol 209 ispod borova. Konj je oito optereen sa dva jahaa! Jim je protrnuo, stao je kao grom om o inut. Nekoliko asaka kasnije jasno je razabrao Molly. Sjedila je postrance na konju, iza Jocelyna, a inilo se da se dr i neusiljeno. Jim je najprije prepoznao nj enu crnu kosu, pa lice, potom oi. Pitao se kako je bilo djevojci cijelu no samoj u divljoj sumi s onom huljom. Jocelynovo je lice bilo sivo i napeto, a oi su mu sjekle kao bode i. On ispusti uzd e, podboci se i zagleda u utljivu grupu. Skrenuo sam sa staze pa sam lutao do dana on objasni. Seth istupi pred ostale. Bio je spor i oprezan ali ne i upla en. I tako, ipak si dovukao Molly? on tvrdo upita. Nisam. Ona je posla dragovoljno. ta?! Po la je dragovoljno. Pitaj je mirno otpovrne Jocelyn. Molly, je li to tacno? Jesi li doSla ova mo po svo-joj volji? upita Seth. Jesam, Haverly spokojno ce Molly. Seth Haverly pride blize i za kilji u Mollyno lice kao da bi na njemu htio nai potv rdu ili njenih rijei ili svojih sumnji. Mahnuo je rukom pa se okrenuo Traftu, zgranut, uspaljenih oiju te e mu: Traft, pogledaj ovu djevojku pa mi rei je li pijana, luda, ili... Nije zavr io. Njegovo je dr anje odavalo da je i on nekad volio Molly Dunn. Jim poku a prii, ali su mu noge bile kao okovane. Led mu se stisnuo oko srca, ali j e u njemu opet tinjala nada. S blijedog Mollynog lica zurile su u Jima njene vel ike,crne oci. U njima on proita ljubav i nadu. Zdravo, Jim ona ree. Zdravo, Molly! Kako ste? on jedva istisne. Dobro, Jim. Dobro? on ponovi. Nije se obazirao na njene rijei. Mora biti da ju je Jocelyn ucijenio neim, vjerova tno joj je lagao da on vodi glavnu rije u ovoj raboti s otmicom. Jim je iz Mollyn ih oiju doznao sve to je htio znati, te je odjedared klonuo od naglog olak anja. 210 Svakako. Samo sam stra no pospana i gladna i sve me boli od jahanja ona odgovori. Zaista ste dragovoljno po li s Jocelynom? Tako je, Jim. Ali i nisam imala drugog izbora ree i iza Jocelynovih lea dobaci Jim u znaajan pogled opomene koji sigurno nije izmakao ostalima. Jocelyn se ironino nasmije: Mnogo va i moja rije u ovoj dru ini! injenica je da si doveo djevojku protiv moga nareenja odluno ce Seth. Jesam, ali ti ponavljam da je ona htjela doi zare a Jocelyn. To ti priaj nekom drugom prezrivo otpovrne Seth pa se okrene Molly: Sii, djevojko. Vidi se da si umorna. Fletch e ti pripremiti togod za jelo, a ja u ti prostrti le aj . Dohvativ i sjekiru Seth se uputi prema jednoj grupi smra. Molly sklizne s konja pa se spusti na jedno sjedalo ispod nadstre nice i zatra i vode. Matty uslu no zahvati ku tljau vode iz jednog vedra te je ljubazno pru i djevojci. Ona je konano djevojka iz Cibeque iz njihovog kraja koju je jedan stranac stavio u te ak polo aj. Jim je pogledom gutao svaki Mollyn pokret. Kad je u jednom momentu pogledao Joce lyna opazio je kako u njegovim duboko usadenim oima gori opaki neki plamen. Naslu tio je Jim da mu je sam ivot u opasnosti, da bi ga Jocelyn najradije ubio na licu mjesta. Uostalom, ne postoji razlog zbog kojega Jocelyn ne bi mogao ili ne bi h tio da ga ubije kao to je ubio Andyja Stonehama. Jimovo se uzbuenje ohladnjelo. Sj eo je na tlo, leima naslonjen na jedan panj, i poku ao srediti misli. Prvo mu je si nulo da Mollyna snaga i dr anje moraju potjecati iz neke va ne odluke neke rtve. Ona mora znati ne to to nije poznato njemu, Jimu, ili Haverlyjevoj dru ini. Trebalo bi od gonetnuti tu tajnu. Seth se vrati natovaren velikom gomilom smrevih grana koju odnese u brvnaru do je dnog kuta sakrivenog kao kakvim stalskim pregratkom. Najprije je tamo prostro gr ane, pa se vratio po jedno ebe. Onda je pri ao Molly. Mo ete otii tamo da legnete on joj ree. 211 Tek sad je i Jocelyn sjahao. skinuo s mokroga konja sedlo, ebe i uzdu i pustio ga . Ja bih ne to pojeo a zatim da se dogovorimo. Pri ao je ognji tu i sjeo na jedan sanduk . Sa svoga mjesta nije mogao vidjeti Molly. Kad se Jocelyn gladno nagnuo nad jelo, Jim se u sudio da pogleda prema djevojci. Ona podi e lijevu ruku i okrenu prsten na prstu t e krupni dijamant zablista na jednoj sunevoj zraci. Djevojka se nasmije i i u tom o smijehu Jim osjeti naknadu za sve svoje patnje. Ali mu se uinilo da je u djevojini m oima, osim ljubavi i odanosti, vidio neku tugu koja bi mogla biti i odricanje. I Seth je opazio i Mollyn pogled i dijamant, te je izveo logini zakljuak. U to je Jim bio siguran. Ali se Seth nije natmurio zbog toga otkria. Po to se Molly najela i ugasila zed, sklonila se u kutu brvnare, iza pregratka. Jo celyn, koji je jo jeo, pratio ju je pogledom gladnog vuka. as kasnije on ustade, p opravi opasa i izae pod nadstre nicu. Dr ao se bahato, siguran u sebe i svoju snagu. B io je svjestan da bar meu prisutnima nema njemu ravna. O emu razmislja , Seth? on upita. O svaemu, Jocelyn, a bogme mnogo i o tebi grubo odgovori Haveriy. A-ha, vidim da ti je mladi gospodin Traft punio u i. Tebe svak mo e uvjeriti.Ako nisam lud, onda si me ti uvjerio veoma lako. Ostavi te svoje pajda e pa hodi sa mnom da porazgovaramo na miru. Neu vi e tako razgovarati s tobom. Hou da svi uju svaku rije koju ka em. Jocelyn smota cigaretu i zapali. Jim je uvidio da je taj tip spreman na sve i da nimalo ne cijeni ni bistrinu ni sposobnosti jahaa iz Cibeque. Naslonjen na potpo ranj nadstre nice, Jocelyn je spokojno pu io i tvrdim pogledom mjerio sve njih redom ne ispu tajui Jima. Mladi se sjetio rijei Ringa Lockea da je Jocelyn ovjek s velikim iskustvom. koga su otjerali s mnogih pa njaka i koji bi mogao biti i jako opasan. Sad se najbolje vidi koliko je ta Ringova ocjena bila tona.^ Nakon krae utnje Seth ree: Ljuti me sto si ubio Andyja Stonehama. 212 to se to tebe tie? prasne Jocelyn. Tie me se. Ti si sada u mojoj dru ini. Mi emo svi odgovarati za to. Dodu e to nee igrat i nikakvu ulogu, samo neka uspijemo dobiti otkupninu. Ali emo sigurno nastradati zato to si odveo Molly Dunn od ku e. Haverly, ja nju nisam odveo. Jesi li gluh, ovjee? uo si kad je sama rekla da je dos la dragovoljno. Glupost! To ozlovolji Jocelyna. Vidio je da gubi vlast iz ruku. Haverly, nema razloga da brine za Molly. Ona ce poci sa mnom, bit e mi ena. Ona e ti biti... a nas ce ostaviti ovdje? To je va a stvar. Ve sam ti kazao da e biti dobro da kidnemo u neki drugi kraj ili d a se krijemo dok se stvar ne sti a. Haverly ustane crvena lica. Dobro, ne tie me se ako Molly hoe da ti bude ena. Ali je to meni vra ki sumnjivo. Ja znam tu djevojku. Ona nee prevariti ni psa ... Jocelyn, igra na krupnu kartu a pri znajem da si i prelukav za ovu moju dru inu. Hvala ti, prijatelju, mada ti kompliment nije ba tako lijep. Ne znam za to ti smeta kakav sam, ako ve dobija svoj dio. I ne bi mi smetalo da nisi umorio Stonehama i odvukao Molly. S tim je cijeli pos ao dobio jedan lo obrat. Ja bih se skoro povukao. Vraga ce se povui! zaprijeti Jocelyn. Mora ustrajati do kraja ako nece da ima posl a mnom. Prijetnja je sna no djelovala na Haverlyja. Vidjelo se da je sukob izmeu njih dvoji ce neizje an, ali da nee izbiti odmah i otvoreno. To je vjerovatno shvatio i Jocely n. U redu. nemamo puno vremena za brbljanje ree Seth. Nema sumnje da je Curly Prenti ss ve na Traftovom tragu. Oni u West Forku sigurno su ga znali uputiti. A to je jo s gore, treba raunati i sa Slingerom Dunnom. Dunn je dobio takve batine da mora le ati najmanje tjedan dana. U tome nam je Traf t i ao na ruku. 213 Ti potcjenjuje Slingera i zato mi se ini da nisi ba jako pametan. Sigurno je kao to sunce sja da ti je Dunn na tragu ve ovoga asa. Jocelyn pogleda prema sjeverozapadu otkud su izbijali prijetei oblaci. Veeras e padati ki a i zamest e nam se svaki trag on e samopouzdano. Slingera e to samo malo zadr ati. On zna svaku rupu u ovim brdima a na tragu je kao lovaki pas. Odjednom Jocelyn zgrabi Haverlyja za ruku i odvue ga dalje od ostalih. Prepirka j e nastavljena pod jednim borom ali se vidjelo da popu ta Haverlyjev otpor. Najzad su se kanda sporazumjeli te su se vratili do brvnare. Sam, dogovorili smo se kako se najbolje moglo izjavi Seth. Spor je bio oko Molly. Ja ne bih volio da budem ovdje ako Slinger n aie. Zato je Jocelyn pristao da zajedno s djevojkom pree na Turkey Spring u onu tr aperovu brvnaru. U sluaju potrebe pozvat emo ga pucnjem iz pu ke... A to se tie ostalo ga, odmah emo poslati Boyda u Flag s pismom za staroga Trafta. Boyd ima najbr ega k onja i ako mu bude trebalo pola dana da dobije novac on moze tamo i natrag za dv a dana. ta ti ka e ? Sla em se lakonski e Sam. Pa, nije ba jako pametno umije a se Matty.Sutra je nedjelja, banka je zatvorena. I ta ako Boyd ne nade staroga kod kue? Jocelyn mahne rukom u znak da to nije vrijedno razmatranja. Pismo ima da uini svoje on ree. Ako Trafta nema, ili je banka zatvorena, netko e ve ispljunuti tih deset tisuca, ili Blodgett ili koji drugi Traftov prijatelj. Ja ne bih bio tako siguran sumnjiavo ce Matty. Evo da ja napi em pismo. Bio bih jak o kratak i jasan: ako se Boyd ne vrati s parama za dva dana, mi ubijamo Jima Tra fta i tijelo mu vje amo na njegovu ogradu! 214 GLAVA 20. Jocelyn otvori svoju torbu iz koje izvue jedan manji omot koji spusti na tlo. Ond a uze oveu pljosku koju strese sa zadovoljstvom pa je vrati u torbu i izvadi jedn u bocu upola punu tamnocrvenog pica. On otpi iz boce pa je spusti u d ep od kaputa . Seth se iznenadi te e sarkastino: Ne znam je li ovo pravo vrijeme da pije osim ako ti ne treba da stisne petlju. Mirno je Jocelyn obrisao usta nadlanicom. Ti si pametan momak, Seth on ree ustajui s onim omotom u ruci ali sam ja pametniji od tebe. Sada u natjerati Trafta da sam napi e pismo stricu. Glupost! Ja sam se toga sjetio ve odavna. Uostalom, on se sam ponudio. Ma tko se to sam ponudio? Traft, tko drugi? Ali je postavio uslove: da ne tra imo previ e i da tebi ne damo ni t a. Zar tako, sveca mu njegovog! Jocelyn pogleda Jima crnim, prijekim okom, onda otv ori omot te na gomilu drva odlo i papir za pisanje, pero i crnilo. Donesite mi jed an sanduk. Netko donese sanduk iz brvnare. A sad, cijenjeni gospodine Jim Traft, izvoli korisno primijeniti jednu od svojih vje tina posprdno ce Jocelyn. Kad je Jim ustao, Seth napravi jedan cudan po-kret. ekaj rece on ti im glasom. Jocelyn, sla em se da tra imo otkupninu, ali se ne sla em d revarimo staroga Trafta. 215 Ti e govori. majmune glupi! osovi se Jocelyn naglo. Ona je mo da budna, ut ce te ... De, brzo reci ta ti sad smeta. Haverly je bio tako problijedio te mu se na lieu naroito isticala rijetka brada j antarne boje. Klekao je na jedno koljeno te je stao brzo saptati: Ne sla em se s dvjema stvarima. To jest? Prvo, da se baci krivica na Slingera Dunna ... Zakasnio si. To sam ve uredio u West Forku. A drugu primjedbu ostavi za sebe. Jim je uo dovoljno da bi shvatio Jocelynove podle namjere. Bila otkupnina plaena i li ne bila, Jocelyn kani da okiti ogradu njegovim mrtvim tijelom, neka na njoj v isi kao kakvo stra ilo na njivi. U jednom trenutku inilo se Jimu da ce se sve u nje mu raspasti. Oajniki je skupio hrabrost. Kad bi bio dovoljno blizu, istoga bi mome nta poku ao oteti revolver nekome Od njih. Zadr ao se na toj pomisli. Kad bi mogao u biti Jocelyna, time bi bar spasio Molly. Mi ii su mu se polako napinjali za stra nu o dluku. Ve si bacio krivicu na Silngera! zaprepasti se Seth. Dakako! I samo vi mo ete dokazati da on nije ubio onoga Summersovog momka. Jocelyn, stra no si lukav, ali ne mo e stvoriti uda! Nemojmo se prepirati. Nemam vremena da ti ispriam kako sam namjestio stvar Dunnu. Ali je to gotovo. Ako je on po ao za na im tragom, nikad nee moi da doka e svoju nevino st. To ti je sve. Zaboga! dahne Seth. Uto Jim, iji je pogled neprestano bje ao prema stra njem dijeiu brvnare. ugleda Molly kako viri iza stijene pregratka. To ga je uzrujalo i prestra ilo jos jae. Poku ao se pomai kako bi upozorio djevojku da bude opreznija. Sve ite toga tipa naredi Jocelyn koji je izgleda imao oi i na leima. On ne to mrda. V ljda_ bi se htio do uljati do izabranice moga srca. No, nitko se ne pomae niti maknu prstom da izvr i njegov nalog. On onda zgrabi jedan laso, pride Jimu te ga sna no osinu konopcem po kuku. Jim se jedva 216 suzdr ao da ne skoi na njega iako je znao da Jocelyn jedva eka najmanji povod da pot egne revolver. Okreni se i prisloni na taj stup naredi Jocelyn. I stavi ruke na lea. Svezao je Jima za potporanj nadstre nice, sputao mu je i noge i ruke pa je na kraj u izveo nekoliko nerazmrsivih vorova. Morat e se sjei; ba me briga, u e ionako nije moje. Tim rijeima udari Jima po nogama te se ovaj sru i. U padu se nekako okrenuo oko pot pornja pa je sjeo na tlo, bespomoan i tako razapet bijesom te mu se inilo da ga ob liva krvavi znoj. Sad Jocelyn izvue bocu iz d epa od kaputa i otpi gutljaj. Da proslavimo ovaj dan, gospodine Traft on ree. A kad ispraznim bocu stavit u ti j e na glavu pa da vidi ta je gaanje! Vratio se do sanduka, sjeo je i uzeo pisai pribor. Do vraga, htio sam da on napi e pismo, a sad sam ga svega svezao... Dobro, sam u ga napisati. Muio se s pisanjem kao dijete u osnovnoj skoli, pa je sa zadovoljstvom proitao pis mo. Seth ispru i mr avu ruku. Da vidim to si napisao. Ali Jocelyn spokojno zalijepi kovertu. Ti ga ionako ne bi znao proitati. A ti radi stvari koje nemaju veze s na im dogovorom razdere se Haverly van sebe od bijesa. Imam i za to. Malo mi je deset tisua. Ti si lud, Haverly. Stari Traft spreman je pl atiti koliko bilo samo da spasi dragocjeni ivot svoga neaka. Da, a platit e uzalud zare a Haverly kome su i usne problijedjele. Ne obaziruci se na njega, Jocelyn pru i pismo Flicku. Ja i kao sam avo. Jo danas predaj ovo Traftu ui Blodgettu. Ako njih ne nade , idi Tobi nu u banku. Bilo koji od njih dat ce ti zelenjake a ti se vrati najveom brzinom. Ja nisam ba zapeo za ovaj zadatak grubo se osovi Flick ustajui. 217 Bit e sigurniji nego to smo mi koji moramo ekati ovdje, ne brini... A valjda ne mora m kazati to bih napravio od tebe kad se ne bi vratio. Flick baci pismo u lice Jocelynu. Tornjaj se do vraga! Neu da ti budem sluga i jo da me vrijeda kao psa! Ali su se Seth i Matty brzo umije ali, jedan uze pismo a drugi odgurne Flicka u st ranu. Najzad su ga nagovorili. U redu prihvati Flick idem i uinit u sye to mogu. All vam otvoreno ka em da je Jocel n upropastio na u dru inu. S tim on uze svoje sedlo, ebe i uzde pa se izgubi iza brvnare. Jocelyn nastavi pi ti iz svoje boce. Kad ju je ispraznio, ve ju je htio baciti ali se predomisli kao da se sjetio neega. Odgegao se do Jima, podigao ga na noge, lupio mu glavu o pot poranj i na nju posadio bocu. Tako! uskliknuo je zadovoljno, te je izvadio revolver, vje to ga bacio u zrak i uh vatio ga za dr ku. Tko se kladi sa mnom? Nitko mu ne odgovori. Seth se bio smrknuo, kanda bi se htio usprotiviti ali je z nao da je beskerisno. Jocelyn je zagospodario njima. On ih je dodu e otuio od sebe, ali ih dr i u aci. Jocelyn odmjeri deset dugakih koraka od potpornja pa se okrene, neobino ozarena lica, i podigne revolver. Jim je vidio napeti kokot kolta. Zurio je u drhtavi crni kru i grlia cijevi. Bio je kao paraliziran, sve mu se oduzelo osim vida. Iz one smrtonosne male rupe odjednom ikne oganj. Jim osjeti udar, pa zau prasak re volvera. Komadii stakla osu e mu se po glavi i ramenima. Ha, kako ti se ovo svia, Seth? Odbio sam grli prvim metkom! uzvikne nacereni razbo jnik. Nimalo pohvalno, ako mene pita izgunda Haveiiy. Taj se revolver uje miljama. Kad je Jocelyn ponovo podigao revolver, Jim osjeti da mu se vraa svijest. Sad je oru je upereno ne to ni e. Iza revolvera iskre se oi make koja se igra s mi em. Uto se zau suskanje odjee i tapkanje mokasina. U trku je Molly udarila revolver ta kvom estinom da je opalio u zrak.218 Hej, curice, pazi se! uzvikne Jocelyn. Jocelyn, da si odmah sklonio taj revolver! Molly ce jarosno. uj, mila gospodice, ti si za mene cura i po, ali ti svejedno ne dozvoljavam da mi nareduje otegne razbojnik, ali ostrom oku ne bi izmaklo da se na ao na nesigurnom tlu. Skloni revolver ili u ... ta ti moze mrko ce Jocelyn ali ipak spusti revolver. Haverlyjevi i njihova dru ina nisu krili svoje zadovoljstvo to su stvari uzele ovak av obrat. Seth je tako reci bio odu evljen to se Molly Dunn ne pla i Jocelyna. Mogu uiniti sva ta, Hack Jocelyn ona odgovori a izgled joj se slagao s prijetnjom. Seth nesigurno iskorai naprijed. Molly, bit e bolje da se vrati unutra. Ne brini, djevojko, Hack se samo ali. Nee on ni ta Traftu. Ti laze , Seth! obrecnu se Molly. I sam zna da nije istna. Gori si od la ova. Flick j e imao pravo. Dru ina Cibeque ve jest upropa tena. Ti si dozvolio da Jocelyn istjera Slingera iz va eg dru tva, a sad ... Zavezi! Jocelyn e zapovjedniki, spustajui revolver u futrolu. Molly, vra ki si zgodn kad si ljuta ali i pretjeruje . Sad zave i ako nee da te ispljuskam kako-treba. Samo se usudi da me takne ! ona plane s takvim gnjevom da se zapanjio ak i Jocelyn. U svojoj arkoj ljubavi prema Molly, Jim je i sam osjeao to se dogaa u njoj, ali mu s e uini da u njenom dr anju ima neega to se ne mo e objasniti samo strahom za njega. Jas no, ona je ula izvjesne nagovje taje koji nisu smjeli doprijeti do njenih u iju. Shva tila je Jocelynovu perfidnost. Znala je da samo ona mo e sprijeiti umorstvo. Sve to , naravno, moralo je do krajnosti uzbuditi njen plahoviti duh. Ali. kao da ima j os neega u njenom stavu. Da li ona govori zato da dobije vremena? Izmeu njenih str astvenih pokreta ona kriomice baca poglede nekamo, kao da ne to oekuje i to nije iz bjeglo Jimu. I hou te taknuti. odmah i koliko god me volja otpovrne Jocelyn. 219 Ove rijei svrnu e Jimovu pa nju na glavnog aktera te umske drame. Kako mu je pogled sk liznuo na Jocelyna, uoio je da je razbojnik primijetio prsten na Mollynoj lijevoj ruci. Otkud ti taj prsten? Jocelyn ce razljueno. Na srednjem prstu! I kakav dijamant! To je moja stvar, Jocelyn otpovrne Molly i sakrije ruke za leima. U tom momentu s e Jimu uini da je ona bacila pogled nekamo iza Jocelyna. Jim je za kiljio prema umovitoj padini to se dizala iznad travnate istine. Na toj su strani borovi bili rjei, kao da je to udesila ruka vje toga nekog vrtlara koji je el io imati lijepu otvorenu umu. U magnovenju Jim spazi nekakvu tamnu sjenku kako ne staje iza jednog stabla. Tako bi otprilike izgledao Indijanac. Zadrhtalo je cije lo Jimovo tijelo. Da li je i Molly vidjela onu priliku? Kuko dvolina! uzvikne Jocelyn lica crna od ljubomornog bijesa. Ispru i ruke... da vi dim! Molly hladnokrvno opru i ruke, ra irenih prstiju. ceremoniozno ih poka e razjarenom ka uboju. Njen je gest mogao biti potaknut kojekakvim motivima ali je izmeu njih sva kako bila i enska elja da nanese bol. Za to si to dosad krila od mene? ree Jocelyn traginim glasom. To ti se samo ini. Zbog ega bih ga krila, bilo od tebe ill od koga drugog? .. . Ov o je moj zaruni prsten. Zaruni! ponovi Jocelyn. Svakako. Mogu ti rei da sam zaruena. ene su avoli promrsi Jocelyn kao za sebe. Njemu je Molly bila zagonetka van doma aja shva anja. Gledao ju je kao neko bie njemu posve novo, koliko privlano toliko i misterio zno. Bio je u sve veoj nedoumici. Jim je iskoristio priliku da pogledom pretra i padinu i uzdu i poprijeko. Ve je pomi l jao da se prvi put-prevario, kadli gotovo u podno ju padine na lijevoj strani, na rubu ume, spazi gdje se ne to pokree sjenka kakve grane, ili konjski rep, ili...Molly, od koga si dobila taj prsten? nastavi Jocelyn kad se pribrao. 220 Od Jamesa Trafta! odgovori Molly naglo crvenei. ' Iako se u tom trenutku borila svojom enskom lukavo u protiv ljubomornog razbojnika, nije mogla zatomiti djevojaku ednost, ponos i sreu. Jocelyn riknu kao bik. Otkad? Otkad si zaruena s tim... zeleni em? Mislim, jo od one veeri nakon rodea u Flagu. Mo da ni ta nije moglo pokositi Jocelyna tako e stoko kao ovaj smrtni udarac njegovoj ta tini. A mo da ga je Molly namjerno pogodila u slabu toku. Ukoliko je to htjela, onda je oajniki riskirala i bila je toga svjes na. Na Jocelynu je nastala neka promjena, ali ne brza, nego kao neko postepeno r u enje iluzije, pucanje jedine ranjive karike u njegovom karakteru, i on se pretvo rio u hladnog, nemilosrdnog krvnika. Kako je trgnuo revolver, Molly stade pred njega da za titi Jima. Morat e ubiti najprije mene ona ce odluno. Ali je zasigurno znala da on nee pucati u nju. Meutim, Jocelyn se nije urio. Sad on dr i revolver u ruci. Nee samo ubiti nego ce i m uiti. Zaboga, Jocelyn, spusti revolver! javio se Scth koji se pobojao za Molly. Nikako! I previ e se lijepo osjeam kad ga sti em u acu Jimu je izgledalo da je Molly na kraju snaga. Polako ju je Jocelyn gurao prema J imu koji je sjedio u podno ju potpornja nadstre nice. Ti si ubre kukaviko, Seth Haverly! krikne Molly. Pu ta jednu enu u kand ama ovoga Kakav je da je, ja imam dogovor s njim, Molly odvrati Seth koji se na njene rijei trgnuo kao uboden. I nemam rauna da riskiram vlastitu ko u. Da, ima dogovor... a to ti on radi za leima... Molly sikne Jocelyn zaepi gubicu dok nije kasno! Dok nije kasno? Zmijo otrovna, misli da u ti opet povjerovati? Moze ubiti i mene i Jima, a i svu ovu kukaviku fukaru, ba me briga, ali u rei sve to znam o tebi! 221 estokom kretnjom Jocelyn poku a dohvatiti djevojku. Ipak joj se nije primakao prebl izu, nije dozvolio da ga zaslijepi bijes. Znao je da mora imati slobodne ruke, z adr ati slobodu kretnji, dr ati na oku Haverlyjeve. Jos jednom te upozoravam! Ali se Molly nije obazirala na njegovu opomenu nego je govorila dalje. fiksiraju ci ga gorucim ocima. . Seth, on je ru io ogradu jo dok je radio u Dijamantu. I poslije. Htio je da krivic a padne na vas Haverlyjeve i Slingera. Bio je podmukao prema vama kao i prema Ji mu. On kani uzeti sav novac od otkupnine...pa da umori Jima i za to okrivi vas. .. Ja znam . .. sada mi je sve jasno. Doveo me ovdje tako to mi se zakleo da e Jim u spasiti ivot ako ...ako ja budem njegova. Pristala sam. Onda me je cijelu no mrc vario i muio ... morala sam se otimati iz njegovih ruku. Ali... nisam htjela da m u se predam. Mako podmukla! skripavo krikne Jocelyn. Tko uope tra i da se preda ? Ta ja u te lasom svezati kao to bi nepokornog konja! Revolver najednom prasne. Jim osjeti udar metka u potporanj, iznad glave. Molly vrisne. Pravo ispod tvoje ruke, Molly ree Jocelyn. Sta ka e na ovo gaanje? I on pode naprijed u cik-caku, s revolverom uperenim u visini kuka. Ali Molly nije ustuknula pred njegovim stravinim nastupanjem. Pratila je svaki nj egov pokret postavljajui se izmeu revolvera i Jima. I onda je kao maka skoila i udar ila Jocelynovu ruku. Bum! Metak se odbio od tla prskajui Jima pra inom i sitnim kam enjem. Objema rukama Molly zgrabi Jocelynovu ruku i zarije zube u njegov zglavak . Pusti me! zaurla Jocelyn krivei i izvijajui ruku da se oslobodi.djevojke. Uzalud. Onda ju je lijevom rukom zgrabio za kosu i digao je s tla. Dr ao ju je kao od ale s vojom silnom snagom, ali ni ona nije popu tala. Sa zglavka mu je curila krv. Prostaki psujui poku ao je nani aniti u Jima. Ali u trenutku kad je povukao okidac djevojka je oajniki trgnula i malko skrenula cijev. Revolver zagrmi i metak zadera iv icu potpornja kraj Jimovog uha 222 te se zvi dom odbi u stranu. Od trzaja te koga kolta olabavi se stisak Mollynih zuba ali ne i njenih ruku. Vrisnula je kao luda. No, prije nego to je Jocelyn stigao iskoristiti tu priliku, ona mu opet zari zube u zglavak. On ju je tresao svom sn agom, otimao se i okretao, te su tako korak po korak u li u brvnaru. Seth i njegov i ljudi na li su se kao u stupici. Kao takori pojurili su da se sklone iza pregratk a odakle su virili da gledaju onaj izvanredni dvoboj. Jos jednom Jocelyn opali prema Jimu i umalo ga ne pogodi. Pucanj to je odjeknuo k raj Mollynog uha kao da je oslabio njene snage, zubi joj popusti e i ona svom te ino m klonu na Jocelynovoj ruci. On joj pusti kosu i uhvati je za vrat, njegovi se d ugaki prsti stisnu e kao klije ta. Iako se nije mogao odmah osloboditi djevojke, uzvi knuo je zloudno, muklo i slavodobitno, jer je vidio da je pobjeda njegova. Molly se vi e nije mogla micati. Sad je Jocelyn dizao i nju i revolver. Iako nije bio u stanju da makne ak ni oima, Jim je uglom oka spazio neku sjenku, n eku priliku u jelenjoj ko i koja se pojavila kao po kakvoj caroliji. Hej, kauboju! odjeknuo je glas Slingera Dunna. Jocelyn naglo podi e glavu, na njegovom zgrenom licu pojavi se zaprepa tenje. On pust i Mollyn vrat i djevojka se sru i na tlo kao mrtva. Jocelynov revolver poskoi kao svigar bia, ali kako poskoi tako Dunn opali. Na tren se razbojnik ukoi, a potom, ustrijeljen u srce, on zaglavinja naprijed, strahovit o izbuljenih oiju iz kojih se gubio sjaj, teturajui napravi dva-tri koraka te se s ru i pred samom brvnarom. 223 GLAVA 21. Te ak uzdah oteo se Slingeru Dunnu kad je svrnuo pogled sa zgrenog Jocelyna. Pogled ao je najprije sestru pa svezanog Trafta. Premlaeno lice bilo mu je tako nagreno t e si ga jedva mogao prepoznati ali su mu oi bile irom otvorene. Izgleda da nisam do ao prerano on otegne. Slinger!... u zadnji as dahne Jim. Molly sjedne, omamljena, razbaru ene kose, okrvavljene brade i nemonih, klonulih ru ku. Jecala je. Jesi li ranjena, Molly? upita Dunn. Ona je zurila ludakim pogledom. Arch! krikne prepoznavsi brata. Je li... je li mrtav? Izgleda, ukoliko i on nema kakav veliki sat u d epu od ko ulje. Molly se uspravi teturajui i nesigurno pritra Jimu. Pala je pred njega, jos uvijek odolijevajui slomu koji joj je bio oduzeo snagu. Presijeci u e apnula je muklo, cimajui Jimove spone. Bacivsi oprezan pogled prema dubini brvnare, Dunn spusti no pored Molly. Jim, je li te pogodio? ona upita prestra eno, oslobaajui mu ruke. Nije, ali vjeruj mi da znam kako izgleda izbjei smrti za dlaku ... Daj meni taj n o , Molly. Ne ujem te ona ree. Zaglu io me njegov revolver. Jim presijee konopac i ustade, di ui i Molly koja je sad bila sigurna da je on zdrav . Oh, hvala nebesima! ona krikne padajui mu na grudi. Jim! Jim! Mislila sam da te j e pogodio! Jim ju je vrsto grlio i vjerojatno mu je ovaj momenat bio najdra i u ivotu. Dolazei k sebi, on primijeti kako Dunn spu ta revolver u futrolu. Izlazite! vikne Dunn gromkim glasom koji se morao cuti daleko do ume. Prvi je iza ao Seth. mrtvaki blijeda lica, pa Matty, koji je bio vidno potresen ali nije pokazivao straha. Slinger, on nas je tako stisnuo da se nismo usudili ni mrdnuti objasni Seth. Tko je jo tamo? Dogegao se Sam, a za njim Hart Merriwell i na' kraju Fletch. Gdje je Boyd? Jocelyn ga je poslao da odnese pismo starome Traftu. Dunn se okrene sestri. Molly, vra ki si se borila s onom huljom i ne moram te pitati kako je ispalo. AliSeth i Sam zar su oni stajali skr tenih ruku dok te je onaj tip maltretirao? Momenat je bio kritian i Molly je na njega reagirala kao to bi se i moglo oekivati od sestre Slingera Dunna. Ukoliko je Jima ne to tjeralo da je sprijei, on je zagu io taj impuls. Jesu! ona krikne di ui blijedo lice s Jimove mi ice. to je najgore, Arch, jo su me u ravali da e sve biti u redu. I oni su me htjeli prevariti. Jesam pristala da bude m Jocelynova, ako on spasi Jima. Nema smisla da la em, bila sam spremna da odr im ri je. Ali mu nisam povjerovala. Dok sam le ala u pregratku dobro sam slu ala to se govor i i motrila svaki njihov gest. Nije mi trebalo dugo da shvatim Jocely-novu podlu igru ... Arch, izludjela sam. Molila sam se da to prije dode , virila sam kroz puk otinu ... I vidjela sam te kako se sulja izmeu borova! Onda sam se morala suprotst aviti Jocelynu i skrenuti mu pa nju dok ti stigne ovdje. No, mislim da Jim Traft mo e zahvaliti srei to si ti sestra Slingera Dunna otegne Du nn. I srei i svim bogovima arko e Jim. Svemu zahvaljujem to je ona Molly Dunn iz Cibequ ! 225 S tim smo mi kvit osorno otpovrne Slinger. A sad je vodi dalje od ove brvnare... i speri krv s nje. Jim se po urio da odvede Molly podr avajui je ispod mi ke. Na potoku je uze u naruaj, od u evljen svojim lijepim, milim teretom. S njom je pre ao preko jedne travnate istine i uz blagu kosinu do jednog bora gdje je mamila smea naslaga borovih iglica u hla dovini. Neemo dalje on ree spu tajui djevojku na tlo. Evo me odmah natrag ... Ne ostavljaj me! Tamo e biti borbe ona uzvikne hvatajui se za njega. Idem samo do potoka da nakvasim rubac ... sva si krvava. Onda po uri. Jim se uas na ao na potoku i dok je moio svoj svileni rubac uo je kako u brvnari Have rly ljutito prosvjeduje a odgovara mu hladni i zvonki Slingerov glas. Otrao je na trag do Molly. Ona je jarosno pljuvala. Izgrizla sam ga, Jim, izgrizla sam ga do krvi. Oh, mogla bih ga zubima rastrgnut i u komade... Ali sad, kad je sve gotovo, gadi mi se.. . muno mi je od okusa, mir isa i pogleda na njegovu krv. Opet je pljunula, lica iskrivljena muninom. Ne sekiraj se, mila. Ti si mi spasila ivot. Kako si bila divna! Koliko te ljubim! Strastveno je poljubio njene krvlju umazane usne. bradu i ruke. Oh, Jim, nemoj, mogu nas vidjeti ona apne. Koga briga? Ali da te najprije dobro izribam nasmije se Jim te joj mokrim rupcem dobro istrlja usne, bradu i na kraju malene, sna ne smee ruke. Jedan odlazi. Slinger ga je pustio. Pogledaj! ree Molly. Ono je Matty odgovori Jim prepoznav i visokog Sethovog drugara. Matty se urio, zgra bio je sedlo i uzde te je za dio uz park ogledajui se preko ramena. Nije mi izgleda o lo ovjek. Drago mi je da ga je pustio. Slinger je gori od pakla kad je... kad je onakav ka kvog si ga vidio malo prije ... Ali onaj Hack Jocelyn ... kakav podlac 226 Mila, vi e ne misli na njega prekine je Jim. Ali ga je Slinger ubio... samo zbog mene! Ne, ni govora! Ne to i zbog mene, a pone to i zbog sebe. Molly, ono to si Jocelynu re kla, da smo zarueni, mogu li to shvatiti kao tvoj pristanak? Da, Jim... ali, pobogu, ne moze me sada ljubiti! Ka em ti da e Slinger ubiti Setha a jako lako i Sama! Bojim se da hoe, iako bih vi e volio da nee odgovori Jim. No, svjedeno, Molly Dunn, dok se oni svadaju za to te ne bih mogao ljubiti? Zaista se ne mo e rei da si zeleni iz Missourija ree Molly. Ti si Curly Prentiss bro dva. Hvala. Nisi mi mogla dati ljepSi kompliment. Jim, meni se Curly mogao dopasti da nema tipine kaubojske slabosti zamiSljeno ce Molly. A te su?to je previ e slobodan s djevojkama, na prvom mjestu, ba kao jedan mladi s Istoka s k ojim sam se jednom upoznala. Ha, a gdje si upoznala toga mladia, Molly? Koliko se sjeam, u Flagu... Jim! ona se najednom ukoi u njegovim rukama. Gledaj! J o jedan odlazi! Ono je kuhar. Zove se Fletch ree Jim promatrajui ovjeka koji je ne gubei vrijeme sli jedio Mattyjev primjer i bje ao od brvnare natovaren sedlom. Ostaju jo Seth, Sam i Hart Merriwell. Slinger ce pustiti i Harta. Samo gledaj. . Malo kasnije pojavio se i Merriwell, ali se nije mnogo urio i umjesto da se uda lji, on zaobie brvnaru i otraga stade viriti kroz jednu pukotinu izmedu brvana. Unutra se ne to dogaa zabrinuto e Jim. Slu aj! Ono se Slinger dere ree Molly. Jim je uo samo Slingerov visoki, zvuni glas, ali nije mogao razabrati rijei. Mogao je samo slutiti to Slinger govori. Ali, kako je Slinger grmio dalje, nije bilo te k o zamisliti buru najgorih umnjakih kletvi kojima je on obasipao nevjernu brau. 227 Jednom sam na plesu slu ala ne to slino rece Molly s uzdahom. ta?! grevito se trgn auv i pucanj te je dlanovima zaepila u i i klonula na Jima. Zaboga, to nije bio Slingerov revolver! usklikne Jim i sav se napne slu ajuci. Bum ! Ovo jest Slingerov revolver muklo je apnuo ste ui Molly jednom rukom. Slijedila su jos tri-cetiri pucnja, tako brzo da su se jedva razlikovala. Onda s e opet zauo te ki prasak praen salvom tanjih odjeka. Nastala je kratka pauza. Jim se ponadao da je borba zavr ena. Ali uto odjekne mukao pucanj pa vi e o trih pu anih te op t jedan mukli. Ti ina! Iz brvnare se izvijao dim, plavio se naprama zelenim borovi ma. Hart Merriwell, koji je oito bio pobjegao, polako se vraao, zaustavljao, isekiv ao, onda je opet kroio naprijed. No, u brvnari vi e nije bilo pucnjave. Svi su... mrtvi! apne Molly di ui glavu. I ja se bojim muklo ce Jim. Merriwell se vratio... eno, sad ulazi... Molly, idem i ja. To je kraj dru ine Cibeque ona apne. Jadni Arch! Nije bio posve zao. Ti ostani tu, Molly zamoli je Jim. Ja u se vratiti ako ... ako ... Stisne joj ruku, ustane i potri niz padinu, preskoi potok i zaas se nade pred brvna rom. Kad je virnuo iza potpornja pod kojim je sjedio jo maloas, ruka mu dotae mjest o gdje se odbio Jocelynov metak. U brvnari je jo lebdio dim. Jim spazi jednog covjeka svega zgrenog na tlu. Onda na suprotnoj strani ugleda Merriwella, kleao je kraj Slingera koga je bio podigao u sjedei polo aj. Je li jo iv? dovikne Jim bez daha i utra u brvnaru. Ti si! Da, iv je, ali je sav izre etan odvrati Merriwell. Pomozi mi da ga iznesem i z ovog dima. Podigo e Slingerovo okrvavljeno, izmrcvareno tijelo te ga izneso e napolje, u sjenu brvnare, gdje ga polo i e na jedno ebe. Jim podigne Slingeru glavu a Merriwell mu pod metne jedno sedlo. Mislim... da ti nema spasa, stari drugaru moj ree Merriwell te ko gutajui. Mogu li t uiniti za tebe? 228 Gdje je Molly? upita Dunn slabim glasom. Preko potoka. Odmah u je dozvati odvrati Jim i ustane da obie brvnaru. Ali je Moll y ve dolazila. Vidjela je kad su iznijeli njenog brata. Jim joj poe u susret. Molly, jos je iv. Pitao je za tebe. Oh, Arch! zarida Molly padajui na koljena kraj brata. Jesi li... te ko ranjen? Mislim ... da sam gotov izmrmlja Dunn. Dok ima ivota ima i nade rece Jim koji je takoer klekao. Mo emo li i ta uiniti? zavapi Molly. Imate li... malo viskija? upita Dunn. Imamo skoi Jim. Kod koga sam ga vidio? ... Ah, da, kod Jocelyna! Skoio je do gomile torbi, izvadio je pljosku i trkom se vratio Dunnu. Ranjenik ot pi dobar gutljaj. Jim, budi sretan ... to ne lezi negdje tu pun rupa Dunn ree jaim glasom u kojem je b ilo i ne to ivosti.I jesam usrdno potvrdi Jim. Ja sam te i sam htio ubiti... ali mi je Molly nesto obeala. Obeala? Molly, hoe li odr ati obeanje? Hou, Arch odvrati Molly prigibajui se nad bratom i lijui vrele suze. Odlino. Onda je to sve zadovoljno e Slinger. Molly, draga, reci mi o emu se radi ivo upita Jim. Jim, on je bio vrsto naumio da te ubije. Molila sam ga da to ne ini. Onda je rekao da e te pustiti... ako ... ako te ja nagnam da mi opet ponudi brak i pristanem na to... I ja sam mu obeala. Jim uze Slingerovu mlitavu ruku. Slinger, ne bi me morala nagnati. Ja bih je neprestano pitao do sudnjega dana. Znai da zaista mnogo voli moju sestricu ... Pa, nisam imao puno sree u ivotu, ali sa m zbog ovoga sad sretan. Pomognimo mu! Uiinimo ne to! oajniki te Molly. Hart, gdje je najgore ranjen? 229 Sav je izre etan! Jim, meci ne mogu tek tako ubiti Slingera Dunna. Plua mu ne krvare, jer bi inae pl juvao krv. Ova rana na glavi nije stra na. Ima ranu na lijevoj ruci, pa i na desno m ramenu ... Ova ... ovdje na trbuhu je najgora. Jadna ja! Ali previjmo ga odmah ! Praktina Molly pognala je ukoene mu karce na posao, da uine to je mogue za ranjenika. J im je bio uvjeren da bi sama rana na trbuhu morala ubiti bilo kojeg normalnog ovj eka. Metak je pro ao kroz crijeva. Ranu su zaepili tamponima te je vrsto zavili. Sli nger je imao jo jednu te ku ranu na kuku. Merriwell je tvrdio da je i ona poput ran e na trbuhu, od pu anog metka. Dok su ispirali i previjali rane, to su bolje mogli svojim ogranienim sredstvima, Slinger je priao: Sam je prvi potegao na mene, dok sam ja dr ao na oku samo Setha. Da nisam pao, bor ba bi bila jako kratka... Udesio sam Sama. Onda se Seth konano pokazao u pravoj b oji. Bacio se iza pregratka i stao pucati iz zaklona. Imao je kolt i vinesterku. Utjerao je dosta olova u mene... Ja sam opalio kroz stijenu pregratka. Pogodio s am ga, uo sam kako je te ko opsovao. Ali mi nije ostao du an. Bacio sam se kraj zida gdje me nije mogao vidjeti, osim ako bi iza ao iz zaklona. Ispucao je sve metke iz kolta. Nije se usudio da ga puni nego je nastavio pucati iz pu ke. Tu je pogrije io . Ja sam dopuzao do pregratka, brzo izvirio iza stijenke i pogodio ga u momentu kad je dizao pu ku. Dunnov glas gotovo se i nije razlikovao od tona u nekom normalnom razgovoru, sam o to je bio donekle slab i promukao. Na Dunnu nije bilo ni traga uzbuenja, jedino t o je neuobiajeno detaljno ispriao okr aj koji se zbio u brvnari. Bio je to ovjek izva nredno vitalan. Jim je znao da kod takvih rana, naroito od metka, osim same rane, nesvijest predstavlja glavnu opasnost za ranjenika. Ali Dunn nije ni jednog tre na izgubio svijest. Sta jo mozemo uiniti, Merriwell? upita Jim. Koliko ja znam, vi e ni ta, jedino da se molimo. Da li hoe , Slinger? Nikako! glasio je kratki odgovor. 230 Slinger je mirno le ao sklopljenih oiju, ali izgled mu je bio jeziv. Molly je sjela kraj njega i dr ala mu glavu. ujem konje najednom e Dunn otvarajuci oi. Svi su osluhnuli, Jim je odmahnuo glavom. Predaleko ste od tla. Ja ih ujem ree Dunn. Merriwell ustane i malo se udalji od br vnare. Grupa kauboja dovikne uzbueno. Bolje da se izgubim. Jim mu prie. Nema potrebe da bje i , Merriwell. To je Curly Prentiss s mojim ljudima. Zaboga! Uhvatili su Mattyja i Fletcha! uzvikne Merriwell. Jo izdaleka se Jim uvjerio da je to tono. Niz padinu je silazio najprije Curly, za njim Bud i Lonestar, pa Jackson Way koji je vukao odbjegle lanove dru ine Cibeque. Curly ispusti uzde, podigne dugaku nogu i skoi na tlo. Njegove su plave oi jednim b ljeskom obuhvatile cijeli prizor.Zdravo, efe! Gospoice Molly! on ree i podi e sombrero sa svijetle kose. Onda je upro pogled u opru enog Dunna. Prentiss, malo si zakasnio rece Dunn. Preporuujem ti da pustis Mattyja i Fletcha. Ja sam ih pustio. Glavni su krivci bili Jocelyn, Seth i Sam. Pogledaj ih, eno i h u brvnari. Prentiss ga poslu a te se odmah vrati s nekim neobinim hladnim sjajem u oima. No, Slinger, to je bio perfektan posao. ao mi je to su i oni pogodili tebe. JoS nisam gotov, a ako i budem, to nee biti ni Sethova ni Jocelynova zasluga nego Samova. Nisam ni oekivao od njega. Uto stigo e i ostali. Do vraga, Jim, ba je lijepo vidjeti te na nogama od srca e Bud. Zravo, Molly! Priaj te mi ta se desilo ovdje. Ukratko Jim ispria sve to se zbilo do dolaska u brvnaru, pa nagadanje izmeu Jocelyn a i Haverlyja, Jocelynovu podlu prevaru i borbu koja je uslijedila. Naroito je na glasio Mollynu odva nost i estinu. 231 Ma zamisli vraga! uzvikne Bud zgledajui djevojku s divljenjem. Molly, oduvijek sa m znao da ste najslaa i najkrasnija avolica Arizone, ali sad vam moram skinuti esir . To i uini, i to prilino otmjeno. Meutim, Curly je uputio pohvalu Jimu: Vra ji srekoviu! Do ao si tek tako meu nas pa si am je oteo! Sve je to Slinger pratio budnim okom. On je ne samo izvanredno otporno odolijeva o ranama, nego su ga dobro slu ila i sva ula. He, momci, ali to je Molly Dunn iz Cibeque on otegne. Ali se Molly nije odu evila komplimentima. Ljudi, gdje vam je pamet! ona uzvikne. Oko vas sami mrtvaci, i Slinger upola mrtav, a vi meni namigujete i laskate mi. Jim, ni ti nisi ni ta bolji. Curly, zar nemate ni zrnca soli u glavi? Molly, molim vas, oprostite rece Curly skru eno te skide rukavice i kleknu kraj Sl ingera. Da vidim gdje je ranjen. Djevojka i Merriwell mu objasni e gdje su i kakve su Slingerove rane. Curly ustade , odluan i ozbiljan. Mo da izdr i. Ima ljudi koje naprosto ne mo e ubiti... Jack, smjesta odja i u Flag i dove di doktora. On mo e dvokolicom sve do Cottonwooda. Ti povedi jos jednog konja i s doktorom po uri natrag... Holliday, Bud, vi ete poi do na eg logora, donijet ete stvari na ega efa i sve to treba da lijepo smjestimo gospoicu Molly.. . efe, hoce li zadr ati ve ljude iz Cibeque? Ja mislim da ih ne mo emo pustiti jer e oni poi u susret Flicku i kidnuti s otkupninom. Zar da to dozvolimo? Onda ih zadr i dok se Flick ne vrati nalo i Jim. Nas dvojica mo emo stra ariti naizmjen o. Traft progovori Matty ako hoe da zna , nama je vra ki drago to su stvari krenule ovi okom. I vjeruj mi da nam ne treba stra ar. GLAVA 22. Slinger je zapao u nekakvo besvjesno stanje te je Jim, gledajui njegovo vo tanobije lo, nepomino lice, zakljuio da mora biti u komi koja prethodi smrti. I Molly je po dlegla strahu da svakog momenta moze doi kraj. Sati su prolazili. Tri zarobljenika su se kartala, nisu zadavala nikakve glavobo lje. Curly i Jim podigli su iznad Dunna zaklon od cirade, a Molly su prostrli le a j pored brata. Veeru su pripremili od onoga to su na li medu rezervnim namirnicama H averlyjevih. Zalazee sunce ispunilo je umu blagim sjajem. Ti inu su remetila te ka krila divljih pu rana koji su odlazili na poinak u borove. I Slinger je jo ivio. No pade, vjetar je cvilio i prijetila je ki a. Kojoti su se uljali po parku i ljutit o kevkali na logorsku vatru. Na zidu brvnare i na improviziranom zaklonu plesale su sablasne, treperave sjenke. Molly je sjedila pored brata naslonjena na zid b rvnare, budna i utljiva. Jedino se dodirom mogla uvjeriti da je Slinger jos iv, a kad mu je puls oslabio i ruke su mu postale hladne, ona je prislonila glavu na n jegove grudi da mu osluhne srce. S njom je bdio i Jim, napu tao ju je tek samo da podjari vatru i da baci pogled u brvnaru gdje su spavali zarobljenici. Curly je spavao na istini a probudio bi sekad god bi mu Jim pri ao iole bli e makar i be umnim korakom. Mrtvace su bili prenijel i u jedan kut brvnare i pokrili ih ciradom. Ovda-onda bi se Jim ushodao, kretanje mu je pomagalo da unekoliko smiri prenapet i duh. Oka nije 233 sklopio, a tek je izrijetka skidao pogled s Molly. U onoj samotnoj umi, u gluho d oba noi, on je u punoj mjeri shvatio njenu pravu vrijednost te je s dubokim po tova njem gledao na primitivan ivot koji ju je uinio takvom. Za takav ivot suvi ne su i la n e mnoge stvari koje civilizirani ljudi smatraju neophodnim. Molly ima divne osob ine po tenje, hrabrost i smisao za ljubav. esto je prilazio djevojci, kleao kraj nje i gledao U blijedo Slingerovo lice, a Mo lly bi ga uzela za ruku. Na odsjaju vatre gledao je njene velike oi, crne kao no, t o poivaju na njemu s pogledom od kojeg se on mora pitati kako se desilo te ga je i vot obdario takvom divotom. Pred zoru je vjetar prestao i usprkos niskim oblacima zrak je zahladio i postao leden. Jim je omotao Molly svojim kaputom a preko Slingera je prebacio konjsko eb e. Podjarivao je vatru i stajao kraj nje. grijui ruke, okreui se as na jednu as na dr ugu stranu. Sve je bilo veoma mirno i veoma tamno u onom sati pred zoru to strah uliva, kad s e ini da je ak i ivot ume na izdisaju. Ni Slinger nee dugo, pomi ljao je Jim. Odjednom ga Molly zazva. Ne to je apnuo ona mu ree. ini mi se da je spomenuo Sethovu sestru. Volio ju je... a sad e ona mrziti i samu uspomenu na njega. Jim je sjeo kraj djevojke, stisnuo ju je uza se, utke isekujui Slingerov kraj. Od s vih dugih nonih sati taj posljednji bio je najvi e ispunjen sjetom i gorinom. Prve b razde sivila kakvo olak anje! Kao da ne to jezivo i sablasno bje i u umu. Stala je rosi ti sitna ki ica. Najzad svanue, a Slinger Dunn je jo iv! Iza ugla brvnare pojavi se Curly, zijevajui i prote ui vitko dugako tijelo. Dobro jutro, umska djeco . ree i spusti se kraj njih te se nagne nad Slingerom. Sta ri moj. mislio sam da si se odavno odselio u vjena lovista. Cijelu no samo gledamo je li jo iv. Svaki minut nam se ini posljednji ree Jim. Dugo se mui dodade Molly tu no. Curly polo i uho na Slingerove grudi i osluhne. 234 Vi ste oboje malo sa avi on e ustajui sa zadovoljnim osmijehom. Nee umrijeti. Je li mogue! uzvikne Jim. Oh, Curly! krikne Molly naglo zagu ena nadom. Kad vam ja ka em! Ja nisam doktor, ali sam vidio mnoge ljude na samrti. A na Sling eru nema nikakvih znakova da mu je smrt blizu. Na ove Curlyjeve rijei djevojku napusti i posljednji slab ostatak snage te ona kl one na ruke Jimu. On je njezno polo i na le aj od smrinih grana i pokrije ebetom. Spavaj, du o. efe, ki a pada ree Curly. Prebacimo jo jednu ciradu iznad njih... Gledaj je, kako je odmah zaspala! Jadna djevojka!... Jim, ne vidim kako je mogu ustupiti tebi. Ne vidi , je li? Da se ne bi htio tui za nju? suho doeka Jim. Prostrli su jo jednu ciradu preko one pod kojom su le ali Slinger i Molly. Ovo e biti dovoljno za neko vrijeme. Po to ga pregleda doktor Shields, mogli bismo ga premjestiti u brvnaru. uj, gazda, ta emo s onim mrtvacima? Moramo ih pokopati, zna se. Haverlyjeve i treba pristojno pokopati, ali Jocelyna! Njega bih najradije bacio kojotima! Obojica udo e u brvnaru. Curly otkri le eve. Prizor nije bio lijep. Jim ustukne, ali je Curly bio hladnokrvan. Posred lijevog d epa od ko ulje mrmljao je kauboj prigibajui se nad Jocelynovim tijel om. Ka u da je to Slingerov specijalitet. Neka me avo nosi ako bih volio da mu bude m na meti. Jim prie kutu gdje su spavali zarobljenici. Ispadajte, kauboji, da pomognete oko doruka. Matty je veselo ustao a i ostali su pokazivali elju da se dopadnu Jimu. Vjerovatno se i nisu osjeali krivi za sporazum to su ga meusobno uglavili Haverlyjevi i Jocelyn. ujte, bitange iz Cibeque aljivo ce Curly. Ja sam noas namjerno zaspao da biste vi m ogli kidnuti. 235 Prentiss, to ne bih volio ni poku ati. A i gdje emo kad ni ta nemamo osim konja i opr eme? odvrati Matty. To zaista nije mnogo. Dok su dorukovali kisa je prestala te se izmeu oblaka ukazalo nebesko plavetnilo, ali ga ubrzo sakri e novi, brzi ki ni oblaci s jugozapada. Molly je vrsto spavala, nisu je probudila ak ni zvonca na tovarnim konjima Dijaman ta koji su se spu tali niz padinu. Cijelu no! zapjeva Bud. Cijelu jednu dugu bo ju no! Cuj, mome, ako je tebi bila duga, ta misli , kakva je bila Molly i meni? prigovori m u Jim. im mu lice nije pokriveno, znai da je jo iv, zar ne? ree Bud mahnuvpi glavom prema S ingeru. Zdravo, momci! Milo mi je to ste opet sa mnom dobaci Jim ostalima. Gdje su Hump i Uphill? Ne znamo. Cherry neka ti ka e svoje mi ljenje, ali znaj da nije jako vedro odvrati B ud. Ne to stvari i nekoliko konja ostavili smo u logoru. Jeff e doi za nama. ta se dogaa, Cherry? upita Jim prilazei kauboju koji je upravo silazio s konja. Hump i Uphill se nisu vratili iz kanjona Derrick pa raunam da ih je moralo zadrza ti ne to ozbiljno. Ostavili smo im poruku gdje e nas nai. Ako je sve u redu, mogli b i stii jos noas. U Cherryjevim rijeima Jim nije na ao nikakav naroiti razlog za brigu, ali mu se nisu dopali ni Cherryjev izraz ni Budov ton. U redu. Stovarite i ulogorite se on ree. Ako se Slinger izvue, morat emo ovdje osta ti du e. Postavite mali ator za Molly, ukoliko ste ga donijeli. Ali im stovarite naj prije pokopajte one mrtvace. Bud i ostali za redom svrati e kod Slingera da pogledaju i njega i Molly. udnovato, ali nitko ni ta ne dobaci, valjda iz po tovanja prema djevojci. Onda su se posvetil i poslu. Uto sti e i Jeff Davis koji se odmah dao na posao svojim vrijednim rukama . Ki a je poela padati tek iza podne, ali je lila estoko. Molly je cijelo vrijeme spav ala, na suhom i to 236 plom, pod zaklonom i ebetom. Na Slingeru nije bilo promjene. Onu trojicu iz Cibeq ue otjerali su bez pardona iz brvnare koju kauboji oistise temeljito. Po to se krat ko zadr ao pored Molly i njenog brata i dobro zagledao u Slingera da vidi ima li b ilo kakve promjene na njemu, Jim se povue u brvnaru. Preostalo je samo ekanje. Bud je marljivo radio oko neega. Imao je trupac jasike rasijeen po du ini, te je na bijeloj povr ini jedne polovine urezivao neki tekst. Curly je pa ljivo pratio umjetn iki rad svoga drugara. Preko kaubojevih ramena Jim proita: Hackamore Jocelyn ru ilac ograde Umro s izmama na nogama, sept. 1889. Zaboravio sam toan datum rece Bud promatrajui svoj rad sa zadovoljstvom. Bit e oko dvadeset i treeg. U svakom sluaju pod konac septembra. A ta ti znai datum? Jocelyn se nije smio nikad ni roditi. S ovim znakom treba samo da poka emo kako je za cijeli svijet dobro to je mrtav dobaci Curly. I ostali su na slian nain komentirali Budov rad. Bud, po ovome se lijepo vidi da si nekad radio na groblju ree Cherry. Kakva je to ideja da tom nitkovu pravi spomenik? namr ti se Lonestar. Da je to za S lingera, onda bih razumio. To se ja vje bam za sluaj da i Slinger ode primijeti Bud. Zar ti moram ponavljati da Slinger nee umrijeti? upita Curly ozlovoljen to se njeg ov sud ne prima bez rezerve. Tko zna, Curly, ivot je tako nesigurna stvar. Evo, kladim se da nee biti kako ti k aze otpovrne Bud naglo ivnuv i izgledom na okladu. Ah, avola nee! Evo, kladim se da e umrijeti prije nego stigne doktor Shields nastavi Bud. Ti bi se kladio i za lijes tvoje babe s gaenjem e Curly. I to je najsmje nije, uvijegubi . 237 Gubim, brus! A da li ti pamti kad si izgubio mamuze i za titne hlae? Jo otkad su moje ! Da nisam velikodu an, ti bi i ao naokolo gol! Bud, nije ni udo da se nijedna djevojka nee da zalijepi za tebe. Kakve veze ima djevojka s okladama i hazardom? Ja sam roeni kladilac, u to si se ti osvjedoio na svojoj ko i. Ali se ti kladi na sve to postoji na svijetu! prosvjedova Curly. U tom je tajna moga uspjeha! Koliko sam para namlatio kad je ef udesio tebe, pa C herryja, pa Upa, pa Lonestara? Ha? Ako stignemo u Flag ivi i zdravi] vidjet e kako je brat bogat! Da, i pijan, naravno. Curly, stra no si dosadan. Da mi nisi tako silno simpatian, a iz kojih razloga, to nitko ne bi znao rei, mogao bih se naljutiti na tvoje uvrede. uj, ti, neka pare go vore. Vadi kesu ili zaepi gubicu. Evo moje love. Bud izvadi tako debeo smotak novanica da kauboji zinu e i izbulji e oi. Gdje si do ao do tolikoga blaga, sto ti bogova? Pljakao sam. Sad ti vadi svoju lovu. Bit e kao zrno gra ka kad ga pregazi konj... Pa , mo da i nije ba tako nastavi Bud kad ga Curly iznenadi svojim nemalim smotkom. Do bro. Evo, da ti poka em kako sam fer igra sva moja lova prema tvojoj da Slinger nee umrijeti! Njihovo natezanje prekide dolazak Jacka Waya i doktora Shieldsa. Lijenik je bio m ale an ovjek koji se gubio u te kom ki nom ogrtau. Prema izmjeni pozdrava vidjelo se da se dobro poznaje s ljudima iz Dijamanta. Sjahao je, izvukao se iz ogrtaa, pa je i z torbe na sedlu izvadio jednu lijeniku torbicu i jedan paketi. Gdje vam je taj ovjek? on upita po to se upoznao s Jimom. Spremite mi iste tople vod e. Jim nije htio probuditi Molly. Ona bi sigurno htjela pomoi, a lijenikov e posao bit i grozan. Doktor Shields opipa puls i srce ranjeniku i samo izguna jedno hm to je Jimu znacilo veoma malo. Onda rasijee Dunnovu odjeu na kojoj se bila skor 238 jela krv, i najprije mu skide zavoj s trbuha. Ugle-dav i ranu, on odmahne glavom. a s kasnije je kimnuo kad je vidio da je metak izi ao na lea. Iz ovoga Jim nije mogao zakljuiti da li je dobro ili slabo. Cherry donese posudu s toplom vodom. Za sat posla doktor je uz Jimovu pomoc previo svih est rana. Na Jimovo udenje Slinger otvori oi. On je nesumnjivo cijelo vrijeme bio pri svijes ti. Vi ste valjda konjski doktor on ree. Izmrcvarili ste me gore nego meci... Jesam l i gotov? Samo od rane na trbuhu morao si ve odavno biti pokojni odvrati lijenik. I ona na k uku je opasna, ali nije kritina. Ostale nisu ni ta naroito. Jeste li mi donijeli viskija? Shields odmah udovolji ranjenikovoj goruoj elji. Odjednom se Molly uspravi, zapanj ena, iskolaenih oiju. Hej, umski mi iu! Jesi li se naspavala? dobaci joj brat. Arch!. .. Jim! Molly, ovo je doktor Shields iz Flaga. On je upravo previo Slingera i... Ali Jim nije umio odgovoriti na nijemo pitanje u Mollynim oima. I sam doktor Shie lds, kolikogod bio otvrdnuo na ljudske boli, kao da se zgurio pred onim krasnim moleivim pogledom. Molly, dalje sam od smrti nego sino najzad progovori sam Slinger. Ne govori! Ne mii se! opomene ga lijecnik i odvede Jima i Molly u stranu. Nije is kljueno da ima pravo ree Shields ti im glasom. Ja ne mogu ni ta predskazati. Morao je biti mrtav ve odavno. Meu ovim kaubojima ima takvih kojima ni ta ne kodi ni metak ni no . Takav je i va Curly Prentiss... uda se dogaaju. Ovaj ovjek mo e pre ivjeti. Ako izdr do sutra, onda mislim da se mo emo nadati. Ja u ostati ovdje. Krov stare brvnare je propustao, na nekim mjestima ki a je curila u malim potoiima. Takav jedan mlaz sruo se Budu za vrat. Reagirao je kao barut na plamen ibice. Bud. za to se ne navikne na vodu? ree mu Curly kad se sti ala Budova provala gnjeva.239 Molly je veerala u brvnari, obasuta opom pa njom i ljubaznosu. Onda se vratila pod sv oj zaklon, tvrdei da je tamo bar u suhom. Kako je vrijeme odmicalo, ona trojica i z Cibeque bili su sve nervozniji. Flick se nije vraao. Svi su kauboji osim Buda p rovodili vrijeme kartajui. Bud, meutim, kao da se zagrjao za urezivanje natpisa pa se satima zabavljao s drugim komadom jasike. Kad je pokazao svoju novu genijaln u rukotvorinu, kauboji su zinuli od uda. Bio je to nov, majstorski izveden nadgro bni spomenik na kojem je stajalo: Curly Prentiss, umro... neo enjen. To on predade C urlyju pred svima koji su pucali od smijeha. takore krivonogi! osovi se Curly koji nije vidio alu u tom gestu. Znaj da sam se m ogao o eniti ve sto puta! I tako je dan prolazio, i svakim asom je sve vi e popu tala napetost u Jimu. Pazio je na Molly koja je bdjela pored brata. Ki a je bubnjala po ciradi, ali je Molly bil a dobro zaklonjena. Traft, stra no izgledate ree mu doktor Shields kad je pala no. Lezite. Ja cu paziti na Dunna i probudit u vas ako bude ikakvih znakova pogor anja. On me naprosto zapan juje. Jim se uvue pod Mollyn zaklon da je utje i i da joj za eli laku no. Sss! Spava ona apne. Molly, nee valjda probdjeti jo jednu no? Doktor ka e da e on paziti na Slingera. Lei u kad budem pospana. Jim, poela sam se nadati. I ja sam ree Jim i zagrli djevojku. Molly se trgne pa se polako opusti. On je ekao. Nakon jednog dugog momenta ona se pokrene i na slabom svjetlu umirue logorske vatre on spazi kako mu se bli i njeno lice. Umiljato i stidljivo, ali samouvjereno, ona mu uzvrati zagrljaj i tek mu oe a obraz svojim usnama. Uzbuen, sretan i zahvalan, on joj za eli laku no. Legao je na svoje mjesto u pregratku iza kojeg se Seth Haverly sastao sa smru. Te k kad se opru io, osjetio je sav umor i u tome mu je bila posljednja misao toga na pornog dana. Probudilo ga udaranje sjekire i kome anje ljudi. Zora je bila tamna, mokra i 240 siva ali je ki a prestala. Dok je Jim obuvao izme, uo je Curlyjev glas. No. doktore, kako vam je pacijent jutros? Ja se odriem svoga znanja, Prentiss. Vi kauboji uope niste od krvi i mesa. Dunn je maloas zatra io cigaretu odgovori lijenik. Jim urno prie vatri. Onda ... onda mora da mu je... zamucao je gu ei se od sree zbog Molly. Traft, on ce se izvui. Opet u ga pregledati poslije doruka. A onda idem. Samo bih v as molio da mi date vodia. Divno, efe! Curly e odu evljeno. Ja sam se nadao da e tako ispasti, ali sam svejedno bio u grdnom strahu zbog djevojke. Takva je srea zapljusnula Jima da nije mogao doi do glasa. Morao se suzdr ati da odm ah ne pojuri k Molly. Ona se pojavila na poziv za doruak, blijeda, ali nekako i o zarena lica i na Jimovu radost sjela je kraj njega. Po jutru se inilo da ce se razvedriti. Pokoji sunev zrak dodirivao je vrhove smra n a hrptu brda. Oko brvnare se podigla graja ojki i vjeverica. Po to je pregledao ranjenika doktor Shields je bio izvanredno zadovoljan i razdrag an. Gospodice Molly, mo ete biti mirni on ree. Vas brat ce ivjeti... Traft, evo vam par uputa: dajte mu od vremena do vremena ma lo viskija i vode par dana. Ako bude imao groznicu, po aljite po mene. Ali nema ni kakvih predznaka groznice za sada, niti bilo kakvih komplikacija. Na ovom umskom zraku rane e mu krasno zacijeliti. Onda mu dajte govee juhe i neke druge lak e ali k repke hrane. Samo ne previ e. Za desetak dana napravite nosila od cirade i neka ga etvorica odnesu do ceste a onda dalje kolima do Flaga. Kad se dobroudni lijenik oprostio sa svima i odjahao sa svojim vodiem, Bud ree planim glasom: Govea juha! Krepka hrana! Dobra klopa! Pa i meni treba ne to slino. Zaboga! priklopi njegov drugar Curly koji ga je ponekad vjerno pratio. I meni! O d ovoga dizanja ograde do ao sam na samu kost i ko u.Kladim se u par mamuza da bi mene, da sam sav izmrcvaren ranama, na gluhonijemi k uhar hranio slanim ribama! Jim je ve- odavna dobro znao da se u tom njihovom tobo njem nezadovoljstvu i buntu zapravo odra ava njihov neumorni i sveprisutni smisao za humor, ali je i sada isko ristio priliku da se pravi nevje t. A ja naprotiv mislim da ste vas dvojica puni snage i poleta, Curly. Zato se poku pite u umu pa nam iste ite sindru za krov ree on suho. efe, vi e nee ki iti odgovori Bud. A ja mislim da bi moglo. Naoblailo se ba kao Curlyjevo lice. efe, ja se upravo ovoga asa osjeam slabiji od maeta i to bolesnog protestirao je Cur ly. Bit ce ti bolje im se oznoji na poslu. Momci, vama treba samo dobrog, te kog rada. Trista mu gromova! plane Bud. Hajdemo, Bud rezignirano ce Curly. Jutros nema lova na purane. Mi moramo da radi mo dok e na ef iz Missourija gledati u svoju djevojku kao tele u arena vrata. Odlazeci, povedo e i Cherryja. Ti ide s nama tesati indru. Tko ka e? Mi ka emo. ef naredio. Jimova je predostro nost bila sasvim opravdana. Tek to je krov popravljen, dovalja e se brzi, crni oblaci te se izli ki a kao potop. Kauboji, koji su se u brvnari osjea li kao u kavezu, nisu imali to drugo raditi doli priati, kartati, aliti se i prepir ati. Slu ajui tu i tamo askanje kauboja, Jim je upamtio jednu Curlyjevu misao koja m u je bila zagonetna. Kauboj je rekao: Ja vam ka em, frajeri jedni, da je u Arizoni samo taj jedan ovjek dostojan nasljednik Jocelynu. S djevojkom se Jim na ao tek za rukom. Kako joj je popustala napetost, tako je ona bivala stidljivija. A kauboji, im je nestao razlog njene tuge, stali su je obasip ati galantnim komplimentima, svakojakim aluzijama i zavodnikim pogledima. Jimu se inilo da je ona s njim najstidljivija. Ipak je bio sretan. Pala je no, ki a se ru ila potocima, a Slinger je bio budan. oito su ga boljele rane, i kleo je doktora Shi eldsa to 242 mu je ograniio viski. Jim je samo stisnuo djevojci ruku i za elio joj laku no. Te je noi harala oluja. Stara je brvnara kripala, prijetila je da odleti na krilim a vjetra. Jim se pobojao takve mogunosti pobile bi ih te ke grede. Ali, poput ostal ih, vi e je volio biti u brvnari makar se i izlagao opasnosti. Lijepo je bilo le ati dobro umotan, u toplom, i slu ati kako kroz umu praska i tutnji vjetar a izmeu toga bubnja i pljuska ki a po krovu. Tu i tamo bi blijedi sjaj munje osvijetlio ipkaste borove a preko neba bi se orila mukla tutnjava. Pred jutro sti a se bijes oluje t e zahladi. U svanue se nebo brzo razvedravalo, zrak je tipao a uma se ukazala u nov im bojama. Javori su dobili crvenu a hrastovi smeu nijansu, dok su se jasike izmr ljale utim pjegama. S vrba se otkinulo lise. Jesen je stigla na torn nizem dijelu Dijamanta. Jim se nadao da na vrhu nije pao snijeg jer je jo uvijek raunao da zavr i ogradu prije zime. IziSao je da se umije. Jutro je bilo divno, iznad vrhova stabala plutali su ru iast i i zlatasti oblaci a nebo je bilo tamnomodro. Potok se pretvorio u bujicu koja je nosila bezbrojno li e a voda je bila tako hladna da su Jimu trnuli prsti. Upravo je rupcem brisao lice kad se pojavi e Curly i Bud, naoru ani pu kama i s po jed nim puranom. Brojutro, efe, jesi li se naspavao? otegne Curly. efe, vi e se ne budi sa evama dometne Bud tobo e bri no. Nadam se da si zdrav ... Jim ih stade koriti: I li ste u lov bez mene! To je podmuklo! A ja tako eljan lova. .. Dobro, dobro, vratit u vam milo za drago. efe, meni je iskreno ao ree Curly skru eno. Ali, bilo je mrano i hladno, a Bud ree De. ne la i, ne prebacuj na mene prekine ga Bud. A tko je rekao: Kako e se ef pojest iv ako se vratimo u logor s nekoliko purana? Postigli ste svrhu ree Jim. ekaj dok Jeff ispee ova dva komadia Curly e izazovno. Sve e prste polizati. Dobro, a hoete li me povesti drugi put? Dodu e, zna se, u logoru biste imali svakojakog posla ... 243 U jedan mah i veoma usrdno obojica su ga stala uvjeravati koliko im je ao i kako e to popraviti slijedeeg dana. Ali se desilo da toga dana Jim nije mogao ostaviti Molly. Brat joj se muio kao u agoniji, dobio je i groznicu, tek predveer mu je bilo lak e. Svi su se zabrinuli za Slingera osim Curlyja. Najgori je trei dan, a taj je pro ao on ree. Sada mora brzo ozdraviti. Sutradan ujutru Jim je pognao Curlyja i Buda u lov tako rano da su tek pola sata kasnije poeli razabirati stabla. efe, divlji purani nisu isto sto i buljine dobacio mu je Bud. Vjeran svom drugaru, Curly je odmah nastavio kako je zloin ubiti purana dok je jo u svom leglu. To je kap da puca u mrtvu stvar, efe, nije lovaki. Nakon onog bataka sino ja sam spreman na sve zloine samo da opet doem do njega odvr ati Jim. ta sam ti rekao? Sad samo uti, pa kad svane mo da naiemo na jato ree Curly. I tako je Jim u utkao svoj odu evljeni duh, ali je nakon nekog vremena uoio da Curly i Bud i dalje priaju kao obino i on im to predbaci. Zna kako je, ovi su purani naueni na nas kauboje pa nas ve poznaju po glasu objasni Curly. Svanuo je dan, nebo je bilo ru iaste boje, zrak hladan, a rosa se na travi blistala poput dijamanata, naokolo je bilo tako tiho da si uo susanj jasikovog lista koji pada. Lovci su stigli do kraja parka. Pregazili su jedan potok i pro li kraj jedn e ru evne brvnare one gdje se Jocelyn htio skloniti s djevojkom i ekati otkupninu. Curly primijeti kako se esto zlo svr avaju takvi i slini pokvarenjaki planovi. Flick bi morao dojahati danas on dometne. A mo da bude i tako pametan da nasluti to se desilo u logoru pa kidne s parama. Ne vjerujem ree Jim, ali ga uto Bud mune u rebra. SSt! sapne kauboj. Zaepite, brbljivci! Eno purana! 244 Jim zau dobroznano pupurikanje, uini mu se glas domaeg purana. Bud pode naprijed pre ko neke uzvi ice, medu zelene i zlataste jasike, te se nado e pred jednim proplankom koji je na suprotnom kraju bio zatvoren masom javora, hrastova i borova. Iz tla je str ilo mnogo panjeva a preko njih se opru io jedan golemi pali bor. Naprijed se zaulo kr enje u grmlju i lomljenje suharaka. Onda je odjeknulo kuckanje kosti po d rvetu. Los apne Bud. Ali on nije interesantan. Tamo Pazi! Eno ga! Veliki puran ... gleda prema nama. Gurnuo je svoju pu ku u Jimove udne ake. Gdje je? Ono?! Ono je panj! Probaj, efe naceri se Curly. Ako je panj nee pobjei, a ako je puran pucaj dokle god mo e . Nisko gaaj i brzo pucaj dodade Bud. Ali ja vam ka em da je ono pocrnjeli panj usprotivi se Jim koji je na svakom korak u gledao novu podvalu od strane kauboja. efe, tako mi svega na svijetu ono je puran Bud ce planim glasom. U redu, pucat cu samo da vas zadovoljim, ali znam da je ono panj! Imam oi odgovor i Jim, podi e pu ku i opali. Na njegovo najvee zaprepa tenje nepomini panj pretvori se u najkrasniju pticu koju je ikad vidio. Potrala je brzinom jelena. Bila je crne i bronzane boje, s predivnim a renim repom nalik na ogromnu lepezu. Panj,'je li? naruga se Bud. Za to ga nisi ucmekao dok je trao? Zaboga, zaboravio sam da dr im pu ku! Kakva slika! Pa to je bio noj a ne puran! Slabo gada presudi Curly. Ali, glavno da se jato nije upla ilo ... Vidi in tamo ... pod boriima? Jim je vidio purane te se ludo uzbudio. Jato je bilo golemo, neki su se purani v rtjeli nemirno. Sad lezi i puzi za mnom apne Bud i spusti se na koljena. Mo da su nas uli ili opazili, ako hoemo da to pogodimo moramo biti oprezni. Samo ti gledaj da ne pu e kao slon s lomljene noge. Nekoliko napetih trenutaka Jim nije mogao vidjeti drugo osim trave, li a, panjeva i podnoija stabala. Ali je pupurikanje bilo sve bli e. 245 Prokletstvo! promrsi Bud. Uvijek e enke pokvariti stvar... Uh, eto idu ... Sad ust aj i pucaj! Jim ustade i strese se pred prizorom. Izmedu borica su dolazili i na cistinu izb ijali crni i bronzani mu jaci i tanje, manje upadljive enke. Mu jaci irokih prsa i dug e brade odjedared stado e u svom dostojanstvenom hodu. Jim nani ani na jednoga naroit o krupnog i potegne okida. Nastade stra an lom, praska i tutnjava. Purani se pokrenu e kao jedan. Desetak i vi e njih udesno se vinu e u zrak te poletje e brzo kao prepelice, uz silno mahanje monih k rila, pravo na Jima. No, jato je uglavnom trcalo. Jim je pucao i lijevo i desno, ali nije stizao nani aniti kako valja. Kako su jurili! Curly i Bud su se derali i pucali, a purani su sa svih strana jurili izmedu njih. Tutanj najednom prestade . S ugri-janom pu kom u ruci, Jim je samo zapanjeno zurio, njegovi drugari takoder su se ukoili na svojim mjestima. Do sto davola! dahne Curly im je do ao do glasa. Kako su pojurili na nas! efe, kolik o si ih oborio? Niti im perje nisam oprljio, da ja znam. Ali je bilo prekrasno! Za to me, k vragu, niste upozorili na takav napad? efe, ja dobro poznajem purane, ali nisam ni sanjao to ce uiniti to jato ree Bud. Ni i ubio ni jednoga? alosno je Jim odmahnuo glavom. Mizeran sam ja lovac ... Ba nisam ni za to. Koliko si metaka opalio? Ne znam ... pu ka mi je prazna. Zaboga, zar ne zna da si imao deset metaka u magacinu i jedan u cijevi? Zajedno s onim panjem koji je ispao puran, ispucao si lijepih jedanaest metaka. Tako e i biti. Ali i vi ste pucali kao ludi. Ja sam naciljao na jednoga i ubio ga kratko e Bud. efe, nemoj mi zamjeriti rece Curly ali sam vidio kako ti puca . Iznad glava ili izm edu nogu. Onda sam bio prisiljen da jednoga skinem tek toliko da ne ostanemo bez veere. Da si ga uo kad je pao! Kao da se sru io bik. 246 Bud pode preko trave i izmedu panjeva te podi e jednu divnu enku. Curly ode malo da lje, na suprotnu stranu, i dohvati za noge jednog mu jaka te ga stade vui natrag. O ba su kauboja veoma ponosno i hladnokrvno polo ila svoj plijen pred Jimove noge. Ja sam svoga pogodio pravo u centar ree Bud. Vidi , efe, ja ih uvijek gaam u vrat objasni Curly. Tako im ne kvari meso. Onda gaa vijek purana koji tri pravo prema meni ili od mene. Te ko je pogoditi one koji prel aze ispred tebe pa ak i one koji su makar malo ukosili. Perfektan pogodak, Curly s divljenjem e Jim. Krupni mu jak bio je rijedak primjerak , sav se sjao u svom purpurnom i crnom perju i aranom bronzanim i bijelim pjegama i s bogat im crvenosmedim prelivima. efe, ti bi morao malo uvje bati gaanje ozbiljno e Curly. Da nas je napala ona banda z Cibeque, kao sto se moglo i dogoditi, ili da se naemo oi u oi s dru inom Krivog no a koja je sigurno gora, jao meni ako bi mi ivot zavisio od tebe! Jao i meni, Curly odvrati Jim veoma trijezno i skru eno. Da se vratimo. Ti danas vje baj cijeli dan, pa emo sutra vidjeti hoe li biti bolje. Kad su se vratili u logor, njihovo je lovako uzbuenje bilo potisnuto jednom radosn om vijesti: Flick je ujahao u logor s otkupninom te je bio presretam da je se ot arasi; on i ostala trojica iz Cibeque spremali su se za odlazak. Traft, ja nisam sklapao posao rekao je Flick neuvijeno. Ali, nema potrebe da ti priznam da smo krivi jer smo dozvolili Jocelynu da zagospodari s nama. Drago mi je to ga je Slinger umlatio i to je dru ina Cibeque svr ila svoje. Ljudi iz Cibeque dorukovali su s Jimovim kaubojima, oprostili se s njima i Slinge rom te su odjahali u umu ne krijuci veselje to su se izvukli tako glatko s cijelomko om. Neko vrijeme po to su oni oti li i logor nastavio svoj uobiajeni ivot, Molly zazva Jim a: Hodi ovamo. Odvela ga je iza brvnare, dalje od pogleda kauboja. 247 Jim se bio zabrinuo, ali se odmah umirio im je vidio da se ona smije i, premda su j oj se krijesile crne oi. Vra ji mangupi! ona izusti. Tko? Curly i Bud. Svi oni. Slu aj. Sluajno sam se na la u blizini kad su Curly i Bud odvel i Lonestara i Cherryja iza onoga ugla tamo. Odmah sam znala da se radi o nekoj p odvali. Zato sam napela u i. I evo ti ta je Bud govorio: Momci, ovo je tako silno da sam krepao ekajui priliku da vam ka em. Ja i Curly odveli smo Jima u lov. Oni te zov u imenom izmeu sebe i to mi je jako drago. Odveli smo Jima u lov, veli Bud, pa tek to e svanuti mi opazimo jednog purana velikog kao brdo. Jim je bio siguran da je to panj. Ali smo ga mi nagovorili da puca. Da ste to vidjeli! to je bilo smije no kad je taj panj potrao kao podivljalo june. Na li smo jato pa smo mu se prisuljali. Da smo se dogovorili s onim puranima, ne bi ispalo ljep e. Upla ili su se i pojurili n a nas. Ja rekoh Jimu neka ustane i puca. On je to i uinio, pa onda kao da se otvo rio sam pakao. Ja i Curly smo takoder zapra ili na om artiljerijom te smo ispucali d o posljednjeg metka. Ja sam ak opalio i iz revolvera. All nismo ni okrznuli one b e tije. Dok Jim, on je ubio dva, ona dva koja smo donijeli. No, to e biti? Jim je mi slio da je proma io. To smo odmah vidjeli. Rekao nam je da nije stigao ni perje op rljiti puranima, a kako je bio alostan! Curly mi namigne i tako mi nasamarimo Jim a. Ka emo mu da smo nas dvojica oborili svaki po jednoga. Curly mu je obja njavao ka ko valja uvijek gaati u purana koji juri prema tebi ili od tebe i kako valja uvij ek ciljati u vrat. ta mislite? Bogovski je upalilo! Jim je sve progutao! Bio je z ahvalan meni i Curlyju, a manji od makova zrna. Gospode! Jo se nisam toliko zabav ljao u ivotu! Molly je as zastala, bez daha i s oima iz kojih su vrcale varnice. Jim, ti su se vragovi previjali kao ludi, dr ali se za trbuh, rikali su i urlali, valjali se po tlu ... I Jim bi najrade htio da rie i urla, ali se zadovoljio time da poskoi i od smijeha i od bijesa. Stao je sipati sve kletve koje je mogao izgovoriti pred djevojkom. 248 Da ovjek izludi s njima! ree Molly. Ali te mnogo vole, Jim, zato i ja volim njih. I ja ih volim, Molly, ali im se za ovo moram osvetiti pa kud puklo da puklo! To se zna! A ja cu ti pomoi. Evo kako, Jim. Njih dvojica ne znaju kako se love pu rani. Nemaju ni pojma o tome. A ja znam. Slinger me nauio. Nisam imala ni deset g odina a ve sam vabila purane. Vabila? Kako to misli ? Lijepo. Ja ih vabim tako da ti dodu do nogu te ih moze ubiti tapom, da tako ka em. T o sam radila tisuu puta. Ali kako ih vabi ? S vabilom za purane koje se pravi od krilne kosti. Ali se ja slu im i upljom trskom . Pokazat u ti pa ce i ti nauiti. Pazi ta mislim da izvedemo. Ti reci Curlyju i Budu kako si ipak uvjeren da oni nisu neki naroiti lovci pa ce poi sa mnom da ubije koje g purana. Onda emo ii nekoliko dana u lov, izjutra a i naveer. Ja vi e volim navecer. Donijet emo dosta purana. A kad ih ubijemo jedno tuce, onda mo e rei onoj dvojici: Mo mci, vi e nisam htio loviti s vama jer ste lagali, ja sam ubijao purane a vi ste i h svojatali za sebe. Kad ste mi neki dan tvrdili da ste ubili ona dva purana, ja sam dobro znao da la ete, ali sam vas pustio da se i ivljavate svojim bijednim podv alama! Perfektno! Divno! uzvikne Jim van sebe od osvetnike radosti. Molly, draga, bje i ak o nee da te sad odmah, ovdje, poljubim! Ona pobje e, smijui mu se preko ramena. 249 GLAVA 23. Kad im je Jim kratko i suho saopio da vise nee ii u lov s njima, kauboji su zinuli i ostali zapanjeni. Iz toga je Jim shvatio da ce mangupima dati dobru lekciju ukoliko se ostvari Mollyn plan. I toga jutra je Dunnu bilo bolje te je Jim sad bio siguran u njegovo ozdravljenj e i osjeao se presretnim zbog Molly. Ona voli svoga brata i ima povjerenja u njeg a. Jim se odluio da i sam prihvati njeno povjerenje u Slingera, irokogrudno mu opr ostiv i prepad u umi i podmuklo mamuzanje. Jo ranije je razmi Ijao kako da nagradi Sling era zato sto mu je spasio zivot. U logoru je bilo .sve veselije; radost je donekle bila umanjena predugim odsustv om Humpa Stevensa i Up-hilla Frosta. Jim je slutio da kauboji pred njim kriju za brinutost a mo da i strah. Na njegova pitanja Curly je davao sve nekakve neodreene odgovore. Ali je u kaubojevom ivom, vatrenom pogledu lebdjela neka crna sjenka. Z najui smisao te sjenke, Jim je poslao Jacksona Way a i Cherry j a Wintersa do Tob eovog izvora, neka potra e ona dva kauboja. Kad bi Hump i Up stigli, ili kad bi ba r doznao da su ivi i zdravi, Jim bi u ivao savr enu sreu te bi imao hrabrpsti da izae n a oi onom starom, ljutom Zapadnjaku koji mu je povjerio takvu du nost i odgovornost . U logoru su jedino Curly i Bud imali pu ke. Momci, vi ionako ne morate ii u lov rece Jim prisvajajui obje pu ke i svu municiju. S obzirom na one silne tisue purana koje si ti ubio, Bud, i sve one koje si ti pr ostrijelio kroz vrat dok su trali 250 prema tebi, Curly, vas dvojica sigurno ne u ivate bogzna kako u lovu. I tako vi mi rujte i mislite na mene kako lovim zajedno s Molly! I ovo posljednje je samo po sebi prilina osveta, pomislio je Jim, ali se sjetio s vega to je ranije morao proi pa je ostao tvrda srca. Nakon veere, koja je bila oko e tiri sata, krenuo je s djevojkom prema umi. Jedva se obuzdao da je ne grli jo na oi gled logora. Ali im su se dovoljno udaljili, prepustio se svojoj zelji. Jim, hoe li loviti ili mene grliti? upita ga Molly. Mo e li oboje? Ne mo e. Ako me grli i ljubi mi uho, kako u uti purane a da i ne govorim o nekom vablj enju? Ako mora da me grli , onda sjednimo pod prvu smru pa izvoli. Oh, Molly Dunn! uzviknu Jim razapet isku enjem kojem je morao odoljeti. Kako ga zau duje ta djevojka! Njezina jednostavnost ponekad ga zapanjuje. Ali on nasluuje da e biti bolje ako joj se ne bude nametao, da e biti ljep e i potpunije nagraen ako ju pusti neka se ona najprije navikne na njega. Popeli su se uz jednu kosinu, uz put pla ei vjeverice,, zeeve i jelene, te su izbili na hrbat gdje je suma svojom divljinom i ljepotom gotovo do bola ushitila Jima. Iznad zeleno-zlatnih jasika i skrletnih javora dizali su se golemi uti borovi i dostojanstvene srebmkaste jele. Gazili su po mekanoj debeloj naslazi borovih igl ica, mahovine i istrunulih grana. Posvukud je bilo panjeva i izvalina preko koji h se valjalo pentrati ili ih zaobilaziti. Zalazee sunce davalo je poseban ar suhoj , slatkoj divljini. Tu je bilo neprobojnih gusti a mladih boria, a tamo se kroz umu pru ala dugadka aleja u gustoj sjeni. Na jednom proplanku okruzenom hrastovima Mol ly upre prstom u tragove purana. Svjezi tragovi. Do li su na ir. A sad, Jim, im ih spazi samo pucaj. Za cetiri mjeseca na Zapadu Jim je ve do ivio sva ta, u posljednje vrijeme nalazio se u krajnje napetim i opasnim situacijama, ali je medu svoje najuzbudljivije mome nte odmah svrstao ove trenutke kad 251 se uljao kroz umu, za petama tihoj maloj Molly. Ona je zaista umski mi i, Slinger joj je dao dobar nadimak. Od nje nije bilo ni uma. Kad bi Jim slomio kakav suharak il i u kao uz neki bun, ona bi ga prekorila s jednim opominjuim pogledom iz njenih crnih oiju i stavljala prst na rumene usne. A kad se Jim umalo ne preturi preko jednog panja, ona mu dobaci aptom: eprtljo nespretna! No, usprkos Jimovoj nespretnosti, uspjeli su se do uljati na ezdeset jardi od golem og jata za koje se Jimu inilo da mora pokrivati pola jutra tla. Bilo je tu purana svakakvih veliina, od malenih kao dobra koko do takvih koji ne bi stali u burence . Molly zapne pu ku. Spremi se, Missouri Jim. Kad nabrojim tri, opali. Ali samo jedn om. Jesi li spreman? Jedan, dva, tri! Pu ke puko e u jedan mah. Jima zaglu i buka krila. Mu jak na kojeg je opalio skoi deset stopa te se nezgrapno zaleti izmeu stabala i poleti brzinom samoga metka koji ga j e proma io. Kad je nestao, Jim potra i ostale. Nigdje ni jednog! I buka je prestala. ulo se kako negdje daleko te ka krila mlataraju kroz bunje. Usred proplanka le ao je jedan ustrijeljeni puran razbaru ena perja. Jim pojuri da ga podigne. Dvogodac ree Molly kad je pogledala lijepog mladog mu jaka. U tom jatu ima i starih mu jaka, i enki, i puno dvogodaca i jednogodaca. Imamo sree. Hodi sa mnom. Odvela ga je do jednog panja na rubu Sume. Sad emo sjesti ovdje a ja u ih vabiti. Od proplanka ih je djelomino skrivalo nekoliko rijetkih bunova. Molly je sjela por ed Jima, provukla jednu ruku ispod njegove mi ke i naslonila glavu na njegovo rame . Oh, ovo e biti prava u ivancija. A Bud i Curly, oni e postati ti i od mi a. Najprije tre ba malo saekati... Eno, slu aj! Ono se javlja enka ... a ono tamo je glas jednogoca. Jim je jasno uo ne samo te glasove iz ume, nego i dublje neko pupurikanje negdje da lje. Odmah je osjetio da Molly ima pravo bit e veoma uzbudljivo. Ali se za njega kruna toga u ivanja i uzbuenja, savr enstvo svega sastoji u djevojinoj blizini. Osjea 252 njen stisak na mi ici, njenu glavu na svom ramenu. njenu kosu na obrazu. A prije n epunih est mjeseci bio je sit ivota! Molly izvue neki predmet koji se Jimu u prvi mah uini nalik na cvjetau ali je potom vidio da se radi o maloj, upljoj kirlnoj kosti purana. A sad, slu aj, efe Dijamanta Molly veselo apne. Najprije u vabiti jednogoca. Stavila je jedan kraj kosti u usta a drugi je kraj ovla naslonila na dlan. Onda j e stala usisavati zrak kroz kost te se zauo zvuk koji je savr eno odgovarao glasu m ladog purana. Odmah se javio odgovor koji se ponovio nekoliko puta, svaki put bl i e. Dolazi. A sad u dozvati onu enku koja tamo di e larmu. Iz kosti se podiglo prodorno, otegnuto kre tanje, savr ena imitacija zova enke. Sa sv ih strana su se uli odgovori, medu njima je bio glas i jednog starog mu jaka. Spremi pu ku, Jim. Pucaj kleei. Ne uri. Ovo je pravo umorstvo, znam, ali moramo jesti ... Gledaj! Eno jednogoca. Ali jo ne pucaj u njega. Pazi! Tamo! Cijela grupa, ima ih svakakvih. Oko Jima sa svih strana pupurikanje! Ugledao je purane kako prilaze trkom i odovu d i odonud. Eno starog muzjaka. Njega obori, Jim apnu Molly odvajajui se od njega. Saekaj dok s tane. A im opali , gledaj dobro ako mo e pogoditi jos kojega. Stari puran ude na proplanak, koraajui dostojanstveno, i najedared stane nepomino, uzdignute glave, nepunih etrdeset stopa od Jima koji gotovo i nije morao ravnati pu ku. I dok je pa ljivo ni anio i drhtao od uzbudenja pritiskujui obara, i nesvjesno se divio blistavoj ljepoti i prekrasnom divljem izgledu goleme ptice, opalio je i puran se sru io mlatarajuci te kim krilima. Brzo upre Molly prstom ubij i onoga mladog. Tamo. Lud je kad jo stoji. Jim spazi purana i ubije ga. Ostali su isezli. Dovuci ulov, Missouri Jim uputi ga Molly. 253 Najprije je podigao manjeg purana pa je dohvatio onoga starog mu jaka. Golem je bi o te ga je doista morao vui do panja. Vidim da nisi tako slab lovac ree Molly. Ovaj veliki je prilino star. Nees esto prev ariti ovako starog purana. Sad sjedi, a ja cu ih opet vabiu. Zar ih mo e opet vabiti? zaudi se Jim. Kako ne bih mogla! Predstava je tek poela. Arch i ja smo ih po pola dana vabili k ad smo nailazili na ovako mije ano jato. Samo to ne vjerujem da e ti opet doi koji st ari. S nesmanjenim uzbuenjem je Jim slu ao i motrio. Molly je naizmjenice -vabila purane i sa aptavala se s njim. I u ivala je u njegovom odu evljenju. Tako su navabili cijeli niz jednogodaca koji su izi li na proplanak pupuriui te je Ji m s tri hica pogodio dva. Neumorno je Molly vabila, dajui zovu jednogodaca neku planu notu. Odgovori su se d izali sa svih strana ali je ovaj put potrajalo ne to du e dok je ona najzad podigla ruku da poka e Jimu gdje je ugledala purana.Pogrije ila sam to sam ih vabila preesto i prebrzo ona objasni Jimu. Ali sam bila ne strpljiva da ih to prije ulovi . Sad emo malko saekati. Ispalo je meutim da nije morala vabiti za jednim jednogocem ukazala se i jedna kr asna enka. Samo to nisu prilazili bli e. Jim je divnim hicem oborio sumnjiavu enku, al i je proma io jednogoca. Vi e i ne mo emo odnijeti u logor ree Molly. Sad im ve i noge zajedno i provui izmedu ih jednu granu. Kakav teret! Bud i Curly ce se pojesti ivi... Molly, ovo je bilo savr eno. Oduvijek samo volio lov, ali nisam imao to drugo loviti doli zeeve i vjeverice, a katkad j arebice. Ali je od svega najljep e to to sam se ovako divno proveo uz tebe! Drago mi je, Jim. I ja nisam jo nikada ovoliko u ivala u lovu. A da li bi me sad poljubila? Jim, ti pridaje preveliku va nost mojim poljupcima ona e sjetno. Mislim da nisu ... tako dragocjeni kako ti zami lja . Jesu, Molly. 254 Jednom sam ti ve rekla da su me esto polju-bili ona nastavi stidljivo ali odva no. N e zato sto sam ja htjela ... Ali sad, kada znam ta je ljubav, voljela bih da su m oje usne bile samo za tebe, Jim. Molly, pa ti si bila samo dijete! Meni je dovoljno to ti tako osjea . Ti si mila i d obra curica i ja ne umijem da ti ka em koliko te volim i po tujem. Poljubila ga je sva obuzeta ne samo slasu poljupca nego i ozbiljno u toga ina. Pusti me, inae u izgubiti glavu pa u te pojesti ona ree. esto zastajkujui da se odmore, odnijeli su lovinu kroz umu pa preko parka i u logor . Netko je vrisnuo, a Bud i Curly stali su kao ukopani, izbuljenih oiju. Do li su k sebi tek kad su Jim i Molly stigli pod nadstre nicu brvnare gdje su sopui i s olak an jem spustili svoj teret. Za ime bo je! izusti Bud. S obzirom na njegovu sklonost prema te kim kletvama, ovaka v blag uzvik mogao je samo svjedoiti koliko je bio o amuen. Jesam li ja vas ula kako govorite da Jim ne umije pogoditi ni staju na deset kora ka? upita ih Molly. Pa, ovaj . .. mo da i jesmo rekli... ne to slino izmuca Curly. A ja vam mogu rei da je Jim strijelac prve klase. Tako izgJeda. Ali, kako mislite? U pogledu djevojaka ili purana? I jednih i drugih otpovrne Molly i pobjegne. Momci, ovo neka vam bude lekcija rece Jim povi enim tonom, da ga svi dobro uju. Dru gi put nemojte ii u lov sa starim lovcem i kad on ubije pticu tvrditi da ste to ui nili I hvaliti se svojom majstorijom! Ma Jim .. . zar si znao... za ona dva purana? Curly e sav ojaden. Odmah sam proitao va u podlu la . Au! jaukne Curly kao da ga je ne to zaboIjelo. Ovo je previ e! Ovaj avo je nama podva lio. Jest potvrdi njegov pajda jest, a ini mi se da i za to mo emo zahvaliti djevojci, on oj koja je glavni izvor svih kaubojskih nedaa! 255 Slijedeceg dana Slinger je bio u tako dobrom sta-nju te je Jim racunao da bi mog li krenuti vec iduceg tjedna. To ga je prisililo da razmisli o situaciji koja ce uskoro nastati. On je po Boydu Flicku porucio go-spodi Dunn da joj je kcer dobr o a sin da joj se opo-ravlja veoma lijepo. Sad je razmisljao o tome da i Molly o dvede u grad. Razlog postoji i dovoljno je opravdan: djevojka prati ranjenog bra ta. A zenski svi-jet u Flagerstownu, kako ce reagirati kad namirisc romanticnu v ezu izmedu njega i Molly? Jim se razdra-gano nasmijao. A stric Jim? On i ne slut i da bi se brzo mogla ispuniti njegova zarka zelja. Samo Molly je odvise mlada, ima svega sesnaest godina! Izmedu ostalih misli mucila ga je i neizvjesnost u pogledu Humpa i Uphilla. Mozd a se ipak pojave Zajedno s Jackom i Cherryjem. Zasad nema koristi da dalje razbi ja glavu s tim problemom, vratit ce se na njega u nekom pogodnijem momentu. Rano popodne iskrao se iz logora, ponio je sa so-bom puku ali ne radi lova. Imaoje zelju da se sam odseta daleko u sumu. Zavirio je u staru brvnaru gdje je Hack Jocelyn htio da se skloni s djevojkom. B ila je puna otpadaka, dubreta, sisarki, miseva i kukaca. Ostali su i tragovi da je tu nekad zivjelo ljudsko bice. Sto se dogodilo u ovoj brvnari? Mozda upravo o no sto je smiSljao Jocelyn! Jim je u samotnoj brvnari osjetio lebdeci duh neke n egdasnje tragedije. Onda je okrenuo u'z dol. pod srebrnkastim granama, do jednog mjesta cija ga je l jepota jednostavno pri-silila da stane. Jasike su pozutjele od mraza. Cudesna bo ja jarko je sjala u sumi i nasuprot nebu. Spokojni mali proplanak kao da je u se upio svjetlo s jasikova liSca sto je drhturilo savrseno njezno i nijemo, svaki pojedini list nalik na leprsavog leptirica. Sjeo je Jim te je uzivao gledajuci treperave jasike nad kojima se visoko dizu bo rovi i smrce. Jastreb je plutao gore u modrom prostranstvu. Cijela je suma bruja la jednim pospanim brujem. Jim je osjetio da se vise ne cudi ljudima iz suma. Tu je zivot cudesan. pun, daje snagu. I Molly Dunn kao da je dio svega sto on vidi i osjeca oko sebe. Sad, kad su vrijeme i mjesto pogodni za takve misli, on se m oze zahvaliti bogu 256 srece sto ga je podario ljubavlju te djevojke i njenim obecanjem. Zapad je surov o postupio s njim, ali ga je nagradio tim ljepse i bogatije. Tesko mu je bilo segrtovati pod onim okorjelim davolima kaubojskim, a osjeca da ce u torn sirovom zivotu na paSnjacima imati i novih poteskoca, pro-blema i bolo va. No, ispit je polozio. Naucio je da teS-koce trudnog i odgovornog zivota valj a skrivati lezer-nocu i humorom, kao sto to radi Curly Prentiss, samo Sto je tesk o postici takvo savrsenstvo kaubojske ma-ske. Ali mora ne samo zagusiti nego i p osve iskori-jeniti svaku bezbriznost, djecacku zelju za avantu-rom radi same ava nture, zestinu i namjerno trazenje opasnosti. Njegova je odgovornost sada cetvor ostruka. I nadalje, mora preinaciti izvjesna svoja pogresna shvacanja, kao sto kovac deki cem modelira kovno ze-ljezo. Ako ce i dalje graditi ograde, valja mu donekle dop uniti lik svoga uzora Zapadnjaka koga gleda u Curlyju Prentissu; torn liku treba dodati izvjesne oso-bine Slingera Dunna. Takvi su bili Jimovi trenuci najjasnije spoznaje. Kasno popodne Jim se spustao niz padinu iznad logora. Najprije je osjetio miris logorske vatre, potom je ugledao stup plava dima. Vidio je i neke jahace ko-nje sto pasu vukuci uzde! Ubrzao je korak. Vjerojatno su se vratili kauboji. Pogodio eno i Cherryjevog arca koji sputanih nogu sepa preko cistine. je Kako je prilazio iza brvnare. nikoga nije vidio ali je cuo neciji veseli glas i dubok smijeh. Kad je skre-nuo iza ugla brvnare stao je kao skamenjen. Tamo na kl upi sjedi stric i drzi Molly za ruku! Strice! Odakle ti ovdje? izustio je naglo. Zdravo, sinko! Maloprije smo stigli Locke i ja odvrati Traft mjereci bistrim oko m Jima od glave do pete. Kao sto vidis, nije mi dosadno. Vidim kratko ce Jim. Pred onim prizorom, Jim bi najradije vrisnuo do neba od srece. Molly niti se sti di niti se plasi strica Jima. Na njenim obrazima vide se tragovi suza koje polak o prelijeva rumenilo. Traft podigne Mollynu vitku, malu preplanulu ruku i pokaze prsten na kojem se di jamant radosno blistao svojim izdajnickim sjajem. 17 DruZina Dijamant 257 69 Sinko, vidim da si se poceo zaduzivati zbog di-jamanata. Samo zbog jednog. Je li ti Molly ... rekla? upita Jim te se ovaj put on zarumeni . Samo mi je rekla da ga je dobila od tebe. Molly blago izvuce ruku iz ruke starog a Trafta. Oprostite... ali ja bih obisla Archa rece ona zbunjeno i otrca. Traft uzgleda u Jima. Ti, vrazji sine Missourija! on izusti.Da? nadezljivo ce Jim. Doktor Shields mi je kazao sto se dogada ovdje nastavi rancer. I tako smo Locke i ja uzeli dvo-kolicu i dva jahaca konja te smo krenuli. Zapregu smo ostavili kod Keecha gdje... Ali o tome cemo ka-snije. Dakl e, Curly mi je ispricao sve o guzvi. Ja sam razgovarao i sa Slingerom. A onda sa m zakacio Molly... Jim, cestitam ti. Pridobio si Dijamant i to je bilo veliko dj elo, ali to nije nista prema djevojci. Ja nju znam, upoznao sam je jednom u Flag u. Odmah mi je privukla paznju. Za minut sam se i sam zaljubio u nju, a cijeli s at mi je pricala o sebi. Sinko, ona je pra-vo dijete Zapada. Stride... nemas pojma koliko sam sretan sto ti se svida rece Jim i sjede jer su ga izdala koljena. Toliko o tome. Mozemo se na to vratiti kasni-je ... Nego, imam neke slabe vijest i. Strice, sad mogu podnijeti sve. Kod Keecha ti je Humph Stevens. Tesko je ranjen na nekoliko mjesta, ali ne tako kao Slinger. Ja sam naredio da ga prebace u Flag. I Up Frost je ranjen, samo lak Se. Preksinoc je stigao u grad, a koliko je lud, najprije je dosao k meni da mi podnese izvjeStaj, umjesto da odmah pode doktoru. Nisam mnogo iznenaden, stavise mogao bih reci da mi je odlanulo. Bio sam u tesko j brizi. A tko ih je ranio, strice? Up mi je ispricao kako su on i Hump naletjeli na ljude iz druzine Krivog noza, z atekli su ih kako ruse nasu ogradu. Doslo je do zestoke bitke. Hump misli da je ubio jednoga. Bila su petorica, kad su odjahali imali su jednoga prebacenog prek o sedla. Up je od-vukao Humpa do Keecha pa je dosao u grad. 258 Druzina Krivog noza! zamisli se Jim. Cuo sam o njoj od momaka. Curly je jednom r ekao da ce pravi vatromet nastati tek onda kad oni iz Krivog noza preuzmu posao Cibeque. Tko su i sto su ti ljudi, ta druzina Krivog noza? Hm, o njima bi se moglo reci mnogo toga. Krivi noz bila je u svoje vrijeme najpo znatija kaubojska druzina u srednjoj Arizoni. Prije dvadeset godina. Sa-da su u toj druzini sami tvrdi i opaki tipovi pred ko-jima su ovi iz Cibeque naivna djec ica, osim Slingera. Voda im je jedan iz starih vremena. neki Jed Stone. I za men e je jahao prije viSe godina. Ubio mi je jednog od najboljih nadzornika koje sam imao. A da znas samo koliko je jos ljudi ubio od onda ... Jed i ta njegova druz ina ne sluze kod nekog gazde ili na nekom rancu, nego samo jasu od logora do log ora, kao Indi-janci, a vjeruj mi da su pojeli vise mesa nego Sto ga je ukrala dr uzina Cibeque. Svoga ili tudeg? upita Jim. Ha-ha! Ako me ikad naljutiS ispricat cu svima kakva si naivdina ... Ali slusaj, Jos' nisi cuo najgore! Sruseno je zadnjih devet milja nase ograde. A na ne-kim j asikama naci ces duboko urezan Jedov znak, krivi noz. Kakva drskost! Sad vidis da ces se naci oci u oci s druzinom daleko gorom od Cibeque. Stari kau boji, stokokradice revolverasi! No, imas sezdeset i vise milja ograde i to mora biti dosta za ovu godinu. Zapravo ja sam ve-oma zadovoljan. Ponosim se tobom, Ji m. Hvala. strice. Ali, dim uradim sto treba za Slingera i... i Molly, nastavljam s ogradom. Od toga nema niSta do proljeca. Znas, Dijamant je jako visok, ova je oluja vec d onijela zimu i snijeg gore. Snijeg! Nego! Ima ga dvije stope na Tobeovom izvoru, a Sto se vise penjes sve je dublji. Slaba sreca, sine, ali nemoj traziti od sudbine previse. Moze se desiti te Jed dobije po zasluzi jos ove zime, ali je takva nada ipak pretjerana. Ah, a ja sam sve sile upeo da svrsim ogradu prije snijega! razocarano ce Jim. 259 To je bio san, sinko, a ja i Locke smo te pustili da ga sanjas ... Cuj, imam jed nu ideju koja bi ti se mogla dopasti... s ozbirom da Molly polaze mnogo nade u s voga brata. Ona smatra da ti mozes utjecati na njega. Pazi: ako ti mozes pridobi ti Slingera za Di-jamant, onda je druzina Krivog noza pecena ... Sinko, na Zapadu mozes prosperirati samo ovakvim manevri-ma. Strife, pa i meni je pala na pamet ista ideja! Samo da ga mogu nagovoriti da pre de k nama! Molly bi se raspjevala od srece! Onda u redu. Dogovorimo se. Slingera cemo od-vesti u grad, a povest cemo i Molly . Zatim cemo poslati po njene i zadrzati ih kao goste na rancu. Ja malu ne bih t jerao odmah u brak, jos je dijete. Sacekaj jos go-dinu dana. Ona je zaostala, do bro ce joj doci da upo-zna svijet, da uci, da ... Divno! Strice, ti si najpametniji covjek na svi-jetu! Jim je bio sav u jednom za ru od pustog odu-sevljenja. Molly bi mogla u skolu, ili barem da uzme privatne s atove, a tako je inteligentna da moze svasta nauciti za sest mjeseci! Pretpostavljam da ti nece biti lako nagovoriti Slingera nastavi stari Traft. Rek ao sam ti da sam malko razgovarao s njim. Njegova je velika slabost Molly. Ali s e ja kladim da ima i drugu slabost: zelju za rancom. A ti forsiraj tu kartu. Za ranc? zivo ce Jim. Svakako. Ja imam Zutu kotlinu. To su veliki. divlji paSnjaci, a na njima samo tr i tisuce grla. Desi se te tamo ukradu koje grlo. Ali je to fini zimski pasnjak. Mjesto kao stvoreno za Dijamant ovih sli-jedecih sest mjeseci. Ti namami Dunna s a Zutom do-linom. Reci mu da ces ga uzeti za ortaka ukoliko on ude u Dijamant. A ko ga ti i Molly niste precijenili, ovo bi ga moralo navesti na pristanak. Jim je drscuci ustao i polozio ruke na ramena sta-roga Trafta. Strice Jim!... Sad znam zbog cega si ti postao veliki covjek na Zapadu! Da, cuo sam mnogo o tebi! Na ovom svijetu ne bih mogao traziti vise... Ali ga je uzbudenje zagusilo te nije mogao dalje pa pobjeze iza brvnare. Tamo na de Molly i njenog 260 brata. Slinger je upola sjedio, izgledao je puno bolje narocito zato sto ga je n etko obrijao te mu je lice dobilo nesto od svoje ranije mrke boje. Jim se upeo da se smiri. Osjecao je Mollyn pogled na sebi ali se nije usudivao d a joj pogleda u oci. Slinger, divno se oporavljas. Znaj da me to sil-no veseli. Da li si oran za jeda n mali razgovor? Nemam nista protiv, samo da ti govoris a ja slusam odvrati Slinger. Molly je nek ako postala sutljiva, a ja nikad nisam bio bogzna kako razgovor-ljiv. Jim je sjeo kraj Molly i malo sacekao da se posve sredi. Dakle, krecemo odmah za Flag. Pa, ja bas nisam zapeo da sto prije dodem u Flag. Tamo ces imati posla s doktorom Shieldsom ne-ko vrijeme nastavi Jim zagrijavajuc i se sve vise za svoj zadatak. Povest cemo i Molly, idemo na stricev ranc. Onda cemo poslati po vase roditelje... Vidis, Slinger, ovako stoji stvar: Molly i ja cemo se vjencati za... recimo, godinu dana i tu ga prekine upola zagusen uzdah z a ledima ali on nastavi: Ti znas da je ona jos dijete. Ostat ce na rancu kod str ica, a ti ces biti u Flagu pa ces moci da je v'^as svaki dan. S tim se slazem prihvati Dunn. Fino. Znao sam da ces se sloziti. Jesi li cuo za ranc u Zutoj kotlini? Kako ne bih cuo! Kakav je? Pa, sam ranc nije bogzna to. Samo jedna brv-nara i korali. Ali kakvi pasnjaci! Im a vode, odlicne trave, puno sume! Slingerove su oci bljesnule posebnim sjajem i to je Jimu bilo dovoljno. On se na smijao. Stric mi je poklonio taj ranc sa svom stokom koja je tamo. Ima samo tri tisuce g rla, ali su moguc-nosti za uzgoj velicanstvene... E, dobro: da li bi ti htio da podes sa mnom u Zutu kotlinu, kao moj ortak, pa da podignemo jedan zaista veliki ranc? Na Dunnu se desi neocekivana promjena: on se za-crveni. 261 Molly, reci mi je li ovaj tvoj covjek pijan ili lud? on se okrene sestri. Ne... nisam sigurna, Arch ona izmuca. Ali mislim da mu mozes vjerovati. Jimovo je odusevljenje dobilo nov podstrek. Osje-tio je djevojcinu ruku kako dr cu ci ste e njegovu ruku.Samo, za ovo sto ti nudim trazim protuuslugu, Slinger. Cist racun, duga ljubav. Dakle, tebi se pruza izvrsna prilika a sto se tice Molly ona ce biti presret-na da budes kraj nje. Ali sam ja tu sebican. Zovem te zato sto ces mi vrijediti vi e od onoga to ti nudim, naravno ukoliko se slozi " s mojim uvjetom. Jim osjeti kako druga djevojcina ruka klizi uz1 nje-gove grudi prema ramenu. A koji je to uvjet, Jim Traft? upita Slinger. Da li zna Jeda Stonea? Njega? Prije godinu dana smo trgnuli jedan na drugog. Mislim da smo obojica imal i tremu jer smo proma ili. Otada se vi e nismo sreli. A zna li njegovu dru inu Krivog no a? Bolje nego itko u Dijamantu. Dobro. Banda Jeda Stonea oborila mi je zadnjih devet milja ograde. I urezali su svoj znak na jasike. Ja na proljece nastavljam posao. Vidi , Slinger, tu si mi pot reban: da dovrsim ogradu i da je od.ri.ira. Razumi-jes? Dakle, hoces li da budeS sa mnom i s Dijaman-tom? Zaboga, zar bih propustio takvu priliku?! muklo odvrati Dunn. Evo ruke. I s ovim neka je kraj zloj krvi izme-du nas. Dok su se tako Jim i Slinger, stisnutih ruku, gle-dali u oci s muskim razumijeva njem, dvije njezne ali i snazne djevojcine ruke ovise se oko vrata mladicu iz Mi ssourija. Molly je sapnula: Moj Missouri Jim! I on je vidio kako mu se blizi nje no maleno, blijedo lice, s crnim oima sto se cakle od suza vatrene za-hvalnosti. Mislim da vise nema sta da se ka e zakljuci Slinger Dunn. kraj