Zanieczyszczenia chemiczne żywności

 • View
  57

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zanieczyszczenia chemiczne ywnoci. Metale cikie: Pb, Cd, Hg, As, Sn Pestycydy. Metale cikie. Metale cikie zawarte w ywnoci powyej wartoci naturalnych s zanieczyszczeniem Metale cikie stanowice zanieczyszczenia ywnoci to: ow, kadm, rt, arsen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zanieczyszczenia chemiczne ywnoci Metale cikie: Pb, Cd, Hg, As, Sn Pestycydy

 • Metale cikieMetale cikie zawarte w ywnoci powyej wartoci naturalnych s zanieczyszczeniemMetale cikie stanowice zanieczyszczenia ywnoci to: ow, kadm, rt, arsenDla tych metali ustalono najwysze dopuszczalne poziomy w ywnoci

 • rda zanieczyszcze ywnoci metalami cikimi

  zanieczyszczone rodowisko: gleba, woda, powietrze, (wysypiska mieci, odpady przemysowe, nawozy, cieki komunalne, motoryzacja)aparatura przemysowa, sprzt technicznyopakowania, naczynia pojemniki na ywno,zanieczyszczone dodatki do ywnoci (barwniki, konserwanty, katalizatory)

 • Pb - rda zanieczyszcze rodowiska i ywnociDo ywnoci pochodzenia rolinnego i zwierzcego dostaje si ze skaonego rodowiska (wody, gleby, rolin)Skaenie rodowiska przez rne zakady przemysowe (produkcja barwnikw, insektycydw, akumulatorw), huty metali (zwaszcza Pb), spaliny samochodowe (obecnie nie dodaje si ju do benzyny tetraetylku Pb)

 • Pb dziaanie toksyczneZaburzenia ukadu krwiotwrczego, syntezy hemu i hemoglobiny Skrcenie czasu ycia krwinek czerwonych NiedokrwistoUszkodzenie ukadu nerwowego, czynnoci nerekZaburzenia pracy ukadu pokarmowego

 • Pb dziaanie toksyczneJest rakotwrczy dla zwierzt dowiadczalnych (nerki, mzg)Dla ludzi - prawdopodobnie rakotwrczy

 • PbZawarto Pb w ywnoci jest limitowana - s okrelone przez UE najwysze dopuszczalne zawartoci w produktach spoywczych:w mleku nie moe by wicej ni 0,02 mg/kg w misie 0,10 w podrobach 0,50 w rybach 0,30w zboach i strczkowych 0,10 w warzywach kapustnych i liciastych 0,30 w owocach 0,10 w tuszczach i olejach 0,10w sokach owocowych 0,05

 • Kadm (Cd) - rda zanieczyszcze rodowiska i ywnoci Ma zastosowanie w rnych gaziach przemysu (produkcja baterii, akumulatorw, elektrotechnika)Hutnictwo metali nieelaznychSpalanie wglaZe skaonego rodowiska przechodzi do ywnoci

 • Cd dziaanie toksyczneJony Cd czc si z biakami zaburzaj rne cykle metaboliczne i powoduj: zaburzenia metabolizmu wglowodanwzmniejszaj wydzielanie insulinyhamuj aktywno enzymw oksydaznasilaj peroksydacj lipidw

 • Cd dziaanie toksycznePrzewleke naraenie uszkodzenie nerek, puc i kociBadania na zwierztach wykazay dziaanie embriotoksyczne i teratogenneZosta uznany za rakotwrczy dla ludzi naraonych zawodowo

 • Cd - najwysze dopuszczalne zawartoci w produktach spoywczych [mg/kg wieej masy]

  w misie nie moe by wicej ni 0,05w wtrobie 0,50 w nerkach 1,0w rybach 0,05w zboach 0,10 w otrbach 0,20 w warzywach i owocach 0,05 w warzywach liciastych 0,20w warzywach odygowych, korzeniowych, ziemniakach 0,10

 • CdW 2009 EFSA (Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci) ustalia dla Cd tzw. tolerowane tygodniowe pobranie TWI (Tolerable Weekly Intake) na poziomie:2,5 g/kg m. c.

 • Rt (Hg) - rda zanieczyszcze rodowiskaSpalanie produktw ropy naftowej i wglaStosowanie niektrych pestycydwStosowanie ciekw komunalnych do nawoenia gleby Przemys - produkcja baterii, wietlwek, farb, termometrw, manometrw

 • Hg - skaenie ywnociZ zanieczyszczonego rodowiska (gleby, wody, powietrza) Hg dostaje si do ywnoci gwnie ryb i rolin

 • Hg - dziaanie toksyczneNotowano zatrucia po spoyciu ryb skaonych metylortciReaguje z grupami SH biaek i zakca prawie wszystkie reakcje enzymatyczneWystpuj objawy uszkodzenia OUN parestezja, zaburzenia mowy, suchuUszkodzenie nerek

 • HgNajwysza dopuszczalna zawarto w rybach

  1 mg/kg

 • HgTymczasowe Tolerowane Tygodniowe Pobranie PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake) dla czowieka wynosi

  0,005 mg/kg m. c.w tym Hg organicznej 0,0016 mg/kg m. c.

 • Arsen (As) - rda zanieczyszcze rodowiska i ywnociZwizki As s stosowane do produkcji herbicydw, defoliantw, szka, barwnikw, baterii, akumulatorwS take emitowane przez huty miedzi i innych metaliZe skaonego rodowiska przechodz do ywnoci (ryby, roliny)

 • As dziaanie toksyczneBlokuje grupy SH biaek, hamuje aktywno enzymw i zaburza procesy metaboliczne w komrkach wtroby i nerekAs i jego nieorganiczne zwizki mog by przyczyn nowotworw (skry, puc, wtroby)

 • AsTymczasowe Tolerowane Tygodniowe Pobranie PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake) dla czowieka wynosi

  0,015 mg/kg m. c.

 • Cyna (Sn) - rda zanieczyszcze rodowiska i ywnociJej zwizki stosowane s w rnych gaziach przemysu: do produkcji szka, barwnikw, gumy, lekw, tworzyw sztucznych Jako rodki konserwujce drewno, papier, skrDo ywnoci przechodzi take z puszek i opakowa plastykowych

 • Sn dziaanie toksyczneZwizki organiczne uszkadzaj grasic, drogi ciowe, ukad nerwowyZwizki nieorganiczne zaburzaj syntez hemu i powoduj niedokrwisto hemolityczn

 • Sn - najwysze dopuszczalne zawartoci w ywnociywno w puszkach - 200 mg/kgNapoje w puszkach 100 mg/kgywno w puszkach dla niemowlt i dzieci - 50 mg/kg

 • Pestycydys to rodki chemiczne stosowane w ochronie rolin, o duej toksycznoci Spoywanie ywnoci zawierajcej pozostaoci pestycydw moe by przyczyn wystpowania zatru przewlekych oraz mie skutki odlege, poniewa

 • PestycydyMog dziaa:neurotoksycznieimmunotoksycznieembriotoksyczniemutagennieteratogennierakotwrczowpywa na gospodark hormonaln

 • PestycydyDziel si na: - insektycydy (rodki owadobjcze) - herbicydy (rodki chwastobjcze) - fungicydy (rodki grzybobjcze)

 • PestycydyIch pozostaoci w ywnoci zale od czasu jaki upyn od ostatniego zabiegu przeprowadzonego w celu ochrony rolinJest to tzw. okres karencji czyli czas, ktry musi upyn od ostatniego zabiegu do zbioruJest to czas, w ktrym rodek ochrony rolin powinien ulec rozkadowi

 • Pestycydy W odpowiednich rozporzdzeniach UE okrelono najwysze dopuszczalne iloci pozostaoci rodkw ochrony rolin w produktach spoywczychProdukty, dla ktrych nie ustalono tych iloci pozostaoci pestycydw nie mog przekracza 0,01 mg/kg

 • PestycydyOkrelono rwnie sposoby, zasady i procedury kontroli pozostaoci rodkw ochrony rolin w produktach spoywczych krajach UEUrzd Bezpieczestwa ywnoci (EFSA) publikuje raporty pozostaoci pestycydw w produktach spoywczych w krajach UE