Zapalenie m. serca czy zapalenie m. serca i zapalenie ... ?· •Jakkolwiek zapalenie mięśnia sercowego…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zapalenie m. serca czy zapalenie m. serca i zapalenie osierdzia ?

Dr n.med. Roman Szeemej

Wabrzych-Ksi, 4 czerwca 2010 r.

Zapalenie m. serca- czy jest definicja?

Uszkodzenie m. serca pierwotne zapalne (najczciej wirusowe ? lub autoimmunologiczne?)

Uszkodzenie m. serca wtrne zapalne (wirusy, bakteria, grzyby, pierwotniaki, substancje chemiczne, leki i inne)

bez zmian wsierdzia zastawkowego i naczy wiecowych;

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Definicja zapalenia m. serca (ZMS)-patomorfologiczna (kryteria Dallas 1986 r.)

- ZMS aktywne- naciek zapalny i martwica/uszkodzenie kardiomyocytw

- ZMS graniczne- skpy naciek zapalny bez uszkodzenia kardiomyocytw

Naciek zapalny- limfocyty (T i B), neurtofile, eozynofile, makrofagi, kom. olbrzymie.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

ZMS- czsto wystpowania.

42% niewyjanionych zgonw w wieku < 35 lat 9% osb badanych pomiertnie niedoskonaoci diagnostyki histopatolog. trudnoci w ustaleniu etiologii (wirusowej) wspistnienie innych chorb m. serca (co

pogarsza rokowanie !)

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Zapalenie minia sercowego (ZMS).

O rnej etiologii, obejmuje kardiomyocyty, tkank rdmiszow, naczynia, osierdzie

Przebieg moe by: 1. Piorunujcy: ostry pocztek, narastanie NS a po

wstrzs. Dysfunkcja LK ustpuje samoistnie lub zgon.

2. Ostry: mniej ostry pocztek, wczeniej i czciej KMP dilatativa.

3. Podostre i przewleke: nie do odrnienia od KMP dilatativa.

4. Przebieg bezobjawowy. Naladujcy zawa serca.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Cooper L.T.; NEJM, 2009; 360; 1526-1536

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Cooper L.T.; NEJM, 2009; 360; 1526-1536

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

6 590 leczonych 01.01.06 - 01.05.08 -32 (0,53%), rednio 33 lata, 25

Najczstsze przyczyny ZMS.

pospolite infekcje wirusowe (coxackie B, adenowirusy, wirusy Ebsteina-Barra, hepatitis C, cytomegalii, adenowirusy, grypy A i B, ryczki, ospy wietrznej/ ppaca, parwowirusy B19)

bakterie ricketsje, mykoplazmy robaki, grzyby, pierwotniaki choroby autoimmunologiczne leki i substacje toksyczne antybiotyki

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Badania dodatkowe w ZMS.

OB, CRP, CKMB (10%), troponiny (30%), wirusy, swoiste immunoglobiny G

EKG prawie zawsze nieprawidowe- zmiany ST-T, zaburzenia rytmu serca

RTG kl.p.- od obrazu prawidowego do kardiomegalii inne: biopsja endomiokardialna (wskazana tylko przy

podejrzeniu piorunujcego ZMS i gdy wynik moe przesdzi o sposobie leczenia), rezonans magnetyczny

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Diagnosis and treatment of myocarditis; the role of endomyocardial biopsy

Obecno genomu wirusa pogarsza rokowanie Biopsja umoliwia wykrycie genomu- rodzaj wirusa W ZMS piorunujcym biopsja umoliwia leczenie

immunosupresyjne:

GCM, sarcoidosis Leczenie objawowe mona uzupeni leczeniem

przeciwwirusowym:

IVIG u dzieci, adenovirusy, parvovirus B19

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Karatolios K, Maisch B: Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2007, 473-481.

Biopsja endomyokardialna- zalecenia AHA/ACC/ESC 2007:

zawone wskazania tylko w orodkach dowiadczonych 6% powika, konieczno powtarzania procedur Wskazania I klasy:

piorunujce ZMS

GCM ( 2tyg.-3 mies., zaburzenia rytmu)

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Leczenie ZMS *

unieruchomienie pacjenta (wysiek przypiesza replikacje wirusa)

nie podawa NSLPZ! zwaszcza w 1 i 2 tygodniu standardowe leczenie CHF leczenie komorowych zaburze rytmu przy piorunujcym ZMS

aminy katecholowe, ew. mechaniczne wspomaganie LK

niekiedy skojarzone leczenie immunosupresyjne (kortykosterydy, cyklosporyna, azatiopryna)

* nie dotyczy ZMS zawaopodobnego (parimyocarditis)

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Ostre zapalenie osierdzia (OZO)-objawy.

bl za mostkiem lub okolicy przedsercowej promieniujcy do plecw, przyczepu minia czworobocznego, szyi, barkw, na leco, na siedzco / w skonie

niekiedy - typowo wiecowy lub opucnowy czsto kaszel, duszno, gorczka < 39 C, rozbicie

badania laboratoryjne jak w ZMS

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

jak w ZMS + w przebiegu kolagenoz (twardzina, tocze, RZS,

wieleguzkowe zapalenie ttnic)

pozawaowe wczesne/pne

po kardiotomii

Mocznicowe/dializacyjne

nowotworowe

urazowe

popromienne

polekowe (m.in. tiazydy, cyklosporyna)

nawracajce

reakcje immunologiczne na antygeny sercowe

Ostre zapalenie osierdziaetiologia.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

ostre (suche lub wysikowe) przewleke (> 3 miesice), wysikowe, adhezyjne,

zaciskajce

nawracajce

Ostre zapalenie osierdzia-postaci.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

zmiany wynikaj z zajcia minia sercowego: 1. obnienie odcinka PQ

2. uniesienie odcinka ST w wielu odprowadzeniach

3. miseczkowaty (wklsy ku grze) ksztat odcinka ST

4. zawlenie na kocu zespou QRS

UKG: moe by pyn w osierdziu / moe go nie by

mog wystpowa odcinkowe zaburzenia kurczliwoci

Ostre zapalenie osierdzia - EKG, UKG.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Schemat EKG w perimyocarditis.

nie zawsze wystpuj wszystkie 4 cechy

zawlenie

uniesienie odcinka ST

obnienie odcinka PQ

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

NSLPZ; ibuprofen 300-800 mg co 6 godz. p.o. przez kilka dni - tygodni

kolchicyna 0,5 mg 2 x dziennie p.o. w monoterapii lub skojarzona z NSLPZ; zwaszcza przy nawrotach choroby

glikosterydy przy etiologii autoimmunologicznej lub braku efektu NSLPZ + kolchicyna

Ostre zapalenie osierdzia-leczenie.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Obserwowane przez nas przypadki okrelane jakomyopericarditis, perimyocarditis, zapalenie minia sercowegoi osierdzia - to przypadki (paszczowego) zapalenia miniasercowego z zapaleniem osierdzia- i ekg przypominajcym wiey zawa lecz z prawidowymittnicami wiecowymi.

Osierdzie jest nieme elektrokardiograficznie.

Jaka jest rola spowodowanej stanem zapalnym dysfunkcji rdbonka ttnic wiecowych?

Perimyocarditis/myopericarditis-czy po prostu myocarditis?

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Dotycz prawie wycznie modych mczyzn. Maj z reguy agodny przebieg - nie prowadz do

kardiomiopatii.

Oprcz rzekomo zawaowego ekg wystpuje w nich zwyka wszystkich markerw martwicy minia sercowego, ktra istotnie (paszczowo) zachodzi.

Jakkolwiek zapalenie minia sercowego i osierdzia wydaje si by odrbn jednostk chorobow raczej nie bywa jako taka wyodrbniana w podrcznikach.

NSLPZ przeciwwskazane w typowym myocarditis - wskazane w perimyocarditis, gdzie dochodzi jedynie do paszczowego zapalenia m. serca.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Perimyocarditis a diagnostic dilemma with good prognosis.

- 95 pacjentw z perimyocarditis- redni czas obserwacji 66miesicy- 90 yo, 1 zmar z przyczyn nie sercowych- 41 ( 44 %)miao wysoki poziom CKMB lub CK- 60 byo w klasie I, 16 w klasie II, 2 w klasie III NYHA- nie byo zwizku wysiewu CKMB z klas NYHA

Wnioski: Niepowikane perimyocarditisto agodna choroba zdoskonaym rokowaniem niezalenie od wysiewu lub nie markerwmartwicy myocardium.

Thorneby A, Lakartidningen, 2000, 97 ( 15) : 1818-1821;

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Coronary angiography is not always helpful indifferential diagnosis between perimyocarditis and myocardial infarction four case reports.

4 mczyzn 17-42 lata ze zmianami ST-T jak wperimyocarditis lub zawale non-Q-koronarografia- u 3 prawidowa, u 1 niewielkie zmiany wkoocowej czci LAD, spazm LM i RCA.WnioskiW perimyocarditis prawdopodobn przyczyn zmian w EKGi wysiewu markerw martwicy jest zapalna dysfunkcjazwaszcza drobnych naczyo wieocowych.

Wrabec K. i wsp., Kardiologia Polska,2003; 58 ( 2): 124-128;

Konkluzja-Hipoteza.

Peromyocarditis, czsto zaliczane do myocarditis to oddzielna jednostka chorobowa cho o podobnej

do myocarditis patogenezie.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

http://kardiologia.mp.pl/pracownie.html

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

W roku 2009 wykonalimy:

inplantacje stymulatorw- 287

kardiowertery defibrylatory- 76

CRT D- 4

Dzikuj za uwag.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU

Recommended

View more >