Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych ... ?· Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zacznik do uchway Nr 72-225/12 Zarzdu Powiatu w Kraniku z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zasady rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych prowadzonych

przez Powiat Kranicki na rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 w szkoach prowadzonych przez Powiat Kranicki

prowadzony bdzie scentralizowany system naboru do szk ponadgimnazjalnych. W celu

koordynacji i przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej w Powiecie dziaa bdzie Powiatowa

Komisja Rekrutacyjna, skadajca si z przedstawicieli wszystkich szk

ponadgimnazjalnych, ktre s prowadzone przez Powiat Kranicki. Szkolne komisje

rekrutacyjno - kwalifikacyjne zajmowa si bd naborem i analiz dokumentw

dostarczonych przez kandydatw, dokonaj przeliczenia punktw rekrutacyjnych

kandydatw oraz przeprowadz rekrutacj uzupeniajc.

Uwaga: W scentralizowanym systemie naboru, kandydat bdzie przyjty tylko

do jednej szkoy i bdzie figurowa na licie przyjtych tylko w jednej szkole!

1

Terminy postpowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego

Lp. Czynnoci Data rozpoczcia Data zakoczenia

1. Dokonywanie wyborw szk

i preferencji oddziaw przez

kandydatw.

Skadanie przez kandydatw:

poda o przyjcie do szk (do szk

pierwszego wyboru) oraz

Kwestionariusza

deklaracji wyboru szk w tym:

rozszerze programowych, zawodw

w ramach wybranych szk.

21.05.2012r. godz. 8.00

11.06.2012r.

godz. 14.00

2. Weryfikacja dostarczonych poda. 21.05.2012r.

15.06.2012r.

godz. 14.00

3. Ewentualna zmiana wyborw szk

i preferencji oddziaw przez

kandydatw. 20.06.2012r.

21.06.2012r.

godz. 14.00

4. Weryfikacja zmienionych i ponownie

dostarczonych poda 20.06.2012r. 21.06.2012r.

godz. 16.00

5. Wprowadzenie wynikw sprawdzianw

uzdolnie kierunkowych

19.06.2012r. 19.06.2012r.

6. Dostarczenie kopii wiadectw

i zawiadcze o wynikach egzaminu

gimnazjalnego

29.06.2012r.

godz. 10.00 02.07.2012r.

godz. 12.00

7. Weryfikacja zgromadzonych

w systemie danych o osigniciach

kandydatw

29.06.2012r.

godz. 10.00

03.07.2012r.

godz. 12.00

8. Publikacja list zakwalifikowanych do

przyjcia (zapoznanie si z wynikami

naboru)

04.07.2012r. do godz. 13.00

9. Potwierdzenie woli podjcia nauki

w szkole poprzez dostarczenie

oryginaw: wiadectwa i zawiadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego

04.07.2012r.

od

godz.13.00

06.07.2012r.

do godz.

13.00

10. Publikacja listy przyjtych oraz listy

wolnych miejsc

09.07.2012r.

do godz. 12.00

11. Rekrutacja uzupeniajca 10.07.2012r.

od godz.

8.00

11.07.2012r.

do godz. 12.00

12. Publikacja list przyjtych oraz list

wolnych miejsc

11.07.2012r.

od godz. 12.00

13. Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej 12.07.2012r. 31.08.2012r.

2

O przyjcie do klasy pierwszej szk ponadgimnazjalnych: liceum oglnoksztaccego,

technikum i zasadniczej szkoy zawodowej mog ubiega si absolwenci gimnazjw.

1. Kandydaci ubiegajcy si o przyjcie do klasy pierwszej szkoy ponadgimnazjalnej

prowadzcej ksztacenie zawodowe powinni posiada zawiadczenie lekarskie

o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w okrelonym zawodzie1.

2. Rekrutacja uczniw do szk i klas sportowych oraz szk mistrzostwa sportowego

odbywa si na zasadach okrelonych w 12 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunkw i trybu przyjmowania uczniw do

szk publicznych oraz przechodzenia z jednych typw szk do innych (Dz. U. Nr 26, poz.

232, z pn. zm.).

1 Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie bada lekarskich

kandydatw do szk ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyszych, uczniw tych szk, studentw i uczestnikw studiw doktoranckich (Dz. U. z 2010r. Nr 155, poz. 1045, z pn. zm.)

3

1. Laureaci i finalici oglnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci

konkursw o zasigu wojewdzkim i ponadwojewdzkim, ktrych program

obejmuje w caoci lub poszerza treci podstawy programowej co najmniej jednego

przedmiotu, przyjmowani s do wybranej szkoy ponadgimnazjalnej, wybranego

oddziau niezalenie od kryteriw, o ktrych mowa poniej (zasady organizacji

konkursw i olimpiad zostay okrelone w rozporzdzeniu Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz

sposobu przeprowadzania konkursw, turniejw i olimpiad (Dz. U. z 2002r. Nr 13,

poz. 125, z pn. zm.).

2. O kolejnoci przyj kandydatw do klasy pierwszej szk ponadgimnazjalnych

decyduje liczba uzyskanych przez nich punktw rekrutacyjnych.

3. Przy ustaleniu liczby punktw osiganych przez kandydatw brane s pod uwag

kryteria zawarte w statucie szkoy, uwzgldniajce:

1) oceny z jzyka polskiego i trzech wybranych, obowizkowych zaj

edukacyjnych (w zalenoci od rozszerzenia programowego w danej klasie liceum

oglnoksztaccego lub kierunku ksztacenia w szkole zawodowej), uzyskane na

wiadectwie ukoczenia gimnazjum, wg poniszej oferty przedstawionej przez

dyrektorw szk prowadzonych przez Powiat Kranicki:

Szkoa Przedmioty wsplne dla wszystkich

profili ksztacenia

uwzgldniane do punktacji

Profil ksztacenia/zawd ( przedmioty realizowane w

rozszerzonym zakresie )

Przedmioty zwizane z profilem ksztacenia

uwzgldniane do punktacji

I Liceum

Oglnoksztacce im.

Tadeusza Kociuszki

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 1

w Kraniku

ul. Armii Krajowej 25

23-200 Kranik

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

3. Matematyka

Matematyka Fizyka Informatyka Informatyka

Matematyka Geografia Jzyk

angielski Geografia

Biologia - Chemia Fizyka Biologia

Biologia Chemia Biologia Jzyk polski - Historia - WOS

Historia Jzyk polski - Historia - WOS

Historia

Jzyk polski Historia Jzyk angielski

Historia

Zasadnicza Szkoa

Zawodowa Nr 1

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 1

w Kraniku

ul. Armii Krajowej 25

23-200 Kranik

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

3. Matematyka

4. Geografia

kucharz, fryzjer, sprzedawca, blacharz

samochodowy, mechanik pojazdw

samochodowych, wdliniarz, cukiernik,

piekarz

II Liceum

Oglnoksztacce

im Mikoaja Reja

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 2

w Kraniku

ul. Gen. W. Sikorskiego

25

23-210 Kranik

1. Jzyk polski

2. Jzyk obcy

nowoytny

3. Matematyka

Matematyka Fizyka Fizyka

Biologia Chemia

Biologia

Biologia - Chemia Biologia

Jzyk polski Historia Jzyk obcy Historia

Matematyka Informatyka Geografia Informatyka

Informatyka Matematyka Fizyka Informatyka

Jzyk polski WOS Historia Historia

Technikum Nr 2

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 2

w Kraniku

ul. Gen. W. Sikorskiego

25

23-210 Kranik

1. Jzyk polski

2. Jzyk obcy

nowoytny

3.Matematyka

Technik ekonomista specjalno

finanse publiczne

Geografia

III Liceum

Oglnoksztacce im.

Juliusza Sowackiego

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 3

w Kraniku

ul. Sowackiego 7

23 210 Kranik

1.Jzyk polski

2. Matematyka

3. Jzyk obcy

nowoytny

Jzyk polski Jzyk angielski

Historia Historia

Jzyk angielski Geografia

Informatyka Informatyka

Biologia Jzyk angielski WOS

Biologia

Szkoa Mistrzostwa

Sportowego LO

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 3

w Kraniku

ul. Sowackiego 7

23-210 Kranik

1. Jzyk polski

2. Matematyka

3. Jzyk obcy

nowoytny

Biologia Jzyk angielski WOS

Biologia

Technikum Nr 3 im.

Juliusza Sowackiego

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 3

w Kraniku

ul. Sowackiego 7

23-210 Kranik

1. Jzyk polski

2. Matematyka

3. Jzyk obcy

nowoytny

Technik elektryk (innowacja

pedagogiczna szkolenie wojskowe)

Fizyka Technik pojazdw samochodowych

Technik mechanik

Technik informatyk

Zasadnicza Szkoa

Zawodowa Nr 2 im.

Juliusza Sowackiego

w Kraniku

w Zespole Szk Nr 3 w Kraniku

ul. Sowackiego 7

23-210 Kranik

1.Jzyk polski

2.Matematyka

3.Jzyk obcy

nowoytny

Mechanik pojazdw samochodowych

Fizyka

Elektromechanik

Operator obrabiarek skrawajcych

Liceum

Oglnoksztacce

w Annopolu w Zespole

Szk im. Jana Pawa II

w Annopolu

ul. Kociuszki 22

23 235 Annopol

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

klasa oglna: Jzyk angielski Biologia

Chemia Biologia

Chemia

klasa wojskowa Jzyk angielski-WOS-

Geografia (innowacja pedagogiczna

szkolenie wojskowe) Geografia

WOS

Technikum w Annopolu

w Zespole Szk im.

Jana Pawa II

w Annopolu

ul. Kociuszki 22

23 235 Annopol

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

Technik informatyk Jzyk angielski

Biologia Informatyka

Biologia

Technik ekonomista Jzyk angielski

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technik budownictwa Jzyk angielski

Biologia Matematyka

Biologia

Zasadnicza Szkoa

Zawodowa w Annopolu

w Zespole Szk im.

Jana Pawa II

w Annopolu

ul. Kociuszki 22

23 235 Annopol

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

oddzia wielozawodowy: fryzjer,

kucharz, sprzedawca, murarz tynkarz,

kamieniarz, betoniarz zbrojarz, monter

sieci, instalacji i urzdze sanitarnych,

monter zabudowy i robt

wykoczeniowych w budownictwie,

blacharz samochodowy, lusarz,

operator obrabiarek skrawajcych,

mechanik poj. sam., mechanik monter

maszyn i urzdze, mechanik automatyki

przemysowej i urzdze precyzyjnych,

elektryk, elektromechanik pojazdw

samochodowych, cukiernik, piekarz,

stolarz, krawiec

Technika

Technikum w Urzdowie

w Zespole Szk im. Orlt

Lwowskich

w Urzdowie

ul. Wodna 34 23-250 Urzdw

1. Jzyk polski 2. Matematyka

3. Jzyk angielski

Technik informatyk Informatyka

Technik handlowiec WOS

Technik logistyk

WOS

Fototechnik

Technik organizacji reklamy

Technik budownictwa

Technik urzdze sanitarnych

Technik rolnik

Technik ekonomista

Technik spedytor

Technik obsugi turystycznej

Technik ksigarstwa

Zasadnicza Szkoa

Zawodowa w Urzdowie

w Zespole Szk im.

Orlt Lwowskich

w Urzdowie,

ul. Wodna 34

23 250 Urzdw

1. Jzyk polski 2. Matematyka

3. Jzyk angielski

Sprzedawca

WOS

Liceum

Oglnoksztacce w

Wlce Gocieradowskiej

w Zespole Szk im.

Wadysawa Stanisawa

Reymonta

w Wlce

Gocieradowskiej 23-275 Gocieradw

1. Jzyk polski 2. Jzyk angielski

3. Matematyka

suby detektywistyczne i ochrony

Matematyka Jzyk angielski Biologia

Biologia

Technikum w Wlce

Gocieradowskiej

w Zespole Szk im.

Wadysawa Stanisawa

Reymonta

w Wlce

Gocieradowskiej 23-275 Gocieradw

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

3. Matematyka

Technik ywienia i usug

gastronomicznych Jzyk angielski

Biologia Biologia

Technik hotelarstwa Jzyk angielski

Geografia Geografia

Technik rolnik (z elementami ppo.

i bhp) Jzyk rosyjski Geografia Geografia

Technik weterynarii Matematyka

Biologia Biologia

Technik mechanizacji rolnictwa

Matematyka Fizyka Fizyka

Technik pojazdw samochodowych

Matematyka Fizyka Fizyka

Technik architektury krajobrazu Jzyk

angielski Geografia Geografia

Technik turystyki wiejskiej Jzyk

angielski Geografia Geografia

Technik agrobiznesu Matematyka

Geografia Geografia

Technik lenik Matematyka Biologia Biologia

Technik informatyk Matematyka

Geografia Informatyka

Technik cyfrowych procesw

graficznych Matematyka Fizyka

Fizyka

Zasadnicza Szkoa

Zawodowa w Wlce

Gocieradowskiej

w Zespole Szk im.

Wadysawa Stanisawa

Reymonta w Wlce

Gocieradowskiej

23-275 Gocieradw

1. Jzyk polski 2. Jzyk angielski

3. Matematyka

oddzia wielozawodowy: cukiernik,

kucharz, ogrodnik, rolnik, mechanik

pojazdw samochodowych, operator

maszyn lenych, murarz-tynkarz, stolarz,

fryzjer

Geografia

Liceum

Oglnoksztacce

im. Stefana

eromskiego w

Zakrzwku

w Zespole Szk Nr 1 im.

Wadysawa Stanisawa

Reymonta

w Zakrzwku

ul. Wjtowicza 35

i ul. Sienkiewicza 1

23-213 Zakrzwek

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

klasa uniwersytecka

grupa I: Biologia Geografia Jzyk

angielski

grupa II: Jzyk angielski Historia

WOS

Biologia

Geografia

Historia

WOS

klasa mundurowa

(policyjno/straacka):

grupa I: Biologia Geografia Jzyk

angielski

grupa II: Jzyk angielski Historia

WOS

Biologia

Geografia

Historia

WOS

Technikum w Zakrzwku

w Zespole Szk Nr 1 im.

Wadysawa Stanisawa

Reymonta

w Zakrzwku

ul. Wjtowicza 35

i ul. Sienkiewicza 1

23-213 Zakrzwek

1. Jzyk polski

2. Jzyk angielski

Technik geodeta

Matematyka

Informatyka

Technik budownictwa

2) osignicia ucznia:

a) ukoczenie gimnazjum z wyrnieniem,

b) szczeglne osignicia ucznia wymienione na wiadectwie ukoczenia gimnazjum, tj.

- uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwyciskim tytuem

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora owiaty albo

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dziaajce na

terenie szk;

- osignicia w aktywnoci na rzecz innych ludzi, zwaszcza w formie wolontariatu

lub rodowiska szkolnego;

3) liczb punktw moliwych do uzyskania za oceny z przedmiotw, o ktrych mowa

w pkt. 1) oraz za osignicia, o ktrych mowa w pkt. 2);

4) liczb punktw moliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zawiadczeniu o szczegowych

wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna by rwna liczbie punktw

moliwych do uzyskania za oceny z jzyka polskiego i trzech wybranych zaj

edukacyjnych, o ktrych mowa w pkt. 1) oraz za osignicia ucznia, o ktrych mowa

w pkt 2);

5) wyniki sprawdzianu z uzdolnie kierunkowych.

4. Kandydat ubiegajcy si o przyjcie do klasy pierwszej moe otrzyma w postpowaniu

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktw, w tym:

1) 100 punktw z egzaminu gimnazjalnego wyniki egzaminu gimnazjalnego wyraone w skali procentowej dla zada z zakresu:

- z jzyka polskiego

- z matematyki

- z historii oraz wiedzy o spoeczestwie

- z przedmiotw przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia

- z jzyka obcego (poziom podstawowy)

bd mnoone przez 0,2 pkt.

Przykad: ucze uzy...

Recommended

View more >