Zasady rekrutacji do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły ... ?wiadectwo ukończenia gimnazjum, ...…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zasady rekrutacji do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3

w Zespole Szk Budowlanych im. Ksicia Jerzego II Piasta w Brzegu

1. Rekrutacja odbywa si drog elektroniczn. Kandydaci loguj si na stronie internetowej www.opolskie.edu.com.pl , wybieraj Zesp Szk Budowlanych im. Ksicia Jerzego II Piasta w Brzegu i wypeniaj wniosek o przyjcie do szkoy.

2. Kandydaci do klas pierwszych Technikum nr 3 w Brzegu skadaj niej wymienione dokumenty bezporednio w sekretariacie szkoy:

wydruk wniosku o przyjcie do szkoy ze strony internetowej www.opolskie.edu.com.pl

zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, wiadectwo ukoczenia gimnazjum, kart zdrowia i kart szczepie, dwie fotografie, zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w

okrelonym zawodzie.

3. Kandydaci do klas pierwszych Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3 w Brzegu skadaj niej wymienione dokumenty bezporednio w sekretariacie szkoy:

wydruk wniosku o przyjcie do szkoy ze strony internetowej www.opolskie.edu.com.pl

zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, wiadectwo ukoczenia gimnazjum, kart zdrowia i kart szczepie, dwie fotografie umow o prac lub owiadczenie pracodawcy w tej sprawie. - wzr owiadczenia do

pobrania ze strony internetowe szkoy POBIERZ

4. Kandydat do szkoy moe uzyska maksymalnie 200 punktw. 5. Liczba punktw za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktw.

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego wyraone s w skali procentowej dla zada z zakresu jzyka polskiego, historii i wiedzy o spoeczestwie, matematyki, przedmiotw przyrodniczych(biologii, geografii, fizyki i chemii) oraz jzyka obcego nowoytnego na poziomie podstawowym.

2) przeliczane s punkty wedug zasady- z kadego zakresu mona uzyska maksymalnie 20 punktw czyli 1% w kady z zakresw odpowiada 0,2 pkt. 6. Liczba punktw moliwych do uzyskania za oceny z zaj edukacyjnych i inne osignicia na wiadectwie ukoczenia gimnazjum wynosi 100 punktw. 7. Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane s punkty za oceny z jzyka polskiego i z 3 wybranych przez ucznia obowizkowych zaj edukacyjnych spord: jzyka

angielskiego, historii, wiedzy o spoeczestwie, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, ( plastyki, techniki w zawodzie technik renowacji elementw architektury).

8) Kandydatom do Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3 w Brzegu przyznawane s punkty za oceny z jzyka polskiego i z 3 wybranych przez ucznia obowizkowych zaj edukacyjnych spord: jzyka angielskiego, historii, wiedzy o spoeczestwie, matematyki, fizyki, chemii, biologii,geografii, informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, techniki.

9. Punkty przyznawane s wedug nastpujcych zasad: 1) jzyk polski

ocena: celujcy - 21 pkt bardzo dobry - 18 pkt dobry - 14 pkt dostateczny - 10 pkt dopuszczajcy - 4 pkt 2) kady z trzech wybranych przez ucznia przedmiotw:

ocena:

celujcy - 18 pkt bardzo dobry - 16 pkt dobry - 12 pkt dostateczny - 8 pkt dopuszczajcy - 2 pkt 10. Punktacji podlegaj inne osignicia ucznia, majce znaczenie w dalszej edukacji w szkole maksymalnie 25 punktw, takie jak: 1) ukoczenie gimnazjum z wyrnieniem 6 pkt, 2) udzia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora owiaty:za nr 3 i konkursw tematycznych:za nr 2: - na szczeblu wojewdzkim 3 pkt - na szczeblu ponadwojewdzkim 5 pk

3) osignicia sportowe lub artystyczne: - na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt - na szczeblu wojewdzkim ((miejsca od I do III) 2 pkt - na szczeblu ponadwojewdzkim ((miejsca od I do VI) 3 pkt

Punktacja dotyczca podpunktu 2. i 3. nie moe przekroczy 14 punktw.

4) dodatkowe osignicia, takie jak: - wzorowa ocena zachowania 1pkt - udzia w zajciach kulturalno artystycznych 1 pkt - uznana praca w samorzdzie szkolnym 1 pkt - stay udokumentowany wolontariat 2 pkt 11. W przypadku rwnorzdnych wynikw punktowych uzyskanych przez kandydatw w postpowaniu kwalifikacyjnym przyjci bd uczniowie, ktrzy: 1) uzyskali wiksz ilo punktw na egzaminie gimnazjalnym, 2) uzyskali wiksz ilo punktw za wiadectwo, 3) uzyskali wiksz ilo punktw za inne osignicia, 4) pochodz z placwek opiekuczo wychowawczych, 12. Warunkiem przyjcia do wybranej klasy jest :

1) limit miejsc: do 30 uczniw w kadym typie szkoy,

2) zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w wybranym zawodzie,

3) do Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3 w Brzegu podpisana umowa o prac lub stosowne owiadczenie pracodawcy,

Istnieje moliwo przyjcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania si do wczeniej wybranej.

13. Terminy rekrutacji, skadania dokumentw oraz ogoszenia wynikw rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych wynikaj z zarzdzenia Opolskiego Kuratora Owiaty.

Zapisy do nastpujcych szk:

TECHNIKUM NR 3 W BRZEGU

o 4 letnim cyklu ksztacenia w zawodzie

technik logistyk - innowacja logistyka wojskowa technik budownictwa - innowacja nowoczesne technologie wykoczenia wntrz

wspomagane programami komputerowymi technik renowacji elementw architektury technik pojazdw samochodowych

ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA NR 3 W BRZEGU

o 3 letnim cyklu ksztacenia zawodzie:

fryzjer kucharz sprzedawca murarz-tynkarz mechanik pojazdw samochodowych mechanik pojazdw motocyklowych monter sieci instalacji i urzdze sanitarnych lakiernik blacharz blacharz samochodowy elektryk cukiernik piekarz stolarz tapicer krawiec i innych zgodnych z ministerialn klasyfikacj zawodw

Recommended

View more >