Zasady rekrutacji do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły ... ?wiadectwo ukończenia gimnazjum, ...…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Zasady rekrutacji do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3 </p> <p>w Zespole Szk Budowlanych im. Ksicia Jerzego II Piasta w Brzegu </p> <p>1. Rekrutacja odbywa si drog elektroniczn. Kandydaci loguj si na stronie internetowej www.opolskie.edu.com.pl , wybieraj Zesp Szk Budowlanych im. Ksicia Jerzego II Piasta w Brzegu i wypeniaj wniosek o przyjcie do szkoy. </p> <p>2. Kandydaci do klas pierwszych Technikum nr 3 w Brzegu skadaj niej wymienione dokumenty bezporednio w sekretariacie szkoy: </p> <p> wydruk wniosku o przyjcie do szkoy ze strony internetowej www.opolskie.edu.com.pl </p> <p> zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, wiadectwo ukoczenia gimnazjum, kart zdrowia i kart szczepie, dwie fotografie, zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w </p> <p>okrelonym zawodzie. </p> <p>3. Kandydaci do klas pierwszych Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3 w Brzegu skadaj niej wymienione dokumenty bezporednio w sekretariacie szkoy: </p> <p> wydruk wniosku o przyjcie do szkoy ze strony internetowej www.opolskie.edu.com.pl </p> <p> zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, wiadectwo ukoczenia gimnazjum, kart zdrowia i kart szczepie, dwie fotografie umow o prac lub owiadczenie pracodawcy w tej sprawie. - wzr owiadczenia do </p> <p>pobrania ze strony internetowe szkoy POBIERZ </p> <p>4. Kandydat do szkoy moe uzyska maksymalnie 200 punktw. 5. Liczba punktw za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktw. </p> <p> 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego wyraone s w skali procentowej dla zada z zakresu jzyka polskiego, historii i wiedzy o spoeczestwie, matematyki, przedmiotw przyrodniczych(biologii, geografii, fizyki i chemii) oraz jzyka obcego nowoytnego na poziomie podstawowym. </p> <p> 2) przeliczane s punkty wedug zasady- z kadego zakresu mona uzyska maksymalnie 20 punktw czyli 1% w kady z zakresw odpowiada 0,2 pkt. 6. Liczba punktw moliwych do uzyskania za oceny z zaj edukacyjnych i inne osignicia na wiadectwie ukoczenia gimnazjum wynosi 100 punktw. 7. Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane s punkty za oceny z jzyka polskiego i z 3 wybranych przez ucznia obowizkowych zaj edukacyjnych spord: jzyka </p> <p>angielskiego, historii, wiedzy o spoeczestwie, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, ( plastyki, techniki w zawodzie technik renowacji elementw architektury). </p> <p> 8) Kandydatom do Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3 w Brzegu przyznawane s punkty za oceny z jzyka polskiego i z 3 wybranych przez ucznia obowizkowych zaj edukacyjnych spord: jzyka angielskiego, historii, wiedzy o spoeczestwie, matematyki, fizyki, chemii, biologii,geografii, informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, techniki. </p> <p> 9. Punkty przyznawane s wedug nastpujcych zasad: 1) jzyk polski </p> <p>ocena: celujcy - 21 pkt bardzo dobry - 18 pkt dobry - 14 pkt dostateczny - 10 pkt dopuszczajcy - 4 pkt 2) kady z trzech wybranych przez ucznia przedmiotw: </p> <p>ocena: </p> <p>celujcy - 18 pkt bardzo dobry - 16 pkt dobry - 12 pkt dostateczny - 8 pkt dopuszczajcy - 2 pkt 10. Punktacji podlegaj inne osignicia ucznia, majce znaczenie w dalszej edukacji w szkole maksymalnie 25 punktw, takie jak: 1) ukoczenie gimnazjum z wyrnieniem 6 pkt, 2) udzia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora owiaty:za nr 3 i konkursw tematycznych:za nr 2: - na szczeblu wojewdzkim 3 pkt - na szczeblu ponadwojewdzkim 5 pk </p> <p> 3) osignicia sportowe lub artystyczne: - na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt - na szczeblu wojewdzkim ((miejsca od I do III) 2 pkt - na szczeblu ponadwojewdzkim ((miejsca od I do VI) 3 pkt </p> <p>Punktacja dotyczca podpunktu 2. i 3. nie moe przekroczy 14 punktw. </p> <p> 4) dodatkowe osignicia, takie jak: - wzorowa ocena zachowania 1pkt - udzia w zajciach kulturalno artystycznych 1 pkt - uznana praca w samorzdzie szkolnym 1 pkt - stay udokumentowany wolontariat 2 pkt 11. W przypadku rwnorzdnych wynikw punktowych uzyskanych przez kandydatw w postpowaniu kwalifikacyjnym przyjci bd uczniowie, ktrzy: 1) uzyskali wiksz ilo punktw na egzaminie gimnazjalnym, 2) uzyskali wiksz ilo punktw za wiadectwo, 3) uzyskali wiksz ilo punktw za inne osignicia, 4) pochodz z placwek opiekuczo wychowawczych, 12. Warunkiem przyjcia do wybranej klasy jest : </p> <p> 1) limit miejsc: do 30 uczniw w kadym typie szkoy, </p> <p> 2) zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w wybranym zawodzie, </p> <p> 3) do Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 3 w Brzegu podpisana umowa o prac lub stosowne owiadczenie pracodawcy, </p> <p>Istnieje moliwo przyjcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania si do wczeniej wybranej. </p> <p> 13. Terminy rekrutacji, skadania dokumentw oraz ogoszenia wynikw rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych wynikaj z zarzdzenia Opolskiego Kuratora Owiaty. </p> <p>Zapisy do nastpujcych szk: </p> <p>TECHNIKUM NR 3 W BRZEGU </p> <p>o 4 letnim cyklu ksztacenia w zawodzie </p> <p> technik logistyk - innowacja logistyka wojskowa technik budownictwa - innowacja nowoczesne technologie wykoczenia wntrz </p> <p>wspomagane programami komputerowymi technik renowacji elementw architektury technik pojazdw samochodowych </p> <p>ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA NR 3 W BRZEGU </p> <p>o 3 letnim cyklu ksztacenia zawodzie: </p> <p> fryzjer kucharz sprzedawca murarz-tynkarz mechanik pojazdw samochodowych mechanik pojazdw motocyklowych monter sieci instalacji i urzdze sanitarnych lakiernik blacharz blacharz samochodowy elektryk cukiernik piekarz stolarz tapicer krawiec i innych zgodnych z ministerialn klasyfikacj zawodw </p>