zavarivanje uputstvo

  • Published on
    13-Jul-2015

  • View
    553

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa MIG 155/6W</p> <p>English Franais Dansk etina Slovenina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenina Romnete Bosanski Srpski</p> <p>xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx</p> <p>SRB</p> <p># 20072 Copyright Gde GmbH &amp; Co. KG - Birkichstrasse 6 - 74549 Wolpertshausen - Germany</p> <p>Pre upotrebe alata, paljivo proitajte uputstvo za upotrebu.</p> <p>SRB</p> <p>A.V. 1 Za pretampavanje, i delimino, potrebno je odobrenje. Zadrava se pravo na tehnike izmene.</p> <p>1</p> <p>Aparat</p> <p>Aparati za runo zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa sa automatskim pomakom ice, omoguavaju spajanje metalnih delova pomou procesa topljenja ivica koje treba spojiti i drugih dodatnih materijala. Proces topljenja prouzrokuje elektrini luk, koji nastaje izmeu materijala koji se vari i metalne ice koja kontinualno izlazi iz gorionika, i koja slui kao dodatni materijal za spajanje delova. Vea struja zavarivanja omoguava zavarivanje debljih limova. Za tetu nastalu nepotovanjem uputstva ne preuzimamo nikakvu odgovornost. 1.1</p> <p>Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa MIG 155/6W</p> <p>Kompaktan aparat za zavarivanje vie hobi-klase. Sa 6 stepena rada, pogodan je za problematine zavarivake zahvate. Sa kontinualno podesivim pomakom ice i obimnim priborom. Oprema: Sa zavarivakim (zatitnim) vizirom i 1-satnim regulatorom pritiska. Ukljuujui 2 tokia, nazad, termika zatitna sklopka i 2m paket creva. 1.2 1.2.1 Obim isporuke MIG 155/6W 1. Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa MIG 155/6W 2. Kabl za masu 3. Paket creva 4. Regulator pritiska 5. Mreni-prikljuni kabl 6. Zavarivaki (zatitni) vizir</p> <p>Sl. 1</p> <p>2</p> <p>SRB1.3 Garanija</p> <p>Garancija shodno priloenom garantnom listu.</p> <p>2</p> <p>Opta bezbednosna uputstva</p> <p>Uputstvo za upotrebu se pre prvog putanja u rad mora proitati u celosti. Ukoliko postoje nedoumice pri ukljuivanju i rukovanju aparatom, obratite se proizvoau (servisno odeljenje). DA BI OBEZBEDILI VISOK STEPEN BEZBEDNOSTI, OBRATITE PANJU NA SLEDEA UPUSTVA: PANJA! Vreme ukljuenja Snaga aparata se izraava shodno podacima na tipskoj tablici kao vreme ukljuenja (ED%), dakle odnos izmeu vremena trajanja zavarivanja i vremena hlaenja. Ovaj faktor varira kod samog aparata u zavisnosti od uslova optereenja, dakle u zavisnosti od korisne (izlazne) struje zavarivanja. Ovaj podatak prikazuje, koliko aparat sa navedenom izlaznom strujom zavarivanja pod optereenjam, moe da radi, i odnosi se uvek na interval od 10 min. Kod struje zavarivanja za ED od 60% aparat funkcionie, na primer kontinualno 6 min., nakon toga sledi faza praznog hoda, da bi se unutranji delovi ohladili, tako da se nakon toga termika zatitna sklopka ponovo ukljuuje. Upotreba aparata za zavarivanje i izvoenje zavarivakih radova, praena je opasnostima po sebe i druga lica. Prema tome rukovaoc je obavezan, da proita ova bezbednosna uputstva, da se upozna sa njima i da ih pridrava. Dakle, uvek treba imati na umu da je obazriv i dobro obuen rukovaoc, koji se uvek pridrava propis, najbolja zatita od nesrea. Pre nego to se aparat prikljui, pripremi, koristi ili transportuje, treba proitati i pridravati se sledeih propisa. INSTALACIJA(PRIKLJUIVANJE) APARATA Instalacija i odravanje aparata treba izvriti shodno lokalnim uputstvima bezbednosnih propisa . Obratite panju na stepen habanja kabla od spojnice i utinice za povezivanje. Ukoliko je oteen, mora se odmah zameniti. Obavljajte redovno odravanje postrojenja. Koristite samo kablove sa neophodnim poprenim presekom. Prikljuite kabl za masu, to je mogue blie radnoj oblasti. Treba apsolutno izbegavati primenu aparata u mokrom okruenju. Uverite se da je okolina oblasti rada potpuno suva i da su predmeti koji se u njoj nalaze, ukljuujui aparat za zavarivanje, suvi. SOPSTVENA ZATITA I ZATITA TREIH LICA Poto u toku procesa zavarivanja nastaje zraenje i toplota, morate se uveriti, da se primenjuju zatitne mere kako prema sebi tako i prema treim licima. Nemojte se nikad bez zatite izlagati dejstvu elektro-lunog zraka ili uarenom metalu. Vodite rauna da se dim koji nastaje u procesu zavarivanja usisava odn. da je mesto zuavarivanja dobro provetreno. MERE PREDOSTRONOSTI OD POARA I EKSPLOZIJE Uarena troska i iskre mogu prouzrokovati poare. Poar i eksplozija predstavljaju dodatne opasnosti. Pridravanjem sledeih propisa, oni se mogu izbei: Uklonite iz neposredne blizine radnog mesta i iz okoline, lako zapaljive materijale kao drvo, piljevinu, lakove, razreivae, benzin, kerozin, gas, acetilen, propan i sline zapaljive materijale, odn. zatititi od leteih iskri. Kao mera suzbijanja poara, treba u blizini radnog mesta pripremiti pogodno sredstvo za gaenje poara. Nemojte vriti zavarivanje ili seenje na zatvorenim rezervoarima (sudovima) ili cevima. Nemojte vriti zavarivanje ili seenje na rezervoarima (sudovima) ili cevima, i ako su otvoreni, ukoliko sadre ili su sadrali materije koje usled uticaja toplote ili vlage mogu eksplodirati ili izazvati druge opasne reakcije.</p> <p>3</p> <p>SRBPOSTAVLJANJE APARATA ZA ZAVARIVANJE Postavljanje aparata mora se izvriti uz potovanje sledeih propisa: Rukovaoc mora da ima slobodan pristup elementima upravljanja i prikljucima aparata. Aparat se ne sme postavljati u uskim prostorijama: Jako je vano, da je aparat za zavarivanje u provetrenoj prostoriji. Vrlo pranjave ili prljave prostorije, gde postrojenje moe da usisa prainu ili druge predmete, treba izbegavati. Aparat (ukljuujui kablovi) ne smeju predstavljati prepreke na prolazima, ili da ometaju rad treih lica. Aparat za zavarivanje se moe koristiti samo ako je postavljen na ravno tlo, sa odgovarajuim obezbeenjem boca za gas. 2.1 Ponaanje u sluaju opasnosti</p> <p>Primenite, shodno povredama, mere prve pomoi i zatraite to pre strunu lekarsku pomo. Zatitite povreenog od daljih povrda i uklonite ga iz zone opasnosti. 2.2 Oznake na aparatu</p> <p>Objanjenje simbola U ovom uputstvu i/ili na ovom aparatu se koriste sledei simboli: Bezbednost proizvoda:</p> <p>Proizvod je u saglasnosti sa propisanim EUstandardima</p> <p>Zabrane:</p> <p>Zabrana, opta (povezana sa ostalim piktogramima)</p> <p>Zabranjena vatra, otvoreno svetlo i puenje</p> <p>Zabranjeno je povlaenje za kabl</p> <p>Aparat ne koristiti na mokrom</p> <p>Upozorenje:</p> <p>Upozorenje/panja</p> <p>Upozorenje od opasnog elektrinog napona</p> <p>Upozorenje na opasnost od saplitanja</p> <p>Upozorenje na tetne gasove</p> <p>Upozorenje na zagrejane povrine</p> <p>Preporuke:</p> <p>Nosite zatitne cipele</p> <p>Koristite zatitne rukavice</p> <p>Koristite zatitnu odeu</p> <p>Koristite zatitni vizir</p> <p>Pre otvaranja izvucite mreni utika</p> <p>Pre upotrebe proitajte upustvo za upotrebu</p> <p>4</p> <p>SRBZatita okoline:</p> <p>Otpad ne bacati u okolinu ve ga propisno ukloniti.</p> <p>Ambalaa od kartona se moe predati na predviena mesta za reciklau.</p> <p>tetni i/ili elektrini aparati koji se uklanjaju moraju se predati na predviena mesta za reciklau.</p> <p>Sistem zelena taka -Duales System Deutschland AG</p> <p>Ambalaa:</p> <p>Zatititi od vlage</p> <p>Orijentacija pakovanja na gore</p> <p>Panja lomljivo</p> <p>Tehniki podaci:</p> <p>Mreni prikljuak</p> <p>Teina</p> <p>Specifinosti proizvoda:</p> <p>Zavarivaki transformator</p> <p>Mreni osigura</p> <p>Termika zatita</p> <p>2.3</p> <p>Namensko korienje</p> <p>Aparat za zavarivanje u atmosferi zatitnog gasa namenjen je za termiko spajanje elika-metala pomou procesa topljenja ivica i dovoenjem dodatbog materijala. Za tetu nastalu usled nepotovanje odredbi, iz optih propisa, kao i odredbi iz ovog uputstva, proizvoa ne moe da odgovara. 2.4 2.4.1 Opasnosti i mere zatite Mehanike opasnostiOpis Ruke se mogu probosti icom. Prskajue kapi pri zavarivanju mogu prouzrokovati opekotine. Zatitne mere Nosite zatitne rukavice odn. udaljiti ruke od izlaza ice. Nosite zatitnu odeu i vizir. Ostale opasnosti</p> <p>Opasnost Probadanje, ubadanje Prskanje tenosti</p> <p>5</p> <p>SRB2.4.2 Elektrina opasnostOpis Direktni elektrini kontakt sa vlanim rukama moe da dovede do elektrinog udara. Zatitne mere Izbegavajte kontakt sa vlanim rukama i obratite panju na odgovarajue uzemljenje. Ostale opasnosti</p> <p>Opasnost Direktni elektrini kontakt</p> <p>2.4.3</p> <p>Termika opasnostOpis Dodir sa kompletnom diznom i radnim predmetom moe prouzrokovati opekotine. Zatitne mere Komplet dizne i radni predmet nakon rada ostaviti da se ohladi. Nosite zatitne rukavice. Ostale opasnosti</p> <p>Opasnost Opekotine, promrzline</p> <p>2.4.4</p> <p>Opasnost od zraenjaOpis Elektini luk prouzrokuje infracrveno i ultra-ljubiasto zraenje Zatitne mere Uvek nosite pogodan zatitni vizir, zatitnu odeu i zatitne rukavice. Ostale opasnosti</p> <p>Opasnost Vidljivo infracrveno zraenje, i ultra-ljubiasta svetlost</p> <p>2.4.5</p> <p>Opasnost od materijala i drugih materijaOpis Dua inhalacija gasova od zavarivanja moe biti tetno po zdravlje. Uarena troska i iskre mogu prouzrokovati poar ili eksploziju. Zatitne mere Radite sa usisavanjem. Radite samo u dobro provetrenim prostorijama Izbegavajte direktnu inhalaciju gasova. Nemojte aparat koristiti u zapaljivom okruenju. Ostale opasnosti</p> <p>Opasnost Kontakt, inhalacija</p> <p>Vatra ili eksplozija</p> <p>2.4.6</p> <p>Ostale opasnostiOpis Kabl ili creva mogu biti uzrok saplitanja i pada. Zatitne mere Odravajte red na radnom mestu. Ostale opasnosti</p> <p>Opasnost Klizanje, saplitanje ili pad lica</p> <p>2.4.7</p> <p>Uklanjanje</p> <p>Nain uklanjanja proizilaze iz piktograma na aparatu koji su privreni na aparatu odn.ambalai. Opis pojedinanog znaenja nai ete u oblasti Oznake na aparatu. 2.5 Zahtevi koji se postavljaju rukovaocu</p> <p>Rukovaoc mora pre upotrebe alata, paljivo da proita uputstvo za upotrebu. 2.5.1 Kvalifikacija</p> <p>Aparat za zavarivanje je namenjen za upotrebu od strane elektro-lunih varioca ili obuenih strunih lica sline kvalifikacije.</p> <p>6</p> <p>SRB2.5.2 Minimalne godine starosti</p> <p>Aparat se moe koristiti samo od lica, koji su napunili 18. godina. Izuzetak ine adolescenti, koji koriste aparat u svrhu svog strunog usavravanja radi sticanja spretnosti, pod nadzorom lica koji vri obuku. 2.5.3 Obuka</p> <p>Aparat mogu koristiti samo obuena lica. Uputstvo za upotrebu treba dati svakom korisniku na raspolaganje.</p> <p>3Napon</p> <p>Tehniki podaciMIG 155/6W - #20072230 V 50 Hz 5,7 kVA 16 A 48 V 25-130 A 130 A ~ 10 % 75 A ~30 % 0,6-1,0 mm H IP 21 S 6 25 kg 20072</p> <p>Frekvencija Max. snaga mree Osigurai Napon praznog hoda Oblast regulacije Vreme trajanja ukljuenja Max. debljina ice Izolaciona klas Vrsta zatite Stepen rada Teina ca. Artikl-br.</p> <p>4</p> <p>Transport i skladitenjePanja: Aparat se moe koristiti i skladititi samo ukoliko se nalazi u horizontalnom radnom poloaju (na ravnom tlu). Molimo Vas obratite panju na simbole sa ambalae! Uverite se da su boce sa gasom dobro privrene i zatvorene.</p> <p>5</p> <p>Montaa i prvo putanje u rad</p> <p>Konstruktivan grupa 1 Montaa tokova i oslonca</p> <p>Sl. 2</p> <p>Sl. 3</p> <p>7</p> <p>SRB</p> <p>Sl. 4</p> <p>Sl. 5</p> <p>Konstruktivna grupa 2 Montaa ruke na aparatu</p> <p>Sl. 6 Konstruktivna grupa 3 Montaa boce za gas</p> <p>Sl. 7</p> <p>Sl. 8</p> <p>Konstruktivna grupa 4 Montaa zatitnog vizira</p> <p>Sl. 9</p> <p>Sl. 10</p> <p>8</p> <p>SRB5.1 Bezbednosna uputstva za prvo putanje u rad Obratite panju na to da je prikljuak za struju dovoljno osiguran. Zatitite se propisanom odeom (sl.11). Vodite rauna da se u oblasti rada odn. u opasnoj zoni ne nalaze trea lica. Vodite rauna da se u radnoj oblasti ne nalaze zapaljivi materijali. Utika postavite u odgovarajuu utinicu, utika mora da je osiguran preko topljivog osiguraa ili zatitne sklopke. Mreni kabli i event. produni kabl mora da ima najmanje isti popreni presek. PANJA ! Elektrina bezbednost je garantovana samo ukoliko je aparat, shodno vaeim propisima za elektrina postrojenja, korektno prikljuen na efikasno uzemljenje. Proverite da li raspoloiva snaga i frekvencija mree odgovaraju podacima sa tipske tablice na aparatu.</p> <p>Sl. 11</p> <p>1. lem za zavarivanje 2. Kecelja za zavarivanje 3. Rukavice za zavarivanje 5.2 Postupak rada</p> <p>Sledite prikazan redosled montae pojedinih delova. Pri tome obratite panju na korektan raspored konstruktivnih delova shodno slikama. Aparat jo nije funkcionalno sposoban. Dotok gasa se mora otvoriti do pritiska od 5-7 l/min. Izlaz gasa zatititi od udara vetra. Pored toga treba na sledee obratiti panju: Prvi stepen 1-2 na prekidau slui za zavarivanje tankog lima, dok su ostali stepeni namenjeni za zavarivanje debljih limova. Kod svake izmene stepena na prekidau, treba podesiti i brzinu pomak ice. Ukoliko se pri zavarivanju na kraju ice stavra kapljica, mora se poveati brzina pomaka ice, meutim ukoliko osetite da ica pritiska u paket creva, mora se smanjiti brzina. Koristite uvek kljeta, kako bi pokretali upravo zavarene delove i da uklonite koru na gorionika, koja je vrlo vrua. im se elektrini luk zapali, paket creva postavite pod ugao od 30 u odnosu na vertikalu. 5.2.1 1. 2. Uvlaenje ice za zavarivanje</p> <p>Otvorite gornji poklopac aparata za zavarivanje i obezbedite aparat za zavarivanje pomou bezbednosne ivije (osiguraa). Postavite kotur (namotaj) sa icom za zavarivanje tako, tako da se ica moe udenuti pravo u jedinicu za pomeranje ice.</p> <p>Uputstvo: Vodite rauna da se ica ne odmota sa kotura (namotaja) i da je zavretak sasvim ravan i bez zareza. Otpor namotaja se podesiti preko zatezne navrtke u centru. 3) 4) 5) Otvorite obrtno dugme (sl. 13 - A) Podignite luni element (sl. 13 - F). Kontroliite, da li ljbovi na valjku za pomak ice odgovaraju preniku ice, ukoliko je potrebno okrenite obrtnu ruku (sl. 13 - B) u smeru suprotnom kazaljke na satu i izvadite valjak, da bi icu postavili u korektan ljeb. Sada spustite luni element (sl.13 - F) i vrsto zavrnite obrtno dugme (sl. 13 - A), dok se ica ne pokree ravnomerno na valjku. Kad ica na valjku proklizava, zavrnite ponovo dugme. Panja: Nemojte zategnuti suvie jako, u suprotnom nepotrban pritisak na valjcima moe da prouzrokuje oteenja na motoru za pomak ice.</p> <p>9</p> <p>SRB</p> <p>Sl.13</p> <p>6) 7) 8) 9)</p> <p>Sada ukljuite aparat za zavarivanje. Nakon to ste se uverili, da su donete sve bezbednosne mere, postavite prekida (sl. 21/1) na stepen 1 i regulaciju pomaka ice na stepen 1. Skinite diznu za gas i diznu za mlaz i pritiskom na prekida na paketu creva pokrenite icu dok ne izae (kod zategnutog paketa creva sl. 18). Ponovo postavite diznu za gas i mlaz. Podesite potrebnu koliinu gasa na armaturi boce za gas.</p> <p>Savet: (0,6 mm-ica 6 l/h); (0,8 mm-ica 8 l/h); (1,0 mm-ica 10 l/h) 10) Sad je aparat spreman za zavarivanje. 5.2.2 Opte o zavarivanju u atmosferi zatitnog gasa</p> <p>Prvenstvena oblast primene je u radionicama, univerzalno primenljiv kako kod tankih limova, a takoe je pogodan za zavarivanje debljih materijala. to aparat ima vie stepena zavarivanja, to bolje moe da radi sa limovima. Potreban pribor: Meavina gasa Co 2/Argon, ica za zavarivanje, zatitni vizir, reduktor pritiska. Pogodan je i za aluminijum i VA-plemenit elik uz primenu odgovarajueg gasa i ice. (ist Argon/VAica/aluminijum-ica), potenciometar.</p> <p>66.1</p> <p>RukovanjeMIG 155/6W 1. Podeavanje stepena zavarivanja 2. Podeavanje brzine pomaka ice 3. Prikljuak za paket creva 4. Prikljuak tipaljke za masu 5. Utika za mreni prikljuak 6. Kontrolna lampica termika zatita 7. Kontrolna lampica rad</p> <p>Sl. 21</p> <p>6.2 </p> <p>Bezbednosna uputstva za ru...</p>