Zawody elektryczno-elektroniczne

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 • Zaw

  ody

  elek

  trycz

  no-e

  lekt

  roni

  czne

  . O c

  o ch

  odzi

  ?

  2

  Po co Ci ta e-gazetka?

  Czym mam zaj si w przyszoci? Jak ma

  m wybra szko?

  Ktry z zawodw jest ciekawy? Czym kiero

  wa si, szukajc

  pomysu na siebie i dla siebie? Itd., itp.

  Natok pyta dotyczcych wyboru przysze

  j szkoy lub zawodu

  jest czym naturalnym. Odpowied moesz

  znale samodziel-

  nie albo przy pomocy tej e-gazetki.

  Czy ju udao Ci si odnale odpowied n

  a pytanie, ktre poja-

  wio si w tytule? Jeli tak, to super. A jeli n

  ie, to moesz liczy

  na podpowied.

  Ta gazetka jest po to, by:

  zachci Ci do poszukiwania pomysw

  na siebie, na swoj

  karier (naprawd),

  podzieli si z Tob informacjami o zaw

  odach (nie martw

  si, nie o wszystkich),

  zaprosi Ci do korzystania z rnych p

  omocy w planowa-

  niu kariery,

  pokaza Ci rne cieki dojcia do zawo

  du. Pamitaj, e zawd

  moesz zdoby nie tylko w technikum czy za

  sadniczej szkole

  zawodowej, ale take na kwalifikacyjnych kur

  sach zawodo-

  wych. Na kurs moe pj kada osoba doro

  sa, ktra ma uko-

  czone gimnazjum. Natomiast dla osb doros

  ych, ktre uczyy

  si dwa lata w danym zawodzie lub dwa lata

  w nim pracoway,

  moliwoci zdobycia kwalifikacji zawodow

  ych s eksterni-

  styczne egzaminy zawodowe. Ale o karierze

  edukacyjnej dalej.

  Gazetka jest dla Ciebie. Moesz j poleci i

  nnym! Komu? Ko-

  legom, koleankom, rodzicom, nauczycielo

  m i tym, o ktrych

  mylisz, e im si przyda. Moecie mie prz

  ecie jeszcze jeden

  wsplny temat. Miej lektury!

  A co w numerze e-gazetki?Oczywicie, wietne info w piguce: Informacje o zawodach zwizanych z:

  elektryk i energetyk informatyk i telekomunikacj

  elektronik i mechatronik

  Quizy, psychozabawy, ciekawostki Wywiady Doradca radzi Co na zakoczenie

  Polecamy Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

  Dlaczego? Bo moesz: mie dostp do krtkich opisw 193 zawodw. znale odpowied na pytanie: Kim mog by? dowiedzie si, w jakich typach szk wystpuje

  interesujcy Ci zawd. znale go w prosty sposb w internecie,

  a dokadnie na www.koweziu.edu.pl.

  Zajrzyj, bo warto!

  Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

  Dorota ObidniakAgnieszka PfeifferMaria Suliga

  Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej

  Warszawa 2013

  Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

 • Zawody elektryczno-elektroniczne. O co chodzi?

  3

  Spis treci

  Po co ta e-gazetka? 2Zawody elektryczno-elektroniczne 4-5Quiz, psychozabawa, ciekawostki 6Zawody zwizane z elektryk i energetyk 7Zawd: elektryk 8Zawd: technik elektroenergetyk transportu szynowego 9Quiz, psychozabawa, ciekawostki 10Zawody zwizane z informatyk i telekomunikacj 11Zawd: teleinformatyk 12Zawd: technik telekomunikacji 13Quiz, psychozabawa, ciekawostki 14Zawody zwizane z elektronik i mechatronik 15Zawd: monter mechatronik 16Zawd: technik awionik 17Posmakuj zawd i wywiady 18-19Doradca radzi 20-21Na zakoczenie 22Godne polecenia 23

  Czy zawd elektryk to co dla Ciebie? Sprawd na stronie 6.

  Co wiesz o wybranych zawodach? Zajrzyj na strony 7, 11, 15.

  Doradca radzi Jeli chcesz wiedzie, wjakich sprawach, to zajrzyj na strony 20-21.

 • Zaw

  ody

  elek

  trycz

  no-e

  lekt

  roni

  czne

  . O c

  o ch

  odzi

  ?

  4

  Lektura proponowanych artykuw pozwoli pozna zawody tworzce obszar E, nazwany obszarem elek-tryczno-elektronicznym.

  Dlaczego t grup zawodw oznaczono liter E? atwo si domyli 4 literki E w trzech wyrazach: obszar elek-tryczno-elektroniczny.

  Zgodnie z klasyfikacj zawodw szkolnictwa zawodowe-go wskazano obszary ksztacenia, do ktrych przypisane s poszczeglne zawody. Obszary ksztacenia obejmu-j zawody pogrupowane pod wzgldem wsplnych efektw ksztacenia wymaganych do realizacji zada zawodowych.

  Jeli lubisz matematyk i fizyk lub dopiero zamierzasz si nimi pasjonowa interesuj Ci duo bardziej ni jzyk polski czy biologia, pomyl o jednym z zawodw z obszaru elektryczno-elektronicznego. W tym obszarze ksztacenia poza matematyczno-fizycznymi zaintereso-waniami istotne s te zdolnoci manualne, dokadno i skrupulatno. Obszar ten obejmuje 17 zawodw i a 27 kwalifikacji, czyli wikszo zawodw z tego obszaru ma wicej ni jedn kwalifikacj. A dokadnie w obszarze jest: 5 zawodw z 1 kwalifikacj, 7 zawodw z 2 kwalifi-kacjami i 5 zawodw z 3 kwalifikacjami.

  Od roku szkolnego 2012/2013 w zawodach szkolnictwa zawodowego wydzielono kwalifikacje, czyli zestawy

  wiedzy i umiejtnoci, po nabyciu ktrych mona realizowa okrelone zadania i wykonywa okrelone czynnoci. Na kady zawd skada si co najmniej 1, a najwyej 3 kwalifikacje zalenie od tego, jak zrni-cowane s zadania i czynnoci w tym zawodzie. Kad z kwalifikacji wyrnionych w zawodzie trzeba potwier-dzi przez zdanie egzaminu zawodowego, po ktrym otrzymuje si wiadectwo potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie. Aby zdoby zawd potwierdzony dyplo-mem, absolwent musi mie zdane wszystkie egzaminy z kwalifikacji, innymi sowy mie uzyskane wszystkie kwalifikacje, z ktrych skada si ten zawd i dodat-kowo otrzyma wiadectwo ukoczenia zasadniczej szkoy zawodowej lub technikum.

  W przypadku niektrych zawodw ta sama kwali-fikacja moe stanowi baz do zdobycia innych zawodw. W obszarze elektryczno-elektronicznym kwalifikacja nazwana Monta i konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych jest jedn z kwalifikacji a w trzech zawodach: elektryk, technik elektryk i elek-tromechanik.

  Zawody z obszaru elektryczno-elektronicznego pogru-powano pod wzgldem wsplnych lub zblionych kwa-lifikacji wymaganych do realizacji zada zawodowych w obrbie danego zawodu.

  Zawody elektryczno-elektroniczne

  I grupa: Zawody elektryczno-energetyczn

  e

  Na pewno kady z Was zgodzi si ze stwierd

  zeniem, e energia elektryczna jest bardzo

  potrzebna i uyteczna.

  Dziki niej w naszych do-

  mach jest jasno i ciepo,

  dziaaj urzdzenia, takie

  jak lodwka, pralka czy

  telewizor. Dziki energii

  elektrycznej pracuj wiel-

  kie silniki w fabrykach

  imae urzdzenia wnie-

  duych firmach.

 • Zawody elektryczno-elektroniczne. O co chodzi?

  5

  II grupa: Zawody informatyczno-telekomunikacyjneTelekomunikacja to transmisja wszelkiego rodzaju informacji na odlego. Transmi-sja w telekomunikacji moe si odbywa za pomoc przewodw, fal radiowych bd optycznych czy innych rodkw wykorzystujcych energi elektromagnetyczn. Infor-matyka najoglniej zajmuje si przetwarzaniem informacji, a wszystkim nam kojarzy si z komputerem. Obecnie telekomunikacja w duym stopniu jest uzaleniona od rozwiza informatycznych.

  Zawody przyporzdkowane do grupy informatyczno-te-lekomunikacyjnej to: tech-nik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, monter sieci i urzdze teleko-munikacyjnych, technik telekomunikacji.

  III grupa: Zawody elektroniczno-mechatro

  niczne

  W kadym domu i przedsibiorstwie znajdu

  j si urzdzenia nazywane potocznie elek

  troni-

  k typu radia, telewizory, komputery, ale e

  lektronika to rwnie dzia nauki i techniki

  zajmu-

  jcy si no wanie, czym? Ruchem elekt

  ronw? Ukadami scalonymi? Pprzewodn

  ikami?

  Mikroprocesorami? A jeli dodamy elektron

  ik do mechaniki, to otrzymamy mechatron

  ik,

  czyli nauk o tym, jak poczy

  rozwizania elektroniczne i mecha-

  niczne w celu osignicia jak naj-

  lepszych rozwiza technicznych.

  Zawody przyporzdkowane do

  grupy elektroniczno-mechatronicz-

  nej to: monter-elektronik, monter

  mechatronik, technik elektronik,

  technik mechatronik, technik

  awionik, technik elektroniki iin-

  formatyki medycznej.

 • Zaw

  ody

  elek

  trycz

  no-e

  lekt

  roni

  czne

  . O c

  o ch

  odzi

  ?

  6

  PsychozabawaCzy zawd: elektryk jes

  t dla Ciebie?

  ElektrykTak Nie

  1. Czy lubisz fizyk?

  2. Czy dokadno to Twoja mocna strona?

  3. Czy lubisz pracowa samodzielnie?

  4. Czy jeste osob odpowiedzialn?

  5. Czy lubisz wykonywa czynnoci powtarz

  ajce si?

  6. Czy mgby wykonywa prac w otwar

  tym terenie?

  7. Czy lubisz postpowa zgodnie z instruk

  cj?

  8. Czy lubisz majsterkowa?

  9. Czy mgby wykonywa prace na wyso

  kociach?

  10. Czy chciaby w swojej pracy mie do cz

  ynienia z maszynami i urzdzeniami

  elektrycznymi?

  Obliczanie wynikw

  Za kad odpowied TAK otrzymujesz 1 pu

  nkt. Podlicz zdobyte punkty i dowiedz si, c

  zy jest to

  zawd dla Ciebie.

  Punktacja 7-10

  Twoje predyspozycje wskazuj na to, e jest to z

  awd, ktry moesz wzi pod uwag w swoic

  h wyborach.

  Punktacja 6-4

  Moesz rozwaa ten wybr, ale zastanw

  si by moe istniej zawody lepiej dopa

  sowane do

  Twoich zdolnoci i predyspozycji.

  Punktacja 3-0

  Popracuj nad swoimi umiejtnociami lub

  porozmawiaj z doradc

  zawodowym o tym, w ktrym zawodzie czu

  by si najlepiej.

  Pamitaj, to tylko psychozabawa!

  Zawody elektryczno-energetyczne

  Quiz

  Odpowiedz na pytania.

  1. Czy elektromechanik moe prowadzi w

  asn firm?

  2. Czy odpowiedzialno za ludzi jest wa

  na w pracy elektryka?

  3. Czy moe si zdarzy, e elektryk bdzi

  e musia pracowa w

  niedziel, wita?

  4. Czy