Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP - Katedra i Zakład ... ?· D. płuca. E. jelita grubego. ... Najczęstszym…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Mgr Anna Kukielczak </p> <p>(przy wsppracy z dr hab. M. Kowalsk) </p> <p>WLK SUM </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 29. (1) W zakresie profilaktyki kardiologicznej regularna aktywno fizyczna wykazuje korzystny efekt zmniejszajcy ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez obnienie masy ciaa, cinienia ttniczego i zmniejszenie insulinoopornoci. </p> <p> (2) W prewencji wtrnej u osb po zawale minia sercowego wiczenia fizyczne s przeciwwskazane bez wzgldu na poziom intensywnoci. </p> <p>A. twierdzenie 1 prawdziwe, 2 faszywe. </p> <p>B. twierdzenie 1 faszywe, 2 prawdziwe. </p> <p>C. oba twierdzenia prawdziwe. </p> <p>D. oba twierdzenia faszywe. </p> <p>E. twierdzenie 2 wyklucza twierdzenie 1. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 29. (1) W zakresie profilaktyki kardiologicznej regularna aktywno fizyczna wykazuje korzystny efekt zmniejszajcy ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez obnienie masy ciaa, cinienia ttniczego i zmniejszenie insulinoopornoci. </p> <p> (2) W prewencji wtrnej u osb po zawale minia sercowego wiczenia fizyczne s przeciwwskazane bez wzgldu na poziom intensywnoci. </p> <p>A. twierdzenie 1 prawdziwe, 2 faszywe. </p> <p>B. twierdzenie 1 faszywe, 2 prawdziwe. </p> <p>C. oba twierdzenia prawdziwe. </p> <p>D. oba twierdzenia faszywe. </p> <p>E. twierdzenie 2 wyklucza twierdzenie 1. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP Nr 56. Zgodnie z obowizujcym obecnie Programem Szczepie </p> <p>Ochronnych uodpornienie przeciwko grulicy przeprowadza si obowizkowo: </p> <p>1) w cigu 24 godzin po urodzeniu; </p> <p>2) po osigniciu przez noworodka urodzonego przedwczenie masy ciaa 2000g; </p> <p>3) przed wypisaniem dziecka z oddziau noworodkowego; </p> <p>4) po urodzeniu jednoczenie z pierwsz dawk szczepionki przeciwko wzw B; </p> <p>5) u studentw 1. roku kierunkw medycznych, w przypadku ujemnego wyniku testu prby tuberkulinowej. </p> <p>Prawidowa odpowied to: </p> <p>A. 1,2,3. B. 1,2,3,4. C. wszystkie wymienione. D. 1,3. E. 2,3,4. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP Nr 56. Zgodnie z obowizujcym obecnie Programem Szczepie </p> <p>Ochronnych uodpornienie przeciwko grulicy przeprowadza si obowizkowo: </p> <p>1) w cigu 24 godzin po urodzeniu; </p> <p>2) po osigniciu przez noworodka urodzonego przedwczenie masy ciaa 2000g; </p> <p>3) przed wypisaniem dziecka z oddziau noworodkowego; </p> <p>4) po urodzeniu jednoczenie z pierwsz dawk szczepionki przeciwko wzw B; </p> <p>5) u studentw 1. roku kierunkw medycznych, w przypadku ujemnego wyniku testu prby tuberkulinowej. </p> <p>Prawidowa odpowied to: </p> <p>A. 1,2,3. B. 1,2,3,4. C. wszystkie wymienione. D. 1,3. E. 2,3,4. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 83. Najczstszym nowotworem zoliwym w skali caego wiata jest rak: </p> <p>A. gruczou piersiowego. </p> <p>B. odka. </p> <p>C. szyjki macicy. </p> <p>D. puca. </p> <p>E. jelita grubego. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 83. Najczstszym nowotworem zoliwym w skali caego wiata jest rak: </p> <p>A. gruczou piersiowego. </p> <p>B. odka. </p> <p>C. szyjki macicy. </p> <p>D. puca. </p> <p>E. jelita grubego. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 126. Do obowizkowych szczepie ochronnych w pierwszych 12-tu miesicach ycia, nie naley szczepienie przeciwko: </p> <p>A. grulicy </p> <p>B. odrze </p> <p>C. tcowi </p> <p>D. krztucowi </p> <p>E. bonicy </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 126. Do obowizkowych szczepie ochronnych w pierwszych 12-tu miesicach ycia, nie naley szczepienie przeciwko: </p> <p>A. grulicy </p> <p>B. odrze </p> <p>C. tcowi </p> <p>D. krztucowi </p> <p>E. bonicy </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 129. Do profilaktyki trzeciorzdowej nale dziaania: 1. zmniejszenie ryzyka wystpienia choroby; 2. zapobiegania wystpieniu choroby; 3. badania przesiewowe; 4. zapobieganie powikaniom choroby; 5. zapobieganie zgonom z powodu choroby. Prawidowa odpowied to: A. 1,2. B. 2,4,5. C. 4,5. D. 1,3. E. 3,4. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 129. Do profilaktyki trzeciorzdowej nale dziaania: 1. zmniejszenie ryzyka wystpienia choroby; 2. zapobiegania wystpieniu choroby; 3. badania przesiewowe; 4. zapobieganie powikaniom choroby; 5. zapobieganie zgonom z powodu choroby. Prawidowa odpowied to: A. 1,2. B. 2,4,5. C. 4,5. D. 1,3. E. 3,4. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 133. Wedug WHO badanie w kierunku cukrzycy naley wykona raz w roku u osb: </p> <p>A. Z nadwag i otyoci </p> <p>B. Z zespoem policystycznych jajnikw </p> <p>C. Z dyslipidemi </p> <p>D. Z chorobami ukadu sercowo-naczyniowego </p> <p>E. We wszystkich wymienionych przypadkach </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 133. Wedug WHO badanie w kierunku cukrzycy naley wykona raz w roku u osb: </p> <p>A. Z nadwag i otyoci </p> <p>B. Z zespoem policystycznych jajnikw </p> <p>C. Z dyslipidemi </p> <p>D. Z chorobami ukadu sercowo-naczyniowego </p> <p>E. We wszystkich wymienionych przypadkach </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 177. Zgodnie z Konstytucj obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej przysuguje rwny dostp do: </p> <p>A. ochrony zdrowia. </p> <p>B. leczenia eksperymentalnego. </p> <p>C. wiadcze opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych. </p> <p>D. kultury fizycznej. </p> <p>E. bezpatnego leczenia. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 177. Zgodnie z Konstytucj obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej przysuguje rwny dostp do: </p> <p>A. ochrony zdrowia. </p> <p>B. leczenia eksperymentalnego. </p> <p>C. wiadcze opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych. </p> <p>D. kultury fizycznej. </p> <p>E. bezpatnego leczenia. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 179. Jaki dokument okrela zadania, zasady dziaania i organizacj izb lekarskich oraz prawa i obowizki ich czonkw? </p> <p>A. Deklaracja o samorzdzie lekarskim. </p> <p>B. Ustawa o izbach lekarskich. </p> <p>C. Rozporzdzenie o Izbach Lekarskich. </p> <p>D. Konstytucja RP. </p> <p>E. Ustawa o zwizkach zawodowych. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 179. Jaki dokument okrela zadania, zasady dziaania i organizacj izb lekarskich oraz prawa i obowizki ich czonkw? </p> <p>A. Deklaracja o samorzdzie lekarskim. </p> <p>B. Ustawa o izbach lekarskich. </p> <p>C. Rozporzdzenie o Izbach Lekarskich. </p> <p>D. Konstytucja RP. </p> <p>E. Ustawa o zwizkach zawodowych. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 180. Kodeks Etyki Lekarskiej jest dokumentem: </p> <p>A. opracowanym i wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. </p> <p>B. midzynarodowym, przetumaczonym i dostosowanym do potrzeb krajowych. </p> <p>C. uchwalonym przez Naczeln Rad Lekarsk. </p> <p>D. uchwalonym przez Krajowy Zjazd Lekarzy. </p> <p>E. opracowanym przez rodowisko lekarskie i wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 180. Kodeks Etyki Lekarskiej jest dokumentem: </p> <p>A. opracowanym i wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. </p> <p>B. midzynarodowym, przetumaczonym i dostosowanym do potrzeb krajowych. </p> <p>C. uchwalonym przez Naczeln Rad Lekarsk. </p> <p>D. uchwalonym przez Krajowy Zjazd Lekarzy. </p> <p>E. opracowanym przez rodowisko lekarskie i wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 182. Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera zapis dotyczcy niezalenej komisji etycznej oceniajcej projekty eksperymentu medycznego na czowieku? </p> <p>A. jest to problem prawny, nie etyczny. B. nie zawiera. C. zaleca, aby stosowna Komisja bya sterowana przez </p> <p>samorzd Lekarski. D. zawiera. E. Kodeks powouje si tu na stosowne </p> <p>rozporzdzenie Min. Zdrowia. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 182. Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera zapis dotyczcy niezalenej komisji etycznej oceniajcej projekty eksperymentu medycznego na czowieku? </p> <p>A. jest to problem prawny, nie etyczny. B. nie zawiera. C. zaleca, aby stosowna Komisja bya sterowana przez </p> <p>samorzd Lekarski. D. zawiera. E. Kodeks powouje si tu na stosowne </p> <p>rozporzdzenie Min. Zdrowia. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 184. Czy w eksperymentach medycznych przeprowadzanych w Polsce obowizuje Deklaracja Helsiska oraz zasady GCP? </p> <p>A. tylko Deklaracja Helsiska. </p> <p>B. tylko w szczeglnych przypadkach. </p> <p>C. tylko GCP. </p> <p>D. tak. </p> <p>E. nie. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 184. Czy w eksperymentach medycznych przeprowadzanych w Polsce obowizuje Deklaracja Helsiska oraz zasady GCP? </p> <p>A. tylko Deklaracja Helsiska. </p> <p>B. tylko w szczeglnych przypadkach. </p> <p>C. tylko GCP. </p> <p>D. tak. </p> <p>E. nie. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 186. Chorobami zawodowymi s choroby wymienione w wykazie chorb zawodowych, ktre zostay spowodowane dziaaniem czynnikw szkodliwych dla zdrowia wystpujcych w rodowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. W rozporzdzeniu Rady Ministrw dotyczcym chorb zawodowych nie figuruje: </p> <p>A. pylica puc. B. astma oskrzelowa. C. alergiczny nieyt nosa. D. zawa minia sercowego. E. zesp wibracyjny. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 186. Chorobami zawodowymi s choroby wymienione w wykazie chorb zawodowych, ktre zostay spowodowane dziaaniem czynnikw szkodliwych dla zdrowia wystpujcych w rodowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. W rozporzdzeniu Rady Ministrw dotyczcym chorb zawodowych nie figuruje: </p> <p>A. pylica puc. B. astma oskrzelowa. C. alergiczny nieyt nosa. D. zawa minia sercowego. E. zesp wibracyjny. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 189. Decyzj stwierdzajc chorob zawodow po przeprowadzeniu postpowania wyjaniajcego wydaje: </p> <p>A. lekarz medycyny pracy. </p> <p>B. Instytut Medycyny Pracy. </p> <p>C. Centralny Instytut Ochrony Pracy. </p> <p>D. organ Pastwowej Inspekcji Sanitarnej. </p> <p>E. Zakad Ubezpiecze Spoecznych. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 189. Decyzj stwierdzajc chorob zawodow po przeprowadzeniu postpowania wyjaniajcego wydaje: </p> <p>A. lekarz medycyny pracy. </p> <p>B. Instytut Medycyny Pracy. </p> <p>C. Centralny Instytut Ochrony Pracy. </p> <p>D. organ Pastwowej Inspekcji Sanitarnej. </p> <p>E. Zakad Ubezpiecze Spoecznych. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Negatywne mierniki zdrowia to: 1) zapadalno; 2) przecitne dalsze trwanie ycia; 3) chorobowo; 4) umieralno niemowlt; 5) wspczynnik podnoci. Prawidowa odpowied to: A. 1,3,4. B. 1,2,3. C. 1,3,5. D. 2,4,5. E. 1,2,5. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Negatywne mierniki zdrowia to: 1) zapadalno; 2) przecitne dalsze trwanie ycia; 3) chorobowo; 4) umieralno niemowlt; 5) wspczynnik podnoci. Prawidowa odpowied to: A. 1,3,4. B. 1,2,3. C. 1,3,5. D. 2,4,5. E. 1,2,5. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP Nr 193. Ktre stwierdzenia/lub stwierdzenia dotyczce najwaniejszych </p> <p>przyczyn umieralnoci w Polsce obecnie i w okresie ostatnich dwudziestu lat jest/lub s faszywe? </p> <p>1) w analizowanym okresie czasu nie nastpiy istotne zmiany oglnej liczby zgonw; </p> <p>2) w analizowanym okresie czasu zmniejszay si w sposb znaczcy wskanik umieralnoci niemowlt; </p> <p>3) spadek wskanikw umieralnoci z powodu chorb nowotworowych by znacznie wikszy, ni z powodu chorb serca i naczy; </p> <p>4) najwaniejsz przyczyn korzystnej redukcji oglnej liczby zgonw w Polsce by znaczny spadek liczby zgonw z powodu wypadkw komunikacyjnych i urazw; </p> <p>5) najwaniejsz przyczyn redukcji oglnej liczby zgonw by wyrany spadek liczby zgonw z powodu chorb serca i naczy. </p> <p> Prawidowa odpowied to: </p> <p>A. wszystkie s faszywe. B. 1,3. C. 1,3,4. D. tylko 1. E. 2,3,4,5. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP Nr 193. Ktre stwierdzenia/lub stwierdzenia dotyczce najwaniejszych </p> <p>przyczyn umieralnoci w Polsce obecnie i w okresie ostatnich dwudziestu lat jest/lub s faszywe? </p> <p>1) w analizowanym okresie czasu nie nastpiy istotne zmiany oglnej liczby zgonw; </p> <p>2) w analizowanym okresie czasu zmniejszay si w sposb znaczcy wskanik umieralnoci niemowlt; </p> <p>3) spadek wskanikw umieralnoci z powodu chorb nowotworowych by znacznie wikszy, ni z powodu chorb serca i naczy; </p> <p>4) najwaniejsz przyczyn korzystnej redukcji oglnej liczby zgonw w Polsce by znaczny spadek liczby zgonw z powodu wypadkw komunikacyjnych i urazw; </p> <p>5) najwaniejsz przyczyn redukcji oglnej liczby zgonw by wyrany spadek liczby zgonw z powodu chorb serca i naczy. </p> <p> Prawidowa odpowied to: </p> <p>A. wszystkie s faszywe. B. 1,3. C. 1,3,4. D. tylko 1. E. 2,3,4,5. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Do pozytywnych miernikw stanu zdrowia nie naley: </p> <p>A. wspczynnik przyrostu naturalnego. </p> <p>B. rednia dugo ycia. </p> <p>C. podno kobiet. </p> <p>D. wspczynnik umieralnoci niemowlt. </p> <p>E. wspczynnik rodnoci kobiet. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Do pozytywnych miernikw stanu zdrowia nie naley: </p> <p>A. wspczynnik przyrostu naturalnego. </p> <p>B. rednia dugo ycia. </p> <p>C. podno kobiet. </p> <p>D. wspczynnik umieralnoci niemowlt. </p> <p>E. wspczynnik rodnoci kobiet. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Dziaania w zakresie profilaktyki drugiej fazy obejmuj: 1. czynne poradnictwo; 2. dyspanseryzacj; 3. szczepienia ochronne; 4. bilanse zdrowia; 5. profilaktyk przeciwnowotworow; 6. nadzr epidemiologiczny nad produkcj ywnoci. Prawidowa odpowied to: A. 1,3. B. 2,3,4. C. 4,5,6. D. 2,3,5,6. E. 1,2,4,5. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Dziaania w zakresie profilaktyki drugiej fazy obejmuj: 1. czynne poradnictwo; 2. dyspanseryzacj; 3. szczepienia ochronne; 4. bilanse zdrowia; 5. profilaktyk przeciwnowotworow; 6. nadzr epidemiologiczny nad produkcj ywnoci. Prawidowa odpowied to: A. 1,3. B. 2,3,4. C. 4,5,6. D. 2,3,5,6. E. 1,2,4,5. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Do procesw przemian globalnych majcych wpyw na zdrowie naley zaliczy: </p> <p>1. przemiany demograficzne; 2. sytuacj ekonomiczn; 3. rozwj ekonomiczny; 4. rozwj technologiczny; 5. rosnc sfer ubstwa; 6. stare i nowe choroby i zagroenia zdrowotne; 7. wzrost katastrof i konfliktw wywoanych przez ludzi. </p> <p> Prawidowa odpowied to: A. 1,2,6. B. 2,3,4,7. C. 1,3,5,6. D. 2,5,6,7. E. wszystkie wymienione. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Do procesw przemian globalnych majcych wpyw na zdrowie naley zaliczy: </p> <p>1. przemiany demograficzne; 2. sytuacj ekonomiczn; 3. rozwj ekonomiczny; 4. rozwj technologiczny; 5. rosnc sfer ubstwa; 6. stare i nowe choroby i zagroenia zdrowotne; 7. wzrost katastrof i konfliktw wywoanych przez ludzi. </p> <p> Prawidowa odpowied to: A. 1,2,6. B. 2,3,4,7. C. 1,3,5,6. D. 2,5,6,7. E. wszystkie wymienione. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Koncepcja pl zdrowia M. Lalonda do czynnikw wpywajcych na zdrowie nie zalicza: </p> <p>A. czynnikw genetycznych. </p> <p>B. czynnikw psychologicznych. </p> <p>C. czynnikw rodowiskowych. </p> <p>D. zachowa zdrowotnych. </p> <p>E. systemu opieki zdrowotnej. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Koncepcja p zdrowia M. Lalonda do czynnikw wpywajcych na zdrowie nie zalicza: </p> <p>A. czynnikw genetycznych. </p> <p>B. czynnikw psychologicznych. </p> <p>C. czynnikw rodowiskowych. </p> <p>D. zachowa zdrowotnych. </p> <p>E. systemu opieki zdrowotnej. </p> <p>Zdrowie Publiczne w pytaniach LEP </p> <p>Nr 193. Do podstawowych zada zdrowia publicznego nie naley: </p> <p>A. Zapobieganie chorobom zakanym i niezakanym o znaczeniu spoecznym. </p> <p>B. Zapewnienie powszechnego i rwnego dostpu do opieki medycznej. </p> <p>C. Monitorowanie stanu zdrowia populacji. </p> <p>D. Indywidualne leczenie p...</p>