ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIU FINALISTĄ KONKURSU „DRUGIE ŻYCIE ... ?· Gerhard Kist…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

CZERWIECNr 5 (62)/2013 Magazyn samorzdowy

ZESP SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZBIUFINALIST KONKURSU

DRUGIE YCIE ELEKTROMIECI

ZESP SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZBIUFINALIST KONKURSU

DRUGIE YCIE ELEKTROMIECI

7 czerwca br. druyna Eco-Flash z Zespou Szkolno Przedszkolnego w Jastrzbiu wzia udziaw Uroczystej Gali dla Laureatw Oglnopolskiego Konkursu Drugie ycie elektromieci. Uroczysto bya ukoronowaniem procznej pracy w ramach dziaa konkursowych, prowadzonych w okresie od 10.11. 2012 r. do 30.04. 2013 r.

cig dalszy str. 4

2

Wydawca: Urzd Miejski w Namysowie,46-100 Namysw, ul. Dubois 3.Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska; Kontakt: Urzd Miejski w Namysowie,tel. 77 41-90-344, fax 77 41-00-334,e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.euRedakcja nie ponosi odpowiedzialnoci zatre ogosze i reklam. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrtw w materiaach niezamwionych i zmian w ich tytuach.Druk: Przedsibiorstwo PoligraficzneSOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12, 46-100 Namysw, tel: 77 4105 529,e-mail: sol-druk@tlen.pl.Nakad: 7500 egzemplarzy.

25 maja br. Burmistrz Namysowa goci rodzin nieyjcego ju Gerharda Kista Niemca, ktry w 1943r. uratowa ycie Polakowi, p r a c u j c e m u w w c z a s przymusowo w woczyskiej roszarni lnu.

Jan Krawczyk syn ocalaego 70 lat temu Antoniego Krawczyka, o caym zdarzeniu dowiedzia si dopiero przy ou mierci ojca. Pan Antonii wspomnia wwczas czasy wojny, przymusow prac jego i ony Zofii w woczyskiej fabryce lnu oraz pamitny dzie 1943 roku, w ktrym opuci na chwil stanowisko pracy i prbowa dotrze do p o z o s t a w i o n e g o w b a r a k u , omiomiesicznego syna. Opowiedzia take, jak zosta wwczas zapany przez stranika i

dotkliwie pobity. Stranik kaza mu klkn i przyoy mu pistolet do skroni. Polakowi ycie uratowa kierownik fabryki, ktry kaza stranikowi odoy bro i odej. Gerhard Kist ocali panu Antoniemu ycie, a take dziki przeniesieniu go w inne miejsce pracy, da moliwo sprawowania lepszej opieki nad synem.

cig dalszy str. 3

W programie MMAster, emitowanym przez stacj telewizyjn TVN, majcym charakter konkursu dla sympatykw i amatorw sportw walki, bierze udzia mieszkaniec Namysowa Grzegorz Szulakowski. Umiejtnoci uczestnikw programu oceniaj: Joanna Jdrzejczyk - najbardziej utytuowana Polka w sportach walki z aktualnie walczcych, wielokrotna Mistrzyni Polski, Europy i wiata w Muay Thay oraz Piotr Strus - Mistrz Polski w Muay Thai i

k ickboxingu. Jako pierwszy polak zdoby P u c h a r w i a t a w Sanda. Jest rwnie wicemistrzem wiata i E u r o p y w t e j dyscyplinie. Z m a g a n i a N a m y s o w i a n i n a m o n a l e d z i w kad sobot o godz. 17.30 na kanale TVN Turbo.

JG

W IMI WSPLNEJ HISTORII

CZERWIEC 2013CZERWIEC 2013

28 maja br. w Pastwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu odbya si uroczysta gala, podsumowujca jubileuszow, 10. edycj Opolskiej Nagrody Jakoci.

Nagrody O N J przyznawane s przedsibiorstwom, ktre odniosy sukces rynkowy, ciesz si dobr opini wrd klientw, pracownikw, kontrahentw oraz charakteryzuj si wysok jakoci pracy. W tym roku do grona stu nagrodzonych do tej pory firm, doczyo kolejnych szesnacie. Wrd nich znalazy si firmy z Gminy Namysw: Jedynak Babywelt Namys w , k t ra zdoby a t r zec ie wyrnienie oraz PPHU Agroplon" Magorzata Woczaska z Guszyny szste wyrnienie. Tego wspan ia ego os ign ic ia pogratulowa podczas uroczytoci osobicie Zastpca Burmistrza Namysowa Andrzej Galla.

JG

NAMYSOWSKIE FIRMYNAGRODZONE

W 10. EDYCJI OPOLSKIEJNAGRODY JAKOCI

NAMYSOWSKI MMAster

fot. TVN/Piotr Mizerski

fot. TVN/Piotr Mizerski

MIEJSCE NA TWOJREKLAM

ZADZWO 774190344

3

CZERWIEC 2013CZERWIEC 2013

fot. K

PP

Nam

ys

w

cig dalszy ze str. 2 Przed mierci pan Antoni poprosi syna, by odszuka rodzin Kistw i jego imieniu podzikowa im za ocalenie. Jan Krawczyk dooy wszelkich stara, by speni ostatni wol ojca. Szuka pomocy w rnych instytucjach a w kocu zwrci si do NTO z prob o nagonienie historii. Wwczas spraw zainteresowa si Burmistrz Woczyna oraz woczyski historyk Jerzy Kuras, ktry to sporzdzi list osb o nazwisku Kist, zamieszkaych na okrelonym terenie Niemiec. Szczliwy zbieg okolicznoci, a moe opatrzno sprawiy, e po wybraniu pierwszego numeru telefonu udao si skontaktowa z synem Gerharda Kista Clausem Peterem. Mimo ogromnego zaskoczenia, po kilku przeprowadzonych rozmowach Claus Peter Kist, zgodzi si przyjecha do domu pastwa Krawczykw. Rodzina Kistw, tj. crka, syn i synowa Gerharda skorzystali take z zaproszenia Burmistrza Namysowa i 25 maja br. mieli okazj zobaczy najbardziej urokliwe miejsca Namysowa, m.in. Ratusz, Muzeum Techniki Mynarskiej, Izb Regionaln, dworzec kolejowo autobusowy, Koci pw. w. Franciszka i w. Piotra z Alkantary oraz podziwia widok miasta ze szczytu Bramy Krakowskiej. Nie ukrywali zachwycenia wygldem miasta. Rodzinna historia nabraa midzynarodowego wymiaru. Staa si take przykadem tego, e mimo tragicznych przey Polakw i Niemcw, po latach, potrafimy nawiza dialog.

JG

Gmina Namysw cznie z 8 innymi gminami: Gmin Wilkw, wierczw, Domaszowice, Pokj, Murw, Popielw, Dobrze Wielki, ubniany oraz Starostwem Powiatowym w Namysowie przystpia do konkursu w ramach Programu Rozwj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzdu tery tor ia lnego, d ia log spo eczny oraz wsp prac z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego w ramach Mechan i zmu F inansowego Eu rope j sk i ego Obsza ru Gospodarczego 2009 2014. W ramach zoonego projektu pn. Rozwj miasta Namysowa i jego Partnerw na obszarze funkcjonalnym - Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji - poprzez budow i wzmocnienie m e c h a n i z m w k o o p e r a c j i m i d z y s a m o r z d o w e j i ponadsektorowej" planuje si opracowanie 4 strategii(1 zintegrowanej i 3 sektorowych), pod nazwami:1. Zintegrowana Strategia Rozwoju miasta Namysowa i jego Partnerw (obszaru funkcjonalnego - Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji) na lata 2015-20302. 2. Sektorowa Strategia Lokalnego Rynku Pracy i Jakoci Kapitau Ludzkiego miasta Namysowa i jego Partnerw (obszaru funkcjonalnego - Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji) na lata 2015 2020,3. Sektorowa Strategia Rozwoju Przedsibiorczoci miasta Namysowa i jego Partnerw (obszaru funkcjonalnego Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji) na lata 2015-2020, 4. Sektorowa Strategia Komunikacji Spoecznej miasta Namysowa i jego Partnerw (obszaru funkcjonalnego - Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji). W ramach projektu wykonana zostanie rwnie dokumentacja projektowa zagospodarowania terenw wok rzeki Widawy - w zakresie: budowy cieek pieszych i rowerowych, wykonania owietlenia w obrbie cieek pieszych i

rowerowych oraz drg dojazdowych, wykonania parkingw przy drogach dojazdowych, budowy mostu do ruchu pieszego przez rzek, budowy amfiteatru typu otwartego, wzmocnienia brzegw rzeki, maej architektury w obrbie terenu budowy cigw pieszo -

jezdnych i cieek rowerowych, przystani wodnej dla kajakw i rowerw wodnych,

zagospodarowanie terenu trzech wysp, budowy obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego, w bliskim

ssiedztwie zbiornika retencyjnego w Michalicach. Gwnym celem Programu jest osignicie wikszej spjnoci spoecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmw efektywnej wsppracy pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego i przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego, w celu podejmowania wsplnych decyzji dotyczcych danego obszaru i rozwizywania istotnych dla danego terenu problemw. Zgodnie z zaoeniem, e miasta i ich obszary funkcjonalne stanowi obecnie gwne rda rozwoju w regionach, obszary te wymagaj niezbdnej interwencji w powyszym zakresie. Ponadto, celem realizacji Programu jest budowanie mechanizmw wsppracy w zakresie wsplnego rozpoznawania i rozwizywania problemw o charakterze wykraczajcym poza granice jednej gminy. Gmina realizuje swoje dziaania w dziedzinie planowania spoeczno-gospodarczego i przestrzennego na swoim terenie. Z uwagi na to, e problemy spoeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczaj granice jednej jednostki samorzdu terytorialnego, dla ich rozwizywania celowa jest wsppraca jednostek samorzdu terytorialnego, organizacji pozarzdowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

JG

GMINA NAMYSW ZOYAPROJEKT NA DOFINANSOWANIE

AUTO - HANDELPIELGRZYMOWICE

SKUP AUT UYWANYCHZA GOTWK

Namysw

Wilkw

Bierutw

Pielgrzymowice 14b

dojazd do klienta gratis!

ZADZWO!

tel. 531 420 972

rek

lam

a p

atn

are

kla

ma p

atn

a

Wyrazy wspczucia Pani Barbarze Marcinkowskiej,

z powodu mierci ma, skadaj pracownicy Urzdu

Miejskiego w Namysowie oraz Radni Rady Miejskiej.

4

CZERWIEC 2013CZERWIEC 2013

7 czerwca br. druyna Eco -Flash z Zespou Szkolno Przedszkolnego w Jastrzbiu wzia udzia w Uroczystej Gali dla Laureatw Oglnopolskiego Konkursu Drugie ycie elektromieci. Uroczysto bya ukoronowaniem procznej pracy w ramach dziaa konkursowych, prowadzonych w okresie: 10.11. 2012 r. 30.04. 2013 r. W tym czasie czonkowie druyny Eco - Flash bardzo dokadne poznal i problematyk dotyczc zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Odwiedzili punkt zbirki ZSEE Sylwo Recykling w Namysowie (nawizujc udan wspprac na cay czas trwania konkursu by to lokalny odbiorca elektromieci), sklep RTV AGD MixElektronics w Namysowie, a take Wydzia Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzdu Miejskiego w Namysowie, dziki czemu poznali i ocenili system zbirki ZSEE w Gminie Namysw. Czonkowie druyny konkursowej przeprowadzili take debat dla mieszkacw Jastrzbia z udziaem przedstawicieli Gminy