zetnice pojednike s paušaliranimi prihodi iz poljodjelstva ... za prijavu poreza na dohodak (E 1) za poduzetnike pojedince/podu - zetnice pojednike s paušaliranimi prihodi iz poljodjelstva i lozarstva za 2010

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • prilog za prijavu poreza na dohodak (E 1) za poduzetnike pojedince/podu -zet nice pojednike s paualiranimi prihodi iz poljodjelstva i lozarstva za 2010.Ako se prez poblie definicije upuuje na zakonske odredbe, se tim misli na Zakon o porezu na dohodak iz ljeta 1988. (EStG 1988)

  Uraunajte sljedee: Ov prilog neka hasnuje samo poduzetnik pojedinac/poduzetnica pojednika s paualiranimi prihodi izpoljodjelstva i lozarstva. U sluaju udjela na paualirani prihodi iz poljodjelstva i lozarstva hasnujte formular E 6c.

  Obiteljsko ime ili prezime i ime, adresa poduzea Porezni broj Team

  registarski broj rjeenja o poreznoj vridnosti

  Preminjen je nain, kako utvrditi dobitak ( 4, stavak 10) Viina prelaznoga dobitka/gubitka (gubitki u punoj viini)

  Sedmina iznosov prelaznoga gubitka tekuega ljeta i/ili nekoga prethodnoga ljeta

  Prodano ili zaprto je poduzee (jedan dio poduzea) Viina dobitka od prodaje (pred iznosom oslobodjenim poreza)/gubitka od prodaje

  Viina dobitka, ki se mora izluiti

  Predaje se pronja prema 24, stavku 6 (olakanje za zgrade u sluaju zatvaranja poduzea)

  Paualirani prihodi iz poljodjelstva i lozarstva, eventualni prelazni dobitak (sedmina iznosa prelaznoga gubitka) pakdobitak/gubitak od prodaje se tribaju preuzeti u formular E 1 u toku 5a.

  Opciju osnove prinosa kod Zavoda za socijalno osiguranje seljakov sam ishasnovao/ishasnovala da ne

  Iznosi u euri i centi

  porezna vridnost vlasnitva (i obdjelane povrine hinoga partnera/hine partnerice)

  porezna vridnost arendalnoga zemljia (ukljuivi poreznu vridnost povrin, ke su drugi prepustilina hasnovanje) i dodatki prema 40 Zakona o ocjeni (na priliku za sadogojstvo, pecijalne kulture)

  porezna vridnost zemljia danoga na arendu (ukljuivi porezne vridnosti povrin, ke su prepuanedrugim na hasnovanje) i dodatki prema 40 Zakona o ocjeni (na priliku za sadogojstvo, pecijalne kulture)

  ukupna porezna vridnost povrine, ku obdjelujem sam/sama

  puNO paualIraNI prIhODIUkupna porezna vridnost povrine, ku obdjelujem sam/sama, ne prekorauje 65.500 eurov i nisam ishanovao/ishasnovala "veliku" opciju osnove prinosa kod SVA-a seljakov za ljetopropisanja

  a) Porezna vridnost lozarske povrine, ako iznosi ve nego 11.000 eurov

  b) 30% porezne vridnosti planinske povrine

  c) Porezna vridnost vinogradarski hasnovane povrine (odbiti samo, ako vinogradarskihasnovana povrina prekorauje 60 arov)

  d) Porezna vridnost vrtljarski hasnovane povrine

  1. Mjerodavna porezna vridnost za temeljni iznos

  2. Temeljni iznos: 39% mjerodavne porezne vridnosti

  3. prihodi iz vrtljarstva prema prilogu Komb 25 (kod punoga paualiranja)Prilog Komb 25 priloite samo, ako Vas za to prosi financijski ured

  DjElOMINO paualIraNI prIhODI Ukupna porezna vridnost povrine, ku obdjelujem sam/sama prekorauje 65.500 eurov ili ishanovao/ishasnovala sam "veliku" opciju osnoveprinosa kod SVA-a seljakov za ljeto propisanja

  4. prihodi iz poljodjelstva, planinskoga gospodarstva, ribarstva i pelarstva30% prihodov (ukljuivi USt) prez prinosov prema tokam 5 do 11, ki se moraju tretirati odvojeno.

  Fin

  anzO

  nlin

  e,na

  se

  rvis

  za

  vas!

  w

  ww

  .bm

  f.gv.

  at

  E 1c Savezno ministarstvo za financije - 12/2010 (Naklada 2010) E 1c, stran 1, verzija od 26.11.2010.

  Pros

  imo

  Vas,

  da p

  otrib

  ne p

  odat

  ke is

  puni

  te n

  a slu

  ben

  om fo

  rmul

  aru.

  Ov p

  rijev

  od V

  am n

  eka s

  lui

  kot p

  omo

  .

 • 5. prihodi iz lozarstvaa) Prihodi (ukljuivi USt) po odbitku paualnih izdavanj poduzea. Valja za poduzea s lozarskom poreznom vridnou, ka prekorauje 11.000 eurov ili kodukupne porezne vridnosti, ka prekorauje 65.500 eurov ili ako je ishasnovana "velika" opcijaosnove prinosa kod SVA-a seljakov za ljeto propisanja.

  b) Prihodi iz prodajov loze (valja i za puno paualirane lozarske poduzetnike)

  6. prihodi iz vrtljarstva prema prilogu Komb 25 (kod djelominoga paualiranja) Prilog Komb 25 priloite samo, ako Vas za to prosi financijski ured

  7. prihodi iz vinogradarstva prema prilogu Komb 24 Pazite: Prilog Komb 24 priloite samo, ako Vas za to prosi financijski ured

  Imam prihode iz rastoka da ne

  8. a) Prihodi iz poljodjelskoga i lozarskoga uzgrednoga posla prema prilogu Komb 26 Prilog Komb 26 priloite samo, ako Vas za to prosi financijski ured

  b) Prihodi iz obdjelivanja i/ili predjelivanja pak iz planinske toionice prema prilogu Komb 26. Prilog Komb 26 priloite samo, ako Vas za to prosi financijski ured

  c) Prihodi iz toionice muta prema prilogu Komb 26 Prilog Komb 26 priloite samo, ako Vas za to prosi financijski ured

  9. Primljene arende(ukljuivi dobitak iz lova i ribarstva i usluge u naturalija arendatora/arendatorice)

  10. Iznosi, ki poviuju dobitak kotno prihodi iz udjelov supoduzetnitav, iz prav na uzimanje drv,stri ljanje divljine odnosno prihodi iz nepoljo djelskoga prepuanja korienja zemljia (na pri-liku skijake staze)

  11. Ostali prihodi, ke ne obuhvaa paualiranje(na priliku prodaja prav kotno kvota mlika ili kontingenat bregunde, prodaja udjelov na agrarnizajednica, prodaja ili uzimanje gospodarskih zgradov, prodaja vinogradov, sadovnikov i drugihtrajnih kulturov [na priliku kulture boinih driv, povrin energetskoga driva, hmelja] i druganepaualirana poslovanja)

  Medjuzbroj 1 iz tokov 2 do 11

  Dodatna izdavanja (prema 7 odnosno 13, stavku 2 Uredbe o paualiranju dohotkov iz poljodjelstva i lozarstva 2006)

  a) Plaene arende

  b) Plaeni ini na dug, ki se tiu poljodjelstva i lozarstva (prez najzadplaanj kapitala)

  c) Optereenja zbog starovine: Potribovani iznosi se u istoj viini pri utvrdjivanju dohotka primateljice/primatelja starovine utvrdjuju kot redovita primanja

  Pauala od 700 eurov na peronu

  ili stvarni stroki

  d) Plaeni iznosi za socijalno osiguranje Zavodu za socijalno osiguranje seljakov(dodatno 325% odmjerne svote za gruntovninu)

  e) Odbitak za izvanrednu kodu na litinji i za gubitak blaga(Samo kod punoga paualiranja)

  Zbroj dodatnih izdavanj a) do e) Medjuzbroj 2 (ali maksimalno medjuzbroj 1)

  paualirani prihodi iz poljodjelstva i lozarstva prlje nego se zame u obzir temeljni iznososlobodjen poreza prema 10 (Medjuzbroj 1 po odbitku medjuzbroja 2 - iznos ne smi biti negativan).

  po odbitku temeljnoga iznosa oslobodjenoga poreza (13% od prihodov, maksimalno 3.900 eurov)

  Odustajem od temeljnoga iznosa oslobodjenoga poreza

  paualirani prihodi iz poljodjelstva i lozarstva Ov iznos preuzeti u formular E 1 (toka 5a)

  Garantiram, da sam zapisao/zapisala podatke po svojem najboljem znanju, pravilno i potpuno u skladu s mojim dunim spoznanjem. Poznatomi je, da se kontroliraju podatki i da se katiguju krivi ili nepotpuni podatki. U sluaju da bi naknadno izvidila/izvidio, da je ova izjava netona ilinepotpuna, u to velje javiti financijskomu uredu ( 139 Savezni porezni zakon).

  Porezno zastupnitvo (ime, adresa, telefonski broj)

  Datum, potpis E 1c, stran 2, verzija od 26.11.2010.

  Pros

  imo

  Vas,

  da p

  otrib

  ne p

  odat

  ke is

  puni

  te n

  a slu

  ben

  om fo

  rmul

  aru.

  Ov p

  rijev

  od V

  am n

  eka s

  lui

  kot p

  omo

  .

 • Objanjenja

  1 Zapiite registarski broj rjeenja o poreznoj vridnosti za paualirano poduzee. Ako za paualirano poduzee (iznimno) postoji ve nego jedanregistarski broj porezne vridnosti, zapiite samo registarski broj porezne vridnosti dvora poduzea. Zgledajte se na to, da se u tom sluaju uokviru paualiranja moraju saeti sve porezne vridnosti. Paualnim utvrdjivanjem dobitka se paualno uzimaju u obzir pravni posli i postupki, kiredovito nastaju. Temelj za poljodjelsko i lozarsko paualiranje je Odredba saveznoga ministra finacijov za postavljanje prosjenih kvotov, natemelju kih se utvdjuju dobitki iz poljodjelstva i lozarstva, BGBl. II broj 258/2005 (Uredba o paualiranju dohotkov iz poljodjelstva i lozarstva2006). U vezi s poljodjelskim i lozarskim punim paualiranjem, ko polazi od porezne vridnosti ili od prosjenih kvotov ovisnih o povrina (kod vrtljarskeprodukcije za preprodavae), principijelno nisu vana stvarna nutarzimanja i izdavanja poduzea. Ali izvanredna nutarzimanja se moraju separatnoobuhvatiti (vidi toku 10 i toku 11 formulara izjave), odredjena izdavanja (na priliku plaene arende, ini na dug, ki se tiu poljodjelstva ilozarstva, optereenja zbog starovine, plaeni iznosi za socijalno osiguranje kotno izvanredne kode na litinji i gubitki blaga) se separatno moruodbiti kot izdavanja poduzea.Dijelomino paualiranje poljodjelstva i lozarstva valja kot raun primanj i izdavanj, pri kom su paualna izdavanja odbita od stvarnih primanj.Nije dopuano da je odredba paualiranja priminjena samo na neke pojedinane poslovne grane ili na pojedinane dijele poslovne djelatnosti.Ako dobrovoljno prelazite od paualnoga utvrdjivanja dobitka bilanciranju ili potpunomu raunu primanj i izdavanj, je ponovno paualiranje do -puano stoprv po peti ljeti.

  2 Puno paualiranje je paualni nain knjigovodstva (bilanciranja), djelomino pualiranje je raun primanj i izdavanj. Ako se minja puno paualiranjena djelomino paualiranje i obrnuto ili ako se minja (puni) raun primanj i izdavanj na puno paualiranje i obrnuto se ada triba odrediti prelaznidobitak ili gubitak. Prelazni gubitki se u tekuem poslovanju tribaju podiliti na sedam ljet. U ifri 9010 se biljei - sv