Zit uw organisatie op het juiste moment om tafel?

  • Published on
    24-Jan-2015

  • View
    1.065

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De presentatie die Imke Verburg hield tijdens de In voor zorg-bijeenkomst op 24-4.

Transcript

  • 1. Zit uw organisatie op hetjuiste moment aan tafel?Hoe goed zijn kleine zorgorganisatiesvoorbereid op hun deelname in nieuwebondgenootschappen in het socialedomein?

2. Programma1. Naar een lokaal bondgenootschap: Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl2. Analyse instrument voor het sociale domein: Naar een gespreksagenda3. Zit u al aan tafel? Stellingen uit het instrument4. Betekenis voor uw organisatie: Strategische keuzen 3. Vertrekpunt Gemeenten en zorgorganisaties komen lastig tot dialoog. Gemeenten zijn vooral nog met zichtzelf bezig en zijn terughoudend in hetbetrekken van het instellingen. Zorgorganisaties zijn op zoek naar een strategie om aan tafel te komen.zorgorganisaties zijn vaak nog erg bezig met hun eigen strategie en mindermet elkaar. Taakstellingen blokkeren het denken. Er is nauwelijks visie om deveranderingen te verbinden met besparingen. Er zijn veel ideen, ontwikkelingen en innovaties, maar die komen lastig bijelkaar. De tijd dringt. 4. Programma1. Naar een lokaal bondgenootschap: Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl2. Analyse instrument voor het sociale domein: Naar een gespreksagenda3. Zit u al aan tafel? Stellingen uit het instrument4. Betekenis voor uw organisatie: Strategische keuzen 5. Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl en deKanteling I5TransitieTransformatieStelselOrganisatieUitvoering 6. 6Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl en deKanteling II 7. Naar een professioneel bondgenootschapen een coalitieaanpak 8. Aanpak gemeenten en zorgorganisaties 9. A. Richting geven, ruimtebieden, resultaat afsprekenen rekenschap afleggenB. Hangt af van het vraagstuk:enkelvoudige (tame)vraagstukken versusmeervoudige (wicked)vraagstukkenC. Diversiteit vankapitaalgoederen: geld,expertise, capaciteit,netwerk, tijdRendementRollen van gemeenten en zorgorganisaties 10. Programma1. Naar een lokaal bondgenootschap: Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl2. Analyse instrument voor het sociale domein: Naar een gespreksagenda3. Zit u al aan tafel? Stellingen uit het instrument4. Betekenis voor uw organisatie: Strategische keuzen 11. Werking van het instrumentOntsloten via www.invoeringwmo.nl: Per thema worden stellingenveranderd. De stellingen gevende richting aan van deverandering. De gemeente of instelling geeftzelf door middel van een scorevan 1 (slecht) tot 5 (goed) aan ofwordt voldaan aan de stelling Dit leidt tot een (gemiddelde)totaalscore per thema. Totaalscore wordt uitgedrukt ineen spinnenweb van scores eneen persoonlijk profiel Gemiddelde score 3: goed opweg! 12. Doel van het instrumentHet transformatie analyse instrument kan voor gemeenten en zorg-, jeugd- enwelzijnsorganisaties - bijvoorbeeld dienen: om gemeente en samenwerkingspartners een spiegel voor te houden om zicht te krijgen op de eigen kracht als organisatie (eigen organisatie) om zicht te krijgen op het speelveld en de verschillende rollen daar in (lokaalbondgenootschap) om meer te sturen op onderdelen waar de gemeente of organisatie minderop scoort als basis voor een handelingsgericht advies en vervolgstappen als gespreksagenda om in gesprek te gaan binnen de organisatie en/of metsamenwerkingspartners 13. Beantwoorden van stellingen 14. Basis voor een persoonlijk profiel 15. Uitkomsten van het instrument 16. Naar een beknopt maatwerkadvies 17. Instrumenten MOVISIE Instrumenten Vilans Instrumenten De Kanteling Trajecten In Voor Zorg Verwijzingen databankenVerwijzing naar de volgende stapUitkomsten Zelfanalyse toolVerwijzing interessant traject Welzijn Nieuwe Stijl,de Kanteling en In Voor Zorg!Verwijzing interventies: Impressies van trajecten Instrumenten vangemeenten en zorg- enwelzijnsorganisaties Suggesties voor aanpaken verbindingondersteuningMogelijk op termijn: 18. Programma1. Naar een lokaal bondgenootschap: Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl2. Analyse instrument voor het sociale domein: Naar een gespreksagenda3. Zit u al aan tafel? Stellingen uit het instrument4. Betekenis voor uw organisatie: Strategische keuzen 19. De gemeenten waarmee we te makenhebben, hebben een visie 20. Mijn organisatie was betrokken bij detotstandkoming van die visie 21. Ik weet wat de gemeente van mij verwacht 22. Ik ben partner van de gemeente bij hetuitvoeren van die visie 23. Programma1. Naar een lokaal bondgenootschap: Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl2. Analyse instrument voor het sociale domein: Naar een gespreksagenda3. Zit u al aan tafel? Stellingen uit het instrument4. Betekenis voor uw organisatie: Strategische keuzen 24. Keuzen als organisatie IWat lever je niet?Wat lever je wel?ComplementariteitToegevoegde waardeAanbodVraagAndere organisatiesEigen organisatie 25. Benvloeding van de lokale agendasWatbetekentdat vooreigenorganisatie?Via gemeentenViasamenwerkingmetzorgorganisatiesVia clinten enclint-organisatiesVoorgemeentenVoorzorg-organisatiesVoorclintenLeveren van toegevoegde waardeWat kun je waarmaken? Wat kun je leveren? 26. Keuzen als organisatie II1. Kies focus Voordeel: duidelijk profiel, gemeente weetwaarvoor ze je moeten hebben Nadeel: eenzijdig, te veel versnippering overpartijen2. Vorm een consortium of alliantie Voordeel: met zorgorganisaties een totaalaanbod, complementariteit Nadeel: lastig te organiseren, onderlingeconcurrentie3. Kies de guerrilla Voordeel: laten zien wat je kan en waar jetoegevoegde waarde zit Nadeel: kan ook tot veel woede en argwaanleiden bij de gemeenten4. Wees de vertrouwde adviseur van degemeente Voordeel: voorkeursaanbieder, benutten vanelkaars expertise Nadeel: gegund krijgen, intern waarmaken5. Verbind je aan de vertrouwde adviseurvan de gemeente Voordeel: je komt binnen via iemand die alpositie heeft. Nadeel: het is geen vanzelfsprekendheid. Jepartner moet daarin ook toegevoegde waarde inzien.6. Ga onorthodoxe verbindingen aan Voordeel: innovatieve manier van binnenkomenkan aantrekkelijk zijn. Nadeel: kan ook weggezet worden als raresnuiter7. Medewerkers aan de macht Voordeel: medewerkers zijn de burgers van degemeenten. Hun stem doet er toe. Als zij jouaanprijzen, dan heb je al een streepje voor Nadeel: moeilijk stuurbaar c.q. organiseerbaar8. Clint als ambassadeur Voordeel: mond op mond reclame, via fans duidelijk profiel, gemeente weet waarvoor ze jemoeten hebben Nadeel: lastig te mobiliseren, belang van bredebetrokkenheid 27. BijlagenHand-out van deintroductie van hettransformatie analyseinstrumentHand-out van eenoverzicht van deprofielenHet instrument is in tevullen viawww.invoeringwmo.nl 28. Meer informatieAndersson Elffers Felix (AEF) is een strategisch adviesbureau voormaatschappelijke vraagstukken. Al meer dan 30 jaar leveren we strategischebijdragen aan vernieuwing van beleid, organisatie en bedrijfsvoering inverschillende sectoren, waaronder de langdurende zorg. AEF werkt voorverschillende opdrachtgevers: Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties.Adres: Postbus 85198, 3508 AD UtrechtTelefoon: 030 236 30 30Internet: www.aef.nlImke Verburg is adviseur en partner bij AEF. Zij werkt aan organisatie- ensamenwerkingsvraagstukken in verschillende sectoren, waaronder zorg en welzijn.Email: i.verburg@aef.nlTelefoon: 06 52152038