ZKP Procisceni Tekst

  • View
    12

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

DIO PRVI

DIO PRVI OPE ODREDBE Glava I. UVODNE ODREDBE lanak 1.

(1) Ovaj Zakon utvruje pravila kojima se osigurava da nitko neduan ne bude osuen, a da se poinitelju kaznenog djela izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete koje predvia zakon i na temelju zakonito provedenog postupka pred nadlenim sudom.

(2) Prije donoenja pravomone presude okrivljenik moe biti ogranien u svojoj slobodi i drugim pravima samo uz uvjete koje odreuje ovaj Zakon.

lanak 2.

(1) Kazneni se postupak moe pokrenuti i provesti samo na zahtjev ovlatenog tuitelja. Za odreena kaznena djela propisana zakonom dravni odvjetnik e pokrenuti kazneni postupak samo na prijedlog oteenika.

(2) Za djela za koja se progoni po slubenoj dunosti ovlateni tuitelj jest dravni odvjetnik, a za djela za koja se progoni po privatnoj tubi ovlateni tuitelj jest privatni tuitelj.

(3) Ako Zakon drukije ne propisuje, dravni odvjetnik je duan poduzeti kazneni progon ako postoji osnovana sumnja da je odreena osoba poinila kazneno djelo za koje se progoni po slubenoj dunosti i nema zakonskih smetnji za progon te osobe.

(4) Ako dravni odvjetnik ustanovi da nema osnova za pokretanje ili provoenje kaznenog postupka, na njegovo mjesto moe stupiti oteenik kao tuitelj uz uvjete odreene ovim Zakonom.

lanak 3.

(1) Svatko je neduan i nitko ga ne moe smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomonom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

(2) Dvojbu glede postojanja injenica koje tvore obiljeja kaznenog djela ili o kojima ovisi primjena neke odredbe kaznenog zakonodavstva sud rjeava presudom na nain koji je povoljniji za okrivljenika.

lanak 4.

(1) Okrivljenik mora ve na prvom ispitivanju biti obavijeten o djelu za koje se tereti i o osnovama optube.

(2) Okrivljeniku se mora omoguiti da se oituje o svim injenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve injenice i dokaze koji mu idu u korist.

(3) Okrivljenik nije duan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja. Zabranjeno je i kanjivo od okrivljenika ili druge osobe koja sudjeluje u postupku iznuivati priznanje ili kakvu drugu izjavu.

lanak 5.

(1) Okrivljenik se ima pravo braniti sam ili uz strunu pomo branitelja kojega e sam izabrati iz reda odvjetnika. Ako okrivljenik sam ne uzme branitelja, okrivljeniku e se radi osiguranja obrane postaviti branitelj kad je to odreeno ovim Zakonom.

(2) Pod uvjetima koje odreuje ovaj Zakon okrivljeniku koji ne moe podmiriti trokove pa zbog toga ne moe uzeti branitelja, postavit e se, na njegov zahtjev, branitelj na teret proraunskih sredstava.

(3) Sud ili drugo dravno tijelo koje sudjeluje u kaznenom postupku duni su ve na prvom ispitivanju okrivljenika pouiti o pravu na branitelja i svezi s braniteljem.

(4) Okrivljeniku se mora osigurati dovoljno vremena i mogunosti za pripremu obrane.

lanak 6.

(1) Osoba uhiena pod sumnjom da je poinila kazneno djelo mora biti odmah upoznata o razlozima uhienja te pouena da nije duna iskazivati, da ima pravo na strunu pomo branitelja kojeg moe sama izabrati te da e nadleno tijelo na njezin zahtjev o uhienju izvjestiti njezinu obitelj ili drugu osobu koju je ona odredila.

(2) Pod uhienjem se smatra svaka mjera ili radnja koja ukljuuje prisilno zadravanje neke osobe pod sumnjom da je uinila kazneno djelo.

lanak 7.

(1) U kaznenom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinino pismo, ako za uporabu u pojedinim podrujima sudova nije zakonom uveden i drugi jezik ili pismo.

(2) Stranke, svjedoci i ostali sudionici u postupku imaju pravo sluiti se svojim jezikom. Ako se radnja u postupku ne vodi na jeziku te osobe, osigurat e se usmeno prevoenje onoga to ona odnosno drugi iznosi te isprava i drugoga pisanoga dokaznog materijala. Prevoenje obavlja tuma.

(3) O pravu na prevoenje pouit e se prije prvog ispitivanja osoba iz stavka 2. ovoga lanka, koja se moe odrei toga prava ako zna jezik na kojem se vodi postupak. U zapisniku e se zabiljeiti da je dana pouka i izjava sudionika.

(4) Pozive i odluke upuuje sud na hrvatskom jeziku i latininom pismu. Na hrvatskom jeziku i latininom pismu dostavljaju se sudu tube, albe i drugi podnesci. Ako je na pojedinom sudskom podruju u slubenu uporabu zakonom uveden i drugi jezik ili pismo, podnesci se mogu sudu dostavljati i na tome jeziku ili pismu. Nakon poetka glavne rasprave podnositelj podneska ne moe bez doputenja suda opozvati svoju odluku o jeziku kojim e se u postupku sluiti.

(5) Uhieniku, okrivljeniku koji je u pritvoru kao i osobi na izdravanju kazne dostavit e se prijevod poziva, odluka i podnesaka na jeziku kojim se slui u postupku.

(6) Pritvoreni stranac moe na glavnoj raspravi dostavljati sudu podneske na svom jeziku, a prije i nakon toga samo pod uvjetom uzajamnosti.

lanak 8.

(1) Sud i dravna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku s jednakom panjom ispituju i utvruju injenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist.

(2) Pravo suda i dravnih tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje injenica nije vezano ni ogranieno posebnim formalnim dokaznim pravilima.

lanak 9.

(1) Sudske se odluke ne mogu utemeljiti na dokazima pribavljenim na nezakonit nain (nezakoniti dokazi).

(2) Nezakoniti jesu oni dokazi koji su pribavljeni krenjem Ustavom, zakonom ili meunarodnim pravom zajamenih prava obrane, prava na dostojanstvo, ugled i ast te prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog ivota kao i oni dokazi koji su pribavljeni povredom odredaba kaznenog postupka i koji su izriito predvieni ovim Zakonom te drugi dokazi za koje se iz njih saznalo.

lanak 10.

(1) Okrivljenik ima pravo da u najkraem roku bude izveden pred sud te osloboen optube ili osuen u skladu sa zakonom. Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkrae nuno vrijeme.

(2) Sud je duan postupak provesti bez odugovlaenja i onemoguiti svaku zlouporabu prava to pripadaju sudionicima u postupku.

(3) Stranci, branitelju, oteeniku, opunomoeniku ili zakonskom zastupniku koji u kaznenom postupku oigledno odugovlae kazneni postupak ili na drugi nain zloupotrebljavaju pravo iz ovoga Zakona sud e rjeenjem uskratiti pravo na tu radnju. alba ne odgaa izvrenje rjeenja.

(4) U sluaju iz stavka 3. ovoga lanka na prijedlog istranog suca ili predsjednika vijea, predsjednik suda postavit e okrivljeniku i branitelja po slubenoj dunosti.

lanak 11.

(1) Nitko ne moe biti ponovno suen za djelo za koje je ve bio suen i za koje je donesena pravomona sudska odluka.

(2) Ne moe se ponoviti kazneni postupak protiv osobe koja je osloboena pravomonom presudom.

lanak 12.

Osoba koja je neopravdano osuena za kazneno djelo ili je neosnovano uhiena ima pravo na svekoliku rehabilitaciju, pravo na naknadu tete iz sredstava dravnog prorauna te druga prava utvrena zakonom.

lanak 13.

Okrivljenika ili drugu osobu koja sudjeluje u postupku, a iz neznanja bi mogla propustiti kakvu radnju ili se zbog toga ne bi koristila svojim pravima, sud e pouiti o pravima koja joj prema ovom Zakonu pripadaju i o posljedicama proputanja radnje.

lanak 14.

Kad je propisano da pokretanje kaznenog postupka ima za posljedicu ogranienje odreenih prava, te posljedice, ako zakonom nije drukije odreeno, nastupaju pravomonou optunice, a za kaznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novana kazna ili zatvor do tri godine - od dana kad je donesena osuujua presuda, bez obzira na to je li postala pravomona.

lanak 15.

(1) Ako primjena kaznenog zakona zavisi od prethodnog rjeenja kakva pravnog pitanja za ije je rjeenje nadlean sud u kojem drugom postupku ili kakvo drugo dravno tijelo, kazneni sud moe sam rijeiti i to pitanje prema odredbama koje vae za dokazivanje u kaznenom postupku. Rjeenje toga pravnog pitanja od strane kaznenog suda ima uinak samo za kazneni predmet o kojem taj sud raspravlja.

(2) Ako je o takvu prethodnom pitanju ve donio odluku sud u kojem drugom postupku ili drugo dravno tijelo, takva odluka ne vee kazneni sud to se tie ocjene je li poinjeno odreeno kazneno djelo.

Glava II. NADLENOST SUDOVA 1. Stvarna nadlenost i sastav suda

lanak 16.

(1) U kaznenim predmetima sude opinski sudovi, upanijski sudovi i Vrhovni sud Republike Hrvatske.

(2) Ti sudovi sude u granicama svoje stvarne i mjesne nadlenosti za sva kaznena djela i svim osobama ako zakonom nije drukije propisano.

lanak 17.

(1) Opinski sudovi su nadleni:

1) suditi u prvom stupnju za kaznena djela:

a) za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novana kazna ili kazna zatvora do deset godina,

b) za koja je posebnim zakonom odreena nadlenost opinskog suda,

2) poduzimati hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela poinjenih na podruju opinskog suda samo ako postoji bojazan da istrani sudac nee moi pravodobno poduzeti te radnje,

3) u postupcima iz toke 1. ovoga stavka rjeavati o prigovorima protiv optunice i zahtjevima predsjednika vijea iz lanka 282. ovoga Zakona.

4) obavljati druge poslove povjerene im zakonom.

(2) Zakonom se moe propisati da u odreenoj vrsti predmeta iz nadlenosti dvaju ili vie opinskih sudova s podruja istoga upanijskog suda rjeava jedan od tih opinskih sudova, s obzirom na uvjete rada i opseg poslova.

lanak 18.

(1) Opinski sudovi sude u vijeima sastavljenim od jednog suca i dva suca porotnika.

(2) Za kaznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novana kazna ili kazna zatvora do pet godina sudi sudac opinskog suda kao pojedinacosim za kaznena djela iz lanka 95., lanka 100. stavka 3., lanka 101. stavka 3., lanka 164., lanka 165., lanka 166., lanka 168., lanka