Znaczenie pierwszej relacji w yciu czowieka

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • Mgr Urszula TatajPuzyna

  Mgr Dorota Sys

  Doktorantki UKSW

  Znaczenie pierwszej relacji w yciu czowieka

  Wprowadzenie

  Historia kadego czowieka rozpoczyna si od poczcia. Pierwsze miesice jego

  bytowania w onie matki tworz szczegln wi z rodzicielk, ktra w duej mierze ma take

  ju charakter wychowawczy. Matka, jako pierwszy nauczyciel pocztego dziecka, rodzi je

  w znaczeniu duchowym, zanim jeszcze urodzi go fizycznie. (Jan Pawe II, 1994, 16).

  Minuta wychowania dziecka w okresie wewntrzmacicznym warta jest miesica jego

  ksztacenia po urodzeniu, powie w wywiadzie udzielonym w 1974 roku dr David Cheek

  poonik i czoowy psychoterapeuta Wydziau Lekarskiego Uniwersytetu w San Francisco

  (Fijakowski, 2005).

  W onie matki dziecko uczy si budowania relacji, ktre s jednym z najwaniejszych

  warunkw prawidowego funkcjonowania czowieka. Jako tej pierwszej relacji bdzie

  determinowa nastpne relacje, jakie dziecko nawie z najbliszym otoczeniem. Ta pierwsza

  relacja jest niejako baz, matryc na ktrej bd budowane kolejne kontakty z innymi

  ludmi.

  Wspczesna nauka przedstawia wiele dowodw na to, e to wanie przed-urodzeniowy

  okres ycia dziecka determinuje wiele jego cech, e jest to najwaniejszy etap jego ycia.

  (Wolaski, 1983, s. 335) Osignicia genetyki, biologii oraz psychologii prenatalnej diametralnie

  zmieniy dotychczasow wizj dziecka w fazie prenatalnej. Dziki tym badaniom dostrzeono w

  dziecku prenatalnym ludzkie cechy, ustalono, e jest ono w fazie intensywnego rozwoju

  (odczuwa, zapamituje, uczy si, .) (KornasBiela, 2011, s. 147-171).

  Poczcie dziecka ma ogromne znaczenie dla matki. To jedyne w swoim rodzaju

  psychofizyczne zjednoczenie z dzieckiem prenatalnym jest szczegln szans jej osobistego

  rozwoju, gdy wzmacnia w niej wraliwo na potrzeby innego czowieka, wyostrza intuicj i

  empati, rozwija w kobiecie zdolno do obdarowywania sob. Ten jedyny sposb obcowania

  kobiety z dzieckiem prenatalnym pomaga kobiecie w rozwoju jej osobowoci.(KornasBiela,

  2009, s. 382-386) Cho mczyzna ojciec dziecka nie bierze w tym procesie bezporedniego

  udziau, poczcie dziecka rwnie w nim inicjuje rozwj emocjonalny. Jeli kobieta zaprosi

  mczyzn to tego specyficznego kontaktu z dzieckiem, pozwoli mu wspprzeywa ten czas

  we wsplnocie rodzinie, pomoe tym samym mczynie nada osobisty wymiar jego

  ojcostwa.

  Dla cywilizacji mioci jest spraw zasadnicz, aeby mczyzna czu si obdarzony

  macierzystwem kobiety, swojej ony (Jan Pawe II, 1994, 16).

 • RELACJE W RODZINIE

  ISSN 2082-7067 3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY

  Pozostawanie we wsplnocie matka- dziecko- ojciec, ma charakter wychowawczy dla

  kadego z jej czonkw. Warto by rodzice pocztego dziecka od samego pocztku wsuchiwali

  si w oznaki nowego ycia (na dugo przed pierwszymi ruchami dziecka), by rozpoznali

  sygnay i podjli dialog z dzieckiem, ktre jest w peni gotowe do nawizania z nimi pierwszej

  relacji.

  1. Znaczenie relacji w yciu czowieka

  Najwaniejszym czynnikiem decydujcym o szczciu czowieka, jak wykazuj badania

  s dobre relacje z innymi ludmi. Czowiek potrzebuje innych ludzi, aby wzrasta, rozwija si,

  dojrzewa, czu si zadowolonym i spenionym w yciu.

  Ludzie wzajemnie stymuluj si intelektualnie, ucz si od siebie, motywuj si

  wzajemnie do wsplnego wysiku i aktywnoci. Dziki relacjom z innymi dana osoba czuje si

  akceptowana, dowiadcza opieki i troski, lepiej radzi sobie ze stresem. Bliskie relacje

  zapobiegaj depresji, sprawiaj, e ludzie czuj si zdrowsi, szczliwsi.

  Jak podkrelaj psychologowie i psychoterapeuci - czowiek ma siln potrzeb

  przynalenoci. Z tego powodu na og chtnie i atwo tworzy wizi, z trudem je zrywa i bardzo

  le znosi ich brak. Czsto utrzymuje nawet szkodliwe relacje, gdy takie zwizki wydaj si

  o wiele lepsze ni brak jakiejkolwiek relacji (por. np. Kos, 2010).

  Badania dowodz a praktyka potwierdza, e jednym z najwaniejszych warunkw

  prawidowego funkcjonowania czowieka s relacje emocjonalne z bliskimi osobami. To one

  determinuj takie sfery ycia jak sposb mylenia, system wartoci czy styl reagowania na

  bodce zewntrzne pynce z otoczenia.

  Dobre relacje z bliskimi osobami uatwiaj i decyduj o formach i sposobach

  adoptowania si czowieka do rodowiska. Na uwag zasuguj zwaszcza pozytywne i trwae

  wizi dziecka z rodzicami (opiekunami), ktre stanowi fundament prawidowego rozwoju

  psychicznego i ksztatuj model bezpiecznego nawizywania relacji dziecka w dorosym yciu

  (KornaszewskaPolak, 2013).

  Jako wzajemnych relacji w rodzinie, szczeglnie relacji rodzice dziecko, ma znaczcy

  wpyw na rozwj dziecka i jego poczucie bezpieczestwa. Dziecko ju od poczcia jest

  podmiotem, jest aktywn osob, a nie tylko odbiorc, ktry biernie przyjmuje bodce

  docierajce z otoczenia. Budowanie relacji z otoczeniem jest podstaw funkcjonowania

  i wczania dziecka w wiat. W pierwszych trzech latach ycia powinna wytwarza si

  specyficzna, silna relacja przywizanie ktra sprawia, e rodzice staj si dla dziecka

  najwaniejszymi osobami. Dziki tej wizi ksztatowane s podstawowe cechy osobowoci,

  a przede wszystkim dziecko rozwija si emocjonalnie, zyskuje poczucie bezpieczestwa

  i przekonanie, e jest kochane, co daje mu moliwo kochania innych w przyszoci. Badania

  dowodz, e w sytuacji, gdy owa pierwsza relacja jest zaburzona powstaj niewaciwe

  mechanizmy regulacji zachowa dziecka, ktre skutkuj zanieniem samooceny lub

  nadmiernym skoncentrowaniem na sobie (Wacka-Matyja, 2010, s. 4951).

  Dziki szczeglnym relacjom w rodzinie moliwy jest werbalny i przede wszystkim

  pozawerbalny przekaz wartoci, treci, znacze, wzorcw zachowa, symboliki. Moe wpywa

  to pozytywnie na ksztatowanie tosamoci dziecka, o ile ten przekaz dokonywany jest w relacji

 • RELACJE W RODZINIE

  F I D E S E T R A T I O

  Strona 17

  nazwanej przywizaniem, czyli w rodzinie z jej szczeglnym rodzajem relacji, wizi i oglnej

  atmosfery ycia rodzinnego. Pierwsze dowiadczenia dziecka w duej mierze zale rwnie od

  modelu rodziny oraz systemu wychowania wybranego wiadomie lub niewiadomie przez

  rodzicw. Barbara HarwasNapieraa (2010, s. 12 4) przeprowadzia badania, ktre wskazay,

  e ograniczenie relacji wsplnotowych w rodzinie, rozlunienie struktury rodziny i jej

  atomizacja oraz atwe wchodzenie rodzicw w tzw. poziome relacje (ktre nie s relacjami

  wychowawczymi) dziaaj negatywnie na rozwj i ksztatowanie si tosamoci dziecka.

  2. Psychologia prenatalna

  Zainteresowanie wczesnym, przedurodzeniowym etapem psychicznego rozwoju dziecka

  jest nowym zjawiskiem kulturowospoecznym. Jeszcze w latach szedziesitych XX wieku

  dziecko nienarodzone a take noworodek traktowany by jako istota gucha, lepa, bez czucia

  i bez emocji, pozbawiona ycia psychicznego. Dziki badaniom ostatnich lat wiemy, e dziecko w

  fazie prenatalnej ma pene moliwoci kontaktu ze swoimi rodzicami (KornasBiela, 2009,

  s. 128-133).

  Problematyk wychowania czowieka w okresie prenatalnym zajmuj si pedagogika

  i psychologia prenatalna. Jako nauki interdyscyplinarne badaj rzeczywisto ona kobiety,

  a wic zarwno samo dziecko, jego rodzicw oraz wzajemne relacje midzy nimi (KornasBiela,

  2002).

  Psychologia prenatalna zajmujc si badaniem rozwoju dziecka przed urodzeniem oraz

  w czasie okoourodzeniowym, potwierdzia e dziecko ju w fazie prenatalnej ma zdolno

  komunikowania si z otoczeniem, jest gotowe do podjcia dialogu ze swoimi rodzicami. Smuci

  fakt, e to czsto rodzice nie s gotowi, by podj z nim dialog, by wej z nim w relacj.

  3. Relacja matka - dziecko

  Psycholog Barbara Smoliska (2010) pisze, e pierwsza i najwaniejsza wi w yciu

  czowieka to wi z matk. Tworzenie si relacji midzy dzieckiem a matk ma swj pocztek

  ju w fazie prenatalnej, kiedy dziecko przebywa jeszcze we wntrzu ciaa kobiety. Nie potrafimy

  do koca wyjani natury tego zjawiska, ale badania empiryczne potwierdzaj, e stosunek

  matki do dziecka prenatalnego ma wpyw na jego rozwj. Dziecko odbiera uczucia matki na

  drodze neurohormonalnej. Dla nienarodzonego dziecka nie jest obojtne czy wzrasta

  w atmosferze pustki uczuciowej czy negatywnego stosunku do niego czy otoczone jest

  akceptacj i mioci. Kiedy matka oczekujca dziecka przeywa uczucia radoci i szczcia do

  jej krwi wydzielaj si rne zwizki chemiczne (np. endorfiny) i dziecko niejako kpane jest w

  neurohormonach szczcia. S one obecne w organizmie dziecka ju w 6 tygodniu ycia

  prenatalnego. Silnie negatywny stosunek matki do pocztego dziecka, przeywanie przez ni

  dugotrwaego stresu poczonego z niezaspokojeniem potrzeb psychicznych, niepokoju,

  napicia, depresji, nieszczcia, powoduje e do krwi wydzielane s hormony stresu (kortyzol),

  ktre negatywnie wpywaj na poczucie bezpieczestwa dziecka.

  Myli i uczucia matki s rodzajem energii chemicznej, ktra jest odbierana przez

  dziecko w fazie prenatalnej. Fascynacja matki pocztym dzieckiem, rado z jego obecnoci, jest

 • RELACJE W RODZINIE

  ISSN 2082-7067 3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY

  informacj dla dziecka, e jest kochane i oczekiwane. Dziki tym informacjom may czowiek

  jeszcze zanim si urodzi formuje swoje nastawienie do wiata i osobowociowe predyspozycje

  (KornasBiela, 2002, s. 90-95). Wczesna wi emocjonalna dziecka prenatalnego z matk

  (z rodzicami) modeluje jego pniejszy sposb odbierania rzeczywistoci ze wiata

  zewntrznego. Warto dooy stara by ju w fazie prenatalnej wychowa optymist,

  pozytywnie nastawionego do wiata zewntrznego.

  Liczne badania potwierdzaj, e dowiadczenia dziecka w fazie prenatalnej s bardzo

  istotne dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Okres rozwoju prenatalnego to czas

  ksztatowania si podwalin pod osobowo dziecka. W tym czasie bowiem powstaj pierwsze

  skojarzenia, pierwsze lady pamiciowe, predyspozycje. Wtedy wanie obi si psychika

  dziecka, bo to co pierwsze jest najtrwalsze. Matka, ktra zaspokaja potrzeby dziecka w fazie jego

  ycia prenatalnego, reaguje na jego sygnay, komunikuje si z nim na drodze werbalnej

  i pozawerbalnej, rozwija z nim wi emocjonaln, wyposaa dziecko w poczucie zaufania,

  informuje je, e wiat jest przyjazny a ono da sobie w nim rad (KornasBiela, 2009, s. 119

  125).

  Dziecko przed urodzeniem nabywa stopniowo zdolnoci do uczenia si i zapa-

  mitywania. Jego mzg poprzez wizania synaptyczne midzy komrkami nerwowymi

  ksztatuje si.

  W zalenoci od tego jakie bodce bd mu przekazywane, w mzgu tworzy si

  okrelona sie pocze. Kade dowiadczenie w fazie prenatalnej ma znaczenie dla tworzenia

  si mapy mzgu u dziecka. Mzg czowieka przez cae ycie podlega bodcom, ktre go

  rozwijaj, lecz bazuje na tej pierwszej sieci pocze, na tych pierwszych dowiadczeniach z fazy

  prenatalnej (KornasBiela, 2009, s. 128135).

  4. Relacja ojciec dziecko

  Rodzicielstwa, jak zauwaa prof. Wodzimierz Fijakowski, nie mona zredukowa tylko

  do macierzystwa, gdy dziecko rodzioby si z luk spowodowan brakiem czynnika

  ojcowskiego ju od chwili poczcia (Fijakowski, 1985, s. 43-44). wiadomo poczcia dziecka

  wprowadza zmiany rwnie w yciu mczyzny ojca dziecka. Zmieniaj si jego plany,

  hierarchia wartoci, zwiksza zakres obowizkw.

  Rne s reakcje ojcw na pojawienie si dziecka, zale od rodzaju wyznawanych

  wartoci, wzorcw wyniesionych z domu czy orientacji yciowej.

  Niekiedy u ojcw mog pojawi si dolegliwoci psychosomatyczne. Podobnie jak

  wystpuj dolegliwoci ciowe u kobiet, ojciec dziecka moe rwnie dowiadczy tzw.

  symptomatologii ciy, zwanej zespoem wylgania1.

  Syndrom kuwady, znany te jako zesp couvade (fr. couver wysiadywa, lee), to

  wspwystpowanie symptomw ciy u mczyzny. Mczyni, majcy zosta ojcami, mog

  odczuwa prawie wszystkie towarzyszce odmiennemu stanowi kobiety, objawy mdoci,

  zgag, bezsenno, zwikszony apetyt, hutawk hormonaln, nadmierny apetyt lub brak

  aknienia. Korzenie syndromu couvade tkwi w staroytnych rytuaach kultur prymitywnych,

  1 Zesp wylgania (couvade). S to objawy fizyczne wystpujce u mczyzn ojcw pocztych dzieci.

 • RELACJE W RODZINIE

  F I D E S E T R A T I O

  Strona 19

  gdzie zwizek midzy stosunkiem seksualnym a zapodnieniem nie by jednoznacznie okrelony.

  Badania dowodz, e dolegliwoci fizyczne pojawiaj si czciej u mczyzn po poczciu

  pierwszego dziecka. Wtedy nowa sytuacja wywouje u mczyzny silniejszy lk i niepokj.

  Tumione przez niego emocje przeradzaj si w zaburzenia psychosomatyczne, objawiajce si

  pogorszeniem stanu zdrowia (KornasBiela, 2002, s. 83-86).

  Zgodnie z tradycj naszej kultury mczyzna stawa si ojcem dopiero wwczas, gdy

  rytualnym gestem pooy noworodka na swoich kolanach i nada mu imi tym samym

  przyjmowa go do rodziny (KornasBiela, 2002, s. 71). Wspczesna kultura roli mczyzny nie

  ogranicza tylko do biologicznego poczcia dziecka, ale traktuje go jako ojca w aspekcie

  psychicznym i spoecznym od momentu poczcia (LichtenbergKokoszka, 2008, s. 13).

  Mczyzna, ktry wiadomie przeywa faz prenataln swojego dziecka, ktry jest

  zaangaowany w poznanie i dobre przeycie nowej sytuacji, w ktrej si znalaz, bdzie lepiej

  realizowa rol ojca po urodzeniu dziecka i z satysfakcj j wypenia. Potrzebne jest jednak

  mczynie wsparcie i przyzwolenie matki dziecka oraz otoczenia, na zmiany, jakie musz

  w nim zaj w sferze psychicznej i spoecznej, a czasem take fizycznej. Zmiany te zachodz

  w samym mczynie, a take w jego relacjach maeskich, rodzinnych i wytwarzajcych si

  relacjach z pocztym dzieckiem (DbrowskaWnuk, 2010, s. 8398).

  Literatura podaje, e relacja ojciec dziecko tworzy si jeszcze w fazie prenatalnej,

  poniewa dziecko poznaje swojego ojca przez gos i dotyk, kiedy jest jeszcze w onie matki.

  Obecno ojca daje poczucie spokoju i stabilizacji rodziny. Kontakt fizyczny z tat

  tworzy atmosfer bezpieczestwa dziecku, dlatego powinien on m.in. na rwni z matk

  uczestniczy w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych noworodka. Taka rwnowaga pozwala

  unikn zaborczoci i pozwala na przywizanie dziecka, czyli nawizanie prawidowych relacji

  z obojgiem rodzicw (Koodziej, 2010, s. 36 40).

  Badania na temat wizi uczuciowych w rodzinach wskazuj, e ksztatowaniu si wizi

  ojca z dzieckiem sprzyja brak dystansu emocjonalnego, czyli bliski kontakt oraz moliwo

  wzajemnej wymiany uczu. Natomiast przeszkod w budowaniu relacji jest wysoki poziom

  bezradnoci w wychowaniu, spowodowany niskimi kompetencjami mczyzny w nawizywaniu

  relacji z otoczeniem lub brakiem wsppracy rodzicielskiej. Jednak najwaniejsza w prawi-

  dowym rozwoju dziecka jest wi budowana na realniej, fizycznej obecnoci i interakcji

  pomidzy dzieckiem a rodzicem (Baej, Kazimierczak, LewandowskaWalter, 2010).

  Dziecko dla prawidowego rozwoju osobowoci i tosamoci potrzebuje zarwno matki,

  jak i ojca, zatem rodzicielstwo to komplementarne, rwnouprawnione i uzupeniajce si

  macierzystwo i ojcostwo (Myers 2003, s. 132), rozpoczynajce si ju w chwili poczcia, a nie

  narodzin dziecka. Jan Pawe II w Licie do Rodzin napisa: Dla cywilizacji mioci jest spraw

  zasadnicz, aeby mczyzna czu si obdarzony macierzystwem kobiety, swojej ony. I to ma z

  kolei ogromny wpyw na cay proces wychowawczy. Ogromnie wiele zaley od tego, czy i w jaki

  sposb uczestniczy on w tej pierwszej fazie obdarzania czowieczestwem, czy i jak angauje sw

  msko i swoje ojcostwo w macierzystwo wasnej ony (Jan Pawe II, 1994, 16).

 • RELACJE W RODZINIE

  ISSN 2082-7067 3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY

  5. Relacja dziecko rodzice

  Okazuje si, e ju poczcie dziecka wpywa na zmiany fizyczne, psychiczne i spoeczne

  zarwno u matki jak i u ojca. To wanie poczcie si dziecka oddziauje na rodzicw,

  rozpoczyna nowy etap w yciu kadego z nich.

  W psychologii prenatalnej okres midzy poczciem a narodzinami dziecka okrela si

  czasem tzw. kryzysu rozwojowego. Trzeba wyranie zaznaczy, e jest on norm pierwszego

  okresu po poczciu dziecka. Dobrze przeyty, pozytywnie rozwizane problemy z nim zwizane,

  prowadzi rodzicw do pozytywnej integracji, do funkcjonowania na wyszym poziomie

  dojrzaoci psychicznej, do bardziej satysfakcjonujcego ycia maeskorodzinnego (Kornas

  Biela, 2004, s.42).

  Pierwsze tygodnie po poczciu s trudne zarwno dla kobiety jak i ojca dziecka.

  Zmieniaj si ich plany, zwiksza si zakres obowizkw, inny jest sposb spdzania wolnego

  czasu.

  W bardzo krtkim czasie rodzice pocztego dziecka musz przewartociowa

  dotychczasowe ycie, wchodz na wyszy poziom moralny (Cudak, 2000, s. 29).

  Elbieta Sujak pisze i: skok rozwojowy, jaki dokonuje si w czowieku poprzez przyjcie

  ojcostwa i macierzystwa, cho na og mniej dramatycznie przeywany, ma wiksz wag anieli

  wielka ewolucja modzieczego dojrzewania (Sujak, 1998, s. 21).

  Z bada naukowych wynika, e poczcie dziecka inicjuje stymulacj rozwoju dla

  rodzicw. Jest okazj do ujawnienia si ich potencjalnych zdolnoci i przymiotw takich jak

  otwarto, cierpliwo, empatia, czuo, tkliwo. Rodzice ksztatuj w sobie wartociowe

  postawy, stymuluj wasny rozwj i kontakty z innymi. Coraz czciej obserwuje si e

  macierzystwo i ojcostwo staje si wiadomie wybran drog do samorealizacji, sfer rozwoju

  osobistego, przestrzeni dajc satysfakcj z ycia zarwno kobiecie jak i mczynie (Kornas

  Biela, 2009, s. 103-105).

  Rodzice ju w fazie prenatalnej obdarzaj swym dojrzaym czowieczestwem (jeli tak

  jest w rzeczywistoci) poczte dziecko, ono z kolei obdarza ich ca nowoci i wieoci

  czowieczestwa, ktre z sob przynosi na wiat (Jan Pawe II, 1994, 16)

  Podsumowanie

  Czowiek uczy si budowania pierwszych relacji ju w fazie prenatalnej. Zbudowana

  w onie matki pierwsza relacja, jest jednym z najwaniejszych warunkw prawidowego

  funkcjonowania dziecka w przyszoci. Jako tej pierwszej bdzie determinowa nastpne

  relacje, jakie dziecko nawie po urodzeniu z najbliszym otoczeniem.

  W onie matki ksztatuj si podwaliny pod osobowo dziecka. W tym czasie powstaj

  pierwsze skojarzenia, pierwsze lady pamiciowe, predyspozycje. Wtedy wanie obi si

  psychika dziecka, bo to co pierwsze jest najtrwalsze.

  Dlatego tak wane jest, by matka zaspokajaa potrzeby dziecka w fazie jego ycia

  prenatalnego. By reagowaa na jego sygnay, komunikowaa si z nim na drodze werbalnej i

  pozawerbalnej, by rozwijaa z nim wi emocjonaln. Dziki tej relacji wyposaa dziecko

 • RELACJE W RODZINIE

  F I D E S E T R A T I O

  Strona 21

  w poczucie zaufania, informuje je, e wiat jest przyjazny a ono da sobie w nim rad.

  Ta jedyna w swoim rodzaju relacja kobiety z dzieckiem prenatalnym pomaga rwnie

  kobiecie w rozwoju jej osobowoci. Psychofizyczne zjednoczenie matki z dzieckiem prenatalnym

  jest szczegln szans jej osobistego rozwoju, gdy wzmacnia w niej wraliwo na potrzeby

  innego czowieka, wyostrza intuicj i empati, rozwija w kobiecie zdolno do obdarowywania

  sob.

  Kontakt z dzieckiem w fazie prenatalnej rwnie w ojcu inicjuje rozwj emocjonalny.

  Jeli kobieta zaprosi ojca dziecka do tego specyficznego kontaktu z dzieckiem w fazie

  prenatalnej, jeli pozwoli mu wspprzeywa ten czas we wsplnocie, pomoe tym samym

  mczynie nada osobisty wymiar jego ojcostwa.

  Jak wykazuj badania najwaniejszym czynnikiem decydujcym o szczciu czowieka s

  dobre relacje z innymi ludmi. Warto zatem zadba o to, by dziecko od samego pocztku swego

  istnienia mogo uczy si budowania relacji z rodzicami, gdy jest to jeden z warunkw jego

  prawidowego funkcjonowania w przyszoci.

  Bibliografia:

  Baej M., Kazimierczak M., LewandowskaWalter A. (2010), Wizi uczuciowe i postawy

  wychowawcze w rodzinach o ograniczonych kompetencjach opiekuczowychowawczych,

  (w:) Rozwojowe i wychowawcze aspekty ycia rodzinnego. T. Rostowska (red.),

  Warszawa.

  Cudak H. (2000), Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Warszawa.

  DbrowskaWnuk M. (2010), Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako sytuacja trudna

  w yciu mczyzny, (w:) Rozwojowe i wychowawcze aspekty ycia rodzinnego. T.

  Rostowska (red.), Warszawa.

  Fijakowski W. (1985), Dar rodzenia, Warszawa.

  Fijakowski W. (2005), Rodzicielstwo przed urodzeniem dziecka,

  (www.adonai.pl)

  HarwasNapieraa B. (2010), Rodzina w kontekcie wspczesnych zagroe, (w:) Rozwojowe i

  wychowawcze aspekty ycia rodzinnego. T. Rostowska (red.), Warszawa.

  Jan Pawe II (1994), List do Rodzin Gratissimam Sane, Rzym.

  Koodziej W. (2010), Rola ojca w yciu rodziny i dziecka, (w:) Rodzice i dzieci w rnych

  systemach rodzinnych, I. Janicka. (red.), Krakw.

  Klos A. (2010), Najlepsze ycie to ycie towarzyskie,

  (http://www.rp.pl/artykul/584046.html).

  Kornas-Biela D. (2002), Dziecko prenatalne jako przedmiot zainteresowa psychologicznych

  organizacji i stowarzysze naukowych, (w:) Oblicza dziecistwa, D. Kornas-Biela (red.)

  Lublin.

  Kornas-Biela D. (2011), Okres prenatalny, (w:) J. Trempaa (red.) Psychologia rozwoju czowieka.

  Podrcznik akademicki, Warszawa.

  KornasBiela D. (2009), Pedagogika prenatalna, nowy obszar nauk o wychowaniu, Lublin.

  KornasBiela D. (2002), Wok pocztku ycia ludzkiego, Warszawa.

  http://www.adonai.pl/http://www.rp.pl/artykul/584046.html

 • RELACJE W RODZINIE

  ISSN 2082-7067 3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY

  KornasBiela D. (2004), Wok pocztku ycia ludzkiego, Warszawa.

  KornaszewskaPolak M. (2013), Pe a relacje midzy maonkami, Kwartalnik Naukowy Fides et

  Ratio, 3(15), s. 44-57.

  LichtenbergKokoszka E. (2008), Cia zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym,

  Krakw.

  Myers D.G. (2003), Psychologia, Pozna.

  Smoliska B. (2010), Rodzina chrzecijaska w spoeczestwie zsekularyzowanym, Serwis

  Ruchw Katolickich 2010,

  (http://www.orrk.pl/index.php/kongresy-tematyczne/rodzina/325-rodzina-

  chrzecijaska-w-spoeczestwie-zsekularyzowanym).

  Sujak E. (1998), Kontakt psychiczny w maestwie i rodzinie, Warszawa.

  WackaMatyjak K. (2010), Rodzinne uwarunkowania poczucia bezpieczestwa modziey

  z rodzin penych, niepenych i zrekonstruowanych, (w:) Rozwojowe i wychowawcze aspekty

  ycia rodzinnego. T. Rostowska (red.), Warszawa.

  Wolaski N. (1983), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa.

  http://www.orrk.pl/index.php/kongresy-tematyczne/rodzina/325-rodzina-chrzecijaska-w-spoeczestwie-zsekularyzowanymhttp://www.orrk.pl/index.php/kongresy-tematyczne/rodzina/325-rodzina-chrzecijaska-w-spoeczestwie-zsekularyzowanym