Znaczenie Powloki w Inzynierii Powierzchni

 • Published on
  08-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  0

DESCRIPTION

Ciekawe:)

Transcript

 • ZNACZENIE POWOKI W INYNIERII

  POWIERZCHNI

  PAWE URBACZYK

  Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powok technicznych.

  Zdefiniowano pojcie powoki oraz przedstawiono jej budow. Pokazano rnic

  pomidzy warstw wierzchni metalu a powok.

  Sowa kluczowe: warstwa powierzchniowa, warstwa wierzchnia, powoka, podoe,

  powoka jednowarstwowa, powoka wielowarstwowa.

  1. Wstp.

  Dyscyplin naukowo - techniczn majc na celu wytwarzanie, konstruowanie,

  badanie i eksploatacyjne wykorzystanie warstw powierzchniowych (warstw

  wierzchnich i powok) o lepszych ni podoe waciwociach jest inynieria

  powierzchni.

  Na rysunku 1 przedstawiona zostaa schematycznie warstwa wierzchnia

  i powoka, stanowice wsplnie warstw powierzchniow.

 • Rys. 1. Schematyczne przedstawienie warstw powierzchniowych

  rdo: [3]

  Dziki odpowiednio dobranej i wykonanej warstwie powierzchniowej

  uzyskuje si [1, 2]:

  moliwo wykonywania narzdzi, czci maszyn i urzdze z materiaw

  o niszych waciwociach uytkowych, zwykle taszych i nadawania

  lepszych waciwoci eksploatacyjnych ich powierzchni, co prowadzi

  do zmniejszenia ich masy i nakadw energetycznych na jej wytworzenie

  przy tych samych waciwociach wytrzymaociowych i zwykle lepszych

  waciwociach tribologicznych i dekoracyjnych;

  zwikszenie niezawodnoci pracy narzdzi, czci maszyn i urzdze

  oraz zmniejszenie ich awaryjnoci;

  zmniejszenie strat energii na pokonywanie oporw tarcia w wyniku

  zmniejszenia masy poruszajcych si czci maszyn i urzdze

  oraz na skutek poprawy waciwoci tribologicznych powierzchni trcych;

 • zmniejszenie czstotliwoci wymiany zuytych narzdzi i czci maszyn

  oraz czstotliwoci przeprowadzania remontw;

  zmniejszenie strat korozyjnych, co ma bardzo istotne znaczenie

  ekonomiczne;

  zmniejszenie zanieczyszczenia rodowiska naturalnego, zwaszcza w wyniku

  zmniejszenia zuycia energii przez uciliwe gazie przemysu oraz maej

  energochonnoci technik inynierii powierzchni, a take maej iloci

  wytwarzanych przez nie odpadw, ciekw, dymw, pyw i gazw

  przemysowych.

  2. Pojcie powoki.

  W literaturze mona spotka wiele prb zdefiniowania pojcia powoki. Brak

  jest natomiast jednoznacznej, oglnej definicji. Wprowadzenie oglnego pojcia

  powoki zaproponowali Burakowski T., Wierzcho T., ktre brzmi nastpujco [3]:

  Powoka (pokrycie) warstwa materiau wytworzona w sposb naturalny

  lub sztuczny albo naoona sztucznie na powierzchni przedmiotu wykonanego

  z innego materiau, w celu uzyskania okrelonych waciwoci technicznych

  lub dekoracyjnych.

  Podoe, czyli pokrywany powok przedmiot, a cilej jego warstwa

  wierzchnia stanowi jedn faz ukadu. Drug faz stanowi powoka. Midzy

  powok a podoem istnieje granica midzyfazowa w postaci warstwy o pewnej

  objtoci, o waciwociach porednich, zwykle uatwiajca przyczepno powoki

  do podoa. Dla niektrych powok warstwa ta nosi nazw warstwy przejciowej [3].

  W niektrych przypadkach trudne jest rozgraniczenie powoki i warstwy

  wierzchniej, np. jeli chodzi o przyrostowe warstwy dyfuzyjne [3].

 • 3. Budowa powoki.

  Powoka najczciej posiada budow warstwow. Z uwagi na du

  rnorodno materiaow i technologiczn wynikajc z rnego przeznaczenia

  powok, praktycznie nie mona opracowa uniwersalnego modelu budowy powoki.

  Uproszczony, oglny model budowy powoki zosta przedstawiony na rysunku 2.

  Rys. 2. Schemat budowy powoki: 1 jednowarstwowej, 2 wielowarstwowej

  rdo: Opracowanie wasne na podstawie [3, 4]

  Powoka jednowarstwowa skada si z jednej warstwy materiau, jedno-

  lub wieloskadnikowej, naoonej na odpowiednio przygotowane podoe w jednym

  procesie technologicznym [4].

  Podoe

  Warstwa przejciowa

  Warstwa powoki

  Podoe

  Warstwa podkadowa

  Warstwa powoki

  Midzywarstwa

  Warstwa powoki

  Warstwa powoki

  Podwarstwa

  1

  2

 • Powoka wielowarstwowa skada si z dwch lub wicej warstw materiaw,

  przy czym mog to by warstwy tego samego materiau rozdzielone podwarstw,

  bd rnych materiaw i wtedy moe, ale nie musi, by stosowana podwarstwa [3].

  Pomidzy powierzchniami wewntrznymi warstw powoki wielowarstwowej tworz

  si zwykle warstwy przejciowe [4].

  Odmianami powok wielowarstwowych s:

  powoka wielokrotna - skadajca si z dwch lub wicej warstw tego samego

  materiau nakadanego w orodkach technologicznych o nieznacznie

  rnicych si waciwociach fizykochemicznych;

  powoka przekadana zoona z kilku warstw rnych materiaw,

  przy czym przynajmniej jedna z nich wystpuje dwukrotnie

  i nie bezporednio po sobie [5].

  4. Podsumowanie.

  Powoki techniczne s stosowane gwnie do poprawy waciwoci

  tribologicznych, antykorozyjnych oraz do celw regeneracyjnych. Cienkie i bardzo

  twarde powoki stosuje si w celu poprawy trwaoci eksploatacyjnej narzdzi

  skrawajcych oraz czci maszyn. Zastosowanie nowoczesnych technik wytwarzania

  powok, pozwala znaczco obniy koszty produkowanych czci maszyn

  przy jednoczesnym wzrocie ich trwaoci. Pozwala to na prognozowanie dalszego

  rozwoju inynierii powierzchni zmierzajcego w kierunku uszlachetniania

  powierzchni z wykorzystaniem powok technicznych.

  MEANING OF COATING IN SURFACE ENGINEERING

  Abstract: In the paper is presented advantages of using technical coating. Concept

  of coating is defined and its structure is presented. Difference between surface layer

  of the metal and coating are presented.

 • Bibliografia

  [1] Burakowski T.: Inynieria powierzchni wczoraj, dzi i jutro. Inynieria

  Powierzchni nr 1, 1996, s. 3 10.

  [2] Mynarczak A., Jakubowski J.: Obrbka powierzchniowa i powoki ochronne.

  Wydawnictwo Politechniki Poznaskiej, Pozna 1998.

  [3] Burakowski T., Wierzcho T.: Inynieria powierzchni metali podstawy,

  urzdzenia, technologie. WNT, Warszawa 1995.

  [4] askawiec J.: Inynieria Powierzchni. Wydawnictwo Politechniki lskiej,

  Gliwice 1997.

  [5] PN-74/H04680: Ochrona przed korozj. Ochrona czasowa metali. Nazwy

  i okrelenia.