Znaczenie wody w życiu człowieka

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    1.558

  • Download
    2

Transcript

1. Znaczenie wody w yciuczowieka 2. Zasoby wodneZasoby wody na naszej planecie wystarczyyby nazaspokojenie potrzeb caej ziemskiej populacji,jednak ich nierwnomierne rozmieszczenie sprawia,e w wielu krajach zaopatrzenie w wod stanowiogromny problem. Niedobory wody sprawiaj, eplony s niskie, co prowadzi do godu.Zapotrzebowanie na wod dla gospodarstwdomowych, fabryk i rolnictwa jest niezwyklewysokie, zwaszcza w bogatych krajachrozwinitych. 3. Sposoby wykorzystania wodyWod wykorzystuje si na dwa sposoby.Pierwszy to ten, kiedy wod czerpie si zezbiornikw naturalnych. Do drugiego zesposobw nale transport wodny, rekreacja ielektrownie wodne. 4. Zuycie wodyWcigu ostatnich 30 lat zuycie wodyniepomiernie wzroso. Przyczyn tego wzrostujest wiele, wrd nich na przykad wzrastajcaliczba pralek i zmywarek, myjnie samochodowe,popularyzacja urzdzeo nawadniajcychprzydomowe ogrdki i upowszechnieniespukiwanych wod toalet. Jedna trzecia wodywykorzystywanej w przecitnym gospodarstwiedomowym w krajach zachodnich spywa wanieprzez muszl klozetow. 5. Dostpno wodyPonad 97% caej wody na ziemi to zasoby oceanw.Jednak woda morska jest zbyt zasolona, by mona j byonormalnie wykorzystywad. Kolejne dwa procentzgromadzone jest w ldolodach i lodowcach grskich. Naldzie podstawowym rdem wody pitnej s pokadypodziemne. W gbi Ziemi znajduje si okoo 0,6% wody,a jedynie 0,02% wypenia rzeki i jeziora. Para wodna watmosferze stanowi jedynie jedn tysiczn czd caychzasobw naszej planety jednak to ta pozornie nieistotnaczd jest niezwykle znaczca, gdy spadajc w postacideszczu na ziemi, umoliwia wegetacj rolinom. 6. Jako wodyLudzie odpowiedzialni za gospodark wodnmaj za zadanie nie tylko dostarczyd wod domieszkao, musz te zadbad oto, by woda tamiaa odpowiedni jakod.Jakod wody ocenia si na podstawie jejwaciwoci fizycznych (kolor, temperatura ismak), biologicznych (tu najwaniejsze jest, bynie zawieraa bakterii) i chemicznych (stopieotwardoci i zawartod zwizkw mineralnych). 7. Oczyszczanie ciekw Oczyszczanie ciekw jest to usuwanie ze ciekwzawartych w nich zanieczyszczeo w celuzminimalizowania ich szkodliwego oddziaywaniana odbiornik, tj. wody powierzchniowe lubgrunty. Osignicie maksymalnego stopniaoczyszczania ciekw jest moliwe przezzastosowanie nastpujcych po sobie (lubprzebiegajcych jednoczenie) proceswfizycznych, chemicznych i biologicznych. Zespurzdzeo i obiektw sucych oczyszczanieciekw nosi nazw oczyszczalni ciekw. 8. Ochrona wdOchron wd nazywamy dziaania techniczne iorganizacyjno-prawne, ktrych celem jestzachowanie lub przywrcenie wodom naturalnympenej przydatnoci jakociowej oraz utrzymanierwnowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju.Podstaw prawn ochrony wd przedzanieczyszczeniem stanowi prawo wodne, ktrymjest zbir przepisw okrelajcych m.in.: zasadyklasyfikacji wd w zalenoci od stopnia ichzanieczyszczenia, warunki odprowadzania ciekwdo wd 9. Zasoby wd powierzchniowychZasoby wd powierzchniowych s ksztatowaneg. przez opady atmosferyczne i parowanie,charakteryzuje dua zmiennod w czasie iprzestrzeni dla niektrych rzek grskichstosunek minimalny do maksymalnegoprzepywu wynosi 1 : 1000 (Wisoka). Czynniki tepowoduj, e duo wody odpywa jaowo wczasie wezbrao, znacznie ograniczajc ilodwody, jak mona dysponowad dla zaspokojeniapotrzeb. 10. Opracowa Szymon Gaskirda:http://www.itsnature.orghttp://www.dom.eu/http://www.torun.lasy.gov.pl/http://www.antarktyka.republika.pl/