Znaczenie zl w org

 • Published on
  25-Dec-2014

 • View
  162

 • Download
  4

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. ZNACZENIEZASOBW LUDZKICH WE WSPCZENEJ ORGANIZACJI Justyna Gral
 • 2. Plan prezentacji1. Pojcie zasobu ludzkiego.2. Inwestowanie w kapita ludzki- istota.3. Efekty inwestowania w zasoby ludzkie.4. Pracownik- rdo nowych perspektyw.5. Podsumowanie.
 • 3. Pojcie zasobu ludzkiego Aby mc wyjani jakie znaczenie maj zasoby ludzkie w organizacji naley najpierw skupi si na pojciu zasobu ludzkiego. A. Pocztowski zakada, e ludzie nie s zasobem, lecz nim dysponuj. Posiadaj oni bowiem pewne cechy i waciwoci umoliwiajce penienie konkretnych rl w przedsibiorstwie. Autor za najistotniejsze skadniki zasobu ludzkiego uwaa: wiedz, umiejtnoci, zdolnoci, postawy, zdrowie, wartoci i motywacj. Wacicielem zasobu ludzkiego jest pracownik, ktry decyduje o stopniu jego zaangaowania w prac, ktr wykonuje
 • 4. Inwestowanie w kapita ludzki Dawniej czynnik ludzki w przedsibiorstwie nie by wany, zosta zepchnity na dalszy plan, pracownicy byli kojarzeni gwnie z kosztami (konieczno pacenia wynagrodze i innych wiadcze) i kopotami (zwolnienia, ze warunki pracy) . W dzisiejszych czasach takie pogldy nie s ju goszone. Zasoby ludzkie (wiedza pracownikw, kwalifikacje i dowiadczenie) s najcenniejszym i najwaniejszym kapitaem kadej organizacji. Od zatrudnionych w przedsibiorstwie pracownikw zaley w jaki sposb bdzie ono funkcjonowao i czy odniesie sukces na rynku. Dlatego te nie uwaa si, e inwestowanie w ludzi to strata pienidzy, poniewa zwraca si ono ze zwielokrotnion si. Dziki lokowaniu rodkw pieninych w podnoszenie kwalifikacji pracownikw wzrasta konkurencyjno firmy: zwiksza si kreatywno zatrudnionych, powstaj nowe, innowacyjne dziaania czy produkty, wzrasta jako wiadczonych przez przedsibiorstwo usug, powstaj nowoczesne metody pracy, udzia firmy w rynku oraz jej rentowno rosn. Wraz z inwestowaniem w kapita ludzki wzrasta jego unikalno oraz jako co rwnie niesie korzyci dla organizacji
 • 5. Inwestowanie w rozwj Wzrost unikalnoci kapitau pracownikw ludzkiego oraz jego jakoci Wzrost konkurencyjnoci firmy: - innowacyjno, - poprawa jakoci produktw i usug, - wzrost nowoczesnoci metod pracy, - wzrost udziau firmy w rynku i jej rentownoci.Rysunek 1. Efekty inwestowania w zasoby ludzkie
 • 6. Pracownik- rdo nowych perspektyw (1) Mona stwierdzi, e pozycja, jak osiga przedsibiorstwo w duym stopniu zaley od sposobu wykorzystania ludzi w nim zatrudnionych. Poznanie i skuteczne wykorzystywanie technik zarzdzania zasobami ludzkimi pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz efektywn realizacj ustalonych przez organizacj celw . Organizacja powinna traktowa kadego zatrudnionego w niej pracownika jako rdo nowych perspektyw, korzyci oraz zyskw. Naley nieustannie pokazywa ludziom, e tkwi w nich wiele moliwoci oraz dawa im szanse je wykorzystywa, spenia si zawodowo, co przyczynia si do wysokiego poziomu satysfakcji z pracy.
 • 7. Pracownik- rdo nowych perspektyw (2) Aby organizacja sprawnie i efektywnie dziaaa powinna wykorzystywa wiedz, jak posiadaj pracownicy zapewniajc im przy tym atmosfer przyjazn do pracy. Jeeli chce ona osiga dugofalowe sukcesy powinna pozyskiwa i doskonali bardziej utalentowanych ludzi, ni czyni to firmy konkurencyjne. Faktem jest, e budowanie przewagi na rynku dziki strategiom inwestycyjnym oraz kosztowym, ale bez skutecznej polityki personalnej, jest bardzo trudne a wrcz niemoliwe. Warunkiem uzyskiwania przez przedsibiorstwo wysokich rezultatw jest postrzeganie zatrudnionych jako strategicznego zasobu, doskonalenie ich kompetencji, pobudzanie kreatywnoci i inicjatywy
 • 8. Podsumowanie Warunkiem rozwoju kadego przedsibiorstwa, osigania przez niego sukcesw i wymarzonej pozycji na rynku jest rozwj pracownikw. To od ich wiedzy, kompetencji i pracy zaley bowiem przyszo przedsibiorstwa. W funkcjonowaniu wspczesnej organizacji zasoby ludzkie odgrywaj kluczow rol, s bowiem bardzo cennym jej ogniwem, gwarantem rozwoju i sukcesu. Przedsibiorstwa powinny zdawa sobie z tego faktu spraw oraz nie powinny szuka oszczdnoci w szkoleniach pracownikw czy te w innych sposobach podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji.
 • 9. Dzikuj za uwag Justyna Gral