żydzi i kahały dzieło wydane w j. rosyjskim w wilnie w roku 1870

  • Published on
    16-Apr-2015

  • View
    37

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

o kontroli gmin ydowskich przez elit diaspory

Transcript

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl

' '; v

I KABAY.Dzieo wydane w jzyku rossyjskim w Wilnie w roku 1870.

P

R

A

F M

A

N

N

A

(yda przechrzczonego).

jY a j z v k polski przeoone i przerobione przez

%

IN FT ; p * \j W-33U Ws s ^ No^y Tel. 26-68-63

^

79

LWW,N akadem drukarni J. Dobrzaskiego i K. Groinana.

1874. http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl

Rozdzia I.ydzi stanow i osobne narody w narodach.

Schiller.

Nie przedstawiamy czytelnikowi adnej kwestyi nowej i dotd nieznanej. Bo jaka kwestya od najdawniejszych czasw nie bya ju badan, rozbieran i roztrzsan w najdrobniejszych szczegach wedug rozmaitego zapatrywania si na ni. Pomidzy tylu a tylu rozm aitem i, jedn z najwaniejszych jest u nas kwestya y dowska. Zdolne i biege pira rozstrzygay j ju kilkakrotnie, nigdy jednak wyczerpujco. Ogromna stosunkowo liczba ydw w naszym kraju.... odrbno ich zupena, pomimo tyluwiekowego pobytu.... niech i nienawi ku ludnoci chrzeciaskiej pokryte paszczykiem naiwnoci i obudy... zczenie si w ostatnich cza sach z Centralistami Wiedeskimi, a przez to wzrost w zuchwa o i ch posikowania potnym naszym wrogom.... wszystko to powinno zwrci baczno i uwag ludnoci chrzeciaskiej na ten olbrzymi zastp, grocy nam zuboeniem, wywaszczeniem i zupen zagad. Jeeli widzimy, e w innych krajach, pomimo nierwnie sabszego stosunku liczebnego, d ydzi do opanowania i owa dnicia wszystkiego ; tem groniejsi s oni dla nas, nieposiadajcych bytu politycznego, a wyywiajcych t tak liczn ludno prniacz, utrzymujc si jedynie z exploatowania Chrzecian i wysysa jc e tak powiemy najywotniejsz krew nasz. Kwestya ydowska, dla tego u nas na jasne drogi wyprowa dzon nie zostaa, e niebezpieczny ten ywio kry si zrcznie przed poszukiwaniami badaczy i, e aden z nich nie zdoa dosta tecznie dotychczas zbada tego tak gronego ywiou. Uwaamy wic za konieczne i niezbdne korzysta ze sposobnoci, jak nam nastrcza posiadanie na krtki czas K sik i o K ahale, dziea wydanego w jzyku rossyjskim (Wilno 1870 r.) przez Brafm aniTa (yda przechrzczonego) w ktrem to dziele wanie, zostay wy jawione: potna organizacja korporacyi ydowskich, egzystujca http://rcin.org.pl l*

we wszystkich k r a j a c h d n o wsplna i jednakowa tyche korporacyi;... sposoby jakich ydzi uywali i uywaj do osignicia podanego a od wiekw wytknitego celu;... a nareszcie lepe po suszestwo, z jakiem kady yd wykonywa rozkazy dyktowane przez K alial. Gdziekolwiek bowiem ydzi osiedli, stanowi oni zupenie oddzielny nard w narodzie, a podlegajc niby, lecz tylko pozornie prawom krajowym, suchaj jedynie rzdu utworzo nego przez siebie, ktry w kadej gromadzie ydowskiej reprezento wanym jest przez K a lia (zarzd spoeczny ydw) i przez Be.tD in (trybuna sdowy ustanowiony na podstawie praw Talmudu). Dzieo o jakiem wzmianka, wydane przez B ra fm a im a pod tytuem K sik a o Kalinie, tak wielkie zamiszanie i obaw wy woao pomidzy ydami w Litwie, e wszystkie egzemplarze 1-ej edycyi zostay w kilku dniach wykupione i zniszczone przez samyche ydw. Pomimo za, i cala ta pierwsza edycya wyczerpnit zostaa, 2-iej do dnia dzisiejszego nie ma. Zanim jednak wszystkie egzem plarze wykupionemi zostay przez samych ydw, kilka z nich (wprawdzie nadzwyczaj m aa liczba) dostay si do rk Chrzecian, a majc sposobno jak to ju wyej wspomnielimy, posiada na krtki czas jeden z tych rzadkich egzemplarzy, przetumaczy limy najciekawsze i najbardziej uderzajce ustpy, akta i dokumenta Kahalne i cytujemy w tern naszem dzieku, ktrego celem jest: wyda z caych si okrzyk: Chrzecianie, jakiegokolwiek bd kocioa, strz e c ie s i !.... Nard bowiem ydowski, w bardzo krtkim czasie stanie si prawdziwym panem wiata de j u r e , jak jest ju nim de f a c t o , posiadajc w swych rkach najwiksz cz k a pitaw. A zatem strzecie si ludy chrzeciaskie! Zawizujcie sto warzyszenia dla wykonywania wikszych prac publicznych jako to: budowli drg, kolei, kanaw, fabryk i t. d. na ktrych czele, w teraniejszych czasach prawie we wszystkich krajach, po wik szej czci s ydzi, a ktre to przedsibiorstwa przynosz im niesychane zyski. Oszczdzajcie zarobiony lub odziedziczony po przodkach grosz, aby si nie znale w koniecznoci poyczania od ydw, tych lichwiarzy, na ogromne procenta, za jakie oni stawiaj domy, zakupuj dobra, lasy, wznosz fabryki etc. Oszczdzajcie! bo oszczdno zapewnia najwysze dobro na tej ziemi, to jest nie podlego! Nie kupujcie wcale, albo nadzwyczaj mao w sklepach ydowskich, bo nigdy staej i rzetelnej ceny tam nie zadaj i zawsze pokrzywdzeni bdziecie albo na gatunku towaru, albo ua jego wadze lub mierze, albo te w samej cenie.

http://rcin.org.pl

-

5

Strzecie si rzdy narodw chrzeciaskich! K raje Europej skie s lennikami panowania ydowskiego. ydzi zahypotekowali je wszystkie; hypoteki, ktre w aden sposb nie mog by spa cone z dochodw pastwowych, i podatkw tyche krajw. Panowanie uniwersalne, o jakiem marzyo tylu mocarzw, genjuszw, wodzw.... ydzi otrzymali. Bg Judaizmu dotrzym a sowa danego prorokom i odda zwyciztwo w rce Synw Machabeuszw. Jeruzalem naoyo haracz na wszystkie pastwa. Najczystsze do chody wszystkich krajw europejskich, najkorzystniejsze zyski pochodzce z pracy wszystkich chrzecian, id do kieszeni ydw pod nazw procentw od dugw narodowych, a zatem powtarzamy strzecie si! Ograniczcie (jeelicie ju nadali) prawo polityczne wszystkim tym ydom , ktrzy wycznie trudni si lichw, faszerstwem handlowem, faktorstwem i prniactwem a przymucie ich do uprawy r o li, bo dowiadczenie datujce od najdawniejszych czasw, naucza: e ten, ktry skrapia potem swego czoa ziemi co go ywi, staje si prawdziwym jej obywatelem a w potrzebie i jej obroc i nie oddziela si od innych mieszkacw k raju , nie formuje osobnego narodu w narodzie rzdzcego si innemi prawami i suchajcego swych wadz bezwzgldnie na rzdy tego kraju, w ktrym si jego synowie urodzili. Pozbawcie take ydw prawa sprzedawania wrdki i wszelkich trunkw po szynkach maych miast a szczeglniej po karczmach wiejskich, gdzie niegodziwie rozpajaj i oszukuj wieniakw chrzecian, gdzie narzucajc si koniecznie jako porednicy w kadej sprzeday, odbywajcej si midzy producentem a konsumentem, wycigaj z tego porednic twa, bez adnej pracy, najczystszy zysk ze strat i sprzedajcego i kupujcego.... zysk, ktrego uywajc na lichw, staj si w krt kim czasie przy ich wytrwaoci i wstrzemiliwoci, posiadaczami wszystkich funduszw, jakie si znajduj w okolicy; a posiadajc takowe bior w przedsibiorstwa przerne roboty i zbogacaj si kosztem kraju, na niekorzy tego, za pomoc tak charaktery stycznego u nich i tak tradycyjnie uorganizowanego szachrajstwa i przekupstwa. A nakoniec opanowawszy w ten lub inny sposb ca okolic, poyczajc wikszym wacicielom na ogromn lichw, wywaszczajc tyche w krtkiem czasie, wycinajc lasy dla otrzy mania natychmiastowego zysku, niszcz na przyszo rolnictwo, to wielkie bogactwo naszego kraju, staj si prawdziw plag, pijawk wysysajc spoeczestwo chrzeciaskie, szaracz pocha niajc na okoo wszystkie zasoby i ca przyszo kraju.... A za uway wypada, e od czasu osiedlenia ydw w naszym kraju

http://rcin.org.pl

nie wielu ich oddawao si uytecznej pracy lub subie dla kraju, pomimo tego, e nard ydowski trzeba mu to przyzna posiada zdolnoci twrcze i organizacyjne. Im wiksze atoli po siada zdolnoci, tem wiksz na siebie ciga odpowiedzialno, e uywa tyche zdolnoci na faszywej zupenie drodze. Spy i inne ptaki drapiene s take wspaniale, gdy wysoko wznosz si w po wietrzu i sprawiaj podziwienie przez majestatyczny swj lot, co jednake nie przesz adza nam mie wstrt do tych potworw, ktre si ywi ciaami trupw i poeraj cierwa zwierzt.... Odbierajc ydom prawo sprzedawania wdki i wszelkich trunkw po szynkach miast i karczmach wiejskich i ograniczajc w uywaniu politycznego prawa tych, ktrzy si trudni lichw i krzywd spoeczestwa, do jakiego oni sami niechc szczerze nalee, zmusi si ich dopiero do wykonywania prac uytecznych dla caej spoecznoci, jako to: do robt ziemnych przy kolejach, drogach, kanaach, i t. d. do jakich z wielkim kosztem, bywaj tysicami sprowadzani wyrobnicy chrzeciascy a gdzie ani jednego yda zobaczy nie mona ze szpa dlem w rku; zmusi si do uprawy roli, na ktrej ani jeden yd nie chodzi za pugiem, ani jeden nie wemie sierpa lub kosy do rki, pomimo e czsto obfite plony gin z przyczyny braku rk roboczych, a tysice prniakw ydowskich trudni si faktorstwem i tem podobnem oszukastwem. Wwczas dopiero stan si ydzi prawdziwymi obywatelami kraju, w jakim oni i ich pradziadowie si porodzili i w rwczas nie bd stanowi osobnego narodu w na rodzie, jak si to dotychczas dzieje, narodu, ktry omijajc zgra bnie i podstpnie prawa krajowe, lepo wykonywa rozkazy swej wadzy, reprezentowanej w kadej gromadzie ydowskiej przez instytucy K a h a u .

http://rcin.org.pl

Rozdzia II.Akta i dokumenta przytoczone przez Brafmanna w swej Ksice o Kahale popr dobitnie zdania jakie w lszym Rozdziale wypowie dzielimy, rwnie jak popr je zdania w rozmaitych epokach i w r nych jzykach wypowiedziane przez gbokicli mylicieli. I tak: Tacyt najwietniejszy i najsawniejszy ze wszystkich historykw staroytnoci, powstawa ju na niepohamowan dum i instynkt szaehrajski jakie cechoway ydw. Bosiuet (Bossuet) nie mg wstrzyma si od napi sania: ydzi nie s niczem dla religii i dla Boga.... sprawiedliwo ci bdzie jeeli ich upadek rozszerzy si po caym wiecie jako kara za zatwardziao w ich przesdach i za postpki majce na celu krzywd innych narodowoci." Wolter (Voltaire) wyda wojn ydom sarkastycznemi artami. Furie (Fouiier) gani przypuszcza nie ydw do uywania praw obywatelskich mwic: kady rzd, ktry dba, aby kraj jakim rzdzi by moralnym, powinien zmusi ydw do pracy poytecznej i wydajcej owoce; bo nard ten (ydo wski) nie zatrudnia si nigdy i nie zatrudnia dotychczas niczem innem, jak tylko lichw, nierzetelnym handlem i szachrajstwem w