GDPR. Co powiniene wiedzie o oglnym rozporzdzeniu o danych osobowych?

 • Published on
  12-Apr-2017

 • View
  384

 • Download
  1

Transcript

 • Whats next.

  GDPRCo powiniene wiedzie

  o oglnym rozporzdzeniu o danych osobowych?

 • Spis treci04

  Co CIO musi wiedzie o RODO?

  08 Unijna reforma ochrony danych osobowych istotna zmiana, czy tylko zmiany kosmetyczne?

  10Podejcie Microsoft do implementacji RODO

  12 Usugi doradcze w zakresie prywatnoci oferowane przez firm Cisco: Oglne rozporzdzenie o ochronie danych

  14 Badanie Trend Micro i VMware: ponad poowa polskich firm nie syszaa o rozporzdzeniu GDPR

  16 GDPR i nowe wyzwania cyberbez-pieczestwa przemylenia eksperta Dimension Data

  18Potrzeba podjcia odpowiednich rodkw

  20 Przygotowanie do wejcia w ycie oglnego rozporzdzenia o ochronie danych

  22 Komentarz Veeam Software na temat GDPR dla CIONET

  23 Zarzdzanie i ochrona informacji w kontekcie GDPR

  2

 • Przed nami jeszcze rok na przygotowania, a RODO ju staje si

  najbardziej znienawidzonym akronimem XXI wieku. Wydaje si, e

  mamy idealny przykad tego, jak strategia FUD (Fear, Uncertainty,

  Doubt) moe dziaa w skali makro.

  RODO jest daleko idcym aktem prawnym nie pamitam regulacji

  wywoujcej tak due i bezporednie skutki biznesowe, organiza-

  cyjne i technologiczne. Z drugiej strony rynek zalewaj uproszczo-

  ne komunikaty i narracje nastawione na wywoanie strachu, w pod-

  tekcie zachcajce do szybkiego nabywania usug, ktre strach ten

  maj stumi. Jak z kad atw recept na ycie adnie wyglda,

  ale niekoniecznie dziaa.

  Z ca pewnoci RODO jest rzeczywistoci ju teraz i ju teraz

  kada organizacja musi si z t rzeczywistoci zmierzy. Kada na

  swj sposb, stosownie do wasnej specyfiki. Tymczasem, spectrum

  postaw rnych organizacji wobec RODO jest szerokie, od zupe-

  nej niewiadomoci, poprzez ignorowanie lub kwestionowanie

  zmieniajcej si rzeczywistoci i zwizanych z tym zagroe, a po

  skrajn RODO-fobi. Gdzie pomidzy s organizacje, ktre staraj

  si sukcesywnie, ale te ostronie dostosowywa do nowych wy-

  maga, ledzc jednoczenie rozwj sytuacji. Najprawdopodobniej

  te organizacje nie przeinwestuj, ani te nie pozwol si zaskoczy.

  Dostosowanie procesw ochrony danych i ich przetwarzania wy-

  maga czasu, zasobw i przede wszystkim jak najszerszego zaanga-

  owania organizacji w proces transformacji do standardw RODO.

  To wane, bo RODO wymaga transformacji organizacji jako caoci

  i wbudowania w jej DNA dbaoci o prywatno. Z tego powodu

  procesu dostosowania nie da si zleci na zewntrz, tak jak nie da

  si wyoutsourcowa w caoci dziaa zwizanych z zapewnieniem

  bezpieczestwa. We wdroeniu RODO mona zatem pomc, ale nie

  mona wyrczy. Nie istniejedostawca, ktry jednym ruchem do-

  starczy magiczne rozwizanie, wszelkie kopoty usuwajce. aden

  dostawca nie zdoa pozna organizacji tak jak osoba z wewntrz,

  dlatego taki dostawca moe wspiera, konsultowa, doradza, jed-

  nak na kocu tego procesu to organizacja zdoa lub nie zdoa do-

  stosowa si do nowych zasad gry.

  Przetwarzanie danych osobowych jest i bdzie kluczow potrzeb

  wspczesnego biznesu. Nie moemy zapomnie, e nadmiernie

  asekuracyjne podejcie moe utrudnia a nawet blokowa roz-

  wj.Jak to adnie uj prawie sto lat temu John A. Shedd A ship

  in harbor is safe, but that is not what ships are built for.Wygraj

  podmioty, ktre bd potrafiy znale rozsdn rwnowag mi-

  dzy deniem do realizacji celw biznesowych, a zgodnoci z wy-

  maganiami prawa. Takie, ktre bd pyn dalej zgodnie z obran

  strategi i korzystnymi prdami, ale jednoczenie zrobi wszystko,

  eby nie da si zatopi. Przegraj ci, ktrzy zostan w porcie lub

  wypyn nieprzygotowani.

  W wiecie strategii FUD liczy si wiedza i odpowiednie decyzje.

  Konieczne jest budowanie wiadomoci, co dla organizacji jest

  grone, a nastpnie zlokalizowa skuteczne i optymalne dla bizne-

  su metody zapewnienia ochrony przed tymi zagroeniami. RODO

  przetestuje te umiejtnoci jak mao ktry akt prawny. I trzeba

  przyzna, e cho przymusowe, bdzie to najwyszej klasy wy-

  zwanie intelektualne.

  Mec. Marcin Maruta Jeden z najlepszych w Polsce ekspertw w zakresie prawa nowych technologii i wasnoci intelektualnej. Nadzorowa najwiksze kontrakty technologiczne w Polsce, posiada ponad 20 lat dowiadczenia w doradztwie dla dostawcw i klientw sektora ICT.

  3

 • Co CIO musi wiedzie o RODO?

  Sawomir Kowalski, Senior Associate w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

  Co CIO musi wiedzie o RODO?

  4

 • Rozporzdzenie oglne o ochronie danych

  osobowych zacznie obowizywa 25 maja

  2018 r. Tego dnia obudzimy si w nowej

  rzeczywistoci ochrony danych osobowych

  - duo bardziej wymagajcej i duo mniej

  przyjaznej, take dla dziaw informatyki

  i CIO. Oto co nas czeka.

  Po pierwsze kary finansowe to na gruncie

  polskim nowo. Obecnie za brak zgodnoci

  z ustaw nie zapacimy ani zotwki, w rze-

  czywistoci RODO ryzykujemy nawet 20 mln

  EUR lub 4% cakowitego rocznego wiato-

  wego obrotu. Dotychczas zaniedbany przez

  wiele organizacji obszar stanie si obszarem

  ryzyka, ktre trudno bdzie bagatelizowa.

  Po drugie zupenie nowe wymagania

  jeli organizacja przetwarza dane osobowe

  zgodnie z aktualnymi regulacjami, to i tak

  bdzie musiaa wykona duo dodatkowej

  pracy. Jeli w obszarze ochrony danych nie

  zrobia dotychczas nic, to bdzie musiaa

  wdroy terapi szokow i mocno zaj si

  tematem, jeli nie chce si znale w grupie

  tych co nie zd. A jak prognozuje Gartner

  nie zdy 50% duych firm.

  Po trzecie nowe, oparte na ryzku podej-

  cie koniec z jednolitym traktowaniem

  wszystkich przetwarzajcych. Im bardziej

  ryzykowne procesy przetwarzania danych,

  tym bardziej trzeba bdzie o nie zadba.

  Jeli przedsibiorca opiera swj biznes na

  przetwarzaniu danych, bdzie musia zrobi

  duo wicej ni ten, ktry dane przetwarza

  jedynie pomocniczo. Jeli kto uwaa, e

  danych osobowych nie przetwarza wcale,

  c jest w bdzie.

  Po czwarte brak twardych wytycznych

  nie bdzie ju odgrnych, w miar jed-

  noznaczych (cho mao aktualnych) wy-

  tycznych jak zmiana hasa co 30 dni. Na

  podstawie analizy ryzyka uwzgldniajcej

  takie czynniki jak rodzaj danych, skal

  i cel przetwarzania oraz jego kontekst,

  trzeba bdzie opracowa dedykowan

  strategi obejmujc m.in. adekwatne

  mechanizmy zabezpiecza-

  jce. Nasza decyzja nasza

  odpowiedzialno.

  Po pite privacy by design

  i privacy by default ko-

  nieczno nieustannego

  dbania o prywatno i wyka-

  zywania inicjatywy w kierun-

  ku jak najlepszej jej ochrony.

  Na kadym etapie procesu od

  planowania, poprzez projek-

  towanie sposobu dziaania,

  a po operacyjne stosowa-

  nie, trzeba bdzie uwzgld-

  nia perspektyw ochrony

  prywatnoci. Powszechne

  obecnie podejcie, polegajce na uzyskaniu

  moliwie szerokiego zakresu danych (a nu

  si przyda) i ich przetwarzaniu w sposb

  maksymalizujcy korzyci (bo czemu nie)

  raczej si nie sprawdzi w czasach RODO.

  Po szste rozliczalno trzeba bdzie

  wykaza, e rzeczywicie przestrzegamy

  RODO. Aktualne na dzi polityki mog nie

  wystarczy bo z reguy s pisane na spo-

  kojne czasy, w ktrych zgodno z checkli-

  st w jest w praktyce zgodnoci z prawem.

  Rozliczalno natomiast wymaga wykazania,

  e polityki przetwarzania danych s ywe,

  z realn egzekucj i realnymi rodkami wy-

  muszania wewntrznego podporzdkowa-

  nia organizacji zasadom ochrony danych.

  Po sidme zarzdzanie dostawcami

  zgodnie z RODO nie bdzie mona zleca

  przetwarzania niezweryfikowanemu pod-

  miotowi. Dopuszczalne bdzie korzystanie

  tylko z takich dostawcw, ktrzy gwarantuj,

  e przetwarzanie przez nich danych bdzie

  bezpieczne i zgodne z prawem. Trzeba b-

  dzie sprawdzi obecnych dostawcw i za-

  dba o to, eby w przyszoci wybiera tylko

  takich, ktrzy zapewniaj stabilno i bezpie-

  czestwo na odpowiednim poziomie.

  Po sme budowanie wiadomoci klucz

  do zgodnoci z RODO. Musimy wiedzie

  kto, co i dlaczego przetwarza, komu prze-

  kazuje, od kogo i na jakiej podstawie dosta-

  je. Bez tego ani rusz. Najlepsze procedury

  i systemy nie uratuj organizacji, ktra nie

  ma penej wiadomoci tego, co robi z da-

  nymi osobowymi.

  Po dziewite umacnianie kultury organi-

  zacyjnej uniknicie bolesnej konfrontacji

  z RODO wymaga wyksztacenia wraliwo-

  ci na ochron prywatnoci u osb, ktre

  przetwarzaj dane. Generalnie wszystkich,

  chocia najwaniejsze, aby tak wraliwo

  miay osoby zarzdzajce procesami prze-

  twarzania danych i decydujce o nowych

  sposobach ich wykorzystania. W gwnej

  mierze od tych osb zaley czy nasza orga-

  nizacja okae si RODO-proof.

  Po dziesite mocne przeoenie na ob-

  szar IT i systemy informatyczne brak

  konkretnych wytycznych odnoszcych

  si do IT moe powodowa bdne i nie-

  bezpieczne wraenie, e tego obszaru nie

  trzeba bdzie dostosowa do RODO.

  Tymczasem, wymagania dla IT s pochod-

  n innych wymaga, jakie przetwarzajcy

  dane bd musieli speni. Realizacji cz-

  ci obowizkw wynikajcych z RODO

  po prostu nie sposb sobie wyobrazi

  bez sprawnie dziaajcego i odpowiednio

  przygotowanego IT.

  5

 • Obowizek zapewnienia bezpieczestwa

  danych osobowych, poprzez zastosowanie

  rodkw takich jak szyfrowanie czy

  pseudonimizacja i przygotowanie

  procedur awaryjnych business

  continuity czy disaster recovery, w zakresie

  odpowiadajcym wnioskom z oceny

  ryzyka przetwarzania danych.

  Trzeba wzi pod uwag, e koszty

  dostosowania systemw i procedur IT oraz

  czas potrzebny na ich przeprowadzenie, to

  najprawdopodobniej najwiksze wyzwanie

  jakie stawia nam RODO. Polityki mona

  opracowa szybko, ale rozszerzenie

  funkcjonalnoci systemw IT to proces

  duszy, w wiecie PZP nawet bardzo dugi.

  03

  05

  Obowizki w zakresie zarzdzania cyklem

  ycia danych (od zebrania a do usunicia)

  i realizowania po drodze praw podmiotw

  danych, m.in. prawa do informacji, prawa

  do usunicia czci lub caoci danych

  (prawo do bycia zapomnianym) czy prawo

  do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  w rnych odmianach.

  Obowizek notyfikowania narusze

  ochrony danych osobowych do organu

  nadzorczego oraz podmiotw danych, przy

  czym notyfikacja do organu nadzorczego

  powinna nastpi w cigu 72 godzin od

  stwierdzenia naruszenia.

  02

  04

  Obowizek zapewnienia przenoszalnoci

  danych, to jest umoliwienia podmiotom

  danych zabranie danych ze sob (pobrania),

  w popularnym formacie, nadajcym si

  do maszynowego odczytu, np. w celu

  przekazania ich innemu usugodawcy.

  01

  Kilka przykadw wymaga, ktre bd miay wpyw na IT:

  6

 • Inwentaryzacja sprawdmy co mamy. Jakie procesy przetwarzania, jakie systemy,

  jakie dane, jakich dostawcw. To punkt wyjcia do dalszych dziaa

  i od tego trzeba zacz.

  Identyfikacja okrelmy obszary, ktre wymagaj dostosowania do wymaga

  RODO. To nam pozwoli okreli ilo pracy, zaplanowa zasoby

  i budet.

  Step plan i jego realizacja rozpiszmy dziaania dostosowujce na 2017 i 2018, tj.

  opracowanie polityk, ocena ryzyka, przygotowanie nowych wzorw

  umw i klauzul (zgody i informacyjnych), dostosowanie systemw,

  szkolenie personelu ostatecznie mamy jeszcze prawie ptora

  roku. W tym czasie duo mona zrobi.

  Monitoring sprawdzajmy, jak zmienia si otoczenie RODO. Samo

  rozporzdzenie to nie wszystko, bd dodatkowe wytyczne,

  bdzie nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych i bdzie

  dyskusja jak to wszystko przeoy na praktyk. Warto by na

  bieco z tematem.

  01

  02

  03

  04

  Jak to ugry?

  Jeli chcemy by RODO-ready w maju 2018 to musimy wystartowa ju. To jest jeden

  z tych tematw, w ktrych ASAP oznacza wczoraj. S tacy, ktrzy twierdz, e jeli

  kto jeszcze nie zacz, to ju nie zdy. A tak le raczej nie jest, ale warto ju teraz

  przyjrze si nastpujcym obszarom:

  7

 • Rozporzdzenie RODO dotyczy

  praktycznie wszystkich Organiza-

  cji przetwarzajcych dane osobowe

  i wprowadza szereg istotnych zmian

  takich jak konieczno pozyska-

  nia zgody na przetwarzanie danych

  w sposb jednoznaczny w stosunku

  do okrelonego celu przetwarzania,

  brak koniecznoci zgaszania zbio-

  rw danych osobowych do rejestru

  prowadzonego przez GIODO, ko-

  nieczno przeprowadzania analizy

  ryzyka danych osobowych i stosowa-

  nia adekwatnych do poziomu ryzyka

  zabezpiecze technicznych oraz

  organizacyjnych, prawna dopusz-

  czalno pseudoanonimizacji i szy-

  frowania danych, czy te prawo do

  bycia zapomnianym lub zaprzestania

  przetwarzania danych. A to ju nie s

  zmiany kosmetyczne.

  Warto rwnie odnotowa istotne

  wzmocnienie znaczenia organw

  nadzoru poprzez rozszerzenie kata-

  logu ich zada oraz dostpnych na-

  rzdzi. Organ nadzorczy jakim jest

  GIODO bdzie musia by informo-

  wany o naruszeniach dotyczcych

  gromadzonych i przetwarzanych

  danych osobowych nie pniej ni

  w terminie 72 godzin po stwierdze-

  niu naruszenia wraz z informacjami

  odnonie charakteru naruszenia czy

  konsekwencji z niego wynikajcych

  dla osb ktrych incydent dotyczy.

  Wyjtkiem maj by sytuacje kiedy

  naruszenie stwarza niskie prawdo-

  podobiestwo aby skutkowao ry-

  zykiem dla praw osb fizycznych.

  Jednak w przypadku zgoszenia na-

  stpujcego po upywie 72 godzin

  podmiot bdzie mia obowizek

  doczenia wyjanienia przyczyn

  opnienia. Chocia praktyka w tym

  zakresie z przyczyn oczywistych ni

  ostaa jeszcze wypracowana, wydaje

  si by nieuchronne, e oczekiwa-

  niem regulatora bdzie, e elemen-

  tem skadowym takiego wyjanienia

  bdzie analiza wpywu naruszenia

  i zwizanego z nim ryzyka.

  Wbrew pozorom zdolno organiza-

  cji do zgoszenia naruszenia we wa-

  ciwym terminie nie musi by zada-

  niem trywialnym. Przede wszystkim

  organizacja musi posiada mecha-

  nizmy umoliwiajce jej zidentyfiko-

  wanie naruszenia. Mechanizmy inne

  ni informacja w mediach, e dane

  np. klientw s dostpne gdzie na

  serwerach a Internecie. Jeeli zgo-

  szenie odbdzie si poprzez me-

  dia mona oczekiwa, e Regulator

  szczeglnie uwanie moe zechcie

  przejrze si, czy organizacja doo-

  ya naleytej starannoci projektu-

  jc swj system zabezpiecze i do-

  statecznie powanie podchodzi do

  Unijna reforma ochrony danych osobowych istotna zmiana, czy tylko zmiany kosmetyczne?

  Konsekwencje finansowe do 4% globalnych przychodw grupy:

  Kary finansowe za brak zgodnoci

  mog wynie do 4% globalnych

  przychodw grypy lub 20 milinw

  EUR, w zalenoci od tego ktra

  z kar jest bardziej dotkliwa. Kraje

  czonkowskie mog uzupeni kata-

  log sankcji o dodatkowe elementy.

  Inspektor Ochrony Danych osobowych:

  Musi zosta powoany inspektor

  ochrony danych osobowych (DPO)

  w jednostkach publicznych oraz

  jednostkach gdzie dziaalno pod-

  stawowa wie si z regularnym

  i systematycznym monitorowa-

  niem i przetwarzaniem specjalnych

  kategorii danych osobowych.

  Szeroka definicja danych osobowych:

  GDPR/RODO definiuje dane oso-

  bowe jako jakiekolwiek informacje

  odnoszce si do zidentyfikowanej

  lub identyfikowalnej osoby w tym

  dane pseudoanonimowe.

  Zgoszenie naruszenia:

  RODO wymaga aby nie pniej ni

  w terminie 72 godzin po stwierdze-

  niu naruszenia zostao ono zgo-

  szone waciwemu organowi nad-

  zorczemu.

  Odpowiedzialno:

  Organizacje s zobowizane usta-

  nowi kultur odpowiedzialnoci

  oraz wiadomego rejestrowania

  jakie dane osobowe posiadaj, do

  czego s wykorzystywane, zakres

  kontroli majcych zapewni mi-

  nimalizacj przetwarzania danych

  oraz ich retencji, w tym ustano-

  wienie polityk oraz stosownych

  procedur.

  Materia przygotowany przez firm:

  8

 • swoich obowizkw wynikajcych

  z Rozporzdzenia. A konsekwencje ja-

  kie moe wycign Regulator mog

  by bardzo bolesne

  Po wtre samo wykrycie incydentu

  to jeszcze zbyt mao. Wiele podmio-

  tw funkcjonujcych na rynku nie do

  koca posiada, lub wrcz zupenie

  zaniedbao wypracowanie procedur

  w zakresie zarzdzania kryzysowego

  w tym zasady komunikacji wewntrz

  i na zewntrz organizacji, w tym z Za-

  rzdem firmy, mediami i regulatorem.

  Nawet jeeli zasady takie istniej to

  czsto nie brano pod uwag rygoru

  72 godzinnego okienka, kiedy taka

  komunikacja musi zaistnie.

  Reagowanie na naruszenie danych b-

  dzie wymagao dobrze przemylane-

  go zbioru dziaa przeprowadzonych

  przez rnych ludzi, a raportowanie

  do Regulatora bdzie jednym z tych

  dziaa. Definiowanie tych dziaa

  i prewencyjne testowanie bdzie tylko

  usprawnia cay proces oraz skraca

  czas odpowiedzi przy rzeczywistym

  naruszeniu danych.

  Nowe obowizki Przetwarzania DanychJedn z najbardziej istotnych wrd

  nowych regulacji dotyczcych prze-

  twarzania danych jest przekazanie

  odpowiedzialnoci jednostkom kon-

  trolujcym oraz przetwarzajcym

  dane poprzez wdroenie organiza-

  cyjnych i technicznych rodkw ma-

  jcych na celu zapewnienie bezpie-

  czestwa przetworzonych danych

  osobowych.

  Podczas gdy Dyrektywa z 1995 przy-

  pisywaa t odpowiedzialno tylko

  kontrolerom danych, teraz rwnie

  w obszarze procesu przetwarzania

  danych naley wdroy odpowied-

  nie zabezpieczenia w celu osigni-

  cia wymaga ustalonych w RODO.

  Jednostki przetwarzajce dane bd

  musiay oceni, czy wdroone rod-

  ki s wystarczajce jeli chodzi o cel

  i zakres przetwarzania, ilo zebra-

  nych danych, okres skadowania da-

  nych oraz dostp do danych. Umowa

  przetwarzania pozostanie podstaw

  ustalenia celu i zakresu czynnoci

  przetwarzania pomidzy kontrolowa-

  niem a przetwarzaniem danych, gdzie

  okrelenie rodkw bezpieczestwa

  jest moliwe (i podane).

  Pomimo tego, i moliwe bd tak do-

  tkliwe kary, nie spodziewamy si, aby

  regulator nakada na przedsibior-

  stwa nie wywizujce si ze swoich

  obowizkw wynikajcych z rozpo-

  rzdzenia najdotkliwsze z dostpnych

  sankcji. Przynajmniej nie w cigu

  najbliszych kilku lat. Due organi-

  zacje, ktre przetwarzaj praktycznie

  nieograniczone iloci danych osobo-

  wych, powinny jednak pamita, e

  bd jednymi z pierwszych do ktrych

  organy ochrony danych zapukaj do

  drzwi w celu sprawdzenia zgodnoci

  procesw z RODO.

  Niemniej jednak, warto aby kada

  z organizacji, a zwaszcza te prze-

  twarzajce dane osobowe na skal

  masow, zweryfikoway na jakim eta-

  pie s w swojej drodze do uzyskania

  zgodnoci z wymogami wynikajcy-

  mi z unijnego rozporzdzenia. Jeeli

  nie zaczlimy jeszcze drogi, warto

  sign po owoce wiszce najniej

  analiza luki jako punkt wyjcia wydaje

  si by najbardziej sensownym punk-

  tem wyjcia. Po wtre dokumenta-

  cja. Polityki, procedury, opis rodo-

  wiska przetwarzania danych i zasady

  ich zabezpieczania. Bez tego trudno

  bdzie dowie, e organizacja doo-

  ya naleytej starannoci w zakresie

  ochrony danych osobowych, ktre

  zostay jej powierzone.

  Ocena wpywu:

  Powinien zosta ustanowiony pro-

  ces regularnego testowania I oceny

  skutecznoci technicznych I orga-

  nizacyjnych mechanizmw wdro-

  onych przez organizacj maj-

  cych na celu zapewni bezpie-

  czestwo zgromadzonych danych

  osobowych.

  Zarzdzanie dostawcami:

  Podmioty ktrym powierzono

  przetwarzanie danych rwnie

  s obarczone odpowiedzialnoci

  I podlegaj rozporzdzeniu. S zo-

  bowizani do utrzymywania rejestru

  dziaalnoci jeeli przetwarzaj dane

  osobowe.

  Transgraniczne przetwarza-nie danych osobowych:

  Osoba odpowiedzialna za za dane

  osobowe zobowizana jest zna

  wszystkie podmioty przetwarzajce

  dane osobowe za ktre s odpo-

  wiedzialni. Osoba ta jest odpowie-

  dzialna wsplnie z przetwarzajcy-

  mi dane za zapewnienie zgodnoci

  z wymogami RODO.

  Rozszerzenie indywidualnego prawa do prywatnoci:

  Osobom, ktrych dane s gro-

  madzone nadano dodatkowe

  uprawnienia w zakresie dostpu

  do danych, udzielania zgody na

  ich gromadzenie i przetwarzanie,

  w tym profilowanie na potrzeby

  marketingu.

  Prywatno by design and default:

  RODO modyfikuje wymogi tech-

  niczne w zakresie ochrony danych

  osobowych tak aby byy one brane

  pod uwag na etapie projektowania

  mechanizmw zabezpieczajcych.

  9

 • 10

 • Microsoft tworzy i udostpnia usugi sto-

  sujc si do czterech zasad: zapewnienia

  bezpieczestwa, ochrony prywatnoci, za-

  pewnienia zgodnoci z wymaganiami prawa

  oraz przejrzystoci. Przy wdroeniu RODO

  nasi klienci mog oczekiwa:

  Technologii, ktre speniaj wyma-

  gania prawne szeroka gama usug

  w chmurze obliczeniowej moe by

  wykorzystana do wdroenia wymogw

  RODO, m.in. usuwania, modyfikacji,

  przesyania, dostpu i sprzeciwu wobec

  przetwarzania danych osobowych.

  Zobowiza umownych wspieramy

  dziaania naszych klientw w zobowi-

  zaniach umownych dotyczcych usug

  wchmurze, np. wsparcia bezpieczestwa

  i powiadomie o naruszeniu bezpiecze-

  stwa danych zgodnych z nowymi wymo-

  gami RODO. W najbliszym czasie nasze

  umowy licencyjne bd zawieray zobo-

  wizania zgodnoci z RODO.

  Dzielenia si dowiadczeniami dzie-

  limy si naszymi dowiadczeniami we

  wdraaniu zapisw RODO bazujc na

  naszej praktyce.

  Podejcie Microsoft do implementacji RODO

  Jak Microsoft moe pomc w przygotowaniach do wdroenia RODO?

  Celem Microsoft jest uatwienie proce-

  su wdroenia rozporzdzenia u naszych

  klientw i partnerw. Staramy si to osi-

  gn dziki naszym technologiom, do-

  wiadczeniom oraz oboplnej wsppra-

  cy. Pomoemy zbudowa bezpieczniejsze

  rodowisko, uprocimy wdroenie zgod-

  noci z RODO oraz udostpnimy narzdzia

  i rodki potrzebne, by zapewni zgodno

  z obowizujcym prawem.

  The newGeneral Data Protection Regulation (GDPR) is the most significant

  change to European Union (EU) privacy law in two decades. The GDPR re-

  quires that organizations respect and protect personal data no matter

  where it is sent, processed or stored. Complying with the GDPR will not be

  easy. To simplify your path to compliance, Microsoft is committing to be

  GDPR compliant across our cloud services when enforcement begins on

  May 25, 2018.1

  Brendon Lynch Chief Privacy Officer, Microsoft

  Opublikowano: 15 lutego 2017 r.

  1 blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/02/15/get-gdpr-compliant-with-the-microsoft-cloud/ #sm.0000ehu9cr12jneqsqmjpj68sf1df, dostp: 27 lutego 2017r.

  Materia przygotowany przez firm:

  11

 • W zwizku z rosnc wiadomoci konsumen-

  tw na temat konsekwencji narusze danych

  osobowych i moliwoci ich nielegalnego wy-

  korzystania, w prowadzeniu dziaalnoci biz-

  nesowej na znaczeniu zyskuj takie czynniki jak

  zaufanie i odpowiedzialne praktyki w zakresie za-

  rzdzania informacjami. Jest to szczeglnie istot-

  ne w kontekcie rozwiza cyfrowych umoli-

  wiajcych gromadzenie i analiz coraz wikszych

  iloci informacji o klientach i pracownikach.

  Do roku 2018 organizacje znajdujce si

  w posiadaniu danych dotyczcych obywateli

  UE, na podstawie ktrych moliwa jest iden-

  tyfikacja osoby fizycznej, bd musiay dosto-

  sowa si do zapisw Oglnego Rozporz-

  dzenia o Ochronie Danych (ang. General Data

  Protection Regulation, GDPR).

  Rozporzdzenie GDPR wprowadza kryterium

  odpowiedzialnoci, zgodnie z ktrym podmio-

  ty gospodarcze musz zarwno przestrzega

  regulacji, jak i wykaza zgodno z ich zapisa-

  mi. Artyku rozporzdzenia GDPR 5 (1f) stano-

  wi, e dane osobowe musz by przetwarzane

  w sposb zapewniajcy odpowiednie bezpie-

  czestwo danych osobowych, w tym ochron

  przed niedozwolonym lub niezgodnym z pra-

  wem przetwarzaniem oraz przypadkow utra-

  t, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomo-

  c odpowiednich rodkw technicznych lub

  organizacyjnych (integralno i poufno).

  Artyku 32 (1) nakada na przedsibiorstwa

  obowizek wdroenia odpowiednich rodkw

  technicznych i organizacyjnych, aby zapewni

  stopie bezpieczestwa odpowiadajcy temu

  ryzyku. W rozporzdzeniu GDPR nie okrelo-

  Korzyci

  Zakomunikowanie dobrej znajomoci wymogw rozporzdzenia GDPR w odniesieniu do prywatnoci i ochrony danych

  Opracowanie i wdroenie skutecznego programu GDPR

  Wiedza o skutkach rozporzdzenia GDPR w zakresie cyfryzacji i rozwiza IoT

  Wiksze zaufanie klientw dziki wdroeniu efektywnego programu zgodnoci z rozporzdzeniem GDPR

  Plan rozwoju opartego o transformacj i przystosowanie si do rozporzdze obowizujcych w skali globalnej

  Ograniczenie kosztw staych i ryzyka naruszenia danych

  Szybsza implementacja programu GDPR przy wsparciu dowiadczonych konsultantw i wykorzystaniu sprawdzonej metodologii

  Najwaniejsze jest zaufanie klientw

  Usugi doradcze w zakresie prywatnoci oferowane przez firm Cisco: Oglne rozporzdzenie o ochronie danych

  Materia przygotowany przez firm:

  12

 • Analiza wpywu i zakresu

  rozporzdzenia GDPR

  Odniesienie si do wymogw regulacyjnych okrelonych w rozporzdzeniu GDPR

  Ocena poziomu, w jakim dane, partnerzy i podmioty organizacji maj odpowi-

  ada zapisom rozporzdzenia GDPR

  Poznanie biecego stanu wdraanego programu zgodnoci oraz zdefiniowan-

  ie krokw, ktre naley podj w celu opracowania skutecznego programu pry-

  watnoci speniajcego kryteria okrelone w rozporzdzeniu GDPR

  Analiza programu zgodnoci z rozporzdzeniem GDPR majca na celu dostoso-

  wanie go do zmian w usugach biznesowych, nowych rynkw, wprowadzania

  rozwiza technologicznych, wsppracy z partnerami i zmian regulacyjnych

  Identyfikacja pozostaych zobowiza w obszarze zgodnoci, uwzgldnionych

  w planach biznesowych

  Opracowanie i ocena programu

  GDPR

  Opracowanie programu ochrony danych i prywatnoci zgodnego z rozporzdze-

  niem GDPR, uwzgldniajcego konkretne potrzeby organizacji i nowe regulacje

  Ewaluacja kryteriw i obowizkw okrelonych w rozporzdzeniu GDPR

  Poznanie konkretnych potrzeb biznesowych, cyklu ycia informacji, planw

  rozwojowych i sposobw wykorzystania technologii

  Ocena wpywu na prywatno (ang. Privacy Impact Assessment) w celu zdefin-

  iowania informacji umoliwiajcych identyfikacj osb chodzi o to, jakie dane

  s gromadzone, w jakim celu, jak zostan wykorzystane i zabezpieczone, jak

  bd przechowywane i przekazywane.

  Ocena istniejcego programu i porwnanie go ze standardowym zestawem

  odpowiednich zaoe odnoszcych si do dojrzaoci procesw

  Opracowanie kompleksowego planu dotyczcego programu prywatnoci, ktry

  speni zarwno oczekiwania przedsibiorstwa, jak i wymogi rozporzdzenia

  GDPR w zakresie zgodnoci

  GDPR wsparcie w zakresiezgodnoci

  i certyfikacji

  Konsolidacja i przyspieszenie skutecznej implementacji istniejcych inicjatyw

  w programie GDPR

  Udzielanie niezalenych i cennych sugestii dotyczcych tego, jak w praktyczny

  sposb sprosta wymaganiom dotyczcym prywatnoci i ochrony danych

  Szybsze przygotowanie i wdroenie programu GDPR dotyczcego prywatnoci

  i ochrony danych

  Przeksztacenie wymogw rozporzdzenia GDPR w zakresie zgodnoci w prak-

  tyczny program i plan implementacji

  Analiza mechanizmw nadzoru nad istniejcym programem GDPR w zakresie

  zgodnoci oraz ocena gotowoci do certyfikacji

  GDPR usugi w zakresie ochrony danych

  Opis wiadczonych usugno konkretnej metody bezpiecznego prze-twarzania danych firmy same musz zadba

  o wdroenie mechanizmw kontrolnych do-

  stosowanych do poziomu ryzyka, na ktre na-

  raone s dane osobowe. Najwikszy sukces

  osign organizacje, ktre zdecyduj si na

  wspprac z partnerami rozumiejcymi jed-

  nolity rynek cyfrowy UE i potraficymi speni

  kryteria zgodnoci obowizujce w technicz-

  nej strukturze ramowej.

  Firma Cisco ju od kilku dekad koncentruje

  si na tworzeniu i ochronie sieci (oraz zarz-

  dzaniu nimi), ktre cz systemy z ich uyt-

  kownikami. Nasze rozwizania umoliwiaj

  skuteczne poznanie technologii, ich segmen-

  tacj i zarzdzanie nimi w samym sercu po-

  czonego wiata na poziomie sieci, ser-

  werw, aplikacji, uytkownikw i danych. To

  wanie ta dogbna znajomo skompliko-

  wanych powiza midzy rnymi domena-

  mi technicznymi oraz interakcji z procesami

  biznesowymi i wymogami zgodnoci pozwa-

  la firmie Cisco pomaga klientom w przygo-

  towaniu i wdroeniu odpowiednich mecha-

  nizmw zarzdzania informacj. A wszystko

  to z myl o realizacji skutecznych strategii

  w dziedzinie ochrony prywatnoci i danych

  w cyfrowym wiecie.

  Usugi doradcze w zakresie prywatnoci i ochrony danych oferowane przez

  firm Cisco zapewniaj rzetelne i wszechstronne wsparcie. Nasi dowiadcze-

  ni konsultanci ds. technologicznych i prywatnoci okrel kryteria wynikajce

  ze zobowiza biznesowych i regulacyjnych odnoszcych si do zarzdzania

  informacjami umoliwiajcymi identyfikacj osb (ang. Personally Identifiable

  Information, PII) oraz innymi wraliwymi danymi klientw. Eksperci ds. bez-

  pieczestwa pomagaj naszym partnerom pozna konkretne wymogi doty-

  czce odpowiedniego programu zarzdzania informacjami, oceniaj ich ak-

  tualny potencja i opracowuj indywidualnie dopasowan infastruktur umo-

  liwiajc lepsz ochron prywatnoci. Pomagamy rwnie w lepszym zrozu-

  mieniu kryteriw biznesowych, opcji rozwoju i prognozowanych przypadkw

  uytkowych, co sprzyja tworzeniu zrwnowaonej struktury ramowej GDPR

  i opracowaniu planu wdroenia dziaa w obszarze zgodnoci zwizanych

  z inicjatywami cyfrowymi i technologicznymi.

  W efekcie powstaje projekt dojrzaego, kontrolowanego i zgodnego

  z zapisami rozporzdzenia GDPR programu w dziedzinie prywatnoci,

  ktry pozwala utrzyma zaufanie klientw w kwestii inicjatyw cyfrowych

  i wprowadzanie innowacyjnych technologii.

  13

 • Trend Micro oraz VMware we wsppracy

  z agencj badawcz ARC Rynek i Opinia

  przeprowadziy wrd polskich przedsi-

  biorcw badanie powicone znajomoci

  unijnego rozporzdzenia o ochronie da-

  nych (GDPR). Wyniki s niepokojce: po-

  nad poowa (52%) firm nigdy nie syszaa

  o GDPR, natomiast a dwie trzecie (67%)

  z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, ile cza-

  su pozostao na wdroenie rozporzdzenia.

  Dokadnie 25 maja 2018 r. zaczn funkcjo-

  nowa nowe przepisy dotyczce ochrony

  danych, a firmy bd musiay przej przez

  mudny proces weryfikacji wewntrznych

  procedur cyberbezpieczestwa. Cho-

  dzi o oglne rozporzdzenie o ochronie

  danych osobowych, czyli GDPR (od an-

  gielskiej nazwy General Data Protection

  Regulation). Nowe prawo bdzie mie

  zastosowanie w przedsibiorstwach oraz

  instytucjach przetwarzajcych lub groma-

  dzcych dane osobowe osb przebywaj-

  cych w krajach UE. Zmianie ulegn zasady

  rejestrowania, przechowywania, przetwa-

  rzania i udostpniania danych wszystkich

  osb fizycznych.

  Dokument GDPR jest sformuowany

  w sposb odmienny od obecnie obowizu-

  jcych przepisw. Dotychczasowe podej-

  cie polegao na stosowaniu okrelonych

  procedur w przetwarzaniu informacji oso-

  bowych w celu uwiadomienia obywatelom

  samego faktu ich zbierania. Obecne rozpo-

  rzdzenie skupia si na problemie jawnoci

  bezpieczestwa zbioru danych kady

  przypadek naruszenia bezpieczestwa,

  strategia cyberbezpieczestwa do 25 maja 2018 r.

  CEL

  Czas dziaa!

  FIRM NIE SYSZAO JESZCZE O GDPR

  FIRM NIE WIE, ILE CZASU POZOSTAO

  NA WDROENIE ROZPORZDZENIA

  FIRM JEST CAKOWICIE PEWNYCH

  POSIADANYCH ZABEZPIECZE

  KARY FINANSOWE

  ODPOWIEDZIALNO TAKE POZA UE

  INFORMOWANIE O NARUSZENIACH

  PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

  FIRM ZA BARDZO DOTKLIW UZNAO MAKSYMALN MOLIW KAR:

  4% ROCZNEGO OBROTU

  FIRM NIE WIE, KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNO W SYTUACJI

  NARUSZENIA DANYCH PRZEZ USUGODAWC Z USA

  NIE MA WDROONYCH ADNYCH PROCEDUR INFORMOWANIA ORGANU OCHRONY DANYCH O ZAISTNIAYCH

  NARUSZENIACH

  FIRM NIE DYSPONUJE NARZDZIAMI I TECHNOLOGIAMI DAJCYMI

  KONSUMENTOWI PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

  Oglne rozporzdzenie o ochronie danych*

  52% 67% 26%

  72%

  42%

  96%

  50%

  14

 • wyciek lub modyfikacja musi by ujawnia-

  ny klientom firmy, a odpowiednie organa

  powiadamiane o fakcie wamania. Ma to

  ukrci dotychczasow praktyk ukrywania

  faktw narusze bezpieczestwa przed opi-

  ni publiczn, co powodowao powszech-

  ne ignorowanie tego problemu jako rze-

  komo mao istotnego i niewymagajcego

  jakichkolwiek inwestycji. Dlatego kolejn

  nowoci wprowadzan przez GDPR jest

  konieczno zastosowania adekwatnych

  zabezpiecze technologicznych. Nie s

  przy tym wskazywane konkretne technolo-

  gie, ale stawiany jest wymg odpowiedniej

  jakoci owych zabezpiecze. wiadczy to

  o strategicznym podejciu UE, ktre ma za-

  chci firmy do tego, aby mylay o bezpie-

  czestwie w bardziej kompleksowy sposb

  mwi Micha Jarski, Regional Director

  CEE w firmie Trend Micro.

  Rozporzdzenie GDPR przyznaje rwnie

  osobom fizycznym prawo do bycia zapo-

  mnianym, czyli zadania niezwocznego

  usunicia danych osobowych. Wobec tego

  organizacje musz na yczenie usun

  wszystkie dane osobowe i zwizane z nimi

  odnoniki. Alarmujcy jest fakt, e jak

  wynika z badania a poowa ankietowa-

  nych firm (50%) nie dysponuje procedurami

  i technologiami zapewniajcymi konsu-

  mentowi prawo do bycia zapomnianym

  To nie koniec niepokojcych informacji.

  Niestety a 42% organizacji nie ma wdro-

  onych adnych procedur informowania

  organu ochrony danych o zaistniaych na-

  ruszeniach. A takie s niezbdne do tego,

  aby realizowa zaoenia nowego prawa,

  ktre obliguje firmy do zgoszenia incy-

  dentu w cigu maksymalnie 72 godzin od

  jego wystpienia. W razie zaniechania ta-

  kiego dziaania, przedsibiorstwa te mog

  by ukarane grzywn w wysokoci nawet

  4% rocznych obrotw. Prawie trzy czwar-

  te firm (72%) uwaa, e taka kara jest bar-

  dzo dotkliwa.

  Zachowanie zgodnoci z nowym prawem

  nie podlega dyskusji i to w interesie orga-

  nizacji ley dooenie wszelkich stara, aby

  ostronie i z rozmysem zaplanowa wszyst-

  kie kroki majce zapewni pene przestrze-

  ganie zasad zawartych w rozporzdzeniu.

  Szkolenia s tu nieodzowne mwi Pawe

  Korzec, Regional Presales Manager, Eastern

  Europe w firmie VMware.

  Nowe przepisy stworz organom regula-

  cyjnym realne moliwoci przeciwdzia-

  ania naduyciom. Nie bdzie ju miejsca

  na nieprzestrzeganie zasad, a firmy, ktre

  zlekcewa zapisy rozporzdzenia, bd

  surowo karane. Aby unikn takich sytu-

  acji, w cigu nadchodzcych kilkunastu

  miesicy przedsibiorstwa powinny opra-

  cowa i wdroy odpowiedni strategi

  cyberbezpieczestwa.

  O badaniuBadanie przeprowadzono jesieni 2016 r. na

  grupie odpowiedzialnych za ochron da-

  nych przedstawicieli 200 firm zatrudniaj-

  cych powyej 100 osb. Struktura prby jest

  reprezentatywna ze wzgldu na proporcje

  sektorowe (przemys/usugi/handel).

  Polscy przedsibiorcy wci nie s przygotowani na wejcie w ycie

  unijnego rozporzdzenia oochronie danych

  Badanie Trend Micro i VMware: ponad poowa polskich firm nie syszaa o rozporzdzeniu GDPR

  Pena wersja raportu jest

  do pobrania na stronie VMware

  http://bit.ly/raportGDPR_PL

  Materia przygotowany przez firm:

  15

 • Materia przygotowany przez firm:

  Biece przygotowania przedsibiorstw na

  spotkanie z rozporzdzeniem unijnym GDPR

  i wynikajcymi z tego nowymi przepisami pol-

  skimi RODO oscyluj przede wszystkim wok

  wyznaczenia ABI (Administrator Bezpiecze-

  stwa Informacji), przygotowania nowej treci

  zgd oraz analizy celw przetwarzania. Cz

  przedsibiorcw uwaa, i nowe przepisy nie

  wymusz zmian w procesie zarzdzania danymi

  osobowymi wewntrz ich firm, gdy w ich prze-

  konaniu wczeniejsze przystosowanie proce-

  sw do dotychczas obowizujcych przepisw

  ju ich do tego przygotowao. Ponadto liczba

  osb skazanych prawomocnie w procesach kar-

  nych za amanie obecnie obowizujcej ustawy

  jest do tej pory tak niska, i aspekt konsekwencji

  nie jest czynnikiem motywujcym. W naszym

  przekonaniu nowa regulacja zmieni ten stan

  i drastycznie zwikszy liczb takich przypadkw.

  W brany wida wyczekiwanie na projekt pol-

  skiej wersji unijnej regulacji, ktry najpewniej

  pojawi si na wiosn br. oraz tego jak bdzie

  wygldaa nowa organizacja GIODO i jej plany

  zwizane z realizacj nowej ustawy. Patrzc

  na to, jak przygotowuj si urzdy w innych

  krajach na moment wejcia regulacji w ycie,

  zwizany z tym wzrost zatrudnienia w urz-

  dach i fiskalny charakter tych przygotowa -

  naley oczekiwa, e polscy urzdnicy pjd

  w t sam stron.

  Warto podkreli, i dobrze skompletowa-

  na skarga skierowana do GIODO ju dzi-

  siaj skutkuje wizyt prokuratora a nie in-

  spektora. Zaoenie, e inspektorzy skieruj

  si w maju przyszego roku (wejcie w ycie

  RODO) przede wszystkim w stron bogatszych

  bran i e nie wystarczy im zasobw do tego,

  aby uruchomi strumie kar naszym zdaniem

  jest bdne. Ju dzisiaj urzd w duym stopniu

  angauje ABI w kompletowanie informacji nt.

  przetwarzania danych w wybranych gaziach

  gospodarki. Niestety cz z nich zmaga si

  z problemem braku zrozumienia dla wymo-

  gw nowej regulacji na poziomie zarzdw

  firm, braku akceptacji wnioskw na niezbdne

  inwestycje i przygotowanie firmy nie tylko na

  audyty RODO, ale na inwestycje w IT.

  Przepisy RODO oznaczaj konieczno wy-

  posaenia ABI w odpowiednie narzdzia a po-

  tencjalne kary finansowe wynikajce z niewy-

  penienia nowych regulacji, nienaleytego

  zabezpieczenia infrastruktury i przygotowania

  pracownikw powinny by motywacj do in-

  westycji. Z naszych dowiadcze wynika, e

  zakupy narzdzi security nastpuj przewanie

  po odnotowaniu incydentu, choby ze wzgl-

  du na to, e ta cz IT zawsze bya postrze-

  gana, jako koszt nie biorcy udziau w budo-

  waniu przewagi konkurencyjnej. Wysoko kar

  zapisanych w nowej unijnej regulacji zapewne

  skoni przedsibiorcw do wczeniejszego

  zadbania o ten obszar.

  Ponadto naley mie na uwadze inny aspekt,

  czyli jak zmieni si zachowania osb fizycz-

  GDPR i nowe wyzwania cyberbezpieczestwa przemylenia eksperta Dimension Data

  Mieszko Jeliski, Business Line Manager Security, Dimension Data Polska

  Co CIO musi wiedzie o RODO?

  Skuteczne i kompleksowe

  zabezpieczenie przedsi-

  biorstwa stao si bar-

  dzo kosztowne a rozwj

  metod hakerskich sprawia

  i nie ma 100% zabezpie-

  czenia przed atakiem.

  16

 • nych, ktre nie tylko najprawdopodobniej za-

  lej firmy wnioskami o udzielenie informacji

  ale take, co nieuniknione, skargami w stron

  GIODO. Nie ma brany, ktra moe spa spo-

  kojnie co wida na przykadzie ostatnich

  kontroli GIODO w przychodniach medycz-

  nych po skargach pacjentw.

  Security Operations CenterSkuteczne i kompleksowe zabezpieczenie

  przedsibiorstwa stao si bardzo kosztowne

  a rozwj metod hakerskich sprawia i nie ma

  100% zabezpieczenia przed atakiem. Wysiek

  specjalistw zmierza w kierunku umoliwienia

  firmom radzenia sobie ze skutkami, oceny ja-

  kie dane zostay wykradzione. Same produkty

  zabezpieczajce nie s tak kosztowne jak bu-

  dowa wasnego zespou Security Operations

  Center (SoC) i odpowiednie doposaenie

  tego zespou w narzdzia. Regulacja RODO

  nakazuje poinformowa GIODO nie pniej,

  ni w przecigu 72 godzin od momentu po-

  wzicia wiadomoci o wycieku, a osoby kt-

  rych dane dotycz nakazuje poinformowa

  bez zbdnej zwoki.

  Specyfika regulacji zobowizuje przedsibior-

  cw do posiadania rodkw technicznych,

  ktre umoliwi stwierdzenie, jakie dane pod-

  legay naruszeniu. Ta cz jest najbardziej

  kosztowna i w praktyce bardzo trudna do

  zrealizowania poza grup najwikszych przed-

  sibiorstw z budetami IT umoliwiajcymi

  odpowiednie inwestycje. Problemem jest tak-

  e brak moliwoci zatrudnienia fachowcw,

  gdy luka pomidzy poda i popytem na ryn-

  ku pracy szybko ronie.

  W uproszczeniu kosztowno wyposaenia

  firmy w zdolno do udokumentowania ta-

  kiego naruszenia polega na wyposaeniu

  zespou SoC w narzdzia do monitoro-

  wania i nagrywania kadego istotnego

  przepywu danych wszelkimi wykorzy-

  stywanymi w firmie kanaami, zbieraniu

  logw z zachowania urzdze informa-

  tycznych, w ktre firma jest wyposao-

  na a w przypadku wystpienia incydentu

  zaangaowanie tego zespou, z koniecznoci

  bdcego elit wrd fachowcw IT, w zi-

  dentyfikowanie miejsca i zakresu naruszenia.

  Nieuchronno wejcia nowych przepisw

  w ycie spowodowaa nasilenie rekrutacji na

  i tak ju mocno wydrenowanym ze specjali-

  stw rynku. Ekspert sta si najbardziej rzadkim

  zasobem w procesie przygotowywania firm do

  RODO. Ponadto liczba integratorw w kraju

  majcych kompetencje we wdraaniu i utrzy-

  mywaniu tak zaawansowanych systemw bez-

  pieczestwa jest ograniczona.

  Z du doz prawdopodobiestwa mona za-

  oy, i dua grupa przedsibiorstw o narusze-

  niach ochrony danych osobowych dowie si,

  jak to si niestety dzieje obecnie, w ramach po-

  stpowania kontrolnego lub prokuratorskiego.

  Z naszych obserwacji wynika, e spora cz

  przedsibiorcw oczekujc na polsk wersj

  regulacji RODO nie podejmuje adnej konkret-

  nej decyzji w tym obszarze. Brak adekwatnej

  reakcji zarzdw na oczywiste potrzeby za-

  pewnienia zgodnoci z przepisami i nowymi

  wymogami w chwili obecnej spitrzy problem

  w momencie, gdy nowe GIODO zacznie eg-

  zekwowa zapisy ustawy. W konsekwencji

  zapewne otworzy to drog do popularyzacji

  usug outsourcingu funkcji ABI, gdy kontrak-

  ty B2B efektywniej ogranicz ryzyka pracy ta-

  kiego ABI operujcego w trudnych warunkach

  bez wsparcia Zarzdu w porwnaniu do umw

  o prac.

  Model subskrypcyjny usuga bez inwestycjiAlternatyw do wysokich kosztw inwestycji

  w zabezpieczenia rodowiska IT ju w tej chwi-

  li s usugi outsourcingu platform i procesw

  zapewniajcych bezpieczestwo z zespoem

  SoC pracujcym dla wielu klientw dostarcza-

  jcym uytkownikom kocowym niezbdne

  licencje narzdzi security w modelu subskryp-

  cyjnym. Taki model wyniesienia zadania wy-

  posaenia przedsibiorstwa w zdolno do

  przejcia certyfikacji RODO na zewntrz moe

  okaza si te jedynym pasujcym do kalenda-

  rza. Powd? niesamowicie trudno jest zbu-

  dowa kompleksowe rodowisko speniajce

  wymagania nowych regulacji w krtkim czasie

  oraz przy duym problemie z rekrutacj spe-

  cjalistw. Przykadem wspomnianej usugi jest

  platforma zbudowana wsplnie przez NASK

  oraz Dimension Data.

  Usugi bezpieczestwa dostarczane wsplnie przez Dimension Data i NASK

  Usugi oferowane wsplnie przez Dimen-

  sion Data i NASK zapewniaj kompleksowe

  zabezpieczenie danych, aplikacji i systemw

  wraz z zarzdzaniem rodowiskiem IT.

  RODO

  Security Ops

  Center

  Monitoringbaz danych

  Strategiarozwoju

  cyber-sec

  Audyt RODO

  Obieg dokumentw

  Systemy Security

  DLP

  ABI

  Elementy usugi ochrony rodowiska IT

  17

 • ZALETY proaktywnej ochrony

  Proaktywna ochrona rde danych war-

  tociowych i wraliwych, a take urzdze

  kocowych i poczty elektronicznej pra-

  cownikw, stwarza moliwo powstania

  data lake, ktre dla caego przedsibior-

  stwa przekada si na realne korzyci. Ta-

  kie podejcie eliminuje w praktyce potrze-

  b utrzymywania oddzielnych zbiorw

  danych, zrzutw caej zawartoci dyskw

  i masowych zrzutw danych (np. na po-

  trzeby eDiscovery lub dochodze), co

  zwykle wie si z duymi kosztami prze-

  twarzania i analizy. Data Lake pozwala

  rwnie na ograniczenie lub nawet na

  wyeliminowanie zewntrznych narzdzi

  do synchronizacji i udostpniania danych

  oraz kosztownych platform wyszukiwania

  klasy korporacyjnej. Zapewniony jest przy

  tym atwy dostp do zdecydowanej wik-

  szoci - istotnych danych.

  Szefowie odpowiedzialni za prac dziaw

  IT musz teraz podj wiadome i moli-

  wie najbardziej perspektywiczne decyzje

  w kwestii inwestycji w rozwj struktury sys-

  temw. Istotne jest utrzymanie rwnowagi

  pomidzy koniecznoci skonsolidowania

  zarzdzania danymi, a potrzeb rozwizy-

  wania biecych problemw operacyjnych

  w tym zakresie.

  Dedykowanym rozwizaniem s wyspecja-

  lizowane produkty suce centralizacji za-

  rzdzania danymi. Wprowadzenie GDPR jest

  wic jednoczenie czynnikiem, ktry stymulu-

  je rynek dostawcw specjalistycznego opro-

  gramowania.

  DANE NIEUSTRUKTURYZOWANE - NAJ-

  WIKSZE WYZWANIE Najwikszym spord

  wyzwa, z ktrymi bd musieli si zmierzy

  managerowie IT, bdzie zapewnienie firmie

  kontroli nad danymi nieustrukturyzowany-

  mi. Jakkolwiek rozwizania do przetwarza-

  nia danych strukturalnych zawieraj funkcje

  zarzdzania ich zgodnoci z przepisami,

  to trudno mwi tu o zapewnieniu takiej

  zgodnoci w przypadku danych niestruktu-

  ralnych. Zwaszcza dla mobilnych czy sta-

  cjonarnych urzdze kocowych wiadomo-

  ci e-mail czy serwerw z setkami, a nawet

  tysicami autoryzowanych uytkownikw.

  Pord tych wtpliwoci rodzi si kolejne

  pytanie: Jak najbardziej optymalnie i kom-

  pleksowo rozwiza ten problem bez korzy-

  stania z wielu niszowych produktw?

  KOMPLEKSOWE ROZWIZANIE KWE-

  STII ZGODNOCI Z GDPR Commvault

  Data Platform integruje operacje zwizane

  z ochron danych o znaczeniu krytycznym,

  zapewnieniem ich zgodnoci i wyszukiwa-

  niem informacji wszystko w ramach jed-

  nego, spjnego rozwizania. Dziki temu na-

  rzdziu moliwe jest nie tylko weryfikowanie

  posiadanych danych nieustrukturyzowanych,

  ale i wypenianie obowizkw definiowanych

  przez Rozporzdzenie o Ochronie Danych

  Osobowych oraz wykazywanie zgodnoci

  dziaa firmy z jego przepisami wobec orga-

  nw regulacyjnych.

  Materia przygotowany przez firm:

  POTRZEBA PODJCIA ODPOWIEDNICH RODKW

  18

 • E-maile lokalne lub w chmurze

  Uytkownicy zdalni i lokalni

  Rozwizania do przetwarzania w chmurze

  Centrum przetwarzania danych

  PROAKTYWNA OCHRONA

  Zintegrowany backup i odtwarzanie kopii zapasowych oraz archiwizacja

  Zintegrowane, wirtualne repozytorium danych docelowych, umoliwiajce wyszukiwanie

  Automatyczne zarzdzanie danymi

  Globalne zmniejszenie kosztw przechowywania i zarzdzania danymi

  Niezaleno od platformy sprztowej i dostawcy chmury

  DOSTP ANALIZA ZARZDZANIE WYTWARZANIE LUB KASOWANIE

  Bezpieczny dostp uytkownikw

  Wtyczki do programw Outlook i Explorer dania dostpu lub

  kasowania danych

  eDiscovery i przeprowadzanie dochodze

  Retencja z uwzgldnieniem typu zawartoci

  Wykrywanie wyciekw danych

  Mapowanie danych

  Lepsza widzialno dziki federacyjnemu wyszukiwaniu danych

  Pracownicy i rda danych Warstwy 1 CAB

  Dostp na potrzeby zapewnienia zgodnoci

  XML

  Usuwanie

  30 LAT

  Pracownicy i rda danych maego ryzyka

  1 ROK

  B

  B

  C

  A

  A

  Z automatyczn obsug storage tiering

  Commvault Data Platform integruje funkcje zapisywania i odtwa-

  rzania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych, co pozwala na

  utworzenie jednego, zintegrowanego repozytorium wartociowych

  informacji nieustrukturyzowanych. Co wane - dane te mog by

  z atwoci przeszukiwane. To wszystko sprawia, e omawiane roz-

  wizanie stanowi solidny fundament do prowadzenia nadzoru korpo-

  racyjnego nad danymi. Zapewnia ono bowiem nie tylko jasny wgld,

  ale i pen kontrol nad danymi, co jest niezbdne do wypenienia

  obowizkw nakadanych przez GDPR.

  UZYSKAJ PEEN WGLD W DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE

  PRZEZ KADY DZIA TWOJEJ FIRMY

  Dostp do informacji o miejscach przechowywania danych osobo-

  wych w obrbie caego przedsibiorstwa pozwala na optymalizacj

  kontroli dostpu, a take konsolidacj oraz ustalanie odpowiednich

  priorytetw dziaaniom na rzecz bezpieczestwa.

  DYNAMICZNA REAKCJA NA WNIOSKI PODMIOTW, KTRYCH DO-

  TYCZ PRZECHOWYWANE DANE

  Postaw prewencyjnie na rozwizanie, dziki ktremu zminimali-

  zujesz lub nawet wyeliminujesz mao wydajne operacje dokony-

  wane ad-hoc w chaotycznym zbiorze danych. Przyspiesz proces

  wyszukiwania, tworzenia oraz - w razie potrzeby - usuwania da-

  nych osobowych.

  ZAUTOMATYZUJ RESPEKTOWANIE POLITYKI DOTYCZCEJ PRZE-

  CHOWYWANIA DANYCH

  Biece usuwanie nieaktualnych danych z urzdze kocowych,

  poczty elektronicznej czy rde w centrach przetwarzania danych,

  a take kopii zapasowych i archiwalnych, w celu respektowania prze-

  pisw dotyczcych przechowywania danych.

  UCZY ATWIEJSZYM PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZESTWA

  I PRYWATNOCI DANYCH

  Wykrywaj ewentualne wycieki danych, co minimalizuje potrzeb nie-

  wydajnego sprawdzania systemw i urzdze kocowych.

  Usuwaj dane objte szczegln ochron z nieautoryzowanych loka-

  lizacji.

  Uzyskaj dodatkow ochron przed zagroeniami typu ransomware.

  Skorzystaj z szybkiej, alternatywnej metody oceny skali zagroenia

  w przypadku naruszenia ochrony. Uatwiaj tym samym prawnym in-

  teresariuszom zaplanowanie powiadomienia o naruszeniu.

  ELASTYCZNO I DOSTPNO NARZDZIA

  Szybkie odzyskiwanie danych w przypadku incydentu.

  Moliwo odtworzenia danych do dowolnej lokalizacji (fizycznej lub

  do chmury), a nawet w kilku lokalizacjach jednoczenie.

  SOLIDNY FUNDAMENT DO WPROWADZENIA zintegrowanego nadzoru korporacyjnego nad danymi

  19

 • Pierwsze wyzwanie zwizane ze spenieniem

  wymogw okrelonych w oglnym rozporz-

  dzeniu o ochronie danych dotyczy zbadania

  i w stosownych przypadkach zmodyfikowania

  sposobu, w jaki organizacja gromadzi, prze-

  chowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie

  z tymi prawami. W przypadku niektrych orga-

  nizacji moe by to dobra okazja do uproszcze-

  nia operacji poprzez zaprzestanie gromadzenia

  niepotrzebnych danych oraz ograniczenie ich

  przetwarzania wycznie do zakresu, w jakim

  jest to niezbdne do realizacji podstawowych

  celw biznesowych.

  Zgaszanie przypadkw naruszeniaW oglnym rozporzdzeniu o ochronie danych

  nakada si rwnie na organizacje nowy obo-

  wizek powiadamiania waciwych organw

  o naruszeniu ochrony danych osobowych1,

  ktre moe wiza si z wysokim ryzykiem na-

  ruszenia praw lub wolnoci osb fizycznych.

  W przypadku uznania ryzyka za wysokie za-

  wiadomienie naley skierowa rwnie do osb

  bdcych przedmiotem naruszenia, ktrych

  dane dotycz. Zawiadomienia naley dokona

  bez zbdnej zwoki, a jeeli jest to wykonalne,

  nie pniej ni w terminie 72 godzin po stwier-

  dzeniu naruszenia.

  Istotn kwesti, ktr naley podkreli, jest

  zwizek midzy wykryciem a zgoszeniem na-

  ruszenia. Zgodnie z przepisami zawiadomienia

  naley dokona w cigu 72 godzin. Pierwszy

  nieautoryzowany dostp, ktrego dopuci si

  haker, mg jednak mie miejsce na wiele dni,

  tygodni lub nawet miesicy przed faktycznym

  naruszeniem danych. Wedug sprawozdania

  M-Trends z 2016 r. redni czas miedzy pierw-

  szym nieautoryzowanym dostpem a jego wy-

  kryciem wynosi 146 dni. Zasadnicze znaczenie

  dla powodzenia naruszenia ochrony danych ma

  pojawienie si okazji, a zmniejszenie prawdo-

  podobiestwa lub cakowite uniemoliwienie

  jej wystpienia jest niezbdne do zapewnienia

  ochrony danych organizacji. Poniewa kade

  naruszenie ochrony danych rozpoczyna si

  od pierwszego nieautoryzowanego dostpu,

  pierwszym krokiem w kierunku ochrony da-

  nych i przestrzegania przepisw oglnego roz-

  porzdzenia o ochronie danych powinno by

  zapewnienie wystarczajcego bezpieczestwa

  wykorzystywanej sieci.

  Zabezpieczanie sieciDlaczego wci dochodzi do takich przypad-

  kw naruszenia ochrony danych

  Jedn z przyczyn jest z pewnoci trudno

  w dotrzymaniu kroku zmieniajcemu si cha-

  rakterowi zagroe. Ogromne zyski pynce

  z cyberprzestpczoci, nie wspominajc o po-

  Materia przygotowany przez firm:

  Przygotowanie do wejcia w ycie oglnego rozporzdzenia o ochronie danych

  Patrick Grillo, EMEA Sales and Marketing Director, Fortinet

  tencjale tego procederu w kontekcie prowa-

  dzenia wojny zastpczej, zapewniaj sprawcom

  takich przestpstw zasoby i moliwo korzy-

  stania z innowacyjnych rozwiza, ktre mog

  istotnie przewysza zasoby i moliwoci do-

  stpne dla pojedynczych przedsibiorstw czy

  nawet rzdw pastw.

  Jednak czynnikiem, ktry naley uzna za jesz-

  cze istotniejszy w tym kontekcie, jest kwestia

  kierunku, w jakim sie dziaajca w przedsi-

  biorstwach ewoluowaa na przestrzeni cza-

  su. W miar jak przedsibiorstwa przyswajay

  rnego rodzaju technologie, m.in. internet,

  dostp bezprzewodowy i przechowywanie da-

  nych w chmurze, aby czerpa z nich konkretne

  korzyci biznesowe, kada z tych technologii

  generowaa rwnie nowe zagroenia dla bez-

  pieczestwa sieci. W wikszoci przypadkw

  dochodzio do zmiany topologii, ale nie ochro-

  ny obwodowej sieci, co sprawiao, e stawaa

  si ona podatna na nowe kierunki atakw. T

  cech sieci powszechnie okrela si jako jej

  bezgraniczno.

  Inn powszechn praktyk powizan z bez-

  granicznym charakterem sieci, ale odrbn

  od tej cechy, jest czenie i dopasowywanie

  rnych technologii bezpieczestwa dostar-

  czanych przez rnych dostawcw, czsto

  w reakcji na ostatnie przypadki naruszenia

  ochrony danych. Cho poszczeglne pro-

  dukty, z jakich korzysta dane przedsibior-

  stwo, mog dziaa zgodnie ze swoim prze-

  znaczeniem, w wielu przypadkach zdarza si,

  e twrcy tych produktw nie przewidzieli

  moliwoci ich skutecznego wspdziaania

  1 W niniejszym dokumencie naruszenie ochrony danych definiuje si jako jakiekolwiek naruszenie bezpieczestwa skutkujce zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostpem do danych osobowych.

  20

 • WIADOMA ZGODA prawo do uzyskania jasnych informacji

  na temat tego, dlaczego dane s potrzebne

  oraz w jaki sposb zostan wykorzystane.

  Zgoda musi zosta udzielona w sposb

  wyrany i moe zosta wycofana

  w dowolnym momencie;

  DOSTPprawo do nieodpatnego dostpu do wszystkich

  zgromadzonych danych oraz do uzyskania

  potwierdzenia co do sposobu ich przetwarzania;

  KOREKTAprawo do skorygowania danych,

  jeeli s nieprawidowe;

  ZAPEWNIENIE PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYMprawo do zwrcenia si o usunicie danych

  dotyczcych danej osoby;

  MOLIWO PRZENOSZENIA DANYCH prawo do pobrania i ponownego wykorzystania danych

  osobowych do celw wasnych w zakresie rnych usug.

  Prawa osb fizycznychPodstaw oglnego rozporzdzenia o ochronie danych jest okrelenie praw osb fizycznych w zakresie ochrony danych.

  Prawa te mona zasadniczo podsumowa w nastpujcy sposb:

  z pozostaymi technologiami wchodzcymi

  w skad sieci sytuacja ta komplikuje sposb

  dziaania sieci, co moe doprowadzi do b-

  dw w jej konfiguracji i innego rodzaju bdw

  ludzkich. Poniewa wikszo tych produktw

  wymaga dostpu do bazy danych dotyczcej

  zagroe, aby mc peni swoje funkcje, za-

  rzdzanie szeregiem rde danych na temat

  zagroe bez gwarancji, e wszystkie te rda

  pozwol w jednakowym stopniu przeciwdzia-

  a zagroeniom i je wykrywa, zwiksza ryzy-

  ko wystpienia luk w poziomie ochrony, ktre

  bd mogy zosta nastpnie wykorzystane

  przez cyberprzestpc lub hakera.

  Ostatnim problemem, z jakim musz si obec-

  nie mierzy organizacje, jest problem wydajno-

  ci, ktry nie wynika jednak z niedostatecznej

  przepustowoci. Jeeli chodzi o przepusto-

  wo sieci, w ostatnich latach mona byo

  zaobserwowa bardzo istotn popraw tego

  parametru obecnie wikszo sieci dziaa

  z prdkoci 10 Gb/s lub wysz. Problem po-

  lega na tym, e wikszo sieciowych narz-

  dzi bezpieczestwa nie jest przystosowana do

  dziaania z tak prdkoci. W konsekwencji

  przedsibiorstwa s zmuszone do obnienia

  poziomu swojej ochrony, aby utrzyma wy-

  dajno dziaania aplikacji. Jest to decyzja, do

  podjcia ktrej adna organizacja nie powinna

  zosta zmuszona. Cho istnieje bardzo wiele

  powodw, dla ktrych uzyskanie nieautory-

  zowanego dostpu do sieci moe przekszta-

  ci si w skuteczn prb naruszenia ochrony

  danych, sie naraona na oddziaywanie tych

  trzech czynnikw bezgranicznoci, powol-

  nego dziaania i zoonoci okae si atwym

  celem dla cyberprzestpcy lub hakera.

  Fortinet Security Fabric bezpieczestwo od samego pocztkuFortinet Security Fabric to wizja technologicz-

  na przedsibiorstwa Fortinet majca na celu

  rozwizanie biecych problemw bezgra-

  nicznoci, powolnego dziaania i zoonoci

  oraz cigy rozwj, aby mc rozwizywa pro-

  blemy, jakie mog pojawi si w przyszoci.

  Jej filozofia jest prosta oferujc pen gam

  rozwiza Fortinet, Fortinet Security Fabric

  moe zapewni szerokie, silne i automatyczne

  bezpieczestwo.

  Fortinet Security Fabric osiga to poprzez

  umieszczenie odpowiednich technologii zabez-

  pieczajcych we waciwych miejscach w caej

  sieci. Ze wzgldu na architektur ASIC jednost-

  ki procesora zabezpieczajcego poszczeglne

  produkty s w stanie speni wszystkie oczeki-

  wania zwizane z dziaaniem i umoliwiaj opa-

  calne skalowanie w celu spenienia rosncych

  wymogw w zakresie wydajnoci.

  Po uruchomieniu technologie te wsppra-

  cuj ze sob w celu usunicia zoonoci

  i w pierwszej kolejnoci zablokowania cy-

  berprzestpcy przed wejciem do sieci oraz

  w celu wykrycia wszelkich przypadkw nie-

  autoryzowanego dostpu, jakie miay miej-

  sce w przeszoci. Tego rodzaju wielopo-

  ziomowe podejcie jest moliwe tylko dziki

  cisej integracji midzy poszczeglnymi

  elementami rozwiza i ma decydujce zna-

  czenie dla utrzymania najwyszego poziomu

  integralnoci sieci oraz zminimalizowania

  lub nawet wyeliminowania okien umoliwia-

  jcych uzyskanie dostpu, z ktrych chc

  skorzysta hakerzy. Po wykryciu nieautory-

  zowanego dostpu informacje o aktywno-

  ci w sieci mona nastpnie wykorzysta do

  przeprowadzenia analizy, dlaczego i w jaki

  sposb doszo do nieautoryzowanego do-

  stpu, przyspieszajc tym samym proces

  ograniczania wyciekw i odzysku.

  Chocia ochrona danych i bezpieczestwo

  sieci funkcjonuj na rnych poziomach

  w organizacji, nie mona zignorowa zwiz-

  kw midzy nimi. Bez zabezpieczonej sieci

  zdolnej do zablokowania zagroe i wykrycia

  nieautoryzowanego dostpu okazja, na jak

  liczy haker, bdzie dostpna wystarczajco

  dugo, aby doszo do naruszenia ochrony da-

  nych. Fortinet Security Fabric zapewnia wizj

  realizowan poprzez szereg rozwiza Forti-

  net, ktrej celem jest zapewnienie bezpiecznej

  podstawy wymaganej do uniemoliwienia po-

  jawiania si takich okazji i wspieranie ochro-

  ny danych w caej organizacji.

  21

 • Cho unijne rozporzdzenie o ochronie danych osobowych (GDPR)

  wejdzie w ycie dopiero w maju 2018 roku, ju dzi perspektywa

  jego przyszej implementacji wpywa na podmioty tworzce krajo-

  braz cyfrowej transformacji w Polsce i caej Europie. Do wymogw

  nowego prawa musz si zastosowa wszystkie przedsibiorstwa

  oraz instytucje przetwarzajce lub gromadzce dane osb prze-

  bywajcych w krajach UE. Dokument GDPR podkrela ogrom-

  ne znaczenie danych elektronicznych a jego wdroenie stawia

  przed organizacjami take wyzwania natury technologicznej. Aby

  mc respektowa prawa uytkownikw zapisane w nowym roz-

  porzdzeniu, przedsibiorstwa musz zagwarantowa m.in. sta

  dostpno danych w centrach, ktre su ich przechowywaniu

  i przetwarzaniu. Musz rwnie zapewni sobie narzdzia sku-

  tecznie chronice przed utrat danych i przestojami w dostpie

  do nich. Jednym z praw sformuowanych w rozporzdzeniu GDPR

  jest moliwo dania przez uytkownika dostpu do swoich da-

  nych, przechowywanych przez okrelon firm lub instytucj. Je-

  li obywatel bdzie chcia skorzysta z prawa dostpu do danych,

  administrator bdzie musia przekaza mu nie tylko informacje

  o kategoriach zbieranych danych osobowych, jak dzieje si obec-

  nie, ale rwnie wyda kopi danych podlegajcych przetwarzaniu.

  W przypadku, gdy firma utraci te informacje, np. w skutek awarii

  w centrum danych, bdzie naraona na dotkliwe konsekwencje

  prawne i kary finansowe. Dlatego ju dzi przedsibiorstwa powin-

  ny zainwestowa w modernizacj swojego zaplecza IT, tak by prze-

  twarzane dane byy zawsze dostpne na kade danie upowanio-

  nych do tego osb czy organw administracyjnych.

  Jak wskaza niedawny sonda ARC Rynek i Opinia, 52 proc. rodzi-

  mych przedsibiorcw nigdy nie syszao o GDPR, natomiast a 67

  proc. z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, ile czasu pozostao na

  wdroenie rozporzdzenia. Std problem naley potraktowa po-

  wanie, podejmujc dziaania dostosowujce zaplecze IT do no-

  wych przepisw Unii Europejskiej.

  Komentarz Veeam Software na temat GDPR dla CIONET Krzysztof Rachwalski, Regional Director, Eastern Europe Veeam Software

  Materia przygotowany przez firm:

  22

 • Zarzdzanie i ochrona informacji w kontekcie GDPR

  GDPR, czyli nowa regulacja europejska

  General Data Protection Regulation, kt-

  ra wprowadza znaczce obostrzenia do-

  tyczce ochrony informacjizawierajcych

  dane osobowe. W szczeglnoci zakada

  data privacy by design and default tak,

  by prywatno bya norm a nie wyjt-

  kiem. Czy w takim razie musimy kom-

  pletnie przeprojektowa nasze systemy

  informatyczne i kultur organizacyjn, by

  w maju 2018 r. zapewni zgodno z wy-

  maganiami GDPR?

  Materia przygotowany przez firm:

  Od jakich krokw naley rozpocz przygotowania?

  01Wsppraca z Zarzdem 06

  Przeprowad inwentaryzacj procesw przetwarzania danych

  02Rozwa powoanie Inspektora Ochrony Danych

  07Odtwrz przepywy danych w ramach organizacji

  03Przejrzyj dotychczasowe polityki, instrukcje, materiay szkoleniowe itp

  08Zweryfikuj dotychczasowe umowy dot. przetwarzania danych osobowych

  04Zweryfikuj podstawy przetwarzania danych

  09Zweryfikuj podstawy przetwarzania danych

  05Rozwa skorzystanie z narzdzi w zakresie compliance

  Oce gotowo Twojej organizacji do

  rozporzdzenia GDPR z narzdziem GDPR

  Compliance Assessment dostpnym na stronie:

  www.gdprcomplianceassessment.com

  23

 • info_pl@cionet.com www.cionet.com

  Docz do spoecznoci CIONET Polska na LinkedIn:

  www.linkedin.com/company/cionet-polska

  Whats next.

  Premium Business Partners:

  Business Partners: