Gender wage gap in Poland

 • Published on
  12-Apr-2017

 • View
  77

 • Download
  0

Transcript

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Luka pacowa midzy kobietami a mczyznami wPolsce

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy -Innowacyjno Gospodarki

  Karolina GorausWydzia Nauk Ekonomicznych

  Uniwersytet Warszawski

  d, 21 czerwca 2013

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Plan prezentacji

  1 Motywacja

  2 Cele badania

  3 Wstp teoretycznyTeoria dyskryminacjiMetodologia

  4 Wyniki bada empirycznych

  5 Wnioski

  6 Bibliografia

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Skd bior si rnice w zarobkach mczyzn i kobiet?

  Luka pacowa

  Wochy 2005 15,7% Picchio, Mussida, 2010Wochy 2008 24,16% Nopo, Daza, Ramos, 2011Czechy 1998 30% Jurajda, 2001Czechy 2008 35,19% Nopo, Daza, Ramos, 2011

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Motywacja

  Weichselbaumer i Winter-Ebmer (2007)meta-analiza 263 bada zawierajcych oszacowania rnic wpacach kobiet i mczyzn w 62 krajachnieporwnywalno oszacowa

  Nopo, Daza i Ramos (2011)prba oszacowania spjn metod luki pacowej dla 63 krajwwiatadue zrnicowanie stopnia dyskryminacjinieznane przyczyny

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Cele badania

  1 Spjny pomiar dyskryminacji kobiet dla wielu krajw naprzestrzeni czasu

  2 Analiza zrnicowania poziomu dyskryminacji pomidzykrajami oraz jego zmiany w czasie

  3 Opracowanie wskazwek w zakresie dziaaantydyskryminacyjnych zalenie od formy i rdedyskryminacji

  Pierwszy etap badania

  Zastosowanie wybranej metody na przykadzie Polski

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Teoria preferencji Beckera

  Pracodawcy, kierujc si niechci (lub preferencj) wobecniektrych grup demograficznych, spoecznych, etnicznych lubreligijnych, mog zawya lub obnia pace tym grupom,niewspmiernie do ich produktywnoci

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Ocena rnicy w pacach

  Podstawowa - surowa luka pacowa, czyli rnica w rednichwynagrodzeniach (zazwyczaj godzinowych) kobiet i mczyzn

  W badaniach empirycznych - cz rnicy wwynagrodzeniach, ktrej nie mona w sposb systematycznyprzypisa rnicy w indywidualnych charakterystykachpracownika

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Metodologia

  Metody dekompozycji1 Parametryczne2 Nieparametryczne

  Parametryczna dekompozycja Oaxaca-Blinder

  dwa czynniki: pierwszy zwizany ze rednimi rnicami wcharakterystykach kobiet i mczyzn, oraz drugi zwizany z rnicw schemacie wynagradzania obu grup za posiadane cechy istotnena rynku pracy

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Jak mierzy dyskryminacj?

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Prby ulepszenia dekompozycji Oaxaca-Blinder

  Zaoenie o utrzymaniu mskiego rwnania pacy wwypadku braku dyskryminacji Inne moliwe strukturypacy (Naumark, 1988; Oaxaca i Ransom, 1994;)

  Wymagana ciga zmienna wynikowa Rozwizanie dlazmiennej zero-jedynkowej (Fairle, 2003), generalizacja dladyskretnej lub ograniczonej zmiennej zalenej (Bauer andSinning, 2008)

  Brak informacji o rozkadzie zrnicowania w pacach Rozszerzenie metody na parametry rozkadu wykraczajcepoza redni (Juhn, Murphy, and Pierce, 1991; Machado, andMata, 2005; DiNardo, Fortin, and Lemieux, 1996; Firpo,Fortin, Lemieux, 2007)

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Prby ulepszenia dekompozycji Oaxaca-Blinder

  Wymagane zaoenie, i dana struktura pacy bdzieuzasadniona rwnie poza nonikiem rozkaducharakterystyk

  W grupie mczyzn s przedstawiciele takiego zestawucharakterystyk, ktrego nie mona znale u kobiet, a takevice-versa (Rubin, 1977)

  Nopo (2008) dostosowa narzdzie suce ewaluacjiskutecznoci dziaania (np. szkolenia), metod dopasowa(ang. matching), by skonstruowa nieparametrycznyodpowiednik dekompozycji Oaxaca-Blinder i rozwizaproblem rnic w nonikach rozkadu charakterystyk midzykobietami i mczyznami

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Metodologia

  Dekompozycja Oaxaca-Blinder

  yM yF = M(xM xF ) + (M F )xF

  Dekompozycja Nopo

  = M + X + 0 + F

  M - element zwizany z rnic midzy dopasowanymi iniedopasowanymi mczyznamiX - element zwizany z rnicami w charakterystykach wramach wsplnego nonika rozkadu cechO - nieobjaniona cz lukiF - element zwizany z rnic midzy dopasowanymi iniedopasowanymi kobietami

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Zastosowania metody Nopo na przykadzie Polski

  Analiza oparta na danych Badania Aktywnoci EkonomicznejLudnoci, GUS

  Zbiory danych dla kwartaw 1995q1 do 2011q4

  Osoby samozatrodnione, bezrobotne, bierne zawodowo, jakrwnie grnicy i siy zbrojne zostay wyczone z analizyDodatkowo stworzony zbiorczy plik danych

  niemal 700 tys. obserwacjipace przedstawione w PLN, wedug cen staych z 1995 rokuudzia mczyzn wynosi 52.5%

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Surowa luka pacowa

  W latach 1995-2011paca za godzinwyniosa rednio 12,5zw przypadku kobiet i13,7z w przypadkumczyzn. Rnicaodpowiada 9,6% pacykobiet

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Mczyni (vs. kobiety) na polskim rynku pracy

  Cechy demograficzneModsi o 0,5 roku

  Gorzej wyksztaceni

  Czciej samotni

  Rzadziej w miastach i woj. mazowieckim

  Cechy zwizane z wykonywanym zawodemKrtszy sta pracy u danego pracodawcy lecz duszy ogem

  Rzadziej w sektorze publicznym

  Wikszy udzia w rolnictwie, przemyle i budownictwie, amniejszy w usugach

  Najczciej w zawodach wymagajcych rednich kwalifikacji

  Czciej w duych i rednich firmachKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Wyniki dekompozycji

  Cechy D D0 DM DF DX % M % KDemograficzne 10% 20% 0% 0% -10% 99 97+ Zawd 10% 20% 0% 0% -10% 96 93+ Sektor 10% 20% -1% -1% -9% 92 92+ Publiczny 10% 21% 0% -1% -10% 99 95+ Szara strefa 10% 21% 0% 0% -10% 99 97+ Sta 10% 21% 0% -1% -10% 99 95Wszystkie 10% 19% -2% -1% -6% 65 74

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Surowa luka a dyskryminacja

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Dekompozycja Nopo oparta na wszystkichcharakterystykach

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Dekompozycja Oaxaca-Blinder

  Dekompozycja OB

  Niewyjaniona cz lukiprzy uwzgldnieniu cechdemograficznych wyniosa20%

  Przy uwzgldnieniuwszystkich cech - 21,6%

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Porwnanie wynikw dekompozycji

  Rodzaj dekompozycji Surowa luka Cz niewyjanionaNopo 10% 19%OB 10,1% 21,6%OB na wsplnym noniku 10,1% 21,1%rozkadu cech

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Analiza wraliwoci

  Dyskryminacja wysza od surowej lukidla kadego kwartyla pacydla kadej grupy wiekowejw miecie i na wsiw woj. Mazowieckim i pozaw sektorze publicznym i prywatnym

  Dyskryminacja nisza od surowej lukiwrd osb z wyszym, zawodowym i podstawowymwyksztaceniemw zawodach wymagajcych wyszych kwalifikacjiw przemyle i budownictwiew szarej strefie

  Dyskryminacja w ramach poszczeglnych grup jestjednak zawsze pozytywna i wynosi midzy 12% a 27%

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Wnioski

  Kobiety w wikszym stopniu wykazuj cechy majcepozytywny wpyw na pac

  Mimo wyszego redniego poziomu edukacji, kobiety srzadziej zatrudniane na dobrze patnych stanowiskach

  Surowa luka pacowa w latach 1995-2011 wynosia ok. 10%,jednak po skontrolowaniu o charakterystyki wzrosa do 20%

  Mimo uwzgldnienia w analizie okresu 17 lat, nie wykrytozmniejszania si poziomu dyskryminacji kobiet na rynkupracy w Polsce

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Dzikuj za uwag

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Adamchik, V.A., Bedi, A. S. (2003). Gender pay differentialsduring the transition in Poland, The Economics of Transition vol.11, issue 4, p. 697.Atal, J. P., Hoyos, A., Nopo, H. (2010). NOPOMATCH: Statamodule to implement Nopos decomposition, Statistical SoftwareComponents, S457157, Boston College Department of Economics.Bauer, T., Sinning, M. (2008). An extension of theBlinderOaxaca decomposition to nonlinear models, Advances inStatistical Analysis, Springer, vol. 92(2), pages 197-206, May.Blinder, A. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form andStructural Estimates, The Journal of Human Resources, VII, 4, pp.436-55.

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Chang-Tai, H., Hurst, E., Jones, C. I, Klenow, P. J. (2011). TheAllocation of Talent and U.S. Economic Growth, Working Paper.Cotton, J. (1988). On the Decomposition of Wage Differentials,Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 70(2), pages236-43, May.DiNardo, J., Fortin, N. M., Lemieux, T. (1996), .Labor MarketInstitutions and the Distribution of Wages, 1973-1992: ASemiparametric Approach, Econometrica 64: 1001-1044.Duflo, E. (2011). Women empowerment and economicdevelopment, MIT Working Paper.

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Fairlie, R. W. (2003). An Extension of the Blinder-OaxacaDecomposition Technique to Logit and Probit Models, WorkingPapers 873, Economic Growth Center, Yale University.Firpo, S., Fortin, N. M., Lemieux, T. (2007). Decomposing WageDistributions using Recentered Influence Functions Regressions,mimeo, University of British Columbia.Fortin, N., Lemieux, T., Firpo, S. (2011). Decomposition Methodsin Economics, Handbook of Labor Economics, Elsevier.Friedman J., Schady N. (2009) How Many More Infants are Likelyto Die in Africa as a Result of the Global Financial Crisis?.Development Research Group, The World Bank

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Grajek M., (2003). Gender Pay Gap in Poland, Economic Changeand Restructuring, Springer, vol. 36(1), pages 23-44, March.Heckman, J. J. (1977). Sample Selection Bias As a SpecificationError (with an Application to the Estimation of Labor SupplyFunctions), NBER Working Papers 0172, National Bureau ofEconomic Research, Inc.Jann, B. (2008). A Stata implementation of the Blinder-Oaxacadecomposition. ETH Zurich Sociology Working Paper No. 5.Juhn, C., Murphy, K. M., Pierce, B. (1991) .Accounting for theSlowdown in Black-White Wage Convergence, in Workers andTheir Wages: Changing Patterns in the United States, ed. by M.H. Kosters, American Enterprise Institute, Washington.

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Juhn, C., Murphy, K. M., Pierce, B. (1993).Wage Inequality andthe Rise in Returns to Skill, Journal of Political Economy 101:410-442.Knowles, James C., Pernia, E. M., Racelis, M. (1999) SocialConsequences of the Financial Crisis in Asia. Asian DevelopmentBank Staff Paper Number 60. November.Machado, J. F., Mata, J. (2005). Counterfactual Decomposition ofChanges in Wage Distributions Using Quantile Regression, Journalof Applied Econometrics 20: 445.465.Neumark, D., (1988). Employers Discriminatory Behavior and theEstimation of Wage Discrimination, Journal of Human Resources,University of Wisconsin Press, vol. 23(3), pages 279- 295.

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Nopo, H., Daza, N., Ramos, J. (2011). Gender Earnings Gaps inthe World, IZA Discussion Papers 5736, Institute for the Study ofLabor (IZA).Nopo, H. (2008). Matching as a Tool to Decompose Wage Gaps,Review of Economics and Statistics, 90(2): 290-299.Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban LaborMarket. International Economic Review, Vol.14, No.3, 693-709.Oaxaca, R. L., Ransom, M. R. (1994). On discrimination and thedecomposition of wage differentials, Journal of Econometrics,Elsevier, vol. 61(1), pages 5-21, March.

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Reimers, C. W. (1983). Labor Market Discrimination againstHispanic and Black Men, The Review of Economics and Statistics,MIT Press, vol. 65(4), pages 570-79, November.Pratap, S., Quintin, E. (2002). Are Labor Markets Segmented inArgentina? A Semiparametric Approach, Instituto TecnologicoAutonomo de Mexico discussion paper 02-02.Rosenbaum, P., Rubin, D. (1983). The Central Role of thePropensity Score in Observational Studies for Causal Effects,Biometrika 70:14155.Staveren, I.P. Van, (2010). Gender trends in developing countriesduring financial crises, ISS Working Papers - General Series 511,International Institute of Social Studies of Erasmus University(ISS), The Hague.

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

  MotywacjaCele badaniaWstep teoretycznyTeoria dyskryminacjiMetodologia

  Wyniki badan empirycznychWnioskiBibliografia

Recommended

View more >