HAR - Ban Cao Bach

  • View
    289

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bn co bch

Transcript

  • 1. Bn co bchMC LCI. CC NHN T RI RO ....................................................................................................... 41. Ri ro kinh t ...................................................................................................................... 42. Ri ro c th ngnh ......................................................................................................... 44.Ri ro lut php .................................................................................................................. 65.Ri ro khc.......................................................................................................................... 6II.NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN CO BCH ... 61.T chc nim yt - CNG TY C PHN U T THNG MI BT NG SN ANDNG THO IN .......................................................................................................... 62.T chc t vn - CNG TY C PHN CHNG KHON BN VIT ............................... 7III. CC KHI NIM .................................................................................................................. 7IV. TNH HNH V C IM CA T CHC NIM YT ...................................................... 81. Tm tt qu trnh hnh thnh v pht trin ...................................................................... 82. C cu t chc ca Cng ty ........................................................................................... 113. C cu b my qun l ca Cng ty .............................................................................. 124. Danh sch c ng nm gi trn 5% vn c phn ca Cng ty, danh sch c ngsng lp v t l nm gi, c cu c ng. .................................................................. 144.1. Danh sch c ng nm gi trn 5% vn c phn ca Cng ty ti thi im20/12/2012: ........................................................................................................................ 144.2. Danh sch c ng sng lp v t l nm gi: ............................................................. 144.3. C cu c ng ca Cng ty ti thi im 20/12/2012 :............................................... 155. Danh sch nhng cng ty m, cng ty con ca t chc ng k nim yt, nhngcng ty m t chc ng k nim yt ang nm gi quyn kim sot hoc c phnchi phi, nhng cng ty nm quyn kim sot c phn chi phi i vi t chcng k nim yt. ............................................................................................................. 165.1. Danh sch Cng ty m ca Cng ty: Khng c ............................................................ 165.2. Danh sch nhng cng ty con ca Cng ty: Khng c ............................................... 165.3. Danh sch Cng ty lin doanh, lin kt: ........................................................................ 166. Hot ng kinh doanh ..................................................................................................... 177. Bo co kt qu hot ng kinh doanh trong 2 nm gn nht ................................... 407.1. Tm tt mt s ch tiu v hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty trong 2 nm2010, 2011 v 9 thng u nm 2012.............................................................................. 407.2. Nhng nhn t nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty trongnm bo co ..................................................................................................................... 417.2.1. Thun li: ........................................................................................................................ 417.2.2. Kh khn: ........................................................................................................................ 418. V th ca Cng ty so vi cc cng ty trong cng ngnh ............................................ 42www.vcsc.com.vn 2

2. Bn co bch9. Chnh sch i vi ngi lao ng ............................................................................... 4510. Chnh sch c tc ............................................................................................................ 4611. Tnh hnh hot ng ti chnh ......................................................................................... 4712. Hi ng qun tr, Ban Tng gim c, Ban kim sot, K ton trng, Thnh vinHi ng qun tr ............................................................................................................. 5213. Ti sn c nh ti thi im 30/09/2012 ....................................................................... 6214. K hoch li nhun, c tc giai on 2012-2014 .......................................................... 6315. nh gi ca t chc t vn v k hoch li nhun v c tc ................................... 6616. Thng tin v nhng cam kt cha thc hin ca t chc nim yt .......................... 6617. Cc thng tin, cc tranh chp kin tng lin quan ti Cng ty m c th nh hngn gi chng khon nim yt ....................................................................................... 6618. Thng tin gii trnh bo co ti chnh kim ton .......................................................... 661. Loi c phiu: C phiu ph thng ............................................................................... 682. Mnh gi: 10.000 ng/cp .............................................................................................. 683. Tng s c phiu nim yt: 35.000.000 c phiu ......................................................... 684. S lng c phiu b hn ch chuyn nhng theo quy nh: 5.256.500 c phn .. 685. Gi nim yt d kin: 12.000 ng/cp ............................................................................ 696. Phng php tnh gi: .................................................................................................... 697. Gii hn t l nm gi i vi nh u t nc ngoi................................................ 718. Cc loi thu c lin quan: .............................................................................................. 72VI.CC I TC LIN QUAN N VIC NIM YT ........................................................... 741. T chc nim yt ............................................................................................................. 742. T chc kim ton ........................................................................................................... 743. T chc t vn nim yt ................................................................................................. 74PH LC .................................................................................................................................... 74www.vcsc.com.vn 3 3. Bn co bchI. CC NHN T RI RO 1. Ri ro kinh t -Mc tng trng ca nn kinh t l mt nhn t quan trng quyt nh tc tngtrng ca ngnh kinh doanh bt ng sn nh cn h dch v, a c, xy dng Mtnn kinh t tng trng mnh v n nh s ko theo nhu cu t , nh , cn h, vnphng, cao c gia tng. Do vy, tc v vic duy tr tng trng kinh t ca Vit Nam ctc ng mnh m n vic kinh doanh bt ng (BS), th trng cn h dch v, u txy dng cng trnh, cng nghip v dn dng. -Tnh hnh kinh t trong nc bt n t sau cuc khng hong kinh t ton cu. Trong nm2010, mc thm ht ngn sch v lm pht cao. Mc bi chi ngn sch nm 2010 mc5,6% GDP v lm pht mc 11,8%. Tuy nhin, t l tng trng GDP nm 2010 vn vtmc tng trng mc tiu v t 6,78% (mc tiu ca Chnh ph l 6,5%). Nm 2011, tngtrng GDP t khong 5,89%, vn duy tr tc tng trng v gim nh so vi cng knm 2010. Nm 2012 tc tng trng nn kinh t l 5,2%, bn cnh nhng bt nca nn kinh t v m rt ln, th trng tin t din bin phc tp. -Th trng bt ng sn cng ph thuc ln vo ng thi ca chnh sch tin t, tn dng.T cui nm 2009, khi NHNN c tn hiu kim sot tc tng trng tn dng, th trngbt ng sn b thu hp ngun vn. y cng l yu t ri ro cho ngnh bt ng sn nichung, An Dng Tho in ni ring khi cc chnh sch tn dng thng xuyn bin ng.Tuy nhin, trong nm 2012 hng lot cc chnh sch c cu t chc ti chnh, h li sutcng gim p lc phn no so vi nm 2011. ng thi, d th trng bt ng sn gimnhng mt s phn khc bt ng sn, nh phn khc cho thu cn h dch v ca AnDng Tho in vn cn i tng c nhu cu thc s. y s l im sng cho ccdoanh nghip c dng sn phm p ng nhu cu thc s ca th trng. 2. Ri ro c th ngnh -Trong nhng nm qua th trng bt ng sn Vit Nam tri qua nhiu thi k khc nhauv c nhiu bin ng. Th trng cn kh khn do nn kinh t th gii vn tip tc bt n,tnh hnh kinh t v m trong nc tng trng thp, lm pht mc cao, chnh sch tin tvn b tht cht nh nu trn, tm l nh u t bi quan v ng ngoi th trng. Nhngyu t ny c lin h mt thit vi ngnh BS v tc ng tiu cc ti th trng bt ngsn, gy ri ro cho cc d n BS khi khng th thi cng v thiu vn, cc nh u t khngtip tc u t. www.vcsc.com.vn 4 4. Bn co bchi vi An Dng Tho in, cc d n hu nh hon tt v em li dng tin n nhcho Cng ty. Bn cnh , dng sn phm ca Cng ty l cung cp cn h dch v cho thuquy m va v nh v bit th bit lp, vi c th l dng tin dnh cho d n khng ln.Chnh v vy, vi tim lc ti chnh sn c v dng tin thu v t cc d n hon thnhgip Cng ty m bo v vn cho vic pht trin cc d n.- Ri ro chi ph n b gii phng mt bng v tin thc hin d n: cc doanh nghiptrong ngnh BS thng gp ri ro i vi chi ph n b gii phng mt bng. Vic tnggi n b hay nhng vng mc lm chm tin n b s lm chm tin d n, lmtng chi ph v gim li nhun ca doanh nghip. Trong hot ng xy dng c bn tiptheo giai on n b gii ta, thi gian thi cng ca cc cng trnh thng ko di, vicnghim thu, bn giao c thc hin tng phn v hin nay c bit l tnh trng gii ngnvn thng chm, qu trnh hon tt h s thi cng gia cc nh thu v ch u tthng mt nhiu thi gian. Do vy, nhng yu t ny nh hng nht nh n kt quhot ng kinh doanh ca doanh nghip.i vi An Dng Tho in, do Cng ty s hu 100% qu t sch nn hu nh khng cri ro trong vic n b gii phng mt bng. Cc d n ca Cng ty hon thnh v emli dng tin n nh cho Cng ty, bn cnh cc d n ang xy dng (Midpoint Court)cng s hon thnh vo qu 4/2013. Do , tin thc hin d n cng nh k hoch xydng d n u c Cng ty ch ng kim sot. Khi tnh hnh cha thun li, Cng tych ng cho thu li cc v tr t cha xy dng nhm mang li mt phn doanh thu choCng ty.- Ri ro cnh tranh: cc doanh nghip tham gia vo ngnh bt ng sn, doanh nghip trongnc v doanh nghip nc ngoi, trong nhng nm gn y gia tng mnh m, i kmtheo l ngun cung sn phm ra th trng cng gia tng, c bit l th trng cn hcao cp, vn phng cho thu. y l nhng ri ro cho cc cng ty trong ngnh bt ng snni chung v An Dng Tho in ni ring.Tuy nhin