Parity2 update

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    239

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>PARITY (PHN 2)Nhm Keep moving forwardMc lcNi dung chnhHc thuyt ngang gi li sut (IRP)Arbitrage li sut c bo him (CIA)Kim nh CIP v ng dngHiu ng Fisher (FE)Hiu ng Fisher Quc t (IFE), quan h UIP v gi thuyt UEHTng hp cc quan h ngang bngII. Ph lcThut ng v k hiuM rng</p> <p>I. Ni dung chnh1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)</p> <p>1.1 Hc thuyt IRPHot ng u t (hay i vay) trn th trng tin t s c mc li sut l nh nhau khi quy v mt ng tin chung cho d ng tin u t (hay i vay) l ng tin no.Biu th mi quan h gia gi c th trng v gi c th trng Ti chnh v gi c th trng hi oiNg so snh sut sinh li gia u t nc ngoi v u t trong nc vo cc chng khon tr li phi ri ro do mt nh u t c th thc hin IRP c nghin cu trong hai trng hp:I. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.1 Hc thuyt IRPQui i khon tin gc + liS dng t gi k hn tha thunS dng t gi giao ngay d tnh1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)Khng tn ti hng ro chu chuyn vn (thu, nhng hn ch).Khng tn ti chi ph giao dch.Kinh doanh tin t quc t khng chu ri ro quc gia.Cc chng khon c cht lng nh nhau.Th trng tin t cnh tranh hon ho.</p> <p>Mi trng gi nh PCM1.1 Hc thuyt IRPTrong mi trng PCM v trng thi cn bng, s khc nhau gia t gi k hn v t gi giao ngay gia 2 ng tin c b p chnh bng mc chnh lch li sut gia 2 nc .( 1 + it ) = Ft ( 1 + it*)S1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPKhi IRP tn ti, sut sinh li t CIA phi bng sut sinh li trong nc</p> <p> Pht biu CIPu t nc ngoi:</p> <p>Vi 2 mc li sut cho trc, mc tng t gi k hn (ft ) c th c o lng da trn s chnh lch li sut trong iu kin ngang bng li sut</p> <p> V ta c: Ft = S (1 + ft )</p> <p> Dng gn ng: </p> <p>ft it it*1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)Khi CIP tn ti: li sut v t gi k hn c mi quan h nghch binLi sut trong nc cao hn nc ngoi =&gt; mc tng t gi k hn =&gt; ngoi t ln gi so vi ni tLi sut trong nc thp hn nc ngoi =&gt; mc gim t gi k hn =&gt; ngoi t gim gi so vi ni t 1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPim t gi k hn</p> <p>Ngy nay, hn ch kinh doanh chnh lch li sut c bo him th cc NHTM thng cn c vo CIP n nh t gi k hn.</p> <p>Dng gn ng cho ta c lng kh chnh xc khi li sut sai lch tng i nhFt S ( 1 + it - it*)Dng gn ng</p> <p>1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPXc nh t gi k hn</p> <p>1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPTheo cng thc thit lp th it v it* c tnh theo nm (360 ngy)Nu t = 1 nm Nu t &lt; 1 nm Nu t &gt; 1 nm Phi lun lun a Ft, it v it* v cng mt mc k hn v phi ging k hn FtXc nh t gi k hn</p> <p>When?2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)Ngang bng li sut c bo him CIP b vi phm.How?Vay ni c li sut thp, u t ni c li sut cao.Kinh doanh chnh lch li sut c bo him l qu trnh li dng vo s chnh lch li sut gia hai quc gia trong khi s dng mt hp ng k hn phng nga ri ro t gi. What? Thu nhp t u t trong nc thp hn thu nhp t u t nc ngoi.</p> <p>Vay ni t, u t ngoi t.Li nhun outward CIA:</p> <p>CIA hng ngoiCIA hng ni</p> <p>Thu nhp t u t trong nc cao hn thu nhp t u t nc ngoi.</p> <p>Vay ngoi t, u t ni t.Li nhun inward CIA:</p> <p>2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)</p> <p>V d Li sut 1 nm ti M i = 5% Li sut 1 nm ti Anh i* = 8% T gi giao ngay hin hnh S=USD1.5/GBP T gi k hn 1 nm hin hnh F=USD1.5/GBP2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)</p> <p> ng yt gi l ng ngoi t.C c hi CIA hay khng ? Nu c, thc hin CIA nh th no ?Ta thy t gi giao ngay v t gi k hn 1 nm khng thay i nhng li sut Anh li cao hn li sut M =&gt; CIA hng ngoi kh thi. Vay ni a i =&gt; (1+i) [i tng] u t nc ngoi i* Mua ngoi t (theo t gi giao ngay S) =&gt; 1/S [S tng] u t ngoi t (li sut i*) =&gt; (1/S)(1+i*) [i* gim] Bn ngoi t (theo t gi k hn F) =&gt; F(1/S)(1+i*) [F gim] Li nhun:CIA hng ngoi Vay 1$ ti M k hn 1 nm vi li sut i=5% =&gt; Chi ph vay 1.05$ u t Anh vi li sut i*=8% Mua ngoi t (theo t gi giao ngay S) =&gt; 0.67 u t ngoi t vi li sut i* =&gt; (1/S)(1+i*)= 0.72 Bn ngoi t (theo t gi k hn F) =&gt; F(1/S)(1+i*)= 1.08$ Li nhun : 1.08 1.05 = 0.03$</p> <p>V d2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)</p> <p>Nh vy vi mi M kinh doanh CIA hng ngoi ta s kim c 0.03$ sau 1 nm.</p> <p>2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)</p> <p>Tc ng ca CIA hng ngoiCIA khin cho cc lc lng th trng iu chnh t gi thng nht trn th trng. Khi nhiu nh u t li dng chnh lch li sut c bo him s xut hin lc y xung i vi t gi k hn. T gi k hn gim so vi t gi giao ngay cho n khi CIA khng cn tn ti na.2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)</p> <p>V d v CIA c chnh lch gi, li sut mua vo - bn ra. MUA VO (BID)BN RA (ASK)T gi giao ngay S ($/)1.321.36T gi k hn F ($/)1.41.42Li sut M i (%/year)1.51.8Li sut Chu u i* (%/year)1.251.61/ Nn CIA hng ni hay hng ngoi?2/ iu kin t gi k hn CIP tn ti?Tnh li nhun hng ni v li nhun hng ngoi</p> <p>Vy nn u t hng ngoi.Ti a ha chi phTi thiu ha thu nhpMo xc nh bid ask i vi cng thc tnh li nhunV d v CIA c chnh lch gi, li sut mua vo - bn ra. CIP tn ti:</p> <p>2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)</p> <p>3. Kim nh CIP v ng dng3.1 CIP-Kim nh thc tinKim nh ngang gi li sut cn so snh t gi k hn vi cc li sut nim yt ti cng mt thi im, nu khng kt qu c th b bp mo v c sai lch nht nh</p> <p>Theo nghin cu thc nghim c thc hin bi Aliber,Branson, Frenkel v Levich v nhng ngi khc kt lun rng phn b li sut v chnh lch li sut u gn nh ng nht vi CIP, tuy c mt s chnh lch nht nh nhng chng thng qu nh khng ng k thc hin kinh doanh chnh lch li sut.3. Kim nh CIP v ng dng</p> <p>CIP c khuynh hng c duy tr tng i chnh xc vi cc ti sn ti chnh pht hnh trn cc th trng Eurocurrency </p> <p>CIP khng c duy tr vi cc ti sn pht hnh trong phm vi cc quc gia, tuy nhin cc sai lch khng ln mc lm cho cc giao dch kinh doanh chnh lch li sut c li.</p> <p>3. Kim nh CIP v ng dng</p> <p>Nhng nhn t lm CIP lch trong thc tChi ph cho cc giao dchCan thip ca chnh phRi ro chnh trCc ro cn trong vic lu chuyn vnTnh khng ng nht ca cc ti sn trn th trng</p> <p>CIP3. Kim nh CIP v ng dng</p> <p>Phng trnh biu din ngang gi li sut</p> <p>Kim nh ngang gi li sut ti Vit Nam Qu 1/1999 n qu 3/2005Kt qu kim nh: Ngang gi li sut ti Vit Nam khng tn ti v chnh lch li sut gia VND v USD ch gii thch c mt phn rt nh bin ng trong t gi giao ngay tng lai ca la M. Do kim sot vn Vit Nam trong thi gian ny rt cht ch, chi ph giao dch do kim sot vn v nhng quan ngi v ri ro quc gia.ft,t+k - S = (it,k i*t,k)</p> <p>3. Kim nh CIP v ng dng3.2 ng dng CIPTheo l thuyt ngang gi li sut nh u t khi xem xt u t quc t d c phng nga ri ro t gi hay khng th vn t mt t sut sinh li khng cao hn trong nc.Nu CIP khng duy tr, kh nng ca kinh doanh chnh lch li sut c phng nga xy ra vi mc ch thu li, qu trnh ny din ra, n s tip tc cho n khi quan h ngang gi li sut xy ra.</p> <p>3. Kim nh CIP v ng dng</p> <p>Chit khu(%)ng CIPPhn tch ngang gi li sut bng thDa vo th: vic xc nh cc im cho ta thy du hiu kinh doanh chnh lch li sut c phng nga c tn ti hay khng:i vi nhng im bn phi CIP nhng nh u t kinh doanh trong nc s c lii vi nhng im bn tri CIP nhng nh u t nc ngoi s c li.</p> <p>3. Kim nh CIP v ng dng3.3 ngha ca CIPN l thc o s mc t do lu chuyn vn gia cc th trng ti chnh, qua cho thy mc hi nhp v mc hon ho ca th trng ti chnh quc t.S tn ti ca CIP v v s xut hin ca CIA c mi quan h mt thit vi nhau gip duy tr v cn bng th trng ti chnh quc t.S bng quan ca nh u t ti chnh trong vic chn u t chng khon trong nc vi u t chng khon nc ngoi trong mi trng th trng ti chnh hon ho v cn bng.</p> <p>4. Hiu ng Fisher5. Hiu ng Fisher quc t5.1. Gi nh5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)Tm lc hiu ng Fisher quc tKch bn 1</p> <p>Kch bn 2</p> <p>Kch bn 3</p> <p>5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5.3. H qu t vn : Li sut danh ngha M l 8%, Nht l 5%. Lm pht M c k vng l 6%, trong khi mc lm pht k vng Nht ch c 3%. Liu ngi Nht c nn u t vo M? Tr li: Theo PPP, ng yn Nht c k vng tng gi bi chnh lch lm pht k vng 3%. D nh u t Nht c th kim c thm 3% tin li u t vo M nhng USD c th mt gi 3% vo cui k u t. Do , sut sinh li t u t M khng tt hn nhng g h c th kim c trong nc. </p> <p>Trong mi trng PCM, IFE hoc RIP ng u t vo quc gia c li sut cao ch mang li li ch tng ng nh u t vo quc gia c li sut thp hn do b tr bi tng quan lm pht gia cc nc 5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)UIPUIP s dng t gi giao ngay vo thi im pht sinh dng tinCIPCIP s dng t gi k hn c tha thun trcUIP bao gm c yu t ri ro t gi v hot ng u cUIP khc g so vi CIP?5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)T gi k hn l d bo khch quan v mc t gi k vng trong tng lai. 5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)Ft xc nh trong hin ti l ch s d bo St ti thi im trong tng lai. lch Ft St chnh l sai s ca d bo. T gi k hn c xem l ch s d bo khng thin v khi n thng xuyn sai lch so vi t gi giao ngay thc t trong tng lai, v cc mc sai lch ny tng i ngang bng nhau v tn sut cng nh mc . Tng sai lch trong di hn s hng n 0. </p> <p>366. Tng hp cc quan h ngang bng6.1 Trng thi cn bng th trng tng th:</p> <p>Cc quan h Parity to s kt ni cht ch gia cc th trng thng qua cc lin kt ng b tng th(r - r*) = (i - i*) (Pe - P*e)(r - r*) = ((i - i*) - Se) + (Se (Pe - P*e))(r - r*) = ((i - i*) fe) + (fe - Se) + (Se (Pe - P*e))Khi mt nhn t th trng c th thay i -&gt; Ph v trng thi cn bng hin ti -&gt; Lm LOP sai lch -&gt; kch hot c ch Arbitrage -&gt; s thay i ng lot cc nhn t ca cc th trng khc -&gt; to lp v duy tr trng thi cn bng mi.6.2 Gi c, li sut v t gi trng thi cn bng: 6.3 So snh cc quan h ngang bng: 6.3.1 im chung ca cc quan h ngang bng: u l kt qu ca hot ng Arbitrage u tm cch l gii cc bin ng ca t gi thng qua cc nhn t nh hng u khng c kh nng duy tr lin tc ( do m hnh c n gin ha, nhng thc t th trng khng hon ho) C cng mt kt lun: Khi l thuyt xy ra, nh u t (hoc ngi tiu dng s khng t thm bt k li ch g t vic u t (hoc tiu dng) nc ngoi; ni cch khc, t sut sinh li m h t c lun lun bng nhau bt k h u t u.</p> <p>6.3.2 im khc nhau gia cc quan h ngang bng:</p> <p>IRP PPP IFE Bin s chnh Phn b (hoc chit khu) p T l thay i gi tr ng ngoi t (ef) T l thay i gi tr ng ngoi t (ef)Mqh Li sut t gi k hn Lm pht - t gi giao ngay Li sut - t gi giao ngay Cng thc Nguyn nhnArbitrage gia t gi k hn v t gi giao ngay Arbitrage din ra trong hng ho - dch v Arbitrage trong cc kh c thng mi theo 2 loi ng tin P= 1 + ih1 + if ih- ifef= 1 + Ih1 + If Ih- Ifef= 1 + ih1 + if ih- ifIRP PPP IFE Trng hp p dng Xc nh t gi k hn ti mt thi im nht nh Gii thch s thay i ca t gi hi oi trong mt thi k Gii thch s thay i ca t gi hi oi trong mt thi kKh nng duy trNhn chung, IRP thng duy tr.IRP c kh nng duy tr tt hn PPPPPP c hiu qu trong di hn nhng km trong ngn hn.PPP vn c th duy tr khi IFE khng ng IFE c hiu qu trong di hn nhng km trong ngn hn.Do xut pht t PPP nn IFE ch ng khi PPP ng IRP PPP IFE L do l thuyt khng duy tr lin tc Chi ph tim n pht sinh khi u t ra nc ngoi Do khng c hng ho thay th hng nhp khu.Do chnh lch li sut khng do chnh lch lm pht to ra.ng dng Dng pht hin cc c hi CIA. D bo t gi hi oi tng laiDng so snh mc sng ca ngi dn nhng nc khc nhau. Dng trong d bo t gi hi oi. 6.4 Mi quan h gia cc quan h ngang bngT gi hi oi k vngChnh lch lm phtT gi k hnPhn b hoc chit khu</p> <p>Ngang gi li sut (IRP)Hiu ng Fisher</p> <p>Hiu ng Fisher quc t (IFE)</p> <p>PPP</p> <p>Chnh lch li sut </p> <p>S chnh lch trong li sut s tc ng lm thay i t gi k hn. Xu hng ca s thay i ny l t gi giao ngay k vng vo cui k s gn bng vi t gi k hn lc u k (F0(t)=St)LOP v Arbitrage (Mi trng gi nh)T gi spotLi sut iGi c pPPPCIPUIPIFESe(Pe -P*e)(i-i*)(F S)/S UEH PPPe CIP UIP IFE6.4 Mi quan h gia cc quan h ngang bngII. Ph lc1. Thut ng v k hiuPCM: Perfect Capital Mobility (nng ng vn hon ho): Kh nng lu chuyn vn hon ho (PCM) l mc t do lu thng ca cc dng vn gia cc bin gii quc gia nhm tm kim li nhunLOP: Law of One Price: Lut mt gi l quy lut kinh t pht biu nh sau: Trong mt th trng hiu qu, tt c cc hng ha ging nhau phi c bn vi cng mt gi.Th trng Eurocurrency l th trng ca cc ngn hng hi ngoi (Eurobanks) trong lnh vc huy ng v cho vay ngn hn cc ng tin lu thng bn ngoi nc pht hnh.S bng quan ca cc nh u t ti chnh: khi li nhun t l thun vi ri ro, nhng nh u t ti chnh vn quyt nh u t m khng quan tm n mc ri ro cao h phi i mt khi theo ui li nhun</p> <p> 1. Thut ng v k hiuCc k hiu c s dng: 2. M rngTnh kh thi ca quy lut ngang gi li sut Vit NamTheo thuyt ngang gi li sut th vic thay i li sut s lm cho t gi bin ng v do c th ni tng quan li sut gia hai ng tin quyt nh xu hng vn ng t gi trong ngn hn. NHNN Vit Nam c th s dng cng c li sut iu chnh t gi hi oi trn th trng, iu chnh gi tr i ngoi ca ni t. Chnh sch li sut cao c xu hng h tr s ln gi ca ni t, bi v n hp dn cc lung vn nc ngoi chy vo trong nc, iu ny lm tng cung ngoi t trn th trng (tng cu i vi ng ni t), kt qu l ngoi t c xu hng gim gi, hay ni cch khc l ng ni t tng gi. </p> <p>2. M rngTnh kh thi ca quy lut ngang gi li sut Vit Namiu ny c th vn dng ti Vit Nam trong thc t v nn kinh t Vit Nam ang trong thi k hi nhp su v rng. Cc iu kin tng i y cho mt nn kinh t th trng tr nng ng vi t trng sut khu ngy cng ln trong nn kinh t.Qua nghin cu, li sut v t gi lun c mi quan h cht ch vi nhau, nh hng ln nhau v cng tc ng ln cc hoch nh ca nn kinh t. S khp khin gia chnh sch li sut v t gi c th gy ra nhng hu qu bt li nh: ni t b mt gi gy nguy c lm pht chy mu ngoi t, u c tin t, hn ch ngun vn u t nc ngoiV vy, trong qun l v m, chnh sch li sut v t gi phi c x l mt cch ng b v ph hp vi thc trng ca nn kinh t trong tng thi k nht nh. Ngun: http://www.doko.vn/luan-van/quy-luat-ngang-gia-lai-suat-tinh-kha-thi-cua-quy-luat-nay-o-viet-nam-186991</p> <p>2. M rngVay USD nc ngoi n li sut VNDNhu cu v ngoi t ca doanh nghip lun cao, nhng vn ngoi t ch u tin cho nhng doanh nghip xut khu c ngun thu ngoi t, nn nhiu doanh nghip chn cch vay nc ngoi.Vay ngoi t, th li sut ch mc 4 - 5%/nm, cn nu s dng vn vay VND, phi tr t nht 10-12%/nm.(thng 6/ 2013)</p> <p>Theo cc ngn hng, chnh s thu hp dn chnh lch gia li sut tin ng v ngoi t k t khi trn huy ng VND c ko xung 7,5%/nm to p lc ln t gi, do nhiu ngi chuyn t VND sang ngoi t. Do , mun to tnh n nh cho t gi, gim p lc cho doanh nghip c nhu cu vn ngoi t, th Ngn hng Nh nc cn xem xt gim thm li sut USD.Chnh lch gia li sut ngoi t v tin ng khng cn qu ln nh trc y, nhng trc bi cnh lm pht, mt s ngi thy yn tm khi gi ngoi t, dn n tin gi tit kim bng ngoi t gim chm hn.Ngun: http://baodautu.vn/vay-usd-o-nuoc-ngoai-de-ne-lai-suat-vnd.htmlVay USD nc ngoi n li sut VND</p> <p>2. M rngcho thy rng trong thi k khng hong cc gii hn v ngun vn lm cho Arbitrage khng th thc hin c v v th lch khi ngang gi li sut tng rt nhanh so vi thi k bnh thng, c bit l sau khi Lehman Brothers sp .Ngun: bi ngin cu cc gii hn ngun vn, ri ro i tc v lch khi ngang gi li sutYu t khng hong to nn lch ngang gi li sut</p> <p> Trong thi k khng hong ti chnh 2008 lch khi ngang gi li sut tng ln mt cch ng k. Nghin cu ca Niall Coffey, Warren Hrung v Asani Sarkar(10/2009) 2. M rngNgun: bi ngin cu cc gii hn ngun vn, ri ro i tc v lch khi ngang gi li sutYu t khng hong to nn lch ngang gi li sut Trong giai on nn kinh t ang khng hong,khn nng vay mn trn th trng tr nn kh khn hn do tnh thanh khon ca th trng st gim, ngun vn b gii hn. Cc nh u t mo him cn b gii hn v cc iu kin bt buc khi s dng ong by ti chnh, trong khi cc nh u t thn trng li b rng buc bi cc v th phng nga ri ro ca mnh. Bn cnh khi khng hong xy ra cn xut hin ca yu t l ri ro i tc do tim n kh nn...</p>