Raport bariery rozwoju przedsiębiorstw czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

  • Published on
    14-Sep-2014

  • View
    1.848

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biurokracja jako najwiksza przeszkoda na drodze do rozwoju polskich przedsibiorstw. Raport Grant Thornton "Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm" prezentuje przeszkody administracyjne i podatkowe, w najwyszym stopniu ograniczajce rozwj polskich firm, a co za tym idzie negatywnie wpywajce na sytuacj gospodarcz kraju.

Transcript

<p>Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm </p> <p> 2013 Grant Thornton </p> <p>Raport z wynikw ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsibiorcw Grant Thornton </p> <p>Grudzie 2013 </p> <p>2 </p> <p>Spis treci </p> <p>1. Wstp 3 </p> <p>2. Konsekwencje wystpowania barier rozwojowych w gospodarce 6 </p> <p>Bariery o charakterze administracyjnym 11 </p> <p>Bariery o charakterze podatkowym 15 </p> <p>3. Spodziewane korzyci z usunicia barier 18 </p> <p>4. Najwiksze obawy przedsibiorcw 21 </p> <p>5. Najwaniejsze wnioski 24 </p> <p>6. Podsumowanie 25 </p> <p>7. Metodologia 26 </p> <p>Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm </p> <p>3 </p> <p>Wstp </p> <p>Brak kapitau, zbyt drogi kapita, niedostatek zamwie, niepewno gospo-</p> <p>darcza, niedobr wykwalifikowanych kadr, czy kiepska infrastruktura? Ktry </p> <p>z tych czynnikw jest przysowiowym kijem w szprychach hamujcym impet </p> <p>polskich firm? aden z nich. Najwiksz przeszkod na drodze do rozwoju </p> <p>polskich przedsibiorstw stanowi biurokracja. Od 2008 roku Polska objta </p> <p>zostaa globalnymi badaniami makroekonomicznymi Grant Thornton Interna-</p> <p>tional, ktre midzy innymi przygldaj si barierom najbardziej ograniczaj-</p> <p>cym rozwj firm. </p> <p>Jakie elementy biurokracji szczeglnie utrudniaj ycie polskim przedsibiorcom? Jakie byyby efekty ich usunicia? </p> <p>rdo: IBR 2013, najwiksze przeszkody dla rozwoju dziaalnoci gospodarczej (% odpowiedzi 4 lub 5 w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwikszy)</p> <p>Od lat nadregulacja polskiej gospodarki wysuwa si na czoowe miejsce </p> <p>wrd wszystkich wskazywanych przez przedsibiorcw przeszkd. Fakt ten </p> <p>nie jest zaskoczeniem, wiemy o tym od lat. Zgodnie z wynikami bada Inter-</p> <p>national Business Report (http://www.internationalbusinessreport.com/), </p> <p>przeprowadzanych od 20 lat przez Grant Thornton w 40 krajach wiata wrd </p> <p>ponad 11 000 przedsibiorcw, przeszkody o charakterze biurokratycznym </p> <p>stanowi najistotniejsz barier rozwoju polskich firm: </p> <p>Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm </p> <p>4 </p> <p>Co roku spotykamy si z przedsibiorcami podczas Forum Przedsibiorcw </p> <p>Grant Thornton (http://forumprzedsiebiorcowgt.pl/). Dyskusja toczy si </p> <p>na wiele tematw wakich dla wacicieli firm w Polsce. </p> <p>Biurokracja jest pojciem bardzo szerokim i stanowi barier znaczco </p> <p>ograniczajc rozwj przedsibiorstw w Polsce. W zwizku ze znaczeniem </p> <p>tego tematu postanowilimy pogbi jego analiz. Postanowilimy zapyta </p> <p>goci Forum o to, jakie konkretnie przeszkody administracyjne i podatkowe </p> <p>dziaaj na ich firmy ograniczajco i co najwaniejsze, poprosilimy </p> <p>ankietowanych o to, aby wskazali skutki istnienia barier odczuwane przez ich </p> <p>przedsibiorstwa. Idc dalej zapytalimy o ile szybciej mogliby si rozwija </p> <p>gdyby wymienione przez nich przeszkody przestay istnie oraz czego </p> <p>spodziewaj si w najbliszej przyszoci, czy konsekwentnych dziaa </p> <p>deregulacyjnych, czy te wrcz przeciwnie pitrzenia kolejnych utrudnie </p> <p>ograniczajcych swobod gospodarowania w naszym kraju. </p> <p>W niniejszym raporcie prezentujemy Pastwu wyniki ankiety przeprowadzonej </p> <p>wrd 200 prywatnych polskich przedsibiorcw. Wskazujemy na konkretne </p> <p>rozwizania uprzykrzajce codzienne prowadzenie firmy. Dodatkowo </p> <p>wskazujemy korzyci pynce ze zmiany otoczenia prawno-instytucjonalnego </p> <p>na bardziej przyjazne przedsibiorcom. Okazuje si, e istniejce trudnoci </p> <p>administracyjne, w tym podatkowe rodz wymierne negatywne skutki, </p> <p>w postaci ograniczania rozwoju przedsibiorstw. Przedsibiorcy szacuj, </p> <p>e ich przychody mogyby by nawet o 10% wysze gdyby nie fakt, </p> <p>i angauj czas swj i swoich zespow na walk z administracj i niejasnymi </p> <p>przepisami. Gra warta jest wieczki. Stawk jest wzrost o ponad 200 miliardw </p> <p>przychodw polskich przedsibiorstw. </p> <p>Zapraszam do lektury raportu, </p> <p>Tomasz Wrblewski, Partner Zarzdzajcy Grant Thornton </p> <p>Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm </p> <p>5 </p> <p>4. Zdaniem przedsibiorcw, najwikszymi barierami administracyjnymi </p> <p>na drodze do rozwoju ich firm s: czas trwania postpowa przed sdami </p> <p>administracyjnymi (77,5%), przepisy prawa pracy (67,4%) oraz liczba </p> <p>wymaganych pozwole, koncesji, licencji (63,6%). </p> <p>5. Brak jednolitych interpretacji i skomplikowane przepisy podatkowe </p> <p>s najwikszym hamulcowym dla biznesu, niezalenie od jego wielkoci, </p> <p>czy brany. Wynika to z czstych zmian przepisw oraz ich niskiej jakoci, </p> <p>pozwalajcej na rnorodne interpretacje. Wysoka pozycja </p> <p>problemu braku odpowiedzialnoci urzdnikw za bdne </p> <p>decyzje wskazuje, e pomimo wejcia w ycie w poowie 2011 r. </p> <p>przepisw o odpowiedzialnoci majtkowej funkcjonariuszy </p> <p>publicznych za race naruszenie prawa, przedsibiorcy nie </p> <p>odczuli w tym zakresie poprawy sytuacji. </p> <p>6. Negatywne skutki istnienia barier administracyjnych, </p> <p>w tym podatkowych, maj wymierny wpyw na budet pastwa </p> <p>i konkurencyjno polskich przedsibiorstw. W rzeczywistoci </p> <p>bez barier, firmy szacuj wzrost swoich przychodw o 10% </p> <p>i wicej. Przyjmujc wzrost przychodw polskich firm MP </p> <p>o 10%, a duych o 5%, przychody mogyby wzrosn nawet o 200 mld PLN, </p> <p>co stanowi 12,54% % PKB*, gdyby ich produktywno nie bya ograniczana </p> <p>istniejcymi barierami. </p> <p>1. Rozwojowi firm w Polsce na co dzie towarzyszy borykanie si </p> <p>ze skomplikowanymi przepisami, wymogami administracyjnymi </p> <p>i nieefektywnymi sdami. Konsekwencj takiej sytuacji s sabsze </p> <p>wyniki finansowe i mniej przedsiwzi rozwojowych </p> <p>w przedsibiorstwach. Polskie firmy wci nie s innowacyjne w takim </p> <p>stopniu, jak firmy zachodnioeuropejskie. Proces rozwoju wymaga czasu </p> <p>i kapitau. Oba te czynniki s marnotrawione na rozwizywanie </p> <p>problemw o charakterze administracyjnym i podatkowym. </p> <p>Pokonywanie licznych barier administracyjnych </p> <p>ogranicza rozwj przedsibiorstw. </p> <p>2. Zdaniem blisko 76% badanych przedsibiorcw </p> <p>wystpujce bariery o charakterze administracyjnym </p> <p>i podatkowym pochaniaj czas, przez co ograniczaj </p> <p>moliwo pracy nad przedsiwziciami rozwojowymi. </p> <p>63% ankietowanych wskazuje na wyduenie czasu </p> <p>wdraania przedsiwzi rozwojowych, a 61% podkrela, </p> <p>e generuj koszty obsugi, ktre ograniczaj fundusz </p> <p>rozwojowy. Trudno w okreleniu ryzyka </p> <p>administracyjnego, czyli zweryfikowania, czy dana decyzja podatkowa </p> <p>jest suszna, czy nie, rwnie wpywa negatywnie na skonno </p> <p>przedsibiorcw do podejmowania inicjatyw rozwojowych. </p> <p>3. Istniejce bariery administracyjne i podatkowe najbardziej ograniczaj </p> <p>rozwj sektora maych i rednich przedsibiorstw. Naley zmienia </p> <p>prawo i uwarunkowania tak, aby uatwi wzrost maych i rednich firm, </p> <p>ktre s fundamentami polskiej przedsibiorczoci. </p> <p>Kluczowe wnioski </p> <p>* wedug danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PKB </p> <p>w 2012 r. wynioso 1 595 mld PLN </p> <p>Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm </p> <p>6 </p> <p>Konsekwencje wystpowania barier rozwojowych w gospodarce </p> <p>7 </p> <p>Konsekwencje barier rozwojowych </p> <p>Polscy przedsibiorcy radz sobie w otaczajcej ich rzeczywistoci </p> <p>gospodarczej nadspodziewanie dobrze, skutecznie pokonujc napotykane </p> <p>bariery. Dynamika przychodw MP w roku 2011 wyniosa 13,3%.* </p> <p>Due organizacje zwikszay przychody o zaledwie 1pp wolniej. Tym niemniej </p> <p>wyniki przeprowadzonej ankiety wskazuj, i przedsibiorstwa ponosz </p> <p>wysok cen codziennego zmagania si z barierami administracyjnymi, </p> <p>w postaci hamowanego rozwoju. Zdaniem blisko 76% badanych, </p> <p>wystpujce bariery o charakterze administracyjnym i podatkowym </p> <p>pochaniaj czas, przez co ograniczaj moliwo pracy nad </p> <p>przedsiwziciami rozwojowymi. 63% ankietowanych wskazuje </p> <p>wyduenie czasu wdraania przedsiwzi rozwojowych, </p> <p>a 61% podkrela, e generuj koszty obsugi, ktre ograniczaj fundusz </p> <p>rozwojowy. Natomiast zdaniem 44% trudno w okrelaniu ryzyka </p> <p>administracyjnego zwizanego z przedsiwziciami podatkowymi </p> <p>zniechca do podejmowania dziaa rozwojowych. </p> <p>Polskie przedsibiorstwa wci nie s innowacyjne w takim stopniu, jak firmy </p> <p>zachodnioeuropejskie. Proces rozwoju wymaga czasu i kapitau. </p> <p>Oba te czynniki s, w opinii ankietowanych, marnotrawione na rozwizywanie </p> <p>problemw o charakterze administracyjnym i podatkowym, co skutecznie </p> <p>hamuje ich rozwj. Nadmierne obcienia administracyjne zwizane </p> <p>z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, w szczeglnoci zwizane </p> <p>z zatrudnianiem pracownikw i wypenianiem obowizkw podatkowych, </p> <p>rwnie przyczyniaj si do ograniczenia moliwoci wzrostu polskich </p> <p>przedsibiorcw. </p> <p>76% </p> <p>ankietowanych twierdzi, e pokonywanie ba-rier o charakterze administracyjnym </p> <p>i podatkowym pochania czas, przez co ogranicza moliwo pracy nad przedsi-</p> <p>wziciami rozwojowymi </p> <p>1. Konsekwencje wystpowania barier administracyjnych i podatkowych pod-mioty ogem. </p> <p>* dane o dynamice rozwoju wedug raportu GUS Dziaalno przedsibiorstw niefinansowych w 2011 r. </p> <p>opublikowanego w 2013 r. </p> <p>8 </p> <p> do 40 mln do 200 mln powyej 200 mln Ogem </p> <p>Na czasochonno pokonywania barier w szczeglnoci wskazuj mali przedsibiorcy. Firmy rednie i due rwnie powicaj czas na borykanie si z nadmiern biurokracj i niejasnymi przepisami, jednak jest do dla nich obcienie mniejsze. Kolejne problemy formalne czy administracyjne w ich przypadku mog natomiast prowadzi do opnie lub nawet fiaska podejmowanych dziaa rozwojowych. Obserwujc struktur wielkoci przedsibiorstw, mona zauway, e bariery rozwoju s najbardziej dotkliwe dla firm o przychodach poniej 40 mln. 80% firm z tego segmentu jako powany problem wskazuje ograniczony czas na rozwj. Na uwag zasuguje fakt, e to wanie takie firmy potrzebuj go najwicej, aby stawa si konkurencyjne i elastyczne w czasach penych wyzwa stawianych przed przedsibiorcami. </p> <p>80% </p> <p>firm o przychodach do 40 mln PLN stwierdza, e rozwizywanie problemw </p> <p>pochania czas, przez co ogranicza moliwo </p> <p>pracy nad przedsiwziciami rozwojowymi </p> <p>W raporcie opublikowanym przez Grant Thornton Rozwany wzrost: </p> <p>wikszy zysk, mniejsze ryzyko - Czy mae i rednie przedsibiorstwa powinny </p> <p>rosn? pado stwierdzenie, e wikszym firmom atwiej jest pokonywa </p> <p>bariery stojce na drodze do rozwoju. Wyniki bada przeprowadzonych </p> <p>na potrzeby niniejszego raportu potwierdzaj ten wniosek. Spord </p> <p>wyrnionych pod wzgldem wielkoci grup przedsibiorstw, 3 spord </p> <p>4 czynnikw hamujcych rozwj jest najbardziej uciliwych wanie dla </p> <p>firm o przychodach do 40 mln. Wrd najbardziej dotkliwych barier </p> <p>rozwoju naley wspomnie o niejasnym prawie oraz skomplikowanych </p> <p>przepisach. </p> <p>Konsekwencje barier rozwojowych </p> <p>2. Pochaniaj czas przez co ograniczaj moliwo pracy nad przedsiwziciami rozwojowymi </p> <p> odpowied najczciej wskazywana przez przedsibiorcw. </p> <p>Wyniki wedug poziomu przychodw badanych przedsibiorstw. </p> <p>9 </p> <p>Oczywicie z istniejcymi barierami nieco lepiej radz sobie firmy, </p> <p>ktre generuj wysze przychody, ale wynika to gwnie z ich wikszych </p> <p>moliwoci organizacyjno-finansowych. Rnica nie jest jednak dua </p> <p>i istniejce bariery dziaaj niekorzystnie na rozwj zarwno maych, rednich </p> <p>i duych. Wyniki bada wskazuj, e konieczne s, i to najlepiej w uzgodnieniu </p> <p>z przedsibiorcami, dalsze dziaania deregulacyjne. Niezbdna jest racjonalna </p> <p>reforma systemu podatkowego w formie innej, </p> <p>ni ta planowana na 2014 rok. </p> <p>Wyniki powyszych bada wskazuj, e dziaania </p> <p>podejmowane przez rzd, majce na celu likwidacj barier </p> <p>i uciliwoci, zwizane z procedurami administracyjnymi </p> <p>(np. trzy tzw. ustawy deregulacyjne), nadal nie s </p> <p>wystarczajce. Jak wida alokacja czasu i kapitau jest </p> <p>kluczowa dla wdraania dziaa rozwojowych. </p> <p>Ich hamowanie lub ograniczanie dziaa niekorzystnie </p> <p>na ca gospodark. wiadomo t posiada rzd, o czym </p> <p>wiadczy wypowied wicepremiera Janusza </p> <p>Piechociskiego, ktry jednoznacznie stwierdzi, e w Polsce nadal mamy </p> <p>do czynienia z niewydolnoci aparatu administracyjnego, ocenianego przez </p> <p>pryzmat przeduajcych si postpowa w sdach, dugich procedur </p> <p>wydawania decyzji administracyjnych, opieszaoci urzdniczej, zego </p> <p>stosowania ustawy o zamwieniach publicznych. </p> <p>Konsekwencje barier rozwojowych </p> <p>Ostatnia z pakietu trzech ustaw deregulacyjnych, w ktrej przewidziano </p> <p>mechanizmy, majce zlikwidowa zatory patnicze, spowodowaa efekt odwrotny </p> <p>do zamierzonego. Stosowanie bowiem uregulowa w zakresie moliwoci lub jej </p> <p>braku zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw wydatkw w zalenoci od ich </p> <p>opacenia lub nie, wymaga od przedsibiorcw poniesienia dodatkowych kosztw, </p> <p>w tym zwizanych zarwno z kosztami osobowymi, jak i koniecznoci </p> <p>poniesienia nakadw na modyfikacj systemw finansowo-</p> <p>ksigowych. Na dzi, jedynym beneficjentem tych zmian moe </p> <p>by budet pastwa, do ktrego wpyn dodatkowe </p> <p>zobowizania podatkowe, a nie przedsibiorcy. Wpyw tych </p> <p>zmian na pynno firm jest niewielka. Bez znaczcych </p> <p>reform w obszarze administracyjnym i prawno-</p> <p>podatkowym rozwj biznesu w Polsce bdzie nadal zbyt </p> <p>wolny, aby sprosta wymogom rynku globalnego. </p> <p>Deregulacja i likwidacja barier administracyjno-</p> <p>podatkowych jest konieczna do uwolnienia potencjau do </p> <p>dalszego rozwoju biznesu w Polsce. </p> <p>Koszty i czas powicany przez przedsibiorcw na sprostanie wymogom stawianym przez </p> <p>uregulowania administracyjne i podatkowe hamuje rozwj </p> <p>10 </p> <p>Rnice w postrzeganiu wpywu barier </p> <p>na moliwoci rozwoju przedsibiorstw </p> <p>widoczne s take w odniesieniu do bran. </p> <p>Czciowo wyniki te odzwierciedlaj </p> <p>struktur wielkoci przedsibiorstw. </p> <p>Podobne wyniki, jak w przypadku </p> <p>przedsibiorstw o przychodach poniej </p> <p>40 mln, wystpuj w brany handlowej, </p> <p>w ktrej dziaa najwicej przedsibiorstw </p> <p>o nieduych rozmiarach. </p> <p>Czynnikiem wsplnym dla wszystkich bran </p> <p>by bardzo wysoki udzia wskazywania </p> <p>pochaniania czasu jako bariery rozwoju. </p> <p>Bardzo zrnicowane oceny dotyczyy </p> <p>natomiast kosztw obsugi. W zalenoci </p> <p>od brany konsekwencja ta dotyczya </p> <p>od 1/3 do wszystkich ankietowanych firm. </p> <p>Istniejce bariery najbardziej ograniczaj rozwj sektora maych i rednich przedsibiorstw. Naley zmienia prawo i uwarunkowania tak, aby uatwi im wzrost. To w kocu mae i rednie firmy s fundamentami polskiej przedsibiorczoci. </p> <p>3. Konsekwencje wskazanych barier dla firm wedug bran, w ktrych dziaaj </p> <p>Konsekwencje barier rozwojowych </p> <p>11 </p> <p>Bariery o charakterze administracyjnym </p> <p>12 </p> <p>Zdaniem przedsibiorcw, najwikszymi barierami administracyjnymi na drodze do rozwoju firm s: czas trwania postpowa przed sdami administracyjnymi i cywilnymi (77,5%), przepisy prawa pracy (67,4%) oraz liczba wymaganych pozwole, koncesji, licencji (63,6%). </p> <p>Wynikajca z przeprowadzonych bada hierarchia barier natury administracyjnej nie jest zaskakujca. Od lat czas oczekiwania na rozstrzygnicie sporw sdowych, krpujce przepisy prawa pracy i wysoki stopie ingerencji Pastwa w swobod przedsibiorczoci wskazuje si jako...</p>