Tng ctcp đầu tư & thương mại tng - tng - tải tài liệu - vietstock finance

 • Published on
  21-Jul-2015

 • View
  32

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 12/2/2015 TNGCTCPuT&ThngMiTNGTNGTitiliuVietstockFinance

  http://finance.vietstock.vn/2/2013/TNG/taitailieu.htm 1/2

  Vietstock | TichnhCnhn | CngNht | VicTichnh | Thmd | Dchv NhpMCK,tkha Cphiu Tinbi

  ThNm,12/02/2015|13:02

  VitNam Singapore TokyoSydney NewYork London

  VNIndex 583.79 2.03 0.35%

  HNXIndex 84.88 0.42 0.49%

  VS100 132.16 0.80 0.61%

  Du 49.47 0.63 1.29%

  SpotGold 1,221.65USD~31.29tr

  Minht Tiuim cnhiu Tholunnhiu

  12:59 PTKTphinchiu12/02:CthphvnhmMAdi...

  11:34 Btr376cnnhxhitibnchungc

  11:24 PDR:VietnamEnterpriseInvestmentsLimited...

  10:49 TponbtngsnRowleyut275triuUSD...

  Danhmc Theodi

  NhutxemTNGcngxem:TCM NDN GMC VHG GILMquantm:VNM (2,364)FLC (2,308)LUT (2,303)KDC (2,215)OGC (2,155)

  0 Tmkim Mcngty Ngnh

  CTCPuT&ThngMiTNG(HNX:TNG)TNGInvestmentAndTradingJSCNhmngnh:SnxutNgnh:DtMayGiyDa

  CphiucgiaodchkqutheoThngbongy31/12/2014caHNX

  23,6002,100(9.77%)12/02/2015,13:17anggiaodch

  Mca 23,000

  Caonht 23,600

  Thpnht 21,500

  KLGD 461,510

  Vnha 349

  Dmua 227,090

  Dbn 38,390

  Cao52T 23,600

  Thp52T 8,100

  KLBQ52T 186,453

  NNmua 127,000

  %NNshu 14.47

  CtcTM 1,000

  T/Sctc 0.04

  Beta 1.42

  EPS 3,740

  P/E 6.31

  FP/E 6.99

  BVPS 17,708

  P/B 1.33

  1ngy|5ngy|3thng|6thng|12thng

  Tngquan Thngkgiaodch Phntchkthut Tichnh Tintc&Skin Tiliu DNcngngnh Hsdoanhnghip

  LOITILIU

  Ttc

  Bocotichnh

  NghquytHQT

  GiitrnhKQKD

  Bocoquntr

  Bocothngnin

  NghquytHC

  TiliuHC

  Bncobch

  Tlvnkhdng

  Khc

  KBOCO

  Ttc

  Nm2015

  Nm2014

  Nm2013

  Nm2012

  Nm2011

  Nm2010

  Nm2009

  Nm2008

  Nm2007

  Nm2013

  NghquytHQTvhpHCthngnin2013vtmngctc2012

  Nghquytihicngthngninnm2013

  Bocotnhhnhquntrnm2013

  Bocothngninnm2013

  BocotichnhKimtonnm2013

  Bocotichnhqu4nm2013

  Bocotichnhqu3nm2013

  BocotichnhSotxt6thngunm2013

  Bocotnhhnhquntr6thngunm2013

  Bocotichnhqu2nm2013

  Bocotichnhqu1nm2013

  VietstockBlog VietstockForum VietstockResearch utrngVietstock Bnggichngkhon

  Dliuvm Tngquanthtrng Bnggitrctuyn Ktqugiaodch Lchskin DoanhnghipAZ Cpnhtlil Tiliucng

  Blccphiu Sosnhcphiu Phntchkthut Qunldanhmc Tmlthtrng

  0Thch

  VietstockFinance

  Tracuchngkhon Theodichngkhon

  Home Forum utrngchngkhon Top

  http://finance.vietstock.vn/http://vietstock.vn/http://products.vietstock.vn/Service.aspxhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTC/VN/NAM/TNG_Baocaotaichinh_2013_Kiemtoan.pdfhttp://finance.vietstock.vn/TNG/ho-so-doanh-nghiep.htmhttp://finance.vietstock.vn/so-sanh-co-phieu.htmhttp://dautruong.vietstock.vn/http://data.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich/hsx.aspxhttp://finance.vietstock.vn/TNG/thong-ke-giao-dich.htmhttp://vietstock.vn/RSS.aspxhttp://finance.vietstock.vn/31-nganh-san-xuat.htmhttp://finance.vietstock.vn/bo-loc-co-phieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/TNG/so-sanh-gia-co-phieu-cung-nganh.htmhttp://finance.vietstock.vn/1/3/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://cnd.vietstock.vn/http://viectaichinh.vn/http://finance.vietstock.vn/2/2007/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTC/VN/QUY%202/TNG_Baocaotaichinh_Q2_2013.pdfhttp://finance.vietstock.vn/tam-ly-thi-truong.htmhttp://finance.vietstock.vn/0/0/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/TNG-ctcp-dau-tu-thuong-mai-tng.htmhttp://finance.vietstock.vn/1/23/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://vietstock.vn/nhan-dinh-phan-tich.htmhttp://finance.vietstock.vn/2/2013/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://vietstock.vn/http://finance.vietstock.vn/TCM-ctcp-det-may-dt-tm-thanh-cong.htmhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTHQT/VN/QUY%202/TNG_Baocaoquantri_6T_2013.pdfjavascript:changeTabNews('getBreaking');http://vietstock.vn/2015/02/bo-tri-376-can-nha-o-xa-hoi-tai-bon-chung-cu-763-404878.htmhttp://vietstock.vn/2015/02/ptkt-phien-chieu-1202-co-the-pha-vo-nhom-ma-dai-han-1636-404880.htmhttp://vietstock.vn/2015/02/pdr-vietnam-enterprise-investments-limited-da-mua-7-trieu-cp-739-404874.htmhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/NGHI%20QUYET%20DHCD/VN/TNG_2013.3.21_27494ec_qqd102_signed.pdfhttp://finance.vietstock.vn/danh-muc-dau-tu/http://finance.vietstock.vn/0/0/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/http://finance.vietstock.vn/2/2008/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/FLC-ctcp-tap-doan-flc.htmhttp://forum.vietstock.vn/http://finance.vietstock.vn/OGC-ctcp-tap-doan-dai-duong.htmhttp://finance.vietstock.vn/TNG/tai-chinh.htmhttp://banggia.vietstock.vn/?id=hsxhttp://ptkt.vietstock.vn/http://finance.vietstock.vn/2/2012/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://forum.vietstock.vn/http://finance.vietstock.vn/1/9/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTN/VN/TNG_Baocaothuongnien_2013.pdfjavascript:changeTabNews('getLastest');http://finance.vietstock.vn/1/6/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/TNG/phan-tich-ky-thuat.htmhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/NGHI%20QUYET%20DHCD/VN/TNG_Nghiquyet_DHCD%20thuong%20nien_2013.pdfhttp://finance.vietstock.vn/2/2015/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/2/2011/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTC/VN/QUY%201/TNG_Baocaotaichinh_Q1_2013.ziphttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTHQT/VN/NAM/TNG_Baocaoquantri_2013.pdfjavascript:changeTabNews('getComment');http://thamdo.vietstock.vn/http://finance.vietstock.vn/1/5/TNG/tai-tai-lieu.htmjavascript:nagivateNews(false);http://finance.vietstock.vn/TNG/tin-tuc-su-kien.htmhttp://finance.vietstock.vn/TNG/phan-tich-ky-thuat.htmhttp://finance.vietstock.vn/GIL-ctcp-sxkd-xnk-binh-thanh.htmhttp://finance.vietstock.vn/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/KDC-ctcp-kinh-do.htmhttp://finance.vietstock.vn/1/8/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTC/VN/QUY%204/TNG_Baocaotaichinh_Q4_2013.pdfhttp://finance.vietstock.vn/1/4/TNG/tai-tai-lieu.htmjavascript:changeTabNews('getHits');http://finance.vietstock.vn/lich-su-kien.htmhttp://finance.vietstock.vn/GMC-ctcp-sx-tm-may-sai-gon.htmhttp://finance.vietstock.vn/ket-qua-kinh-doanh/http://finance.vietstock.vn/SwitchLanguage.aspx?language=en&ReturnUrl=http%3a%2f%2ffinance.vietstock.vn%2fCompany.aspx%3fscode%3dTNG%26com%3dDocument%26pcatid%3d2%26catid%3d2013http://finance.vietstock.vn/http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTC/VN/QUY%203/TNG_Baocaotaichinh_Q3_2013.pdfhttp://finance.vietstock.vn/417-nganh-det-may-giay-da.htmhttp://finance.vietstock.vn/TNG-ctcp-dau-tu-thuong-mai-tng.htmhttp://tccn.vietstock.vn/http://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htmhttp://vietstock.vn/javascript:nagivateNews(true);http://vietstock.vn/Doctinnhanh.aspxhttps://www.facebook.com/Vietstock.vnhttp://finance.vietstock.vn/2/2014/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/1/1/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/1/2/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://vietstock.vn/2015/02/tap-doan-bat-dong-san-rowley-dau-tu-275-trieu-usd-mua-50-hagl-myanmar-center-737-404871.htmhttp://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/http://finance.vietstock.vn/VHG-ctcp-dau-tu-cao-su-quang-nam.htmhttp://finance.vietstock.vn/2/2009/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/doanh-nghiep-a-zhttp://finance.vietstock.vn/tai-lieu-co-dong.htmhttp://finance.vietstock.vn/LUT-ctcp-dau-tu-xay-dung-luong-tai.htmhttp://finance.vietstock.vn/NDN-ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-da-nang.htmhttp://finance.vietstock.vn/1/10/TNG/tai-tai-lieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/tong-quan-thi-truong.htmhttp://dautruong.vietstock.vn/http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2013/BCTC/VN/QUY%202/TNG_Baocaotaichinh_6T_2013_Soatxet.ziphttp://finance.vietstock.vn/2/2010/TNG/tai-tai-lieu.htm
 • 12/2/2015 TNGCTCPuT&ThngMiTNGTNGTitiliuVietstockFinance

  http://finance.vietstock.vn/2/2013/TNG/taitailieu.htm 2/2

  TINTC NHNNHPHNTCH THNGTINGIAODCH VIETSTOCKFINANCE DINN CMNANG

  Chngkhon

  Doanhnghip

  Btngsn

  Hngha

  Tichnh

  Vm

  Kinhtngnh

  Thgii

  ngDng

  Nhppthtrng

  Nhnnhngy

  Tnghptun

  VmChinlc

  Phntchngnh

  Phntchdoanhnghip

  Phntchkthut

  Bocochuyn

  ThtrngLovCampuchia

  Bnggitrctuyn

  Ktqugiaodch

  Dliuvm

  Tngquanthtrng

  Lchskin

  DoanhnghipAZ

  Cpnhtlil

  Tiliucng

  Blccphiu

  Sosnhcphiu

  Phntchkthut

  Qunldanhmc

  Dinn

  utrngchngkhon

  VietstockonFacebook

  Khothutng

  Tiliuthamkho

  Viclmvkhahc

  Vnbnphplut

  20012015Vietstockgibnquyn.81/10BngHVnHu,Phng9,QunPhNhun,TP.HCMTel:(84.8)38487238*Fax:(84.8)38487237*Email:info@vietstock.vnGiyphp:79/GXNTTTdoCcQLPTTHTTTcp18/08/11v50/GPSTTTTdoSTTTTTp.HCMcp29/06/11QuynhviukinsdngwebsiteVietstockxemtiy.

  http://finance.vietstock.vn/doanh-nghiep-a-zhttp://finance.vietstock.vn/so-sanh-co-phieu.htmhttp://finance.vietstock.vn/lich-su-kien.htmhttp://pedia.vietstock.vn/home/index.aspxhttp://vietstock.vn/nhan-dinh-thi-truong/vi-mo-chien-luoc-thi-truong.htmhttp://vietstock.vn/nhan-dinh-thi-truong/tong-hop-tuan.htmhttp://finance.vietstock.vn/tong-quan-thi-truong.htmhttp://viectaichinh.vietstock.vn/Index.aspxhttp://vietstock.vn/kinh-te-nganh.htmhttp://vietstock.vn/doanh-nghiep.htmhttp://finance.vietstock.vn/danh-muc-dau-tu/http://vietstock.vn/Gioithieu.htm#dksudunghttp://vietstock.vn/nhan-dinh-thi-truong/nhip-dap-thi-truong.htmhttp://finance.vietstock.vn/bo-loc-co-phieu.htmhttp://vietstock.vn/dong-duong.htmhttp://vietstock.vn/bat-dong-san.htmhttp://vietstock.vn/chung-khoan.htmhttp://vietstock.vn/bao-cao-phan-tich/phan-tich-doanh-nghiep.htmhttp://data.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich/hsx.aspxhttp://vietstock.vn/bao-cao-phan-tich/phan-tich-nganh.htmhttp://finance.vietstock.vn/tai-lieu-co-dong.htmhttp://vietstock.vn/nhan-dinh-thi-truong/nhan-dinh-ngay.htmhttp://vietstock.vn/the-gioi.htmhttp://edocs.vietstock.vn/http://forum.vietsto