Trendonderzoek in de financiele functie

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    634

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>EEN WERELD TE WINNEN VOOR DE FINANCIAL</p><p>FINANCE FUNCTIE 3.0</p><p>TRENDS IN DE PRAKTIJK BIJ CORDAAN EN ASICS</p><p>KEEPUP TRENDONDERZOEK FINANCILE FUNCTIE</p></li><li><p>FMCG</p><p>67%</p><p>DE 5 BELANGRIJKSTE EVERGREENSHet onderzoek naar de trends in de financile functie strekt zich inmid-dels uit over tien jaar. In deze perio-de komen de vijftien ontwikkelingen waarmee het eerste trendonderzoek in 2003 werd gestart, steeds weer te-rug en dan ook nog als belangrijkste trends. We kunnen hier in feite dus niet langer van trends spreken, het zijn blijvende ontwikkelingen. </p><p>BRANCHES PER JAAR</p><p>FUNCTIE</p><p>CEO/directeur</p><p>71%</p><p>BU-manager</p><p>33%</p><p>ORGANISATIEGROOTTE</p><p>101-250</p><p>91%101-250</p><p>66%</p><p>Belang</p><p>88%Effectiviteit</p><p>59%</p><p>Transport</p><p>33%</p><p>2013 88%</p><p>2007 85%2003 82%</p><p>Profit sector</p><p>66%</p><p>INDUSTRIE PER JAAR</p><p>Belang</p><p>81%Effectiviteit</p><p>64%</p><p>2013 65%</p><p>2007 79%Overheid</p><p>43%</p><p>MEER ICTDe financile functie zorgt voor </p><p>een grotere rol van informatie- en communicatietechnologie, zowel in de functie zelf als in de gehele </p><p>organisatie.</p><p>MEER VOORUITKIJKENDe financile functie bevordert </p><p>het verder vooruitkijken binnen de organisatie door voortschrijdende </p><p>prognoses (rolling forecasts) in te voeren.</p><p> BELANG </p><p> EFFECTIVITEIT</p><p>PER JAAR</p><p>2013 81%</p><p>2007 87%2003 76%</p></li><li><p>Belang</p><p>80%Effectiviteit</p><p>43%</p><p>PER JAAR</p><p>2013 53%</p><p>2007 72%</p><p>FMCG</p><p>71%</p><p>Farmacie</p><p>33% EFFICINTER BUDGETTEREN De financile functie streeft </p><p>naar optimalisatie van het budget-teringsproces door dit proces aan te passen of het al of niet </p><p>geheel af te schaffen (beyond budgeting).</p><p>BRANCHES</p><p>PER JAAR</p><p>2013 80%</p><p>2007 73%2003 72%</p><p>2013 80%</p><p>2007 64%2003 76%</p><p>BRANCHES</p><p>ORGANISATIEGROOTTE</p><p>2501-5000</p><p>81%2501-5000</p><p>47%</p><p>Belang</p><p>80%Effectiviteit</p><p>51%</p><p>Onderwijs</p><p>38%Food</p><p>57%</p><p>FUNCTIE</p><p>Medew.financ. adm.</p><p>60%</p><p>Bus./Fin.controller</p><p>49%</p><p>BETER IMPLEMENTEREN De financile functie richt zich meer op het zo goed mogelijk implementeren en realiseren van plannen en minder op het </p><p>plannen zelf.</p><p>PER JAAR</p><p>FUNCTIE FUNCTIE</p><p>BU-manager</p><p>92%</p><p>CEO/directeur</p><p>72%</p><p>Medew.financ. adm.</p><p>58%</p><p>Project-manager</p><p>44%</p><p>Belang</p><p>80%Effectiviteit</p><p>55%</p><p>Onderwijs</p><p>93%</p><p>Food</p><p>64%</p><p>TOEVOEGEN NIET-FINANCILE INFORMATIE </p><p>De financile functie richt zich op het rapporteren en beheersen van niet-financile indicatoren, bijvoor-</p><p>beeld door invoering van de balanced sco recard. PER JAAR</p><p>2013 80%</p><p>2007 83%2003 72%</p><p>BRANCHES</p></li><li><p>4TRENDONDERZOEK </p><p>02 INFOGRAPHIC </p><p>06 DE RESULTATEN PER TREND</p><p>39 TOP-5 UITKOMSTEN </p><p>40 DE 50 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN</p><p>42 HET ONDERZOEK IN DETAIL</p><p>PUBLICATIES</p><p>09 DE FINANCE PROFESSIONAL - VOORTREKKER VAN VERNIEUWING</p><p>19 EEN WERELD TE WINNEN VOOR DE FINANCIAL</p><p>INTERVIEWS</p><p>15 INSPELEN OP DYNAMISCHE ZORGMARKT BIJ CORDAAN</p><p>27 PLANNING BIJ ASICS</p><p>35 DE VOLGENDE STAP VOLGENS PROF. DR. STRIKWERDA</p><p>VISIE</p><p>21 VAN DATACHAOS NAAR DATAKWALITEIT </p><p>23 LEAN MANAGEMENT BINNEN FINANCE</p><p>25 INNOVATIE: MEER DAN EEN TREND?</p><p>31 THE SKY IS THE LIMIT!</p><p>37 DE WEG NAAR TELECOM HPOS</p><p>INHOUD </p></li><li><p>55</p><p>De financile functie is flink in beweging. Niet gek, want de wereld om ons heen is ook sterk aan het veranderen. Na de boekhoudschandalen en de finan-cile crisis moeten governance en de transparantie van gegevens op orde zijn. Besluitvorming moet sneller plaatsvinden als de competitie toeneemt, zoals in de telecom, of als de politiek ingrijpt zoals in de zorg. Nieuwe vormen van financiering zoals crowdfunding en private investors komen op. </p><p>Uit het trendonderzoek blijkt dan ook dat proactiviteit en vooruitkijken alleen niet meer genoeg is. De financile functie moet op alle niveaus een natuurlijke partner van de business worden. Was Finance 2.0 nog erg gericht op de finan- cial zelf, Finance 3.0 legt de focus op een voortrekkende rol. Dit vergt nog meer dan voorheen begrip voor de business, werken in afdelingsoverstijgende ketens en een geautomatiseerde, vooruitkijkende informatievoorziening. </p><p>En dat vraagt weer veel van de financial zelf. Een aantal duidelijke lessen zijn wel te trekken: blijf niet wachten op een perfecte oplossing, maar ga aan de slag met de vraagstukken in de organisatie. Blijf zoeken naar ruimte voor verbetering, want die is er bijna altijd. Houd consistent koers - want het gaat om de executie van de organisatiestrategie - en kies zorgvuldig de juiste prioriteit en balans in het controleren binnen je organisatie, want dit is een permanent dilemma: teveel controle werkt verstikkend, te weinig controle is naef.</p><p>Het trendonderzoek levert dus inzichten op, beantwoordt vragen, maar roept ook weer nieuwe vragen op. Zo blijkt dat we het drukker hebben dan ooit. Komt dit wellicht doordat we onvoldoende oog hebben voor het slimmer orga-niseren van ons eigen werk? En zijn we nog steeds met dezelfde vraagstukken bezig als 10 jaar geleden doordat het ons niet lukt om deze vraagstukken te be-heersen, of omdat de context waarbinnen we werken permanent verandert?</p><p>Kortom, een trendonderzoek is nooit af. We willen je uitnodigen om met ons in dialoog te blijven over wat er echt toe doet in de financile functie, om met el-kaar patronen te herkennen en waar nodig te doorbreken. Zodat de financile functie klaar en high performing is voor de toekomst.</p><p>We horen graag je reactie op ons onderzoek. Voor nu: veel leesplezier!</p><p>Namens het trendonderzoekteam,</p><p>Eelco Bilstra</p><p>FINANCE 3.0FOCUS ALS TOVERWOORD</p></li><li><p>DE RESULTATENPER TREND</p><p>6</p><p>Het trendonderzoek onder ruim 400 financials kijkt naar het gehele vakgebied; van financial shared services tot business control. Daarbij zijn de trends beoordeeld op belangrijkheid en effectiviteit. Het trendonderzoek omvat vanuit diverse invalshoeken het hele financile werkveld, zoals efficiency van administratieve processen, effectief rapporteren, organisatiebesturing en de inrichting van de competenties van de financile functie. </p><p>Dit onderzoek haakt in op eerdere trendonderzoeken uit 2003, 2007 en 2008 van Andr de Waal. Met dit onder-zoek wil Finext, in samenwerking met Andr, deze traditie voortzetten. Naast inzicht in de actuele themas die spelen </p><p>rondom de financile functie, zijn de trends ook in een perspectief van 10 jaar geplaatst. Op pagina 40 en 41 vind je de omschrijving van de 50 trends.</p><p>MEER WETEN? Hoe wordt de financile functie effectiever? Welke kant moet de financile functie op? We praten er graag over verder. Neem contact op met: </p><p>Viktor Zeeltviktor.zeelt@finext.nl070 - 300 3000</p><p>Welke trends spelen er binnen de financile functie? In een uitgebreid onderzoek zijn financials gevraagd naar </p><p>de actuele themas in het vakgebied. Het onderzoek is gehouden in samenwerking met Andr de Waal, associate </p><p>professor aan de Maastricht School of Management en academisch directeur bij het HPO Center. </p><p> Belang Effectiviteit</p></li><li><p>7 Belang Effectiviteit</p></li><li><p>DE FINANCE PROFESSIONAL VOORTREKKER VAN VERNIEUWINGHet werd al langer aangekondigd, maar de financile schandalen en de daarop volgende recessie gooiden roet in </p><p>het eten. Maar nu gaat het toch echt gebeuren: de bright new future is eindelijk aangebroken voor de financile </p><p>functie. Blijkt dit echter ook uit grootschalig onderzoek naar de huidige ontwikkelingen? </p><p>9</p><p>Sinds het laatste decennium van de vorige eeuw zien we dat de nadruk in werkzaamheden van de financile functie aan het verschuiven is, van transactieverwerking naar business partnering, en dat dit gebeurde tegen steeds la-gere kosten. De tijd die de financile manager besteedde aan de traditionele activiteiten nam af door de toenemende automatisering, en daarvoor in de plaats werd meer tijd besteed aan het analyseren van data en het sparren en overleggen met de lijnmanagers in de organisatie. Welis-waar werd er de laatste turbulente jaren zand in de raderen van dit proces gegooid, maar de verschuiving van puur fi-nancile administratie naar financial control en vervolgens business control lijkt nu toch onafwendbaar. </p><p>Er is binnen organisaties sowieso een sterke behoefte aan wat Nathalie Calle, VP Finance van USG Professionals, tij-dens de Nationale Controllersdag 2013 zo mooi de controller 3.0 noemde. Weg van de transactie- en rapportagegerichte financial naar de interactiegerichte financile professional, met als competenties scenariodenken, adviseren, analyseren en anticiperen op organisatiegedrag. Hierbij transformeert de rol van controller van scheidsrechter naar spelverdeler op strategisch niveau, waarbij controllers een nieuwe taal leren beheersen, die van het durven aanspreken van beslissers in de organisatie als er veranderingen in de strategie nodig zijn.2 Kortom, de tijd van de Finance Function 3.0 is daar!</p><p>TRENDSMaar wellicht gaan we nu toch iets te snel. De uitkomsten van het recente trendonderzoek in de financile functie le-veren namelijk een beeld op dat wijst op een andere ont-wikkeling. Omdat dit onderzoek voor de vierde keer werd gehouden (de vorige keren waren in 2003, 2005 en 2007) en omdat er voldoende respondenten waren, is het mogelijk om zowel historische als statistisch significante uitspraken te doen. De volgende zaken vallen het meeste op in de on-derzoeksresultaten:</p><p>De financile functie blijft het drukker krijgen. Werden er ten tijde van het eerste trendonderzoek van 2003 in de vakliteratuur 15 trends gedentificeerd, dit aantal liep be-scheiden op naar 20 in 2005 en 33 in 2007, maar sprong in 2013 naar maar liefst 50 stuks. Echter, het percentage belangrijke trends (een trend is belangrijk wanneer het gemiddeld in een jaar 2.0 of hoger op de 3-puntsschaal scoort) blijft voor alle onderzoeken tussen de 60 en 65, wat betekent dat er voor de financile functie veel werkzaam-heden bij zijn gekomen die wellicht wel gedaan moeten worden maar die niet als overmatig belangrijk voor de or-ganisatie worden gezien. Daarbij komt dat de volgorde van de 15 trends in de belangrijkheidgrafiek uit 2003 nagenoeg gelijk is aan de volgorde in 2013. De vraag is dus of de toe-name in het aantal trends het zicht op wat echt belangrijk is wellicht belemmert.</p><p>BELANGRIJKERIn dit kader is het interessant te zien dat acht van de 15 in 2003 gedentificeerde trends statistisch significant be-langrijker zijn geworden in de afgelopen tien jaar, en dat de overige zeven trends ongeveer even belangrijk zijn geble-ven. Het betreft hier de trends (in volgorde van toename in belangrijkheid): budgetteren efficinter maken; vooruitkijken; gedragsaspecten verbeteren; strategische vaardigheden ontwikkelen; kosten reduceren; informatie betrouwbaarder maken; Enterprise Intelligence ontwikkelen; en E-finance function creren. Daarbij worden de trends Enterprise </p><p>Figuur 1: Evolutie van de financile functie1</p><p>Transactieverwerking</p><p>Transactieverwerking</p><p>Transactieverwerking</p><p>Transactieverwerking</p><p>Tactische werkzaamheden Tactische </p><p>werkzaamheden</p><p>Tactische werkzaamheden</p><p>Tactische werkzaamheden</p><p>Strategische ondersteuning</p><p>Strategische ondersteuning</p><p>Strategische ondersteuning</p><p>kost</p><p>en</p><p> 1990s eind 2000s 2010 - heden toekomst</p><p>Strategische ondersteuning</p></li><li><p>Intelligence en E-finance function creren door de respon-denten niet als echt belangrijke trends gezien qua absolute score (score &lt; 2.0), maar dat zullen ze in de toekomst waar-schijnlijk wel gaan worden. Van 2005 naar 2013 worden twee van de vijf extra trends (outsourcen; nieuwe wet- en regelgeving doorvoeren) statistisch significant belangrijker alhoewel beiden niet hoog scoren op belangrijkheidscore; van 2007 naar 2013 zijn dit drie van de dertien extra trends </p><p>(best practices toepassen; standaardisatie doorvoeren; exceptierapportage invoeren (waarbij deze trend nog niet als echt belangrijk beschouwd wordt). </p><p>MINDER BELANGRIJKEr zijn ook drie trends die statistisch significant minder belangrijk geworden zijn van 2007 naar 2013: innovativi- teit verhogen; goede mensen aannemen; prestatiebeloning </p><p>FINANCE FUNCTION 3.0?</p><p>10</p><p>TOP 15 VERBETERPOTENTIEEL FINANCILE FUNCTIE</p><p>Vooruitkijken</p><p>Informatie betrouwbaarder maken</p><p>Processen optimaliseren</p><p>ICT verbeteren</p><p>Implementaties verbeteren</p><p>Niet-financile informatie toevoegen</p><p>Budgetteren efficinter maken</p><p>Standaardisatie doorvoeren</p><p>Kosten reduceren</p><p>Innovativiteit verhogen</p><p>Talent ontwikkelen</p><p>Gedragsaspecten verbeteren</p><p>Goede mensen aannemen</p><p>Riskmanagement versterken</p><p>Rapporteren vanuit standaard applicaties</p><p> Belang Effectiviteit</p><p> 0 20 40 60 80 100%</p><p>Figuur 2: Overzicht van de Top 15 trends verbeterpotentieel financile functie.</p></li><li><p>11</p><p>invoeren. Dit zou alles met de recessie te maken kunnen hebben. Er is minder geld voor zowel het aannemen van mensen (waarbij veel organisaties krimpen en dus ber-haupt minder mensen nodig hebben), als voor het uitkeren van extra beloningen en het investeren in innovativiteit. Dit wordt versterkt door de Pavlov-reactie bij elke reces-sie: focussen op kosten verminderen en dus niet meer in-vesteren. Daarnaast is te zien dat INK-model toepassen, rapporteren via XBRL, en het implementeren van de ba-lanced scorecard in mate van belangrijkheid laag scoren. Verklaringen hiervoor, genoemd bij navraag bij financials, zijn dat het INK-model in de profit sector nauwelijks wordt gebruikt, XBRL vooral als een hyginefactor gezien wordt waarvan de strategisch toegevoegde waarde nog onduide-lijk is en dat de balanced scorecard gedateerd gevonden wordt. </p><p>EFFECTIVITEITElf van de 15 in 2003 gedentificeerde trends blijken in 2013 nog steeds tot de belangrijkste te behoren. Interessant is dan te zien of de financile functie (en de organisatie) ef-fectiever is geworden in het omgaan met deze trends (zie blz. 40). Aangezien in het onderzoek van 2007 voor het eerst naar de effectiviteit gevraagd werd, kunnen we statistische vergelijkingen maken tussen 2007 en 2013. Uit dat statis-tisch onderzoek blijkt dat er, zoals verwacht mocht worden, een statistisch significante positieve relatie bestaat tussen belangrijkheid en effectiviteit. Dat wil zeggen, naarmate een trend als belangrijker gezien wordt, krijgt deze meer aandacht hetgeen een positieve invloed zou moeten heb-ben op het effectief omgaan met die trend. </p><p>Dit laatste blijkt echter in de praktijk niet het geval te zijn. Van de 33 trends uit 2007 gaat de financile functie in 2013 met vijftien trends statistisch effectiever om (zoals niet- financile informatie toevoegen, gedragsaspecten verbe-teren, ICT verbeteren, kosten reduceren, risk manage-ment versterken en innovativiteit verhogen), en met twee statistisch minder effectief. Daarbij zijn er zes trends die blijvend ineffectief worden opgepakt, en zes die in 2007 ineffectief werden opgepakt maar waar nu verbetering te zien is. Wat vooral opvalt is dat: de trend vooruitkijken een steeds belangrijker wordende trend is met een blijvend slechte effectiviteit; het budgetteren efficinter maken ook een belangrijker wordende trend is waarop echter steeds slechter wordt gescoord; de trends innovativiteit verhogen, goede mensen aannemen, talent ontwikkelen en kennismanagement versterken belangrijke trends wa-ren die weliswaar minder belangrijker gevonden worden maar waarvan de effectiviteit toeneemt; en dat de min-der belangrijke trends corporate governance versterken, </p><p>shared service center opzetten en multiculturele vaardig-heden ontwikkelen wel een hogere effectiviteit hebben.</p><p>GERECHTVAARDIGDE VRAGENWat kunnen we constateren op basis van deze...</p></li></ul>

Recommended

View more >