Verstandig een hypotheek kiezen

  • View
    181

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure van de

Transcript

  • 1. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financile Markten kiezenVerstandigeen hypotheek Loop geen onnodig risico

2. Voor wie is deze Stap 1folder?Bekijk hoeveel je kunt en wilt lenenDeze folder is voor iedereen die Hoeveel je kunt lenen, ligt meestaleen hypotheek wil afsluiten of tussen de drie keer en vijf keer jeoversluiten. Voor veel mensen is bruto jaarinkomen. Laat een adeen hypotheek afsluiten n van de viseur dit voor je berekenen voorgrootste financile beslissingen indat je een woning gaat zoeken.hun leven. Het is daarom belangrijkHeb je ooit problemen gehad metdat je goed nadenkt voordat je een het aflossen van een lening? Danbeslissing neemt. In deze folder van is het soms moeilijk om een hypode Autoriteit Financile Markten theek te krijgen. Bij het Bureau(AFM) lees je waar je op moetKrediet Registratie (BKR) kun jeletten voordat je een beslissing hier informatie over krijgen.neemt. Hoeveel je wilt lenen, hangt af vanWie is de AFM? wat je wilt betalen voor je woning.De AFM is onafhankelijk en conVoor een koopwoning betaal je niettroleert ondernemingen die actiefalleen kosten voor de hypotheekzijn in sparen, lenen, beleggen en maar ook voor verzekeringen enverzekeren. De AFM let er op ofgemeentelijke belastingen. Bij hetfinancile ondernemingen en pen Nationaal Instituut voor Budgetsioenuitvoerders hun klanten goedvoorlichting (Nibud) vind je meerbehandelen en juist informeren.informatie over de kosten bij hetDe AFM geeft ook advies aan hetkopen van een huis. Denk ook naministerie van Financin overover je toekomstplannen. Of praatnieuwe wetten en regels. met een financieel planner hier over. Een financieel planner geeftBij de AFM kun je onafhankelijke je inzicht in je financile situatie.informatie krijgen via de websiteOnder bepaalde voorwaarden kunwww.afm.nl, folders, nieuwsbrie je een huis kopen met Nationaleven en het Meldpunt Financile Hypotheek Garantie (NHG).Markten, telefoonnummer 0900 Je betaalt dan vaak een lagere540 05 40 ( 0,05 per minuut). hypotheekrente. Als je je huis gedwongen moet verkopen neemt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de restschuld over. Soms wordt deze schuld kwijtgescholden. 3. Stap 2 Stap 3Lees informatie over hypothekenVergelijk de mogelijkhedenWeet je genoeg over hypotheken?Vraag advies aan verschillendeTest dat op www.weetwatjeweet.nl aanbieders of bemiddelaars. Een aanbieder is een bank of verVoordat je een hypotheek afsluit,zekeraar die de hypotheek vermoet je over veel dingen nadenken: strekt. Een bemiddelaar bemiddelt1. Kies je een vaste rente, eenvoor n of meerdere aanbieders. variabele rente of een combi Vaak krijgt de bemiddelaar een natie? Bij een vaste rente zetvergoeding (provisie) van de aan je het rentepercentage bijvoor bieder. Vraag aan de bemiddelaar beeld vijf, tien of twintig jaarhoe en hoeveel hij betaald wordt. vast. In die periode betaal je elke Je kunt soms onderhandelen over maand dezelfde rente. Bij een de provisie. Ook over de hypotheek variabele rente kan de renterente kun je onderhandelen. iedere maand lager of hoger zijn. Je kunt ook voor een deel Bepaalde hypotheken (zoals beleg van je hypotheek de rente vastgingshypotheken) hebben een zetten en voor een ander deel Financile Bijsluiter. Daarin staat een variabele rente kiezen. informatie over de opbrengsten, Lees ook de AFM folder Houdrisicos en kosten. Vraag bijsluiters rekening met rentestijgingen.van verschillende hypotheken en2. Hoe los je je hypotheek af? vergelijk de informatie. Afhankelijk van de hypotheek vorm los je elke maand een deel Wil je je hypotheek oversluiten? af, of je lost alles in n keer af Vraag dan aan de aanbieder of aan het einde van de looptijd.bemiddelaar welke kosten je moet Lees meer hierover op de achterbetalen. Bijvoorbeeld boeterente kant van deze folder. en notariskosten. Vergelijk verschil3. Kun je de rente aftrekken?lende hypotheken. Gebruik daar De hypotheekrente en bepaalde bij dezelfde voorwaarden als die kosten voor je huis mag je ondervan de hypotheek die je nu hebt. voorwaarden aftrekken van deBijvoorbeeld dezelfde einddatum. belasting. Vraag meer inforSoms is het voordeliger om de be matie bij de Belastingdienst. staande hypotheek aan te passen. 4. Stap 4Stap 5Controleer eerst alle stappen Heb je een klacht, neem contact opLoop alle stappen nog eens rustig Heb je een klacht? Schrijf dan eenna. Een hypotheek sluit je af voorbrief aan de hypotheekaanbiedereen lange tijd. Vaak voor 30 jaar.of bemiddelaar. Meld je klachtHet is daarom belangrijk dat je een ook aan het Meldpunt Financilegoede keuze maakt.Markten van de AFM. De AFM kanniet voor jou bemiddelen. DaarvoorNeem alleen een hypotheek die jemoet je naar het Klachteninstituutbegrijpt. Hieronder staan tips dieFinancile Dienstverlening (Kifid)je daarbij kunnen helpen: of naar de rechter. De AFM kan Op www.afm.nl/hypothekenbesluiten om te onderzoeken oflees je hoe je een goedede hypotheekaanbieder of bemidadviseur herkent. delaar de regels heeft overtreden. Informeer bij de AFM of de aan Als het nodig is, kan de AFM metbieder of de bemiddelaar eende hypotheekaanbieder of bemidvergunning heeft. Dit kun jedelaar gaan praten, een boete opook zelf controleren op leggen of de vergunning intrekken.www.afm.nl/registers. Lees ook de AFM folder Een klacht Kijk niet alleen naar de maand over een financile onderneming?lasten wanneer je een hypotheek kiest. Hoe lager de Lukt het niet meer om de kostenmaandlasten, hoe groter vaakvan de hypotheek op tijd tehet risico dat je de hypotheekbetalen? Bij het Nibud kun je inlater niet (helemaal) kuntformatie krijgen over het oplossenaflossen. van schuldproblemen. Je kunt ook Bij hypotheken heb je vaak te contact opnemen met de afdelingmaken met aanvullende verSociale Zaken in jouw gemeentezekeringen. Bijvoorbeeld voor of met de Nederlandse Verenigingoverlijden of arbeidsongeschiktvoor Volkskrediet (NVVK). Zijheid. Je mag zelf kiezen waar jekunnen je doorsturen naar eende verzekering afsluit. Dat hoeft bureau voor schuldhulpverlening.dus niet bij de aanbieder van dehypotheek te zijn. 5. Wat zijn de belangrijkstehypotheekvormen?Aflossingsvrije hypotheek: bij deze hypotheek los je niets af. Aan het eindvan de looptijd is je schuld nog net zo hoog als aan het begin. Je betaaltgedurende de looptijd alleen rente. Deze vorm wordt vaak gecombineerdmet andere hypotheekvormen.Annuteitenhypotheek: bij deze hypotheek los je elke maand een deelvan je schuld af. Je schuld wordt dus iedere maand minder. Je betaaltiedere maand hetzelfde bedrag aan rente en aflossing. Aan het eindevan de looptijd van de hypotheek heb je geen schuld meer.Beleggings(verzekerings)hypotheek: bij deze hypotheek los je pasaan het einde van de looptijd af. Je legt iedere maand geld opzijvoor de aflossing. Dit kan via een beleggingsverzekering of eenbeleggingsrekening bij een bank. Bij een beleggingsverzekering betaalje iedere maand premie. Met een deel van deze premie worden deoverlijdensrisicoverzekering en kosten betaald. Met een ander deelbouw je beleggingstegoed op. Bij een beleggingsrekening kun je kiezenvoor een geblokkeerde variant, dan beleg je fiscaal voordelig. Als je debeleggingsrekening niet blokkeert heb je meer vrijheid en kun je vaaktussentijds nog geld opnemen.Spaarhypotheek: bij deze hypotheek los je pas aan het einde van delooptijd af. Je legt iedere maand geld opzij voor de aflossing. Dit kan viaeen verzekering of een geblokkeerde spaarrekening. Bij een verzekeringbetaal je iedere maand premie. Met een deel van deze premie worden deoverlijdensrisicoverzekering en kosten betaald. Met een ander deel bouwje spaartegoed op. Bij een geblokkeerde spaarrekening zet je iederemaand geld opzij op deze spaarrekening en betaal je apart premievoor de overlijdensrisicoverzekering. 6. Handige telefoonnummers en adressenDe Belastingdienstwww.belastingdienst.nl | 0800 05 43 (gratis)Klachteninstituut Financile Dienstverlening (Kifid)Postbus 93257 | 2509 AG Den Haagwww.kifid.nl | 0900 355 22 48 (e 0,10 per gesprek)Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)www.nibud.nl | www.zelfjeschuldenregelen.nl | 030 239 13 50Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)www.bkr.nl | 0900 257 84 35 (e 0,15 per minuut)Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)Postbus 309 | 2700 AH Zoetermeer | info@nhg.nl | www.nhg.nl0900 112 23 93 (e 0,35 per minuut)Vereniging Eigen HuisPostbus 735 | 3800 AS Amersfoortwww.eigenhuis.nl | 033 450 77 50Autoriteit Financile Markten (AFM) | Meldpunt Financile MarktenPostbus 11723 | 1001 GS Amsterdam | info@afm.nl | www.afm.nlwww.weetwatjeweet.nl | 0900 540 05 40 (e 0,05 per minuut)Wij hebben deze folder met zorg geschreven. De informatie wordtvrijblijvend verstrekt. De AFM kan niet garanderen dat de informatiecompleet of actueel is. Je kunt aan deze informatie geen rechtenontlenen. De AFM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgebruik van deze informatie.April 2008