νο. 1051 · το χάνι της γραβιάς

 • Published on
  17-Jul-2015

 • View
  558

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • EUZZ3E&

  EIKOVK : Hi. KAIJANAKH

  N! 1051;

 • THIZTOPIKH

  H rpafiid, OTO IOTOPIKO Xdvi nig onoiag,eyive orig 8 Mafou 1821 r\i MaXH,eivai Eva cpuaiKO oxupd orriv enapxia flap-vaooifiog. Ano rpv apxaia aKonn enoxn XP1-OIMEUE yia rr|v dpuva Tn.g (DuidSag KOI iSiai-Tepa TCOV AsAcpuv. EKEI 01 npopaxoi TWV AeA-(puv ansKpouoav Toug FaAdTsg. EKE! 01 Bu-^avTivoi npoondenoav va avaxamoouv TougfoT9oug TOU AAdpixou.

  flpiv Kivtioi ano TO TpiKaAa o OMEPBpuuvpg Y'Q Triv eKOTpaieia TOU KOTO ingDeAonovvrioou, SIETO^E Toug moTOug TOUKonETavEOug Trig AuTiKrig EAAdSag va MQ-EUTOUV OTI-| rpa(3ia, ano dnou nepvuvTag 9aTOU

 • KAAZZIKA SiKOvoppaenueva

  TO XAKITHI TPABIAT

  B AX I AH PttTAEiKovf$: Ni. KAETANAKH

  THN ANOIH TOY 182O Z2H-POJ ANOIEIATIHDS AMEMO2.(bYSAEI 2TA ZKAA62MENA EA-AHNIIKA XfiMATA, ARO TtoWAIMO S2 THN KPHTH. H KfiN-2TAWTINOVncyVH AAACblAZE-TAI, O 50VATA NOX MAXMOVT

  AZXHMA ONBPA.

 • I E A I A A 2 TO XAN1 THZ FPABIAZ

  TO OVO I^d7ns A/MoGfcJdS KOJIDS AlKOJOfcLVflS...

  VQ 6u6id6ou KOITOV ^u>rV {joo 610 inv eA6u6fpiav7COY oluojfevobv poo KCU inv Avd-

  mix^ttm^J&b

  Sv Ltpu oia Tnv e>yj6bpiqvotjojtvcbv pou. KOI Tnv Avd-

  6T0.6IV -rns

 • KAAIZIKA iitovgj>papn/ieva ZEAIAA3A/lH HAIAZ, O TYPAM-NOZ TfiN ISANNINQNElXE =AnAS2El TO

  TA2AAIKI TOY APIO THNHFTEIPO 22. THN POVMEAHS.THN AI6AAEIA ElXE AlO-PIZEI APMATOAO TONOAY22EA ANTPOVT3LO.

  i ns

  KantTav AvrpouTco.feivai 01 nXoTK TOU,

  eav vris pas

  . H

  Tov6tv TOVTov aipa pas eivou,

  KOU TO ai Ua vfcpo

  Kai TI >es va tovt KaUx,

  T v eniaea wu 6a TCV e-Tfci),u.'eiov AAn. Kai va TO JQ-

  6ouv oAot ,AvTpoCieo. >,\aTi

 • 5FAIAA 4 TO XANI THE FPABIAZ

  Ma o Aueetas, opfeeas TO 5fci^fc noiov 6e6

  Moo6-racpd, ne KI 01 onapynxoirr& VQ TO napocy ancxpaen vaiio

  '

  a i^e va nduu niecu eia An|jtXivo-

  , oSepc^a. AvOupt TOV A^n daed ^>a jjas iovt

  An" TOO >i HOC 10Uf- N ^ ' ""i vei;

  ytpa ten vn

 • KAASZIKA

  TOV nas,apnecu IQ Tn ouri nou, obenou vd'

  arcs you.

  n x>ri jaou,tcpfevrn

  STO META5V AAAOX KA6(^TH2 , O ANA2HS.KAHAANH2, ^IA2ME^DZ AHO T A2 KEPI A TOY

  AAH .OAHPIETAI 2TA HANNENA.

  STOU *-Yivv^v~royToV

 • ZEiAA 6- TO XANI THE FPABIAZS.ZAPAYTOY O AAH OA2AZ EXE1

  /4pj To pi^a^e STOV Onvo. OAoG6e dp-(jara pa i^&uoovfc. H6UI66 o lonos

  .OuAo

  6Tnrfe UfeS 6TQ fTcivvfcva.

  va TOU ndpcju TO oo-67O

  SavcicnnAavn.

  Eeo,ope AICIKO,TOUTO TOV exuAonarpiobTn eou va 16-ve\ ENNOOV2E

  O AAH2 1A niO ChPHCTA.BA5ANI2THPIA.

  fbed pou, Sfc 51Tov taa

  KoAd, ope pnipop", ep' -rcrrfe6T& pfe fcpfeva. E56J 6' ix^ VQQKoOs .Savcien Aidtro. AAAiuos966x0 an'Ta ydiia pou.

  6TOV AiciKOupa vaTOUS

  &O6T da; va SouX&uoL) I.6&TOOOVVO.

 • KAAZXIKABdpfc VTf VO 160; TlKQ

  Zopjjnds rieoova(oppnds, 6a

  ->civfc6va,6nou npo Tapaea eooftpt-nav

  Exou tire pdea 60X0;,

  6T&UUO. EeO 680

  ecu KCU HoipiSo txtJS TOCliea cpXoopiQa TOV Uovoopxic

  6pu nalpvuo TO

  Ha eAa rtovra ,ce Aueeta6KU>oSopvinci^ ,-

  , oOXo ox* Afefci eisO,TI npo6Taio.a ei,op6 . AXXos , Sev Tbve

  Opee, naeci poo, t'apiaaTo: poo6K6ivo

  KQVIO."

 • 2EAIAA 8 TO XANI THZ FPABIAZrTaed poo, oeouTOO 60uATcivou Ufc etpa&K^pn TOVlejjariA flaedpnfcn paSbJovrai em

  *aT(3

  Haea pou TO U'nouAoCKia ipo MntMnapnanaea ntpdeav TO

  KCU nAn^pupieave TOVTDS 6e66QAias. KOJ to

  To. dxio npoeoono TOU MexaAounaiieax 6T^Av& einv fctvfeid6ou loCTo 10 (pippavi.

  OK v"Q9liCVtUL.t>OUV TO KO6Tpa,va nidcouv TO

  /(IT I'll

 • KAAZZIKA//^JJ\AAH5 BPHKE 3L22TO TO ZXEAIO TOY ANTPOYTZOV

  KAI KAAE5E HOAEMIKO 2YM6OYA1O.

  teO, MOXJJOOT Mntn,6>ci6Ta TO It-nt^fevi. Mnoo^ouicgnaeriots, A6-KQI

  f

  | IspQTQSTOV

  60U

  AAeo Ma'.Teo KOI, , So.bGpieflJpaSdV

  s.\\ T0 ' -"P^Mtp0- Mi6oAoxji, f!6T5^ 6TOU6 paviaoK va pfc exsVrpfc^oov.A>1a TOV AAax, Ka>6 6a IOCKJW ano'pfva

  OOTC70US

  npovojjia , (zOvrcina; Opt ii60^0^0;

  rov/ . E6uu, i .

  6 'avoiEuj TO xoe>v nou va utpd-1600 xo09Te-i> cp>-a)pid &TOOS TKOCIV

  s MQU 6TOO5 Snax^ts, va *i-uve Sepia, n>dreoo,rTa6d|juDujou vo e* 6aTQuj 6OLV TO nai'Sia

  . naneax va t i6uj , va ee npoe->PIN =X1NH3LEI O

  vrro riA THN Anoiio-lAH TOY AAH, 2YNENMOH6H-

  KPY6A. ME TON AVJ2EA.

  [MdAaUa Oavcu.

  ^fNoareo. fldpt loOro

  cp^pio yOpa 6TooeTOOS on!\apxnxOus-

  DeeToos va troiud^ovnai, KCU|6TeiAe

 • 2EIAA TO XANI THZ FPAB1AZHfAiNEJ KAI BP1IKE1 TON HA

  NOYPPA, HOY HTAN KPYMMENO2TON ONTA TOY

  AV22EA2. ANTPOYTZOZ E6AAEKIOAAZ TA KPVCbA TOY 2XEAIA

  ' riavoupxio.nopt>>pappO7a !r*

  0ANA2HZ A1AKOS. ME TlS.ICPYdEJE EN70AEZ TOY AYSEA EPXETA1 2TH AlBA^E-l

  pas. Ka 16ev

  Aph ^l^s TO TpcncoOonea

  A'AETRl NOYTSOi Kl O TAXHP PANHAZHS d^ASANE 5TO

  NA ZHTHSOYNEBOH9EIA TON AAH.OflOY TO2HITI TOY HPOKPITOY HAOAAAHNETAI MYZTIKO2YM6OYAIO AHO TOYS. nPOE2TOVZ., TON

  TQ pcwcna Aev naos o AAris isavaavnopeia 6iov oouAiciYO.EJvai noupa va

  KAI TOYi OHAAPXHrOY5

  . Ei'vcu octo o T6apisa-TOO AAn riaedjaxilp Pap-J

  pfc TOV AXf^n Nt>CT6o,avnpd uou.

  Miov ~raTnv Ko>uyjnr>0pa KQITO nouSi

 • 2 E A I A A

 • Z6AIAA (2 TO XANI THZ FPAB1AZAAE=H2 NOYT202. Kl O TAXHP PAMHA2H5 , EYXAPlZTHMENOI 0KASENA2 HA AQPAPIAgMQ TOY. SYNXl2OYN THN fTEPlOAEIA TQYZ.

  MIA CfcAAAr-""Li vai ^ ujpicnts oxa,KoufeaAdve Acici

  5TO APOMO HESANE AEACbNA AflANfcTA AHO PAriAAES ME MOYAAPIA BAPYCbOPISMENAME SAKKIA TEMA7A OHAA.

  Ti eivai foOro pe

  2YNOAEIA HEPNAEI AHOENA M1KPO X2PIO HOYAEN EIXE CVTt ENA TOYPKQ.TO SYN9HMA TOY 2HK2MO/EIXE. K) EA2L ANAVEl TIZ

  E.naiSid, /Tni'm '

  PA KAT2,MO/\IZPHKE O TAXHP ENAN

  TON P2THEE

 • KAAZZ1KATO rPAMMA TOY AYZ2EAAN7POYTSOY ECbEPNE PYPfiTA X2PIA KAI T12 fTOAEISTH2 POYMEAH2 KAI EE2H-K2NE TOYS EAAHNE2.

  TOV

  1TO HA(KSMO =AHA2HKE AH'AKPHC AKPH 2TOYS. 2ICAA62ME-[NOY2 RANTOY MA2EYQYN 0

  iHAA, MA2EYOYN TP02A. OAOIJTPEXOYN NA AS^SOYN O,TI

  .

  ea nripa tiv1 t5ub. BaVroiEVOYN KAI

  AP2NA.>OVN TIA

  - ^ ^ ^ i ^ ^ B ^ H B

  Ope t6ds,o Kantrdvefcis uan cbpa

  evos-

  Kr-.orfcvo^K

  \d TOV axdjval

  , \i

  'OeaTOV

  NONIA rHA TO TEN OS..

  TO TtVADS.

  '

 • TO XANI THE FPABIAITO META'Y.TA HPAfMATA TA HANNENA EJXANE SJ>l=l HOAY. O

  2OYATANO2 EIXE ZSSEl OAOYGETON A/\H. O OMEP 6PV2NHS. TON TTPOAOSLEKAI HEPASE 5TH MEPlATOY ZQYATANOY. O A/\H5L ^f AAXTAPA nEPIMENE TON

  KAI TAXHP AMDAZH NA TOY &EPQYN TUN &OH9EIA TSriaea poo,

  6nid^ovrai viaJvoi ap^aiTaj

  10 Aoxou TOO&.

  "k ' V V / p A ' ^ W f*^

  YKiapGpnSestous

  o feppos,/" anapcnnefc) 0{jp v"anapa- 1 Haed |jou, va napooinee, A65oO> ai Mooyrdp nrtgav "

  TO. 6ou>Tdvo,oNoCncos p'ana-|| ftiruj va6TOV 0(jfep TOV

  npoooTn.

  Ka>6, opt, feTei va xj

  rKVi!

  - H NVXTA SPHKE O AV3.2EAS ME X\AlA, TA HlO HI2TA TQV OAAAHKAPlA*- OEPA5.E 2TO STPATOPEAD TOY IZMAHA ME THN nPO9ES.H TAXA NA TON/60HeH2El...EKEI OMSS.6PHKE THN AAETTQY, TON nPoAQTH OMEP -

  ^^^*^^^**^^^^ ^^^^^ ^^ ^ ^^^ """"^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ i^ ^"peu66a.xuj anapcnnea

  TOV AAvi MQTI o 6oo)rra.vos MOOTQ^* vo nap(joTO naeaXiKt TOU, o in teu, vieouva KoAa

  VIOVG

  Qno

  npoSoeid'

 • 2EAIAA

  , pas fxooveoi r^

 • TO XANI THE FPABIAZAV22EAZ EdTTASE 2TH AlSAAElA. EKEI O AlAKOS. 6Pl-2KOTANE Kl OAAZ 2.TO HOAAPI META RAAAHKAPlA TOY.

  _.rT.,), Aiaiso.O STcKj onoiO'--wpoci KDU ndfej era fidweva.'ASfctjaee o AAujpnds ano ToopMous. O

  poux90(*6. Exuu. o rnoopas KI o CanAdvns, a napevdisou tToiMos eSuj 6Tn AjbaSfcui. SoAia ai

  O ANTPOVTSOZ ME TONANA2H KAPAANH.TON RANH TKOYPA KA1 TON

  TOY MOYTA(t>A,nHrAlNEJ2THN AKAPNANIA NA =EZH22|2TO M2PHA =EnAS.E UT1A TH1 EHANA2TA2E2S.

 • KAAI2I1CA

  FTHN AHA AAYPA O RAAAI2N HATPSN rPMANO2,KHPYXNEI THN EnANA5TA2H KAI OPKI2EI TGYJgAHNE2.2TON MEHA/VON

  anQdva-ros!

  YN riAAEVTEPIA'H

 • 1EAIAA TO XAN1 THZ TPAB1AZO A-

  2T!A THS. EHANAZTAZESS. HOY THNfCPAS TH1 AEYTEPIA2 AriASSHKESTTtt / &jb^y \n

  ** > ~i^ r^ r>i t-7 1

  H XAPOYMENH EIAHSH EPXE.OMuxpnos KOI- I TAI ZTON OAY2EA HOY

  ,TO A5uj9iKi , ZKOTANE S.THN AKAPNANIA

  3 nPSTOtOYPKlKO A2KEPI 5EKOH>E KICV\A2 AJT .TA HANNENA KAI KATE6A1NEJ 5.TO M2PHA...Al O KEXAHA-MnEHS-TOY XOYPSITH.MOY5.7A-/METEZS.EP&Z XIAIAAE2 TOVPKAP6ANITAAE

 • KAAZZIKA Qmovoypaenfitvapa 6Tov KantTciy Teoyua name

  jou va opiea eSou |jfc TO. na\>n -tfdpia TOO OOOIKIQV tivcu...KI &6G, Xpri6Tov 6opvo

  OiBAPNAKI-

  TSOrKA*rjHPANE.TO

  KAAEZNVATOY,

  0AIZ.TAZOYN]KAlTONTAl...

  Ti fcs, KartfeTovNo tras ana's npcbra.

  Ei vaiopt KanfcTavaiot; AfcvTO (jua&a-rl 668S

  10 A1

  6Ta

  pt TOV loopwo... tfa^6(JMCptpo5iK6TOO. wq

 • TO XANI THZ FPABIAZE8u)6fc Tepnavapaioi ntvre

  MfcAis.Mq6a|je enKuoGmfc TO'Eti,E6tlnaoi ei

  nas 6fn Aentvouja ndie CTO ^-6TOU6 hanoviujpjcxious61OV K O t S O , 6TOV

  Supfc ToCno TO 6Tovnt -TOU.O Aueeeasva Kiviriea

  KCU n>Tfcoeptv

  6Tnv Taiopva.

  5upfc 6TOV AlQKO 6TDi6a8eid.NaO6O n o f e i KQI CpTOKap6av \-ra6fcS KCU raveiAi6a5ad.

 • 21

  ^-^v\\V\ ^V I L

 • ZVIQVdJ 2H1 IKIVX 01

 • KAA22IKA 2EAIAA 25KoV-re TO eiaupd 6as, KaAriVcu n enptpivVi. i

  'Ppa KQAO Kanfcidv Mmeo PanoO tit -r'aeKfepi eou

  Atv TQ'lxi6feS; 0 qptp Bpuuovnsn A K f c 6To Zniouvi utoyrcux1-

  ToopKop6aviTd6. 0 Aid-(jfc TOV fiavoup^d KQI TO Auo-

  Tn 6;rV)Kov VQ lov

 • 2EAIAA 24 TO XAN1 THZ FPAB1AZAO EPXONTAl KAI

  NEOJ KYNHmME.-! vfc K, Qnap6jnea TOVNOI AP' TH MAXH / ^idKO. HaeJ, ndb 10

  THX AAAMANAS.iv navoupvid,

  Koupavio. AfcV

  AX,rrdt) ovtos UQS.

  TO META^Y O OAYi2EA2.EIX AA6EI NA XAPOYMENOTPAMMAAH'TO MfiPHA...

  6ic6pn(6QV. O Opfpbnens.O 6p6|jo^ dvoiq'i. Kovfeis Sfcy

  Kantiavaioi.^'vdjjfc a inniaeinKe etrwva. O Havoup^ds K' o Aoo6ouvicJu

  CKbpnieav. 0 Ojj^p^nens eioi-1^0 KOTUJ.J

 • KAAZZIKA &movoypa$npeva ZEAiAA 25, ripG-feo

  eipns TOU Optpiinn V*fe

  0 Linou|jna6ipnsTOU Opener)...

  yU...osTov'SouU

  Q,^ove^a--AXXoXo^eHoJnua ^ ^^SSvo^t* ^ ^ o'ova^a-eMt;

  H fcvobfoTmd TOU, ova eroCiTo TOKOJ va

  O^idKos nou eivcu; O ppfcpjjntns 5idTa^fe KCU TOY t-eougAieav Coovravov, a^ 5tv TO-Kape KaM.flaXAnKQpilEfc^uyioefcXaUo^feXouvras.

  6Tov 0^69 ISpuobvr)va

  HHPETOPPAMMA 06A21AH2-

 • ZEAIAA 26 TO XANI THZ FPABIAZ

  Mas

  ydvi Tns rpa6ids

  ToCrrov TOV Xppw1 TOVo>Aov noios TO

 • OMEP BPY2NH5. HOY 2.TPA -TOriEAEYSE TO ZHTOYN1RAlPNElTHN AHANTHiH TOY

  6TO

  2EAIAA 77

  loouvfc 01 rKiooO-| Aty 6T6na,pnSfc^, lou Mcjopna W& \K*J TOV I Mnr> Vtou;Au66fcd,oo>oi 6a vovoTieovA/e.l'Oeoo>novAiin0apti> ^^^^J iav fcjvcu

  ^Hi^ P A066fcQS,-^^^ Toe^epc

  Tcu6a Ka-ToFfcj,

  va Kdpett in eu|a-

  **>

  ))THE

  . .

  pas ToOro ,6a 6ti;5y TO ITOJOPO

  t 66xi>fe

  aAnaCtvai

  ai EOUD,

  ^ Afc i,

  Mi

  9a TOU KG^pe TOV Spo^o 6601 KIav ei|.U36Tfe. /Aviojan KOJ MOVOS |jtou0a 7ovf 6ia^aTri6a).O

  TOUUVDS napa^^iva.tx7nv Tpino>rr6Q , KQI av6TO A/lajpna o Bpuuavns, ydvovrai.

  1L

  tVa maeoupfc IQ eievobJJLQTQBe^lQ-^tpOQ 6TDdponjD nau,Kai va lovtfeapcipt era nXfeupci

 • 2EAIAA 2JB TO XANI THE FPABIAZEivat,OTQV ndva TO

  vaTO QTQaoUVt fc TO H66CI pUQ>6

  5tv feiva< o nfepeivcis KOJOO&Ki O tTtiv6s

  TO 4iaxoxoptx/a.O O(jtp BOUUJVOS

  (jouTOO AlQKOU.

  KaAo'vairovapo.

  KantTdvTOO Op6p 6pauvn

  JO KQTd TO y>00|j6 Kl 660nid6fcTo

  , nAhBaa eivcu , \jnova

  E i vai oup>6s . 0e' nAcnneixoupn,/} V -^

  oouvo.voroixi .Na love mdeo O^itp sav

 • KAAZZIKA 2.EAIAA 29

  'Orroios fcpXfeTai pe Mtva,niave! 67OV

 • TO XANl THI FPAB1AI

  KannavVO K> fcj 6TODpfc' [It TDV AU66tQ.

  KI o/toi 01 Kant Tovaloi

  Kbnetav flovoupvici ntitu va \j.a'ea6c>ia KOI Vpcxp^f vo

 • OOL IQLQIUXOO.AOI 9lXp
 • TO XANI THZ FPABIAZ

  nnxaSilJCiKpici.Kiriajfcpa vfcpo'- '4 | ri va i6oun6e>o 8a

 • KAAZZIKA 2.EAIAA55

  g)>tncu nou&tuci

 • 2EAIAA 54 TO XANI THE TPABIAZ

  Ate, Qo. 606 einti;ovo

  Haea ^ou, Sa>6ave (arrid an" TOon

 • KAAZIIKANTfcp6i6in

  6TOHN IAIA 2PA

  XANl O ANArN22.TH2. KEXAHAS. M TA

  Kavfeis va U^

  Mip.nan. IvreX ytcie-r, it Kou noic^ tieou 6u noova ee npo6Kuvri6ej o

  r.,upe Kox-rpae; vap9ei o natds vo npo

 • ZEAIAA 56 TO XANI THI FPABIAI

  ZCUVTOVOV. TO 6Ko>o,scuvTav6v vo]TOV

 • VMIZZWM

 • 2EAIAA 58 TO XAN1 THE FPAB1AZo nppTO noYPOYSi AHOTY-

  XE. O HAIO2 ME2OYPANH5ETO XANI BAZTAE1.

  oXnGpes 6tv iis KCIVOUV, GfcAoa va no

  TO NEO riOYPOVJEl.Ol TOYP-KAP8ANITAAE5. XYNONTAI 5AAV25A2MENOI

  AAaoaana oXonn

 • KAAZZIKATf^]/&A\O AEVTEPO riOYPOVSI

  h/AnETYXe. 0 HAIOZ HAEI 5THh AYSH.TOXANI6ATTAEI.TPITO

  0a\. 01 ToYPhoi EXOYNJf HPOSTArH NAMROYN 2TO XA-" NI npiN HESEI o HAIOS.

  67OV rupLUTOonoonairi6b

  Tfc > ao6p(f)ia, oeoo ri>ios.

  I6CJU KOVIQPOI,T1I61UI

 • ZVIQVdJ 2H1 IKIVX 01

 • A\o

  va nfc6fci TO 6oTd5i.

  TOV O6fcv

  niavti n puaTid jaou

 • 2H1 IWVX 01

 • KAAZZIKA

  */AO sovPovno o OMEP &PVS-NHS eerAAE AIATAPH ITA-SKEPlA TOY NA 5YMMAZEY-TOYN

  . OOife60U>TQYO^ ^ OU TO 6UXO)pdvfc .

  oOcpia jpoaoOpnStt va ^6 fecxcirtouv.NTponns... EeO, Mfcxi^f. *a eurus e O f c 6To ZnroOi vaKavovia.Kai Tnv ajuinn,

  a TOI* Kdvoo 66vn

  Opt aou KaTdvrnea.va cp6ncno na)io)i8c.

 • . ij oiAOADy ra^) OA019 rjvQLQ 69 oc*roj_

  DAno5o noi ux '

  ocig2HJL IWVX 01

 • KAI ZSANE TOA17THN

  vva i o j ivrn ~KJUV aStp-nou nteavfe ^KJ 7nv fla-

  pn -rrft enptp-. Kdnqrfe ta

  6a TO atXtrtive TO Xavi

  O 6a lous OKai 6a nioobe

  AStpcpia.oi vewpoi [actsStv eAouv KAdvuTpaxo05i6^a. KI cusptuovrac,, va 65014^ ipaxou5cx)v

  TOQtiow (J

 • TO XAN1 THE TPAB1AZ

  i. KlOG>OI 6TOa epifoupt 6601 Jouvravot

 • KAAIZIKA ZEAIAA

  nooyd nou Qangipyq.

  v rracuOTov Majprxj; Opt Kioee.'Eniaea feva Stoic, TOV

  HN IAIA MEPA HOY O KOAO-KOTPONH2 EHHPE, MEPAAH Ml-

  5 KH 210 fiAATETil , F7HPE KAI> TO XAPOYMENO TPAMMA TOY

  OAYS^EA f/A THN NIKH THS.PPA61AS.

  enptpwi nptra vavn6T64)O|4jfe ^IQ va So^c^fcrai

  J^ TOV OCUVUDV, ony>vo AvrpoC-

  tecs ewaUfc TO aUo iou GTD XaviTins rpafcicis' EKpciTioet TOV

  6poajvns.

 • TO XANI THZ FPABIAZ5n,Tov Kpit&r'KTov Aociva *ai7ov Mn pfc TO na\nQpia eas,Hoi Tpcrocnt 6inPo6p>n,6ontbaToy Au66ta. Ma KpcnriefeTt -rov

  LuaKOici ano TOV Muo-

  %

  NIKHTAPAJ Kl Ol AAAOI AH'TOM2PHA, ANTAM2NONTA! MTON AV2EA HANS AR'THAEfeAAElA.

  /fa/

  K V/q.

 • KAAZZIKA

  KIT KAPIONI TO KAaooiKO QUTO avauvTaveui n noAuTdpaxn uri TOU uXd^eTe TO TEUXH oac; oe KaXaio6r|Tec; GHKEC; - KoundEiSmd KajaoKEuaopEvec; yia TO KAAIZIKA EIKONOrPAHMENA.H KO0E 0nxr| xwpdei 10 TEUXT) KQI KOOTI^ EJ doo 4 reuxri TWV KXaooiKtbv.

  MnopEiie va TO PPEITE ora KEVTpixd pipXionwXeia n va TO napayyEiXerE an'EuSeiac; oe pag aXXd 9a enipapuvSeite pe TO ec;ooa onooroXnc;.

  ZTEI'XTE pia TaxuSpopiKri eniTayri pE Tr|v a i^'a 4 TEOXIOV npooauc;r|peva KOTO50% yia TO ec;o6a anoaroXnc; yia Ka9e 9r|Kr| nou 9eXeTE va napayyeiXerE npoc;Tnv ATAANTIZ - M. FIEXAIBANIAHZ & Zia, Aeovri'ou 23, 117 45 A9nva.

  Fldvu) orr|v Taxu6popiKr| eniTayri va Ypd(J>ere Ka9apd TO ovopa, TTI SIEU-9uvop KOI TOV TaxuSpopiKO oag KO)6iKa, EVU) OTO nioco pepoc; Trig va aupnXri-pujoeTE TOV api9pd TUIV KOUTIWV nou 9eXere va oac; orei'Xoupe.

 • Kd6e 1n TOU OTQ nepirrrepa

  9 "771105"115005

  ISSN 1105-1159

  -

  E A A AZ TIMH APX. 120