ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล

  • Published on
    28-May-2015

  • View
    2.290

  • Download
    0

Transcript

  • 1. ประกาศโรงเรีย นบรรหารแจ่ม ใสวิท ยา 3เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเพชรพิกุล) ประจำาปีการศึกษา 2557 ......................................................................................................... ................................................................. ตามที่ทางโรงเรียนได้ดำาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ เน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเพชรพิกุล) ประจำาปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 โดยรับนักเรียน จำานวน 40 คน และผ่านเกณฑ์คะแนนสอบ 40% บัดนี้ทางโรงเรียนขอ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ ลำา ดั บที่ 1 2 3 4 5 6 7 8เลขที่ผ ู้ ชื่อ - นามสกุล สมัค ร 49019 เด็กหญิงปาน เงินแพทย์ พิมพ์ 49035 นางสาวพิม ชัยกำาธร บงกช 49033 นายธเนศ ศรีโมรา 49041 49022 49008 49021 49006นางสาวอริส รา นายณัฐวุฒิพานิชวงษ์วงศ์วิโรจน์ รักษ์ นางสาวเพ็ญ ทวีวัฒนพงษ์ พิมล นางสาวณัฐ ฤกษ์ดี ธิดา นางสาว ถำ้าทอง ปฏิมาโรงเรีย น บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓
2. 9 10 11 12 13 14 15 16 ลำา ดั บที่ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2649071นางสาวหทัย โพธิ์ไพจิตร รัตน์ นายนัฐวุฒิ นาคขุดทด49038นายศุภกิจอิทธิประเวศน์49005นายสุรชาติอ่างทอง49025นายจิรายุสสุขทวี49036นางสาวณิช กมล เด็กหญิง ศศิธรระโหฐาน4902049003 49034นายอนุสรณ์ถังผึ้ง ช้างศรีเลขที่ผ ู้ ชื่อ - นามสกุล สมัค ร 49032 นางสาวณัฐ แก้วตา ภัสสร 49024 เด็กชายณัฐ ซื้อสิริไพศาล พล 49028 นางสาวภร รุ่นประพันธ์ ภัทร 49014 นายวรวุฒิ แซ่ตัน 49023 นางสาวทอ กาฬภักดี ฝัน 49056 นางสาวโสภิ บุญโสม ตา 49027 นางสาวชนิ ปานบุญ ตา 49030 นายเดชทัศน์ หมวดเชียงคะ 49039นายนิทัศน์ขุมทอง49026นางสาวสุนิสุทธิตังกบรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ โรงเรีย น บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ วัดทะเลบก บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส 3. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40สา นางสาวสาลี่วิเชียร ปิ่นโคกกรวด ธัญญเจริญ49072นางสาวณ ฤดี นางสาว วรรณภา นางสาว ขนิษฐา นางสาวณัฐ ชยา นางสาวศิริ พร เด็กหญิง นฤมล นางสาว มณฑา นางสาวช ญาณี นายจิรวัฒน์49031นายธนกฤตน้าประเสริฐ49017เด็กหญิงกิต คงศิริ ประภา นางสาวทักษ บุญขจร พร นายพงศกร แซ่ลิ้ม49016 49029 49049 49045 49060 49013 49043 49040 4906849051 49067เชาวโนทัย เพ็งแข เปี่ยมสน เล้าพานิชวัฒ นา รังษีบุตร เข็มเงิน สนธิ กิตติวรัญญูวิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บ้านหนองยาว บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวมารายงานตัว ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องโสต ทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 หากนักเรียนไม่มารายงาน ตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ โดยจะมีรายละเอียดที่ แจกเอกสารให้ในวันรายงานตัว 4. 2557สูง) แจ่มใสวิทยา 3ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม(นายคำารณ รูป ผู้อำานวยการโรงเรียนบรรหาร