หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ๒

  • Published on
    28-May-2015

  • View
    63

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:

Transcript

  • 1. Vifi~JWD 111DtJilnJVi,5~~CJJ~ i~cJ... li1~11UCW1fiii01U

2. VIH"JJWil Gtilui)tyu,s"i"iCIJ i't~cH1lftD rJW:::i'll111111n.U i~Yh"lf-3 111:1. (o~b) ~o~-~ocV 'jl I uu1Jutll,rl'r~l1 G) 11.fl. "'d.. 3. . I ! I I II I I ll ~............................................................... fJ 1fl............................................................. ; 4. 'VIUtJafl'VIt'J1tJ~flVIflUUflfVn~uu~ ~ m~~hUi'l1tiV11tJfltJ YhuNrhultJtt~1 1~t~1~fuA11:J.Ji'lu1~~1nU11~1vi1uYrYlBU~'If'Y1~ , LuutJu1tJ:J.J1n Ltt'J:1~jjvi1u~e:i1u'VIt'J1tJvi1uti1ttnu'li1'V1utJafliflu~ I I LNt1LLcr.~~flltJfl u1tJni1tJ"ll11tJ t1Ju Vifl n1~~'fl1u 'Yi'11tJ1u ~t'J1n11~ ~ I ~~ 0 VlflUUQ!'V11tJfltJ fia'J~CWf1CW1~11UCW11tJID1U ( q1ua~fl1) ... 'VIUtJatJ,j'1U1U ~o,ooo L~:J.J 1un11~~fi:unAftJtt'if1~tJ1~'VI:J.J~1tJ I I flU1tJ11~Lj1 LUfltJ~1njj~t,h1tJu~nttri 'Y1'V11j Pl1j1~ VitJ1ttflu~ ~ VI1:J.JL'itJcr.tJ1U1t'JJPJ1tJ1 ttt'J:tt1U'Y1fl~nju 'Ylfl~N1lJ1 t~1uo.ntJuii~ I V I ~tJlPlfltJ~~fi:untfi:J.Jflf1LUlJAft~Yi ,j1U1U ~o,ooo L~:J.J Ut'J:l~ I I .ctrr. tJ' ~ 4Cit, ..111:11 d cr.:ucr.tn:J.JLVJ:J.Jflf1Ljflf.J1 I !V f.'i1V1fu l'IUtJaf)L~:ufi l!l u1~11U11:J.JLfl1UQ!l'I1Ut'J:A1VlflU I !V . !V Lflt11tlUf111tliju~n'l:n'ij:J.J~1U ~tJLL~fl1j:J.JWi'l:J.J1BLUfltJlPlU1tJfitt .... fl1j:J.Jru1ili'li'lu1ty1ru Ltt'J:i1ty'VI1f111Nn:u1u:uu'Y15~1f.J fln'Yi't~1vi'u1 I Lfl1Lf1j~A11:J.Jj~1tJj 1un'l:l1'Y15fl1i'lU1 :J.J1LnflLi'l~:J.Ji'l-i'1tJA11:J.Jj 1~Ltnvi1u~'fl1ufit~~U ~tJ1vlj1U11:J.J:J.J1~11ll'IUtJ~fl ftllllllllnU~ 1UAeJ~:uu cna'J~cHflVJfltJUwcn1.., n1'VI1nvi1um~tJj:ilt~A~1:J.J'Y1U1un1j~~~:un 'VI~fl~:'li1~ , !V I I l'IUtJ~flL~:J.J ~ LLI;'J:L~l.J ffitJLNtJUn~ rfiflfi~:1~i'l~1tJA11:J.JLtJ11~ I 1~ttn'Yi1Ucr.'Y15fl1i'lUfl'tlU'Yi'11tJ1.~tfi~A11:J.J-i'A11:J.JLtJ11~flU1tJflf1lPlfltJ, ~ ~ 1tJj~tt cs ' ' C~> QJ C~>iJ II ~ a ~ 1)111-JflU'VfrtlU)Jftg U'il'VI~111l~U"il'll1J1 'il''il't!ltylW AvU'ilflt!tlU Q. 1J ' ~ u~l1u'l1)Jft~ l1u,,Ju~)J1a u~1)JlU!"ilftgtlJY~nuuuftu6u~ u'ii)J1a ll11iJ'ff'ff'UlUlW!'Jl~'V'4V ~~U'JltrU'l()~iflfi'JflUlW 11Jl'Uu 'II u 31 I d Q.l ..:9 Q.l .:::! 31 31 ..:9 Q.l L:: 1Jl~~l~tHl~'HlJ'H1J~ 1J'U~~t11~fl'H~~t~J1111~1J'U tllt'H~fl'H~~ t ' 'j/ t~v1t1~1J'U f11vutl'1ir'U i~i1fivu ~fl~illvu11~~u'Uu'H~~ r'II 'II 14. ?".... oTwf.lf1,rwl"4'Yiluu~1ir~ollr:hi tJi11ut)n tllell'ij,Jwilrr~ I I 'Wel1'll11-An11rnu1nutr~~-l,n&lnrfr~l11-Alflg o1tli t~1i 11~ i~ I I I 31 9) QJ ~ .~ d ~ ~ I J!:i I d fjOlll : "~llU f1!l1lJ'eJU f1'Ufl~ t1~ 11Jfl~ lJ1fffl1Jtl1lJ 11tl1U 'j) 'j) fl~1),j1~l1~flu~ ni~rHufl~i )ll~uutf;ltJ ~fl1Jn ~vu1~1~ t~11~i~n1uv~1) i~tl1VV~il i~'Ylll1rl1l1~vl1U~1~~, 'j) 'j) I l'in1~nB : "fl'uuiruti~luflth~ultJlJ l1uttlu'eJ11lJwlii~~uu~ 'j) I 'j) Yiulin1uuut1111-11~~1 l!utilunl~~~fl~li~~n~- 'j) ""> ~ ~ 3) ~ ~ d 1!:! 3) d d I 3) UJ1W 'YI~l1f1~Ul1Wt1JV~~UlJ'UlJ1!~lJ'YI Uf;l1tl1f1!l1'U11tl1l1~~V~t.l q t.l 17. ~ '.c1 .ci 'J/ I 'jl 4 I d .ci .c1 I ..:::. OJ VI'Wtlll1lf11lfl111J1fff111!l1'W Vl!1111tlf111 'tl'rHlfl,_,WlWcu ca u ~ ~ 1 ~~111n~U't1 v11u1~i 11u iru,;utl~tl1Jf1111J1J1ffVIi'Jfl ~~~1u'U 'I~ ~ t1rnuu ti11ut1o1u'Wf1111J fffn'JflJ~~irua1~fitoffilli~111n'U ~ rnv1Jtrhn1J~1~ffnVIlfllij 111t1~1~t1ulfllij t~~,~1ut1o1t!uu~ ~ ilii~l11JlCJfl111J11tlJutffCJ11~~ tovu~ ftflt1oliru~~iruff~Dl~ .c1 . I Q.J ~ .c1 ~ .c1 'J/4 d d Q.J !VICJlJ!Vllf11J~1~fff1VIlfl11J l11tl~1~fl'WlflllJ fl111J1fff1VItl1'W1J'W 'U Q.J "'* lfJ d G]f~1Jlf) f111tfltltl'W !l11!111Jlf1" Q.l .:!I Q.l ' GJf~UHllaunu fl1l111 ' ~ : "Yil1uYhtl~t1oliHir.tlJ~tliurl'l~ u~ilir1ilii'~'U 'U '11il1~'W6 : l1~DCJ1f111~illrttui'~~ ti~ J~llltldl1i 1fl~...?" "ti'lfl(Jlf)i 11nuff~~11illfltJlf) i 11 ti'ltl tJl f) i 11iru tlJu i111 wfttJtJ VIi1 1~nnn1 1 J~iruf1 tJttfi'~ tJ ~ltJttl n i tJu~'I 'I 'I 1r1'lilu1J1Jff1JltJ'l t11~fl1,1uNo~t11i~1nua11u~t1urit1u ~ ,~1~fi1~ ili1~fi11iti~Ju,1 ti',f n l:llfll11Jut1,rffll ~fld1'~-wijN~ 6Ul~)Jll6fttytylB iJ ihtl'~a.fltytyl ~ '4 v 4 c:t ..:::. d 'JI d ~ liLt~ ~ ' 20. c; . 4 A I I V .:::( f V ~. MV ... : 111'fHutl1 fJ1ftt:I1Jflvt18-3!11!1JTVt''1:"1WlliW Kll ~ I I n11Jtlfl'".hjj~!'Vf'i1:fftni~11ti1'li a1fftnn~llJ'U1tiuff~~ '. 4 I 4 ~ Q.l 9) 4 .c!!l . tl1fll'i'l.ltl~fl1'i1J~ U~fll'i!tltltl'U'l.ltl~l~1Jl.H1:'1fltl~ fl11ll~1118 ' t:r11-3auegmifuvultylw "flo tllttn1flWtt UlllB tf1ttri1ti.Jt~'tJ'YI1>3 -.lUUUUlqJlW l1Jttfllltrtft.Jfr1'11f'J.JtrtJ~'YI1.J Jl. . ' Jl ' - 11~ c;n flVi~il~6~'U'W1UniJ u~1l1J1~fit1tl~ ff11ii~ ~llftfftJ1ty1w., .es - t ' t t.:::t u .:::t a 4 4 u A Ufl1111-3flltJ Kli~8UUfl1J~U11li8UflU. Jl ' ti~'Htl1-rwviti~uu: t1'1~1-3flltt121~~-3tTl1~ t'Vfil:il a'171~n;a,ti~i~i1tl'1:Ai uVi v.rit~11iJ1v~}:iJ1tJ111nuvvfi ~11.1 ~~irul:':i11J~111'-uii v.~v1J1ffn"J:d~ht~1v1J~1t~uvn~ i'lii'HlJ... ' ~1i~u: 1ti1'lfv.viJ1tJ~tl~ aOO'J- fltli1ll~01fJlJ'Ul:fl'i1~ . I .i1u~:!6~ lJ'Ul:t~1J irul:u1~ irut~tJtltl~1i'i'i11Al'l.ltl~ll~fllfJ - - ' Jl ' 11J1'1iiltltl1i'i':i1JA1U~1il~flltJl:!tit~1J1ti111A vuuuiti}n uif I Q.l o' t/1 QQ I Q'jll I Q I U~'rf'i:tl':i 'H'U~'YJ fltl~tl'VIl'U fltl1J 'VIl'Ufll11'i1~ fllfJtl1J ':il~fllt.l 'H'Ul1ll~fllfJftl'Ul'hunf ll~fllfJiJ1v1;{1tiff1JlfJl'h'Uf u~il ' vhuiti1~'YJfl,r i~l'h'U1tin~1tl l'il'Unlfll:Jl'VffJltJltl l'il'UcH1 . I I I Q ~ I 'jJ I Q 4 d I 1. d 4 'VIllAflfl'U l'11'U'itllJ'VI1lJfl'Hl!tlltl~!fJ'U .l'lllJ'H'U1TVIllJfl'H1!tl'itl~ . , Jl " I ,}j I , i t cv 9) , t"J 9)d I Q.l I .8n,thou J!ue8n,thJ;.:J, Yiiluu1: ~~a-3X1,.'iJtJ".'~itJ 6ll11wau'Hit'~t'U1v11Hl~u-3t11Jl1fitltll!l.fl . ,r,~rl,~ilti:llJiJ-31-3 u~i1hu1'1i:U~tJ~ni!1i1na1J1J1i:Ui~u~ t Ufl1 U~1TYI) ~tll'.ilJW ".tJgi1i'Wl'W~f),;l1JlJ11'H1i vuilti~J'Wt'W)l~l'H~1~fl~ 'lJf)1H''H~1~~f) "..:::! 91 ..C:. 91 I J'lJflNfl'W'tl1~fl1tlfl~ ...?" " " 1101~ria : "iruilifi~'H)tlfl t1~1~-3t11'.ilJW ~~i1i~-3ttJuw1u ,..,,,~~:hv1)1JW~tlJuw1u1Juut1vtnuiu 1JutiJuf.l~~,,fflJ1iq ' " " ' ' tfftllJlfl 1ifmnt1~1ili1i1~itlufi~~uu itJuti'fin~~'HU-3 tliv "U11J11-31)1fl1'.i~~~-311~lfffl r;n u1fi &. u1;i ~1J~lJ'Hlu1ro 9l 91 I ~ I., Q,91 19}...::. Ql l'lJltltlfl l1'tl111 UZ JJZ Tt: DZ ll'1~~1J~YI1 'H.'Wfl ~ 11~~lJ'W " "vri~1~il LlY.fl~rlltl11'Wlfl1HllJl11tJ1~u~ u~:ht>lfl1)6th-3ll'u~ . ' t:l ' 11~ii,~1'W1J1-3'lJw~ 1J1~;j1'.} llllJ~1Ji11Ji ~,j'W~f)i 1"~,tit"tl t1'1'H1n-:huu'YJ'.i~ilitJvitJua-ul~1JlJ1 nt>na1JlJ1n'Yil-361)1JW~ 1wff1Jltl itJitJi"Hutt~ J~eJgtll1tJ111i'tY1JltJ~ l~~utulJu ' ~ " ' ' ~'lJ'Wtl~~iirl1a~i11J ;iuiul'Hli uu.v~i~ iailt16~1i,,lJ~1" " ' fj'Olll : "U1i1J1-3fl1~1'W'UW~fifl~1'lJT1~fftl1J ljfl111J{ffn11 '~ ', 26. : "fUlijfl11lJ~fffli11l~~lfJ!~fJ11iutJ1111.J"cu I ' ~ Mil1~vttl : "11i&~u1c:ru~ uu&~'UtJT.i11W~'lJ11'U~ iia1l&Uu I tll~JJWUYI~flA~lJJl fivi1n1~~111&ll1l~irufl~11111 u,}flllU'YI'ifl . I t,j'1111{ffni111~~1v 1l~~i'Jtl1ir'U11l1u'Wc;;~urrrnu11111 11~tltll'JI . 11~i tJQ~rltJ't}fl,H1'YI'Ul fiih)ll~iJ'U~~ Vlltlfli'JlfJ tlll'lltl&~l 'JI 1tfilrt'WlU ufiih'Ul~'Wtl111U~1 I 'JI tivi1Vlfll'.ifitiluvrh,rwu 11i1'livlfll'.i'UtJ~i1~n1v tilu 'JI 81fl1~Jfl~~UtlUcfJ1fl'W1~8;tl~ n1t1'YI'lJ1U1J1JlAt,j'111i tlltl~11ltll 'if 11Juv~1~1'.i a1n.1~~,1ll'ili~alJ1,1, t',,~,,.,arJalilA111u Q ~ .d ~ fl11lil'ifJJW1~fl1111f1'1J 11f1fJ~11lfi'JF11 Rl111f11.i11~llltfl~ ,Q ~ llfil ~ , il 'W:i~fJ:ill~ 111fiFlflfJ-JlfJ'1JfJ A'W11~fl~'IJ'UfJtJ1 tFlflfi'J fl.1lJ~B.:Jft.11 1m:r1?~ .. I I :JI .: "11~1~cWtlfl~ ~fllJYrnnui'U1JV1UU~fl~ t;ja;ju . 'JI . i t.JtJuff1))r1ua1 till-A1rlrft!tH~l&lJuTj'j'j lJj)llfl~ 'JI t1uihflutll'W111~11~anhi1fl~ ...?" : ".fll'WU~&~'U.fi1'W1l~~ u,}11i~'i~fl11111l~~, ' : "Ua1iJ,UH'Ufl'lJVit111tJV1J'Uff1'i'ifl 1111~u~~~111icu 111;jvu~l1ff1))fl llllilulJul:Jaa~u,}-:Ji1ff1f.ln11q 27. ' ~ ~ d I Q.l I 0 ~ GJ 'J) Cl I : "'t1t~1t'l1J!11fltJ1-31J'U'lJ~ 111't11llTVU~1J &'lit) flfl11 t11!fl~-3':ht~1l~~lt11,~,~ tlJ~UU~fl!11"'fl-3Uff~~ . ~ ~ Q.l I, 'J) d Q.l I UUU'lJJflfllJ fl1t'llt'l1lJUU'UlJlJ t'Ilt111l~fi11J!1111 . -~ t111illl1Wt1111JtlJu111~,.V~l'hui1111-i1-3tlJuvth-31~'U ~ Q.l I I 'J) . 'J) : "tltJ1flfi11H11tl11JfllJfllJfl~ U~~11lJ1~1111Uft1 , i~VtJ1fl1l~lJ~OUt11!1V ~vtJil'WtJ1tJ11JNfl1..1'1~ I .:A lJ 'J) ~ lJ .. l.:!i ~ .:S 'J) . . WllJ d. flfllJ !Nfll~ &Cflfltl~l~ &ufi-3VU!~VU1-3" "ru1u d. tlJuvth-3i1 ...?" u I . H~4~WB : "uft'WIU1JVthu1'1ir~iin:hiJ-311i1~fitJ itl'n1~i 11'U ff1c.i'it11~rh~'I'H1Ji~d:ir'Wti'1un1a-3t~v-3wTu d. t1'1n1a~11iil~ . ' d ~ w1u d. U'Wl~,llil-3,muw,li1~ 1111H'A11t~wtfiti1lfi-un1cntli'-3 . ' . Sl ~ . . uc.Jniit1lt,n"Nn 6uiltiJuiiw"'fl'lJi!J1W ~vuii1rlu~'l1l11U-mi ' Sl t1'1tlh.JllTVUtn'1llTVUl1JU~1J1ff ~V'Wihih.JW1J UA~1,liil-3 .:A ~ llJ ' llJ IJ) IJ) ~ .:A , ... l.:!i .:s llJ IJ) Wlll d. l~ttl1tl~lfl &lJ &rt fl1l~!tl1flJ utl-3'nc.i~~W111fll &fl , ' . l~ll'l'lU':h'i~lfil~Ur ti'1uonu ct. 1111~ .d1uonu ci. UTH1u1i' ~lU" ' Q.l ~ Q.l d ~ IJ)_ ~ H~1~W8 : "Wl'WlJlJlJ l9J 1fll:lW~ l'UIllJ~!IlWllJ lJ~!llVG') . , , tifun1iNnlli'unuir'Wtft'fl~'W un'1nfll-3Wl'W nilwl'W cl rl111i'u 1~-31unfit1~Yl~tl~flJiu~tlw~,-3~ 'Hl~ttJ~~,-3~ va1-3t'il,r-3 i 'i 28. - " ' ' . tlVft'j~iltlu;itr-:JvV'li'l-:J'H~-:Jfi~v~i 'jtJVt'iltltJltrft'il~.f 11~vt~TYh~ ~ ~ . ."l . 'J) d~ 'J) 'J) ~ 81 "'.. I 'J) Q tl~ !lllltllJlflllllfll !~ U~111JlJW1'lJ d. Ul~fltl'U !U~1lJtlflqjty1 ll1w1u d. tUJ1 irunili{t'H~vutiu lllilittlvi,;'nntytyl t111:u11~-:Jll11JnJJ1ut~uY1i uutniiu&t1,1 ~1ln tiu~1~ fll~'ltV.V'Itl~'I'Hd-:~ 01U1J1Jt~1Jtl9l'i1i1U.n1'ril'HjjfllJNU flfliLJi~ U'U'U~1ll1i11t~r111i'j'j1J~1 fffniA't~lJ~ nU'Itl'UiHrlla'l.flTflJ'U~ - 'HtJ11J'Hl-iav ~tliNn~i~tilft'ltV.v~tl~~l~V1 fian1a~~,,,1'*uri " . i'lfYltrl:u .rua!n1'11~-:J'l EUa-:J:u1u:u8lli~a~t1jufilil'~ua~antyty1 .u~11n'111~M'ut~1i 1ltJnantyqJ1 iJuti~luEUa~ilirnn flftlUtlJl 'JJ ! 'JJ 'JJ q .:s O lJ. lfU,fiD'W tll&ut)iiW lUlJ~lJ UA11 Jl - I i~ll1u:u6YJitt1:J'UUU"'1 nl'*i'Ufll'ViflfftU1A'nufi tfil1~';h~1Vlo I . iif:u1U1JVV~i t1'ltllitltl1J~unuw~1~'1 t'i1nt10V'Hft-:J1~1tl~fl~ 4 Q,l -A Q. 'J) Q,l ,'J) q Ql O lJ fl1llll:aHtl6 (;1) 1J V11Jff~ffff~1J1flcu 1 I Q.l , , Q,':J/ Sl OJ 4 " f OJ ... f ffV'Ut'lJl 1111'1 1J'Utlllil~~~fl ~ tllfllJJ'ftU1118 AU't'J'U Ill . I ~ . -. 0 OJ < 9}d. 9} 1 .:!1 Q.l ,s' , 9} 1 ~ VlflflJ tl11Jf1111J1'l11 ll1-:iV~11~V111JOH61 1 1V.11~t11N1lJ1J11l1u f 1'111rt1J... 0'11111tlil~tl'uu~1 1Nfltyt11~11J1thru nf11~1tJli 'YUl~,~ t111Jfl111J~fffl t1'1t'l111li~fffl0Ufl6111Jul~,j'~~V~1'lfcu cu d'11il'uI'lli:rtlu1'Ill i:rlllfi11"' 'filufl11:::,;umm~iA titr:hdjufll fffllU'lJl 111''l1661-:i11iiJ11J111j'Vf1~'Vfl11H~1f'i1~ lJtlfl':h fl11i;JtlUq a~ Cl act !'I . J t:S ~ .d fl~ fll191Rfl12Jfl~ ,8hlUil11~,8~'n1~fl~A 1J1~11~11ll~l,l~ff~_fl 35. ' ~ t'ili~tflt.lfl~i~ratJ ti'1'tl~11h!uirul'H1Jl~ff1Jff111i'u1Jflflft~uu ~ ' n~tl~i~nJu.u'Uu~ 'Wtltl1Jftlij661:i11iU1ll1U lijt:Jtrluflll~,6~ 'Wl~6~tll~tiluNtl~uri~~i'u1ln~tli1.1. . ~ 0 . v ~ ~ ~ ~ {;$ v 91 UTH1Ufll1Hfl)J AUJ.IrlflfiUU'lJ!fi'-Jtlfl11 1l~lltl~CJ$61J'1 t I 1 ct 91 ~"191 .t:9 ct liJ "131 ct "'Y s ~I YIUllJ.fl &~ U~tflc.itl.:t1J'lflfll'U1Jl~ &1J !~'U~ lJfltlfl !lJ r;n n 1IJ~ . -~ '" fltlfl rnvu'Ht!fl G) 1J1YI G) t~:U ff~l~rlG> ff~~ Atl~~~,~l'Jflfli'~ ' . finlflJ1!:llJU1 l1JflllteW1 ll~JJ~ 'H_l61~66n.crt;a;~ tl~Gl 1t1v i:M~tl~flllfflllrihJt:~~i'l .fi1tfJuff:u1i ti'1:U'u1l~1~U1J:f1 ~tln6v . ~ . . . " l!uuuJ t11ltfl'ui111'u1l~1l:U~u~~u9it}-,J1llla)JJi u~:ul~flufi . ilitfi'u!lln nt1il~w1u c:i l!untnntAu trtll~nl~.:t11v-3i~VI1-3A1 , Ql ,. 91 91 'QI ct ' .t:9 {;$ . v v ~ rtl:tl~lftA ~!111J.1Jrtl:ttfl111Jtl'11~ tlf:l 1H~1ft,1-311U1,l'lAftDU. d1utn~,tMna ti1ucnl~,,.J1cru.u t,)',,,1u,j'l~'HU1nan~1~rl1ft'~u ' . " .1"lj~i91,'11~11JfflfJ,.6~'n.:tuu fitrin'l'Jlua~ ~trun'i11-tJ.a~ 91 0 Ql ~ Ql d,.....fllflltl~l~1ll'Vttl1J1Jfl iJ . YitllJUtltlflitlu~1 l!u.ilil'Ji66fl,tlu1J1Jfl111JNU lJU9Z... > > 'l>e ' :,._ t>6n1tinu11'lfii~_ij"'~ff':ulf,ftyty~ff;JJ1Jl,~ t'Mnvufiu;flvnrg1n~1J .t:9 . .t:9 .-!1 Ql , 91 91 91 91 - t91 lf)tlfl'i~lltlfl l1ltl1111Jtl'Ufl1Jf.ltlYll ff11W111ll6~6tlfl1l1fll1fUliJlD~. . . . . u . .-,. : . u.. ,_ .. fl:tl n1tluil'1 i11i~if1,1':h~t11~vun~1~1'u l!ull~t'H~rnMU'l . I I tl1at.~1'Ha-31J1~i~ lJltliaian~,~~ 1lo/tM~~--ul1ilil'-l1 ' ' YllUA'1ndjuflufffl~fl'U nuo1ou ~cf~d d ~~~ ~ 'YifY1l11fffJ>J !'il111Jl'Jl11 G> l~fJU} 37. : "l1{;l1~~Vfll1J fl1111~~tih.Jtfi~D~U~1l1~crJJ1i11 ' nuu{;l~nu tl1111~Vi11~1.J~,j~a,l1i'1JCJJ'i111i;Y f11)1)~ , 31 31 , Q,l ?" ' 'lf1i'i'ili~'UV ~fl'i'U.... l1il1-3Jitl : "fl1111~~tiJUtfi~V~Ufl!'H~V1J11.1ln'UU{;l~nutTu 31 Q,l ..A AI...::.Q,I...::. I ct I QJ QJ 4 'W'i~'Yfl11H111~ flf.Jl-l fltl Ulltlfl"i''ill!l'U flU lUUUUlfl~"ill!lU ~1~fi11-.rtJl'l'lJW~~1:U~~GJflU fll1li'ij:U1i Ill ~ I - Ill ~, 9)~ 9) I Ill Yl'i~~1!,1t:Jian ~t~tt 1ifuaulfl11'-l- - ~ 11u fftJ~tJ~1~ilt1'1t$ru=ri1 n11UJ1u t~111f'H1flv~....?" ~0111 : "t.u'l1lU~1ti: u~11iiiltu~f1-311d-ltt:fl~ trltlt11n~v _ rlvtt'Htt111t1lfl11U-lfftna~11~-l t'U11JtJfl11 t1U~M9lfl11tt1vthcu - - lHiU~l t1'll1a1J~lU~1l:'HaUltll'tlfJ 1'J1'il:u~lUa1l1V1fJllJfl~ff1fJ ~ltrU'l:U1l~tlVi 11u1na'i tl1llV1llJflU~11li't'Vf~tl~tJ~~~Ju 1'W'Hi1~ - d 0 I ,.. 9) d .c:!i 9J lt~flelfl~'Yil~ tl11'U111 'n'YI &1i ~ ~ U'tl1f1V.tJ1f.JllJ~-3ff1tJ~ll'U1cu - q ' :u1t;av~ 1t'U{uni11li1~il11tt1 Yiu'in11lJnrtilJ.n1cna1-3~ t'H~tltt . . ~ fl'Uir~U1J1J'HlJ U-llftt'H'Il'1lll'YI1-l'H'U 'HlJ~fl,,~1J'tlfl~Ulittfi~ cu cu cu q 'flth-lil,-,:tnuf111l1a6fl'H~6fi~luttJ~tl~.....?" -"_1-lill-!l,;e = "ua1fi~1tlt6~111tJt'l.lalrl~.....?" 43. ~tlliJ : "ili1~tift~" 11D1~vt8 :. "tJ'11... i:Ui~flfl U~fnlr:hfifli1.Jttl-311l~Hllrll" : ."fl611'U1Jtl-3l'n~'Uill flflilir'Uflflillt6-3ft~"cu . I : "i~i,flYltlfl irtHiJ'UEUtJ-3111-3 t uv fiv t1'1:U'u~~11l~flU'Wtlth-3t~v1tiu ~~ff-:J1J ~fltr1ufflJ1i 'J} ~~~iJtt,otifltl~lllJW nti6ifltr1ufflJ1i~'HlJlfJfl11lJ11~~~..,f)a1u'II tllllJmi~flll'lJW'Hrl-3 flth-:JlfJlJflVlfVil::itJ'UllJVf111tU'Ul ;-3111 l flfJl-3 fit) 'J} iD.UlillllB ft1J OOtllUUlB ~~,111J1lJVfi11V l'UltlJ'U ii1ltllilli1B 'J} . 01~~11ln-!1~fl11JJftti:lu iliJ:JluJnfi" ' lfl I 'J} : "fl11JJiftl:HlJ6TUitt~lll l'UTUflfl11ifl~U1l1f1J ' tlllj'1Jw'i1'Utu:i~ 'ntllflJftitlu~11Jtlfl':hi~ur1tt ~- ni~tl' u~~lJ-niJ~ilifivvt'li'1i11 ~~'UtlllVUfl1lJ'H~1~ II.::.~ Q.lr/ . I Ill) Q.l 'Wtl11 11~11J'Uft1~t"} 'HlJ1tJfl11lJ1ltllJ1~ Al'fll'1J..~..?" llJ 'd t111lJU1tl.:J ll) ld . I ~ 31 I I tlJflfl1THl'fl..... 'rfl'~'Yf'Yl1i1ll'YlllJfftllJ -311q 'J} n11uihvt>~ 'ri1~bJo-:Jc:~tfl1JV1fl. A~lYI~ fl11lJ1flj1j ili'll'.i ~'W1'H1J111.11 J t111U'U~~~v~vdiu'lf1~'lJV~W1'W.d ti'uihlJu1 ~ ~ llV~1l~~~ lJ~" v "n1l~ii1J 11~~1JVV1~i1t1i'1J.....?"';ftlllJ ' Q,31 11il1~'Wtl "Nflrlfl~lf.lfl ~, cu v Q.l ';ftlllJ ('H'Jlj1~). I J/ . I ,31o r c;v , .Q.Q ...!! GJ 31~ .I 11il1~'Wtl : " Vfl111ft1J 'U'YilJ'W~flV ! 11rtl~l1fJ~1l1f16111JW . I iv:ul'11i~i~111vn 1ulJi11l~~~ 1Avi~fiflv~i~~uili1~ &"Wll~ V-3ilJvdiuw1u d U1~i6~~,.v~t'i101il1'Jjuvdiuw1u d 1ll~J Q 131 ,~ 314 I 31~ flf.llfl l'W11~11~V-3 111l~l'l.llfl-3W1lJ d. flfl'W fllliJ'W OJTW G>, fg,'" "QQ.I ~ . r Q.l I I flfJ~~lJVU tl~fflfltlfJcu cu " . . , ttl1Vth~il~n11 fll'it1ll-Wfil~fl':i'ilJi1UOlli~u1J1JUlJ'Wili. tl .. ... . ff11~1ll1~nn li-:Jttl1U~ff1J1Vi11 Yl111(}1Ll1U fftJ1f.IUrlil1'U'Wtli'il. 4 . " " " " ufiuu fiv111ili9l~v1l:uw11'rlvu t),~~Vllllw11tiau1T1uiltl1 . " . . ~V-:Jf111W1'W '" w1u et 'luuuu~ilii~v~i1t"v Jjutn~~tfiuit.J " " ' 01~~i1l1JlfYllJU'UittlJ'YI'i-3~1ilivv 1l~~V-:Ji~U1J1J'Vi1~VfYI1il~TYi . cu 'l {~vntiu11 3J~w,.1tJntJ,1 fierrl1u1JtJthun"l'~ 1uil1ufftJlvi, " " " ufiiMu1uU'ut11l'11ufiuu cwui'lUrlUlJ ' ........

Recommended

View more >