Δε θέλω τα δώρα σου, ευχαριστώ! παραμύθι

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://zentails.com/pdfs/Zen%20Tails_No%20Presents%20Please.pdf

Text of Δε θέλω τα δώρα σου, ευχαριστώ! παραμύθι

  • 1. ,,NNoo PPrreesseennttss PPlleeaassee:: PPeetteerr WWhhiittffiieelldd:: NNaannccyy BBeevviinnggttoonn::