Төгсөлтийн шалгалтанд бэлтгэх материал

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. 1 2015 2. 2 .................................................................................................................................. 3 ................................................................................................................................... 22 ..................................................................................................................... 37 ...................................................................................................................................... 58 ........................................................................................................................... 80 ........................................................................................................ 95 ............................................................................................................................................112 3. 3 (C.CM201) I. (Y), (X) 1 2 . 3 . 4 . 5 . 6 , . 7 1% 5 . 8 . 9 10 . 11 AFC . 12 . 13 MR>MC . 14 . 15 . 16 17 . 18 , . 19 . 20 21 , 22 , 23 . 24 . 25 26 Y X X Y 4. 4 27 . 28 . 29 30 0,75 . 31 (MR), (MC)- . 32 , . 33 34 TRP . 39 . 40 . 41 , 42 . 43 . 44 . 45 . 46 47 TR d. 15. R= ? a. b. c. d. , , 16. R>MC a. b. c. d. 17. , ...................... . a. c. b. d. 18. : a. b. c. d. 19. ? a. c. b. d. 7. 7 20. ? a. c. b. d. 21. 1% 2%- : a. c. b. d. 22. : a. b. c. d. 23. ? a. b. c. d. 24. a. b. c. d. 25. ... . a. c. b. d. 26. . a. M= X+Y b. TU c. MU=0 d. M=PxX+ PyY 27. . a. c. b. d. 28. .. . a. b. c. d. 8. 8 29. ? a. c. b. d. 30. , , ? a. c. b. d. 31. ? a. , , b. c. d. 32. : a. . b. c. . d. . 33. : a. . b. c. d. 34. ? a. 2 . b. 2 . c. . d. . 35. : a. b. c. d. . 36. ? a. b. c. d. 37. : a. a. 9. 9 b. c. 38. ......................................................................................................... a. c. b. d. 39. .. . a. a. b. c. 40. .. . a. c. b. d. 41. , . a. c. b. d. 42. : a. b. c. d. 43. a. b. c. d. 44. a. b. c. d. 45. ? a. b. , c. d. , , , 46. MC AVC ? 10. 10 a. c. b. d. 47. R>MC a. b. c. d. 48. ? a. =R b. c. d. 49. : a. c. b. d. 50. ? a. b. c. d. 51. , / / .................................................. ... a. c. b. d. 52. ........................................ a. c. b. d. 53. .................................. . a. c. b. d. 54. ................... . a. c. b. d. 55. , ...................... . a. c. b. d. 56. ? a. b. . c. . d. 57. MC AFC ? a. c. 11. 11 b. d. 58. ? a. 2,5 . b. , 6,8 . c. . d. 4 . 59. a. b. c. d. 60. TR TVC- TFC- .. . a. c. b. d. 61. : a. c. b. d. 62. ? a. c. b. d. 63. , , ? a. c. b. d. 64. ? a. c. b. d. 65. ? a. b. , c. d. , , , 66. a. b. c. d. 67. ? a. 12. 12 b. c. . d. . 68. a. b. c. d. 69. a. b. c. TU/Q d. 70. ? a. M= X+Y c. MU=0 b. TU d. M=PxX+ Py Y 71. .. , a. c. b. d. 72. , .. . a. c. b. d. 73. , , .................. . a. c. b. d. 74. ? a. c. b. d. 75. .. . a. c. b. d. 76. ? a. c. 13. 13 b. d. 77. a. b. c. d. 78. : a. b. c. d. 79. ? a. b. c. d. 80. ? a. b. c. d. 81. R= a. b. c. d. , , . 82. ? a. b. c. R= d. 83. ................................ . a. b. c. d. 84. a. b. c. d. 85. ? a. b. 14. 14 c. d. 86. .. . a. c. b. d. 87... ? a. c. b. d. 88. , ...................... . a. c. b. d. 89. ........................................ a. c. b. d. 90. .................................. . a. c. b. d. 91. ? a. c. b. d. 92. ? a. b. c. d. 93. , , ? a. c. b. d. 94. a. b. c. d. . 95. a. b. c. TU/Q d. 96. : a. 15. 15 b. , c. d. 97. ? a. b. , c. d. , , , 98. .. . a. c. b. d. 99. .. , . a. c. b. d. 100. , .. . a. c. b. d. 101. , , . . a. c. b. d. 102. : a. b. c. d. 103. ? a. b. c. d. 104. a. 16. 16 b. c. d. 105. ? a. AC b. TC c. MC d. MC = AC 106. AC ? a. c. AVC =MC b. AVC =FC d. MC =ATC 107. ? a. b. c. d. 108. ? a. b. c. d. 109. ? a. c. b. d. 110. ? a. b. c. d. 111. a. TR=TC c. MR=MC=P b. MR>MC d. MR< MC 112. .. a. c. b. d. 113. ................... . a. c. b. d. 114. MR=MC ........................ . a. c. b. d. 115. .............................. . a. c. b. d. 17. 17 116. ? a. b. c. d. 0 117. .. ? c. c. d. d. 118. , ...................... . a. c. b. d. 119. a. b. c. TU/Q d. 120. ? a. M= X+Y c. MU=0 b. TU d. M=PxX+ Py Y 18. 18 II. . 1. 1 800 500 1000 400 . . 2. . Pa-4 B Pb-2 Q TU MU Q TU MU 0 20 0 15 1 16 1 12 2 12 2 9 3 8 3 6 4 4 4 3 5 0 5 0 b. TU c. - d. B TU e. B f. 20 2 ? 3. , . Q TC VC AVC MC TR 0 10 1 15 2 20 3 25 4 30 5 35 6 40 7 60 8 70 a. 8 VC- b. 8 AVC- c. 8 MC- d. 8 TR- e. 8 - f. 8 . g. ? 4. , . 19. 19 Q TC VC AVC MC TR 0 6 1 10 2 14 3 18 4 22 5 26 6 32 a. 6 VC- b. 6 AVC- c. 6 MC- d. 6 TR- e. 6 - f. 6 . g. ? 5. 500 . 10000 . 80 . 8000 . 480 . . 6. . 1 0 10 2 8 3 6 4 4 5 2 6 0 7 -2 a. 7 b. 7 c. . d. . e. ? 7. . a. Q VC () TC MC AVC ATC MR 20. 20 0 0 46 1 30 76 2 50 96 3 58 104 4 64 110 5 84 130 6 114 160 7 150 196 8 190 236 9 240 286 a. 8 AVC- b. 8 ATC- c. 8 MC- d. 8 TR- e. 8 - f. 30- ? g. ? ? 1. , , ., 2012. 2. , . , ., 2000. 3. . , ., 2004. 4. . // , ., 2005. 5. . . . 2010 21. 21 (C.M202) I. (Y), (X) . 1. , , . 2. . 3. - . 4. , . 5. . 6. . 7. 10% . 8. . 9. . 10. . 11 - . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 , . 17 . 18 - . 19 , . 20 - . 21 . 22 10% . 23 . 24 . 25 . 26 27 . 28 . 29 30 . 31 . 32 - . 33 . 34 . 35 . 22. 22 II. , (+)- 1. ?. a. . 36 . 37 . . 38 39 40 . 41 42 , . 43 , , . 44 , 2 . 45 46 . 47 . 48 . 49 . 50 , . 51 . 52 . . 53 '' '' . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 4 59 60 . 23. 23 b. d. 2. ? a. c. b. d. 3. ? a. c. b. d. 4. ? a. . b. , d. 5. ................ . a. c. b. d. 6. ? a. c. b. , d. 7. , ? a. b. c. d. 8. ? a. b. c. d. 9. ? a. c. b. d. 10. . ?. a. b. c. d. 11. . ................................. . a. b. c. d. 12. - ?. a. b. c. d. 24. 24 13. ?. a. c. b. d. 14. X . a. b. c. d. 15. - ? a. b. c. d. 16. - ? a. c. b. d. 17. ? a. b. c. d. 18. ? a. b. c. d. 19. ? a. c. b. d. 20. ? a. b. c. d. 21. ? a. b. c. d. 22. ? 25. 25 a. b. , c. , d. 23. ........ ? a. c. b. d. 24. ...........