Что такое авторское право?

Embed Size (px)

Text of Что такое авторское право?

  1. 1. ?() .., 2014
  2. 2. , , (,, . .) , , .() .., 2014
  3. 3. " " :) - , , , ;) , , .() .., 2014
  4. 4. ( ) , : , C ; ; .: Zooey Deschanel, 2006() .., 2014
  5. 5. - , , , . , . . , .() .., 2014
  6. 6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%F0%F1%EA%EE%E5_%EF%F0%E0%E2%EE http://vnauke.by/schkola/Avtorskoe-pravo-Patentovedenie/Osnovnye-ponyatiya-patentovedeniya http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fen%2Fthumb%2F1%2F13%2FAddress_Book_Icon.png%2F100px-Address_Book_Icon.png&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-624-pd-1-wp http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&img http://www.vevivi.ru/best/Ponyatie-avtorskogo-prava-ref207055.html() .., 2014