Ο αληθινός εαυτός σου

  • Published on
    17-Aug-2015

  • View
    48

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. E M &amp; K AO campaignforrealbeauty dove.com ! </li><li> 2. 3 ,, . , , , - , - . . - . , , , , . , , , , . , - - . ! , , - , . . , - . , , . - , , - , - . , . ! . 2 OO ; DDoovvee.. - . - , , . , - Dove - . ;; - . A - , . - , . - , . ! , , - , . - . ! </li><li> 3. H . - . 11-12 20 . , - . - , - , , - , . , , , , , . - . - , , , , - . , , - . , - . , , . , , , , . , , , , - . - , . , , - . , . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 ! . . . .11 ! . . .11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 3: . . . . . . . . . . . . . . .26 4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 5: ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 6: ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 7: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 8: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 9: . . . . . . . . . . . . . . . . .38 10: -! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 . . . . . . . . . . .46 5 </li><li> 4. . - , - . - , . , . , - , . - , . - . - - , . , . - , - (, ). ; ; - . . - - , - , - (92%). O , - . , - . , - . - - , . - , . , - 7 18 , - , - , - , - . - - . - . - , . , , - , - . , - . . - , . , - . - . - , , . , , - , . - . A, - , , - . 76 </li><li> 5. 11.. .. 22.. ,, -- .. 33.. .. 44.. ,, ((-- ,, ....)).. 55.. .. 66.. .. 77.. .. 88.. .. 99.. .. 1100.. ,, .. 1111.. -- .. - , . - , , - . , - , , . , , - , . - , , . , . , , - . , . / , , . - , , , - . . , . , - , . 8 9 </li><li> 6. -- !! ;; 5511%% -- .. 7799%% .. 7722%% -- .. 6677%% .. :: ((BBeeyyoonndd SStteerreeoottyyppeess)) DDoovvee !! - - . . . - , - . EE 11.. ,, .. ((11998855)).. .. .. 44,, (()).. 22.. ,, ((11999966)).. ,, ,, .. 11.. BBiirrnnddoorrff,, SS..,, RRyyaann,, SS..,, AAuuiinnggeerr,, PP.. &amp;&amp; AAtteenn,, MM.. ((22000055)).. HHiigghh sseellff--eesstteeeemm aammoonngg aaddoolleesscceennttss:: LLoonnggiittuuddiinnaall ttrreennddss,, sseexx ddiiffffeerreenncceess,, aanndd pprrootteeccttiivvee ffaaccttoorrss.. JJoouurrnnaall ooff AAddoolleesscceenntt HHeeaalltthh,, 3377,, 119944--220011.. 22.. BBiirroo,, FF..MM..,, SSttrriieeggeell--MMoooorree,, RR..HH..,, FFrraannkkoo,, DD..LL..,, PPaaddggeetttt,, JJ.. &amp;&amp; BBeeaann,, JJ..AA.. ((22000066)).. SSeellff--EEsstteeeemm iinn AAddoolleesscceenntt FFeemmaalleess.. JJoouurrnnaall ooff AAddoolleesscceenntt HHeeaalltthh,, 3399,, 551100--550077.. 33.. BBlloowweerrss,, LL..CC..,, LLooxxttoonn,, NN..JJ..,, GGrraaddyy--FFlleesssseerr MM..,, OOcccchhiilliinnttii,, SS.. &amp;&amp; DDaawwee,, SS.. ((22000033)).. TThhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn ssoocciiooccuullttuurraall pprreessssuurree ttoo bbee tthhiinn aanndd bbooddyy ddiissssaattiissffaaccttiioonn iinn pprreeaaddoolleesscceenntt ggiirrllss.. EEaattiinngg BBeehhaavviioorrss,, 44,, 222299--224444.. 44.. HHaarrggrreeaavveess,, DD..AA.. &amp;&amp; TTiiggggeemmaannnn,, MM.. ((22000044)).. IIddeeaalliizzeedd mmeeddiiaa iimmaaggeess aanndd aaddoolleesscceenntt bbooddyy iimmaaggee:: ""ccoommppaarriinngg"" bbooyyss aanndd ggiirrllss.. BBooddyy IImmaaggee,, 11,, 335511--336611.. 55.. HHeebbeerrtt,, MM.. ((11999922)).. ((..:: .. -- )).. :: .. 66.. HHeeiinnoonneenn,, KK..,, RRiikkkknneenn,, KKeellttiikkaannggaass--JJrrvviinneenn,, LL.. ((22000055)).. SSeellff--eesstteeeemm iinn eeaarrllyy aanndd llaattee aaddoolleesscceennccee pprreeddiiccttss ddiissppoossiittiioonnaall ooppttiimmiissmm--ppeessssiimmiissmm iinn aadduulltthhoooodd:: AA 2211-- yyeeaarr lloonnggiittuuddiinnaall ssttuuddyy.. PPeerrssoonnaalliittyy aanndd IInnddiivviidduuaall DDiiffffeerreenncceess,, 3399,, 551111--552211.. 77.. KKeeeerree,, HH.. BBoouutteellllee,, KK..,, vvaann ddee BBeerrgg,, PP.. &amp;&amp; TThhoommppssoonn,, KK.. ((22000055)).. TThhee IImmppaacctt ooff aappppeeaarraannccee rreellaatteedd tteeaassiinngg bbyy ffaammiillyy mmeemmbbeerrss.. JJoouurrnnaall ooff AAddoolleesscceenntt HHeeaalltthh,, 3377,, 112200--112277.. 88.. KKiicchhlleerr,, JJ..CC.. &amp;&amp; CCrroowwtthheerr,, JJ..HH.. ((22000011)).. TThhee EEffffeeccttss ooff MMaatteerrnnaall MMooddeelliinngg aanndd NNeeggaattiivvee FFaammiilliiaall CCoommmmuunniiccaattiioonn oonn WWoommeennss EEaattiinngg AAttttiittuuddeess aanndd BBooddyy IImmaaggee.. BBeehhaavviioorr TThheerraappyy,, 3322,, 444433--445577 99.. LLeevviinnee,, MM..PP.. &amp;&amp; PPiirraann,, NN.. ((22000044)).. TThhee rroollee ooff bbooddyy iimmaaggee iinn tthhee pprreevveennttiioonn ooff eeaattiinngg ddiissoorrddeerrss.. BBooddyy IImmaaggee,, 11,, 5577--7700.. 1100.. MMeennddeellssoonn,, MM..JJ..,, MMeennddeellssoonn,, BB..KK.. &amp;&amp; AAnnddrreewwss,, JJ.. ((22000000)).. SSeellff--EEsstteeeemm,, BBooddyy-- EEsstteeeemm,, aanndd BBooddyy--MMaassss iinn LLaattee AAddoolleesscceennccee:: IIss aa CCoommppeetteennccee xx IImmppoorrttaannccee MMooddeell NNeeeeddeedd??.. JJoouurrnnaall ooff AApppplliieedd DDeevveellooppmmeennttaall PPssyycchhoollooggyy,, 2211((33)),, 224499--226666.. 1111.. WWiillccooxx,, KK.. &amp;&amp; LLaaiirrdd,, JJ..DD.. ((22000000)).. TThhee IImmppaacctt ooff IImmaaggeess ooff SSuuppeerr--SSlleennddeerr WWoommeenn oonn WWoommeennss SSeellff--EEsstteeeemm:: IIddeennttiiffiiccaattiioonn,, SSoocciiaall CCoommppaarriissoonn,, aanndd SSeellff--PPeerrcceeppttiioonn.. JJoouurrnnaall ooff RReesseeaarrcchh iinn PPeerrssoonnaalliittyy,, 3344,, 227788--228866.. 1110 </li><li> 7. : - . . . . . . ; , - . - . - - - . - , - . , . !! . . . , - . . , , , , . !! - , . , , , . , . ; ; ; ; , . , . - . , - . 1312 </li><li> 8. -- .. .. ,, -- .. .. .. ,, ,, .. ! - - . , . , : ; - - ; - . ; ; - ; - ; ; . , . 1514 </li><li> 9. . . ; ; quiz . ! ; 1. . 2. . 3. . 4. , . 5. , . 2 4, - . . ; - ; , - - . - ! A QQuuiizz , !! - . . , ; - . . ; . . - , , , - . , . , . , - . !! - . - - , - , - - . ... -- 88 .. -- ,, .. .. ,, .. .. -- .. -- ,, .. ,, .. .. ;; ;; ,, ,, ,, -- ,, .. HH NNIIAA TTHH MMAAMMAA 1716 ! </li><li> 10. -- -- .. -- .. .. -- -- .. -- .. ,, ,, -- -- .. ,, !! HH NNIIAA TTHH MMAAMMAA 18 ; 50% .* .* , - . 75% 8-9 , 56% - 12-13 .** 14-17 60% .** 50% 11-15 .*** * (Real Truth About Beauty) Dove ** .. (Teens Before Their Time), 2000 *** .. - : 11-17 (Ten Emerging Truths: New Directions for Girls 1117), 2002 19 </li><li> 11. .. -- .. -- ,, ,, -- .. .. .. -- ,, .. .. ,, ,, -- ,, -- .. HH NNIIAA TTHH MMAAMMAA 21 :: / / // // // // // // // . // . // . // . :: ; . - , . . - . - - . :: , :: , : :: : ; ; ; ; 20 ! </li><li> 12. :: ;; ;; ;; ;; :: ;; ;; ____________________________ ____________________________ .. ,, -- .. .. ,, ,, ,, .. ,, -- .. .. .. 23 HH NNIIAA TTHH MMAAMMAA 22 , - . . - , - . - . - , - . !! ,, :: ,, ,, ,, ,, ,, :: 11 H </li><li> 13. 22 A // !! . ! , . - ! . - , . 24 !! ;; ;; - . , - . , , - . - . - - . -- .. ,, -- .. ,, .. HH NNIIAA TTHH MMAAMMAA 25 </li><li> 14. !! ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ! , ! - . - . -- .. -- ,, -- .. ,, .. -- .. .. -- .. ,, .. ,, .. -- ,, .. 27 HH NNIIAA TTHH MMAAMMAA 26 . , . - . ! .. . , , - , , . ( ) - . . ; ; - . (.. ). ... !! 33 O / - / - , / , </li><li> 15. , :______________ ____________________________________________________________________ , :________ ____________________________________________________________________ :_________________________________________ :________________________________________ :_________________________________ .. .. -- .. -- ,, -- .. ;; ,, ,, ;; -- ;; ,, -- .. .. HH NNIIAA TTHH MMAAMMAA 29 ,, -- -- -- ! ; ( ) - . - . :_______________________________________ :____________________________________________________ : : , : :_________________________________ :_______________________________ :____________________________________ ( ): :_______________________ :__________________________ :_______ : ____________________________________________________ : (: , , ) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ! </li></ol>