ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ: Από το Βιβλίο Φυσικής ΤΕΕ Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου

 • Published on
  13-Jan-2017

 • View
  1.246

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • YOYPEIO ENIKH AIEIA KAI PHKEYMATNAIAIKO INTITOYTO

  K

  Y I K HTEXNIKA EAEMATIKA EKAIEYTHPIA

  A T 1 K

  OPANIMO EKOE IAKTIKN BIBINAHNA

  3

  1-8 21-12-99 09:16 3

 • YPAEI: I, Msc fi K TEI K/, . fi, K E , . fi, K E

  YNTONITH: I, Msc fi, K TEI

  EITPOH KPIH:P X, fi .I.K H, . fi, K EXfi X, fi K E

  IKH EIMEEIA:A A, fi, K E

  HEKTPONIKH EEEPAIA KEIMENNK E

  XEIAMO EYOY:

  4

  1-8 21-12-99 09:16 4

 • 249

  fi fi . , , -fi fi .

  fi fi , fi fi fi fi . fi -fi fi: fi fi fi .

  fi fi fi , fi . O fi - :

  ) :

  fi , fi . fi fi fi -. (fi) fi fi, , . fi fi . .

  ) :

  fi , . fi fi, -. fi fi fi fi. .

  - :

  O ( )

  O 7O

  O 7 - -

  . ()

  . (fi )

  : , fi fi-; fi - . fi, fi, ,.., fi (lit) ;

  248-320 21-12-99 10:28 249

 • - () . fi 2. .

  fi fi., fi fi, fi fi.

  fi , - , , - fi .

  . fi -fi , fi fi .

  (, ) - . , .., - , fi (Hg) - , .

  : . . fi fi fi- . , fi (-). fi fifi ...

  fi -, fi fi fi fi . - fi fi fi, fi -fi fi , fi , fi .

  fi m fi V:

  (7.1)

  fi fi fi : E fi. E fi fi fi fi .

  fi, fi fi ( 1m3 ..).

  S.I. .

  , . ( ).

  E fi .

  g10 3---------

  cm3g

  1 ----------cm3

  kg1 ----------

  m3

  m = ------

  V

  250

  O 7 - -

  7.1 fi fi

  248-320 21-12-99 10:28 250

 • fi , , fi - . fi , fi (fi - ). , , fi - fi .

  7.1 fi .

  7.1: fi ( fi )

  fi , fi . -, fi fi. fi - ( ). fi . , , .

  fi fi fi, -fi :

  (7.2)

  = , V= fi . fi :

  . , , fi fi - ( fi ). E fi.

  = ------

  V

  251

  O 7 - -

  . O O O Ofi kg/m3

  fi 21,4 . 103

  fi 19,3 . 103

  13,6 . 103

  fi 11,3 . 103

  10,5 . 103

  fi 8,9 . 103

  O 8,6 . 103

  7,8 . 103

  7,8 . 103

  2,7 . 103

  fi 2,0 . 103

  1,26 . 103

  1,06 . 103

  fi fi 1,03 . 103

  . O Ofi kg/m3

  1018

  fi 1010

  . O O O O

  Yfi kg/m3

  fi 40C 1,0 . 103

  0,92 . 103

  0,90 . 103

  Ofi fi 0,81 . 103

  Ofi (1atm 200C) 1,93 (1atm 200C) 1,2 (1atm 200C) 1,79 . 10-1

  fio (1atm 200C) 8,99 . 10-2

  248-320 21-12-99 10:28 251

 • , S.I.,

  . ( = 9,81 . 103 , g=9,81 ).

  fi, : = =

  (7.3)

  (7.3) fi fi -fi fi, fi g.

  : fi fi fi, fi g ( fi fi fi fi fi). fi fi ( kg/m3) ( kp/m3) fi .

  T fi, .., 40C : = 103 ( 1 )

  fi : = 103 ( 1 ).

  ( : kp kg ...)

  fi: fi - fi.

  p---------cm3

  kp---------m3

  gr---------cm3

  kg---------m3

  = . g

  mg-------V

  -------V

  m--------s2

  N----------m3

  p1 ---------cm3

  p1 ---------cm3

  1 ----------

  m3

  252

  O 7 - -

  fi : fi fi,

  . -

  1tn . -

  1,2m. fi, -

  fi . -

  16cm . fi

  , -

  : 90cm. fi

  7.1 1000kg fi

  fi . A fi, , fi kg

  fi ; (, ,

  tn ).

  248-320 21-12-99 10:28 252

 • : fi (7.1), fi . fi :

  fi fi fi . fi -fi fi -. fi (, .), fi - .

  fi fi. ( , , ). O fi - . , , fi . ( , , - , - . fi , - . , fi, ).

  : fi - , , fi, fi 7.1(). fi,fi fi fi.

  fi 7.1. () . (- fi fi fi, , , fi fi ).

  253

  O 7 - -

  fi : fi fi. O fi fi - fi . ; - fi fi ; ( fi fi -fi fi. ;)

  fi 7.1 : fi () ()

  () ()

  248-320 21-12-99 10:28 253

 • fi fi - . , fi, fi . fi , - , . -, .., . 7.2.

  O ( fi ) - . O (fi) . fi , .

  fi, fi, fi . - fi p. O - (fi ) , :

  (7.4)Fp = ----------A

  254

  O 7 - -

  fi 7.2: O fifi , fi

  fi 7.3:

  7.2

  () ()

  248-320 21-12-99 10:28 254

 • 255

  fi: fi , ( - ) . fi , .7.3., - ( ). , , - . fi . (O fi fi ).

  (S.I.) 1 , -

  Pascal.(1Pa = 1 ). 1 . - ( - ). fi fi. fi 1cm2 1,033kp fi . O -

  fi , , fi (1Atm) : 1Atm = 1,033 .

  fi fi

  (at) : lat =1 . O fi Bar,

  fi: 1bar = 105 a. - , -. fi psi(pounds per square inch, ), - .

  fi , :

  * (, , fi .) - . , .

  * O fi .7.2() fi, fi . fi , fi . ( - ) fi fi - fi fi.

  * : E - . 32 30 , ;

  psi, fi -

  . -lb32 ---------in2

  kp---------cm2

  kp---------cm3

  kp---------m2

  N---------m2

  N---------m2

  O 7 - -

  248-320 21-12-99 10:28 255

 • fi fi, , fi -. ( fi fi 1 lb = 0,453 kp 1in = 2,54 cm, , , fi a fi at - fi fi).

  * fi fi : fi - fi fi 990 mbars (1bar~_ 1Atm), fi fi fi 1060 mbars. - , fi ....

  , fi, fi . fi fi - . -fi fi . 7.2 -fi .

  7.2 O

  256

  O 7 - -

  p (a) 2.1016

  7.1012

  4.1011

  5,5 km 6.107

  fi 1,6.107

  : p (Pa) O2 150.10

  5

  CO2 55.105

  C2H2 12.105

  6.105

  5.105

  fi 2.105

  1.105

  2.104

  K () 1,6.104

  K () 1,1.104

  12-14cmHg

  248-320 21-12-99 10:28 256

 • -, , , fi, fi (-). , - - . fi fi fi .

  , . - fi . - , - fi. fi , fi , fi - . , fi, fi fi, .

  .7.4 fi . - h. - ( ) fi fi . -, - .

  fi y. fi :

  * F fi fi, : F = p .

  257

  O 7 - -

  7.3 H

  fi 7.4: fi

  248-320 21-12-99 10:28 257

 • * F1 fi fi . fi fi ( fi). F1 = p1 F1 = p (: p1 = p).

  * B , = V (V = fi ). .: V = A h. , = h.

  y :F+B-F1=0

  p +Ah-pA=0.

  (7.3) :

  (7.5)

  (7.5) fi . - , fi - : fi -fi h fi ( Pa ). fi , , - fi p. p - p - h h :

  (7.6)

  (7.6) , , , fi , :

  (7.7)

  H fi fi fi .

  fi .

  (7.7) : =g fi fi

  fi : = , :

  (7.8)

  h--------t

  h--------t

  p--------t

  p=pgh

  p-p=pg(h-h)

  p=p+gh

  258

  O 7 - -

  =gp--------t

  248-320 21-12-99 10:28 258

 • fi fi fi -. , , ,

  ( ). , - fi - fi, fi.

  : : fi fi; : ; , , , fi fi;

  (7.5). fi ( h x p y) . 7.5.

  p--------t

  259

  O 7 - -

  A fi fi 2m fi -

  . , fi fi ;

  :Afi : p=p+pgh ( p=lat=10

  5 , =103

  ~ g=10 )

  : p=105 +103 10 .2m=105 +2.104 .

  T 1 : 1 =1 .

  E fi p:

  p=105 +2.104 =1,2.105 2.105p=1,2at.

  : 3at;

  N------m2

  N------m2

  N------m2

  N------m2

  kgm----------m2s2

  kg------ms2

  kg------ms2

  N------m2

  m------s2

  kg------m3

  N------m2

  m------s2

  kg------m3

  N------m2

  Afi fi fi : T - ...... , fi , - fi . - , fi.

  ...

  248-320 21-12-99 10:28 259

 • fi, fi h = 0 ( ), : p = p. - : g ( fifi = 0 + t t). fi fi, fi -, . fi . fi - - : fi, fi ( 7.1).

  . fi (7.6) fi fi fi -

  fi h p , fi 7.6().fi fi - fi , . 7.6.

  260

  O 7 - -

  A : fi fi (fi ). - - - . (: fi ).

  7.4 Afi fi

  fi 7.5:

  Efi 7.6: fi

  248-320 21-12-99 10:28 260

 • : p1=p2 p+gh1=p+gh2, h1=h2.

  fi . - .

  * O (. 7.7): fi fi () F () - . fi fi - () fi ().

  * : fi - fi fi fi. fi , fi fi . fi, fi , (fi ).

  261

  O 7 - -

  Efi 7.7: fi() fi()

  Efi 7.8: fi

  T fi: T 97 fi 20 . T fi 20 . K fi fi. E . K fi fi -. A fi...

  () ()

  248-320 21-12-99 10:28 261

 • * (. 7. 9): O , fi, fi fi, -fi (.. 60m). . - . fi - , .

  E :fi fi fi ,

  ( fi) . fi 7.10 U () , fi 1 2. , (- ) : p1=p2

  p+1gh1=p+2gh2.

  : = (7.9)

  (7.9) :

  2-------1

  h1-------h2

  262

  O 7 - -

  fi 7.9:

  fi 7.10:

  248-320 21-12-99 10:28 262

 • fi fi fi - :

  * O - fi .

  * fi ( ) ( ) . -, , , fi fi fi fi fi . ( fi ).

  . Pascal (7.4) p

  ( p ), - . fi fi: - fi fi - .

  Pascal - fi .

  Pascal .7.11. fi fi ( ), fi fi fi - .

  263

  O 7 - -

  fi 7.11, 7.12: Pascal

  T ( ), fi - , fi .

  O : O : H - . T fi - .

  , fi .

  7.11. 7.12.

  248-320 21-12-99 10:29 263

 • : . 7.12 - Pascal. 1 1 F1. l1 - fi fi l2 fi.

  2 2 fi fi F2 - l2 . :

  * O fi V fi , fi , . : V1=V2

  (7.10)

  * H . , - F1 F2 :

  W1=W2 F1l1=F2l2 (7.11)

  fi (10) (11) fi:

  (7.12)

  H Pascal.

  Pascal...

  fi (7.12) :

  (7.13)

  (7.14)

  , , fi fi , -

  fi fi ( 2>1). fi fi -, , , () - fi . M fi : . . , .

  F2--------F1

  p1=p2

  p1A1l1=p2A2l2

  A1l1=A2l2

  264

  O 7 - -

  =F2--------A2

  F1--------A1

  F1=F2A2--------A1

  248-320 21-12-99 10:29 264

 • fi, fi, fi . Pascal.

  fi (. 7.13): 1, 2

  1 2 : = ( = fi fi -

  1). fi (7.14) fi: F2>F1, fi - fi . fi fi 1000 fi . (fi fi fi fi. fi -, fi W1, W2 - 1 fi fi fi 2).

  * fi - . fi . ( : 1kg 4 5kg ,

  A2--------A1

  265

  O 7 - -

  Blaise PASCAL (1623-1662): fi- fi M (-). M - , fi . A - .

  fi 7.13 Yfi

  248-320 21-12-99 10:29 265

 • fi ). - , , fi .

  fi fi -, . 7. 14. fi () - . - F1 F2, . - , service, fi - , , () .

  : . 7.15 () : F1 , F2 - . .

  266

  O 7 - -

  Efi 7.14: fi

  248-320 21-12-99 10:29 266

 • . 7.15() fi . fi fi 2 fi 2 ( -) fi fi fi 1...

  )

  fi fi . - fi , - . fi, , fi fi fi.

  ) fi fi fi . 7.16 fi ,

  fi fi h. p -

  267

  O 7 - -

  Pascal, .

  fi fi 1:4. N :

  p1, p2 F1, F2 l1, l2 W1, W2 E1, E2.fi fi ;

  7.5 T fi ...

  Efi 7.15: H () ()

  ()

  ()

  248-320 21-12-99 10:29 267

 • : p = gh ( 7.4). F fi fi :

  (7.15)

  fi (7.15), F : fi , fi fi fi fi fi fi h - .

  fi 7.16 fi (7.15), F - ( h). , fi fi - F.

  O fi Pascal, fi fi -fi . 7.17. fi - fi . , fi, fi

  F=pA=gAh

  268

  O 7 - -

  Efi 7.16: fi

  Efi 7.17: T fi ...

  A

  248-320 21-12-99 10:29 268

 • . , fi, fi ;

  ( , , , fi F fi ).

  , fi: fi fi - fi - . fi fi ( ), fi ( ) - fi fi ( ).

  ) fi fi fi fi

  fi - fi fi . fi -, (p = gh) fi h. - fi fi P1 = 0 ( - ) P2 =gh ( ). -, , fi :

  p= =g =ghk.

  M hk= fi fi

  fi fi .

  fi ,

  : (7.16)

  = fi - fi.

  _ _F=pA=gAhk

  h-----2

  h-----2

  p1+p2--------------2

  269

  O 7 - -

  fi 7.18: K fi

  248-320 21-12-99 10:29 269

 • _F .

  7.18 fi () ( ). , , fi fi .

  , fi fi (7.16). fi (fi - fi). fi

  h= fi .

  : fi fi , ,

  _F (7.16)

  .

  fi : O fi .

  fi 7.19 fi (,) () (fi). O - .

  2h-----3

  270

  O 7 - -

  fi 7.19: fi

  ()

  ()

  ()

  248-320 21-12-99 10:29 270

 • fi 7.20 fi fi Pascal 1646. fi fi, , - - .

  H , fi7.21, , . E - , fi .

  ) fi fi fi , , fi -

  . fi fi : fi - fi fi . ( -. M, , fi).

  . fi fi fi

  fi fi fi , fi fi.

  , .., , - fi (fi , fi , fi fi fi).

  fi fi fi, .

  fi fi fi fi. , fi .

  271

  O 7 - -

  fi 7.21:

  fi 7.20: Pascal

  248-320 21-12-99 10:29 271

 • fi 7.22, fi. fi fi, . O - , fi - .

  fi fi, fi 7.23, . O 4 - fi -. F1 . O F3,

  F4 (- . , , - ). F2 fi F1, F1 = p1A, F2 = p2A p2 > p1.

  fi fi fi fi:

  F = F2 - F1 F = (p2 - p1)A = g (h2 - h1)A F = g Ah,fi h = h2 - h1 =

  = fi .

  : (7.17)

  (7.17) fi:H fi fi

  fi fi .E F , A, :

  F=V

  272

  O 7 - -

  fi 7.22: fifi fi

  fi 7.23:fi

  7.6 - A A

  248-320 21-12-99 10:29 272

 • (7.18)

  A fi fi fi V , (7.18) :

  (7.19)

  fi = . (7.19) :

  : fi fi fi fi

  . fi fi - , fi .

  fi fi , fi fi: - fi fi. fi fi , fi -fi ( ) fi - .

  A=B

  A=V

  273

  O 7 - -

  K fi .

  fi 7.24:

  ()

  () () ()

  248-320 21-12-99 10:29 273

 • O fi : fi 7.24 4 .

  * fi 7.24() fi fi - (-). - , fi . ...

  * fi 7.24() fi - fi fi . - fi fi .: A fi fi -fi , ( ;), fi;

  * fi 7.24() -. ;

  * fi 7.24() fi fi . - fi = - , fi , fi . . fi fi fi.

  274

  O 7 - -

  (287-212 ..): fi,fi fi . - fi -fi. fi : fi fi =3,14156 , , fi fi fi -

  (, .). fi : " ", P , fi fi . fi - . fi (, .) - . " " ( , , ). O ( ..) - fi fi fi . "", - , - fi fi , fi.O A fi . fi , fi . ....

  248-320 21-12-99 10:29 274

 • : fi fi . fi - (u) fi 7.22. () (u).

  , fi (. fi). ,fi fi:

  T , fi - fi.

  T , fi - ( fi ) fi, fi . fi, .

  ( ) ( fi ), :

  * , fi .* , fi fi

  275

  O 7 - -

  fi: - fi fi fi, (.. ) (.. ). -fi fi fi 6.24().

  1 2 fi. :

  B1=1gVA1=B1-B2=2gV.

  (1, 2 fi ).

  : =

  fi 2 ( 6.1), - fi 1 .

  3 fi. 2 : A2=B1-B3=3gV,

  3 = fi . :

  =

  fi 1 , 3 .

  : , f...

Recommended

View more >